Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTOMOTİV MEVZUATI VE PGD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTOMOTİV MEVZUATI VE PGD"— Sunum transkripti:

1 OTOMOTİV MEVZUATI VE PGD
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOTİV MEVZUAT ŞUBESİ OTOMOTİV MEVZUATI VE PGD FATİH ÖZÇINAR ANTALYA

2 1- Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TEKNİK MEVZUATA NİÇİN GEREK DUYULUR? 1- Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması 2- Taşıt araçları üretiminin artması ve trafik yoğunluğunun yarattığı yüksek kaza riski 3- Çevrenin emisyon ve gürültüye karşı korunması 4- Belgelendirmenin karşılıklı tanınması 5- Araç ve aksamlarda performansa ait teknik koşullar için asgari kriterlerin belirlenmesi 6- Otomotiv ürünleri üretiminin ve ticaretinin küreselleşmesi 7- Dünya ticaretinin daha serbest hale gelmesi için teknik engellerin kaldırılması 8- Uluslar arası karayolu transit taşımacılığının gelişmesi ve benzeri nedenler.

3 Teknik Mevzuat; Üreticilerin zorunlu veya ihtiyari olarak uymaları gereken teknik düzenlemeleri içermektedir. Teknik mevzuat çerçevesinde; Motorlu araç veya aksamlarının belirli yöntemlere göre testlerinin ve denetiminin yapılması ve sonuçlarına göre mevzuata uygunluğunun belgelenmesi için uygulanacak prosedür belirlenmekte ve yürütülmektedir.

4 Teknik mevzuatı uygulama açısından ikiye ayırmak mümkündür:
Ulusal teknik mevzuat (sadece ülke sınırları içerisinde geçerli düzenleme-ör: Türkiye, Almanya, Fransa vs.) Uluslar arası teknik mevzuat (taraf ülkeler arasında geçerli mevzuat)

5 ULUSAL TEKNİK MEVZUATIMIZ
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) İlk düzenleme (R.G: 19/7/1985) İkinci düzenleme (R.G: 3/03/1993) Üçüncü düzenleme (R.G: 21/10/2004) Son düzenleme (R.G: 28/11/2008) Değişiklikleri: (30/11/2010) (elektrikli araçlara tadilat, okul servis araçların tadilatı ve ilave aranan şartlar, vb.) (26/6/2012) (M2 ve M3 kategorisi araçlar için yangın algılama ve alarm sistemi zorunluluğu, okul servis araçlarında kamera vb ilave şartlar, yakıt sistemi (LPG, CNG, LNG) tadilatları-gaz sızdırmazlık raporunu düzenleyecek kurum/kuruluşlar, usul ve esaslar, vb.)

6 Sanayi Genel Müdürlüğü
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (AİTM) 26/6/ Yangın algılama ve alarm sistemleri GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk defa tip onayı alınarak imal edilecek yeni tip M2 ve M3 kategorisi araçlar 1/11/2012 tarihinden itibaren, aynı kategorideki tip onayı mevcut araçlar ise 1/11/2013 tarihinden itibaren Ek VII’nin 1.54, , , , , , , ve numaralı maddelerinin hükümlerine uymak zorundadır. Yakıt sistemi tadilatı (bu değişiklikten önce sadece TMMOB ve otomotiv A.B.D. verebiliyordu.) GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yakıt sistemi uygunluk raporu, montaj tespit raporu ile gaz sızdırmazlık raporu verecek ve gaz sızdırmazlığı kontrollerini yapacak kurum ve kuruluşlarının görevlendirilme usul ve esasları Bakanlık tarafından 1/1/2013 tarihine kadar belirlenir. Bu tarihe kadar rapor verilmesi ve gaz sızdırmazlığı kontrolüne yönelik işlemler, Bakanlığın protokol yaptığı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülür. Sanayi Genel Müdürlüğü

7 Sanayi Genel Müdürlüğü
– LPG, CNG ve LNG yakıt sistemine dönüştürülen araçların periyodik muayenelerinde; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen Gaz Sızdırmazlık Raporu aranır. Yetkilendirilmiş araç muayene istasyonlarınca düzenlenen onaylı araç muayene raporu da Gaz Sızdırmazlık Raporu yerine geçer. Ayrıca, araç muayenesinde yetkilendirilmiş herhangi bir kurum/kuruluştan temin edilmiş geçerli bir Gaz Sızdırmazlık Raporunun ibraz edilmesi halinde bu rapor muayene istasyonlarınca kabul edilir. LPG, CNG ve LNG yakıt sisteminde aksam ve parçaların değiştirilmesi durumunda, bu işlemin uygunluğuna ilişkin Montaj Tespit Raporunun ibrazı gereklidir. – Araçlarda kullanılan aksam ve parçalar; yakıt olarak LPG kullanacak araçlarda ECE R-67 Regülasyonunda, CNG veya LNG kullanılacak araçlarda ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen teknik esaslara, LNG depo tankı ve aksesuarları ise ilgili Amerikan veya uluslararası standartlara göre imal edildiğini belgeleyen sertifikalara sahip olmalıdır. (R-110’da CNG değişikliği tam olarak bitmediği için ABD standartları da kabul edilecektir.) Sanayi Genel Müdürlüğü

8 MOTORLU ARAÇLAR TEKNİK MEVZUAT
ULUSLAR ARASI TEKNİK MEVZUAT MOTORLU ARAÇLAR TEKNİK MEVZUAT AB DİREKTİFLERİ BM-AEK REGÜLASYONLARI YÖNETMELİK TEBLİĞ

9 BM/AEK REGÜLASYONLARI 1958 Cenevre Andlaşması: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesi tarafından 20 Mart 1958 tarihinde Cenevre’de imzalanan ‘Tekerlekli Araçların, Araçlara takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatların Kabulü ve Talimatlar Temelinde verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Andlaşma’. Bakanlığımızın girişimi ile 4 Ekim 1994 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 94/5822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ülkemiz ‘37’ üyelik numarası ile taraf olmuştur Cenevre Antlaşması amacı; - Motorlu taşıt araçları ve bunların parçaları ile ilgili uluslar arası regülasyonlar oluşturmak, - Antlaşmaya ve eklerindeki regülasyonlara taraf olan ülkeler bazında verilecek tip onaylarını karşılıklı olarak tanınmasıdır.

10 Sanayi Genel Müdürlüğü
Antlaşmanın ekinde yayımlanan regülasyonlarda motorlu araçlar ve bunların aksamlarının uymaları gereken teknik özellikler belirlenmiştir. Ancak, ülkelerin Regülasyonlara taraf olmaları ve imalatçılarında Regülasyonlara uymaları ihtiyaridir. 13/2/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (SGM-2009/1) ile 125 adet Regülasyon uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten önce, her bir regülasyon tebliğ olarak yayımlanmakta idi. Bu Tebliğ ile Regülasyonların orijinal metinleri ve son seviyeleri esas alınmaktadır. Cenevre’ye bildirimleri yapılarak Regülasyonlara taraf olunmuştur. Sanayi Genel Müdürlüğü

11 AB TEKNİK MEVZUATI AB teknik mevzuatı, BM/AEK Regülasyonlarını esas alan ve uygulaması mecburi olan mevzuattır. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8-11’inci maddeleri ile AB teknik mevzuatının hukuk sistemimize dahil edileceği kararlaştırılmıştır. 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile de uyumlaştırılacak mevzuatlar ve bunların uygulanma koşul ve kuralları belirlenmiştir. 29 Nisan 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre AB müktesebatı içinde yer alan “Motorlu Araçlar” ile ilgili mevzuatın uyum ve uygulaması konusunda Bakanlığımız sorumlu kurum olarak görevlendirilmiştir.

12 Bakanlığımız yoğun bir çalışmayla motorlu araçlar, traktörler ve motosikletler ile ilgili AB mevzuatının tamamına yakınının uyum çalışmalarını tamamlamış ve uygulamaya koymuştur. Yönetmeliklerin metinleri Resmi Gazete’de bulunacağı gibi, değişikliklerin de yönetmelik içerisinde yer aldığı konsolide metinlere adresinden de erişebilmek mümkündür. AB Direktiflerinin orijinal metinlerine AB’nin aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir.

13 AB otomotiv teknik mevzuatı kapsamında 3 adet çerçeve (ana) yönetmelik vardır.
MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)

14 Motorlu araçlar için araç kategorileri MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanır
Motorlu araçlar için araç kategorileri MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanır. (TORTOY’da Traktörler ‘T’ ,MOTOY’da motosikletler ‘L’ kategorisi olarak anılmaktadır.) M Kategorisi: Yolcu taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, en az dört tekerlekli motorlu araçlar. M1 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak en fazla sekiz oturma yeri olan M kategorisi araçlardır. M2 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak sekizden fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşmayan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlardır. M3 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak sekizden fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlardır.

15 Sanayi Genel Müdürlüğü
N Kategorisi: Yük taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, en az dört tekerlekli motorlu araçlar. N1 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 ton’u aşmayan N kategorisi araçlar. N2 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 ton’u aşan, 12 ton’u aşmayan N kategorisi araçlar. N3 Kategorisi: Azami kütlesi 12 ton’u aşan N kategorisi araçlar. Sanayi Genel Müdürlüğü

16 Sanayi Genel Müdürlüğü
O Kategorisi: Römorklar (yarı römorklar dahil). O1 Kategorisi: Azami kütlesi 0,75 ton’u aşmayan O kategorisi araçlar. O2 Kategorisi: Azami kütlesi 0,75 ton’u aşan, 3,5 ton’u aşmayan O kategorisi araçlar. O3 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 ton’u aşan, 10 ton’u aşmayan O4 Kategorisi: Azami kütlesi 10 ton’u aşan O kategorisi araçlar. Sanayi Genel Müdürlüğü

17 AB Direktiflerine göre aksam ve ayrı teknik ünitelerin ilgili direktife uygunluğunu gösteren işaretleme “e” işaretidir. Aksam ve parçaların Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) tarafından yayımlanan regülasyonlara uygunluğunu gösteren işaretleme “E” işaretidir. Tip Onayı Belgesi verilen her aksam veya ayrı teknik ünite tipinin üzerinde yukarıda belirtilen işaretler bulunmalıdır. Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik üniteler; AB Yönetmeliklerine “e” veya BM Regülasyonlarına “E” göre onay almış ise güvenli ürün sayılır.

18 Tip onayı işareti örneği

19 Ülke tanıtım numaraları
1 Almanya için 19 Romanya için 2 Fransa için 20 Polonya için 3 İtalya için 21 Portekiz 4 Hollanda için 23 Yunanistan 5 İsveç için 24 İrlanda 6 Belçika için 26 Slovenya için 7 Macaristan için 27 Slovakya için 8 Çek Cumhuriyeti için 29 Estonya için 9 İspanya için 32 Letonya için 11 Birleşik Krallık için 34 Bulgaristan için 12 Avusturya için 36 Litvanya için 13 Lüksemburg için 37 Türkiye için 17 Finlandiya için 49 GKRY için 18 Danimarka için 50 Malta için

20 Sanayi Genel Müdürlüğü
Bu kısımda 2012 yılında yayımlanan otomotiv mevzuat hakkında bilgi verilecektir. 2012’de toplam 44 adet (13 Yönetmelik değişikliği, 31 yeni Yönetmelik) otomotiv mevzuatı yayımlanmıştır. 17 tanesi Motorlu araçlar, 20 tanesi Traktörler, 7 tanesi Motosikletler hakkındadır. Sanayi Genel Müdürlüğü

21 Sanayi Genel Müdürlüğü
MEVZUAT NO MEVZUAT BAŞLIĞI RG TARİH / SAYI DEĞİŞİKLİKLER 76/763/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN YOLCU OTURAKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / / / (mükerrer) 80/720/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ÇALIŞTIRMA ALANI SÜRÜŞ KONUMUNA GEÇİŞİ, KAPILARI VE PENCERELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / / (mükerrer) 86/297/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 86/298/AT DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ARKAYA MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE KARŞI KORUMA ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / / / (mükerrer) Sanayi Genel Müdürlüğü

22 Sanayi Genel Müdürlüğü
86/415/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUMANDALARININ TAKILMASI, KONUMU, ÇALIŞMASI VE TANINMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / / (mükerrer) 87/402/AT DAR İZLİ TEKERLEKLİ TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ KOLTUĞU ÖNÜNE MONTE EDİLMİŞ DEVRİLMEYE KARŞI KORUMA ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / / / (mükerrer) 2003/37/AT TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ, BUNLARIN RÖMORKLARI VE BİRBİRİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇEKİLEN MAKİNALARI İLE SİSTEMLERİ, AKSAMLARI, AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / Sanayi Genel Müdürlüğü

23 Sanayi Genel Müdürlüğü
2008/2/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN GÖRÜŞ ALANI VE ÖN CAM SİLECEKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / (mükerrer) 2009/57/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPISI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/58/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ÇEKİ KANCASI VE GERİ HAREKET TERTİBATI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/59/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN GERİ GÖRÜŞ AYNALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/60/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ Sanayi Genel Müdürlüğü

24 Sanayi Genel Müdürlüğü
2009/61/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / (mükerrer) 2009/63/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA  ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI PARÇALARI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/64/AT TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ELEKTROMANYETİK UYUMLULUĞU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/66/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/68/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ Sanayi Genel Müdürlüğü

25 Sanayi Genel Müdürlüğü
2009/75/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPISI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (Statik Deney) / (mükerrer) 2009/76/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ  SEVİYESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/144/AT TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2002/24/AT İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 25679 2009/62/AT İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ Sanayi Genel Müdürlüğü

26 Sanayi Genel Müdürlüğü
2009/67/AT İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARA AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / (mükerrer) 2009/78/AT İKİ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN PARK AYAKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/79/AT İKİ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN YOLCU EL TUTAMAKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/80/AT İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 2009/139/AT İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU İŞARETLEMELER İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ Sanayi Genel Müdürlüğü

27 Sanayi Genel Müdürlüğü
2006/40/AT MOTORLU ARAÇLARDA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDEN ÇIKAN EMİSYONLARLA İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 27212 / 28484 2007/46/AT MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 27272 / / (mükerrer) 715/2007/AT HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK / 27207 / / 28512 AB/458/2011 MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ LASTİKLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 28388 Sanayi Genel Müdürlüğü

28 Sanayi Genel Müdürlüğü
AB/672/2010 MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM BUZ ÇÖZME VE BUĞU GİDERME SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 28484 AB/109/2011 MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİTİP ONAYI YÖNETMELİĞİ AB/65/2012 MOTORLU ARAÇLARIN VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ AB/130/2012 MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 72/245/AT MOTORLU ARAÇLARIN ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (RADYO PARAZİTİ) İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 24631 / / 28366 74/61/AT MOTORLU ARAÇLARIN İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA CİHAZLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 24457 / / 28387 Sanayi Genel Müdürlüğü

29 Sanayi Genel Müdürlüğü
AB/1005/2010 MOTORLU ARAÇLARIN ÇEKME TERTİBATLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 28370 AB/1008/2010 MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM SİLME VE YIKAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 28374 AB/1009/2010 BELİRLİMOTORLU ARAÇLARIN ÇAMURLUKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ AB/19/2011 MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 1222/2009/AT LASTİKLERİN YAKIT VERİMLİLİĞİ VE DİĞER ESAS PARAMETRELER GÖZETİLEREK ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 661/2009/AT MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ / 28184 Sanayi Genel Müdürlüğü

30 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT) RG: 25/1/ Amaç: Motorlu araçların; güvenlik, yakıt verimliliği ve karbondioksit emisyonu ile ilgili olarak lastik basınç izleme sistemleri, vites değiştirme göstergesi konusunda tip onayı şartlarını ve yeni imal edilmiş lastiklerin güvenlik, yuvarlanma direnci performansı ve yuvarlanma gürültü emisyonuna ilişkin tip onayı şartlarını belirlemektir. Bu Yönetmelik ile AB’de yeni yaklaşım olarak; BM/AEK Regülasyonlarına geçilmektedir. Ayrıca, araçlara yeni güvenlik teknoloji tedbirleri de zorunlu hale getirilmektedir. Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan BM/AEK Regülasyonuna göre tip onayı, bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine göre AT tip onayı olarak kabul edilir. Bu hüküm ile yürürlükten kaldırılan 49 adet AB yönetmeliklerinin yerine BM Regülasyonlarına geçilmektedir. (1/11/2014) Sanayi Genel Müdürlüğü

31 Sanayi Genel Müdürlüğü
661/2009/AT’de bahsi geçen; Gelişmiş acil frenleme sistemi: Acil bir durumu otomatik olarak algılayabilen ve bir çarpışmayı hafifletmek veya çarpışmadan kaçınmak amacıyla aracı yavaşlatmak için aracın frenleme sistemini harekete geçiren bir sistemi, Lastik basıncı izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri ileten, araca takılı bir sistemi, Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Aracın kullandığı şeridinin dışına kasıtsız olarak sapması durumunda sürücüyü uyaran sistemi, Sanayi Genel Müdürlüğü

32 Sanayi Genel Müdürlüğü
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler (1/11/2014 tarihinde) MADDE 17 – (1) Aşağıda sayılan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır: a) 70/221/AT, 70/222/AT, 70/311/AT, 70/387/AT, 70/388/AT, 71/320/AT, 72/245/AT, 74/60/AT, 74/61/AT, 74/297/AT, 74/408/AT, 74/483/AT, 75/443/AT, 76/114/AT, 76/115/AT, 76/756/AT, 76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 76/762/AT, 77/389/AT, 77/538/AT, 77/539/AT, 77/540/AT, 77/541/AT, 77/649/AT, 78/316/AT, 78/317/AT, 78/318/AT, 78/549/AT, 78/932/AT, 89/297/AT, 91/226/AT, 92/21/AT, 92/22/AT, 92/24/AT, 92/114/AT, 94/20/AT, 95/28/AT, 96/27/AT, 96/79/AT, 97/27/AT, 98/91/AT, 2000/40/AT, 2001/56/AT, 2001/85/AT, 2005/27/AT ile değişik 2003/97/AT, 92/23/AT Sanayi Genel Müdürlüğü

33 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında yayımlanan Yönetmelikler:
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011) 31/7/ M, N ve O kategorisi motorlu araçları ve römorkları kapsar. Aşağıdaki listelenen bilgiler sırayla, silinmeyecek bir şekilde imalatçı zorunlu levhasına yazılır: a) İmalatçının firma adı, b) Tüm aracın tip onayı numarası, c) Araç tanıtım numarası, d) Teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütlesi, e) Katarın teknik olarak müsaade edilen azami kütlesi, f) Önden arkaya doğru sırasıyla listelenen her bir dingil üzerine düşen teknik olarak müsaade edilen azami kütle. Sanayi Genel Müdürlüğü

34 Sanayi Genel Müdürlüğü
İmalatçı, araç tanıtım numarası (VIN) vasıtasıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini garanti eder. Araç tanıtım numarası, şasiye veya araç üretim hattından çıkarken aracın üzerine işaretlenir. ‘I’, ‘O’ veya ‘Q’ harflerinin kullanımına müsaade edilmez. İMALATÇI ZORUNLU LEVHASININ MODELİ MODEL A: M1 veya N1 kategorisi araçlar FORD MOTOR COMPANY e1*2007/46*0135 ZFS159000AZ000055 1850 kg 3290 kg 1 – 1100 kg 2 – 880 kg Sanayi Genel Müdürlüğü

35 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ LASTİKLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/458/2011) 18/8/ M, N ve O kategorisi motorlu araçları kapsar. MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1003/2010) 14/8/ MARTOY kapsamında yer alan tam veya tamamlanmamış M, N ve O kategorisi motorlu araçları ve römorkları kapsar. BELİRLİ MOTORLU ARAÇLARIN ÇAMURLUKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1009/2010) 31/7/ MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanan M1 kategorisi motorlu araçları kapsar. Sanayi Genel Müdürlüğü

36 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARIN ÇEKME TERTİBATLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1005/2010) 31/7/ MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanan M ve N kategorisi motorlu araçları kapsar. Bütün motorlu araçlar ön tarafa tutturulmuş bir çekme tertibatına sahip olmak zorundadır. Herhangi bir yükü çekmeye uygun olmayan araçlar hariç, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlanan M1 kategorisindeki araçlar, arka tarafta tutturulmuş bir çekme tertibatına da sahip olmak zorundadır. MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM SİLME VE YIKAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ ((AB)1008/2010) 4/8/ Ön camı bulunan M1 kategorisi motorlu araçlar ile M1 kategorisi araçlara takılması amaçlanan ön cam yıkama sistemlerine uygulanır. Sanayi Genel Müdürlüğü

37 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012) MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanır. MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/351/2012) MOTORLU ARAÇLARIN VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/65/2012) 1/12/ M1 kategorisi araçları kapsar. MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM BUZ ÇÖZME VE BUĞU GİDERME SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/672/2010) MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanan M1 kategorisi motorlu araçları kapsar. Sanayi Genel Müdürlüğü

38 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/109/2011) 1/12/ MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanan N ve O kategorisi motorlu araçları kapsar. Sanayi Genel Müdürlüğü

39 Sanayi Genel Müdürlüğü
MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/130/2012) 1/12/ MARTOY’un Ek 2’sinde tanımlanan M ve N kategorisi araçları kapsar. Sanayi Genel Müdürlüğü

40 Sanayi Genel Müdürlüğü
LASTİKLERİN YAKIT VERİMLİLİĞİ VE DİĞER ESAS PARAMETRELER GÖZETİLEREK ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1222/2009/AT) 31/7/ Amaç: Yakıt tasarruflu ve düşük gürültü düzeyli, güvenli lastiklerin kullanımını teşvik ederek, yol taşımacılığının güvenliğini, ekonomik ve çevresel verimliliği artırmak, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak, nihai kullanıcıların lastik satın alırken, bilgili bir seçim yapmalarına olanak verilmesidir. (1) Bu Yönetmelik, C1, C2 ve C3 sınıfı lastikleri kapsar. Sanayi Genel Müdürlüğü

41 Sanayi Genel Müdürlüğü
a) Sınıf C1 lastikler; esas olarak M1, N1, O1ve O2 kategorisi araçlar için tasarımlanan lastikler, b) Sınıf C2 lastikler; tekli durumda yük kapasite endeksi ≤ 121 ve hız kategori sembolü ≥ “N” olan esas olarak M2, M3, N, O3 ve O4 kategorisi araçlar için tasarımlanan lastikler, c) Sınıf C3 lastikler; aşağıdaki yük kapasitesi endekslerinden birisi ile esas olarak M2, M3, N, O3 ve O4 kategorisi araçlar için tasarımlanan lastikler: 1) Tekli durumda yük kapasite endeksi ≤ 121 ve hız kategori sembolü ≤“M” 2) Tekli durumda yük kapasite endeksi ≥ 122. Yük kapasite endeksi: Bir lastiğin, imalatçısı tarafından belirtilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve ait olduğu hız kategorisine karşılık gelen hızda tekli veya tek ve çiftli kullanımda taşıyabileceği yükü gösteren bir veya iki rakamı, Hız sembolü (km/h): M=130, N= 140 Sanayi Genel Müdürlüğü

42 Sanayi Genel Müdürlüğü
(2) Bu Yönetmelik, aşağıdaki lastik çeşitlerini kapsamaz. a) Kaplama lastikler, b) Profesyonel arazi lastikleri, c) Yalnızca 1/10/1990 tarihinden önce tescilli araçlara takılmak üzere tasarlanmış lastikler, ç) T-tipi geçici kullanımlı yedek lastikler, d) Hız değeri 80 km/h’den az olan lastikler, e) Jant anma çapları 254 mm’yi aşmayan veya en az 635 mm olan lastikler, f) Çivili lastikler gibi çekme özelliğini iyileştirmek üzere ek cihazlar takılı olan lastikler, g) Yalnızca yarış amaçlı araçlara takılmak üzere tasarlanmış lastikler. Sanayi Genel Müdürlüğü

43 Sanayi Genel Müdürlüğü
Teknik tanıtıcı materyal: Lastikleri nihai kullanıcılara veya dağıtıcılara pazarlamak amacıyla internet sitelerinin yanı sıra, bir lastiğin belli teknik parametrelerini tarif eden basılı, elektronik veya çevrimiçi formatta olan teknik el kitapları, broşürler, kitapçıklar, kataloglar ve benzeri materyalleri ifade eder. Teknik dokümantasyon: Lastiğin imalatçı adını ve markasını içeren, lastik tipinin tarifi veya yakıt tasarruf sınıfı, ıslak tutuş sınıfı ile dış yuvarlanma gürültü sınıfı ve ölçülmüş değerinin beyanı için belirlenen lastik gruplandırmasının tarifi, deney raporları ve deney doğruluğu anlamına gelen lastikle ilgili bilgileri ifade eder. Sanayi Genel Müdürlüğü

44 Sanayi Genel Müdürlüğü
Lastik tedarikçilerinin yükümlülükleri (Tedarikçi: İmalatçı, imalatçı temsilcisi veya ithalatçıyı ifade eder.) MADDE 5 – (1) Tedarikçiler, dağıtıcılara veya nihai kullanıcılara verilen C1 ve C2 lastiklerin; a) Lastik sırtında Ek-1, Kısım A’da belirtilen yakıt verimliliği sınıfını, Ek-1, Kısım C’de belirtilen dış yuvarlanma gürültü sınıfı ile ölçülen değerini, uygulanabilirliği varsa Ek 1, Kısım B’de belirtilen ıslak tutuş sınıfını belirten bir çıkartma ile donatılmış olmasını veya b) Teslim edilen bir veya birden çok özdeş lastiğin her bir partisine, Ek-1, Kısım A’da belirtilen yakıt verimliliği sınıfını, Ek-1, Kısım C’de belirtilen dış yuvarlanma gürültü sınıfı ile ölçülen değerini, uygulanabilirliği varsa Ek-1, Kısım B’de belirtilen ıslak tutuş sınıfını gösteren, basılı formatta bir etiketin eşlik etmesini sağlar. (2) Birinci fıkrada belirtilen çıkartma ve etiket Ek-2’de belirlenen formata uygun olmak zorundadır. Sanayi Genel Müdürlüğü

45 Sanayi Genel Müdürlüğü
Sanayi Genel Müdürlüğü

46 Sanayi Genel Müdürlüğü
(3) Tedarikçiler, C1, C2 ve C3 sınıfı lastiklerin yakıt tasarruf sınıfı, dış yuvarlanma gürültüsü sınıfı ile ölçülen değerini, uygulanabilirliği varsa ıslak tutuş sınıfı bilgilerini içeren teknik tanıtıcı materyali internet sitelerinde de olmak üzere Ek-1’de belirtildiği gibi, Ek-3’te yer alan sıraya uygun şekilde belirtir. (4) Tedarikçiler, belirli bir lastik tipine ait teknik dokümantasyonu, piyasaya sunulmasından itibaren beş yıl boyunca saklamak ve Bakanlık yetkilileri tarafından istenmesi durumunda sunmak zorundadır. Teknik dokümantasyon; yetkililerin, yakıt verimliliği, ıslak tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü ile ilgili olarak etiket üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu tasdik etmesine olanak verecek şekilde ayrıntılı olmak zorundadır. Sanayi Genel Müdürlüğü

47 Lastik dağıtıcılarının yükümlülükleri
(Dağıtıcı: Sağlayıcı ve ithalatçı dışında, tedarik zincirinde yer alan, bir lastiği piyasada hazır bulunduran ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. MADDE 6 – (1) Dağıtıcılar; satış noktasındaki lastiklerin, tedarikçiler tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sağlanan çıkartmayı açıkça görülebilir bir konumda taşımasını veya, Lastiğin satışından önce, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen etiketin nihai kullanıcıya gösterilmesini ve satış noktasında lastiğin hemen yanında açıkça teşhir edilmesini sağlar. (2) Satışa sunulan lastiklerin nihai kullanıcı tarafından gözle görülemediği hallerde, bu lastiklerin yakıt tasarruf sınıfı, ıslak tutuş sınıfı, dış yuvarlanma gürültü sınıfı ile ölçülen değerine ilişkin bilgileri nihai kullanıcıya sağlar. (3) Nihai kullanıcıların C1, C2 ve C3 sınıfı lastikleri satın aldıklarında Ek-1’de belirtilen yakıt tasarruf sınıfını, dış yuvarlanma gürültüsünün ölçülen değerini ve uygulanabilirliği varsa ıslak tutuş sınıfı bilgilerini faturaların üzerinde belirtir veya faturalarla birlikte kullanıcıya verir.

48 Sanayi Genel Müdürlüğü
Araç tedarikçilerinin ve dağıtıcılarının yükümlülükleri MADDE 7 – (1) Satış noktasında nihai kullanıcılara almak istedikleri yeni bir araca takılacak farklı lastikler arasında tercih hakkı sunulduğunda, araç tedarikçileri ve dağıtıcıları, satışa sunulan her bir C1, C2 ve C3 sınıfı lastiklerin yakıt tasarruf sınıfı, dış yuvarlanma gürültü sınıfı ile ölçülen değeri ve uygulanabilirliği varsa, ıslak tutuş sınıfı hakkında, Ek-1’de belirten ve Ek-3’te yer alan sırayla satış öncesinde nihai kullanıcılara bilgi verir. Bu bilgilere, asgari olarak teknik tanıtıcı materyalde yer verilir. Sanayi Genel Müdürlüğü

49 Sanayi Genel Müdürlüğü
Özetle: yakıt tasarruf sınıfı ıslak tutuş sınıfı dış yuvarlanma gürültü sınıfı hakkındaki bilgiler C1 ve C2 sınıfı lastiklerde etiket veya çıkartma olarak bulunmalı, ayrıca; C1, C2 ve C3 sınıfı lastikler için lastik tedarikçisinin internet sitesinde anılan bilgiler yer almalıdır. C3 sınıfı lastikler için etiketleme zorunluluğu yoktur. Sanayi Genel Müdürlüğü

50 Sanayi Genel Müdürlüğü
İç piyasa MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olması halinde lastiklerin ürün bilgisi gerekçe gösterilerek, piyasada satışa hazır hale getirilmesi yasaklanamaz veya sınırlandırılamaz. (2) Aksine bir delil olmadıkça, etiketler ve ürün bilgilerinin bu Yönetmeliğe uygun olduğu göz önünde tutulur. Beyan edilen değerlerin ve sınıf bilgilerinin doğruluğunu değerlendirmek üzere, tedarikçilerin 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak teknik dokümantasyon sağlaması gerek görülebilir. Sanayi Genel Müdürlüğü

51 Sanayi Genel Müdürlüğü
Ceza hükümleri MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır. Denetim MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin denetim faaliyetleri Bakanlık piyasa gözetimi ve denetimi personelince yerine getirilir. Uygulama GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri (etiketleme-çıkartma) 1/7/2012 tarihinden sonra üretilen lastiklere uygulanır. (2712) 2012 yılının 27. haftasında üretilmiş lastik. (0113) 2013 yılının 1. haftasında üretilmiş lastik demektir. Örneğin; bu Yönetmelik (1512) üretimli lastiğe uygulanmaz. Yürürlük MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer. Sanayi Genel Müdürlüğü

52 Sanayi Genel Müdürlüğü
Etiketin formatı Lastik Etiketini Nasıl Okuyacağız? Lastikteki etiket üzerinde gördüğünüz "benzin pompası" resmi yakıt verimliliğini simgelemektedir. Yuvarlanma direnci A-G arasında harflerle belirleniyor. Bu kriterde iyi not alan lastik az yakıtla daha çok gidebiliyor. Yakıt verimliliğinden A alan bir lastik G alan başka lastiğe göre %7,5 yakıt tasarruf sağlamaktadır. Etiketin üzerindeki yağmur damlaları sembolü ise ıslak zeminde yol tutuşu simgelemektedir. Tüm şartlar eşit sayıldığında ıslak zeminde A alan bir lastik ile G alan bir lastik arasında fren mesafesinde 18 metrelik bir fark olabilmektedir. Dış gürültü özelliği de hoparlör sembolü ile gösterilmektedir. Lastiğin yol ile teması sonucunda çıkardığı gürültünün kaç şiddetinde olduğunu belirtiyor. Tek dalga ile ifade edilen düşük gürültülü lastikler, üç dalga ile ifade edilen lastiklere göre dört kat daha sessiz çalışma kapasitesine sahiptir. Sanayi Genel Müdürlüğü

53 Sanayi Genel Müdürlüğü
Sanayi Genel Müdürlüğü

54 Sanayi Genel Müdürlüğü
yuvarlanma direnci veya yakıt tasarrufu sınıfı Sanayi Genel Müdürlüğü

55 Sanayi Genel Müdürlüğü
ıslak zeminde yol tutuşu (frenleme performansı) Sanayi Genel Müdürlüğü

56 Sanayi Genel Müdürlüğü
Dış yuvarlanma gürültüsü (Lastikten kaynaklanan gürültü) 1 siyah dalga: Sessiz (Gelecekteki Avrupa limitinin 3dB veya daha fazla altında) 2 siyah dalga: Orta (gelecekteki Avrupa limiti ile 3dB altı arasında) 3 siyah dalga: Gürültülü (gelecekteki Avrupa limitinin üstünde) Sanayi Genel Müdürlüğü

57 Sanayi Genel Müdürlüğü
Etiket en az 75 mm genişliğinde ve 110 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha büyük bir formata basılı olduğu hallerde, içeriği yine de belirtilen özelliklerle orantılı olmalıdır. Etiket uyması gereken şartlar: Renkler; camgöbeği (yeşil ve mavi karışımı), eflatun, sarı ve siyah. Sanayi Genel Müdürlüğü

58 Sanayi Genel Müdürlüğü

59 Sanayi Genel Müdürlüğü
Etiket üzerinde numaraları kısımların özellikleri: 1 (Yakıt verimliliği)  - Verilen resimli şema: Genişlik-19,5 mm, yükseklik-18,5 mm, - Resimli şema çerçevesi: Vuruş-3,5 punto, genişlik-26 mm, yükseklik-23mm, - Derecelendirme çerçevesi: Vuruş-1 punto, - Çerçeve sonu: Vuruş- 3,5 punto, genişlik-36 mm, 2 (Islak tutuş) - Verilen resimli şema: Genişlik-19 mm, yükseklik-19 mm, - Derecelendirme çerçevesi: vuruş-1 punto, - Çerçeve sonu: vuruş- 3,5 punto, genişlik-26 mm, Sanayi Genel Müdürlüğü

60 Sanayi Genel Müdürlüğü
3 (Dış yuvarlanma gürültüsü) - Resimli şema: Genişlik-14 mm, yükseklik-15 mm, - Resimli şema çerçevesi: Vuruş-3,5 punto, genişlik-26 mm, yükseklik-24 mm, - Değer çerçevesi: Vuruş1 punto, - Çerçeve sonu: Vuruş- 3,5 punto, yükseklik-24 mm, 4 (Etiket sınırı) - Vuruş-1,5 punto Sanayi Genel Müdürlüğü

61 Sanayi Genel Müdürlüğü
5 ‘A’ ila ‘G’ ölçeği - Oklar: Yükseklik-4,75 mm, boşluk-0,75 mm, siyah vuruş-0,5 punto - Renkler: A: X-00-X-00 B: X-00 C: X-00 D: X-00 E: X-00 F: X-00 G: 00-X-X-00 - Metin: Helvetica Bold 12 punto, %100 beyaz, siyah dış çizgi-0,5 punto. Sanayi Genel Müdürlüğü

62 Sanayi Genel Müdürlüğü
6 Derecelendirme - Ok: Genişlik-16 mm, yükseklik-10 mm, %100 siyah, Metin: Helvetica Bold 27 punto, %100 beyaz. 7 Ölçek içi çizgiler   - Vuruş: 0,5 punto, kesik çizgi aralığı: 5,5 mm, %100 siyah. 8 Ölçek metni - Helvetica Bold 11 punto, %100 siyah. 9 Dış yuvarlanma gürültüsü ölçülen değeri - Ok: Genişlik-25,25 mm, yükseklik-10 mm, %100 siyah, - Metin: Helvetica Bold 20 punto, %100 beyaz, - Birim metin: Helvetica Bold 13 punto, %100 beyaz. 10 AB logosu   - Genişlik:9 mm, yükseklik:6mm. Sanayi Genel Müdürlüğü

63 Sanayi Genel Müdürlüğü
11 Yönetmelik referansı: - Helvetica Regular 7,5 punto, %100 siyah. Lastik sınıfı referansı: Helvetica Bold 7,5 punto, %100 siyah. 12 Dış yuvarlanma gürültüsü, Ek-1, Kısım C’de verildiği üzere: - Genişlik: 8,25 mm, yükseklik: 15,5 mm, %100 siyah. c) Arka plan beyaz olur. Sanayi Genel Müdürlüğü

64 Sanayi Genel Müdürlüğü
Teknik Tanıtıcı Materyalde Sağlanan Bilgiler 1. Lastikler hakkındaki bilgiler aşağıda belirtilen sırada sağlanır: - Yakıt tasarruf sınıfı (harfler ‘A’ ila ‘G’), - Islak tutuş sınıfı (harfler ‘A’ ila ‘G’), - Dış yuvarlanma gürültüsü sınıfı ve ölçülen değeri (dB). 2. Bu bilgiler, aşağıdaki şartları karşılar: - Okunaklı olur, - Kolay anlaşılır olur. Sanayi Genel Müdürlüğü

65 Sanayi Genel Müdürlüğü
3. Ayrıca, tedarikçiler, aşağıda belirtilen hususları internet sitelerinde bulundurur: - Bu Yönetmeliğe ayrılmış Bakanlık internet sayfasına bağlantı, - Etikete basılı resimli şema açıklaması, - Aşağıdakiler dahil asıl yakıt verimliliği ve yol güvenliğinin ağırlıklı olarak sürücülerin davranışına bağlı olduğu gerçeğinin altını çizen açıklama. * Ekonomik sürüş, yakıt tüketimini önemli oranda azaltabilir. * Islak tutuş ve yakıt verimliliği performansını en uygun hale getirmek için, lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilir. * Durma mesafelerine her zaman tam olarak uyulur. Sanayi Genel Müdürlüğü

66 Doğrulama prosedürü MADDE 9 – (1) Bakanlık, beyan edilen yakıt tasarruf ve ıslak tutuş sınıflarının uygunluğunu Ek-1, Kısım A ve Kısım B’ye, dış yuvarlanma gürültü sınıfı ile ölçülen değerini Ek-1, Kısım C’ye göre Ek-4’te belirtilen prosedüre uygun olarak değerlendirir. Beyan edilen yakıt verimliliğinin ve ıslak tutuş sınıflarının yanı sıra beyan edilen dış yuvarlanma gürültü sınıfı ve değerin uygunluğu, tedarikçi tarafından belirlenen her lastik tipi veya her lastik grubu için aşağıdaki prosedürlerden birine göre değerlendirilir: (a) (i) İlk olarak tek bir lastik deneye tabi tutulur. Ölçülen değerler, beyan edilen sınıfları veya dış yuvarlanma gürültüsünün beyan edilen değerlerini Çizelge 1’de belirtilen toleranslar içinde karşılıyorsa deney başarılı geçmiştir. (ii) Ölçülen değerlerin, beyan edilen sınıfları veya dış yuvarlanma gürültü sınıfının beyan edilen değerini Çizelge 1’de tanımlanan aralık içinde karşılamaması durumunda, üç lastik daha deneye tabi tutulur. Deneye tabi tutulan dört lastiğin oluşturduğu ortalama ölçüm değeri, Çizelge 1’de belirtilen aralık içerisinde beyan edilen bilgilere uygunluğu değerlendirmek için kullanılır. Unutulmamalı: Madde 10-(2) Aksine bir delil olmadıkça, etiketler ve ürün bilgilerinin bu Yönetmeliğe uygun olduğu göz önünde tutulur.

67 Doğrulama toleransları
veya, (b) Etiketli sınıfların veya değerlerinin, 2001/43/EC, 661/2009/AT Yönetmeliği veya R-117 ve tadillerine uygun olarak tip onay deneyi sonuçlarından elde edildiği durumlarda, lastiklerle ilgili imalatın uygunluğu sonucu elde edilen ölçüm verilerinden yararlanılabilir. İmalatın uygunluğu deneyleri sonucu elde edilen ölçüm verilerinin değerlendirmesinde Çizelge 1’de tanımlanan toleranslar göz önüne alınır. Ölçülen parametre Doğrulama toleransları Yuvarlanma direnç katsayısı (yakıt verimliliği) Uyarlanan ölçülen değer, beyan edilen sınıfın üst limitinden (en yüksek RRC) 0,3 kg/1000 kg fazla olmamalıdır. Dış yuvarlanma gürültüsü Ölçülen değer, beyan edilen N değerinden dB(A) daha fazla olmamalıdır. Islak tutuş Ölçülen değer, beyan edilen sınıfın alt limitinden (en düşük G değeri) daha düşük olmamalıdır. Sanayi Genel Müdürlüğü

68 KATILIMIZIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
FATİH ÖZÇINAR SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCISI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOTİV MEVZUAT ŞUBESİ


"OTOMOTİV MEVZUATI VE PGD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları