Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erasmus+ 2014 – 2020 Yeni bir yaklaşım….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erasmus+ 2014 – 2020 Yeni bir yaklaşım…."— Sunum transkripti:

1 Erasmus+ 2014 – 2020 Yeni bir yaklaşım…

2 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım?
•Eğitim, öğretim ve gençlik: değişen bir manzara Derin ekonomik krizler ve yüksek genç işsizlik oranı Boş kadrolar var, ancak beceri eksik ve eğitimlilerin istihdamı düşük Yüksek beceri isteyen işlere talep artıyor Yetenek için küresel rekabet: eğitimin uluslararasılaşması Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) potansiyeli ve öğrenme imkanları olağanüstü gelişiyor, informal ve nonformal eğitim birbirini tamamlıyor İş dünyasında daha yakın bağlantılara ihtiyaç var => Yeni bir yaklaşım gerekli

3 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım?
Program ve politika hedefleri arasında daha yakın bağlantılara Formal, informal ve nonformal öğretim arasında daha fazla sinerjiye ve ilişkiye İş dünyası ile daha fazla sektörler arası ortaklılara Daha yumuşak ve basit bir yapıya AB katma değeri konusunda daha kuvvetli odaklanmaya İhtiyacımız var

4 Politika amaçları ile bağlantı (1)
Avrupa 2020 hedefleri: Yüksek öğretime devam oranını %32’den %40’a çıkarmak Orta öğretimi terk oranını %14’ten %10’un altına düşürmek Avrupa 2020 hedefleri ET 2020 stratejisi Gençlik alanında yenilenmiş Avrupa işbirliği çerçevesi ( ) Sporda Avrupa boyutu / AB spor iş planı Özellikle yüksek eğitim ve gençlik hakkında güçlü uluslar arası boyutlar

5 Politika amaçları ile bağlantı (2)
Stajyerlik yoluyla iş bulabilirliklerini artırmak için mesleki ve yüksek öğretim öğrencileri için daha fazla fırsat Stratejik ortaklıklar ve personel hareketliliği ile tüm sektörlerde kalitenin geliştirilmesini desteklemek ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) projeleri ve sektörler arası ortaklıklara güçlü vurgu İstihdam edilebilirliği ve girişimciliği geliştirmek için yeni yenilikçi faaliyetler (Bilgi Ortaklıkları ve Sektör Beceri Ortaklıkları) Politika reformunu tetikleyecek yeni yollar (Muhtemel Teşebbüsler)

6 Yeni olan ne? (1) Tek bir entegre program
Tüm eğitim, öğretim ve gençlik sektörlerini bütüncül bir bakış ile kapsıyor ve bunlara sporu da ilave ediyor Var olan 7 programı tek bir tutarlı çerçeve altında topluyor Daha büyük bir etki oluşturmayı amaçlıyor

7 Yeni olan ne? (2) Daha kolay
Daha az teklif çağrısı ve faaliyetlerde büyük azalma İçinde dolaşması daha kolay, daha kullanıcı dostu program Basitleştirilmiş mali yönetim: birim maliyetlerinin daha fazla kullanımı Daha büyük bütçe Tüm sektörleri etkileyen %40 artış Yüksek eğitimin uluslararası boyutunu desteklemek üzere dış faaliyet enstrümanlarından ilave bütçe

8 Erasmus+ Erasmus + Halihazırdaki Programlar Tek Entegre Program 1.
Bireylerin öğrenme hareketliliği 2. Yenilik ve iyi uygulama değişimi için iş birliği 3. Politika reformuna destek Hayat boyu Öğrenme Programı: Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Uluslar arası Yüksek Öğretim Programları: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Bilateral programlar Gençlik Harekette Özel Faaliyetler: Jean Monnet Spor

9 Ana Eylemlerin 3 temel türü
Bireylerin öğrenme hareketliliği (KA1) Personel hareketliliği, özellikle öğretmenler, öğretim görevlileri, okul müdürleri ve gençlik çalışanları Yüksek öğrenim öğrencilerinin hareketliliği, mesleki öğretim ve stajyer öğrenciler, çıraklar Master öğrencisi kredisi garantisi Ortak yüksek lisans derecesi Yüksek öğretim için hareketlilik, AB ve AB dışı faydalanıcılar için Gönüllülük ve gençlik takası Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi (KA2) Eğitim/öğretim yada gençlik örgütleri ve diğer ilgili aktörler arasında stratejik ortaklıklar Öğretim ve eğitim kuruluşları ve iş dünyası arasında geniş boyutlu ortaklıklar: Bilgi ortaklıkları ve Sektör Beceri ortaklıkları e-Twinning dahil bilgi teknolojileri platformları Üçüncü ülkelerle iş birliği ve komşu ülkelere odaklanma Politika reformuna destek (KA3) Açık koordinasyon Müstakbel girişimler AB kabul araçları Yayma ve faydalanma Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla politika diyalogu

10

11

12

13 Eğitim ve Öğretim bütçesinin sektörlere göre dökümü

14 Erasmus+ bazı rakamlar

15 Bireyler için imkanlar
2 milyon yüksek öğrenim öğrencisi yurt dışında eğitim ve öğretim görecek mesleki öğrenci öğrenim ve eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında görecek yüksek lisans öğrencisi yeni bir kredi garantisinden faydalanacak ve ortak yüksek lisans diploması için ’den fazla burs verilecek genç yurt dışında gönüllü olacak ve gençlik değişimlerine katılacak öğretim görevlisi, öğretmen, eğitimci, eğitim personeli ve gençlik çalışanı yurt dışında ders verecek ya da eğitim görecek

16 iyi örneklerin değişimi için imkanlar
Yenilik projeleri ve iyi örneklerin değişimi için imkanlar Ortak girişimlerin hayata geçirilmesi ile tecrübenin ve bilginin paylaşımını ve iş dünyası ile bağlantıları desteklemek üzere kurum ve kuruluşu içerecek Stratejik Ortaklık Birlikte çalışacak 3500 öğretim kurumunu ve işletmeyi kapsayacak yaklaşık 300 Bilgi Ortaklığı ve Sektör Beceri Ortaklığı eTwinning ile ’den fazla okuldan ’den fazla öğretmen on line olarak iş birliği yapacak

17 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

18 Mesleki Eğitim Öğretim (MEÖ): temel hedefler
MEÖ öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini ve yaşam becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkı sağlamak MEÖ için Avrupa işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek (Bruges Yönetmeliği hedefleri) Kalite güvencesi

19 Ana Eylem 1: MEÖ hareketliliği (1)
Amaçlar: MEÖ öğrencilerinin yurt dışında eğitim fırsatlarını artırmak, eğitim/öğretimden işe geçişte ihtiyaç duyacakları becerileri sağlamak Temel faaliyetler: Yurt dışındaki bir firma ya da diğer bir iş yerinde (ulusal kuruluş, STK, v.b.) veya MEÖ okulunda belirli süreli iş bazlı öğrenim için stajyerlik

20 Ana Eylem 1: MEÖ hareketliliği (2)
Amaçlar: MEÖ profesyonellerinin (öğretmenler, firma içi eğiticiler ile kurum başkanları, müdürler, psikologlar gibi eğitici olmayan personel dahil) çalışma usullerini veya pedagojik becerilerini güncellemeleri ya da kazanmaları Temel faaliyetler: Bir şirket, eğitim ya da öğretim kurumunda çalışmak Bir ortak kuruluşta eğiticilik yapmak Bir eğitim/öğretim kurumunda işbaşı eğitimine katılmak

21 MEÖ Stratejik Ortaklıkları
Ana Eylem 2: Yenilik için işbirliği (1) MEÖ Stratejik Ortaklıkları Amaçlar: MEÖ sağlayıcıları ve yerel/bölgesel iş toplumları arasında milletlerarası işbirliği Temel faaliyetler: MEÖ sağlanması, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hakkında iyi örneklerin ve yeniliklerin değişimi Yeni MEÖ öğretim/eğitim malzemeleri ve yöntemleri geliştirilmesi ve kullanıma sunulması

22 MEÖ Stratejik Ortaklıkları
Ana Eylem 2: Yenilik için işbirliği (2) MEÖ Stratejik Ortaklıkları Temel faaliyetler: MEÖ kurumları ile paydaşlar (özel işletmeler, kamusal ortaklar, yerel/bölgesel karar vericiler, STK’lar) arasında uzun vadeli işbirliğinin kurulmasını desteklemek Formal ve informal eğitim/öğretim ve gençlik sektörleri arasında köprü kurmak ve bilgi paylaşımı için sektörler arası işbirliği

23 Sektör Beceri Ortaklıkları
Ana Eylem 2: Yenilik için işbirliği (3) Sektör Beceri Ortaklıkları Amaçlar: MÖE sistemlerinin sektör özelinde iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilirliğini yükseltmek için, ilgili sektörün ekonomik rekabet edebilirliğine katkı sağlamak Temel faaliyetler: İş gücü piyasasının ve ekonomik sektörlerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren müfredatın tasarlanması ve gerçekleştirilmesi Çalışarak öğrenmeyi teşvik eden projeler AB seviyesinde yeterliklerin tanınmasını kolaylaştıran projeler

24 Ana Eylem 3: Politika reformuna destek
Amaçlar: AB politikasının geliştirilmesini desteklemek ve MEÖ sistemlerinin değişik özel politika amaçlarına cevap vermek Temel faaliyetler: Tematik çalışma grupları yoluyla akran öğrenimi ve karşılıklı öğrenme faaliyetleri Çıraklıkta kalite ve arzı artırmaya yönelik araştırmalar (Çıraklık İçin Avrupa Ortaklığı) AB araçlarına (ECVET ve EQAVET) destek

25 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
Erasmus+ başvurularında aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: 1-    Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi 2-    Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü 3-    Mali Şartların Kontrolü 4-    Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

26 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
1-    Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi (1) Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar Öncelikle adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye olmalıdır. Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler doldurarak sisteme yüklemelidir: 1-    Tüzel Kişilik Formu : Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında  linkinde yer almaktadır. 2-    Finansal Yeterlilik Formu : Bu belge linkinde yer almaktadır. Proje toplam hibesi Avro’dan fazla ise, başvuru sahibi kuruluş finansal kapasite analizleri ile ilgili belgeyi de sisteme yüklemelidir.

27 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
1-    Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi (2) Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama kodu (PIC) alınması gerekmektedir. Bu kod başvuru yapmak isteyenlerin elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların kurum/kuruluş/gruplar ile yapacağı tüm iletişimlerde kullanılacaktır.

28 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü (1) Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır: a) Uygunluk Ölçütleri Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir. b) Eleme Ölçütleri Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106 ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.  Başvuru sahipleri program kılavuzunun C bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında iseler, Erasmus+ Programında yer almaktan men edileceklerdir.

29 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü (2) c) Seçilme Ölçütleri Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir. Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz. İdari kapasite, başvuranın öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir. d) KaliteÖlçütleri Kalite ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir. Kalite ölçütleri Ulusal Ajans internet sitesinde yayımlanacaktır.

30 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
3- Mali Şartların Kontrolü Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir: - Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi - Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme - Götürü miktarlar - Düz oranlı finansman - Üsttekilerin bileşimi. Mali şartların detayları için program kılavuzunda ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü inceleyiniz.

31 Erasmus+ Nasıl başvuru yapılır?
4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.   •    Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir. •    Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır).       Eklenmesi gereken belgeler: a)    Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, b)    Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. •    Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. •    Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi gerekmektedir. •    Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

32 Erasmus+ Değerlendirme
Uygunluk Kontrolü Uygunluk kontrolünde başvuru, ön kriterleri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Kalite (İçerik) Değerlendirmesi Uygunluk kontrolünü geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki bağımsız dış uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir.

33 Erasmus+ Nasıl ortak bulurum?
Desteklenmiş olan projelerin katılımcıları arasından ortaklar bulmak için European Shared Tresure Sitesinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca; Lifelong Learning Programme project partner search tool Sitesinde de ülke ve nitelik belirterek kuruluş aramak mümkün olduğu gibi; Kendi kuruluşunuzu da kaydedip, diğer ortak arayanların bilgisine sunabilirsiniz.

34 Değişik Seviyelerde yapılacak ödemeler
Erasmus Takvim Son Tarihler Ödeme Yöntemleri Kararın bildirilmesi Sözleşme İmzalanması Son Ödeme Ön Ödeme Sayısı Ara (teknk) Rapor Değişik Seviyelerde yapılacak ödemeler KA1 MÖE hareketliliği Son başvuru tarihinden 4 ay sonra Final rapor tesliminden 60 gün sonra 1 yok Ön: %80 Bakiye: %20 KA2 Stratejik Ortaklıklar seneye kadar Son başvuru tarihinden 5 ay sonra var KA2 Stratejik Ortaklıklar – 3 sene 2 Ön: %40 - %40 KA2 Bilgi ve Sektör Beceri Ortaklıkları Son başvuru tarihinden 7 ay sonra

35 Leonardo da Vinci Programı’ndan destek almış
Erasmus+ Geçmiş yıllarda Leonardo da Vinci Programı’ndan destek almış örnek MÖE projeleri Türkiye’den kuruluşların ortaklığında yürütülen projeler hakkında bilgi için:

36 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN AVRUPA SÖZLÜĞÜ
Mesleki Eğitimin önemi tüm Avrupa’da günden güne artmaktadır. Yabancı dil eğitiminin tüm Avrupa Mesleki Eğitim politikasının çokuluslu işbirliğine kapıyı açmak için anahtar olması gerekir. Mesleki Eğitim okulundan mezun olanların Yabancı Dil eksikliği ile profesyonel bir Avrupalı işçi olması mümkün mü? Yabancı dil bilgisinde engelli öğrenciler açısından da büyük bir eksiklik vardır. Özel eğitime ihtiyaçları olan öğrenciler, sağlıklı olanlarla birlikte görsel-işitsel ürünlerden entegre olarak faydalanamamaktadır. Proje kapsamında yapılacak: Mesleki Eğitim ile Yabancı Dil eğitiminin EG4VET ürünü ile birleştirilmesi öncelikle her ilgili ülkenin 5 çeşitli departmanı için temel oluşturur. Daha Sonra tüm bu ulusal ürünler resimli olarak İngilizceden İngilizceye IBM Reading Companion desteği ile çevrimiçi görsel-işitsel EGs4VET olarak bilgisayar yazılımı yapılacaktır. Son olarak, bu e-kitap (e-EGs4VET) özürlü öğrencilerin de audio visüel olarak gönüllü katılımlarıyla hedef belediye tarafından çalışma başlatılmasıyla yaygın olarak kullanılması sağlanacaktır. Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Karabuk Belediyesi, IBM Turk ile Fransa, Romanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Litvanya ve İngiltere’den mesleki öğretim okulları.

37 Mesleki ve Teknik Eğitimde Kurumsal Performans Değerlendirme Uygulamalarının Karşılaştırılması
Mesleki ve Teknik Eğitim yatırımlarının etkili ve verimli kullanıldığından emin olmak için etkili performans değerlendirme kriterleri ve ölçümlerinin oluşturulması gerekmektedir. Denetmenler ve müfettişler genel olarak finansal süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır ve performansa dayalı ölçümler çok sınırlıdır. Bu ortaklık projesi ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi’ ve bu alanda ihtiyaç analizlerinin yapılması, uygulamaların karşılaştırılması ve paylaşılması fırsatını sağlayacaktır.Ortak ülkelerde uygulanan farklı performans değerlendirme modelleri, tüm güçlü ve zayıf yönleri göz önüne alınarak karşılaştırılacaktır. Bu projenin, yeni ve güvenilir bir ‘Avrupa’da Mesleki ve Teknik Eğitimde Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin’ transfer edileceği veya hazırlanacağı çok taraflı bir ortaklık projesine öncü olması beklenmektedir. Ortaklığımız toplam 5 ülkeden,5 ortaktan oluşmaktadır nihai kullanıcılar Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarındaki öğretmenlerdir.Bu proje için toplam 12 hareketlilik planlanmıştır. Ankara Il Milli Egitim Mudurlugu ile Almanya’dan özel şirket, İngiltere’den akademik kuruluş, Romanya’dan mesleki eğitim merkezi

38 Eğitim ve İşgücü Piyasası Politikalarında Kullanılan Şeffalık Araçları
EQF/NQF (AYÇ/UYÇ) ve Europass gibi mesleki eğitimdeki şeffaflık araçları işgücü piyasasında hareketliliği teşvik etmeyi ve Avrupa’daki eğitim sistemlerini karşılaştırılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu araçların kullanımında ve günlük hayatta tanınmaları ile ilgili hala güçlükler bulunmaktadır. Bu LdV projesinin amacı; eğitimde kullanılan bu şeffaflık araçlarını ve bu araçların uygulamada işgücü piyasasında nasıl tanındıklarını açık bir şekilde ortaya koymaktır. Materyal geliştirmenin yanı sıra proje, şeffaflık araçları ile ilgili farkındalığı ve aynı zamanda işgücü piyasasındaki hareketliliği arttıracaktır. Temel çıktılar: - Şeffaflık araçları derlemesi, - Şeffaflık araçlarının kullanımı ve önemi bakımından ulusal farklılıkların belirlenmesi, - Şeffaflık araçlarının mesleki eğitimde ve işgücü piyasasında kullanımına ilişkin tavsiyeler ile bu sektörlerdeki farklı türden kurumlar ve son kullanıcılar (işgücü piyasasındaki kişiler)için prensipler içeren bir iyi uygulamalar kiti - Farklı şeffaflık araçları ile ilgili bilgiler ve ek linkler içeren proje web sayfası. Avusturya’dan mesleki eğitim merkezi liderliğinde, Almanya, Finlandiya ve Hollanda’dan mesleki eğitim kurumları, İsveç’ten akademik kurum, Fransa ve İtalya’dan yetişkin eğitimi merkezleri, Beçika ve İrlanda’dan STK, Avusturya’dan AB kuruluşu, Türkiye’den Konak Kaymakamlığı

39 Öğretmenler ve eğitmenler için önceki öğrenmenin tanınması
Ortaklık, ortak ülkelerdeki mesleki eğitim ve öğretim sistemleri ve bu sektörde önceki öğrenmenin tanınmasının (RPL) kullanılmasında personelin nasıl geliştirildiğini karşılaştırmıştır. Ortaklığın spesifik amaçları: 1.MEÖ'de, öğretmen eğitim sistemlerini ortak ülkeler ve diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmak 2. RPL'in kullanılması konusunda uzman değişimi yapmak 3. RPL'in potansiyelleri hakkında tavsiye niteliğinde dokümantasyon hazırlamak 4-Gelecekte olası işbirliklerini belirlemekti. Ortaklık aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında RPL kullanılmasını daha ileri düzeyde destekleyebilecek olan ECVET (Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi sistemi) konusunda daha fazlasını öğrenmek için çaba göstermiştir. İngiltere, Norveç ve İrlanda’dan akademik kurum, İrlanda’dan mesleki eğitim kurumu, Fransa’dan yetişkin eğitimi kuruluşu, Türkiye’den Gazi Ünversitesi

40 Kaynaştırma öğrencilerinin mesleki eğitiminden sorumlu personelin yeterliliklerinin artırılması
Tüm Avrupa’nın farklı bölgelerinden ortak kurumlar olarak bizler; - Ailesinin yardımı olmadan bir meslek sahibi olup, kendi ayakları üzerinde durabilmek için eğitimine meslek lisesinde devamı seçmiş kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine dair tecrübe paylaşımında bulunmak amaçladık. - Meslek liselerindeki kaynaştırma öğrencilerinin eğitimi ve yönlendirilmesinde karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek üzere toplantılar düzenlemeyi amaçladık. -Birbirimizden öğrenmek için deneyimlerimizi, iyi uygulamaları paylaşmayı amaçladık. - Bilgi değişimi için bölgesel uygulamaları görmeyi amaçladık. - Kaynaştırma öğrencilerinin çalışma hayatına geçişinde daha iyi şartların ve esnek yolları açmayı amaçladık. Mesleki kurumlarda kaynaştırma öğrencileri için kusursuz bir ortamın nasıl sağlanabileceğini belirleyebilmeyi amaçladık. Ortaköy 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koordinatörlüğünde, Türkiye’den özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, İspanya’dan vakıf, Polonya, Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan mesleki eğitim kurumları, İngiltere’den şirket,

41 İş Sağlığı Güvenliği Politika ve Uygulamalarının AB Ülkeleriyle Kıyaslanması ve İyi Uygulamaların Meslek Okullarına Adaptasyonu Mesleki eğitim hizmeti sağlayan eğitim kurumları gerçek yaşamdaki iş piyasasının pilot uygulaması ya da ilk modelidir ve ana amacı gelecekteki iş piyasası için onların en iyi beceri ve bilgileri edinmesini sağlamaktır. Ayrıca işverenler için asıl amaç gerekli profesyonel beceri ve yeterliliğe sahip olan kalifiye kişilere iş vermelerini sağlamaktır. Bu nedenle “Co-SAFE” bu alanda çalışan öğretmen, eğitmen, öğrenci, stajyer ve yöneticiler gibi hedef grubun bilgilisini ve farkındalığını artırmaya odaklanacaktır. Proje temel olarak Mesleki Eğitim ve ortak ülkelerdeki konuyla ilgili AB politikalarını sağlayan kurumlardaki Mesleki Eğitim sistemi ve uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitim ve uygulamalarını kıyaslama üzerinde duracaktır. Proje çıktıları: AB standartlarını temel alarak hazırlanan İSG eğitim kılavuzu, karar vericiler için rapor, yöneticiler ve eğitmenler için Mesleki Eğitim kitapçığı ve öğrenciler için olası İSG kazaları ve hastalıklar için hazırlanmış görsel materyaller. Kayseri İl Milli Eğitim Md. Koordinatörlüğünde, Hollanda’dan şirket, Almanya’dan resmi kuruluş, Slovakya ve Litvanya’dan akademik kuruluşlar, İtalya ve Türkiye’den mesleki öğretim kuruluşları

42 Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/erasmus-plus


"Erasmus+ 2014 – 2020 Yeni bir yaklaşım…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları