Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Glendal Wright,STE 18-29 September 2006 Tepebaşı and Çanakkale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Glendal Wright,STE 18-29 September 2006 Tepebaşı and Çanakkale."— Sunum transkripti:

1 1 CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Glendal Wright,STE 18-29 September 2006 Tepebaşı and Çanakkale Municipalities Support to Local Administration Reform Project

2 2 Citizen Participation in Local Government Budgets Yerel Yönetim Bütçelerine vatandaşların katılımı Key element in Decentralization Process/Yerelleşme sürecinin anahtar unsurlarından birisi Why Decentralization/Niçin Yerelleşme ? –Improved Service Delivery/Hizmet sunumunun iyileştirilmesi –Local Decision-Making/Kararların yerel düzeyde alınması Transparency and Accountability/Saydamlık ve hesap verilebilirlik

3 3 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine vatandaş katılımı Requirements for Decentralized System / Yerinden yönetim sisteminin koşulları –Transfer of Functions to local governments / Yerel yönetimlere görev devri –More Financial Resources / Daha fazla mali kaynak –System of Intergovernmental Transfers/Yönetimler arası kaynak transfer sistemi –Borrowing / Borçlanma

4 4 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı EU Standards/AB Standartları –Participation—Stakeholders Involvement/Katılım- Paydaşların işin içine katılması –Openness and Accountability—Full Disclosure/Saydamlık ve Hesap verilebilirlik-Kamuya tam bilgi verme –Effectiveness—Process provides for access/information/ Etkinlik – süreç bilgiye erişime imkan sağlar –Coordination—Feedback and Improvements in process/Koordinasyon – Geri besleme ve süreçte iyileştirme

5 5 Citizen Participation in Local Government Budgets/Yerel Yönetim Bütçelerine vatandaş katılımı Methods of Citizen Participation/Katılım Yöntemleri –Citizen Surveys/Questionnaires / Vatandaş Anketleri-Soru Formları –Interviews / Mülakatlar –Complaints on Services/Problems / Vatandaş şikayetleri –Advisory/Focus Groups(permanent and ad hoc)/Geçici veya sürekli istişari grup oluşturma / odak gruplar –Public Hearings/Forums / Mahalle toplantıları (Halk Meclisleri) –Workshops/Conferences / Atölye Çalışmaları/Konferanslar

6 6 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Pros of Citizen Participation / (Vatandaş Katılımının olumlu yanları) –Builds Confidence in Citizens / Vatandaş nezdine güven sağlanması –Allows for setting local priorities/needs / mahalli ihtiyaç ve öncelikerin tesbitine yardımcı olması –Builds Civic Culture/ Kent ve vatandaşlık kültürü yaratır –Provides for protection of rights/responsibilities/ Hakların ve sorumlulukların korunmasının sağlanması –Better resource allocation (investments)/yatırımlara ayrılan kaynakların daha iyi tahsisi

7 7 Citizen Participation in Local Government Budgets/Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Cons of Citizen Participation/ Vatandaş Katılımının eksik yanları –Difficult to Achieve Consensus/ Mutabakate varma güçlüğü –Time Requirements / Zaman alması ve gerektirmesi –Lack of Information/Bilgi eksikliği –Complexity of Issues / Konuların karmaşıklığı

8 8 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Methods to Overcome Obstacles / Güçlükleri aşma yöntemleri –Civic Education / Vatandaşın eğitimi –Public Awareness Campaigns / Halkın bilinç düzeyini ve farkındalığını yürütecek kampanyalar –Communication Strategies / İletişim stratejileri

9 9 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Steps in Participation Process / Katılım Sürecinin adımları –Preparation: / Hazırlık Define the Issue or Problem / Sorunun veya konunun tanımı Form Organizing Group (Key) / Organize edecek bir grubun kurulması (ÖNEMLİ) Plan and Schedule / Planlama ve zamanı programlama –Developing the Process:/ Sürecin Geliştirilmesi Define Different Methods / Farklı yöntemler tanımlayın Plan for Conduct of events/methods/ Eylem ve yöntemlerin yönetimi meselesini planlayın Prepare information to public/ Halka verilecek bilgiyi hazırlayın

10 10 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Implementation:/Uygulama –Conduct Event/Methods / Eylem ve Yöntemlerin yönetimi –Involve Stakeholders (Key)/Paydaşların işin içine katılması (ÖNEMLİ) –Evaluate Results / Sonuçların değerlendirilmesi Analysis / Analiz –Prepare Report / Rapor Hazırlanması –Publish Report / Raporun Basımı

11 11 Citizen Participation in Local Government Budgets/Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Feedback / Geri Besleme –Stakeholder Response/Acceptance (Key) / Paydaş tepkisi / Kabullenmesi (ÖNEMLİ) Evaluation/Değerlendirme –Evaluate Methods and Level of Participation /Yöntem ve katılım düzeyinin değerlendirmesi

12 12 Citizen Participation in Local Government Budgets/ Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş katılımı Two Areas for Citizen Participation in Budget Process / Bütçe sürecine vatandaş katılımının iki alanı 1. Strategic Planning Process/Stratejik Planlama Süreci Vision of the Municipality / Belediyenin vizyonu Physical Development of the Municipality / Belediyenin fiziki gelişimi Quality of Life / Yaşam Kalitesi Services to be Delivered / Sunulacak Hizmetler

13 13 Citizen Participation in Local Government Budgets/Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı –Citizen Input to Strategic Planning / Stratejik Planlamaya Vatandaş Nasıl Girdi sağlayabilir ? Survey/Questionnaires / Araştırmalar / Anketler Focus Groups / Odak Gruplar SWOT Analysis / SWOT Analizi Commissions/Committees/Advisory Groups / Komisyonlar / Komiteler / İstişari Gruplar Public Hearings/Forums / Mahalle Toplantıları-Forumlar Neighborhood Groups / Mahalleli Grupları

14 14 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Key Lessons for Strategic Planning Process / Stratejik Planlama Süreci için önemli dersler –Rely on Strong, Stable Public Leadership / Güçlü ve istikrarlı bir liderliğe ihtiyaç duyulması –Use Sufficient Public Resources/Yeterli kamu kaynağı kullanılması –Involve Key Institutions/ Anahtar niteliğindeki kurumların işin içine katılması –Find Strong Process Champions/ Sürecin şampiyonluğunu yapacak kişilerin bulunması –Use Consultants as Educators/Eğitici olarak danışman kullnılması –Use a Creative Work Process in a Highly Symbolic Setting/ Oldukça sembolik bir ortamda yaratıcı bir iş süreci kullanılması

15 15 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Key Lessons for Strategic Planning Process/ Stratejik Planlama Süreci için önemli dersler –Visualize Changes / Değişiklikleri Görselleştirin –Secure Broad-Based Citizen Participation / Geniş tabanlı bir vatandaş katılımı sağlayın –Use a Living Plan /Gerçekçi ve yaşayan bir plan yapın

16 16 Citizen Participation in Local Government Budgets/ Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı 2. Public Budget Hearings/ 2. Halkın katıldığı Bütçe Görüşmeleri –Implementation of Previous Year Budget / Önceki yıl bütçe uygulama sonuçları –Budget for Next Year / Gelecek Yıl Bütçesi Municipal Current Budget / Belediyenin cari bütçesi Capital Investment Plan / Sermaye Yatırım Planı

17 17 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Who Should Participate in Public Hearings / Bütçe görüşmelerine kimler katılmalı ? –Citizen Organizations / STKlar –Businesses-İş çevreleri –Different Professions (education, health, etc)/ Farklı meslek grupları temsilcileri /eğitim,sağlık vb) –Local Media / Yerel Basın –Educators and Trainers / Eğiticiler

18 18 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı What Information Should be Provided / Hangi bilgiler verilmeli ? –Budget Calendar / Bütçe Takvimi –Budget-In-Brief / Bütçe Özeti –Capital Investment Plan / Sermaye Yatırım Planı

19 19 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Advantages of Budget-In-Brief / Bütçe özetinin faydaları –Large volume of information summarized / Büyük hacimli bilginin özetidir. –Financial information in one document / Mali bilgiler tek bir dökümanın içindedir. –Opens Discussion on Budget / Bütçe üzerinde tartışma açılmasını sağlar. –Transparency of Budget / Bütçenin saydamlığı

20 20 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Risks and Obstacles to Public Budget Hearings / Bütçenin Halk tarafından görüşülmesinin risk ve engelleri –Lack of citizen participation culture / Katılım kültürünün azlığı –Lack of training/facilitation / Eğitim ve kolaylaştırıcı eksikliği –Lack of financial resources / kaynak yetersizliği –Resistance of local officials / belediye bürokrasisinin direnci –Lack of access to information / bilgiye ulaşımda eksiklik –Lack of active NGOs/Civil Society Groups / STK azlığı

21 21 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Experience from EU Countries / AB üyesi ülkelerin tecrübeleri –Legal Requirements for public budget hearings mandated by law / Bütçelerin vatandaş ile görüşülmesi yasa gerekliliği –Financial Reports Audited and made public / Mali raporlar denetlenip halka açıklanıyor

22 22 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Citizen Advisory Groups: Czech Republic/ Vatandaş Danışma Grupları – Çek Cumhuriyeti –Capital Investment Citizens Oversight Committee / Yatırımların Vatandaş tarafından İzlenmesi Komitesi –Used Surveys / Araştırma sonuçlarının kullanılması –Public Relations Campaign / Halkla İlişkiler Kampanyası –Municipal Staff support / Belediye Uzman raporu –Set Community Priorities / Toplum önceliklerinin belirlenmesi –Final Report with Recommendations Accepted / Kabul edilen önerilerle birlikte raporun nihai hale getirilmesi

23 23 Citizen Participation in Local Government Budgets / Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Citizen Investment Cards—Poland / Vatandaş Yatırım Kartları - Polonya –Citizens able to express their development priority projects / Vatandaşlar kendi yatırım önceliklerini açıklayabilme şansına sahipler –Distributed to all possible public places /Kartlar mümkün olan Bütün kamusal alanlara dağıtılyor –Information available from Municipal Investment Service Department / Belediyenin yatırım hizmetleri dairesinden bilgi alınabiliyor –Local officials able to see the citizens‘preferences/ Belediye görevlileri vatandaşların önceliklerini görebiliyor


"1 CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Yerel Yönetim Bütçelerine Vatandaş Katılımı Glendal Wright,STE 18-29 September 2006 Tepebaşı and Çanakkale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları