Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR?"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR?
(30 Haziran 2012 Tarih ve Sayılı R.G. yayımlanmıştır) Hazırlayan: Prof. Dr. Cem KILIÇ

2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ GÖRÜNÜMÜ
2010 İŞ KAZASI SAYISI MESLEK HASTALIĞI SAYISI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI ÖLÜM SAYISI 62.903 %11 6.437 533 %6 31 2.085 %16 319 1.454 %33 475 İş Kazalarının % 11’i Meslek Hastalıklarının % 6’sı İnşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazananların %16’sı inşaat sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Yine iş kazası sonucu meydana gelenlerin ölümlerin %33’ü inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu anlamda inşaat sektöründeki iş kazalarının ölümcül olduğu ve önleme aşamasının oldukça önemli olduğu görülmektedir.

3 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemiz, dünya sıralamasında 16. büyük ekonomi ve en hızlı büyüyen ülkesi olarak dünya kamuoyunun, endüstrisinin ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ülkemiz çalışma hayatında, işverenlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünün artmasında, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin payı sosyo-ekonomik çevrelerce malumdur. Bu anlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çalışma hayatında mevcut en önemli eksikliğimiz olarak uluslararası platformlarda karşımıza çıkmaktadır.

4 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

5 KANUN’UN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

6 YASANIN AMACI Kanunun amacı:
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesi için, İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir(Md.1)

7 YASANIN KAPSAMI Yasa, kamu, özel sektör ait bütün işlere işyerlerini kapsama alıyor. Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri, Çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, Faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak(Md.2/1)

8 İSTİSNALAR TSK,genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri(fabrika, bakım merkezi, dikimevi vb. hariç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretenler, Tutuklu ve hükümlülerin iyileştirme kapsamında işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edinme faaliyetleri.(Md. 2/2)

9 RİSK NEDİR? Risk tehlikeden kaynaklanacak; Kayıp, Yaralanma,
Ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

10 RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ NEDİR?
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

11 TEHLİKE NEDİR? Tehlike:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

12 TEHLİKE SINIFI NEDİR? Tehlike sınıfı:
İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur.

13 DESTEK ELEMANI KİMDİR? Destek elemanı:
Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda özel görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişidir.

14 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi,eğitim,bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alır, Alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izler, Risk değerlendirmesi yapar, yaptırır, Çalışana görev verirken , çalışanın işe uygunluğunu göz önüne alır, Çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için tedbirleri alır,

15 DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALINMASI İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMIYOR
İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet satın alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, -Çalışanların yükümlülükleri, işverenin sorumluluğunu etkilemez, -İşveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

16 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ
İşveren yükümlülüklerini yerine getirirken şu ilkeleri göz önünde bulundurur. Risklerden kaçınmak, Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, İşyerinin tasarımı, iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metodu seçiminde özen göstermek,tekdüze çalışma ve üretim temposunun olumsuz etkilerini önlemek,

17 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ
Teknik gelişmelere uyum sağlamak, Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Teknoloji, iş organizasyonu,çalışma şartları,sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İş sağlığı ve Güvenliği hizmetleri; -Mesleki risklerin önlenmesi, -Mesleki risklerden korunulmasına yönelik çalışmaların bütünüdür.

19 İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAYACAK?
İşveren ya; -İş güvenliği uzmanı, -İşyeri hekimi, -Sağlık personeli istihdam edecek. -Ya da dışarıdan(ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) hizmet satın alacak.

20 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar ve teknik elemanlar iş güvenliği uzmanlığı yapabilecekler.

21 İŞYERİ HEKİMİ İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimler işyeri hekimliği yapacak.

22 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri ve TTK’ya göre kurulan şirketler tarafından işyerine iş sağlığı ve güvenliği sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir.

23 İŞVERENİN ARAÇ GEREÇ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren görevlendirdiği, veya dışarıdan hizmet satın aldığı kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla; -Araç, -Gereç, -Mekan, -Ve zaman vb. bütün ihtiyaçlarını karşılar.

24 İŞVERENİN KOORDİNASYON GÖREVİ
-Gerek kendi istihdam ettiği, -Gerekse dışarıdan hizmet satın aldığı kuruluşların, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten çalışanları, arasındaki “işbirliği” ve “koordinasyonu” sağlayacak.

25 İŞVERENİN YAZILI OLARAK BİLDİRİLEN TEDBİRLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
-Gerek istihdam ettiği personel, -Gerekse hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşların, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak yazılı olarak bildirdikleri tedbirleri almak zorundadır.

26 İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemelen konular hakkında, -İstihdam ettiği personeli, -Hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşları, -Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini, bilgilendirmek zorundadır.

27 KAMU KURUM VE KURUŞLARI
4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; -Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan alabileceği gibi, -4734 sayılı kanun kapsamında ihale yoluyla da alabilecekler.

28 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU MU?
Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu değil.

29 ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN GİDERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK
-Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az(1-9) çalışanı bulunan işyerlerinden; -Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, -BKK.kararı ile 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanmak suretiyle desteklenebilecek.

30 DESTEK GİDERLERİ NEREDEN KARŞILANACAK
Destek kapsamındaki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği giderler; -İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. -Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak.

31 KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ÜÇ YIL SÜREYLE DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK
Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden; - Tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte SGK’ ca tahsil edilir ve işveren, destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. -Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

32 DESTEĞİN USUL VE ESASLARI YÖNETMENLİKLE BELİRLENECEK
Bakanlık, Maliye Bakanlığında görüşünü alarak çıkartacağı yönetmelikle, -Desteğin usulünü, -İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödeme şekli, -Destekten faydalanacak işyerinde aranan şartlar, -İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri,

33 DESTEK ETKİN VE SÜREK OLACAK
Desteğin sürekli ve etkin olması amaçlanıyor. Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından; -Sağlık Bakanlığı, -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, -Ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilecek.

34 İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ HAK VE YETKİLERİ KISITLANAMAZ
-İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. -İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

35 İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUMLULUĞU
Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

36 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BELGE TÜRÜNE GÖRE GÖREV ALABİLECEK
İş güvenliği uzmanlarından; -Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, -Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı, -Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı, İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

37 GEÇİŞ DÖNEMİNDE BİR ALT SINIF BELGEYE SAHİP GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞTIRILABİLECEK
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı yerine 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (B) sınıfı yerine 3 yıl süreyle(C) sınıfı belgeye sahip, İş güvenliği uzmanı çalıştırabilecekler

38 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, “işyeri sağlık ve güvenlik birimi” kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi(45 saat) dikkate alınır.

39 KAMUDA ŞARTLARI UYAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DA YAPABİLECEK
Kamuda çalışan, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecekler, Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında(14.32 TL) ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak. Aylık,toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmayacak.

40 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ
İşyeri tehlike sınıfları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83. maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

41 İŞVEREN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDA
İşveren iş sağlığı ve güvenliği yönünden; -Risk değerlendirmesi yapmak, Veya yaptırmakla, zorunlu tutulmuş bulunuyor.

42 RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
Belirli risklerden etkilenecek çalışanlarının durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde müstehzarlarının seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadın çalışanların durumu,

43 İŞVEREN KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANI BELİRLEYECEK
İşveren; yapılacak risk değerlendirmesi sonucu; -Alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, -Kullanılması gereken koruyucu donanım, -Veya ekipmanı belirler,

44 -Çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri,
TEDBİRLER KORUNMA DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK VE HER KADEMEDE UYGULANABİLİR OLACAK -İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, -Çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin her kademesinde uygulanacak nitelikte olacaktır.

45 Ve araştırma yapılmasını sağlayacak.
İŞVEREN RİSKLERİN BELİRLENMESİNDE KONTROL, ÖLÇÜM, İNCELEME VEARAŞTIRMA YAPILMASINI SAĞLAYACAK İşveren;iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli; Kontrol, Ölçüm, İnceleme, Ve araştırma yapılmasını sağlayacak.

46 İŞVERENİN ACİL DURUM, YANGIN VE İLK YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeleri, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak, Çalışanları ve işyerini etkileyecek muhtemel acil durumları tespit eder, Acil durumun olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm, değerlendirmeleri yapar acil durum planı hazırlar,

47 İŞVERENİN ACİL DURUM, YANGIN VE İLK YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşveren acil durumlarla mücadele için; -Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişi görevlendirir. -Araç ve gereçleri sağlar, -Eğitim ve Tatbikat yaptırır, -Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma, yangınla mücadele konularında ilgili kuruluşlarla irtibat sağlar, gerekli düzenlemeleri yapar.

48 İŞVERENİN TAHLİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde işveren; Çalışanların işi bırakarak güvenli bir yere gidebilmesi için önceden düzenleme yapar, çalışanlara talimatlar verir. Durumun devam etmesi halinde, çalışanlardan işlerine devam etmesini isteyemez. Çalışanların acil ve yakın bir tehlikeyi amirine haber veremediği durumda istenmeyen sonuçları önlemek için müdahalesine imkan sağlar. İhmal ve dikkatsizlik dışında çalışan sorumlu tutulamaz

49 ÇALIŞANLAR TEDBİR ALINANA KADAR ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR
Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar “iş sağlığı ve güvenliği kuruluna” yoksa “işverene” gerekli tedbirlerin alınması için başvurur. İşveren kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar çalışana, çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. Çalışanlar gerekli önlemlerin alınmamasına kadar çalışmaktan kaçınabilir.

50 ÖNLEM ALINMAMASI ÇALIŞANA İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI VERİR
Ciddi ve yakın tehlikeye ilişkin çalışanın talep etmesine rağmen gerekli önlem alınmaması işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı verir. Kamu personeli, acil ve yakın tehlike durumunda çalışılmadığı dönemde, fiilen çalışmış sayılır.

51 İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Bunları inceler, rapor düzenler. Çalışanı, işyeri, ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceler, bunlarla ilgili rapor düzenler. İş Kazalarını 3 gün içinde, Meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde SGK’ ya bildirir.

52 İŞYERİ HEKİMİ VE HASTANELERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşyeri hekimi veya hastane meslek hastalığı tanısı koyduğu çalışanı SGK’ nın yetkilendirdiği hastaneye sevk eder. Hastaneler, iş kazası ve meslek hastalığı vakalarını en geç 15 gün içinde SGK’ ya bildirir. Bakanlık, Sağlık Bakanlığının da görüşünü alarak bu konuda usul ve esasları belirleyecek.

53 İŞVERENİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI GÖZETLEME YÜKÜMLÜĞÜ
İşveren çalışanları, maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar, Bu çerçevede çalışanların; -İşe girişlerinde, -İş değişikliğinde, -İş kazası,meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarında işe dönüşte, -İşin devamı süresince Bakanlıkça belirlenen aralıklarla, -Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanların işe uygun olduğuna dair, sağlık raporu almadan işe başlatamaz.

54 SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN ALINACAK?
Yasa kapsamında alınması gerekli sağlık raporlar; “İşyeri sağlık ve güvenlik birimde” görevli işyeri hekimi, Veya hizmet satın alınan “ortak sağlık ve güvenlik birimi” nde görevli işyeri hekiminden alınır. Sağlık gözetiminden doğan maliyeti işveren karşılar, çalışana yansıtamaz. Çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından bilgiler gizli tutulur.

55 SAĞLIK RAPORLARINA İTİRAZ
-Sağlık gözetimi kapsamında işyeri hekimlerinin vermiş olduğu sağlık raporlarına karşı itiraz, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneye yapılır. -Hastanenin itirazlara karşı vermiş olduğu kararlar kesindir.

56 İŞVERENİN ÇALIŞANI BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren;iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için çalışanlarını; -İşyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri, -Koruyucu ve önleyici tedbirler, -Kendileriyle ilgili hak ve sorumluluklar, -İlk yardım, olağandışı durumlar, afetler, yangınla mücadele ve tahliye işleriyle görevlendirilen kişiler,

57 İŞVERENİN ÇALIŞANI BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan ve kalma riski olan çalışanları, tehlikeler, bunlardan doğan risklere karşı alınan ve alınacak tedbirleri, Başka işyerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanlar ve işverenlerini yukarıdaki hususlar hakkında bilgilendirir.

58 İŞVEREN BİLGİYE ULAŞMAYI SAĞLAYACAK
İşveren destek elemanları ve çalışan temsilcilerinin; Risk değerlendirmesi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, Ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar, Teftişten elde edilen bilgilere ulaşmasını sağlar.

59 İŞVERENİN EĞİTİM YÜKÜMLÜĞÜ
İşveren, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlar. Bu eğitim öncelikle; İşe başlamadan önce, İşyeri ve iş değişikliğinde, İş ekipmanların değişmesi halinde, Yeni teknoloji uygulanması halinde, verilir. Ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde tekrarlanır

60 İŞVERENİN EĞİTİM YÜKÜMLÜĞÜ
Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyen çalıştırılamaz. İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlere işe başlamadan ilave eğitim verilir. 6 aydan fazla süre işten uzak kalanlara, işe başlamadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

61 İŞVERENİN EĞİTİM YÜKÜMLÜĞÜ
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin eğitim verilmesini sağlar. Verilecek Eğitimin maliyetini işveren karşılar. Çalışanlara maliyet yansıtılamaz. Eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitimin haftalık çalışma saatini aşan kısmı fazla çalışma olarak değerlendirilir. (Md.17)

62 ÇALIŞANIN KATILIMIN SAĞLANMASI
İşveren, çalışanın iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine katılımını sağlamak için; çalışanın, çalışan temsilcine varsa sendika temsilcisinin, Görüşlerinin alınması, Teklif getirme hakkının tanınması, Bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması,

63 ÇALIŞANIN KATILIMIN SAĞLANMASI
Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konusunda görüşlerinin alınmasını sağlar. İşveren, “destek elemanları” ve “çalışan temsilcilerinin” şu konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. -İşyerinde görevlendirilecek veya dışarıdan hizmet satın alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,

64 ÇALIŞANIN KATILIMININ SAĞLANMASI
Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılacak donanım ve ekipmanın belirlenmesi, Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, Çalışanların bilgilendirilmesi, Çalışana verilecek eğitimin planlanması,

65 ÇALIŞANLARIN YETKİLİ MAKAMLARA BAŞVURMA HAKKI
Çalışanlar veya çalışan temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirlerin yetersiz olduğu durumlarda; Durumu teftiş yapana, Veya yetkili makama bildirebilecekler. Bu bildirimden dolayı çalışanların hakları kısıtlanamayacak.

66 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar, aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve işverenin talimatları doğrultusunda, yaptıkları işten dolayı kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.

67 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: -İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde,taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, -Kişisel koruyucu donanımını doğru kullanmak ve korumak,

68 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın tehlike ile karşılaştıklarında işverene veya işçi temsilcisine derhal haber vermek, Teftiş sonucu tespit edilen eksikliklerin giderilmesinde işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak, Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

69 İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK
İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayısını da dikkate alarak, dengeli dağılıma da özen göstermek suretiyle seçim, seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla “çalışan temsilcisi” görevlendirir

70 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN GÖREVİ
Çalışan temsilcisinin görevlerini şu şekilde sırlayabiliriz: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, Çalışmaları izleme, Tedbir alınmasını isteme, Tekliflerde bulunma, Ve benzer konularda çalışanları temsil etme.

71 ÇALIŞAN TEMSİLCİ SAYISI
İşveren çalışan sayısı; 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında olan işyerlerinde 2, 101 ile 500 asasında olan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında olan işyerleri 4, 1001 ile 2000 arasında olan işyerleri 5, 2001 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 6, İşçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır.

72 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda seçimle baş temsilci belirlenir. Çalışan temsilcisinin tehlike kaynağının yok edilmesi, riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz. Aksine işveren gerekli imkanları sağlar. İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görev yapar.

73 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak için “Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi” oluşturulmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarının başkanlık edeceği konsey, Çeşitli bakanlıklardan 8 genel müdür, YÖK ten bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı, İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruşlarından en fazla üyeye sahip ilk üçünden TOBB, TESK,Türk Tabipler birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türk Ziraat Odaları Birliğinden birer yönetim kurulu üyesi, İhtiyaç duyulması üzerine, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan en fazla iki temsilci üyeden oluşur.

74 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” oluşturur. Kurul, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapar, İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygular.

75 ALT İŞVEREN OLMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
6 aydan fazla süren işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; -Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturmuşsa koordinasyonu asıl işveren yapar, -Asıl işveren kurul oluşturmuşsa alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar, -Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, kurul oluşturan alt işverenle koordinasyonu sağlamak için kurula vekaleten yetkili bir temsilci atar, -Kurul oluşturması gerekmeyen, asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı 50 den fazla ise, koordinasyonu asıl işveren yapmak kaydıyla birlikte ortak kurul oluştururlar, -Aynı çalışma alanı içinde birden fazla işveren bulunması ve birden fazla kurul oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyecek kurul karaları hakkında diğer işverenleri bilgilendirirler

76 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması halinde işverenler, İş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği, Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması hususunda işbirliği yapar, Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve siteler gibi yerlerde koordinasyon yönetim tarafından yapılır. Yönetim işyerlerini gerekli tedbirleri almaları için uyarır, uymayanları Bakanlığa bildirir.

77 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İşyerindeki bina ve eklentilerinde, Çalışma yöntem ve şekillerinde, İş ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

78 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
Çok tehlikeli sınıfta yer alan; Maden, Metal ve yapı işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri, Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

79 İŞİN DURDURULACAĞI HALLER
İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişin talebi üzerine üç kişilik müfettişten oluşan heyet, yaptığı inceleme sonunda tespit tarihinden itibaren iki gün içinde işin durdurulmasına karar verebilir. Şayet tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi geçici olarak durdurur.

80 İŞİN DURDURULMA KARARINI MÜLKİ İDARE AMİRİ UYGULAYACAK
İşin durdurulması kararı mülki idare amirine ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilecek. Karar mülki idare amirce 24 saat içinde yerine getirilecek. Ancak, tespit edilen husus acil müdahaleyi gerektiriyorsa mülki idare amirince iş aynı gün içinde durdurulacak.

81 İŞ DURDURMA KARARINA İTİRAZ
İşveren 6 işgünü içinde yetkili iş mahkemesine iş durdurma kararına karşı itiraz edebilir. İtiraz yürütmeyi durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikli görüşür ve 6 işgünü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

82 İŞİN DURDURULMASI NEDENİYE İŞSİZ KALAN ÇALIŞLARIN ÜCRETİ ÖDENECEK
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren işin durdurulması nedeniyle işsiz kalan çalışanların ya ücretini ödeyecek. Ya da aynı ücretle meslek ve durumlarına göre başka bir iş verecek.

83 BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI
İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaklandı. İşveren işyerinde ve eklentilerinde ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini belirlemeye yetkili.

84 ALKOLLÜ İÇKİ YASAĞI UYGULANMAYACAK ÇALIŞANLAR
-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği üretileni denemekle görevli olanlara, -Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde, işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara, -İşin niteliği gereğince müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara, uygulanmaz.

85 GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI
İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre “büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL İdari para cezası kesilecek. Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işveren, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerini açabilir. Bu zorunluluğa uymayan işverene TL idari para cezası kesilir.

86 UYGULAMA YÖNETMENLİK VE TEBLİĞLERLE YÖNLENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulanmasına ilişkin çok sayıda yönetmenlik ve tebliğ çıkartılacak. Uygulamayı ikincil mevzuatı oluşturacak bu yönetmenlik ve tebliğler yönlendirilecek.

87 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işverene getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak İdari Para Cezası öngörülmüş. Her fiil için farklı tutarda İPC belirlenmiş. İPC cezaları TL ile TL arasında değişiyor. Ancak, bazıları her ay, bazıları her çalışan için kesileceğinden İPC çok yüksek tutarlara ulaşabiliyor.

88 İDARİ PARA CEZALARI Örneğin: iş hekimi ve güvenlik uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; iş hekimi için TL ve güvenlik uzmanı için TL olmak üzere toplam TL İPC cezası kesilecek. Aykırılığın devam ettiği her ay içinde TL İPC kesilecek.

89 BELGESİ GEÇERSİZ SAYILAN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA AF
30 Haziran 2012 den önce; Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile, Türk Tabipler Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgesi geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını en geç 30 Haziran 2013 e kadar bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartlarıyla, kanunun verdiği bütün hak ve yetkileri kullanabilecekler.

90 EĞİTİMİ GEÇERSİZ SAYILANLARA YENİ İMKAN
30 Haziran 2012 den önce Eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar, ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanır. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esastır.

91 TELEVİZYON VE RADYOLARA YAYIN ZORUNLULUĞU
TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak.

92 İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞUN YÜRÜLÜĞÜ
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu; Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 Haziran 2014, 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 Haziran 2013 de, Diğer işyerlerinde ise, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

93 KANUNUN YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDELERİ
İşyeri tehlike sınıflarının belirlenmesine ilişkin 9 ncu md, eğitim kurumlarının belgelendirilmesine ilişkin 31 nci, kadrolarla ilgili 33,34,35 Geçici 8 nci TV ve Radyo yayınına ilişkin 36 ncı, Bir alt belge ile İş güvenliği uzman görevlendirmeye ilişkin Geçici 4 ncü, setrifika ve belgelere affına ilişkin geçici 5 nci, Kamu da ve mahalli idarelerde işyeri hekimi ücretine ilişkin geçici 6 ncı, unvan düzeltmesine ilişkin Geçici 7 nci maddeleri 30 Haziran 2012 de yürürlüğe girmiş bulunuyor

94 YASANIN DİĞER BÖLÜMLERİ 30 ARALIK 2012 DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasanın yayımı yani 30 Haziran 2012 de yürürlüğe giren hükümleri, işverenleri fazlada ilgilendirmiyor. İş dünyasını ilgilendiren bölümleri 30 Aralık 2012 de yürürlüğe girecek.


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NE GETİRİYOR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları