Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü
Halil ERGİN Şube Müdürü

2 KANUNİ HAKLARIN KAPSAMI
Devlet eliyle yürütülen Orman İşletmeciliğinde “Kanuni Haklar kavramı içerisinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 30, 31, 32, 33, 34 ve 38. maddeleri gereğince orman köylüsüne tanınan maddi imkanlar ve indirimli satışlarla; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 71. maddesi, 775 Sayılı Gecekondu Önleme Kanununun 28. maddesi 7269/1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanununun 43/c Maddesi gereğince yapılan tarifeli, tarifesiz ve maliyetli satışlara ait esaslar yer almaktadır.

3 31. ve 32. MADDE UYGULAMALARI Hak Sahibi Köy ve Kasabaların Tespiti :
Yönetmelik gereği 31. ve 32. madde kapsamının tespitinde köyün mülki hudutları içerisindeki ormanlarda yapılan amenajman planlarında eta verilmiş ise verimli Devlet ormanı, eta verilmemiş ise verimsiz Devlet ormanı olması esas alınmaktadır. Köy ve kasabaların mülki hudutları tespiti yetkisi mülki amirliklere ait olup İdaremizin bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

4 Hak sahipliliğinin tespiti :
Zati yapacak ve yakacak ihtiyaca hak sahibi olanlar veya olmayanlar Yönetmeliğin ve 5. maddeleri ile 280 sayılı tebliğin BİRİNCİ BÖLÜM 2. maddesinde açıklanmıştır. Zati ihtiyaca hak sahibi olmada ana kural köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde devamlı oturmaktır. Ailesi devamlı köyde oturan ve köy nüfusuna kayıtlı olmak şartı ile geçimini temin için geçici olarak yurt içi ve yurt dışında çalışanlar ailesinin devamlı köyde oturduğunu belirtir, köy muhtarlığından alınmış belgeyi ibraz etmek şartı ile zati ihtiyaca hak sahibi olurlar.

5 Zati Yakacak İhtiyaçlarının Tespiti :
Yönetmelik’in 6. maddesinde belirtildiği gibi, zati yakacak ihtiyaçları tespit tutanağı ile bir defada tespit edilecek, bundan sonraki yıllarda hane ve nüfus sayılarında bir değişiklik olduğu taktirde değişiklik beyannamesi tanzim edilecektir. Hak sahibine verilecek zati yapacak yakacak emval miktarı: Yönetmeliğin 7-8. maddeleri ile 280 sayılı tebliğin İKİNCİ BÖLÜM 4. maddesinde açıklanmıştır. Önemli olan husus tamirat için verilen emval miktarı yeni inşaat için verilmesi öngörülen miktarın dörtte birini geçmeyecektir. Zati yapacak ve yakacak emvalin verilmesine ve satış bedellerine ait esaslar: Ev, ahır, samanlık, ambar ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren en az (10) yıl geçmedikçe tamir için, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az (5) yıl geçmedikçe tekrar tamir ihtiyacı verilmez. (Yönetmelik madde :10)

6 Zati yapacak emval karşılığı nakit meblağın hesaplanması ile ödeme esas ve usuller:
Nakit ödemesi yalnız 31. madde kapsamına giren köylerdeki hak sahiplerinin, yapacakları yeni ev ahır, samanlık, ambar ve kümes inşaatları ile bunların tamirleri için yapılır. Nakit ödeme esasları Yönetmeliğin 12. maddesi ile 280 sayılı tebliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE açıklanmıştır. Müşterek ihtiyaçların verilme esasları : Orman Kanununun 31 ve 32. madde şümulüne giren (köy müşterek ihtiyaçlarının hangi esaslar dahilinde karşılanacağı) yönetmeliğin 15. maddesi ile 280 sayılı tebliğin 12. maddesinde açıklanmıştır.

7 33. MADDE UYGULAMASI Göçmen ihtiyaçları :
Orman Kanununun 33. maddesi kapsamına giren, hariçten gelecek ve hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakil edilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanların ve köy hudutları içinde yapılacak düzenlemeye ve toplulaştırmaya tabi tutulacakların ihtiyaçları Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtildiği üzere Bakanlık onayını müteakip Genel Müdürlüğümüzden alınacak talimata göre karşılanacaktır.

8 Felaketzede İhtiyaçları :
Yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için bir defaya mahsus olmak üzere en yakın istif veya satış istif yerinden kesme, sürütme, nakliyat, istif tasnif masrafları alınarak yapacak emval verilir. Emvalin tespiti ve verilme esasları yönetmeliğin 17. maddesi ile 280 sayılı tebliğin 14. maddesinde açıklanmıştır. Burada dikkat edilecek hususlar kanuna göre afetin köyde olmasının yeterli olduğu (Ayrıca orman köyü olma şartı yoktur.) felakete uğrayan şahsın köy nüfusuna kayıtlı devamlı köyde oturması daha önce bu haktan hiç yararlanmaması ve muhtaç durumda olması gerekir. Afete uğrayanlar için ilgili Orman İşletme Şefliğince düzenlenen afetzede ihtiyaçları tespit tutanağının onayı tarih ve İP.5.Fİ.O/2924 sayılı yazı ekindeki Olur ile Orman Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

9 ZATİ İHTİYAÇLARIN VERİLME ESASLARI
Zati ihtiyaç Emval Fiyatlarının Tespiti: 280 sayılı tebliğin 6. bölüm 15. maddede açıklanmıştır. Zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının hangi bedeller üzerinden karşılanacağı Yönetmeliğin 9. ve 11. maddelerinde açıklanmıştır. Her ne kadar işletmelerde fiili masraflar farklı uygulanmakta ise de bu husus göz önünde bulundurularak aynı bölge müdürlüğüne bağlı işletmelerde uygulanacak fiyatlarda mümkün mertebe beraberliği sağlamak için, bölge müdürlükleri ile işletmeler arasında yapılacak bir toplantıda zati ihtiyaç emval fiyatları müştereken tespit edilerek uygulama buna göre yapılacaktır.

10 32' inci Madde Köyü 2500'den Az Nüfuslu Kasaba
Orman Kanununun 31 ve 32'inci Maddelerine Göre Hak sahiplerine Verilecek Ürün Miktarından Alınacak Olan Bedeller İhtiyaç Nevi 31'inci Madde Köyü 32' inci Madde Köyü 2500'den Az Nüfuslu Kasaba Yapacak emval üretiyorsa Baltalık olarak işletilen verimli Dev. Ormanından dolayı yalnız yakacak üretiliyorsa Verimsiz koru Dev. Ormanı bulunan köy Sadece verimsiz baltalık Devlet Ormanı bulunan köy Nüfusu 2500'den az ve hudutlarında verimli koru Devlet ormanı bulunan kasaba Nüfusu 2500'den az ve hudutlarında verimli baltalık Devlet ormanı bulunan kasaba Yeni Ev,ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyacı Tarife bedeli kesme, taşıma ve istif masrafları toplamından Piyasa satışlar bedelinden ( Tahsisli satış hakkındaki esaslara göre) 1/3 Maliyet bedeli Defaya mahsus Piyasa satış bedelinden ( Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara 1/3 Maliyet bedeli Piyasa Satış bedeli (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Tamirat 1/3 Maliyet Bedeli Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara Yakacak Odun Üretim, taşıma ve istif işini kendisi yapıyorsa Tarife Bedeli Hudutlarındaki Ormanlarda Ağaçlandırma, İmar ve Plantasyonu sahaları bakımı çalışmaları dolayısıyla kendileri tarafından istihsal edilen yakacak odunlar Üretim ve taşımayı başkası yapıyorsa Tarife bedeli kesme taşıma ve istif masrafları toplamından Tarife bedeli kesme taşıma ve istif masrafları toplamı üzerinden İhtiyacın satış isrif yerlerinden karşılanması halinde 1/3 maliyet bedelinden

11 Zati İhtiyaçların Teslim Tesellüm ve Deftere Kayıt İşleri :
Orman Kanununun ve 33. maddeleri gereğince zati, müşterek, göçmen, felaketzede ve iç iskana tabi tutulacakların ihtiyacı olarak verilen emval, teslimini müteakip 280 sayılı tebliğe ekli (EK ) defterlere arkalarındaki açıklamalara uygun şekilde kayıt edilecektir. Bununla ilgili açıklayıcı bilgi 280 sayılı tebliğin 16. maddesinde verilmiştir. Zati ihtiyaç için verilen emvalin kayıt işi büyük önem arz etmektedir. Müşterek Hükümler : 31.,32. ve 33. madde kapsamına giren köy ve kasabaların nüfus tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanmış ve en son genel nüfus sayımı sonuçları alınacaktır. Bilindiği üzere; Nüfus Kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 4992 Nolu Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra nüfus nakilleri durdurulmuştur. (Bununla ilgili yönetmelik değişikliği yapılarak tüm teşkilatımıza gönderilmiştir.) Taahhütname alınması : Orman Kanununun ve 33. maddelerine göre yeni inşaat yapacak hak sahipleri aynı kanunun 35. maddesindeki yapı sistemi tespit uygulaması hakkındaki yönetmelikte belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair orman işletme şefliğine taahhütname vermek zorundadırlar.

12 Çevre ve Orman Bakanlığından:
28 Ocak 2006 tarihindeki sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32. ve 33’ncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE tarihli ve 4992 sayılı Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, orman köylerinden bölünme sonucu birden fazla köy veya birden fazla köyün birleşerek yeni bir köy veya kasaba kurulması durumunda yeni oluşturulan köy ve kasabalardaki kişilerin o köy veya kasaba nüfusuna kayıtlı olduğu kabul edilir. Yürürlük MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

13 Muhtaçlık Durumunun Tespiti :
2896 sayılı kanunla değişik 6831 Sayılı Orman Kanununun 36’nci maddesinde; muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre her sene orman işletme şefinin Köy İhtiyar heyetince ormanın verimli ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir. Denilmektedir. 31.,32. ve 33. maddelerin uygulanmasına dair Yönetmeliğin 4.d maddesinde muhtaçlık belgesinin tespit ve düzenleme yetkisinin köylerde, köy ihtiyar heyetine, belediyesi olan beldelerde ise belediye başkanlıklarına verilmek suretiyle kanun maddesinde belirtilen ayni konuya açıklık getirmiştir. Muhtaçlık durumunun tespitinde göz önünde bulundurulacak esaslar, tarih ve 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her hangi bir gelire sahip bulunmayan kişiler olarak tarif edilmektedir. Bizim konumuza giren muhtaçlığın tespitinde 65 yaşını doldurmuş ifadesi dışında tariflerden yararlanabilir.

14 Zati Yapacak ve Yakacak Emval Bedellerinin Tahsili ve Teslimatı
İstife alınmamış emvalden zati yapacak ihtiyaç verilmez. Hak sahiplerine satılan emval, satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde istif veya satış istif yerlerinden kaldırılır. Zorunlu hallerde bu süre orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da, yapacak emvali istif veya satış istif yerlerinden kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir. Yakacak odunlar hak sahiplerine yine bedellerinin tahsilini müteakip istif veya satış istif yerlerinden verilerek, satış tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu yerlerden kaldırılır. Ancak, zorunlu hallerde bu süre ilgili orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da yakacak emvalini istif veya satış istif yerlerinden kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir.

15 ORM KAN. 31. MAD. İLE VERİLEN YAPACAK VE YAKACAK MİKTARI

16 ORMAN KANUNUNUN 32. MD. İLE VERİLEN YAPACAK VE YAKACAK MİKTARI

17 Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Verilmesi
34. MADDE UYGULAMALARI Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Verilmesi K.P.S. odun satışlarında baltalıklardan üretilen odunların sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkı ile orman kooperatiflerince üretilmesi halinde yüzde yüz darece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ağaçlandırılacak imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler uygulanır. Burada kasaba tarifi nüfusu 2000'den aşağı olup da Belediye Teşkilatı bulunan yerler ile idare şekli ne olursa olsun nüfusu 2.000'den (dahil)'e kadar olan yerleşim birimleridir. Kasabanın il veya ilçe merkezi olup, olmaması ile belediye teşkilatı bulunmasının hakkın verilmesiyle bir ilgisi yoktur. Ancak 280 Sayılı Tebliğde geçen ve 32. madde kapsamına giren kasabalarda kısıtlama yapılarak nüfusu 2.500'ü aşanlar 32. madde kapsamı dışında bırakılmıştır.

18 Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Hangi Ormanlardan Verileceği:
Yapraklı ormanlarda; a-Baltalık ormanlarda, b-Ağaçlandırma programına alınıp da boşaltma ve temizleme işleri yapılacak, bozuk baltalık ve bozuk koru sahalarında, c- Bozuk baltalık vasfındaki ormanlarda enerji ormanı tesisi ve rehabilitasyon çalışmaları ile koruya tahvil şeklindeki imar ve ihya çalışması yapılan sahalarda, Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne (%100) kadarı Köylü Pazar Satışı olarak maliyet bedeli ile kendilerine verilecektir. Ancak, bu sahalarda yapılacak çalışmalar sırasında yapacak ürün alınacak nitelikteki ağaçların yakacak oduna bölünmesi kesinlikle önlenecek, yüksek oranda yapacak ürün elde edilmesi için bütün tedbirler alınacaktır. İbreli ormanlarda; İbreli ormanlarda Köylü Pazar Satışı hakkı verilmeyecektir.

19 Kooperatiflere % 25 Karşılığı Ürün Verilmesi İle İlgili Esaslar
Hane adedinin en az % 51’i tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik soyma ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25’ine kadarı istedikleri taktirde satış istif yerlerinden Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedelle kendilerine satılacaktır. Ancak Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedel Orman Bölge Müdürlüklerinin ortalama maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri % 25 ürünler kendilerine bu maliyet bedeli ile satılacaktır.

20 34. Madde İle İlgili Kanuni Hakların Verilmesinde Özel Durumlar
İdarece kabul edilen mazeretlere binaen üretim işi yılı içerisinde kısmen yapılmışsa satış istif yerine taşınan miktarlar üzerinden 34. madde hakları verilecektir. İdarenin uygun görerek verdiği ek sürenin gelecek yıla sarkması durumunda işin süresi içerisinde bitirildiği tarih itibarıyla 34. madde ile tanınan kanuni haklar verilecektir. İdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava şartları gibi üreticinin inisiyatifi dışındaki hallerden dolayı, üretim işlerinin şartnamesindeki süreler içinde bitirilememesi durumunda, yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek; üreticilere 34. madde ile tanınan kanuni haklar, satış deposuna taşınan miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Geriye kalan işler için, verilen ek sürede işler tamamlandığında kanuni haklar tahakkuk ettirilecektir.

21 34. MADDE HAKLARI İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
34. madde haklarına esas olan belgeler şartname ve vahidi fiyat kararlarıdır. Şartname ve vahidi fiyat kararlarının sıhhatli düzenlenip, ilgili sütunları tam doldurulup, işin başlama ve bitiş tarihleri net olarak yazılmalıdır. Şartnamede yer almayıp da özel belirlenen şartları var ise şartnamenin özel hükümleri bölümüne yazılmalıdır. Şartname ve vahidi fiyat kararlarında kesme, taşıma, sürütme için verilen süreler gerçeğe uygun olmalıdır. Birim fiyat analizlerinde birim zaman içinde yapılabilecek kesme, sürütme ve taşıma süreleri hesaplanabileceğine göre şahıs ve kooperatiflere verilen bu işlerin süresi de aynı şekilde belirlenip vahidi fiyat kararı ve şartnamelere yazılmalıdır. Süreleri ne çok kısa, ne de yıl sonuna sarkacak şekilde uzun olmamalıdır. Şartnamenin hukuken geçerli olabilmesi için üretimi yapacak olanlarla işletme yetkililerinin imzalarının tam olmasına dikkat edilmelidir. Verilecek kanuni haklar şartnamelerin özel şartlar bölümüne yazılıp vahidi fiyat kararında da belirtilmelidir.

22 ORMAN KANUNUNUN 34. MADDESİ İLE VERİLEN YAPACAK VE K. P. S
ORMAN KANUNUNUN 34. MADDESİ İLE VERİLEN YAPACAK VE K.P.S. YAKACAK MİKTARI

23 222 SAYILI KANUNUN 71. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İLKOKUL BİNALARI VE TESİSLERİYLE ÖĞRETMEN EVLERİNİN ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESASLARI: Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl inşaat programına alınan ilkokul binaları ve tesisleriyle öğretmen evlerinin inşaatı ve onarımı için gerekli kereste miktarları ile tip projelerini gösterir cetvellerin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip, il ihtiyaçlarının karşılanması için Genel Müdürlüğümüzce her yıl belirlenen maliyet bedelinden satışı yapılmak üzere Bölge Müdürlüklerinden tahsisi yapılmaktadır.

24 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNA GÖRE YAPTIRILACAK SOSYAL KONUTLARIN
ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESASLARI: 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre, gecekondu önleme bölgesinde ıslah edilecek veya yeniden yapılacak konutların orman emvali ihtiyaçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Satış fiyatları maliyet bedeli üzerinden yapılmakta olup her yıl Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine bildirilmektedir.

25 7269 / 1051 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER KANUNA GÖRE KARŞILANACAK AFETZEDE İHTİYAÇLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 7269 Sayılı Kanun ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 1051 sayılı Afetler Kanununun 43/c maddesine göre şehir, kasaba ve köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların geçici ve devamlı inşaat ve tamir işlerinde kullanılacak orman emvali ihtiyacı Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı veya Valiliklerdeki İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Satış fiyatları fiili masraflar üzerinden yapılmakta olup her yıl Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Yapılan tahsisler yılı içerisinde geçerli olup diğer yıla sarkması halinde tekrar tahsis talebinde bulunulması gerekmektedir.

26 222, 775 ve 1051 SAYILI YASALARA GÖRE VERİLEN TOMRUK MİKTARLARI (M3)

27 OR. KAN. 31., 32., 33. VE 34 . MAD. GÖRE VERİLEN KANUNİ HAK MİKTARLARI
YILLAR YAPACAK (000 M3) YAKACAK (000 STER) 34. MADDE % 10 (000 TL) 31. MADDE 32. 33. 34. TOPLAM YAPACAK YAKACAK 1990 261 100 7 178 546 5.562 358 2.191 8.111 32 1991 248 93 192 540 5.611 457 1.793 7.861 53 1992 238 74 157 476 5.739 301 2.207 8.247 83 1993 242 90 12 219 563 5.293 283 2.036 7.612 141 1994 68 6 230 565 4.818 346 1.881 7.045 228 1995 225 103 322 657 5.328 337 2.187 7.852 576 1996 202 63 299 571 5.158 262 2.264 7.684 1.244 1997 172 49 489 4.582 245 2.152 6.979 1.872 1998 229 42 4 503 4.398 258 1.617 6.273 3.202 1999 112 48 105 271 4.402 166 2.290 6.858 4.244 2000 215 368 4.130 1.876 6.225 5.725 2001 73 30 394 3.760 227 2.218 6.205 6.106 2002 35 9 366 484 4.044 240 2.182 6.466 11.500 2003 46 350 492 4.107 210 2.350 6.667 14.107 2004 102 5 336 473 4.311 221 2.440 6.972 20.495 2005 85 24 375 491 4.215 207 2.240 6.662 22.964 2006 78 18 10 400 506 3.532 1.840 5.587 29.115 2007 67 17 456 549 3.540 195 1.530 5.265 35.296 2008 94 15 8 511 273 1.813 5.618 41.145 2009 60 13 415 496 3.721 217 1.651 5.589 41.006 2010 57 14 432 509 3.626 218 1.481 5.325 44.728

28 KANUNİ HAKLAR NEDENİYLE ORMAN KÖYLÜSÜ VE KOOPERATİFLERİNE YILLAR İTİBARİYLE SAĞLANAN SÜBVANSİYONLAR
BİN TL. YILLAR 31. MADDE 32. MADDE 33. MADDE 34. MADDE YAPACAK YAKACAK % 10 TOPLAM 1991 180 16 1 12 38 53 300 1992 295 19 17 75 83 490 1993 439 33 3 37 110 141 763 1994 911 69 4 85 225 228 1.522 1995 1.811 159 8 223 495 576 3.272 1996 3.024 190 14 362 891 1.244 5.725 1997 4.831 294 22 575 1.534 1.872 9.128 1998 8.369 479 25 851 1.962 3.202 14.888 1999 16.906 681 333 4.319 4.244 26.558 2000 20.860 1.220 92 2.888 5.088 35.873 2001 23.360 1.464 142 5.504 10.070 6.106 46.646 2002 39.713 3.237 360 6.515 30.177 11.500 91.502 2003 48.650 4.512 8.694 49.678 14.107 2004 59.178 4.100 365 8.736 58.560 20.495 2005 65.470 3.861 525 10.500 58.240 22.964 2006 66.379 4.288 810 13.233 53.360 29.115 2007 73.022 4.607 765 15.960 45.900 35.269 2008 71.190 5.433 600 14.184 56.203 41.145 2009 67.637 4.087 480 12.450 49.530 41.006 2010 73.169 4.412 462 14.688 53.316 44.728

29 SONUÇ VE ÖNERİLER 1- Yakacak odunların tahsisli satışlarını düzenleyen tarih ve 5045 sayılı tamimde belirtilen diğer ihtiyaçlar için yıllık tahsis miktarı 50 steri geçmeyenler doğrudan işletme müdürlüğünce, yıllık tahsis miktarı stere kadar olanlar Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. Talebin mahallen karşılanamadığı durumlarda, yıllık ihtiyacı 500 sterden fazla olan tahsis talepleri Merkezin görüşü alınarak yapılacaktır. Bölge Müdürlüklerimize yıllık 400 Bin Ster yakacak odun satış yetkisi verilmektedir yılında 400 Bin Ster yakacak odun satış yetkisine karşılık 50 Bin Ster yakacak odun satışı yapılmıştır. Ayrıca Valiliklerle yapılan protokol gereğince 2010 yılında 600 Bin Ster tahsisen yakacak odun satış yetkisi verilmiş olup bunun 40 Bin sterinin satışı gerçekleşmiştir.

30 2- Bilindiği üzere; tarihinden itibaren baltalık ormanlardaki tıraşlama kesimden vaz geçilerek bu sahaların koru veya koruya tahvil işletme sınıflarına alınmasına başlanmıştır. Burada amaç baltalıkların koru ormanlarına dönüştürülerek boylu ve çaplı ormanlar haline getirilmesidir sayılı Orman Kanununun 34. maddesinin birinci fıkrasında bahsedilen baltalık ormanlardan KPS satışı hakkı baltalıkların koruya tahvil edilmesiyle ortadan kalkmamakta ve bu hak koruya tahvil sürecinde aynen devam etmektedir. Bu konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün tarihli 6330 sayılı “Baltalıkların Koruya Tahvilinde KPS Hakları” tamimi bulunmaktadır.

31 3- 30. 05. 2000 tarihinde 4570 Sayılı Kanunla değiştirilen 34
tarihinde 4570 Sayılı Kanunla değiştirilen 34. madde günümüzde önemini kaybetmiştir. Bu madde ile köylülere doğrudan gelir desteği sağlama imkanı bulunamamıştır. Yapılacak yeni değişiklikte dikili satışın önünün açılması için, dikili satış gelirlerinden 34. madde gereğince yapılan sübvansiyonlar kadar orman köylüsüne direkt gelir desteği sağlanması durumunda dikili satış yaygınlaşacak, aracılara değil de orman köylüsüne doğrudan gelir desteği sağlanmış olacaktır.

32 4- 6831 Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla değişik 34
Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla değişik 34. maddesi gereği kooperatifler üretime başladıklarında % 25 kanuni haklarını ürün olarak mı, yoksa bedel farkı olarak mı alacakları konusundaki tercihleri üretime başlarken yazılı olarak belirlenerek şartnamelere yazılacaktır. Ayrıca kooperatiflerin % 51 çoğunluğu sağlayıp sağlamadıkları Tarım İl Müdürlüklerine veya İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak sorulacak, alınacak yazılı belge üretim dosyasına konularak muhafaza edilecektir. Üretim işi verildiği halde % 51’i sağlamayan kooperatiflere % 25 satışları yapılmayacak, sadece % 10 istihkak fazlası ödenecektir.

33 5- İdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava şartları gibi üreticinin inisiyatifi dışındaki hallerden dolayı, üretim işlerinin şartnamelerdeki süreler içerisinde bitirilememesi durumunda yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek üretim dosyasına mutlaka konulacaktır. Ek süre verme konusunda İşletme Müdürlükleri ve Bölge Şeflikleri gerekli tespit ve belgelendirmeyi zamanında yapacak ve üretim dosyasına koyacak, bu konuda Makamdan görüş sorulmayacaktır.

34 6- Koruya tahvil sahalarından üretilecek yakacak ve endüstriyel odun maliyet fiyatları ve tahsisli satışları 4771 Sayılı Tamime göre yapılmaktadır. Maliyet ve tahsis fiyatını oluşturan unsurlardan en önemlisi olan fiili ve tevzi masraflar şu anda yakacak ve yapacak odunlara % 50 oranında uygulanmaktadır. Maliyet ve tahsis fiyatı belirlerken belirli bir orana bağlı kalmamak için bu oranlar her yıl Genel Müdürlüğümüzce belirlenmektedir. Koruya tahvil sahalarında daha önceki yıllarda orman imar giderleri % 20 alınırken son yıllarda % 3 olarak alınmaktadır.

35 7- Büyük şehirlerde doğal gaz ve alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması ile yakacak odunların ısınmadaki payı giderek azalmaktadır. Bu nedenle yakacak odunların yakacak olarak değil de sanayi de kullanılması gerekmektedir. Ayrıca koruya tahvil sahalarında üretilen K.P.S yakacak odunların sanayiye kaydırılması için üretime başlarken lif-yonga, sanayi odunu, sırık ve maden direk üretimi teşvik edilmelidir. Üretim yapıldıktan sonra istif ve tasnif de her hangi bir orana bağlı kalmaksızın gerçek ürün çeşidi ne ise ona göre ayrım yapılması gerekir.

36 8- Kanuni hakların verilmesinde düşük fiyatlı ürünlerin satışlarında özellikle çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin fiili masraf + tarife bedeli ile veya 1/3 maliyet bedeli ile verilecek ürünün sadece tarife bedeli alınarak verilmesi halinde arada fiyat farkı çok olduğu için ileride yapılan inceleme veya soruşturmada zimmet çıkmaktadır. Bunun önlenmesi için kanun, yönetmelik ve bu husustaki tamim ve talimatların ışığı altında hareket edilmelidir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma raporları Genel Müdürlük oluru alındıktan sonra Başkanlığımıza intikal ettiğinden gereğinin yapılması için aynen Bölge Müdürlüklerimize gönderilmektedir. Genel Müdürlükten oluru alınan Müfettiş önerileri konusunda ayrıca Dairemizin görüş bildirmesi söz konusu değildir.

37 9- 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 ve 32
Sayılı Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamına giren orman köyü ve kasabaların nüfuslarının tekrar tespiti için Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2008 yılı başında açıklandığından bu köy ve kasabaların tekrar belirlenmesi için Orman Bölge Müdürlüklerine sorulmuş olup İşletme Müdürlükleri bazında hak sahibi orman köylerinin nüfusu ve adetleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre 31. madde kapsamına giren köy adedi olup, nüfus toplamı ise kişidir. 32. madde kapsamına giren köy ve kasabaların adedi olup, nüfus ise kişidir. 31. ve 32. madde kapsamına giren toplam köy sayısı olup, toplam nüfusları ile kişidir.

38 10- Büyükşehir Belediyelerinin Sınırları; 09. 07
10- Büyükşehir Belediyelerinin Sınırları; tarihinde yayımlanan 5215 sayılı Belediye Kanununda; Büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilerek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarı çapı 20 kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 30 kilometre , nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarı çapı 50 kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir.

39 11- Bu sınırlar içerisinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Daha önce köy statüsünde değil de belediye teşkilatı bulunan beldeler ise büyükşehir belediyesi içerisindeki ilçe belediyelerine mahalle statüsüne dönüştürülerek bağlanmışlardır. Büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin nüfuslarının ’den fazla olmasından dolayı mahalleye dönüşmüş eskiden belde statüsünde olan yerlere Orman Kanunun 34. maddesine göre köylü pazar satışı yakacak odun hakkı verilememektedir. Ayrıca 40. maddeye göre bu beldelerin ilçe belediyelerine mahalle olarak bağlanmasından dolayı, nüfusları ’den fazla olduğu içinde üretim işi vahidi fiyat kararıyla yaptırılamamaktadır.

40 12- Köylü Pazar satışı envalin üretici orman köyleri ve kooperatiflerine satışı yapılmadan önce yakacak, lif yonga ve sanayi odunlarının birbirinden çok iyi bir şekilde ayrılması ve istif edilmesinin işletme müdürlüklerince kontrol edilmesi gerekmektedir Burada endüstriyel yakacak odun ile yakacak odunun ayrılması konusunda her hangi bir oran veya kıstas uygulanmayacak, (% 20 lif yonga odunu, % 5 sanayi odunu, % 2 maden direği, % 73 yakacak odun gibi) gerçek neyse ve nerede kullanılacaksa ona göre tespiti yapılacaktır.

41 ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIM SİSTEMİNE GÖRE YAPILAN 31. VE 32
ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIM SİSTEMİNE GÖRE YAPILAN 31. VE 32. MADDE KAPSAMINDA BULUNAN ORMAN KÖYÜ VE KASABALARIN TESPİTİNİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA GÖSTEREN CETVEL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 31. MADDE KÖYÜN 32. MADDE KÖYÜN 32. MADDE KASABANIN 31.32.Md.Köy ve Kasaba Adedi 31.32.Md. Nüfus Sayısı KÖY ADEDİ NÜFUSU KASABA ADEDİ ADANA 352 256 18 30.952 626 ADAPAZARI 534 94 40.603 13 19.638 641 AMASYA 1.663 1.289 131 3.083 ANKARA 338 35.803 443 66.910 39 43.804 820 ANTALYA 334 158 82.529 30.431 510 ARTVİN 271 57.187 41 10.904 3 3.753 315 71.844 BALIKESİR 487 337 36.740 842 BOLU 481 156 40.887 5.841 640 BURSA 681 197 82.966 25.923 891 ÇANAKKALE 477 285 96.249 28 52.832 790 DENİZLİ 282 230 89.659 49 71.140 561 ELAZIĞ 1.091 1.082 33 26.674 2.206 ERZURUM 290 64.297 492 70.832 5.184 785 ESKİŞEHİR 193 45.972 153 50.873 44 68.165 390 GİRESUN 319 356 57.810 708 ISPARTA 195 71.042 165 87.442 71.225 404 İSTANBUL 254 64 35.817 38.764 336 İZMİR 621 580 40 75.533 1.241 K.MARAŞ 654 26 53.689 910 KASTAMONU 825 210 42.980 1 1.407 1.036 MERSİN 267 116 53.928 7 15.491 MUĞLA 499 211 31 63.635 741 TRABZON 278 65.024 318 86.498 19 36.471 615 ZONGULDAK 620 227 12 24.230 859 KÜTAHYA 354 128 31.892 46 57.524 528 KONYA 118 44.801 288 79 485 SİNOP 377 82.499 66 18.510 4 15.734 447 GENEL TOP. 12.431 8.596 773 21.800

42 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE 2006 YILI KOOPERATİFLER BİLGİ CETVELİ
İŞLETME MÜDÜRLĞÜ (Adet) ŞEFLİK (Adet) ÜST BİRLİK SAYISI KOOPERATİF (Adet) YILLIK ORTALAMA D.K.G.H. (M3 000) ÜYE SAYISI (Adet ) ÇALIŞAN SAYISI ( Adet ) ÜST BİRLİK ÜYELİĞİ KOOP. YILLIK ORT. YAPABİLECEKLERİ ÜRETİM MİKTARI ( M3) 2006 YILINDA 2006 YILI ŞEFLİK BAZINDA ÜRETİMDE ÇALIŞAN KOOP. DIŞI İŞCİ SAYISI (Adet ) VAR YOK KOOP. YAPTIĞI K.G.H ( M3 000 ) KOOP. ALDIĞI DİKİLİ SATIŞ ( M3 ) Tahsis A.Artır. ADANA 10 54 1 93 450 18.830 11.987 49 44 775 251 16.588 688 ADAPAZARI 7 36 48 300 6.791 2.399 47 250 86 2.367 771 AMASYA 15 95 62 6.042 4.032 314 131 167 2.675 ANKARA 9 38 2 27 180 2.357 831 14 13 99 81 447 ANTALYA 68 114 550 21.359 5.564 17 97 377 139 26.211 1.896 398 ARTVİN 6 34 150 5.744 1.021 12 121 67 5.626 1.489 660 BALIKESİR 46 74 439 10.117 7.575 475 214 1.989 3.882 BOLU 80 305 700 33.670 13.694 275 30 855 546 298 316 1.813 BURSA 50 102 60 12.256 4.377 96 260 1.242 1.435 ÇANAKKALE 8 39 61 7.206 1.928 355 195 11.383 338 DENİZLİ 42 3 52 350 11.011 4.856 11 41 308 156 7.743 937 ELAZIĞ 695 ERZURUM 31 22 113 5.078 2.063 4 18 ESKİŞEHİR 23 110 1.716 1.369 76 320 1.035 GİRESUN 59 270 13.549 3.830 21 257 109 5.402 10.176 431 ISPARTA 71 14.425 10.232 40 378 252 6.475 319 İSTANBUL 400 3.978 2.910 158 3.874 1.059 İZMİR 51 29 620 4.704 2.268 72 2.028 1.128 1.105 K.MARAŞ 7.288 2.800 25 225 2.314 1.805 1.337 KASTAMONU 88 276 950 17.389 10.290 272 933 533 13.680 6.039 MERSİN 10.606 7.160 379 187 34.776 8.751 683 MUĞLA 134 930 30.119 12.222 856 508 11.463 3.156 693 TRABZON 16 2.073 781 24 399 1.090 280 ZONGULDAK 70 128 710 19.545 5.631 685 346 307 KÜTAHYA 37 440 14.925 7.710 426 227 169 KONYA 954 302 2.118 310 SİNOP 5 35 340 5.109 1.856 26 269 202 133 852 GENEL TOP. 218 1.309 28 2.031 10.084 1.383 648 9.524 4.880 56.861 23.621

43 34.MADDE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
Orman Kanununun 34. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmüştür. Madde 34 : Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan belde ilçelerde; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere veya her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine; kendi mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından ,koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk ormanlardan amenajman planlarına göre kesilip çıkarılacak ağaçları kendilerine istedikleri takdirde dikili olarak veya birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak kesip satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içerisinde maliyet bedeli üzerinden satılır. Sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan belde ve ilçelerde; koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % 2’si köy veya belediye tüzel kişiliğine satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içinde ödenir. Yukarıda bahsedilen, köy, belde ve ilçelerdeki hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, sınırları dahilindeki koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % ‘3 ü gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içerisinde ayrıca ödenir.

44 Devlet ormanlarında üretim işlerinin idarece yaptırılması durumunda; üretim işinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca % 11 fazlası ile kendilerine ödenir. Bu haktan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat ( vahid-i fiyat) kararı ve şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır. Köy, belde ve ilçelerin komşularıyla sınır ihtilafı bulunan alanlarda, satış gelirlerinden pay verilmez. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yaralanabilmek için hak sahiplerinin ormanların korunması konusunda orman İdaresi ile işbirliği yapmaları ve ormanların işletilmesiyle ilgili olarak İdare ile anlaşmazlığın olmaması şarttır. Orman kanununda değişiklik yapan tarihli ve Sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylerine de bu maddede ki bedel ve satış esasları uygulanır. Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

45 34. MADDE GEREĞİ VERİLEN % 25’LERİN OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
(Bin TL) YILLAR SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ 34. MADDE % 25’LER % 1 2=1+3 3 4=3/2 1991 2.432 2.444 12 0,5 1992 4.240 4.257 17 0,4 1993 6.885 6.922 37 1994 11.747 11.832 85 0,7 1995 27.916 28.139 223 0,8 1996 44.153 44.515 362 1997 70.485 71.060 575 1998 851 1999 333 0,2 2000 2.888 1,3 2001 5.504 2,0 2002 6.515 1,4 2003 8.694 2004 8.736 1,1 2005 10.500 1,2 2006 13.233 2007 15.960 2008 14.184 2009 12.450 1,0 2010 14.688 O R T A L A M A : 0,9

46 34. MADDE GEREĞİ VERİLEN % 25’LERİN NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ 34. MADDE % 25 HAKLAR % 1=Sat.Ge-Ürt.Gi. 2=1+3 3 4=3/2 1991 1.579 1.591 12 0,8 1992 2.945 2.962 17 0,6 1993 4.507 4.544 37 1994 8.237 8.322 85 1,0 1995 18.844 19.067 223 1,2 1996 26.106 26.468 362 1,4 1997 42.322 42.897 575 1,3 1998 64.938 65.789 851 1999 88.043 88.376 333 0,4 2000 2.888 2,1 2001 5.504 3,3 2002 6.515 2,2 2003 8.694 2,5 2004 8.736 1,8 2005 10.500 2,0 2006 13.233 2007 15.960 2,3 2008 14.184 2009 12.450 2010 14.688 1,6 O R T A L A M A : 1,5

47 “Köy Kanunu Tasarısı” Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler
Orman emvalinden yararlanma ; “ MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir” ifadesi yerine, Orman emvalinden yararlanma; “MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide bir (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” ifadesi şeklinde değiştirilmesi. (2) 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. madde kapsamına giren köy ve beldelerde ayrılma ve birleşme olması durumunda; “ 31. ve 32. madde kapsamına giren köy ve beldelerin ayrılmaları veya birleşmeleri sonucu yeni oluşacak köy ve belde halkı nüfus nakillerini yeni oluşan köy ve beldelere taşıyamadıkları için evveliyatı itibariyle hak sahibi olanlar, yeni kurulan köy ve beldelerde ormandan faydalanma hakları devam ediyorsa yeni kurulan bu köy ve belde halkı da bu haklardan aynen faydalanır.” şeklinde madde eklenmesi uygun görülmüştür.

48 İKİNCİ BÖLÜM Değiştirilen, Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler Değiştirilen eklenen hükümler MADDE 52-….. (3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” “Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” ifadesi yerine,

49 “(3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31
“(3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31. maddesinin birinci fıkrası ve 32. maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den aşağı olan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin ikide biri (1/2) üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” “Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den aşağı olan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den 5000’e kadar olan; köy ve beldelerin muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.”

50 *Ayrıca 32. maddenin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.
“Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.” İfadesi yerine; “Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedelinden karşılanır.” Şeklinde değiştirilmesi. * tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 34. maddesi birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Madde 34- Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.” ifadesi yerine, Madde 34- Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan idare şekli ne olursa olsun nüfusu ’den aşağı olan belde ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine ikide bir (1/2) maliyet bedeli üzerinden verilir.” İfadesi şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

51 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN
VE 40. MADDE DEĞİŞİKLİKLİKLERİNE AİT GENEL GEREKÇE Hali hazırda uygulanan üretim modelinde üretim ile satış arasındaki sürenin uzun olması; orman ürünlerinde çatlama, mantarlaşma, bozulma gibi nedenlerle kalite düşüklüğüne neden olduğu gibi rampadan satış depolarına taşıma, istif-tasnif işlemleri zaman ve parasal kayıplara sebep olmakta, verimli ve ekonomik çalışmada istenilen seviyeye ulaşmayı engellemektedir. Diğer taraftan orman ürünlerinin alıcının isteklerine göre üretilmesinde, piyasanın istediği taze ürünün zamanında tedarik edilmesinde ve talebe göre üretim miktarının dengelenmesinde mevcut üretim modeli yetersiz kalmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin piyasa isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması için ormanlardan çıkarılacak ağaçların dikili olarak satılması ve dikili satışın yaygınlaştırılması önümüzdeki dönemde önem kazanmaktadır Mevcut duruma göre dikili ağaç satışının ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle orman köylüsüne yasayla tanınan hakların neden olduğu engellemeleri ortadan kaldıracak, aynı zamanda bu hakları karşılayacak ve dikili satışa öncelik verecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; Orman Kanunun orman ürünleri satışlarını düzenleyen 30. maddesi ile kanuni hakları düzenleyen 34. ve 40. maddelerinde değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır.

52 30. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 30. maddesi 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 30: Devlet ormanlarından çıkarılacak ağaçların öncelikle açık artırmalı dikili ağaç olarak, zorunlu olarak üretim işlerinin idarece yaptırılması durumunda, elde edilen ürünlerinde açık arttırma ile satışı esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. 30. MADDE GEREKÇESİ Devlet ormanlarından elde edilen orman ürünlerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Yeni düzenlemeyle önümüzdeki dönemde Devlet ormanlarından çıkarılacak ağaçların öncelikle dikili açık artırmalı olarak satılmasının esas olduğu vurgulanarak serbest piyasa şartlarında dikili satış işlemine öncelik verilmiştir.

53 34. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 34. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 34 :Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalarda; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere veya her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine; kendi mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından ve koruya tahvil sahalarından amenajman planlarına göre kesilip çıkarılacak ağaçların yüzde yüzüne kadarı istedikleri takdirde kendilerine dikili olarak maliyet bedeli üzerinden satılır. Sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalarda; koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % 10’u; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden, hane sahiplerine dağıtılmak üzere köy, kasaba veya belediye tüzel kişiliğine ve varsa buralarda herbirinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine üye hane sayısı nispetinde satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içinde ödenir.

54 Üretim işlerinin İdarece yaptırılması durumunda elde edilen her türlü satış gelirinin % 3’ü ikinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde hak sahiplerine ödenir. Yukarıda bahsedilen, köy ve kasabalardaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, koru ormanlarından alacakları her türlü dikili ağaç satışlarında,satış gelirinin % 2’si satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içerisinde ayrıca ödenir. Köylerin ve kasabaların komşularıyla sınır ihtilafı bulunan alanlarda, yapılan dikili satıştan veya İdarece üretilecek ürünlerin satış gelirlerinden pay verilmez. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yaralanabilmek için hak sahiplerinin ormanların korunması konusunda orman İdaresi ile işbirliği yapmaları ve ormanların işletilmesiyle ilgili olarak İdare ile anlaşmazlığın olmaması şarttır. Orman kanununda değişiklik yapan tarihli ve sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylerine de bu maddede ki bedel ve satış esasları uygulanır. Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

55 34. MADDE GEREKÇESİ Piyasa taleplerine ve ormancılık tekniğine uygun, verimliliği arttıracak ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak dikili satış işlemlerinin yaygınlaşması için 34. madde ile verilen kanuni hakların neden olduğu engellemeleri ortadan kaldıracak ve aynı zamanda bu hakları karşılayacak düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yeni düzenlemeyle sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, orman köylülerine ve nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalara dikili ağaç satış gelirlerinden pay verilerek orman halk ilişkilerinin sağlıklı zemine oturtulması ve halkın ormanı koruması yönünde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

56 40. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 40
40. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 40.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 40 : Devlet ormanlarında, orman idaresince yaptırılan ağaçlandırma, gençleştirme, bakım, imar, kesme, toplama, taşıma gibi orman işleri; işyeri hangi köy mülki hudutları içerisinde kalıyorsa öncelikle o yer halkına ve buralarda kurulan orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine, gördürülür. Yapılacak işe, yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yaptırılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler iş yeri civarında veya civar olmayan orman köylülerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yoluyla da yaptırılabilir. Mülkü hudut açısından ihtilaflı sahalardaki orman işleri, iş yerindeki veya civarındaki orman kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya civardaki orman işinde çalışan köylülere iş yerine olan mesafeleri ve iş güçleri gözetilerek verilir. Birinci fıkrada bahsedilen orman işleri, birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ile şartnamelerde belirtilen süre ve esaslara uygun olarak yaptırılır. Bu işleri taahhüt yoluyla yapacak müteahhitlerden, işin mahiyeti ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir.

57 40. MADDE GEREKÇESİ Devlet ormanlarında İdarece yaptırılan; ağaçlandırma, gençleştirme, bakım, imar gibi işlerle dikili olarak satışa konu edilmeyen üretim işleri, iş yeri hangi köy hudutları dahilinde kalıyorsa öncelikle o yer halkına ve buralarda kurulmuş orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine gördürülmesi esas alınmıştır. Maddenin önceki halinde, mülki hudut esas alınmadığından köyler arasında iş bölüşümünde anlaşmazlıklar olmakta ve aynı zamanda dikili satışla ilgili engellemeler söz konusu olmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durumların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Eskiden 34. maddede düzenlenen birim fiyat (vahidi fiyat) yöntemiyle iş yaptırma, yeni durumda bu madde içerisinde düzenlenmiştir.

58 34. MAD. GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASININ OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
YILLAR SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34. MADDE % 10 İSTİH. FAZLASI % 1 2=1+3 3 4=3/2 1991 2.432 2.485 53 2,1 1992 4.240 4.323 83 1,9 1993 6.885 7.026 141 2,0 1994 11.747 11.975 228 1995 27.916 28.492 576 1996 44.153 45.397 1.244 2,7 1997 70.485 72.357 1.872 2,6 1998 3.202 2,8 1999 4.244 2000 5.725 2,5 2001 6.106 2,3 2002 11.500 2,4 2003 14.107 2,2 2004 20.495 2005 22.964 2006 29.115 2007 35.295 2,9 2008 41.145 3,1 2009 41.006 3,2 2010 44.728 3,0 O R T A L A M A :

59 34. MADDEYLE VERİLEN % 10 İSTİHKAK FAZLASININ OLASI NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI NET SATIŞ GELİRİ 34.MAD. % 10 İSTİHKAK FAZLASI PAYI % 1=Sat.G-Üret.Gid. 2=1+3 3 4=3/2 1992 2.945 3.028 83 2,7 1993 4.507 4.648 141 3,0 1994 8.237 8.465 228 1995 18.844 19.420 576 1996 26.106 27.350 1.244 4,5 1997 42.322 44.194 1.872 4,2 1998 64.938 68.140 3.202 4,7 1999 88.043 92287 4.244 4,6 2000 5.725 4,1 2001 6.106 3,7 2002 11.500 3,8 2003 14.107 2004 20.495 2005 22.964 4,3 2006 29.115 4,8 2007 35.295 4,9 2008 41.145 5,5 2009 41.006 2010 44.728 O R T A L A M A

60 OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
34. MADDE GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASI VE % 25’LERİN OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ 34. MAD. % 10 İSTİH. FAZ 34. MADDE % 25’LER 34 MADDE TOP. % 1 2=1+5 3 4 5=3+4 6=5/2 1991 2.432 2.497 53 12 65 2,6 1992 4.240 4.340 83 17 100 2,3 1993 6.885 7.063 141 37 178 2,5 1994 11.747 12.060 228 85 313 1995 27.916 28.715 576 223 799 2,8 1996 44.153 45.759 1.244 362 1.606 3,5 1997 70.485 72.932 1.872 575 2.447 3,4 1998 3.202 851 4.053 1999 4.244 333 4.577 2,9 2000 5.725 2.888 8.613 3,6 2001 6.106 5.504 11.611 4,2 2002 11.500 6.515 18.015 3,7 2003 14.107 8.694 22.801 2004 20.495 8.736 29.231 2005 22.964 10.500 33.464 3,8 2006 29.115 13.233 42.348 4,1 2007 35.295 15.960 51.255 2008 41.145 14.184 55.329 2009 41.006 12.450 53.456 2010 44.728 14.688 59,416 3,9 O R T A L A M A : 3,2

61 34 MADDE GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASI İLE % 25’LERİN NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI
YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ 34. MAD. % 10 İSTİH FAZLASI 34. MADDE % 25 HAKLAR 34 MADDE TOP. % 1=Sat.Ge.- Ür.Gi. 2=1+5 3 4 5=3+4 6=5/2 1991 1.579 1.644 53 12 65 4,0 1992 2.945 3.045 83 17 100 3,3 1993 4.507 4.685 141 37 178 3,8 1994 8.237 8.550 228 85 313 3,7 1995 18.844 19.643 576 223 799 4,1 1996 26.106 27.712 1.244 362 1.606 5,8 1997 42.322 44.769 1.872 575 2.447 5,5 1998 64.938 68.991 3.202 851 4.053 5,9 1999 88.043 92.620 4.244 333 4.577 4,9 2000 5.725 2.888 8.613 6,0 2001 6.106 5.504 11.611 6,8 2002 11.500 6.515 18.015 2003 14.107 8.694 22.801 6,4 2004 20.495 8.736 29.231 2005 22.964 10.500 33.464 6,2 2006 29.115 13.233 42.348 2007 35.295 15.960 51.255 7,0 2008 41.145 14.184 55.369 7,3 2009 41.006 12.450 53.456 7,2 2010 44.728 14.688 59.416 O R T A L A M A : 5,2

62 ORMAN KANUNUNUN 34. M ADDESİ GEREĞİ VERİLEN (KPS + % 25 Emval veya Bedel Farkı + % 10 İstihsal Fazlalığı ) HAKLAR NEDENİYLE SAĞLANAN SÜBVANSİYONLAR VE OLASI SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR FİİLİ SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34.MD.SAĞL. SÜBV. PAYI % 1 2=1+3 3 4=3/2 1991 2.432 2.535 103 4,1 1992 4.240 4.415 175 4,0 1993 6.885 7.173 288 1994 11.747 12.285 538 4,4 1995 27.916 29.208 1.292 1996 44.153 46.650 2.497 5,4 1997 70.485 74.466 3.981 5,3 1998 6.015 5,1 1999 8.896 5,5 2000 13.701 5,7 2001 21.680 7,6 2002 48.192 9,4 2003 72.479 10,5 2004 85.155 9,7 2005 91.704 9,8 2006 95.728 8,7 2007 97.155 7,8 2008 8,1 2009 7,7 2010 7,2 O R T A L A M A : 6,4

63 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI HALİNDE SATIŞ GELİRİ İLE 34
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI HALİNDE SATIŞ GELİRİ İLE 34. MADDEYLE VERİLEN HAKLARLA SAĞLANAN SÜBVANSİYONLARIN OLASI NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI (KPS + % 25 Emval veya Bedel Farkı + % 10 İstihsal Fazlalığı ) YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI NET SATIŞ GELİRİ 34.MAD.SAĞL. SÜBV. PAYI % 1=Sat.Ge.- Ürt.Gi. 2=1+3 3 4=3/2 1990 1.170 1.239 69 5,6 1991 1.579 1.682 103 6,1 1992 2.945 3.120 175 5,4 1993 4.507 4.795 288 6,0 1994 8.237 8.775 536 1995 18.844 20.136 1.292 6,4 1996 26.106 28.603 2.497 8,7 1997 42.322 46.303 3.981 8,6 1998 64.938 70.953 6.015 8,5 1999 88.043 96.939 8.896 9,2 2000 13.701 2001 21.680 12,0 2002 48.192 14,0 2003  66.925 16,7 2004 85.155 15,0 2005 91.704 15,3 2006 95.728 15,7 2007 97.155 12,4 2008 13,7 2009 13,1 2010 11,4 O R T A L A M A 10,0

64 TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
ORDU BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ AZDAVAY VE PINARBAŞI İLÇ. ORMAN KÖYLERİ KALKINDIRMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ARTVİN BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ARAÇ- DADAY ve İHSANGAZİ İLÇ OR. KÖY. KALKIN. KOOP. BİRLİĞİ BİRLİK KOOP. ORTAK Çalışma Alanı: Ordu ve Giresun Çalışma Alanı: Azdavay ve Pınarbaşı Çalışma Alanı: Artvin ve Ardahan Çalışma Alanı: Araç-Daday- İhsangazi 18 1.519 Birim Koop. Top. Ormancılık 9 920 37 17 43 44 TOP: 2.439 Ortak Sayısı 8.085 1.500 4.143 3.191 BOLU BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BURSA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ZONGULDAK BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KASTAMONU ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANKARA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Bolu Çalışma Alanı: Bursa- Bilecik- Yalova Çalışma Alanı: Zonguldak- Bartın-Karabük Çalışma Alanı: Kastamonu Çalışma Alanı:Ankara- Kırşehir-Nevşehir-Kırıkkale-Yozgat-Çankırı 194 187 94 97 293 248 11 10 15.424 14.924 10.636 10.081 12.747 19.428 15.435 616 525 MUĞLA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÇANAKKALE ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MANİSA ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ EDİRNE ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BURDUR ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Muğla ve Aydın Çalışma Alanı: Çanakkale Çalışma Alanı: Manisa Çalışma Alanı: Kırklareli ve Edirne Çalışma Alanı: Burdur ve Isparta 69 280 55 86 45 192 16 251 12.910 36.171 6.538 10.735 5.859 23.768 1.109 36.464 7.776 MUĞLA ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KARABÜK BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KÜTAHYA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MERSİN BÖLGESİ NARENCİYE ve DİĞER TARIMSAL ÜRÜNLER KOOPERATİFLER BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Muğla Çalışma Alanı: K.Maraş- Gaziantep- Kilis- Adıyaman Çalışma Alanı: Karabük Çalışma Alanı: Kütahya-Uşak Çalışma Alanı: Mersin 66 28 104 72 59 35 10.300 6.786 4.437 4.354 15.580 9.384 9.132 6.172 DÜZCE BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BALIKESİR BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ İZMİR ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANTALYA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ADANA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Düzce Çalışma Alanı: Balıkesir Çalışma Alanı: İzmir Çalışma Alanı: Antalya İli Çalışma Alanı: Adana-Ş.Urfa-Hatay-Kayseri 24 22 19 34 4.630 5.934 21.697 4.712 4.591 9.399 AYDIN BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ DENİZLİ BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ SİNOP BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) kayıtlarından alınmıştır. Ocak 2011 Çalışma Alanı: Aydın Çalışma Alanı:Denizli Çalışma Alanı: Sinop 135 77 2.694 13.727 8.781 4.435


"İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları