Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü Halil ERGİN Şube Müdürü İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü Halil ERGİN Şube Müdürü İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü Halil ERGİN Şube Müdürü İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KANUNİ HAKLARIN KAPSAMI Devlet eliyle yürütülen Orman İşletmeciliğinde “Kanuni Haklar kavramı içerisinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 30, 31, 32, 33, 34 ve 38. maddeleri gereğince orman köylüsüne tanınan maddi imkanlar ve indirimli satışlarla;  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 71. maddesi,  775 Sayılı Gecekondu Önleme Kanununun 28. maddesi  7269/1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanununun 43/c Maddesi gereğince yapılan tarifeli, tarifesiz ve maliyetli satışlara ait esaslar yer almaktadır.

3 31. ve 32. MADDE UYGULAMALARI  Hak Sahibi Köy ve Kasabaların Tespiti :  Yönetmelik gereği 31. ve 32. madde kapsamının tespitinde köyün mülki hudutları içerisindeki ormanlarda yapılan amenajman planlarında eta verilmiş ise verimli Devlet ormanı, eta verilmemiş ise verimsiz Devlet ormanı olması esas alınmaktadır.  Köy ve kasabaların mülki hudutları tespiti yetkisi mülki amirliklere ait olup İdaremizin bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

4 Hak sahipliliğinin tespiti : Zati yapacak ve yakacak ihtiyaca hak sahibi olanlar veya olmayanlar Yönetmeliğin 4. ve 5. maddeleri ile 280 sayılı tebliğin BİRİNCİ BÖLÜM 2. maddesinde açıklanmıştır. Zati ihtiyaca hak sahibi olmada ana kural köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde devamlı oturmaktır. Ailesi devamlı köyde oturan ve köy nüfusuna kayıtlı olmak şartı ile geçimini temin için geçici olarak yurt içi ve yurt dışında çalışanlar ailesinin devamlı köyde oturduğunu belirtir, köy muhtarlığından alınmış belgeyi ibraz etmek şartı ile zati ihtiyaca hak sahibi olurlar.

5 Zati Yakacak İhtiyaçlarının Tespiti : Yönetmelik’in 6. maddesinde belirtildiği gibi, zati yakacak ihtiyaçları tespit tutanağı ile bir defada tespit edilecek, bundan sonraki yıllarda hane ve nüfus sayılarında bir değişiklik olduğu taktirde değişiklik beyannamesi tanzim edilecektir. Hak sahibine verilecek zati yapacak yakacak emval miktarı: Yönetmeliğin 7-8. maddeleri ile 280 sayılı tebliğin İKİNCİ BÖLÜM 4. maddesinde açıklanmıştır. Önemli olan husus tamirat için verilen emval miktarı yeni inşaat için verilmesi öngörülen miktarın dörtte birini geçmeyecektir. Zati yapacak ve yakacak emvalin verilmesine ve satış bedellerine ait esaslar: Ev, ahır, samanlık, ambar ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren en az (10) yıl geçmedikçe tamir için, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az (5) yıl geçmedikçe tekrar tamir ihtiyacı verilmez. (Yönetmelik madde :10)

6  Zati yapacak emval karşılığı nakit meblağın hesaplanması ile ödeme esas ve usuller:  Nakit ödemesi yalnız 31. madde kapsamına giren köylerdeki hak sahiplerinin, yapacakları yeni ev ahır, samanlık, ambar ve kümes inşaatları ile bunların tamirleri için yapılır. Nakit ödeme esasları Yönetmeliğin 12. maddesi ile 280 sayılı tebliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE açıklanmıştır. Müşterek ihtiyaçların verilme esasları :  Orman Kanununun 31 ve 32. madde şümulüne giren (köy müşterek ihtiyaçlarının hangi esaslar dahilinde karşılanacağı) yönetmeliğin 15. maddesi ile 280 sayılı tebliğin 12. maddesinde açıklanmıştır.

7 33. MADDE UYGULAMASI  Göçmen ihtiyaçları :  Orman Kanununun 33. maddesi kapsamına giren, hariçten gelecek ve hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakil edilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanların ve köy hudutları içinde yapılacak düzenlemeye ve toplulaştırmaya tabi tutulacakların ihtiyaçları Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtildiği üzere Bakanlık onayını müteakip Genel Müdürlüğümüzden alınacak talimata göre karşılanacaktır.

8  Felaketzede İhtiyaçları :  Yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için bir defaya mahsus olmak üzere en yakın istif veya satış istif yerinden kesme, sürütme, nakliyat, istif tasnif masrafları alınarak yapacak emval verilir. Emvalin tespiti ve verilme esasları yönetmeliğin 17. maddesi ile 280 sayılı tebliğin 14. maddesinde açıklanmıştır.  Burada dikkat edilecek hususlar kanuna göre afetin köyde olmasının yeterli olduğu (Ayrıca orman köyü olma şartı yoktur.) felakete uğrayan şahsın köy nüfusuna kayıtlı devamlı köyde oturması daha önce bu haktan hiç yararlanmaması ve muhtaç durumda olması gerekir. Afete uğrayanlar için ilgili Orman İşletme Şefliğince düzenlenen afetzede ihtiyaçları tespit tutanağının onayı 21.08.1987 tarih ve İP.5.Fİ.O/2924 sayılı yazı ekindeki Olur ile Orman Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

9 ZATİ İHTİYAÇLARIN VERİLME ESASLARI  Zati ihtiyaç Emval Fiyatlarının Tespiti:  280 sayılı tebliğin 6. bölüm 15. maddede açıklanmıştır. Zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının hangi bedeller üzerinden karşılanacağı Yönetmeliğin 9. ve 11. maddelerinde açıklanmıştır. Her ne kadar işletmelerde fiili masraflar farklı uygulanmakta ise de bu husus göz önünde bulundurularak aynı bölge müdürlüğüne bağlı işletmelerde uygulanacak fiyatlarda mümkün mertebe beraberliği sağlamak için, bölge müdürlükleri ile işletmeler arasında yapılacak bir toplantıda zati ihtiyaç emval fiyatları müştereken tespit edilerek uygulama buna göre yapılacaktır.

10 Orman Kanununun 31 ve 32'inci Maddelerine Göre Hak sahiplerine Verilecek Ürün Miktarından Alınacak Olan Bedeller İhtiyaç Nevi 31'inci Madde Köyü 32' inci Madde Köyü 2500'den Az Nüfuslu Kasaba Yapacak emval üretiyorsa Baltalık olarak işletilen verimli Dev. Ormanından dolayı yalnız yakacak üretiliyorsa Verimsiz koru Dev. Ormanı bulunan köy Sadece verimsiz baltalık Devlet Ormanı bulunan köy Nüfusu 2500'den az ve hudutlarında verimli koru Devlet ormanı bulunan kasaba Nüfusu 2500'den az ve hudutlarında verimli baltalık Devlet ormanı bulunan kasaba Yeni Ev,ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyacı Tarife bedeli kesme, taşıma ve istif masrafları toplamından Piyasa satışlar bedelinden ( Tahsisli satış hakkındaki esaslara göre) 1/3 Maliyet bedeli 1 Defaya mahsus Piyasa satış bedelinden ( Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) 1/3 Maliyet bedeli Piyasa Satış bedeli (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Tamirat Ev,ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyacı 1/3 Maliyet Bedeli Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Piyasa satış bedelinden (Tahsisli satışlar hakkındaki esaslara göre) Yakacak Odun Üretim, taşıma ve istif işini kendisi yapıyorsa Tarife Bedeli Hudutlarındaki Ormanlarda Ağaçlandırma, İmar ve Plantasyonu sahaları bakımı çalışmaları dolayısıyla kendileri tarafından istihsal edilen yakacak odunlar Tarife Bedeli Üretim ve taşımayı başkası yapıyorsa Tarife bedeli kesme taşıma ve istif masrafları toplamından Tarife bedeli kesme taşıma ve istif masrafları toplamı üzerinden İhtiyacın satış isrif yerlerinden karşılanması halinde 1/3 maliyet bedelinden

11  Zati İhtiyaçların Teslim Tesellüm ve Deftere Kayıt İşleri : Orman Kanununun 31-32 ve 33. maddeleri gereğince zati, müşterek, göçmen, felaketzede ve iç iskana tabi tutulacakların ihtiyacı olarak verilen emval, teslimini müteakip 280 sayılı tebliğe ekli (EK-12-13-14) defterlere arkalarındaki açıklamalara uygun şekilde kayıt edilecektir. Bununla ilgili açıklayıcı bilgi 280 sayılı tebliğin 16. maddesinde verilmiştir. Zati ihtiyaç için verilen emvalin kayıt işi büyük önem arz etmektedir.  Müşterek Hükümler : 31.,32. ve 33. madde kapsamına giren köy ve kasabaların nüfus tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanmış ve en son genel nüfus sayımı sonuçları alınacaktır. Bilindiği üzere; Nüfus Kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 4992 Nolu Kanunun 21.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra nüfus nakilleri durdurulmuştur. (Bununla ilgili yönetmelik değişikliği yapılarak tüm teşkilatımıza gönderilmiştir.)  Taahhütname alınması : Orman Kanununun 31-32 ve 33. maddelerine göre yeni inşaat yapacak hak sahipleri aynı kanunun 35. maddesindeki yapı sistemi tespit uygulaması hakkındaki yönetmelikte belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair orman işletme şefliğine taahhütname vermek zorundadırlar.

12 Çevre ve Orman Bakanlığından: 28 Ocak 2006 tarihindeki 26063 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1- 14.08.1987 tarihli ve 19544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32. ve 33’ncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 1- 21.10.2003 tarihli ve 4992 sayılı Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, orman köylerinden bölünme sonucu birden fazla köy veya birden fazla köyün birleşerek yeni bir köy veya kasaba kurulması durumunda yeni oluşturulan köy ve kasabalardaki kişilerin o köy veya kasaba nüfusuna kayıtlı olduğu kabul edilir. Yürürlük MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

13  Muhtaçlık Durumunun Tespiti :  2896 sayılı kanunla değişik 6831 Sayılı Orman Kanununun 36’nci maddesinde; muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre her sene orman işletme şefinin Köy İhtiyar heyetince ormanın verimli ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir. Denilmektedir.  31.,32. ve 33. maddelerin uygulanmasına dair Yönetmeliğin 4.d maddesinde muhtaçlık belgesinin tespit ve düzenleme yetkisinin köylerde, köy ihtiyar heyetine, belediyesi olan beldelerde ise belediye başkanlıklarına verilmek suretiyle kanun maddesinde belirtilen ayni konuya açıklık getirmiştir. Muhtaçlık durumunun tespitinde göz önünde bulundurulacak esaslar, 01.07.1996 tarih ve 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her hangi bir gelire sahip bulunmayan kişiler olarak tarif edilmektedir. Bizim konumuza giren muhtaçlığın tespitinde 65 yaşını doldurmuş ifadesi dışında tariflerden yararlanabilir.

14  Zati Yapacak ve Yakacak Emval Bedellerinin Tahsili ve Teslimatı İstife alınmamış emvalden zati yapacak ihtiyaç verilmez. Hak sahiplerine satılan emval, satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde istif veya satış istif yerlerinden kaldırılır. Zorunlu hallerde bu süre orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da, yapacak emvali istif veya satış istif yerlerinden kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir. Yakacak odunlar hak sahiplerine yine bedellerinin tahsilini müteakip istif veya satış istif yerlerinden verilerek, satış tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu yerlerden kaldırılır. Ancak, zorunlu hallerde bu süre ilgili orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da yakacak emvalini istif veya satış istif yerlerinden kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir.

15 ORM KAN. 31. MAD. İLE VERİLEN YAPACAK VE YAKACAK MİKTARI

16 ORMAN KANUNUNUN 32. MD. İLE VERİLEN YAPACAK VE YAKACAK MİKTARI

17 34. MADDE UYGULAMALARI  Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Verilmesi K.P.S. odun satışlarında baltalıklardan üretilen odunların sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkı ile orman kooperatiflerince üretilmesi halinde yüzde yüz darece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ağaçlandırılacak imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler uygulanır. Burada kasaba tarifi nüfusu 2000'den aşağı olup da Belediye Teşkilatı bulunan yerler ile idare şekli ne olursa olsun nüfusu 2.000'den 20.000 (dahil)'e kadar olan yerleşim birimleridir. Kasabanın il veya ilçe merkezi olup, olmaması ile belediye teşkilatı bulunmasının hakkın verilmesiyle bir ilgisi yoktur. Ancak 280 Sayılı Tebliğde geçen ve 32. madde kapsamına giren kasabalarda kısıtlama yapılarak nüfusu 2.500'ü aşanlar 32. madde kapsamı dışında bırakılmıştır.

18  Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Hangi Ormanlardan Verileceği: Yapraklı ormanlarda; a-Baltalık ormanlarda, b-Ağaçlandırma programına alınıp da boşaltma ve temizleme işleri yapılacak, bozuk baltalık ve bozuk koru sahalarında, c- Bozuk baltalık vasfındaki ormanlarda enerji ormanı tesisi ve rehabilitasyon çalışmaları ile koruya tahvil şeklindeki imar ve ihya çalışması yapılan sahalarda, Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne (%100) kadarı Köylü Pazar Satışı olarak maliyet bedeli ile kendilerine verilecektir. Ancak, bu sahalarda yapılacak çalışmalar sırasında yapacak ürün alınacak nitelikteki ağaçların yakacak oduna bölünmesi kesinlikle önlenecek, yüksek oranda yapacak ürün elde edilmesi için bütün tedbirler alınacaktır. İbreli ormanlarda; İbreli ormanlarda Köylü Pazar Satışı hakkı verilmeyecektir.

19  Kooperatiflere % 25 Karşılığı Ürün Verilmesi İle İlgili Esaslar  Hane adedinin en az % 51’i tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik soyma ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25’ine kadarı istedikleri taktirde satış istif yerlerinden Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedelle kendilerine satılacaktır. Ancak Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından % 20 düşülerek tespit edilecek bedel Orman Bölge Müdürlüklerinin ortalama maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri % 25 ürünler kendilerine bu maliyet bedeli ile satılacaktır.

20  34. Madde İle İlgili Kanuni Hakların Verilmesinde Özel Durumlar  İdarece kabul edilen mazeretlere binaen üretim işi yılı içerisinde kısmen yapılmışsa satış istif yerine taşınan miktarlar üzerinden 34. madde hakları verilecektir.  İdarenin uygun görerek verdiği ek sürenin gelecek yıla sarkması durumunda işin süresi içerisinde bitirildiği tarih itibarıyla 34. madde ile tanınan kanuni haklar verilecektir.  İdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava şartları gibi üreticinin inisiyatifi dışındaki hallerden dolayı, üretim işlerinin şartnamesindeki süreler içinde bitirilememesi durumunda, yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek; üreticilere 34. madde ile tanınan kanuni haklar, satış deposuna taşınan miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Geriye kalan işler için, verilen ek sürede işler tamamlandığında kanuni haklar tahakkuk ettirilecektir.

21 34. MADDE HAKLARI İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  34. madde haklarına esas olan belgeler şartname ve vahidi fiyat kararlarıdır. Şartname ve vahidi fiyat kararlarının sıhhatli düzenlenip, ilgili sütunları tam doldurulup, işin başlama ve bitiş tarihleri net olarak yazılmalıdır. Şartnamede yer almayıp da özel belirlenen şartları var ise şartnamenin özel hükümleri bölümüne yazılmalıdır.  Şartname ve vahidi fiyat kararlarında kesme, taşıma, sürütme için verilen süreler gerçeğe uygun olmalıdır. Birim fiyat analizlerinde birim zaman içinde yapılabilecek kesme, sürütme ve taşıma süreleri hesaplanabileceğine göre şahıs ve kooperatiflere verilen bu işlerin süresi de aynı şekilde belirlenip vahidi fiyat kararı ve şartnamelere yazılmalıdır. Süreleri ne çok kısa, ne de yıl sonuna sarkacak şekilde uzun olmamalıdır.  Şartnamenin hukuken geçerli olabilmesi için üretimi yapacak olanlarla işletme yetkililerinin imzalarının tam olmasına dikkat edilmelidir. Verilecek kanuni haklar şartnamelerin özel şartlar bölümüne yazılıp vahidi fiyat kararında da belirtilmelidir.

22 ORMAN KANUNUNUN 34. MADDESİ İLE VERİLEN YAPACAK VE K.P.S. YAKACAK MİKTARI

23 222 SAYILI KANUNUN 71. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İLKOKUL BİNALARI VE TESİSLERİYLE ÖĞRETMEN EVLERİNİN ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESASLARI: Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl inşaat programına alınan ilkokul binaları ve tesisleriyle öğretmen evlerinin inşaatı ve onarımı için gerekli kereste miktarları ile tip projelerini gösterir cetvellerin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip, il ihtiyaçlarının karşılanması için Genel Müdürlüğümüzce her yıl belirlenen maliyet bedelinden satışı yapılmak üzere Bölge Müdürlüklerinden tahsisi yapılmaktadır.

24 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNA GÖRE YAPTIRILACAK SOSYAL KONUTLARIN ORMAN EMVALİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA ESASLARI: 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre, gecekondu önleme bölgesinde ıslah edilecek veya yeniden yapılacak konutların orman emvali ihtiyaçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Satış fiyatları maliyet bedeli üzerinden yapılmakta olup her yıl Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine bildirilmektedir.

25 7269 / 1051 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER KANUNA GÖRE KARŞILANACAK AFETZEDE İHTİYAÇLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 7269 Sayılı Kanun ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 1051 sayılı Afetler Kanununun 43/c maddesine göre şehir, kasaba ve köylerde afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların geçici ve devamlı inşaat ve tamir işlerinde kullanılacak orman emvali ihtiyacı Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı veya Valiliklerdeki İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Satış fiyatları fiili masraflar üzerinden yapılmakta olup her yıl Genel Müdürlüğümüzce hesaplanıp Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Yapılan tahsisler yılı içerisinde geçerli olup diğer yıla sarkması halinde tekrar tahsis talebinde bulunulması gerekmektedir.

26 222, 775 ve 1051 SAYILI YASALARA GÖRE VERİLEN TOMRUK MİKTARLARI (M3)

27 YILLAR YAPACAK (000 M3)YAKACAK (000 STER) 34. MADDE % 10 (000 TL) 31. MADDE 32. MADDE 33. MADDE 34. MADDE TOPLAM YAPACAK 31. MADDE 32. MADDE 34. MADDE TOPLAM YAKACAK 199026110071785465.5623582.1918.11132 19912489371925405.6114571.7937.86153 19922387471574765.7393012.2078.24783 199324290122195635.2932832.0367.612141 19942616862305654.8183461.8817.045228 199522510373226575.3283372.1877.852576 19962026372995715.1582622.2647.6841.244 19971724962624894.5822452.1526.9791.872 19982294242285034.3982581.6176.2733.202 19991124861052714.4021662.2906.8584.244 20001004942153684.1302191.8766.2255.725 2001733063945033.7602272.2186.2056.106 2002743593664844.0442402.1826.46611.500 2003904663504924.1072102.3506.66714.107 20041023053364734.3112212.4406.97220.495 2005852473754914.2152072.2406.66222.964 20067818104005063.5322151.8405.58729.115 2007671794565493.5401951.5305.26535.296 2008941583945113.5322731.8135.61841.145 2009601384154963.7212171.6515.58941.006 2010571464325093.6262181.4815.32544.728 OR. KAN. 31., 32., 33. VE 34. MAD. GÖRE VERİLEN KANUNİ HAK MİKTARLARI

28 YILLAR31. MADDE32. MADDE33. MADDE 34. MADDE YAPACAK 34. MADDE YAKACAK 34. MADDE % 10 TOPLAM 1991 180161123853300 1992 295191177583490 1993 43933337110141763 1994 911694852252281.522 1995 1.81115982234955763.272 1996 3.024190143628911.2445.725 1997 4.831294225751.5341.8729.128 1998 8.369479258511.9623.20214.888 1999 16.906681753334.3194.24426.558 2000 20.8601.220922.8885.0885.72535.873 2001 23.3601.4641425.50410.0706.10646.646 2002 39.7133.2373606.51530.17711.50091.502 2003 48.6504.5123608.69449.67814.107126.001 2004 59.1784.1003658.73658.56020.495151.434 2005 65.4703.86152510.50058.24022.964161.560 200666.3794.28881013.23353.36029.115167.185 200773.0224.60776515.96045.90035.269175.550 200871.1905.43360014.18456.20341.145188.755 200967.6374.08748012.45049.53041.006175.190 201073.1694.41246214.68853.31644.728190.775 KANUNİ HAKLAR NEDENİYLE ORMAN KÖYLÜSÜ VE KOOPERATİFLERİNE YILLAR İTİBARİYLE SAĞLANAN SÜBVANSİYONLAR BİN TL.

29 SONUÇ VE ÖNERİLER 1- Yakacak odunların tahsisli satışlarını düzenleyen 20.11.1996 tarih ve 5045 sayılı tamimde belirtilen diğer ihtiyaçlar için yıllık tahsis miktarı 50 steri geçmeyenler doğrudan işletme müdürlüğünce, yıllık tahsis miktarı 50-500 stere kadar olanlar Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. Talebin mahallen karşılanamadığı durumlarda, yıllık ihtiyacı 500 sterden fazla olan tahsis talepleri Merkezin görüşü alınarak yapılacaktır. Bölge Müdürlüklerimize yıllık 400 Bin Ster yakacak odun satış yetkisi verilmektedir. 2010 yılında 400 Bin Ster yakacak odun satış yetkisine karşılık 50 Bin Ster yakacak odun satışı yapılmıştır. Ayrıca Valiliklerle yapılan protokol gereğince 2010 yılında 600 Bin Ster tahsisen yakacak odun satış yetkisi verilmiş olup bunun 40 Bin sterinin satışı gerçekleşmiştir.

30 2- Bilindiği üzere; 01.01.2006 tarihinden itibaren baltalık ormanlardaki tıraşlama kesimden vaz geçilerek bu sahaların koru veya koruya tahvil işletme sınıflarına alınmasına başlanmıştır. Burada amaç baltalıkların koru ormanlarına dönüştürülerek boylu ve çaplı ormanlar haline getirilmesidir. 6831 sayılı Orman Kanununun 34. maddesinin birinci fıkrasında bahsedilen baltalık ormanlardan KPS satışı hakkı baltalıkların koruya tahvil edilmesiyle ortadan kalkmamakta ve bu hak koruya tahvil sürecinde aynen devam etmektedir. Bu konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2003 tarihli 6330 sayılı “Baltalıkların Koruya Tahvilinde KPS Hakları” tamimi bulunmaktadır.

31 3- 30.05.2000 tarihinde 4570 Sayılı Kanunla değiştirilen 34. madde günümüzde önemini kaybetmiştir. Bu madde ile köylülere doğrudan gelir desteği sağlama imkanı bulunamamıştır. Yapılacak yeni değişiklikte dikili satışın önünün açılması için, dikili satış gelirlerinden 34. madde gereğince yapılan sübvansiyonlar kadar orman köylüsüne direkt gelir desteği sağlanması durumunda dikili satış yaygınlaşacak, aracılara değil de orman köylüsüne doğrudan gelir desteği sağlanmış olacaktır.

32 4- 6831 Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla değişik 34. maddesi gereği kooperatifler üretime başladıklarında % 25 kanuni haklarını ürün olarak mı, yoksa bedel farkı olarak mı alacakları konusundaki tercihleri üretime başlarken yazılı olarak belirlenerek şartnamelere yazılacaktır. Ayrıca kooperatiflerin % 51 çoğunluğu sağlayıp sağlamadıkları Tarım İl Müdürlüklerine veya İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak sorulacak, alınacak yazılı belge üretim dosyasına konularak muhafaza edilecektir. Üretim işi verildiği halde % 51’i sağlamayan kooperatiflere % 25 satışları yapılmayacak, sadece % 10 istihkak fazlası ödenecektir.

33 5- İdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava şartları gibi üreticinin inisiyatifi dışındaki hallerden dolayı, üretim işlerinin şartnamelerdeki süreler içerisinde bitirilememesi durumunda yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek üretim dosyasına mutlaka konulacaktır. Ek süre verme konusunda İşletme Müdürlükleri ve Bölge Şeflikleri gerekli tespit ve belgelendirmeyi zamanında yapacak ve üretim dosyasına koyacak, bu konuda Makamdan görüş sorulmayacaktır.

34 6- Koruya tahvil sahalarından üretilecek yakacak ve endüstriyel odun maliyet fiyatları ve tahsisli satışları 4771 Sayılı Tamime göre yapılmaktadır. Maliyet ve tahsis fiyatını oluşturan unsurlardan en önemlisi olan fiili ve tevzi masraflar şu anda yakacak ve yapacak odunlara % 50 oranında uygulanmaktadır. Maliyet ve tahsis fiyatı belirlerken belirli bir orana bağlı kalmamak için bu oranlar her yıl Genel Müdürlüğümüzce belirlenmektedir. Koruya tahvil sahalarında daha önceki yıllarda orman imar giderleri % 20 alınırken son yıllarda % 3 olarak alınmaktadır.

35 7- Büyük şehirlerde doğal gaz ve alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması ile yakacak odunların ısınmadaki payı giderek azalmaktadır. Bu nedenle yakacak odunların yakacak olarak değil de sanayi de kullanılması gerekmektedir. Ayrıca koruya tahvil sahalarında üretilen K.P.S yakacak odunların sanayiye kaydırılması için üretime başlarken lif-yonga, sanayi odunu, sırık ve maden direk üretimi teşvik edilmelidir. Üretim yapıldıktan sonra istif ve tasnif de her hangi bir orana bağlı kalmaksızın gerçek ürün çeşidi ne ise ona göre ayrım yapılması gerekir.

36 8- Kanuni hakların verilmesinde düşük fiyatlı ürünlerin satışlarında özellikle çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin fiili masraf + tarife bedeli ile veya 1/3 maliyet bedeli ile verilecek ürünün sadece tarife bedeli alınarak verilmesi halinde arada fiyat farkı çok olduğu için ileride yapılan inceleme veya soruşturmada zimmet çıkmaktadır. Bunun önlenmesi için kanun, yönetmelik ve bu husustaki tamim ve talimatların ışığı altında hareket edilmelidir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma raporları Genel Müdürlük oluru alındıktan sonra Başkanlığımıza intikal ettiğinden gereğinin yapılması için aynen Bölge Müdürlüklerimize gönderilmektedir. Genel Müdürlükten oluru alınan Müfettiş önerileri konusunda ayrıca Dairemizin görüş bildirmesi söz konusu değildir.

37 9- 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamına giren orman köyü ve kasabaların nüfuslarının tekrar tespiti için Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2008 yılı başında açıklandığından bu köy ve kasabaların tekrar belirlenmesi için Orman Bölge Müdürlüklerine sorulmuş olup İşletme Müdürlükleri bazında hak sahibi orman köylerinin nüfusu ve adetleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre 31. madde kapsamına giren köy adedi 12.431 olup, nüfus toplamı ise 4.096.351 kişidir. 32. madde kapsamına giren köy ve kasabaların adedi 9.369 olup, nüfus ise 4.216.959 kişidir. 31. ve 32. madde kapsamına giren toplam köy sayısı 21.800 olup, toplam nüfusları ile 8.313.310 kişidir.

38 10- B ü y ü kşehir Belediyelerinin Sınırları; 09.07.2004 tarihinde yayımlanan 5215 sayılı Belediye Kanununda; B ü y ü kşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde il m ü lki sınırıdır. Diğer b ü y ü kşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilerek ve il m ü lki sınırları i ç inde kalmak şartıyla, n ü fusu bir milyona kadar olan b ü y ü kşehirlerde yarı ç apı 20 kilometre, n ü fusu bir milyondan iki milyona kadar olan b ü y ü kşehirlerde yarı ç apı 30 kilometre, n ü fusu iki milyondan fazla olan b ü y ü kşehirlerde yarı ç apı 50 kilometre olan dairenin sınırı b ü y ü kşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar i ç erisinde kalan il ç eler b ü y ü kşehir il ç e belediyeleri, beldeler b ü y ü kşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir.

39 11- Bu sınırlar i ç erisinde kalan k ö ylerin t ü zel kişiliği sona ererek mahalleye d ö n ü ş ü r. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı il ç e veya ilk kademe belediyesi b ü y ü kşehir belediye meclisince belirlenir. Orman k ö ylerinin t ü zel kişiliği devam eder. Daha ö nce k ö y stat ü s ü nde değil de belediye teşkilatı bulunan beldeler ise b ü y ü kşehir belediyesi i ç erisindeki il ç e belediyelerine mahalle stat ü s ü ne d ö n ü şt ü r ü lerek bağlanmışlardır. B ü y ü kşehir belediyesine bağlı il ç e belediyelerinin n ü fuslarının 20.000 ’ den fazla olmasından dolayı mahalleye d ö n ü şm ü ş eskiden belde stat ü s ü nde olan yerlere Orman Kanunun 34. maddesine g ö re k ö yl ü pazar satışı yakacak odun hakkı verilememektedir. Ayrıca 40. maddeye g ö re bu beldelerin il ç e belediyelerine mahalle olarak bağlanmasından dolayı, n ü fusları 20.000 ’ den fazla olduğu i ç inde ü retim işi vahidi fiyat kararıyla yaptırılamamaktadır.

40 12- Köylü Pazar satışı envalin üretici orman köyleri ve kooperatiflerine satışı yapılmadan önce yakacak, lif yonga ve sanayi odunlarının birbirinden çok iyi bir şekilde ayrılması ve istif edilmesinin işletme müdürlüklerince kontrol edilmesi gerekmektedir Burada endüstriyel yakacak odun ile yakacak odunun ayrılması konusunda her hangi bir oran veya kıstas uygulanmayacak, (% 20 lif yonga odunu, % 5 sanayi odunu, % 2 maden direği, % 73 yakacak odun gibi) gerçek neyse ve nerede kullanılacaksa ona göre tespiti yapılacaktır.

41 ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIM SİSTEMİNE GÖRE YAPILAN 31. VE 32. MADDE KAPSAMINDA BULUNAN ORMAN KÖYÜ VE KASABALARIN TESPİTİNİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA GÖSTEREN CETVEL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 31. MADDE KÖYÜN32. MADDE KÖYÜN32. MADDE KASABANIN 31.32.Md.Köy ve Kasaba Adedi 31.32.Md. Nüfus Sayısı KÖY ADEDİNÜFUSUKÖY ADEDİNÜFUSU KASABA ADEDİ NÜFUSU ADANA 352187.283256118.3551830.952626336.590 ADAPAZARI 534220.1259440.6031319.638641280.366 AMASYA 1.663512.1111.289369.649131218.1473.0831.099.907 ANKARA33835.80344366.9103943.804 820146.517 ANTALYA334156.24915882.5291830.431 510269.209 ARTVİN27157.1874110.90433.753 31571.844 BALIKESİR487155.713337138.0701836.740 842330.523 BOLU481123.02015640.88735.841 640169.748 BURSA681207.48219782.9661325.923 891316.371 ÇANAKKALE477140.22528596.2492852.832 790289.306 DENİZLİ282123.99323089.6594971.140 561284.792 ELAZIĞ1.091313.8151.082323.7433326.674 2.206664.232 ERZURUM29064.29749270.83235.184 785140.313 ESKİŞEHİR19345.97215350.8734468.165 390165.010 GİRESUN319110.567356104.5973357.810 708272.974 ISPARTA19571.04216587.4424471.225 404229.709 İSTANBUL254131.1766435.8171838.764 336205.757 İZMİR621244.274580251.9394075.533 1.241571.746 K.MARAŞ230140.972654334.8752653.689 910529.536 KASTAMONU825124.88521042.98011.407 1.036169.272 MERSİN267112.72211653.928715.491 390182.141 MUĞLA499276.422211117.1423163.635 741457.199 TRABZON27865.02431886.4981936.471 615187.993 ZONGULDAK620245.041227117.8191224.230 859387.090 KÜTAHYA354103.65112831.8924657.524 528193.067 KONYA11844.801288100.14279100.412 485245.355 SİNOP 37782.4996618.510415.734447116.743 GENEL TOP.12.4314.096.3518.5962.965.8107731.251.14921.8008.313.310

42 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE 2006 YILI KOOPERATİFLER BİLGİ CETVELİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLĞÜ (Adet) ŞEFLİK (Adet) ÜST BİRLİK SAYISI KOOPERATİF (Adet) YILLIK ORTALAM A D.K.G.H. (M3 000) ÜYE SAYISI (Adet ) ÇALIŞAN SAYISI ( Adet ) ÜST BİRLİK ÜYELİĞİ KOOP. YILLIK ORT. YAPABİLECEKLERİ ÜRETİM MİKTARI ( M3) 2006 YILINDA 2006 YILI ŞEFLİK BAZINDA ÜRETİMDE ÇALIŞAN KOOP. DIŞI İŞCİ SAYISI (Adet ) VARYOK KOOP. YAPTIĞI K.G.H. ( M3 000 ) KOOP. ALDIĞI DİKİLİ SATIŞ ( M3 ) TahsisA.Artır. ADANA10 5419345018.83011.9874944775251016.588688 ADAPAZARI7361483006.7912.399147250862.3670771 AMASYA15950624506.0424.03206231413116702.675 ANKARA9382271802.3578311413998100447 ANTALYA1368211455021.3595.564179737713926.2111.896398 ARTVİN6341481505.7441.0213612121675.6261.489660 BALIKESİR74617443910.1177.575472747521401.9893.882 BOLU1280230570033.67013.694275308555462983161.813 BURSA75011026012.2564.3779665502601.24201.435 ÇANAKKALE8391614507.2061.92860135519511.3830338 DENİZLİ74235235011.0114.85611413081567.7430937 ELAZIĞ74400200000000695 ERZURUM6310221135.0782.063418150360052 ESKİŞEHİR4230141101.7161.369014764703201.035 GİRESUN94415927013.5493.83038212571095.40210.176431 ISPARTA63607135014.42510.23240313782526.4750319 İSTANBUL8520154003.9782.9102131671583.87401.059 İZMİR7511296204.7042.268290150722.0281.1281.105 K.MARAŞ7401391507.2882.8002514225442.3141.8051.337 KASTAMONU1588327695017.38910.290272493353313.6806.039250 MERSİN84417140010.6067.160175437918734.7768.751683 MUĞLA1272113493030.11912.2221092585650811.4633.156693 TRABZON6360161102.07378131350243991.090280 ZONGULDAK870212871019.5455.631128068534600307 KÜTAHYA63719744014.9257.710682942622700169 KONYA324061109543020646902.118310 SİNOP5352683405.1091.85642262692021330852 GENEL TOP.2181.309282.03110.084286.841129.6881.3836489.5244.880135.58156.86123.621

43 34.MADDE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ Orman Kanununun 34. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmüştür. Madde 34 : Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan belde ilçelerde; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere veya her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine; kendi mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından,koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk ormanlardan amenajman planlarına göre kesilip çıkarılacak ağaçları kendilerine istedikleri takdirde dikili olarak veya birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak kesip satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içerisinde maliyet bedeli üzerinden satılır. Sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan belde ve ilçelerde; koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % 2’si köy veya belediye tüzel kişiliğine satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içinde ödenir. Yukarıda bahsedilen, köy, belde ve ilçelerdeki hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, sınırları dahilindeki koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % ‘3 ü gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içerisinde ayrıca ödenir.

44 Devlet ormanlarında üretim işlerinin idarece yaptırılması durumunda; üretim işinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca % 11 fazlası ile kendilerine ödenir. Bu haktan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat ( vahid-i fiyat) kararı ve şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır. Köy, belde ve ilçelerin komşularıyla sınır ihtilafı bulunan alanlarda, satış gelirlerinden pay verilmez. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yaralanabilmek için hak sahiplerinin ormanların korunması konusunda orman İdaresi ile işbirliği yapmaları ve ormanların işletilmesiyle ilgili olarak İdare ile anlaşmazlığın olmaması şarttır. Orman kanununda değişiklik yapan 23.09.1983 tarihli ve 2896 Sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylerine de bu maddede ki bedel ve satış esasları uygulanır. Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

45 YILLAR SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34. MADDE % 25’LER % 12=1+334=3/2 19912.4322.444120,5 19924.2404.257170,4 19936.8856.922370,5 199411.74711.832850,7 199527.91628.1392230,8 199644.15344.5153620,8 199770.48571.0605750,8 1998112.104112.9558510,8 1999151.842152.1753330,2 2000227.601230.4892.8881,3 2001264.180269.6845.5042,0 2002466.543473.0586.5151,4 2003620.000628.6948.6941,4 2004790.887799.6238.7361,1 2005840.260850.76010.5001,2 2006999.0501.012.28313.2331,3 20071.142.1351.158.09515.9601,4 20081.258.4621.272.64614.1841,1 20091.233.6271.246.07712.4501,0 20101.462.3641.477.05214.6881,0 O R T A L A M A :0,9 34. MADDE GEREĞİ VERİLEN % 25’LERİN OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI (Bin TL)

46 YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34. MADDE % 25 HAKLAR% 1=Sat.Ge-Ürt.Gi.2=1+334=3/2 19911.5791.591120,8 19922.9452.962170,6 19934.5074.544370,8 19948.2378.322851,0 199518.84419.0672231,2 199626.10626.4683621,4 199742.32242.8975751,3 199864.93865.7898511,3 199988.04388.3763330,4 2000135.027137.9152.8882,1 2001158.935164.4395.5043,3 2002292.992299.5076.5152,2 2003333.000341.6948.6942,5 2004484.853493.589 8.7361,8 2005505.720516.22010.5002,0 2006577.050590.28313.2332,2 2007685.560701.52015.9602,3 2008702.350716.53414.1842,0 2009679.932692.38212.4501,8 2010871.898893.58614.6881,6 O R T A L A M A :1,5 34. MADDE GEREĞİ VERİLEN % 25’LERİN NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI

47 “Köy Kanunu Tasarısı” Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler Orman emvalinden yararlanma ; “ MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir” ifadesi yerine, Orman emvalinden yararlanma; “MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide bir (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” ifadesi şeklinde değiştirilmesi. (2) 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. madde kapsamına giren köy ve beldelerde ayrılma ve birleşme olması durumunda; “ 31. ve 32. madde kapsamına giren köy ve beldelerin ayrılmaları veya birleşmeleri sonucu yeni oluşacak köy ve belde halkı nüfus nakillerini yeni oluşan köy ve beldelere taşıyamadıkları için evveliyatı itibariyle hak sahibi olanlar, yeni kurulan köy ve beldelerde ormandan faydalanma hakları devam ediyorsa yeni kurulan bu köy ve belde halkı da bu haklardan aynen faydalanır.” şeklinde madde eklenmesi uygun görülmüştür.

48 İKİNCİ BÖLÜM Değiştirilen, Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler Değiştirilen eklenen hükümler MADDE 52-….. (3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” “Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” ifadesi yerine,

49 “(3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31. maddesinin birinci fıkrası ve 32. maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den aşağı olan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin ikide biri (1/2) üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” “Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den aşağı olan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2000’den 5000’e kadar olan; köy ve beldelerin muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.”

50 *Ayrıca 32. maddenin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. “Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.” İfadesi yerine; “Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden ikide biri (1/2) maliyet bedelinden karşılanır.” Şeklinde değiştirilmesi. * 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 34. maddesi birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Madde 34- Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.” ifadesi yerine, Madde 34- Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan idare şekli ne olursa olsun nüfusu 20.000’den aşağı olan belde ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine ikide bir (1/2) maliyet bedeli üzerinden verilir.” İfadesi şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

51 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 30. 34. VE 40. MADDE DEĞİŞİKLİKLİKLERİNE AİT GENEL GEREKÇE Hali hazırda uygulanan üretim modelinde üretim ile satış arasındaki sürenin uzun olması; orman ürünlerinde çatlama, mantarlaşma, bozulma gibi nedenlerle kalite düşüklüğüne neden olduğu gibi rampadan satış depolarına taşıma, istif-tasnif işlemleri zaman ve parasal kayıplara sebep olmakta, verimli ve ekonomik çalışmada istenilen seviyeye ulaşmayı engellemektedir. Diğer taraftan orman ürünlerinin alıcının isteklerine göre üretilmesinde, piyasanın istediği taze ürünün zamanında tedarik edilmesinde ve talebe göre üretim miktarının dengelenmesinde mevcut üretim modeli yetersiz kalmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin piyasa isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması için ormanlardan çıkarılacak ağaçların dikili olarak satılması ve dikili satışın yaygınlaştırılması önümüzdeki dönemde önem kazanmaktadır Mevcut duruma göre dikili ağaç satışının ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle orman köylüsüne yasayla tanınan hakların neden olduğu engellemeleri ortadan kaldıracak, aynı zamanda bu hakları karşılayacak ve dikili satışa öncelik verecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; Orman Kanunun orman ürünleri satışlarını düzenleyen 30. maddesi ile kanuni hakları düzenleyen 34. ve 40. maddelerinde değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır.

52 30. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 30. maddesi 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 30: Devlet ormanlarından çıkarılacak ağaçların öncelikle açık artırmalı dikili ağaç olarak, zorunlu olarak üretim işlerinin idarece yaptırılması durumunda, elde edilen ürünlerinde açık arttırma ile satışı esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. 30. MADDE GEREKÇESİ Devlet ormanlarından elde edilen orman ürünlerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Yeni düzenlemeyle önümüzdeki dönemde Devlet ormanlarından çıkarılacak ağaçların öncelikle dikili açık artırmalı olarak satılmasının esas olduğu vurgulanarak serbest piyasa şartlarında dikili satış işlemine öncelik verilmiştir.

53 34. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 34. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 34 :Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalarda; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere veya her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine; kendi mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından ve koruya tahvil sahalarından amenajman planlarına göre kesilip çıkarılacak ağaçların yüzde yüzüne kadarı istedikleri takdirde kendilerine dikili olarak maliyet bedeli üzerinden satılır. Sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, köyler ile nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalarda; koru ormanlarından yapılacak her türlü dikili ağaç satışına ait gelirin % 10’u; o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden, hane sahiplerine dağıtılmak üzere köy, kasaba veya belediye tüzel kişiliğine ve varsa buralarda herbirinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine üye hane sayısı nispetinde satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içinde ödenir.

54 Üretim işlerinin İdarece yaptırılması durumunda elde edilen her türlü satış gelirinin % 3’ü ikinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde hak sahiplerine ödenir. Yukarıda bahsedilen, köy ve kasabalardaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, koru ormanlarından alacakları her türlü dikili ağaç satışlarında,satış gelirinin % 2’si satış gelirinin tahsiline müteakiben en kısa süre içerisinde ayrıca ödenir. Köylerin ve kasabaların komşularıyla sınır ihtilafı bulunan alanlarda, yapılan dikili satıştan veya İdarece üretilecek ürünlerin satış gelirlerinden pay verilmez. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yaralanabilmek için hak sahiplerinin ormanların korunması konusunda orman İdaresi ile işbirliği yapmaları ve ormanların işletilmesiyle ilgili olarak İdare ile anlaşmazlığın olmaması şarttır. Orman kanununda değişiklik yapan 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylerine de bu maddede ki bedel ve satış esasları uygulanır. Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

55 34. MADDE GEREKÇESİ Piyasa taleplerine ve ormancılık tekniğine uygun, verimliliği arttıracak ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak dikili satış işlemlerinin yaygınlaşması için 34. madde ile verilen kanuni hakların neden olduğu engellemeleri ortadan kaldıracak ve aynı zamanda bu hakları karşılayacak düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yeni düzenlemeyle sınırları içerisinde Devlet ormanı bulunan, orman köylülerine ve nüfusu 5.000’e kadar olan kasabalara dikili ağaç satış gelirlerinden pay verilerek orman halk ilişkilerinin sağlıklı zemine oturtulması ve halkın ormanı koruması yönünde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

56 40. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ Orman Kanununun 40.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 40 : Devlet ormanlarında, orman idaresince yaptırılan ağaçlandırma, gençleştirme, bakım, imar, kesme, toplama, taşıma gibi orman işleri; işyeri hangi köy mülki hudutları içerisinde kalıyorsa öncelikle o yer halkına ve buralarda kurulan orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine, gördürülür. Yapılacak işe, yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yaptırılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler iş yeri civarında veya civar olmayan orman köylülerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yoluyla da yaptırılabilir. Mülkü hudut açısından ihtilaflı sahalardaki orman işleri, iş yerindeki veya civarındaki orman kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya civardaki orman işinde çalışan köylülere iş yerine olan mesafeleri ve iş güçleri gözetilerek verilir. Birinci fıkrada bahsedilen orman işleri, birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ile şartnamelerde belirtilen süre ve esaslara uygun olarak yaptırılır. Bu işleri taahhüt yoluyla yapacak müteahhitlerden, işin mahiyeti ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir.

57 40. MADDE GEREKÇESİ Devlet ormanlarında İdarece yaptırılan; ağaçlandırma, gençleştirme, bakım, imar gibi işlerle dikili olarak satışa konu edilmeyen üretim işleri, iş yeri hangi köy hudutları dahilinde kalıyorsa öncelikle o yer halkına ve buralarda kurulmuş orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine gördürülmesi esas alınmıştır. Maddenin önceki halinde, mülki hudut esas alınmadığından köyler arasında iş bölüşümünde anlaşmazlıklar olmakta ve aynı zamanda dikili satışla ilgili engellemeler söz konusu olmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durumların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Eskiden 34. maddede düzenlenen birim fiyat (vahidi fiyat) yöntemiyle iş yaptırma, yeni durumda bu madde içerisinde düzenlenmiştir.

58 34. MAD. GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASININ OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR SATIŞ GELİRİOLASI SATIŞ GELİRİ 34. MADDE % 10 İSTİH. FAZLASI% 12=1+334=3/2 19912.4322.485532,1 19924.2404.323831,9 19936.8857.0261412,0 199411.74711.9752281,9 199527.91628.4925762,0 199644.15345.3971.2442,7 199770.48572.3571.8722,6 1998112.104115.3063.2022,8 1999151.842156.0864.2442,7 2000227.601233.3265.7252,5 2001264.180270.2866.1062,3 2002466.543478.04311.5002,4 2003620.000634.10714.1072,2 2004790.887811.38220.4952,6 2005840.260863.22222.9642,7 2006990.0501.019.16529.1152,8 20071.142.1351.177.43035.295 2,9 20081.258.4621.299.60741.145 3,1 20091.233.6271.274.63341.006 3,2 20101.462.3841.507.01244.728 3,0 O R T A L A M A : 2,5

59 34. MADDEYLE VERİLEN % 10 İSTİHKAK FAZLASININ OLASI NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI NET SATIŞ GELİRİ 34.MAD. % 10 İSTİHKAK FAZLASI PAYI % 1=Sat.G-Üret.Gid.2=1+334=3/2 19922.9453.028832,7 19934.5074.6481413,0 19948.2378.4652282,7 199518.84419.4205763,0 199626.10627.3501.2444,5 199742.32244.1941.8724,2 199864.93868.1403.2024,7 199988.043922874.2444,6 2000135.027140.7525.7254,1 2001158.935165.0416.1063,7 2002292.992304.49211.5003,8 2003333.000347.10714.1074,1 2004 484.853505.34820.4954,1 2005 505.720528.68422.9644,3 2006 577.050606.16529.1154,8 2007685.560728.85535.295 4,9 2008702.350743.49541.145 5,5 2009699.932740.93841.006 5,5 2010871.898916.62644.728 4,9 O R T A L A M A 3,8

60 34. MADDE GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASI VE % 25’LERİN OLASI YILLIK SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34. MAD. % 10 İSTİH. FAZ 34. MADDE % 25’LER 34 MADDE TOP. % 12=1+5345=3+46=5/2 19912.4322.4975312652,6 19924.2404.34083171002,3 19936.8857.063141371782,5 199411.74712.060228853132,6 199527.91628.7155762237992,8 199644.15345.7591.2443621.6063,5 199770.48572.9321.8725752.4473,4 1998112.104116.1573.2028514.0533,5 1999151.842156.4194.2443334.5772,9 2000227.601236.2145.7252.8888.6133,6 2001264.180275.7916.1065.50411.6114,2 2002466.543484.55811.5006.51518.0153,7 2003620.000642.80114.1078.69422.8013,5 2004790.887820.11820.495 8.73629.2313,7 2005840.260873.72422.96410.50033.4643,8 2006999.0501.028.16529.11513.23342.3484,1 20071.142.1351.193.39035.29515.96051.255 4,2 20081.258.4621.313.79141.14514.18455.329 4,2 20091.233.6271.287.08341.00612.45053.456 4,1 20101.462.3641.521.78044.72814.68859,416 3,9 O R T A L A M A : 3,2

61 34 MADDE GEREĞİ VERİLEN %10 İSTİHKAK FAZLASI İLE % 25’LERİN NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR NET SATIŞ GELİRİ OLASI SATIŞ GELİRİ 34. MAD. % 10 İSTİH FAZLASI 34. MADDE % 25 HAKLAR 34 MADDE TOP. % 1=Sat.Ge.- Ür.Gi.2=1+5345=3+46=5/2 19911.5791.6445312654,0 19922.9453.04583171003,3 19934.5074.685141371783,8 19948.2378.550228853133,7 199518.84419.6435762237994,1 199626.10627.7121.2443621.6065,8 199742.32244.7691.8725752.4475,5 199864.93868.9913.2028514.0535,9 199988.04392.6204.2443334.5774,9 2000135.027143.6405.7252.8888.6136,0 2001158.935170.5466.1065.50411.6116,8 2002292.992311.00711.5006.51518.0155,8 2003333.000355.80114.1078.69422.8016,4 2004484.853514.08420.495 8.73629.2315,9 2005505.720539.18422.96410.50033.4646,2 2006577.050606.16529.11513.23342.3486,8 2007685.560736.81535.29515.96051.255 7,0 2008702.350757.71941.14514.18455.369 7,3 2009679.932733.38841.00612.45053.456 7,2 2010871.898913.31444.72814.68859.416 6,4 O R T A L A M A : 5,2

62 ORMAN KANUNUNUN 34. M ADDESİ GEREĞİ VERİLEN (KPS + % 25 Emval veya Bedel Farkı + % 10 İstihsal Fazlalığı ) HAKLAR NEDENİYLE SAĞLANAN SÜBVANSİYONLAR VE OLASI SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI YILLAR FİİLİ SATIŞ GELİRİOLASI SATIŞ GELİRİ34.MD.SAĞL. SÜBV.PAYI % 12=1+334=3/2 19912.4322.5351034,1 19924.2404.4151754,0 19936.8857.1732884,0 199411.74712.2855384,4 199527.91629.2081.2924,4 199644.15346.6502.4975,4 199770.48574.4663.9815,3 1998112.104118.1196.0155,1 1999151.842160.7388.8965,5 2000227.601241.30213.7015,7 2001264.180285.86021.6807,6 2002466.543514.73548.1929,4 2003620.000692.47972.47910,5 2004790.887876.04285.1559,7 2005840.260931.96491.7049,8 2006999.0501.094.77895.7288,7 20071.142.1351.239.29097.1557,8 20081.258.4621.369.994111.5328,1 20091.233.6271.336.613102.9867,7 20101.462.3641.575.098112.7347,2 O R T A L A M A :6,4

63 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI HALİNDE SATIŞ GELİRİ İLE 34. MADDEYLE VERİLEN HAKLARLA SAĞLANAN SÜBVANSİYONLARIN OLASI NET SATIŞ GELİRİNDEKİ PAYI (KPS + % 25 Emval veya Bedel Farkı + % 10 İstihsal Fazlalığı ) YILLAR NET SATIŞ GELİRİOLASI NET SATIŞ GELİRİ34.MAD.SAĞL. SÜBV. PAYI % 1=Sat.Ge.- Ürt.Gi.2=1+334=3/2 19901.1701.239695,6 19911.5791.6821036,1 19922.9453.1201755,4 19934.5074.7952886,0 19948.2378.7755366,1 199518.84420.1361.2926,4 199626.10628.6032.4978,7 199742.32246.3033.9818,6 199864.93870.9536.0158,5 199988.04396.9398.8969,2 2000135.027148.72813.7019,2 2001158.935180.61521.68012,0 2002292.992341.18448.19214,0 2003333.000399.925 66.92516,7 2004484.853570.00885.15515,0 2005505.720597.424 91.70415,3 2006 577.050606.16595.72815,7 2007685.560782.71597.155 12,412,4 2008702.350813.882111.532 13,7 2009679.932782.918102.986 13,1 2010871.898984.632112.734 11,4 O R T A L A M A 10,0

64 TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ORDU BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ AZDAVAY VE PINARBAŞI İLÇ. ORMAN KÖYLERİ KALKINDIRMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ARTVİN BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ARAÇ- DADAY ve İHSANGAZİ İLÇ. OR. KÖY. KALKIN. KOOP. BİRLİĞİ BİRLİKKOOP.ORTAK Çalışma Alanı: Ordu ve GiresunÇalışma Alanı: Azdavay ve PınarbaşıÇalışma Alanı: Artvin ve ArdahanÇalışma Alanı: Araç-Daday- İhsangazi 18 1.519181.132 Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 9 920125.59637 17 43 44 TOP: 272.439306.728Ortak Sayısı8.085 Ortak Sayısı1.500 Ortak Sayısı4.143 Ortak Sayısı3.191 BOLU BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BURSA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ZONGULDAK BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KASTAMONU ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANKARA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: BoluÇalışma Alanı: Bursa- Bilecik- YalovaÇalışma Alanı: Zonguldak- Bartın-KarabükÇalışma Alanı: Kastamonu Çalışma Alanı:Ankara- Kırşehir-Nevşehir- Kırıkkale-Yozgat-Çankırı Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 194187 9497 2932481110 Ortak Sayısı15.42414.924Ortak Sayısı10.63610.081Ortak Sayısı12.747 Ortak Sayısı19.42815.435Ortak Sayısı616525 MUĞLA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÇANAKKALE ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MANİSA ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ EDİRNE ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BURDUR ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Muğla ve AydınÇalışma Alanı: ÇanakkaleÇalışma Alanı: ManisaÇalışma Alanı: Kırklareli ve EdirneÇalışma Alanı: Burdur ve Isparta Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 69 2805586451921625145 Ortak Sayısı12.910 Ortak Sayısı36.1716.538Ortak Sayısı10.7355.859Ortak Sayısı23.7681.109Ortak Sayısı36.4647.776 MUĞLA ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KARABÜK BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KÜTAHYA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MERSİN BÖLGESİ NARENCİYE ve DİĞER TARIMSAL ÜRÜNLER KOOPERATİFLER BİRLİĞİ Çalışma Alanı: Muğla Çalışma Alanı: K.Maraş- Gaziantep- Kilis- Adıyaman Çalışma Alanı: KarabükÇalışma Alanı: Kütahya-UşakÇalışma Alanı: Mersin Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 664528 45 104725935 Ortak Sayısı10.3006.786Ortak Sayısı4.437 Ortak Sayısı4.354 Ortak Sayısı15.5809.384Ortak Sayısı9.1326.172 DÜZCE BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BALIKESİR BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ İZMİR ve ÇEVRE KÖYLERİ KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANTALYA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ADANA BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Çalışma Alanı: DüzceÇalışma Alanı: BalıkesirÇalışma Alanı: İzmirÇalışma Alanı: Antalya İliÇalışma Alanı: Adana-Ş.Urfa-Hatay-Kayseri Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 24 44 1042219 34 Ortak Sayısı4.630 Ortak Sayısı5.934 Ortak Sayısı21.6974.712Ortak Sayısı4.591 Ortak Sayısı9.399 AYDIN BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ DENİZLİ BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ SİNOP BÖLGESİ ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) kayıtlarından alınmıştır. Ocak 2011 Çalışma Alanı: AydınÇalışma Alanı:DenizliÇalışma Alanı: Sinop Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık Birim Koop. Top.Ormancılık 24 1357743 Ortak Sayısı2.694 Ortak Sayısı13.7278.781Ortak Sayısı4.435


"Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü Halil ERGİN Şube Müdürü İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları