Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ESNAF VE SANATKARIN KORUNMASI VE TEŞVİK EDİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ESNAF VE SANATKARIN KORUNMASI VE TEŞVİK EDİLMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ESNAF VE SANATKARIN KORUNMASI VE TEŞVİK EDİLMESİ

3 Memurun, işçinin, sanayicinin, öğrencinin, işsizin kısacası tüm kesimlerin sıkıntıları esnafa yansır. Çünkü esnaf toplumun bileşkesidir.

4 ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE İŞYERİ BÜYÜKLÜK GRUPLARI DAĞILIM (%) KOBİ 1-25099,89 Mikro 01,38 Mikro 1-1094,94 Küçük 10-493,09 Orta 50-990,3 Orta 100-1500,1 Orta 150-2500,08 Büyük 250+0,11 İSTİHDAM

5 TÜİK tarafından yapılan ve 2002 yılında yayımlanan Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı çerçevesinde elde edilen verilere baktığımızda, çalışan sayısı açısından işyerlerinin yüzde 94,94’ünün 1-10 kişi çalıştıran mikro işletmeler olduğu görülmektedir. TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Haziran dönemi sonuçlarına baktığımızda ise, istihdam edilenlerin %61,7’sinin “1-9 kişi arası” çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı görülmektedir. Özetle; istihdamın %60’ı aşan bir kısmını esnaf-sanatkarlar ve mikro işletmeler yaratmaktadır. İSTİHDAM

6  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veritabanı kayıtlarına göre 2008 yılı itibariyle esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı 1.863.829 esnaf ve sanatkar bulunmaktadır.  1.863.829 esnaf –sanatkar;  3158 esnaf-sanatkarlar odası  82 esnaf-sanatkarlar odaları birliği  13 esnaf-sanatkarlar mesleki federasyonu  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu şeklinde örgütlenen bir meslek kuruluşu ağına sahip bulunmaktadır. İSTİHDAM

7 1.863.829 ESNAF VE SANATKARIN;  1.712.833’Ü ERKEK,  150.996’SI KADIN,  4.734’Ü ÖZÜRLÜDÜR. İSTİHDAM

8

9  ÇALIŞMA BÖLGESİ DEĞİŞİKLİĞİ68  İL DIŞINA ÇIKMA 754  SSK’YA GEÇİŞ 759  TACİR OLMA 1.023  ÖLÜM 2.620  DEVİR 3.474  DİĞER 5.137  YASA GEREĞİ 7.450  İFLAS 16.471  MESLEĞİ BIRAKMA 81.020  TOPLAM 118.776 İSTİHDAM ESNAF VE SANATKARLARIN 2007 YILI KAPANMA NEDENLERİ

10 YILLARAÇILANKAPANAN 2002 123.393 117.600 2003 141.291 104.400 2004 146.095 92.700 2005 196.494 86.400 2006 249.265 105.817 2007 171.236 118.776 TOPLAM 1.027.774 625.693 YILLAR İTİBARİYLE AÇILAN VE KAPANAN ESNAF VE SANATKAR SAYILARI İSTİHDAM

11 Bilindiği üzere; Esnaf ve sanatkarlarımız daha önce Bağ-Kur sigortalısı iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılmaktadırlar ve bundan böyle 4/b sigortalısı olarak tanımlanacaklardır. Söz konusu Kanun ile esnaf ve sanatkarlarımız;  Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,  Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, Olarak iki gruba ayrılmışlardır. SOSYAL GÜVENLİK

12 SORUNLAR ve TALEPLER  Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın yaşlılık aylıklarından halen %10 oranında kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı 5510 sayılı Kanunda artırılmaktadır. 2008 yılında % 12 olmak üzere her yıl bir puan artırılarak 2011 yılında % 15’e çıkarılacaktır. Bu oran artırılmamalıdır.  KESİMİMİZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA TEMSİL EDİLEMEMEKTEDİR.  Mevcut son duruma göre 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımız sağlık hizmetinden yararlanamayacaklardır. Sağlık hizmetinden yararlanmak için prim borcu bulunmaması şartı kaldırılmalıdır. SOSYAL GÜVENLİK

13  SGK işlemlerinde, vergiden muaf esnafın dışında kalan basit ve gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlardan da “ESNAF VE SANATKAR SİCİLİ BELGESİ” istenmelidir.  ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN PRİM YÜKÜ AĞIRDIR. Esnaf ve sanatkârların primlerinde devlet katkısı bulunmamaktadır.  Esnaf ve sanatkarlarımız hem bağımsız çalışanlar olarak kendi primlerini hem de işveren sıfatıyla yanlarında çalışanların sigorta primini ödemek zorunda kaldığından iki taraflı prim yükünün altında ezilmektedirler. 4’den daha az çalışanı olan işletmelerin ayakta kalabilmesi ve kayıt dışına yönelmemeleri için teşvik amaçlı olarak yanlarında çalışanlarının sigorta primlerinde indirime gidilmelidir. SOSYAL GÜVENLİK

14  Aynı gün ve basamaktan emekli olan sigortalıların aylıkları arasındaki farklılıklar giderilmelidir.  Prim Ödeme Gün Sayısı 9000 günden 7000 güne indirilmelidir. SOSYAL GÜVENLİK

15 SORUNLAR Esnaf-sanatkarlar açısından;  Kalifiye eleman bulunamaması,  Çalışanlara sunulan imkanların (maaş, sosyal yardım, iş ortamı vb.) çok sınırlı olması,  8 yıllık zorunlu eğitimden sonra çırak bulmakta zorluk çekilmesi,  İşyerlerinin teknik ve personel alt yapıları zayıf olduğu için beceri eğitiminin istenilen düzeyde verilememesi,  Okullarda verilen mesleki eğitimin yeterli görülmemesi, MESLEKİ EĞİTİM

16  Esnaf-sanatkarlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çok yetersiz olması, etkin yönetim, inovasyon, kurumsallaşma, girişimcilik konularında farkındalık yaratacak eğitim / danışmanlık olanaklarının olmaması,  Çıraklık eğitimi modelinin zaman içerisinde ihmal edilmesi, güçlendirilip yaygınlaştırılmaması,  3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince işyeri açılırken istenmesi gereken ustalık belgesinin aranmaması, (TOBB, Belediyeler, vergi daireleri)  Mesleki eğitim veren işletmelerin yeterince teşvik edilmemesi,  Eğitim yapan meslek kuruluşlarının yeterince teşvik edilmemesi,  İşletmeler Üstü Eğitim Merkezlerinin’lerin yeterince aktif ve verimli işletilememesi, katılımcı yeni yapıların oluşturulamaması, MESLEKİ EĞİTİM

17 SORUNLAR ve TALEPLER  Esnaf ve sanatkarlara finansman açısından devlet desteği sağlanmalı, Avrupa Birliği ülke uygulamaları dikkate alınarak, yeni kredi ve teşvik sistemlerinin yürürlüğe konularak uygulanması sağlanmalıdır.  Esnaf kredileri, şahıs limitlerinin yükseltilmesi, vade uzatımı ve faiz indirimi gibi desteklerle daha cazip hale getirilmelidir.  KOSGEB, esnaf ve sanatkar teşkilatları ile daha sıkı bir hizmet işbirliğine gitmeli, KOSGEB’in hizmetlerinden esnaf ve sanatkarların etkin bir şekilde yararlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla KOSGEB’in hedef kitlesi içine hizmet sektörü de dahil edilmelidir.  Esnaf ve sanatkârları kapsayan güncel, güvenilir ve sağlıklı bir veritabanının olmaması sebebiyle esnafın mali yapısı ölçülememektedir. (bankaların kredilendirmesi açısından) FİNANSMAN ve TEŞVİKLER

18 SORUNLAR VE TALEPLER  Dolaylı vergiler başta olmak üzere vergi oranları indirilmelidir.  Basit usulde vergilendirme uygulamasına devam edilmelidir.  1 Ocak 2008’den itibaren ücretliler için getirilen asgari geçim indirimi uygulaması esnaf ve sanatkarları da kapsamalıdır. VERGİ

19 SORUNLAR ve TALEPLER  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISINDA İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ, İŞİN NİTELİĞİ, ÇALIŞAN SAYISI GİBİ KRİTERLER DİKKATE ALINARAK İŞLETMELER KATEGORİLERE AYRILMALIDIR. BÖYLE BİR YAKLAŞIM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER AÇISINDAN DAHA ADİL VE UYGULANABİLİR BİR YAPININ KURULMASINI SAĞLAYACAKTIR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

20  Sayıları ile toplumumuzda önemli bir büyüklüğe sahip bulunan ve ekonomimizde üretim, hizmet ve ticaret sektöründe yarattıkları istihdam ve sağladıkları katma değer açısından önemli bir kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın özellikle piyasa ve pazar ekonomisi içindeki yerinin iyi değerlendirilmesi, mevcut sorunlarının çözümlenmesi, kredi ve teşvik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmaları, bu kesimin gelişip güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. SONUÇ

21


"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ESNAF VE SANATKARIN KORUNMASI VE TEŞVİK EDİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları