Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice YILDIZ Yüksek Lisans Tez Savunması, 4 Eylül 2011 Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 06800, Beytepe-ANKARA

2 2/47 GİRİŞ

3 3/47  1. GİRİŞ 1.1. Problem Durumu  1.1.1. Kuramsal Bakış 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Önemi 1.4. Problem Cümlesi  1.4.1. Alt Problemler 1.5. Sayıltılar 1.6. Sınırlılıklar

4 4/47 1.2. Araştırmanın Amacı  Bu çalışma, sayısal uçurumun  BİT’e erişim ve  BİT okuryazarlığı göstergeleri ile ilgili mevcut durumu belirleyerek ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilincini, sayısal uçurumun göstergelerine göre incelemeyi amaçlamaktadır.

5 5/47 1.3. Araştırmanın Önemi  Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda insanların demokratik etkinliklere katılımları kolaylaşmış ve  demokrasinin daha işlevsel yürütülebilmesi için yeni fırsatlar gündeme gelmiştir.  Ancak söz konusu fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesi için bireylerin demokrasi bilincine sahip olmaları gerekmektedir.

6 6/47  Bu çalışmada öğrencilerin demokrasi bilinci, bilişim teknolojilerine erişim ve okuryazarlık durumlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Demokrasi bilincinin sayısal uçurumun göstergelerine göre incelenmesi demokrasi bilincinin oluşup geliştirilmesi süreçlerine ışık tutacağından önemlidir.

7 7/47 1.4. Problem Cümlesi  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci ile sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

8 8/47 1.4.1. Alt Problemler  1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir?  2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir?  3. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenlere göre BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? a. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyeti ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile anne, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları coğrafi bölge ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

9 9/47  4. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir ve yaşanılan yerleşim birimi ve yaşadığı coğrafi bölge” şeklindeki demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? a. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile anne, baba eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları coğrafi bölge ile BİT okuryazarlığı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  5. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? a. BİT’e erişim durumu ile demokrasi bilinci arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? b. BİT okuryazarlık düzeyleri ile demokrasi bilinci arasında anlamlı farklılık var mıdır?

10 10/47 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

11 11/47  2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 2.2. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar

12 12/47 2.1. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar  Sayısal uçurum, BİT ve demokrasi bilinciyle ilgili olarak yurt dışında yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; BİT kullanımı ile demokratik özgürlükler arasında bir ilişkinin olduğu, bilişim teknolojilerinin tüm dünyada demokrasiyi etkilediği, İnternet’in siyasal faaliyetler üzerindeki etkisinin olduğu, sayısal uçurumun önündeki en önemli engelin erişim sorunu olduğu, öğrenme-öğretme süreçlerinde başvurulan demokratik yaklaşımların demokrasi bilincinin gelişimine katkı sağladığı sonuç ve saptamaların dikkati çektiği anlaşılmaktadır.

13 13/47 2.2. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar  Sayısal uçurum, BİT ve demokrasi bilinciyle ilgili olarak Türkiye’de yapılan çalışmalarda, eğitimde bilişim teknolojileri kullanımının demokrasi bilincine etkisi, öğretmenlerin e-demokrasi algıları ve demokrasi aracı olarak bilişim teknolojileri kullanımları, bilgi toplumunda e-demokrasi ve sayısal uçurum ve bilişim teknolojilerinin demokrasiye olumlu ve olumsuz etkileri gibi konuların öne çıktığı görülmektedir.

14 14/47  Bu çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin yüksek demokrasi bilincine sahip oldukları, İnternet kullanım sıklığı ve İnternet kullanım becerilerinin öğretmen adaylarının e-demokrasi ile ilgili algıları üzerinde olumlu etkisinin olduğu, anne eğitim düzeyinin sayısal uçurumun göstergeleri üzerinde belirleyici bir değişken olduğu, demografik değişkenlerin sayısal uçurum üzerinde belirleyici olduğu, toplumun İnternet’i bilinçli bir şekilde kullanarak siyasal hayata katılımının sağlanmasının günümüz demokrasilerinin işlevlerini yerine getirmesine katkısının olacağı, İnternet’in kullanımı bir takım demografik değişkenlere göre değerlendirildiğinde sayısal uçurumun varlığının gözlendiği, web tabanlı eğitim uygulamasının geleneksel öğretim yaklaşımına göre öğrencilerin demokrasi anlayışı oluşturma sürecine destek sağladığı anlaşılmaktadır.

15 15/47 YÖNTEM

16 16/47  3. YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Yöntemi 3.2. Çalışma Grubu  3.2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri 3.3. Veri Toplama Araçları 3.4. Uygulama Süreci 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi

17 17/47 3.1. Araştırmanın Yöntemi  Bu araştırma ilişkisel tarama modeli türünde bir araştırmadır.

18 18/47 3.2. Çalışma Grubu  Araştırmada çalışma grubunu; 2010-2011 öğretim yılında, Akdeniz Bölgesinde  Antalya ve Burdur’da; Doğu Anadolu Bölgesinde  Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars’ta; Ege Bölgesinde  Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla’da; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde  Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep ve Şırnak’ta; İç Anadolu Bölgesinde  Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir’de; Karadeniz Bölgesinde  Bartın, Çorum, Trabzon ve Zonguldak’ta; Marmara Bölgesinde  Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

19 19/47 3.2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri  Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% Cinsiyet Kadın55048,8 Erkek66451,2 Anne Eğitim Durumu Okuma yazması yok1189,6 İlköğretim 1. Kademe53844,9 İlköğretim 2. Kademe28723,7 Ortaöğretim21417,3 Lisans453,5 Lisansüstü121 Baba Eğitim Durumu Okuma yazması yok342,9 İlköğretim 1. Kademe40233,5 İlköğretim 2. Kademe31725,2 Ortaöğretim33027,8 Lisans1038,5 Lisansüstü282,1

20 20/47 Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı-2 DeğişkenlerSeçeneklerf% Aylık Gelir 750 TL’den az31426,7 750-1200 TL44336,6 1200-2000 TL23920,1 2000-2500 TL906,6 2500-3000 TL594,6 3000 TL ve üzeri483,6 Diğer211,8 Yerleşim Birimi Köy23219,8 Kasaba19116,8 İlçe46136,1 İl33027,4

21 21/47 Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımı

22 22/47 Katılımcıların Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% 1- Evinizde bilgisayar var mı? Evet79264,6 Hayır42235,4 2- Evinizde internet bağlantısı var mı? Evet59849,2 Hayır61650,8 3- Kaç yıldır bilgisayar kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum20317,5 1-3 Yıl43936 4-6 Yıl40534 7-9 Yıl988,1 10 ve üstü604,4 4- Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum28224,9 1-3 Yıl50544,1 4-6 Yıl29524,4 7-9 Yıl594,4 10 ve üstü yıl262,2 5- İnterneti günlük ortalama kullanma süreniz Kullanmıyorum39234,5 1-3 Saat68357,5 4-6 Saat755,1 7-9 Saat301,8 10 ve üstü saat181,1

23 23/47 Katılımcıların Bilgisayar ve İnterneti Kullanma Düzeyi ve Kullanmayı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Değerlerin Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% Bilgisayar kullanmayı nerede öğrendiniz? Okulda22022,5 Kendi kendime deneyerek19820,2 Diğer (İnternetkafe)11011,2 İnternet kullanmayı nerede öğrendiniz? Kendi kendime deneyerek22823,3 Okulda21922,4 Diğer (İnternetkafe)11511,7

24 24/47 3.3. Veri Toplama Araçları  Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, BİT Kullanımı Anketi ve Demokrasi Ölçeği kullanılmıştır.

25 25/47 3.4. Uygulama Süreci  Veri toplama araçlarının uygulanması işlemi çevrim-içi ortamda gerçekleştirilmiştir.  Anketler okullardaki BT laboratuarlarında doldurulmuştur.

26 26/47 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi  Bu çalışmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzde, ki kare, Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.

27 BULGULAR ve YORUMLAR

28 28/47  4. BULGULAR ve YORUMLAR Alt Problemlere göre başlıklar…..

29 29/47 4.1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir?  4.1.1. BİT’e Erişim Durumu  Çizelge 4.1’de görüldüğü üzere, katılımcıların %48,6’sının bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişimi bulunuyorken %15,9’unun bilgisayar sahipliği bulunmakta İnternet erişimi ise bulunmamaktadır. Bilgisayar sahipliği olmayan ama İnternet’e erişimi olanların (cep tel. vb. cihazlardan İnternet’e bağlantı sağlayanlar) oranı %0,7, Katılımcıların %34,8’inin ise evde ne bilgisayara ne de İnternet’e erişim olanağı bulunmaktadır. Bu grup (%34,8’i) ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir. Bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim durumu Seçeneklerf% Bilgisayar ve İnternet erişimi var47648,6 Bilgisayar var, İnternet erişimi yok15615,9 Bilgisayar yok, İnternet erişimi var60,7 Bilgisayar ve İnternet erişimi yok34134,8 Toplam979100

30 30/47 4.2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir?  4.1.3. Öğrencilerin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir? Bilgisayar ve İnternet KullanımıKullanım Düzeyif% Bilgisayar kullanım düzeyi Başlangıç düzeyinde kullanıyorum19422,7 Orta düzeyde kullanıyorum45753,4 İleri düzeyde kullanıyorum20523,9 İnterneti kullanım düzeyi Başlangıç düzeyinde kullanıyorum16420 Orta düzeyde kullanıyorum42551,7 İleri düzeyde kullanıyorum23328,3  Öğrencilerin yarıdan fazlası kendini bilgisayar kullanımında orta düzeyde görürken, internet kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde de bu durum farklılık göstermemektedir.  Öğrencilerin yarıdan fazlası kendi internet kullanımını orta düzeyde görmektedir.

31 31/47 4.3. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenler ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. BİT’e erişim oranları erkeklerde daha yüksektir. BİT’e erişim oranı en yüksek olan bölge Ege Bölgesi, en düşük bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.  BİT’e erişim durumu ile anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmektedir. BİT’e erişim oranları en yüksek olan grup annesi ve babası lisans mezunu olan öğrencilerdir. Aylık geliri 2501-3000 TL arasında olan öğrencilerin diğer gelir düzeylerine göre en yüksek erişim oranına sahip olduğu, İl merkezinde yaşayan öğrencilerin diğer yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre en yüksek erişim oranlarına, köyde yaşayanların ise en düşük erişim oranlarına sahip olduğu bulunmuştur.

32 32/47 4.4. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir ve yaşanılan yerleşim birimi ve yaşadığı coğrafi bölge” şeklindeki demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  BİT okuryazarlığı ile cinsiyet, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki olmadığı,  BİT okuryazarlığı ile anne eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.  Yaşanılan yerleşim birimi ile bilgisayar kullanım düzeyi açısından anlamlı bir ilişki olmadığı, İnternet kullanım düzeyi açısından anlamlı ilişki olduğu görülmektedir

33 33/47 4.5. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  Öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarının, evde BİT’e erişim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği,  Demokrasi ölçeğinin katılımcılık boyutu dışında öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarının, bilgisayar kullanım düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.  Demokrasi ölçeğinin hoşgörü boyutu ile öğrencilerin İnternet kullanım düzeyleri arasında demokrasi bilinci açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta, diğer boyutlarla İnternet kullanım düzeyleri arasında demokrasi bilinci açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

34 SONUÇ ve ÖNERİLER

35 35/47  5. SONUÇ ve ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar 5.2. Öneriler  5.2.1. Araştırmaya Dönük Öneriler  5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler

36 36/47 5.1. Sonuçlar  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin %65’inin evde bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişimi bulunuyorken  %35’inin ne bilgisayara ne de internete erişim olanağı bulunmaktadır. Bu grup ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir.  Katılımcılar orta düzeyde BİT okuryazarıdırlar.

37 37/47 5.1. Sonuçlar (2)  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Öte yandan anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  Araştırmada elde edilen sonuca göre erişim açısından cinsiyete bağlı sayısal uçurum bulunmaktadır. Kadınların BİT’e erişim oranları erkeklere göre düşük olduğu için kadın ve erkekler arasında BİT’e erişim sorunu nedeniyle sayısal uçurum olduğundan söz edilebilir.  Ayrıca coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurum vardır. Ege Bölgesi en yüksek BİT’e erişim oranlarına sahipken Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi en düşük erişim oranlarına sahip bölgelerdir.

38 38/47 5.1. Sonuçlar (3)  Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre; BİT okuryazarlığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Öte yandan BİT okuryazarlığı ile anne eğitim düzeyi arasında ilişki varken baba eğitim düzeyi ile ilişki bulunmamaktadır. Annesi okuma yazma bilmeyen öğrencilerin BİT okuryazarlığı diğer gruplara göre daha düşüktür. Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin BİT okuryazarlığı düzeyi yükselmektedir. Bu sonuçtan hareketle BİT okuryazarlığı açısından anne eğitim düzeyine bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir.

39 39/47 5.1. Sonuçlar (4)  BİT okuryazarlığı ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  Bilgisayar kullanım düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında ilişki bulunmazken İnternet kullanım düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında ilişki bulunmaktadır.  Ayrıca BİT okuryazarlığı ile yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle BİT okuryazarlığı açısından aylık gelir ve yaşanılan coğrafi bölgeye bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir.  Bilgisayar ve İnternet kullanım düzeyini düşük olarak değerlendirenlerin çoğunlukla köyde yaşayan öğrenciler olduğu,  yüksek olarak belirtenlerin ise çoğunlukla il merkezlerinde yaşayan öğrenciler olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda köyde yaşayanlar ile ilde yaşayanlar arasında BİT okuryazarlığı açısından sayısal uçurumun varlığından söz edilebilir.

40 40/47 5.1. Sonuçlar (5)  Öğrencilerin demokrasi bilinci, evde BİT’e erişim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yani evde BİT’e erişimi olan ve olmayan öğrencilerin demokrasi bilinci arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

41 41/47 5.1. Sonuçlar (6)  Demokrasi ölçeğinin katılımcılık boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında öğrencilerin demokrasi bilinci puanları arasında bilgisayar kullanım düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca bilgisayar kullanım düzeyi düşük olan öğrenciler tüm alt boyutlarda en yüksek demokrasi bilincine sahiptirler.  Demokrasi ölçeğinin hoşgörü boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında öğrencilerin demokrasi bilinci puanları arasında İnternet kullanım düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca İnternet kullanım düzeyi düşük olan öğrenciler tüm alt boyutlarda en yüksek demokrasi bilincine sahiptirler.

42 42/47 5.2. Öneriler  5.2.1. Araştırmaya Dönük Öneriler Çalışmada BİT okuryazarlık düzeyi düşük olan öğrencilerin yüksek demokrasi bilinci puanlarına sahip olduğu bulunmuştur.  Bu durumun nedenlerinin incelendiği bir araştırma yapılabilir. BİT okuryazarlık düzeyine göre demokrasi bilinci puanları arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  Bu durum farklı eğitim düzeylerindeki daha geniş bir araştırma grubu ile çalışmalar yapılarak incelenebilir.

43 43/47 5.2. Öneriler (2)  Çalışmada BİT’e erişim durumunun öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarını etkilemediği bulunmuştur. Erişimi olan ve olmayanlar arasında fark olmaması öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu kaynakların niteliği konusunda bir sorun olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin BİT’e erişiminde etkileşim içinde bulunduğu ortamlara, kaynaklara ve bunların niteliklerini saptamaya yönelik çalışmalar yapılabilir.  Araştırmada coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurumun olduğu bulunmuştur. Yapılacak araştırmalarda erişim açısından bölgeler arası uçurumun kapatılması için stratejiler geliştirilebilir.

44 44/47 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler  Çalışmada BİT’e erişim durumunun öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarını etkilemediği bulunmuştur. Erişimi olan ve olmayanlar arasında demokrasi bilinci puanları açısından bir fark yoktur ve bu nedenle öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu kaynakların niteliği konusunda bir sorun olduğu varsayılmaktadır. Öğrencilerin BİT kullanımında eriştiği kaynaklar ve nitelikleri konusunda farkındalık kazanması amacıyla okul yöneticileri, öğretmen ve diğer paydaşlar üstlerine düşen görevleri belirlemek ve gerçekleştirmek için işbirlikli çalışmalar yürütebilirler.

45 45/47 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler (2)  Bu çalışmada elde edilen bulgularda ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişimi üzerinde belirleyici olan değişkenlerin cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge olduğu bulunmuştur. BİT’e erişim sorununu çözmek için okullarda erişim durumu ve erişimin iyileştirilmesi konusu ilgili kuruluşlar tarafından ele alınırken cinsiyet faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Erişim açısından sayısal uçurumun büyümesini önlemek için coğrafi bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi konusu da öncelikli olarak ele alınabilir.

46 46/47 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler (3)  BİT okuryazarlığı üzerinde anne eğitim düzeyinin belirleyici olduğu bulunmuştur. Bu durumdan hareketle kadınlara BİT okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması konusunda gerekli eğitimlerin sunulması sayısal uçurum açısından olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle ilgili kuruluşlar tarafından geliştirilen politikalarda öncelikli olarak bu konunun ele alınması önerilebilir.  Çalışmada elde edilen bir bulguya göre BİT okuryazarlığı açısından aylık gelir ve yaşanılan coğrafi bölgeye bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. Coğrafi bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak BİT okuryazarlığı kazandırılması amacıyla eğitim-öğretim dönemleri içinde MEB tarafından okullarda veya Halk Eğitim Merkezleri’nde (SBS kursları gibi) kurslar açılması ve öncesinde planlamaların yapılması önerilebilir.

47 47/47 Teşekkürler..


"İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları