Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice YILDIZ Yüksek Lisans Tez Savunması, 4 Eylül 2011 Danışman: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 06800, Beytepe-ANKARA

2 GİRİŞ

3 1. GİRİŞ 1.1. Problem Durumu 1.2. Araştırmanın Amacı
Kuramsal Bakış 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Önemi 1.4. Problem Cümlesi Alt Problemler 1.5. Sayıltılar 1.6. Sınırlılıklar

4 1.2. Araştırmanın Amacı Bu çalışma, sayısal uçurumun
BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı göstergeleri ile ilgili mevcut durumu belirleyerek ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilincini, sayısal uçurumun göstergelerine göre incelemeyi amaçlamaktadır.

5 1.3. Araştırmanın Önemi Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda insanların demokratik etkinliklere katılımları kolaylaşmış ve demokrasinin daha işlevsel yürütülebilmesi için yeni fırsatlar gündeme gelmiştir. Ancak söz konusu fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesi için bireylerin demokrasi bilincine sahip olmaları gerekmektedir.

6 Bu çalışmada öğrencilerin demokrasi bilinci, bilişim teknolojilerine erişim ve okuryazarlık durumlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Demokrasi bilincinin sayısal uçurumun göstergelerine göre incelenmesi demokrasi bilincinin oluşup geliştirilmesi süreçlerine ışık tutacağından önemlidir.

7 1.4. Problem Cümlesi İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci ile sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

8 Alt Problemler 1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir? 2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir? 3. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenlere göre BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? a. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyeti ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile anne, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumları ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları coğrafi bölge ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

9 4. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir ve yaşanılan yerleşim birimi ve yaşadığı coğrafi bölge” şeklindeki demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? a. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile anne, baba eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları coğrafi bölge ile BİT okuryazarlığı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 5. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? a. BİT’e erişim durumu ile demokrasi bilinci arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? b. BİT okuryazarlık düzeyleri ile demokrasi bilinci arasında anlamlı farklılık var mıdır?

10 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

11 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
2.2. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar

12 2.1. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Sayısal uçurum, BİT ve demokrasi bilinciyle ilgili olarak yurt dışında yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; BİT kullanımı ile demokratik özgürlükler arasında bir ilişkinin olduğu, bilişim teknolojilerinin tüm dünyada demokrasiyi etkilediği, İnternet’in siyasal faaliyetler üzerindeki etkisinin olduğu, sayısal uçurumun önündeki en önemli engelin erişim sorunu olduğu, öğrenme-öğretme süreçlerinde başvurulan demokratik yaklaşımların demokrasi bilincinin gelişimine katkı sağladığı sonuç ve saptamaların dikkati çektiği anlaşılmaktadır.

13 2.2. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Sayısal uçurum, BİT ve demokrasi bilinciyle ilgili olarak Türkiye’de yapılan çalışmalarda, eğitimde bilişim teknolojileri kullanımının demokrasi bilincine etkisi, öğretmenlerin e-demokrasi algıları ve demokrasi aracı olarak bilişim teknolojileri kullanımları, bilgi toplumunda e-demokrasi ve sayısal uçurum ve bilişim teknolojilerinin demokrasiye olumlu ve olumsuz etkileri gibi konuların öne çıktığı görülmektedir.

14 Bu çalışmalarda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde;
akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin yüksek demokrasi bilincine sahip oldukları, İnternet kullanım sıklığı ve İnternet kullanım becerilerinin öğretmen adaylarının e-demokrasi ile ilgili algıları üzerinde olumlu etkisinin olduğu, anne eğitim düzeyinin sayısal uçurumun göstergeleri üzerinde belirleyici bir değişken olduğu, demografik değişkenlerin sayısal uçurum üzerinde belirleyici olduğu, toplumun İnternet’i bilinçli bir şekilde kullanarak siyasal hayata katılımının sağlanmasının günümüz demokrasilerinin işlevlerini yerine getirmesine katkısının olacağı, İnternet’in kullanımı bir takım demografik değişkenlere göre değerlendirildiğinde sayısal uçurumun varlığının gözlendiği, web tabanlı eğitim uygulamasının geleneksel öğretim yaklaşımına göre öğrencilerin demokrasi anlayışı oluşturma sürecine destek sağladığı anlaşılmaktadır.

15 YÖNTEM

16 3. YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Yöntemi 3.2. Çalışma Grubu
Çalışma Grubunun Özellikleri 3.3. Veri Toplama Araçları 3.4. Uygulama Süreci 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi

17 3.1. Araştırmanın Yöntemi Bu araştırma ilişkisel tarama modeli türünde bir araştırmadır.

18 3.2. Çalışma Grubu Araştırmada çalışma grubunu;
öğretim yılında, Akdeniz Bölgesinde Antalya ve Burdur’da; Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars’ta; Ege Bölgesinde Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla’da; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep ve Şırnak’ta; İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir’de; Karadeniz Bölgesinde Bartın, Çorum, Trabzon ve Zonguldak’ta; Marmara Bölgesinde Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

19 3.2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı Değişkenler Seçenekler f % Cinsiyet Kadın 550 48,8 Erkek 664 51,2 Anne Eğitim Durumu Okuma yazması yok 118 9,6 İlköğretim 1. Kademe 538 44,9 İlköğretim 2. Kademe 287 23,7 Ortaöğretim 214 17,3 Lisans 45 3,5 Lisansüstü 12 1 Baba Eğitim Durumu 34 2,9 402 33,5 317 25,2 330 27,8 103 8,5 28 2,1

20 Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı-2
Değişkenler Seçenekler f % Aylık Gelir 750 TL’den az 314 26,7 TL 443 36,6 TL 239 20,1 TL 90 6,6 TL 59 4,6 3000 TL ve üzeri 48 3,6 Diğer 21 1,8 Yerleşim Birimi Köy 232 19,8 Kasaba 191 16,8 İlçe 461 36,1 İl 330 27,4

21 Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımı

22 Katılımcıların Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı
Değişkenler Seçenekler f % 1- Evinizde bilgisayar var mı? Evet 792 64,6 Hayır 422 35,4 2- Evinizde internet bağlantısı var mı? 598 49,2 616 50,8 3- Kaç yıldır bilgisayar kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum 203 17,5 1-3 Yıl 439 36 4-6 Yıl 405 34 7-9 Yıl 98 8,1 10 ve üstü 60 4,4 4- Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? 282 24,9 505 44,1 295 24,4 59 10 ve üstü yıl 26 2,2 5- İnterneti günlük ortalama kullanma süreniz 392 34,5 1-3 Saat 683 57,5 4-6 Saat 75 5,1 7-9 Saat 30 1,8 10 ve üstü saat 18 1,1

23 Katılımcıların Bilgisayar ve İnterneti Kullanma Düzeyi ve Kullanmayı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Değerlerin Dağılımı Değişkenler Seçenekler f % Bilgisayar kullanmayı nerede öğrendiniz? Okulda 220 22,5 Kendi kendime deneyerek 198 20,2 Diğer (İnternetkafe) 110 11,2 İnternet kullanmayı nerede öğrendiniz? 228 23,3 219 22,4 115 11,7

24 3.3. Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak;
Kişisel Bilgi Formu, BİT Kullanımı Anketi ve Demokrasi Ölçeği kullanılmıştır.

25 3.4. Uygulama Süreci Veri toplama araçlarının uygulanması işlemi çevrim-içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Anketler okullardaki BT laboratuarlarında doldurulmuştur.

26 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi
Bu çalışmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzde, ki kare, Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.

27 BULGULAR ve YORUMLAR

28 4. BULGULAR ve YORUMLAR Alt Problemlere göre başlıklar…..

29 Bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim durumu
4.1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir? BİT’e Erişim Durumu Bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim durumu Seçenekler f % Bilgisayar ve İnternet erişimi var 476 48,6 Bilgisayar var, İnternet erişimi yok 156 15,9 Bilgisayar yok, İnternet erişimi var 6 0,7 Bilgisayar ve İnternet erişimi yok 341 34,8 Toplam 979 100 Çizelge 4.1’de görüldüğü üzere, katılımcıların %48,6’sının bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişimi bulunuyorken %15,9’unun bilgisayar sahipliği bulunmakta İnternet erişimi ise bulunmamaktadır. Bilgisayar sahipliği olmayan ama İnternet’e erişimi olanların (cep tel. vb. cihazlardan İnternet’e bağlantı sağlayanlar) oranı %0,7, Katılımcıların %34,8’inin ise evde ne bilgisayara ne de İnternet’e erişim olanağı bulunmaktadır. Bu grup (%34,8’i) ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir.

30 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
4.2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir? Öğrencilerin BİT okuryazarlık düzeyleri nedir? Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Kullanım Düzeyi f % Bilgisayar kullanım düzeyi Başlangıç düzeyinde kullanıyorum 194 22,7 Orta düzeyde kullanıyorum 457 53,4 İleri düzeyde kullanıyorum 205 23,9 İnterneti kullanım düzeyi 164 20 425 51,7 233 28,3 Öğrencilerin yarıdan fazlası kendini bilgisayar kullanımında orta düzeyde görürken, internet kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde de bu durum farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası kendi internet kullanımını orta düzeyde görmektedir.

31 4.3. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenler ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. BİT’e erişim oranları erkeklerde daha yüksektir. BİT’e erişim oranı en yüksek olan bölge Ege Bölgesi, en düşük bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. BİT’e erişim durumu ile anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmektedir. BİT’e erişim oranları en yüksek olan grup annesi ve babası lisans mezunu olan öğrencilerdir. Aylık geliri TL arasında olan öğrencilerin diğer gelir düzeylerine göre en yüksek erişim oranına sahip olduğu, İl merkezinde yaşayan öğrencilerin diğer yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre en yüksek erişim oranlarına, köyde yaşayanların ise en düşük erişim oranlarına sahip olduğu bulunmuştur.

32 4.4. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT okuryazarlığı düzeyi ile “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir ve yaşanılan yerleşim birimi ve yaşadığı coğrafi bölge” şeklindeki demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? BİT okuryazarlığı ile cinsiyet, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki olmadığı, BİT okuryazarlığı ile anne eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yaşanılan yerleşim birimi ile bilgisayar kullanım düzeyi açısından anlamlı bir ilişki olmadığı, İnternet kullanım düzeyi açısından anlamlı ilişki olduğu görülmektedir

33 4.5. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi bilinci sayısal uçurumun “BİT’e erişim ve BİT okuryazarlığı” boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarının, evde BİT’e erişim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği, Demokrasi ölçeğinin katılımcılık boyutu dışında öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarının, bilgisayar kullanım düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Demokrasi ölçeğinin hoşgörü boyutu ile öğrencilerin İnternet kullanım düzeyleri arasında demokrasi bilinci açısından anlamlı bir farklılık bulunmakta, diğer boyutlarla İnternet kullanım düzeyleri arasında demokrasi bilinci açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

34 SONUÇ ve ÖNERİLER

35 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar 5.2. Öneriler
Araştırmaya Dönük Öneriler Uygulamaya Dönük Öneriler

36 5.1. Sonuçlar İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin %65’inin evde bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişimi bulunuyorken %35’inin ne bilgisayara ne de internete erişim olanağı bulunmaktadır. Bu grup ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir. Katılımcılar orta düzeyde BİT okuryazarıdırlar.

37 5.1. Sonuçlar (2) İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin
BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Öte yandan anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Araştırmada elde edilen sonuca göre erişim açısından cinsiyete bağlı sayısal uçurum bulunmaktadır. Kadınların BİT’e erişim oranları erkeklere göre düşük olduğu için kadın ve erkekler arasında BİT’e erişim sorunu nedeniyle sayısal uçurum olduğundan söz edilebilir. Ayrıca coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurum vardır. Ege Bölgesi en yüksek BİT’e erişim oranlarına sahipken Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi en düşük erişim oranlarına sahip bölgelerdir.

38 5.1. Sonuçlar (3) Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre;
BİT okuryazarlığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Öte yandan BİT okuryazarlığı ile anne eğitim düzeyi arasında ilişki varken baba eğitim düzeyi ile ilişki bulunmamaktadır. Annesi okuma yazma bilmeyen öğrencilerin BİT okuryazarlığı diğer gruplara göre daha düşüktür. Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin BİT okuryazarlığı düzeyi yükselmektedir. Bu sonuçtan hareketle BİT okuryazarlığı açısından anne eğitim düzeyine bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir.

39 5.1. Sonuçlar (4) BİT okuryazarlığı ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bilgisayar kullanım düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında ilişki bulunmazken İnternet kullanım düzeyi ile yaşanılan yerleşim birimi arasında ilişki bulunmaktadır. Ayrıca BİT okuryazarlığı ile yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle BİT okuryazarlığı açısından aylık gelir ve yaşanılan coğrafi bölgeye bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. Bilgisayar ve İnternet kullanım düzeyini düşük olarak değerlendirenlerin çoğunlukla köyde yaşayan öğrenciler olduğu, yüksek olarak belirtenlerin ise çoğunlukla il merkezlerinde yaşayan öğrenciler olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda köyde yaşayanlar ile ilde yaşayanlar arasında BİT okuryazarlığı açısından sayısal uçurumun varlığından söz edilebilir.

40 5.1. Sonuçlar (5) Öğrencilerin demokrasi bilinci, evde BİT’e erişim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yani evde BİT’e erişimi olan ve olmayan öğrencilerin demokrasi bilinci arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

41 5.1. Sonuçlar (6) Demokrasi ölçeğinin katılımcılık boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında öğrencilerin demokrasi bilinci puanları arasında bilgisayar kullanım düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca bilgisayar kullanım düzeyi düşük olan öğrenciler tüm alt boyutlarda en yüksek demokrasi bilincine sahiptirler. Demokrasi ölçeğinin hoşgörü boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında öğrencilerin demokrasi bilinci puanları arasında İnternet kullanım düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca İnternet kullanım düzeyi düşük olan öğrenciler tüm alt boyutlarda en yüksek demokrasi bilincine sahiptirler.

42 5.2. Öneriler 5.2.1. Araştırmaya Dönük Öneriler
Çalışmada BİT okuryazarlık düzeyi düşük olan öğrencilerin yüksek demokrasi bilinci puanlarına sahip olduğu bulunmuştur. Bu durumun nedenlerinin incelendiği bir araştırma yapılabilir. BİT okuryazarlık düzeyine göre demokrasi bilinci puanları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Bu durum farklı eğitim düzeylerindeki daha geniş bir araştırma grubu ile çalışmalar yapılarak incelenebilir.

43 5.2. Öneriler (2) Çalışmada BİT’e erişim durumunun öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarını etkilemediği bulunmuştur. Erişimi olan ve olmayanlar arasında fark olmaması öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu kaynakların niteliği konusunda bir sorun olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin BİT’e erişiminde etkileşim içinde bulunduğu ortamlara, kaynaklara ve bunların niteliklerini saptamaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Araştırmada coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurumun olduğu bulunmuştur. Yapılacak araştırmalarda erişim açısından bölgeler arası uçurumun kapatılması için stratejiler geliştirilebilir.

44 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler
Çalışmada BİT’e erişim durumunun öğrencilerin demokrasi bilinci puanlarını etkilemediği bulunmuştur. Erişimi olan ve olmayanlar arasında demokrasi bilinci puanları açısından bir fark yoktur ve bu nedenle öğrencilerin etkileşim içinde bulunduğu kaynakların niteliği konusunda bir sorun olduğu varsayılmaktadır. Öğrencilerin BİT kullanımında eriştiği kaynaklar ve nitelikleri konusunda farkındalık kazanması amacıyla okul yöneticileri, öğretmen ve diğer paydaşlar üstlerine düşen görevleri belirlemek ve gerçekleştirmek için işbirlikli çalışmalar yürütebilirler.

45 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler (2)
Bu çalışmada elde edilen bulgularda ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişimi üzerinde belirleyici olan değişkenlerin cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge olduğu bulunmuştur. BİT’e erişim sorununu çözmek için okullarda erişim durumu ve erişimin iyileştirilmesi konusu ilgili kuruluşlar tarafından ele alınırken cinsiyet faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Erişim açısından sayısal uçurumun büyümesini önlemek için coğrafi bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi konusu da öncelikli olarak ele alınabilir.

46 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler (3)
BİT okuryazarlığı üzerinde anne eğitim düzeyinin belirleyici olduğu bulunmuştur. Bu durumdan hareketle kadınlara BİT okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması konusunda gerekli eğitimlerin sunulması sayısal uçurum açısından olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle ilgili kuruluşlar tarafından geliştirilen politikalarda öncelikli olarak bu konunun ele alınması önerilebilir. Çalışmada elde edilen bir bulguya göre BİT okuryazarlığı açısından aylık gelir ve yaşanılan coğrafi bölgeye bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. Coğrafi bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak BİT okuryazarlığı kazandırılması amacıyla eğitim-öğretim dönemleri içinde MEB tarafından okullarda veya Halk Eğitim Merkezleri’nde (SBS kursları gibi) kurslar açılması ve öncesinde planlamaların yapılması önerilebilir.

47 Teşekkürler..


"İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Bilincinin Sayısal Uçurumun “BİT’e Erişim ve BİT Okuryazarlığı” Boyutları Açısından İncelenmesi Hatice." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları