Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

2 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/ Bölümümüz 2010 yılında kurulmu ş tur. Mühendislik fakülteleri içerisinde bulunan ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i bölümüdür. Problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, tasarım, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca en uygun üretim ve tasarım süreçlerine karar verebilecek, bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, geli ş en teknolojilere uyum sa ğ layabilecek, ara ş tırma ve geli ş tirme yetene ğ ine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalı ş maları gerektiren projelerde çalı ş abilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip, idealizmi olan, takım çalı ş masına uygun ve alanında en iyi derecede e ğ itim ve ö ğ retime sahip elemanlar yeti ş tirmeyi amaçlamaktadır

3 Günümüzde, ülkemiz firmalarının teknolojik geli ş melere ayak uydurabilmeleri, di ğ erleriyle rekabet edebilmeleri ve karlılık oranlarını artırabilmeleri için ara ş tırma geli ş tirmeye önem vererek yenilikçi ve teknolojik oldu ğ u kadar ekonomik ürün tasarımı ve üretimi yapmaları gerekmektedir. Firmalarımız, özgün tasarımlar geli ş tirebildi ğ i ve bunları markala ş tırabildi ğ i ölçüde uluslar arası alanda rekabet gücü kazanacaktır. Firma bazında fark olu ş turmanın ba ş langıcı tasarımdan geçmektedir. Tasarım her alanda vazgeçilmez temel ö ğ e haline gelmi ş tir. Bir ürünün fiyatının yakla ş ık olarak % 70’i tasarım a ş amasında belirlenirken, ürün tasarım a ş amasına ayrılan pay % 2-10’u geçmemektedir. Dolayısıyla, firmalarımızın ürün tasarımına daha fazla önem vermesi, tasarım ve üretim sürecini birlikte de ğ erlendirerek sistematik bir metot izlemek suretiyle üretilebilir ürünler tasarlaması ve gerek firma ve gerekse ülkemize katma de ğ eri yüksek düzeyde ürünler kazandırması gereklidir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

4 Bu ba ğ lamda özellikle disiplinler arası çalı ş ma gerektiren projelerde görev alabilecek ve gerekti ğ inde proje liderli ğ i yapabilecek, takım çalı ş masına uygun, temel mühendislik ve endüstri bilgilerine sahip, teknolojik geli ş meleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen, analiz ve sentez yapabilen Endüstriyel Tasarım Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke sanayimizin geli ş mesi, sürdürülebilir bir Ar&Ge kültürünün firmalarımıza yerle ş tirilmesi, ülkemiz firmalarının dünyadaki a ğ ırla ş an rekabet ko ş ullarına uyum sa ğ laması açısından; özgün tasarımlar geli ş tirebilen, disiplinler arası projelerde görev alabilecek, pratik ve teorik bilgilerini peki ş tirmi ş ve sanayiye çok kolay adapte olabilecek mesleki ve sosyal açıdan öz güveni tam Endüstriyel Tasarım Mühendisleri yeti ş tirmek bölümümüzün temel misyonunu olu ş turmaktadır Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

5 Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geni ş tir. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İ malat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İ malat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Savunma Sanayi, Malzeme ve Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Ta ş ıma Ta ş ıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Ş irketleri gibi çok geni ş istihdam alanları bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/ Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geli ş tiren tüm sektörlerde, ara ş tırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal gibi sektörlerde istihdam edilebilir.

6 E ğ itim sürelerimiz ingilizce hazırlık için 1, lisans e ğ itimi için 4, yüksek lisans e ğ itimi için 2 yıldır. Lisans programımıza 2013-2014 e ğ itim ö ğ retim yılında ö ğ renci alımı planlanmaktadır. Yüksek lisans programımız 2010 yılında açılmı ş olup ilk ö ğ rencilerimiz 2013 yılında e ğ itime ba ş lamı ş tır. 2013-2014 e ğ itim ö ğ retim yılında yeni ö ğ rencilerimizin aramıza katılmasını arzulamaktayız. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

7 Ünvan Sayı Profesör 1 Yardımcı Doçent 3 Ö ğ retim Görevlisi 1 Ara ş tırma Görevlisi 3 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/ Ünvan Sayı Yardımcı Doçent 1 Okutman 1 Endüstri Ürün Tasarımcısı 1

8 TUB İ TAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara ş tırma Kurumu) Eksenel Pistonlu Pompalarda Hidrostatik-Hidrodinamik Prensiple Çalı ş an Pabuçların Rijitli ğ i Üzerine Cep ve Orifiz Boyutlarının Etkilerinin Deneysel Ara ş tırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı Proje No: 107M645, 2008. CNC Dik İş leme Merkezlerinde İş leme Hassasiyetinin Artırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı, Proje No: MAG-HD-1, 2005. Otomobil Kam İ malatı İ çin İ kame Malzemesi Olarak Metal Matrisli Kompozitlerin Kullanılabilirli ğ inin Ara ş tırılması, 2006-2009, (TÜB İ TAK 106M021). Su Geçirmez Askeri Sahra Telefonu Tasarımı ve Prototip imalatı, TUB İ TAK-MAM-UEKAE, 2000-2001. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İş letmeleri Geli ş tirme ve Destekleme İ daresi Ba ş kanlı ğ ı) Sterotaktik Sistem Tasarım ve İ malatı”, KOSGEP, 2011-2013. DPT ( Devlet Planlama Te ş kilatı) 5 Eksen CNC Frezeleme Operasyonlarında i ş lenen Yüzeyin Kalitesini Proses Optimizasyonu ile Arttıran Bir Sistemin Geli ş tirilmesi 2005-2007. BAP ( Üniversite Bilimsel Ara ş tırma Projesi) Montaj Sıralarının Bilgisayar Destekli Tespiti ve Optimizasyonu, Proje No: EÜBAP – FBY-10-3068, 2010. Güne ş Enerjili Araç İ malatı, Proje No: EÜBAP – FBG-10-3236, 2010. Yüksek Hız ve Dü ş ük Yüklerde Ya ğ layıcı Olarak Kullanılan Gazların Yatak Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak Ara ş tırılması, Proje No: EÜBAP – FBA-05-26, 2005. Çe ş itli Tipteki Kaplamaların Delik Delme İş lemi için Performansının Ara ş tırılması (BAP-GYTE Projesi), 2007-2008. Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EÜBAP – FBA 04-09, 2004. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

9 Mekanik Atölye: Ö ğ rencilerimizin tasarımlarını üretmelerini yada ihtiyaç duydukları parçaları imal edebilmelerini sa ğ layacak torna, freze, matkap, ta ş lama tezgahları, kaynak makinesi, ah ş ap testereleri, CNC freze gibi yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

10 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/ Hızlı Prototipleme Laboratuvarı: Burada ö ğ rencilerimiz bilgisayar yardımıyla tasarladıkları modelleri, yeni ürün ve parçaları 3D yazıcılar vasıtasıyla elle tutulur hale dönü ş türebilmektedirler. Ardından tasarımlarının kullanılabilirli ğ i, boyutları gibi özellikleri rahatlıkla kontrol edilip yeniden üzerinde düzenlemeler, iyile ş tirmeler yapabilmektedirler.

11 Tersine Mühendislik Laboratuvarı: Ö ğ rencilerimizin atölyede metal, strafor yada kil kullanarak tasarlayıp ürettikleri modellerin lazer tarama yada noktasal koordinat tespit cihazıyla dijital ortama aktarabilme imkanlarını laboratuvarımızda bulabilmektedir. Dijital ortama aktarılan bu tasarımlar üzerinde düzeltme, yenilik ve geli ş tirmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

12 CAD/CAM Laboratuvarı: Güçlü bilgisayar altyapısıyla ve lisanslı yazılımlarımızla ö ğ rencilerimiz rahatlıkla tasarımlarını dijital ortamda yapabilme imkanına sahiptirler. Bu tasarımlar di ğ er laboratuvarlar yardımıyla i ş leyebilmekte, hızlı prototipleme cihazı yardımıyla gerçekli ğ e kavu ş turmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

13 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Endüstriyel Tasarım alanında sanayi ile ortakla ş a proje yönetimi, proje uygulama süreci ve proje kültürünün geli ş tirilmesi" ba ş lıklı projemiz kapsamında TU Delft Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i Fakültesi Ö ğ retim Üyesi Dr. Elvin KARANA Ekim- 2012 tarihinde mühendislik fakültesi ö ğ rencilerine seminer ve e ğ itim vermi ş tir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

14 Endüstriyel Tasarımla ilgilenen ö ğ rencilerimizin kurmu ş oldu ğ u faal bir kulüptür. Ö ğ rencilerimize derslerinin dı ş ında kalan zamanları de ğ erlendirmelerinde yardımcı olan kulüp, tasarım ve modelleme programları konusunda ö ğ rencilerimize e ğ itim ve seminerler vererek genç mühendislerin çalı ş ma hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ö ğ rencilerimizi sanayi kurulu ş larıyla bir araya getirerek sanayi kurulu ş larında bölümümüz hakkında farkındalık yaratılmaya çalı ş ılmaktadır. Teknik geziler düzenleyerek sektörün önde gelen firmaları ö ğ rencilerimize tanıtılmakta, staj ve i ş imkanları ara ş tırılmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/ Kulüp facebook sayfası için tıklayınız

15 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr/

16 etm@erciyes.edu.tr http://etm.erciyes.edu.tr Telefon: 0 (352) 2076666 – 32095 Faks: 0 (352) 4375784 linkler için tıklayınız


"Endüstriyel Tasarım Mühendisli ğ i Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları