Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

döner sermayeden katkıya dayalı ek ödeme sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "döner sermayeden katkıya dayalı ek ödeme sistemi"— Sunum transkripti:

1 döner sermayeden katkıya dayalı ek ödeme sistemi
DR. YILMAZ KESKİNDEMİRCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2 performans Başarım Bir görev ya da fonksiyonu yerine getirme düzeyi

3 kriz Bunalım Birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk

4 fırsat Uygun durum veya şart

5 Tam gün yasası ? Kriz ? Fırsat ?

6 30 Ocak 2010 tarihli Resmî Gazete Kanun No : 5947
30 Ocak 2010 tarihli Resmî Gazete Kanun No : Kabul Tarihi : 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "serbest çalışıp çalışmaması" ibaresi "tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

7 MADDE 5 – 2547 SAYILI KANUNUN 58 İNCİ MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
b) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25'i, diğer yükseköğretim kurumları için ise yüzde 15'i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bu oranları yüzde 50'sine kadar artırmaya üniversite yönetim kurulu yetkilidir.

8 Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 5´i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılır.

9 C) TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300'ünü,

10 C) TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250'sini, başhemşireler için yüzde 200'ünü, diğerleri için yüzde 150'sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200'ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılır.

11 Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak (1) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 50´sini, (2) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 20´sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılır.

12 DİĞER FAKÜLTELER d) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan personele yapılacak ek ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

13 DİĞER FAKÜLTELER e) Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerinde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde, hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında döner sermaye hesabına tahsil edilen paradan pay alma hususunda bu fıkra hükümleri uygulanır.

14 Yönetİcİler f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600'ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300'ünü, genel sekreterler için yüzde 200'ünü geçemez.

15 YÖNETİCİLER Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250‘sini, bunların yardımcıları için yüzde 100'ünü , tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500'ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300'ünü geçemez.

16 Yönetİcİler Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı, hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre (c), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez.

17 h) YapIlacak ek ödeme oranlarI İle bu ödemelerİn esas ve usullerİ,
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

18 BİREYSEL NET KATKI PUANI
İLGİLİ DÖNER SERMAYE BİRİM / ALT BİRİMİNDE ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN, PUANLARINDAN FORMÜLLERE GÖRE HESAPLANAN NİHAİ TOPLAM PUANI İFADE EDER. A B C D E

19 Öğretim Üye ve Görevlileri
Puan A.G. B C D A Kurumsal katkı % Öğretim Üye ve Görevlileri E Para Puan Puan Hizmet B Eğitim C Araştırma D Tüm Çalışanlar

20 ÖĞRETİM ÜYE VE GÖREVLİLERİ BİREYSEL NET KATKI PUANI
+ ( ( B 1 + B 2 + C + D ) * KALİBRASYON KATSAYISI ) E

21 Kalibrasyon katsayısı
0,4 – 0,9 Yönetim Kurulunca belirlenir Bireysel üretilen puanların ( B 1, B 2, C, D ) ortalama puana ( A ) katkısını belirler

22 Araştırma GÖREVLİLERİ BİREYSEL NET KATKI PUANI
A + D E

23 DİĞER PERSONEL BİREYSEL NET KATKI PUANI
A + E

24 YAPILACAK EK ÖDEME MİKTARI
BİREYSEL NET KATKI PUANI x DÖNEM EK ÖDEME KATSAYISI

25 A puanı ( Kurumsal katkı puanı )
BİRİM / ALT BİRİM ORTALAMASI X KADRO / GÖREV UNVAN KATSAYISI X AKTİF ÇALIŞMA GÜN KATSAYISI ALT BİRİMİN, ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI BİRİM ORTALAMASININ ALTINDA KALMASI DURUMUNDA, HESAPLAMALARIN BİRİM ORTALAMASINDAN YAPILMASINA YÖNETİM KURULU KARAR VEREBİLİR.

26 B PUANI ( BİREYSEL GELİR GETİRİCİ FAALİYET PUANI )
BİREYSEL GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERDEN DOLAYI ALINAN MESAİ İÇİ ( B 1 ) MESAİ DIŞI ( B 2 )

27 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ
KANUNUN 58. MADDE ( C ) FIKRASINDA TANIMLANAN TIP FAKÜLTELERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DİĞER BİRİMLER YÖNETİM KURULLARI

28 GEÇİCİ MADDE 1 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ DÜZENLENENE KADAR
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UYARINCA YAYINLANMIŞ SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİNDEKİ PUANLAR ESAS ALINIR % 30 EKSİLTME – ARTIRMA YÖNETİM KURULLARININ YETKİSİ DAHİLİNDEDİR.

29 SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEM PUAN LİSTESİ

30 SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEM PUAN LİSTESİ

31 SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEM PUAN LİSTESİ

32 SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEM PUAN LİSTESİ

33 SAĞLIK KURUMLARI GİRİŞİMSEL İŞLEM PUAN LİSTESİ

34 EKSİKLİKLER SUT’TA YER ALMAYIP PUANLANAN HİZMETLER ?
SUT’TA YER ALMAYIP ÜNİVERSİTEDE ÜRETİLEN HİZMETLER ?

35 NELER GEREKLİ SAĞLIKLI BİR BİLGİ YÖNETİM KAYIT SİSTEMİ
SİSTEMDE PARAMETLERİN TANIMLANMASI MİKTAR KONTROLÜ SÜRE KONTROLÜ BİRLİKTELİK KONTROLÜ BRANŞ KONTROLÜ

36 C puanı (C) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. (C) = “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”ne göre alınan toplam puan Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli YÖK tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurları dikkate alınarak puanlanır. Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde, genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumun belirleyeceği usule uygun olarak ders notlarının basılı veya elektronik ortamda bulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamda yayınlanması gibi kalite unsurlarına yer verilir.

37 D puanı Öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetlerin Bilimsel Faaliyetler Cetveline göre puan toplamının aylara eşit dağıtılmasıyla suretiyle belirlenir. (D) = (“Bilimsel Faaliyetler Cetveli” ne göre alınan toplam puan) / 12 Bilimsel Faaliyetler Cetveli, YÖK tarafından belirlenir.

38 E puanı Komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve yüzdelik değerleri belirlenen puandır. (E) = Kişinin (A) Puanı x Belirlenen yüzdelik değer (E) puanı; (A) puanının her bir görev için % 30’unu, toplamda ise % 50’sini geçemez.

39 Bir öğretim üyesi ve görevlisine yapılacak ek ödemede; yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının en fazla %75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla %25’sine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla %25’sine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla %15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır.

40 Klinik araştırmalar 2547 Sayılı Kanun / 58. Madde ( e ) bendi kapsamında değerlendirilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında döner sermaye hesabına tahsil edilen paradan pay alma hususunda bu fıkra hükümleri uygulanır.

41 Klinik araştırmalar Döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ( % 15 + % 5 + % 1 ) ile varsa yapılan hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunanlara önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.

42 Klinik araştırmalar Araştırma bütçesinin % 79 ‘ u Araştırmacının kullanımında % 79 – Araştırma gideri Katkı Payı Tavan yok Araştırma bütçesinin % 15 ‘ i Üniversite bütçesi Araştırmacının kullanımında Araştırma bütçesinin % 5 ‘ i BAP Araştırmacının kullanımında Araştırma sonucu Bilimsel Yayın / D Puanı Araştırmacının kullanımında

43 Krizler fırsata dönüştürülebilir…

44 TEŞEKKÜRLER…


"döner sermayeden katkıya dayalı ek ödeme sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları