Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erişim ve Devamda 10 Yıl “Türkiye Deneyimi” İbrahim ER, MEB İlköğretim Genel Müdürü 21 Haziran 2010, World Elit, Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erişim ve Devamda 10 Yıl “Türkiye Deneyimi” İbrahim ER, MEB İlköğretim Genel Müdürü 21 Haziran 2010, World Elit, Antalya."— Sunum transkripti:

1 Erişim ve Devamda 10 Yıl “Türkiye Deneyimi” İbrahim ER, MEB İlköğretim Genel Müdürü 21 Haziran 2010, World Elit, Antalya

2 Bu sürece; Nasıl ba ş ladık?  Nasıl planladık? Neler yaptık? Neler ö ğ rendik? Neler yapaca ğ ız?

3 Nasıl Başladık? Eğitime Erişim ve Devam Uygulama Şeması Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme

4 Kampanyanın Tasarımı (2002-2003) Sorunun tanımlanması Eğitimde cinsiyat eşitsizliği araştırmaları Kampanya materyalleri geliştirme Kampanyanın başlatılması Kampanyanın Uygulanması (2003-2006) Merkezi ve yerel örgütlenme Yerel kapasite geliştirme Okula kayıt ve devam sağlama Toplumsal seferberlik Kampanyanın yaygınlaşması Nasıl başladık? Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme

5 Nasıl başladık? Temel Araştırmalar Araştırma Sonuçları Kırdan – kente göç Güneydoğu’dan Kuzeybatı’ya göç Kızlar için ‘pozitif ayrımcılık’ Cinsiyete duyarlı öğretim programı ve öğretme/öğrenme süreçleri Kızların eğitime erişimi ve sosyal engeller STK’lar ve üniversitelerle işbirliği Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme

6 Durum neydi? Nasıl başladık? Temel Araştırmalar Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme İlköğretimdeki Çocuklar (2002 Yılı) İlköğretimToplamKızErkekCinsiyet Farkı Brüt Okullulaşma%96.693%100%7.8 Net Okullulaşma%89.887%92.4%5.3 Sınıf Tekrar Etme%3.5-- Ortaöğretime Geçme 83%--

7 Neler Yaptık? Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme Altyapı Geliştirme İhtiyacı Ekonomik Destek Sosyal Mobilizasyon ve Toplumsal Bilinç Oluşturma Ulusal ve yerel medya Din görevlileri Sağlık personeli STK’larla işbirliği

8 Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme Neler Yaptık? Tespit ve Analiz Alan taraması Aşı kartları Ev halkı tespit fişleri İhbar Hatları

9 İnandırma ve Kayıt 2003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-10 Toplam90,2189,6689,7790,1397,3797,2599,06 Kız86,8986,6387,1687,9396,1496,6698,79 Erkek93,4192,5892,2992,2598,5397,8299,31 Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme 2003-2010 Yılları Arasında Türkiye’de Kız, Erkek, Toplam Net Okullulaşma Oranları (%)

10 Kampanyada rol değişikliği ve kurumsallaşma süreci (2007-2010) Veri tabanlarının kullanılması ve güçlü bir izleme sistemi Ulusal, il, ilçe ve okul düzeyinde çalışma Nasıl ilerledik? Örgütlenme ve Kapasite Geli ş tirme Tespit ve Analiz İ nandırma ve Kayıt İ zleme ve De ğ erlendirme

11 2003-2007 Erişim Politikalarıyla Erişimi Sağlanan Ç ocuk Sayısı Nasıl ilerledik?

12 Merkezden geli ş tirilen ve yürütülen politikaların zorlu grupların e ğ itime eri ş iminde i ş e yaramazlı ğ ı Büyük ya ş taki çocukların okula entegrasyonunda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retime devamda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retimde kalite ? Okulların kalite göstergeleri ?Okulların politika üretme ve öz de ğ erlendirme eksikli ğ i Bazı Sorunlar Yaşadık… Neler öğrendik?

13 Merkezden geli ş tirilen ve yürütülen politikaların zorlu grupların e ğ itime eri ş iminde i ş e yaramazlı ğ ı Büyük ya ş taki çocukların okula entegrasyonunda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retime devamda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retimde kalite ? Okulların kalite göstergeleri ?Okulların politika üretme ve öz de ğ erlendirme eksikli ğ i Çözüm 1. Okul, ilçe, il düzeyinde politika geliştirme Kapasite geliştirme faaliyetleri Mülki idare amiri toplantıları İl milli eğitim müdürü toplantıları Saha ziyaretleri Eğitim müfettişi eğitimleri Araştırmalar İlköğretime zamanında kaydolmama araştırması Okul devamsızlık ve terk riski durum saptaması ve ihtiyaç analizi Güçlü bir izleme değerlendirme sistemi

14 Nüfusa Kaydı Olmayan Çocuklar Adres Kayıt Sistemi E-Okul Alan Taramaları BAKANLIK e-Okul Zorunlu Eğitim Çağında olup İlköğretime Kaydı Olmayan Çocuklar Veri Tabanı İ l Milli E ğ itim Müdürlükleri İ lçe Milli E ğ itim Müdürlükleri Zorunlu Eğitim Çağında Olup İlköğretime Kaydı Olamayan Çocuklar Veri Tabanı Okul Müdürlükleri Zorunlu Eğitim Çağında Olup İlköğretime Kaydı Olamayan Çocuklar Veri Tabanı Okul Müdürlükleri Zorunlu Eğitim Çağında Olup İlköğretime Kaydı Olamayan Çocuklar Veri Tabanı Çözüm 1:Güçlü Bir İzleme Sistemi

15 Tespit Çalışmaları Nüfusa Kaydı Olmayan Çocuklar İ lkö ğ retime Kayıtsız Çocuklar İ lkö ğ retime Kayıtlı Olup Özürsüz Devamsız Durumdaki Ö ğ renciler ÖN ANAL İ Z OKULA KAYITLI OLUP DEVAMSIZLAR İ L, İ LÇE YA Ş C İ NS İ YET SINIF BAZINDA NEDENLER DEVAMSIZLIK SÜRES İ ZORUNLU İ LKÖ Ğ RET İ M ÇA Ğ INDA OLUP OKULA H İ Ç KAYDOLMAMI Ş ÇOCUKLAR ( İ L, İ LÇE, TEK YA Ş LAR 6,7,8,9,10... C İ NS İ YET ) DETAYLI ANAL İ Z ANAL İ Z SONUÇLARINA BA Ğ LI OLARAK ÖNCEL İ KL İ ALANLARDA B İ R SER İ ARA Ş TIRMA YSÖP (10-14 ya ş grubu) OKULA KAZANDIRMA STRATEJ İ LER İ Çözüm 1:Güçlü Bir İzleme Sistemi

16 OKUL Kendi okuluna kaydolması gereken çocukları Kendi Okuluna kayıtlı olup devamsız ö ğ rencileri İ LÇE Kendi okullarına kaydolması gereken çocukları Sürekli devamsız ö ğ rencileri İLİL Tüm ilçelerin okullarına kaydolması gereken çocukları Sürekli devamsız ö ğ rencileri MERKEZ İ l durum raporları ve çe ş itli raporlarla tüm il ve ilçelerin okula kaydolması gereken çocukları ve sürekli devamsız konumdaki ö ğ rencileri

17 İzleme ve Değerlendirme Sistemi/ İl Eğitime Erişim Durum Raporları İlköğretimde Net Okullulaşma Oranları (2010)

18 Adana İli Net Okullulaşma Oranları (2010)

19 Adana İlçeleri Net Okullulaşma Oranları (2010)

20 Zorunlu Eğitim Çağında Olup Okula Kaydı Olmayan Çocuk Sayısı (2010)

21 Adana İlçelerinde Zorunlu Eğitim Çağında Olup Okula Kaydı Olmayan Çocuk Sayısı (2010)

22 Adana İli

23

24 İLKÖĞRETİME KAYITLI OLUP ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER (İlköğretim 1-8. Sınıfa kayıtlı 6-14 yaş grubu öğrenciler) MART 2010 DÖNEMİ 20-50 GÜN51-90 GÜN91 VE ÜSTÜ GÜN GENEL TOPLAM (A+B+C) DÜZEYKIZERKEK TOPLAM (A) KIZERKEK TOPLAM (B) KIZERKEK TOPLAM (C) 0 TÜRKİYE 76.10098.483174.58357.88940.29498.18327.81713.38241.199313.965 1 TR6 (ADANA, ANTALYA, BURDUR, HATAY, ISPARTA, KAHRAMANMARA Ş, MERSİN, OSMANİYE) 8.39310.86719.2606.0784.59010.6682.4661.3303.79633.724 2 TR62 (ADANA, MERSİN) 3.8394.8858.7242.6972.0014.6981.3396421.98115.403 3 ADANA 2.3922.8945.2861.7321.2763.0086753089839.277 Adana İli

25 Adana İlçelerinde İlköğretime Kayıtlı Olup 20 Gün ve Üstü Devamsız Öğrenciler

26

27

28

29

30 Merkezden geli ş tirilen ve yürütülen politikaların zorlu grupların e ğ itime eri ş iminde i ş e yaramazlı ğ ı Büyük ya ş taki çocukların okula entegrasyonunda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retime devamda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retimde kalite ? Okulların kalite göstergeleri ?Okulların politika üretme ve öz de ğ erlendirme eksikli ğ i Çözüm 2:Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı İlköğretime hiç kaydolmamış veya sürekli devamsız 10-14 yaş grubundaki uyum sorunları, Mevcut düzenlemelerin bu grubun kazandırılmasında işe yaramazlığı, Sorunun yoğunluğu, Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki çocukların % 84’ü 10- 14 yaş grubunda,

31 Merkezden geli ş tirilen ve yürütülen politikaların zorlu grupların e ğ itime eri ş iminde i ş e yaramazlı ğ ı Büyük ya ş taki çocukların okula entegrasyonunda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retime devamda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retimde kalite ? Okulların kalite göstergeleri ?Okulların politika üretme ve öz de ğ erlendirme eksikli ğ i Çözüm 3: Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli Bir Araştırma: Okulu Terk Riski ve Devamsızlık Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması Devamsızlık veya terk nedenlerinin saptanması Devamsızlık veya terkin ön belirtileri ile erken tanıma yöntemlerinin saptanması Devamsızlık veya terke müdahale yöntemlerinin saptanması Sonuç: Öğrencileri devamsızlığa iten risk faktörleri farklıdır. Devamsızlığın çözümü bireysel müdahalelerle mümkündür. Öğretmenlerin risk altındaki çocuklarla çalışma yöntemleri konusunda kafaları karışıktır. Devamsızlık veya terke müdahale erken dönemde başlamalıdır.

32 Merkezden geli ş tirilen ve yürütülen politikaların zorlu grupların e ğ itime eri ş iminde i ş e yaramazlı ğ ı Büyük ya ş taki çocukların okula entegrasyonunda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retime devamda ya ş anan sorunlar İ lkö ğ retimde kalite ? Okulların kalite göstergeleri ?Okulların politika üretme ve öz de ğ erlendirme eksikli ğ i Çözüm 4: İlköğretim Kurum Standartları Okullarımızın belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, Olması gereken durum ile farkın ortaya konulması Okullarımızın taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması, Okul, ilçe, il ve merkez düzeyde gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Amacı:

33 İlköğretim Kurum Standartlarının Erişim ve Devama Etkisi Kaliteli Eğitim ve Erişim İlişkisi Okulların hizmet verdiği bütün alanlarda olduğu gibi erişim alanında da kendini değerlendirme imkanı, Değerlendirmeden yola çıkarak okulların sorun odaklı politika geliştirme imkanı, Çözüm 4: İlköğretim Kurum Standartları

34 İlköğretim Kurum Standartlarının Erişim ve Devama Etkisi STANDART 1.4. OKULUN KAYIT KABUL ALANINDAKİ 6–14 YAŞ GRUBU TÜM ÇOCUKLARIN EĞİTİME KOŞULSUZ ERİŞİMLERİ SAĞLANIR. Alt Standart 1.4.1. Okul, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı 6-14 yaş arası tüm çocukları kaydeder. MEVCUT GİRDİPERFORMANS GİRDİSİ Yıllık olarak okulun kayıt kabul sınırları içindeki 6– 14 yaş grubu çocuk sayısı Okulda kayıtlı çocuk sayısı Okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kayıt olmayan çocuk sayısı İkna çalışması sonunda okula kaydı yapılan çocuk sayısı Okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kaydolmayan çocuk sayısının okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kaydolması gereken çocuk sayısına oranı Okula kayıt olmama nedenleri girilmiş çocuk sayısının toplam kayıtsız çocuk sayısına oranı İkna çalışması sonucu okula kazandırılan çocuk sayısının ikna edilmesi gereken çocuk sayısına oranı Çözüm 4: İlköğretim Kurum Standartları

35 Bugün dünden farklı bir yerdeyiz… Okula kayıtsız çocukların nerelerde yoğunlaştığını, Hangi bölgelerde eğitime erişimde cinsiyet arası farklılık olduğunu, Çocukların eğitime erişimlerinin önündeki engelleri, Eğitime erişimin önündeki engellerin bölgelere, illere, ilçelere ve cinsiyete göre farklılığını, Okula gitmeyen çocukların adreslerini, İlköğretime kayıtlı olup devamsız öğrencilerin nerelerde yoğunlaştığını, İlköğretime kayıtlı olup devamsız öğrencilerin devamsızlık nedenlerini, Devamsızlık okul terkine dönmeden neler yapabileceğimizi, BİLİYORUZ!

36 Sorularınız ????? Te ş ekkür Ederim…


"Erişim ve Devamda 10 Yıl “Türkiye Deneyimi” İbrahim ER, MEB İlköğretim Genel Müdürü 21 Haziran 2010, World Elit, Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları