Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-Denetim Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-Denetim Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 e-Denetim Uygulamaları
T.C. Sağlık Bakanlığı e-Denetim Altyapısı ve Diğer Bakanlıklardaki e-Denetim Yapılanmaları Çerçevesinde e-Denetim Uygulamaları Hazırlayan : B.İzzet TAŞCI Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi Termal, Mayıs-2013

2 I. e-Denetim Nedir? Her türlü teknolojik imkânı kullanarak uzaktan erişim metoduyla yapılan denetim sistemlerinin genel adıdır. Uzaktan Denetim, Bilgisayarlı Denetim, BT Denetimi, Elektronik Alt Yapı Destekli Denetim, Merkezden Denetim gibi kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bu denetim türü risk odaklıdır. Asıl amaç önleyiciliktir. e-Denetim, bir tür “sistematik ön kontrol” süreci olarak da ifade edilir. e-Denetim idari, mali ya da hukuki sorunların hızlı ve etkin olarak tespiti için denetim elemanlarına veya idarecilere veri sağlar.

3 Sık Kullanılan Bazı Bilgisayarlı Denetim Programları IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis) ACL (Audit Command Language) 98 EDA (Exploratory Data Analysis) 99 Prospector 99 Sage Sterling 100 CA Panaudit Plus 101 Audit System /2 (AS2) 102 CAP (Computerized Audit Programme)

4 II. e-Denetimin Faydaları
Bilgiye erişim hızı artar. Standart denetim verilerine ulaşılır. İnsan gücünün verimli kullanılması sağlanır. Maliyetten tasarruf edilir. Denetim merkezileşir. Mahallinde denetimler için daha kısa süreler ayrılır. Raporlama kolaylığı sağlar. Somut veriler sağlar. Planlama kolaylığı sağlar. İdari, mali, teknik sapmalarda idarecilere ve denetçilere seri müdahale imkanı verir. Rutin kontrol süreçlerini kısaltır.

5 III. e-Denetim Ön Hazırlıkları
Denetlenecek sistemde öncelikle “riskli alanlar” belirlenmelidir. Bunun için idari, mali ve tıbbi prosedürler ayrıntılı olarak tanımlanmalı ve planlanmalıdır. e-Denetime yönelik olarak verilerin işlenebilmesi için “veri madenciliği” programlarının alınması, risk analizi birimlerinin oluşturulması, veri kalitesi/Veri zenginleştirme/veri entegrasyonu yazılımlarının yapılması gerekmektedir. Hangi işlemin ne şekilde denetleneceğine ilişkin standart algoritmaların hazırlanması mecburidir. İdarelerin de e-Denetime odaklı bir reorganizasyona gitmesi buna uygun, teknik ve idari altyapıyı kurmaları zorunludur. Tanımlanan verilerin sisteme girilme şekli ve bu sürece yönelik ayrıntılı yetki, görev ve sorumluluk tanımlamaları yapılması gerekir.

6 IV. Sağlık Bakanlığında e-Denetim Alanında Sistem Entegrasyonları Sorunları
Sağlık Bakanlığında kullanılan ve halen birbirinden bağımsız olan TİUBB, MKYS, ÇKYS vs gibi veri tabanlarının birbirleriyle tam bir entegrasyonu bulunmamaktadır. Veri tabanı raporlama alt yapılarının denetime uygun olarak inşası yapılmamıştır. Hastane otomasyon sistemlerinin (HBYS) ve otomasyon mimarisinin e-Denetime yönelik olarak yeniden yapılandırılması, Hastanelerin merkezle entegrasyonu, tüm raporlama altyapılarının merkezden takip edilebilir hâle gelmesi, Bakanlığımızdaki Sağlık-Net projesinin e-Denetime uygun hale getirilmesi, öncelikli sorunlardır.

7 V. Bakanlığımızdaki e-Denetim Altyapısı V. 1
V. Bakanlığımızdaki e-Denetim Altyapısı V.1. Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) Nedir? USBS tüm vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik bir kayıt sistemidir. Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü, taşınır, taşınmaz bilgileriyle, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır. Projeyle; sağlık veri standardizasyonunun sağlanması, veri analiz desteği ve karar destek sistemleri oluşturulması, e-Sağlık paydaşları arasında veri akışının hızlandırılması, elektronik kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliliğin artırılması, e-Sağlık girişim süreçlerinin koordine edilmesi, bilimsel çalışmalara destek verilmesi, e-Sağlık kavramının ulusal anlamda benimsenmesinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

8 V. 2. USBS KAPSAMINDAKİ PROJELER V. 2. 1
V.2. USBS KAPSAMINDAKİ PROJELER V.2.1.Sağlık-NET Sağlık-NET, sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek, sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen “entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen” bir bilgi sistemidir. Sağlık-NET, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Tele-Tıp, Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS) ve internet üzerinden sunulan çok sayıda servisin, Türkiye’deki e-sağlık uygulamalarındaki temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Sağlık-NET’in altyapısının temel özellikleri arasında; karar mekanizmasında rol alabilen, hastalık yüküne ve sağlık harcamalarına, demografik analizlere yönelik yeterli ve gerekli bilgiye merkezden ulaşılabilme olanağı sağlayan karar destek sistemi, uluslararası kurumlar (WHO, Eurostat, OECD) tarafından istenen göstergelerin takip edilmesini sağlayacak raporlama sistematiği, hukuka uygun olarak uluslararası veri değişimi imkânı sunan altyapı, vatandaşlarımıza kendi sağlık kayıtlarına ulaşma ve bu kayıtları yönetme imkânının verilmesi, Ulusal sürveyans sistemini destekleyecek uygulamalar ile sağlıkla ilgili olaylarda erken uyarı sistemleri vasıtasıyla bilgiye erişim, sayılabilir.

9 V.2.2. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve hastanelerimizin daha etkin ve verimli şekilde hizmet sunabilmesi için geliştirilmiş bir projedir. Vatandaşlarımızın ALO 182 hattını arayarak veya internet üzerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden muayene randevusu almalarını sağlayan bir hizmettir. V.2.3. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Bakanlığımızın birinci basamak tedavi hizmetlerinden veri toplama konusunda kullandığı yeni standardın adıdır. AHBS sayesinde aile hekimlerimiz, sundukları sağlık hizmetini elektronik ortamda kaydedebilmekte, kaydettikleri bu verilerden, Bakanlığımızın belirlediği veri kümelerini (Minimum Sağlık Veri Setleri-MSVS) yine elektronik ortamda doğrudan Sağlık Bakanlığa iletebilmektedirler.

10 V.2.4. Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) ÇKYS; Sağlık Bakanlığının tüm personelinin özlük bilgilerinin, kurum ve bina bilgilerinin, malzeme bilgilerinin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının işlemlerinin izlendiği sistemin genel adıdır. ÇKYS; personel hareketlerinin takip edildiği İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak takip edildiği Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), taşınmaz takibinin yapıldığı Yatırım Takip Sistemi (YTS), Türkiye’de faaliyet gösteren tüm özel sağlık kuruluşlarına ait tüm işlem adımlarının takip edildiği Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) ve ülke genelindeki sağlık istatistiklerinin toplanmasını sağlayan Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) gibi alt modüllere sahiptir. V.2.5. Karar Destek Sistemi (KDS) Karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar vermek için tasarlanan; değişik model ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemlere Karar Destek Sistemleri denir. Karar Destek Sistemi (KDS) yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan ve yöneticilerin veriye ulaşmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur. Karar Destek Sistemleri Karar Verici için bir analiz sunar ve bu analize dayanarak bir karar tavsiyesinde bulunur.

11 V.2.6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
EBYS, Bakanlığımızda belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Sistemle, yazışmalar için harcanan kaynakların (kâğıt, fotokopi, toner vs ) minimuma indirilmesi de amaçlanmıştır. V.2.7. Tele-Tıp Tele-tıp, en geniş tanımı ile sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasıdır. Tele-tıp; radyoloji, patoloji ve ultrason alanlarındaki sağlık hizmeti sunumunun bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları arasında uzaktan verilmesi hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu projeyle uzman sayısının yeterli olmadığı hastanelerde veya konsültasyon hizmetinin alınmasının gerektiği kompleks vakalarda önemli bir eksikliğin telafi edilmesi planlanmıştır.

12 V.2.8. E-Reçete Yeni uygulamada, reçete bilgisi anlık olarak üretilecek bir takip numarasıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Veri Merkezine kaydedilmektedir. Vatandaşlarımıza, bu takip numarası ile birlikte, talepleri halinde reçeteleri de verilmektedir. Elektronik ortamda hazırlanan reçetelerin e-imza prosedürü çerçevesinde imzalanması amacıyla Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında protokol imzalanmıştır.

13 V.2.9. e-Radyoloji Projesi Proje radyoloji, patoloji, elektrokardiyografi (EKG), biyokimya ve ultrasonografi alanlarındaki sağlık hizmeti sunumunun; bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları arasında uzaktan verilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Hastayla ilgili tüm görüntü ve bilgilerin ortak bir elektronik alanda toplanması , Hastanedeki işlemlerin dijital ortama taşınarak filmsiz ve kâğıtsız hastane oluşturulması, Uzaktan sağlık bakım hizmeti sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması, Dijital hastane kavramının oluşturulması, tıbbi görüntüleme alanında uzman sıkıntısının hafifletilmesi, kompleks vakalarda konsültasyon yapılabilmesi, Hekimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, doğru ve hızlı tanı konmasına yardımcı araçların oluşturulması, Hasta değerlendirmede kalite ve kesinliğin sağlanması, Hastane maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

14 VI. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Nedir?
Kimlik Paylaşım Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, MERNİS veri tabanında tutulan bilgilerin, sınırlandırılmış olarak, alıcı kurumlarla mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 24 saat süreyle, çevrimiçi paylaşılmasını sağlayan bir sistemin adıdır. Sistemle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve ikametgah adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı sisteme kısmi olarak entegredir.

15 VII. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü e-Denetim Uygulamaları
e-DENETİM UYGUMASI ŞEMASI (RADYOLOJİ İÇİN) Koordinatörler (Hastane) Belirtilen tarihler arası hasta listesi 1 Denetim Dairesi Örneklem Seçilip web ortamına aktarılması Seçilen örneklemle ilgili ekstra bilgilerin girilmesi ve CD/Dvd/Rapor vb materyallerinin hazırlanması,gönderilmesi 2 Form verilerinin kontrolü, sorunların giderilmesi ve formların analiz işlemleri 3 6 Web uygulaması Gelen materyallere göre web uygulamasındaki formların doldurulması 5 İl Sağlık Müdürlükleri Koordinasyon işlemleri Denetleyiciler 4 Materyallerin Denetleyicilere kargo yoluyla gönderilmesi

16 VIII https://yonetim. sagliknet. saglik. gov
VIII Linkinden Kontrol Edilebilen İşlemler Yönetim Web ve SKRS Yönetim uygulamaları 11 ana başlık altında toplanmış 46 ekrandan oluşmaktadır. Birim Hastane Listesi, Kişi Kartı İzleme, Birime Hastaneye ait hekim hareketleri, Hekime / Birime ait hastane hareketleri, Hekime / Birime atana kişi listesi, Hekimi / Birimi olmayan kişi listesi, Birimi olmayan hekim listesi, Hekimi olmayan birim listesi, Kişi İşlemleri, Yeni kişi tanımlama , Kişi bilgileri güncelleme, Aşı takvimi Ekleme / Güncelleme, Cezaevi kişi listesi yükleme, Paket silme, Son adet tarihi düzenleme, Kişi bilgileri gizleme, Yeni doğan vatandaş birleştirme, Birim İşlemleri, Kişi birim eşleştirme, Birim gezici hizmet lokasyonu ekleme, Hekim kurum eşleştirme, İletişim merkezi, Mesajlaşma, Kullanıcı grup ve yetki işlemleri, Kullanıcı işlemleri, Kullanıcı yetki grubu sorgulama, Kullanıcı grubu işlemleri, Yetki grubu işlemleri, İstemci işlemleri, İstemci uygulama tanımlama, Aile hekimi / kurum uygulama eşleştirme, Kullanıcı şifre değiştirme, Yönetimsel işlemler, Fonksiyon tanımlama, Uygulama tanımlama, Menü tanımlama, Menü yetkilendirme, Hata tanımlama, SKRS yönetim uygulamaları, Aşı işlemleri, Aşı takvimi işlemleri, Bebek izlem işlemleri, Bucak işlemleri, Çocuk izlem işlemleri, Doktor bilgi bankası işlemleri, Gebe izlem işlemleri, Genel arama, Gizlilik tanımlama işlemleri, ICD 10 işlemleri, İl işlemleri, İlaç işlemleri, İlçe işlemleri, Kod işlemleri, Kod tipi işlemleri, Kurum işlemleri, Meslek işlemleri, Meslek hastalıkları işlemleri, Persentil işlemleri, SUT işlemleri, Yaş gurubu işlemleri .

17 IX. e-Denetim Kapsamında Sağlık Bakanlığında Yeniden Yapılandırılması Gereken Bilişim Alt Yapıları
Ek Ödeme Takip Sistemi, Tek Düzen Muhasebe Takip Sistemi (TDMS), Döner Sermaye Bütçe Takip Uygulama Sistemi, Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi, Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (e-TYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi (YOBİS) Döner Sermaye Bütçe Uygulaması, Hasta Hakları Takip Sistemi, Doktor Bilgi Bankası, İhale İlanları Portalı, Özürlüler Veri Bankası, Yeni Doğan İşitme Taraması, Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP), Neonatal Tarama Programı, Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi, Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODS), Sağlık Turizmi Hasta Takip Sistemi, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİUBB), Yeşil Kart Bilgi Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi, Performans İzleme ve Optimizasyon Yönetimi, Erişim Denetimi, Sağlık-Net, Karar Destek Sitemleri (Sağlık Net-2, İş Zekası), AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi), TSBS (Toplum Sağlığı Bilgi Sistemi), SKRS (Sağlık Kodlama Referans Sistemi), USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü), İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi), MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi), SKYS (Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi), YTS (Yatırım Takip Sistemi), Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM),Türkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB), Personel Bilgi Sistemi (PBS), Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Özürlüler Veri Bankası, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi, İşçi Sayısı Tespit Sistemi, Hastane Enfeksiyonları Takip Sistemi ve diğerleri …

18 X. SGK e-Denetim Uygulamaları: Bir Gazete Haberi
“Sosyal Güvenlik Kurumu, en çok reçete yazan doktorları, en çok yazılan ilaçları ve en çok acil hasta alan hastaneleri incelemeye aldı. SGK Başkanı Fatih Acar, “Müfettişler nereye, kime gideceğini biliyor. Nokta atış. Artık rastlantısal denetim yok” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri özel hastaneleri denetliyor. İllerde en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu doktorların en çok yazdığı ilk 10 ilaç, bu reçetelerin gittiği ilk 10 eczane ile en çok acil takibi alan ilk 100 hastane incelenecek. SGK Başkanı Fatih Acar, “Müfettişlerin ellerinde listeler var. Kim nereye, kime gideceğini biliyor. Nokta atış. Artık rastlantısal denetim yok” dedi. Acar, yeni süreçle ilgili şunları anlattı: “Biz artık bilgiye sahibiz, rastlantısal denetim yok. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri, klinikler hepsi denetim kapsamına alındı. Acil hasta dışında hasta bakmayan bir hastane olabilir mi? Biz incelememizde buna azımsanmayacak sayıda rastladık. Acil oranı yüzde 90’ın üzerinde hastaneler, klinikler var. Hepsi incelenecek. Yine örneğin bir hastanede yoğun bakım yatağı yok. Ama bize yoğun bakım işlemlerinin bedeli olarak 4 milyon liralık fatura kesmiş.” “Arkadaşlarımız görev yerlerine ellerinde listelerle gidiyorlar.” dedi. (Kaynak:

19 XI. MEDULA Nedir? MED(ikal) ULA(k) sözcüklerinin birleşmesinden oluşturulmuştur. GSS (Genel Sağlık Sigortası) ile hastaneler arasında fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve sosyal güvenlik geri ödemelerini gerçekleştirmek için tasarlanmış bir bilgi ağıdır. Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Yeşilkart ödemelerini ve TSK personelini tek bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir. GSS Medula web servisleri aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir: Hak Sahipliği ve Sözleşme Doğrulama - A00 (Provizyon Alma): Bu web servisi ile müstehaklık sorgusu yapabilmekte, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Bir hasta kabul işleminden sonra hasta bir takip numarası alır ve bundan sonraki bütün süreç bu takip numarası üzerinden devam eder. Reçete, Tetkik, Sevk Takibi -B00 (Sevk Bildirimi): Bir sağlık tesisi hastayı başka bir sağlık tesisine sevk etmek isterse bu web servisini kullanır. Ödeme Sorgulama - C00 (Ödeme Bilgisi Kayıt): Sağlık tesisi hastaya verdiği hizmetin, hasta için kullandığı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme kurumuna bu web servisi ile bildirir. Fatura Sorgulama - E00 (Fatura Bilgisi Kayıt): Ödeme durumu hatasız olan takip numaraları için bir fatura bilgisi gönderilir. İcmal faturası bir grup faturanın bir liste halinde düzenlenerek gönderilmesidir. Ödeme Durum Kontrolü - C01: Ödeme bilgisi kaydedildikten sonra o ödemenin bir durumu olur. 0 : İlk kayıt, 1 : hatasız, 2 : hatalı, 3 : faturalandı, 4 : dönem sonlandırıldı, 5 : incelendi kodları sistemde kayıtlıdır. Ödeme durum kontrolü hatasız olan takip numarası faturalandırılabilir. Hatalı olan ödeme bilgisi kontrol edilerek tekrar ödeme bilgisi gönderilmesi gerekir. Ödeme durum kontrolü ödeme bilgisi kaydından itibaren her adımda uygulanabilir. Rapor Bilgisi Kayıt – F00 GSS yan süreçlerinden biridir. Hasta raporlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir.

20 XII. e-Denetim “Milli Eğitim Bakanlığı” Örneği
Milli Eğitim Bakanlığındaki kurumsal ve bireysel denetim sistemini, süreç ve sonuç odaklı bir hale getirmeye yönelik olarak başlatılan “Çoklu Veri Kaynaklı Performans Ölçümüne Dayalı Değerlendirme Sistemi Projesi” çalışmaları neticesinde; denetim sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için, “Bilişim Araçlarıyla Ölçme ve Değerlendirme 2013 Yılı Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS)” oluşturulmuştur. REDBİS sistemi Milli Eğitim Bakanlığında e-Denetim yapılabilmesine imkân vermektedir. Bunun için denetlenen birimlerdeki kullanıcıların uygun verileri sistemdeki modüllere girmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı e-Denetim Projesine göre; e-Denetim hizmeti bilgisayar ortamında yürütülecektir. Kurumlara ilişkin bütün veriler kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilecek, bu kurumlarda incelenecek kriterler sisteme girildikten sonra denetçiler standart kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edeceklerdir. Bu değerlendirmeye göre kurum “denetim tebliğleri” sistem tarafından oluşturulacak, yönetici ve öğretmen teftiş formları bu veri ortamından alınacaktır. (Kaynaklar:

21 XIII. Ziraat Bankası Merkezden Denetim Uygulamaları Risklilik Analizi ile objektif verilere dayanan, sayısallaştırılabilir riskleri esas alan bir yaklaşımla risk potansiyeli yüksek şubeler üzerinde yoğunlaşılmasını sağlayan Şube Risklilik Çalışması 2010 yılında yinelenmiş olup, elde edilen sonuçlar hem Merkezden Denetim hem de Denetim Planı kapsamında kullanılmaktadır. Riskin yanı sıra performansı da etkin bir şekilde içerecek şekilde tasarlanan yeni Teftiş Rapor Formatı’nın yazılımı 2010 yılında tamamlanmış olup, son çeyrekte pilot teftişlerine başlanmıştır. Bu uygulama ile denetim faaliyetleri kapsamındaki iş ve işlemlerin standartlaştırılması, riskin sayısallaştırılması, proaktif bir denetim yapılması, denetimi yapılan şubenin diğer şubelerle risk ve performans açısından karşılaştırılabilir hale getirilmesi, Banka Yönetimi ve ilgili birimlere ayrıntılı raporlama yapılabilmesi, teftiş sürelerinin ve maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir. (

22 XIV. Sağlık Bakanlığındaki Akreditasyon ve Kalite Uygulamaları Çerçevesinde e-Denetim
Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) ile 2013 yılında ortak bir protokol yapmıştır. ISQua ile başlayan akreditasyon süreci kapsamında 2013 yılında Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Seti Akreditasyonu, 2014 yılında Değerlendirici/Denetçi Eğitim Programı Akreditasyonu, 2015 yılında Kurumsal Akreditasyon programının hazırlanması eylem planlarının hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede kalite-akreditasyon denetimleri ile Bakanlığımız merkez denetçilerinin yaptığı denetimlerde farklı uygulamalara mahal verilmemesi için ortak mevzuat çalışması yapılması, bu tür denetimlerde de e-Denetim alt yapılarından yararlanılması ve koordinasyon sağlanması uygun olacaktır.

23 XV. e-Denetim Kapsamında Nasıl Denetim Yapılabilir?
Uygun altyapı hazırlandığı taktirde; hastanelerin idari, mali, tıbbi ve teknik durumları çok kolay analiz edilebilir. Depo ve stok hareketleri, personel hareketleri, gelir ve gider durumları, günlük ödeme ve tahakkuklar, para ve banka hareketleri, verimlilik ve hizmet istatistikleri (mesela yatan hasta, günlük poliklinik, acil muayene, ölüm, yatak işgal oranları, ortalama yatış süreleri, yatak başına hemşire, doktor sayıları) döner sermaye, harcırah ve maaş ödemeleri, SGK faturalandırmaları, MEDULA kayıt ve istatistikleri, ihale bilgi ve özetleri, ödenek kalemleri ve limit takipleri kolaylıkla yapılabilir. Bu takip ve denetimler için uygun entegrasyon, raporlama ve sistem altyapısının kurulması ; yetki, görev ve sorumluluklara ilişkin mevzuat düzenlemelerinin de yapılması zorunludur.

24 TEŞEKKÜRLER…. B.İzzet TAŞCI S.B. Başdenetçisi


"e-Denetim Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları