Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNLANDİYA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETMEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNLANDİYA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETMEN"— Sunum transkripti:

1 FİNLANDİYA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME SİSTEMİ

2 Finlandiya Cumhuriyeti Nüfusu (2000) 5, 3 milyon Alanı 338. 000 km2
1. FİNLANDİYA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ülkenin Resmi Adı Finlandiya Cumhuriyeti Nüfusu (2000) 5, 3 milyon Alanı km2 Resmi Dil Fince, İsveççe Nüfusun Dağılımı Fin (% 92), İsveç (%6), Sami (%2) Başkenti Helsinki Dini Yapı Protestan (% 85), Ortodoks (% 2), Diğer (%13) Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla Euro Kamu Harcamaları İçinde Eğitime Ayrılan Oran % 11,9 İşsizlik Oranı % 7,7 Zorunlu Eğitimin Süresi 9 yıl Ortalama Okul Yaşam Süresi 16.7 yıl

3

4 Kısa Tarihçesi Finlandiya uzun yıllar Rus ve İsveç egemenliği altında özerk bir bölge olarak kaldıktan sonra Rusya’da gerçekleşen Devrimin ardından 1917 yılında bağımsızlığını ilân etmiş ve bu bağımsızlık ilânı, Finlandiya’nın Rusya egemenliğinden bütünüyle kopuşu anlamına gelmiştir. Bağımsız Finlandiya cumhuriyet yönetimini, yönetim biçimi olarak benimsemiş ve daha sonra toplumsal kalkınma ve gelişme çabası içerisinde olmuştur.

5 Bağımsızlığını kazandıktan sonra Finlandiya, demokratik toplum düzenini korumayı ve Batı ülkeleriyle sürdürdüğü ticareti arttırmayı başarmış ve bu ticaretlerden elde ettiği kazancı ülkenin toplumsal refahının artırılması amacıyla kullanmıştır. Kamu hizmetleri, öncelikle kamuya yönelik eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin yaratılması yoluyla geliştirilmiş ve kamuya hizmeti amaçlayan bu yerleşik sistemler, Finlandiya’yı modern bir toplumsal refah ülkesine dönüştürmüştür.1995 yılında Finlandiya, Avrupa Birliği’ne, üye olarak katılmıştır. Finlandiya’nın ekonomik ve sosyal kalkınma alanında yapılan çalışmaların ortaya koyduğu en önemli tespit Finlandiya’nın kalkınmasında “kaliteli eğitim sisteminin” en önemli dinamiği oluşturduğu yönündedir.

6 İDARİ KONTROL Finlandiya’da eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır. Ulusal Eğitim Kurulu,Bakanlıkla birlikte ilk, orta ve yetişkin eğitimi için eğitim hedeflerini, içeriklerini ve metotlarını geliştirmek için çalışmaktadır. Ek olarak her eyalette bu konularla ilgilenen bir Eğitim ve Kültür Bakanlığı vardır. İlköğretim ve ortaöğretimde öğretim sunan kurumların birçoğu yerel yetkililer (belediyeler) tarafından idare edilmektedir. Okullara ne kadar özerklik verileceğine yerel yetkililer karar vermektedirler. Teknik okulların çoğu belediyeye bağlı ya da özel okullardır. Tüm üniversiteler devlet tarafından idare edilmektedirler ve büyük oranda özerkliğe sahiptirler.

7 EĞİTİMİN FİNANSE EDİLMESİ
Finlandiya’da okullar büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilmektedir. Eğitimi finanse etme sorumluluğu devlet ile yerel yetkililer arasında bölünmüştür. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin %2’si, meslek okullarındaki öğrencilerin %15’i özel okullarda okumaktadır. Özel okullar kâr amaçlı değildir ve öğrencilerden ücret almazlar. Bu okullara kamu okullarıyla aynı düzeyde kamusal mali destek sağlanmaktadır. Belediyeler herkesten yıllık 340 Euro “eğitim vergisi” alıyor. Okullara öğrenci başına 9000 Euro ödüyor. Eğitim, bilim ve kültür hükümetin yıllık giderlerinin % 14’ünü oluşturur

8 Finlandiya’da Eğitim Politikalarına Yön Veren Unsurlar
Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği: Finlandiya’da eğitim hizmetlerinin sunulmasında temel amaç bireylerin yaşına ve sosyal sınıfına bakılmaksızın anadil, cinsiyet, ekonomik durum, yerleşim yeri ve özel gereksinimler doğrultusunda tüm imkânların sağlanmasıdır. Bu bakımdan okul öncesi,temel eğitim ve ortaöğretim tamamıyla ücretsizdir. Herhangi bir okul ücreti olmadığı gibi okul servisi, yemekleri ve tüm okul kırtasiye, ders ve yardımcı kitaplar eğitim bütçesinden karşılanmaktadır.

9 Herkes için ve her yerde eğitim: Eğitim sadece formal düzeyde belirli aşama ve yaşlara yönelik değil çok yönlü ve boyutlu olarak devam etmektedir. Bu bakımdan örgün ve yaygın eğitim imkânları, basım ve yayım olanakları ve sosyal faaliyetleriyle bütün yaş ve mekânlarda eğitimsel amaçlar öncelikli görülmektedir. Yaşam boyu eğitim felsefesinin benimsendiği Finlandiya’da toplumsal düzeyde halk eğitimi ve olanakları son derece yaygındır.

10 Eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan eşit imkânları sağlamak:
Eğitimde genel anlamda imkan ve fırsat eşitliği sağlamak yanında en basit talebin bile göz ardı edilmediği bir hassasiyet gösterilmektedir. Azınlıklar, Roman toplumu ve dezavantajlı bütün birey veya gruplara birtakım pozitif ayrımcılıklar da sağlanarak eğitim olanaklarından istifade etmeleri sağlanmaktadır. Bu bakımdan eğitim geleceğe yönelik olarak toplumsal ve bireysel düzeyde eşitlik sağlamada önemli bir imkân olarak görülmektedir.

11 İyi eğitimli ebeveynler:
Finlandiya’da yetişkin eğitimine oldukça önem verilmektedir. Özellikle ebeveynlerin gelecek nesilleri yetiştirmedeki katkısı göz ardı edilmeden okullar ve veliler işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar.İlerleme ve gelişmede ebeveynlerin sahip olduğu yüksek motivasyonu sürekli kılmada yerel eğitim otoriteleri ve sivil toplum kurumları ile okullar önemli bir işlev görmektedirler.

12 Yaşam boyu eğitim: Finlandiya’da eğitim sadece okul yılları ile sınırlı olmayıp,bireyin yaşam boyu her alanda kendini geliştirebileceği olanakları bulmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenen bir toplum olarak Finlandiya’da eğitim öğretim faaliyetleri eğitimle ilgili gruplar(Öğretmenlerin, eğitimci olmayan personelin, öğrencilerin ve ailelerin temsilcilerinden oluşan Okul Yönetim Kurulu ve yerel yönetimin eğitimle ilgili kurulu) tarafından yürütülür.

13 FİNLANDİYA’DA OKULLAR
Hem Fince hem de İsveççe dilleri için öğretim kurumları bulunmaktadır. Tüm öğretimin ya da öğretimin bir kısmının yabancı bir dilde verildiği bazı eğitim kurumları da mevcuttur (genel olarak İngilizce). Finlandiya’da bazı okullar, normal okullara göre müzik, spor, dil ağırlıklıdırlar. Eğitimin tüm aşamaları ücretsizdir. Romanlar ve diğer azınlıklara mensup olanların yanı sıra özel eğitime muhtaç olanlara da her türlü eğitim olanakları sunulmasına özen gösterilmektedir.

14 Çizelge 1. Finlandiya Eğitim Sistemi

15 1. Okul Öncesi Eğitim 6 yaşına kadar olan süreçte çocuklar kreşlere ya da özel yuvalarda bulunan “aile kreş grupları”na gidebilmektedirler. 2001 yılından bu yana 6 yaşındaki tüm çocuklar ücretsiz okul öncesi eğitim alma hakkına sahiptir. Okul öncesi eğitim gönüllüdür. Finlandiya’da,altı yaş grubunda okul öncesine devam etme oranı % 98 gibi bir oranla oldukça yüksek düzeydedir.türkiye’de bu oran % 37 olarak açıklanmıştır.

16 2.Temel Eğitim “Kapsamlı Okullar”da, 9 yıl (7 – 16 yaş)
Temel eğitim herkese, tamamen ücretsizdir ve zorunludur. Tüm okul malzemeleri, sağlık hizmetleri belediye tarafından karşılanır. Herkese ücretsiz yemek verilir. Ev ile okul arası 5 km.den fazla ise okul taşıma ücretini öder. Velilerin okul seçme hakkı olmasına rağmen öğrenciler daha çok evlerine yakın olan okullara giderler. Okul yılı 190 gündür. Okullar haftanın 5 günü açık olup, haftalık 19 – 30 saat ders işlenir. Ek olarak, fazladan tatillerle ilgili yerel özerklik söz konusudur. Finlandiya, Avrupa’nın en az ders saatine sahip ülkelerinden birisidir.

17 Sınıf mevcutları 20–30 arası, ders saati 45 dakika
Eğitim ilk 6 yılda sınıf öğretmeni tarafından, son üç yılda ise konu öğretmenleri tarafından verilmektedir. Öğretmenler kendi öğretim metotlarını seçerler ve yine kendi eğitim malzemelerini belirleme konusunda özgürdürler. Değerlendirme günlük okul hayatının sürekli bir parçasıdır ve her öğrenci yılda en az bir kez bir rapor almaktadır. Başarı hem sürekli olarak hem de öğretmenlerin uyguladığı sınavlarla değerlendirilmektedir. Karneler ilk 3 sınıfta sözel, diğer sınıflarda sayısaldır. Değerlendirmede 4’ten 10’a kadar derecelendirme ölçeği kullanılır. Kapsamlı okul” hayatının 9 yılını başarıyla tamamlayan öğrenciye bir belge verilmektedir. Ek sınıf ” adında 10. sınıf bulunmaktadır. Eğer öğrencinin seçmek istediği bölümde yer yoksa öğrenci 10. sınıfa devam eder ve burada notlarını yükseltme imkânı bulur. Seçmeli olan 10. yılı tamamlayan öğrencilere ek bir belge sunulmaktadır.

18 3.Ortaöğretim Genel ve Meslekî okullarda, 3 yıl (16 -19 yaş)
Öğrencilerin %90’ından fazlası temel eğitimin hemen ardından eğitimlerine devam etmektedirler. Bu öğrencilerin yaklaşık %54’ü Genel Ortaöğretimi seçerken, %36’sı Mesleki Ortaöğretimi tercih etmektedir. Başvuru süreci ortak ulusal başvuru sistemi vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Okullar, temel eğitimin ortalamasına bakarak öğrenci almaktadır. Bununla birlikte “giriş ve yetenek sınavları” da yapılabilmektedir. Her iki okul sistemi üniversiteye açıktır.

19 a) Genel Ortaöğretim Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih etmektedirler Eğitim yıllık derslere göre organize edilmiş değildir. Her ders, dersin tamamlanmasına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve bir öğrenci gerekli sayıda dersi tamamladığı zaman okul diplomasını alır. Genel Ortaöğretim iki ulusal ana dili, bir yabancı dili ve matematik ya da genel dersleri (insani bilimler ve doğal bilimler) içeren dört zorunlu testten oluşan ulusal bir üniversite giriş sınavı ile sona ermektedir. Öğrenciler sınavda seçmeli testler de alabilmektedirler.

20 b)Meslekî Ortaöğretim
Finlandiya’da son on yılda Meslekî Ortaöğretime olan rağbet artmış. Devlet meslek liselerine 3,1 milyar Euro’luk bir bütçe ayırıyor. Yedi farklı eğitim alanını, 112 farklı çalışma programını içeren 52 mesleki yeterliliği kapsamaktadır. Öğrenciler meslek liselerine girerken istedikleri alanı seçme hakkına sahiptirler. Yapılan çalışmalar öğrenci danışmanlığını ve bir final projesini de içermektedir. Bazı çalışmalar zorunludur, bazıları ise seçmelidir. İş tecrübesine önem verilmektedir. Her öğrenci 3 sene içerisinde en az 6 ay iş yerinde mesleğini görmektedir. Bireysel çalışma planına dâhil edilmiş olan tüm çalışmaların başarı ile tamamlanmasının ardından bir yeterlilik sertifikası verilmektedir. Ortaöğretime devam eden bir öğrenci Genel Ortaöğretim’in bazı derslerini alarak, oradan da diploma alabilir. Mesleki Ortaöğretim’deki öğrenciler de üniversite giriş sınavına girebilmektedirler.

21 4.Yüksek Öğretim a) Üniversiteler
Üniversiteler bilimsel araştırma ve öğretimi sağlamaya yöneliktir.Finlandiya’da yaklaşık 20 tane üniversite ve kolej bulunmaktadır. Bu eğitim kuruluşlarına girmek genellikle zordur. Öğrenci seçimi, öğrencinin okuldaki performansı ile giriş sınavındaki başarısıgöz önünde bulundurularak yapılır. Lisans seviyesindeki üniversiteler 3 yılda, mastır derecesindeki üniversiteler 5–6 yılda tamamlanabilir.  Buna ek olarak, üniversiteler bilimsel lisansüstü derecesi olan licentiate ve doktora dereceleri vermektedirler.

22 b)Teknik Okullar Uygulamaya yönelik bir yaklaşım benimsemişlerdir.
Teknik okullara öğrenci seçimi ana olarak okul başarısına ve iş deneyimine, genelde de giriş sınavlarına dayanmaktadır. Bir teknik okul derecesi almak için gerekli çalışmalar 3,5–4 yıl gerektirmektedir (çalışma alanına göre değişmektedir).

23 Özel Eğitim Uygulamaları
Temel eğitimde, özel eğitime gereksinim duyan bireyler için özel eğitim sınıfları,özel eğitim öğretmeni ve her birey için bireysel bir öğretim programının hazıranması zorunluluğu gibi olanaklar sağlanmaktadır. Buna ek olarak, özel desteğe ihtiyacı olan öğrencilere uygun olan durumlarda normal kurumlar tarafından ilkokul öncesi ve mesleki eğitim ve öğretim sunulmaktadır.

24   Yetişkin Eğitimi Resmi okul sistemlerine ek olarak özel işletilen enstitüler de yetişkin eğitimi için çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Böylelikle tüm eğitim ve öğretim şekilleri yetişkinler için de sunulmaktadır. Bazı eğitim kurumları yalnızca yetişkin eğitim ve öğretimine odaklanmışlardır. Yetişkin eğitim ve öğretimi firmalar içerisinde hizmet içi eğitim şeklinde de verilmektedir. Çalışmalar her öğrenci için ayrı olarak hazırlanan bireysel öğrenme programlarına dayanmaktadır. 3 tür yeterlilik bulunmaktadır: ortaöğretim sonrası ileri mesleki yeterlilikler özel mesleki yeterlilikler Sistemin kurulumu ve denetlenmesi işveren, çalışan ve öğretmen temsilcilerinden oluşan üç taraflı yeterlilik komitesinin sorumluluğu altındadır. Eğitim kurumlarının geniş bir özerkliğinin yanı sıra verilen eğitimin hedeflerine,hedef kitlesine ve metotlarına karar verme özgürlüğü de bulunmaktadır.

25 Okul Mimarileri Finlandiya’da okul mimarisine özel önem verilmektedir. Çok katlı binalar yerine geniş bahçeler içerisinde tek katlı yapılar tercih edilmektedir. Finlandiya okul mimarisinin ayırıcı özelliği okul içindeki düzenlemeleridir. Okulların iç mimari sistemi rahatlık ve açıklık üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin kendilerini ev ortamındaymış gibi hissetmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler standart bir üniforma ile okula gelmek zorunda değillerdir.Okul içi her metrekarenin eğitimde kullanılması hedeflenmektedir.Ortak çalışma, dinlenme ve yeme içme alanları izole mekânlardan ziyade sınıfların açıldığı geniş alanlarda yer almaktadır. Ortam enformel olarak tasarlanmıştır. Amaç öğrencinin kendi evinde olduğu şekilde rahat etmesini sağlamaktır Öğretmenlerin ayrıca bir arada oturabilecekleri öğretmenler odası ve branş öğretmenlerinin beraber çalışmasını sağlayacak çalışma odaları bulunmaktadır.

26 FİNLANDİYA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ
İlk ve ortaöğretime öğretmen yetiştirme 1971’de yüksek öğretim bünyesine alınarak öğretmenlerin üniversitelerden mezun olma zorunluluğu getirilmiştir. İlk ve ortaöğretim okullarında görev alacak sınıf ve branş öğretmeleri yüksek lisans mezunu olarak yetiştirilirler. Öğretmen yetiştirme süreci, araştırma temelli oryantasyon, ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ve pedagojik bir programı içeren yapıyı arz eder. Bu bakımdan öğretmen yetiştirme oldukça zorlu ve yoğun bir öğretim sürecine tabidir. Öğretmenlik mesleği Finlandiya’da oldukça önemsenen bir alandır. Alanın kendine has özellikleri aşağıda sıralanmıştır. • Öğretmenlik mesleğinin statüsü oldukça yüksektir, • Popüler bir çalışma alanı olarak yüksek yeterlikler gerektirmektedir, • Bütün kademe öğretmenlikleri için yüksek lisans düzeyinde öğrenim zorunludur • Teori ve pratik bütünlüğü sağlanmıştır.

27 Meslek Popülerlik %’si Öğretmen 26 Psikolog 18 Sanatçı Mimar 15
Çizelge 2. Finlandiya’da Mesleklerin Popülerlik Düzeyi Meslek Popülerlik %’si Öğretmen 26 Psikolog 18 Sanatçı Mimar 15 Hekim/Doktor 10 Hemşire 09 Rahip 02

28 Sınıf Öğretmeni Eğitimi Örneği (MA 300 AKTS)
Çizelge 3. Sınıf Öğretmeni Eğitimi Sınıf Öğretmeni Eğitimi Örneği (MA 300 AKTS) Staj Programı Öğretmen Eğitiminde Toplam Staj 25 AKTS Lisans (180 AKTS) Staj I: Uyum Stajı (5AKTS) Staj II: Temel Uygulama Okulunda Master (120 AKTS) Staj III: Alan Stajı (6AKTS) Staj IV: Üst Düzey Staj(9 AKTS) Herhangi Bir Okulda

29 Öğretmen Eğitiminde Uygulama Okulları
Finlandiya’da her eğitim fakültesinin temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde bir uygulama okulu vardır. Finlandiya öğretmen yetiştirme sisteminde bu uygulama okullarının önemli yeri vardır. Öğretmen adayı tüm öğrenciler, branşlarıyla ilgili alan eğitimleri ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili teori eğitimleri sonrasında katıldıkları staj çalışmalarının en önemli kısmını bu uygulama okullarında yaparlar. Uygulama okullarındaki staj eğitimi sürecinde uygulama okullarında görev yapan danışman öğretmenlerin gözetim ve rehberliğinde usta çırak ilişkisine benzer bir sistemle öğretmen eğitimi yapılır. Uygulama okullarında staj yapan öğretmen adayların hazırlıklarını yapmaları ve çalışmaları için ayrılmış bir ortamlar bulunmaktadır.

30 Staj eğitiminin sonunda, uygulama okulunda görevli danışman öğretmen ve eğitim fakültesinden danışman öğretim elamanı, öğretmen adayını staj eğitiminin tüm aşamalarındaki performansını ve yapılan rehberlik çalışmaları sonrasında gösterdiği gelişimi göz önünde bulundurularak başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirirler. Başarısız görülen öğretmen adayına başarısız görülen yönleri bildirilir. Başarısız görülen öğretmen adayı staj eğitimin tekrar almak zorundadır.

31 Branşlara Göre Öğretmen Eğitimi
Okul Öncesi Öğretmenleri Kreşlerdeki öğretmen ve yardımcı rehber elemanlar ya bir üniversiteden veya teknik okuldan lisans derecesine sahiptirler. Ayrıca, ortaöğretim ikinci devre sonrasında mesleki yeterlilik kazandırma sürecinde sertifikalandırılmışlardır. Buna ek olarak, ortaöğretim ikinci devre düzeyinde ilgili mesleki yeterliliklere sahip olan diğer çocuk bakımı profesyonelleri tarafından desteklenmektedirler. Sınıf Öğretmenleri Temel eğitimin ilk altı yılında görev yapan öğretmenler genelde tüm derslere girmektedirler, buna karşılık son üç yıllık dönemde ve ortaöğretim ikinci kademe düzeyinde branş öğretmenleri de derslere girmektedirler. Sınıf öğretmenleri eğitim alanında yüksek lisans yapmış kişiler iken, branş öğretmenleri pedagojik formasyon sertifikası alarak alanlarıyla ilgili yüksek lisans derecesine sahip olurlar.

32 Branş Öğretmenleri Branş öğretmenliği için başvuruda bulunan kişiler her zamanki prosedürü takip ederek ayrı ayrı üniversite fakültelerine ve kendi alanlarından sorumlu olan bölümlere (örneğin matematik) başvuru yapmaktadırlar. Branş öğretmeni olmayı arzu eden kişiler bunun dışında branş öğretmenliği eğitimi için başvuruda bulunmaktadırlar.Kuruma ve konuya bağlı olarak, mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin ya 1) uygun bir lisans (ya da lisansüstü) akademik derece 2) uygun bir teknik okul derecesi ya da 3) kendi mesleki alanlarında mümkün olan en üst düzeyde yeterliliğe, alanda en az 3 yıllık deneyime ve en az 35 kredilik pedagojik formasyona sahip olmaları gerekmektedir.

33 Finlandiya’da hizmet öncesi eğitimin yanında görev başında bulunan
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi Finlandiya’da hizmet öncesi eğitimin yanında görev başında bulunan öğretmenlerin hizmetiçi eğitimine de ayrı bir önem verilmektedir. Görev başında bulunan öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde temel sorumluluk işverene aittir. Her öğretmen yıllık en az üç günlük zorunlu bir hizmetiçi eğitim programına tabi tutulur. Ayrıca okul müdürünün liderliğinde öğretmenler arasında sağlanan etkileşim ve işbirliği ile iş başında sürekli bir mesleki hizmetiçi eğitim ile öğretmenlerin pedagojik yeteneklerini geliştirmek ve güncellemek amaçlanır. Ayrıca öğretmenler okul yılı boyunca hizmetiçi eğitimlere gönüllü olarak katılabilirler. Öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri ve uygulama okulları diğer okullarda görevli öğretmenler için hizmetiçi eğitim fırsatlarını sağlarlar. Uygulama okulunda görevli öğretmenler profesyonel düzeyde hizmetiçi eğitim alırlar.

34 BAZI GÖRÜNTÜLER VE NOTLAR
Ziyaret edilen Heinavaara Okulundan bir görünüm. Bilgisayar ve internet erişimi özel sınıflar yerine okulun genel salon ve koridorlarında sağlanmaktadır.

35 Ziyaret edilen Heinavaara Okulunun koridorundan bir dersliğin görünümü.
Sınıf içinde yapılan çalışmaları koridordan geçerken görmek ve gözlemlemek mümkün.

36 Tulliportti Uygulama Okulunun müzik uygulama salonundan bir görünüm.
Öğrenciler müzik derslerinde yaptıkları çalışmaları, ugulamalı olarak sunma imkanı bulabilmekteler.

37 Okullarda kullanılan öğrenci sıra ve masaları
Okullarda kullanılan öğrenci sıra ve masaları. Tekli olan sıra ve masaların öğrencilerin boyuna göre ayarlanabilmesi ve öğrencilerin ders araç-gereçlerini yerleştirebileceği şekilde kapaklı olması dikkat çekmektedir.

38 Tulliportti Uygulama Okulunun koridorlarından bir görünüm
Tulliportti Uygulama Okulunun koridorlarından bir görünüm. Okul koridorlarında öğrencilerin teneffüslerde dinlenmeleri ve oturmaları için geniş alanlar bulunmaktadır.

39 Tulliportti Uygulama Okulunda “Ders Gözlemleme” çalışması kapsamında
Fen ve Teknoloji dersinden bir görünüm.

40 Tulliportti Uygulama Okulunda “Ders Gözlemleme” çalışması kapsamında
Müzik dersinden bir görünüm. Öğrencilere yaptıkları çalışmaları dijital ortamda kaydetme ve dinleme fırsatı sunulabilmektedir.

41 Ziyaret edilen Heinavaara Okulunun koridorundan bir görünüm
Ziyaret edilen Heinavaara Okulunun koridorundan bir görünüm. Kütüphanenin öğrencilerin rahatlıkla ulaşmalarına imkan verecek şekilde koridora yerleştirilmiş olması dikkat çekmektedir.

42 Tulliportti Uygulama Okulunda “Ders Gözlemleme” çalışması kapsamında
İngilizce dersinden bir görünüm. Dersler sırasında uygulamalı grup çalışmalarına önem verilmektedir.

43 Tulliportti Uygulama Okulunun koridorlarından bir görünüm. Öğrenciler
serbest zamanlarında okulun koridorunda dinlenebilmekteler.

44 Lansikatu Uygulama Okulunun bir dersliğinde eğitim öğretim çalışmalarında
kullanılan eğitim teknolojilerinden bir görünüm. Öğretim çalışmalarında görselliğe önem verilmektedir.

45 Ziyaret edilen Heinavaara Okulunda öğrenci sıra ve masalarından bir görünüm.
Masaların, ders esnasında yapılan etkinliklere göre farklı şekillerde konumlandırılmaya olanak sağlayabilmesi dikkat çekmektedir.

46 Lansikatu Uygulama Okulunun koridorundan bir görünüm
Lansikatu Uygulama Okulunun koridorundan bir görünüm. İnternet bağlantılı bilgisayarlar ve kütüphane açık alanda bulunmaktadır.

47 Lansikatu Uygulama Okulunun koridorunda bulunan kütüphaneden bir görünüm

48 Ziyaret edilen Heinavaara Okulunun resim ve ağaç işleri atölyesinden bir görünüm.
Tüm eğitim kademelerinde, öğrencilerin psikomotor becerilerinin geliştirilmesi amacıyla atölye eğitimlerine önem verilmektedir.

49 Tulliportti Uygulama Okulundaki “Ders Gözlemleme” çalışması kapsamında
müzik dersinden bir görünüm.

50 Lansikatu Uygulama Okulu birinci sınıf dersliğinden bir görünüm. Okuma
yazma çalışmalarında ses öğretiminde eğitim teknolojileri ve diğer görsellerin kullanımına önem verilmektedir.

51 HAZIRLAYANLAR: SONGÜL İNAN YILMAZ MEHMET SADIK KÖMÜRCÜ RÜSTEM ÇAKI MEHMET GÜÇ


"FİNLANDİYA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETMEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları