Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Basınç Basınç Adım:Furkan Tugra Soyadım:Özyıldız Ögretmen:Tuncer Altıparmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Basınç Basınç Adım:Furkan Tugra Soyadım:Özyıldız Ögretmen:Tuncer Altıparmak."— Sunum transkripti:

1 Basınç Basınç Adım:Furkan Tugra Soyadım:Özyıldız Ögretmen:Tuncer Altıparmak

2 Basınç Nedir ? Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana dü ş en miktarıdır. Katı, Sıvı ve Gazlar a ğ ırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kayna ğ ı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete Basınç (P), bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti (F) denir. Basınç ile basınç kuvveti arasında; P=F/A ba ğ ıntısı vardır. Basınç kuvvetinde birim yüzeyin yani alanın önemi yoktur. alan ayrıca S harfiyle de ifade edilir.

3 Katılarda Basınç Bütün cisimler a ğ ırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygular. Ş ekildeki gibi duran bir cismin yüzeye dik olarak uyguladı ğ ı kuvvet a ğ ırlı ğ ına e ş ittir.

4 GGG GGG S S G a ğ ırlı ğ ındaki cisim kum zemine bırakıldı ğ ında yaptı ğ ı basınçtan dolayı bir miktar batar. Bu cismin üzerine aynı a ğ ırlıkta bir cisim daha konuldu ğ unda batma miktarının arttı ğ ı görülür.Buna göre,cisimlerin bulundu ğ u yüzeye yaptı ğ ı basınç,a ğ ırlıkları (yüzeye uyguladıkları dik kuvvet) ile do ğ ru orantılıdır.

5 S 2S G a ğ ırlı ğ ındaki cismin kum zemine batma miktarı temas yüzeyine göre de ğ i ş ir.Temas yüzeyi arttırıldı ğ ında cismin a ğ ırlı ğ ı de ğ i ş medi ğ i halde batma miktarının azaldı ğ ı görülür.Buna göre cisimlerin bulundu ğ u zemine yaptı ğ ı basınç temas eden yüzey alanı ile ters orantılıdır.

6 Karla kaplı bir zeminde bata çıka yüründüğünden ilerlemek zordur.Bu nedenle kışın kar kalınlığının belli bir seviyenin altına düşmediği yerlerde insanlar geniş tabanlı kar ayakkabıları giyerek daha rahat yürür.Bunun nedeni kar ayakkabılarının geniş tabanlı olup yere temas eden yüzey alanının büyük olması ve böylece yapılan basıncın azaltılmasıdır. Kum zemindeki cismin üzerine bırakılan diğer bir cismin yüzeye yapılan basıncı arttırdığını öğrendik.Bu durum yüzeye uygulanan dik kuvvetin artması olarak da tanımlanabileceğine göre üstteki cismin ağırlığının alttaki cisim tarafından değiştirilmeden yüzeye iletildiğini gösterir. Katı cisimlerin kendilerine uygulanan kuvveti iletmesi sonucunda küçük bir kuvvetin etkisiyle büyük basınç elde etmek mümkün olmaktadır. İnsanlar bu durumdan faydalanarak günlük hayatta yaptığı işlerin bir çoğunu kolaylaştırmıştır.Örneğin;iğne ile dikiş dikme,balta ile odun kırma,bıçak ile ekmeği dilimleme,makas ile kumaş kesme bunlardan bir kaçıdır. Bununla birlikte bazı durumlarda oluşan ya da oluşacak olan basıncı azaltmak işlerimizi kolaylaştırır.Örneğin;İnşaatta kullanılan çok ağır iş makinelerinin büyük ve çok sayıda tekerleklerinin ya da geniş paletlerinin olması,arabalarda kullandığımız emniyet kemerlerinin geniş yapılması bunlar arasında sayılabilir.

7 Sıvılarda Basınç Sıvılarda Basınç Sıvılar da katılar gibi a ğ ırlıklarından dolayı basınç uygular.Bununlar birlikte sıvılar akı ş kan olduklarından katılardan farklı olarak sadece kabın tabanına de ğ il temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uygular. Kabın herhangi bit noktasına etkiyen sıvı basıncının nelere ba ğ lı oldu ğ unu bu noktadan açaca ğ ımız bir delikten çıkan sıvının hızını nelerin de ğ i ş tirdi ğ ine bakarak anlayabiliriz.

8 Pascal Prensibi Yapısı Kesitleri farklı 2 silindirin tabanından birle ş mesiyle olu ş an bir bile ş ik kaptır. Küçük piston üzerine kuvvet uygulandı ğ ında bunun olu ş turaca ğ ı basınç kabın her yanında aynıdır. (Sıvıya basınç uygula her yere iletsin.) Büyük pistonun kesiti büyük oldu ğ undan kesiti büyük olan yerden büyük basınç kuvvetleri olu ş ur. Bu yüzden a ğ ır yükleri küçük kuvvetlerle kaldırabiliriz. Kuvvet kazancı pistonların yüzeyine ba ğ lıdır. S1/S2 oranı ne kadar büyükse kuvvet aynı oranda küçülür. Kullanım Yerleri Su cenderesi,hidrolik krikolar, otomobil kaldırmak, di ş çi koltuklarını kaldırmak, sanayide pres makineleri, hidrolik direksiyon ve fren sistemleri, bazı bitkileri sıkı ş tırmak, metal sıkı ş tırmak, kâ ğ ıt sıkı ş tırmak ve basma tulumbaları,...gibi.

9 AÇIK HAVA BASINCI Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılar gibi a ğ ırlı ğ ından dolayı dokundukları yüzeylere basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. Açık hava basıncının de ğ eri yeryüzüne yakın yerlerde en büyüktür. Yükseklere çıkıldıkça, hava molekülleri azalaca ğ ı için açık hava basıncının de ğ eri azalır.

10 Toriçelli Deneyi Yaklaşık bir metre uzunlu ğ un da olan bir ucu kapalı cam boru alınarak a ğ zına kadar cıva dolduruluyor. Borunun açık kısmı el ile kapatılıp cıva çana ğ ına daldırıldıktan sonra el çekildi ğ inde, cıvanın biraz çana ğ a boşalıp sonra sabit kaldı ğ ı görülüyor. Bu durumda borudaki cıva yüksekli ğ i 76 cm oluyor. Borunun a ğ zı açık oldu ğ u halde cıvanın tamamının çana ğ a boşalmamasının nedeni, cıva basıncının açık hava basıncı tarafından dengelenmesidir. Aynı deney farklı genişlikteki borularla yapıldı ğ ında cıva düzeyleri arasındaki farkın yine 76 cm oldu ğ u görülüyor. Yani borudaki cıva yüksekli ğ i borunun kesitine ba ğ lı de ğ ildir. Toriçelli bu deneyi deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta yapmıştır. Açık hava basıncının ölçüldü ğ ü aletlere barometre denir. Şekildeki barometrede çanaktaki cıva üzerine etki eden açık hava basıncı, cıva tarafından itilerek, borudaki cıva basıncını dengeler.

11 Magdeburg Deneyi 1664 yılında,hava basıncının etkisini göstermek amacıyla Otto Von Guerrike (Otto Fon Gürrik) tarafından,Magdeburg Yarım Küreleri olarak anılan bir deney yapılır.Metal olan iki büyük yarım küre birleştirilip içindeki hava boşaltılır.Sonra,oluşan vakum küreye çok sayıda at koşularak yarım küreler birbirinden ayrılmaz.Bunu sa ğ layan etki,kürenin dışındaki hava basıncıdır.

12 KAPALI KAPLARDAK İ GAZLARIN BASINCI Gazların basıncı, gaz moleküllerinin sürekli kabın iç çeperlerine çarpmaları sonucu oluşmaktadır. Kabın iç yüzeyindeki birim yüzeye, birim zamanda çarpma sayısı ne kadar fazla ise, basınç ta o kadar fazladır. Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeyindeki her noktaya çarpma sayısı eşit olduğundan, her noktadaki gaz basıncı da eşit olur. Kapalı kaptaki gazların basıncı genel olarak üç niceliğe bağlıdır. 1. Sıcaklık ve hacim sabit ise gaz basıncı molekül sayısı ile doğru orantılıdır. 2. Sıcaklık ve molekül sayısı sabit ise, kabın yani gazın hacmi ile ters orantılıdır. Hacim arttıkça basınç azalır, hacim azaldıkça basınç artar. 3. Hacim ve molekül sayısı sabit ise, gazın basıncı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça gaz moleküllerinin hızı artar ve kabın iç yüzeyinde birim alana çarpma sayısı artar. Bu da basıncın artmasına neden olur.

13 Kaynakça Anafen Yayınları Konu Anlatımlı Kitap tr.wikipedia.org/ Körfez Yayınları Etkin Ö ğ retim Dergisi 2 www.fenokulu.net http://www.msxlabs.org


"Basınç Basınç Adım:Furkan Tugra Soyadım:Özyıldız Ögretmen:Tuncer Altıparmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları