Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.07.2012 1746 Goya,30 Mart’ta Zaragozalı tezhip ustası José de Goya’nın ve Engracia Lucientes’in o ğ lu olarak dünyaya geldi. Goya is born on 30 th,son.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.07.2012 1746 Goya,30 Mart’ta Zaragozalı tezhip ustası José de Goya’nın ve Engracia Lucientes’in o ğ lu olarak dünyaya geldi. Goya is born on 30 th,son."— Sunum transkripti:

1

2 03.07.2012

3 1746 Goya,30 Mart’ta Zaragozalı tezhip ustası José de Goya’nın ve Engracia Lucientes’in o ğ lu olarak dünyaya geldi. Goya is born on 30 th,son of a master gilder, José de Goya and Engracia Lucientes, resident in Zaragoza. V.Felipe öldü,VI.Fernando İ spanya’nın yeni kralı oldu. King Philip V died, Ferdinand VI became the new King of Spain. 1748 Montesquieu Kanunların Ruhu’nu yayımladı. Montesquieu publishes The Spirit of the Laws in Geneva. 1749 Goethe Frankfurt’ta do ğ du. Goethe born in Frankfurt. 1751-1759 Ö ğ renimini, sınıf arkada ş ı ve yakın dostu, Aydınlanma hareketinin öncülerinden Martín Zapater’le beraber Zaragoza Pías Okulu’nda tamamladı. Studies in the Escuelas Pías school in Zaragoza with a fellow pupil and close friend, who is one of the pioneers of the Enlightment movement, Martín Zapater.

4 “Goya, her zaman büyük bir sanatçı, sık sık da deh ş et uyandıran bir sanatçıdır…Cervantes döneminde zirveye ula ş an, temelde ne ş eli ve ş akacı İ spanyol yergici ruhuna çok daha modern bir ş ey, günümüzde çok takdir gören bir nitelik,tanımlanamayana dü ş künlük,hayvani özellikler edinmi ş insan çizgileriyle deh ş etengiz bir do ğ a kavramı eklemi ş tir.” Charles Baudelaire,Estetik Arayı ş lar(1868) Sergide dünya sanat tarihinin en büyük ustalarından Francisco da Goya’nın izledi ğ i sanatsal yolun bir rotası çizilmektedir.Kendinden önceki üstün resim gelene ğ inin mirasçısı olan Goya, modern anlatımların da habercisi olarak anılır. İ spanya ve tüm Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine tanıklık eden Goya toplumsal olayları ele ş tirel bir bakı ş açısıyla yansıtır.Gerçekçi ve yer yer ürkütücü üslubuyla karanlı ğ ın en iyi anlatıcılarından biri olan Goya’nın gravür serileriyle çe ş itli ya ğ lıboyalarını bulu ş turan sergi,bir dönemin ruhuna tanıklık ederken ressamın sıradı ş ı imgelemine de ı ş ık tutuyor. “Goya, is always a great artist and often a terrifying artist… adding to the Spanish satirical spirit,fundamentally joyful and humorous,as it was in the time of Cervantes,something much more modern,a quality that is highly appreciated in modern times,as is love for the indefinable,a terrifying sense of nature,of human features that have acquired animal characteristics…” Charles Baudelaire,Estetik Arayı ş lar(1868) The exhibition traces the artistic path of one of the greatest masters in art history.Being the successor of the predominant art tradition of the times before him, Goya is commemorated as the precursor of the modern narrative. Bearing witness to a turbulent period in Spain and Europe, Goya reflects the social circumstances of the era with a critical perspective. The exhibition unites his various oil paintings and engraving series and shed light on Goya’s extraordinary imagination with his realistic and at times frigthening style that makes him one of the best narrators of darkness.

5 Sık Dokuyorlar Aside yedirme baskı,leke baskı,i ğ ne kazı ve çelik kalem, Özel koleksiyon,Madrid They spin finely Etching,aquatint,dry point,and burin, Private collection,Madrid

6

7 Hepsi Dü ş ecek Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı, Özel koleksiyon,Madrid All will fall Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

8

9 Francisco Goya y Lucientes,ressam Aside yedirme baskı,leke baskı,i ğ ne kazı ve çelik kalem, Özel koleksiyon,Madrid Francisco Goya y Lucientes,painter Etching,aquatint,dry point,and burin, Private collection,Madrid

10

11 KAPR İ ÇYOLAR,1799 Goya gravür çalı ş malarına 1788’de bu alanda söz sahibi olan İ talyanlar’ın özellikle de Velázquez’in eserlerini kopyalayarak ba ş ladı.Acemili ğ inin yansıdı ğ ı bu çalı ş maların ardından,saray ba ş ressamlı ğ ına atandı ğ ı 1799’da yayımladı ğ ı ilk dizisi, 80 baskıdan olu ş an Kapriçyolar’dır. 1729 tarihli İ spanyol Akademi Sözlü ğ ü’ne göre kapris “dü ş ünceden (niyetten)yola çıkarak olu ş turulmu ş, genellikle ola ğ an ve yaygın kurallara uymayan yargı…”olarak tanımlanıyordu. Goya, 18.yüzyıl sonu İ spanyol toplumunun, özellikle soyluların ve din adamlarının yergisi niteli ğ indeki bu serisiyle döneminin toplumsal a ş ırılıklarını ustalıkla ele ş tirebilen bir aydın oldu ğ unu kanıtlıyordu. Kapriçyolar’da İ talyan karikatürlerinden yararlanır;kahramanların yüz hatları abartılıdır,bazı örneklerde insanın kusurlarını ve zavallılı ğ ını vurgulamak için çehrelere hayvani özellikler ekler.Dizinin 300 nüshası Madrid’de sanatçının evine yakın bir parfüm ve içki dükkânında 14 gün boyunca satı ş a sunulmu ş tur. Engizisyon’un kendisine kar ş ı önlem almasından korkan Goya, sadece 27 nüshası satılan diziyi satı ş tan çekerek, o ğ luna ömür boyu maa ş ba ğ lanması kar ş ılı ğ ında Kral IV. Carlos’a devretmi ş tir. CAPRICHOS,1799 Goya’s first print series was a collectionof copies of paintings by Velázquez in 1778. They were clumsy and strongly influenced by,among others, the Italian models popular at the time. In 1799, after being appointed court painter,he published the series called the Caprichos which was to be composed of 80 prints. In the Spanish Dictionary of 1729, capricho (caprice) was defined as a “judgement formed by an idea [of intent] and in general outside ordinary common rules…” The series is a satire of 18 th century Spanish society, especially the nobility and clergy through which he proves to be an enlightened intellectual, able to masterfully criticize the excesses of the society of his time. Inspired by Italian caricature, the features of the characters in the Caprichos are exaggerated and in some cases he adds animal features to the faces to highlight human vices and clumsiness. The series, of which 300 were printed,was on sale for 14 days in a perfume and liqueur shop in Madrid, close to the artist’s residence. The Inquisition was able to take action against Goya, and the artisat was terrified enough to withdraw the series after having sold only 27 copies. He decided to offer the original plates to King Charles IV,in exchange for a life pension for his son.

12 Sofu meslek Aside yedirme baskı,leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Devout profession Etching,aquatint,and dry point Private collection,Madrid

13

14 Kar ş ılıklı Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı,i ğ ne kazı ve çelik kalem, Özel Koleksiyon,Madrid What one does to another Etching,burnished aquatint, dry point,and burin, Private collection,Madrid

15

16 Bekle meshetsinler Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Wait till you’ve been anointed Etching,burnished aquatint, and dry point, Private collection,Madrid

17

18 Güzel hoca Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Pretty teacher Etching,burnished aquatint, and dry point, Private collection,Madrid

19

20 Uçup gitti Aside yedirme baskı, leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid They have flown Etching, aquatint, and dry point, Private collection,Madrid

21

22 IV. Carlos Muhafız Birli ğ i Albayı Üniformasıyla 1800 Tuval üzerine ya ğ lıboya Özel Koleksiyon,Madrid Charles IV in the Uniform of Colonel of the Guardias de Corps 1800 Oil on canvas Private collection,Madrid

23

24 Maria Luisa de Parma Saray Kıyafetiyle 1800 Tuval üzerine ya ğ lıboya Özel Koleksiyon,Madrid Maria Luisa de Parma in Court Dress 1800 Oil on canvas Private collection,Madrid

25

26 Minik Cinler Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı Özel Koleksiyon,Madrid Hobgoblins Etching, and burnished aquatint, Private collection,Madrid

27

28 Bakın ne kadar ciddiler! Aside yedirme baskı, leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Look how solemn they are! Etching, aquatint, and dry point, Private collection,Madrid

29

30 Ne ekersen Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı,i ğ ne kazı ve çelik kalem, Özel Koleksiyon,Madrid Those specks of dust Etching,burnished aquatint, dry point,and burin, Private collection,Madrid

31

32 Vakit geldi Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı,i ğ ne kazı ve çelik kalem, Özel Koleksiyon,Madrid It is time Etching,burnished aquatint, dry point,and burin, Private collection,Madrid

33

34 Toparla,uyanıyorlar Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı Özel Koleksiyon,Madrid Be quick,they are waking up Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

35

36 Niye saklıyor ki? Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı ve i ğ ne kazı Özel Koleksiyon,Madrid Why hide them? Etching,burnished aquatint and dry point Private collection,Madrid

37

38 Ba ğ ırma,salak Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı Özel Koleksiyon,Madrid Don’t scream,stupid Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

39

40 Kimse görmedi bizi Aside yedirme baskı,perdahlanmı ş leke baskı ve çelik kalem, Özel Koleksiyon,Madrid No one has been us Etching,burnished aquatint, and burin Private collection,Madrid

41

42 Yeniden dirilecek mi? Aside yedirme baskı ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Will she live again? Etching and burnisher, Private collection,Madrid

43

44 Gerçek öldü Aside yedirme baskı ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid The truth has died Etching and burnisher, Private collection,Madrid

45

46 İ yi savunuyor kendini Aside yedirme baskı,i ğ ne kazı,çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid He defends himself well Etching,dry point,chisel,and burnisher, Private collection,Madrid

47

48 O ip kopsun Aside yedirme baskı,suluboya ya da perdahlanmı ş leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Let the rope break Etching,watercolor or burnished aquatint and dry point, Private collection,Madrid

49

50 Etobur akbaba Aside yedirme baskı, çelik uç, perdah kalemi ve i ğ ne kazı Özel Koleksiyon,Madrid The carnivorous vulture Etching, chisel, burnisher and dry point, Private collection,Madrid

51

52 Kedicil Pantomim Aside yedirme baskı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Feline pantomime Etching, chisel and burnisher, Private collection,Madrid

53

54 Ortak iyili ğ e kar ş ı Aside yedirme baskı ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Against the common good Etching and burnisher, Private collection,Madrid

55

56 Yolu bilmiyorlar Aside yedirme baskı, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi Özel Koleksiyon,Madrid They don’t know the way Etching, dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

57

58 Üst üste ölüler Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı, Özel Koleksiyon,Madrid A collection of dead men Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

59

60 Mezarlı ğ a giden araba dolusu yük Aside yedirme baskı, leke baskı, çelik uç ve perdah kalemi Özel Koleksiyon,Madrid Cartloads to the cemetery Etching,aquatint, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

61

62 Ölüm dö ş ekleri Aside yedirme baskı,suluboya, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid The deathbeds Etching, watercolor,dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

63

64 Mezara Aside yedirme baskı,suluboya ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid To the cemetery Etching, watercolor and dry point, Private collection,Madrid

65

66 Sa ğ lamlar ve hastalar Aside yedirme baskı, leke baskı, çelik uç ve perdah kalemi Özel Koleksiyon,Madrid The sound and the sick Etching,aquatint, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

67

68 En kötüsü dilenmek Aside yedirme baskı,suluboya ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid The worst is to beg Etching, watercolor and burnisher, Private collection,Madrid

69

70 Beyhude feryatlar Aside yedirme baskı,suluboya, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Vain laments Etching, watercolor, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

71

72 Mutsuz anne! Aside yedirme baskı, perdahlanmı ş leke baskı ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Unhappy mother! Etching, burnished aquatint, and dry point, Private collection,Madrid

73

74 Bir kadının yardımseverli ğ i Aside yedirme baskı,suluboya, perdah kalemi ve çelik uç Özel Koleksiyon,Madrid A woman’s charity Etching, watercolor, burnisher and chisel, Private collection,Madrid

75

76 Büyük marifet! Ölülerle! Aside yedirme baskı,suluboya ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid Great deeds! Against the dead! Etching, watercolor and dry point, Private collection,Madrid

77

78 Daha kötüsü Aside yedirme baskı,suluboya ve i ğ ne kazı, Özel Koleksiyon,Madrid This is worse Etching, watercolor and dry point, Private collection,Madrid

79

80 Bunu da bilmiyoruz Aside yedirme baskı, perdahlanmı ş leke baskı, i ğ ne kazı ve çelik uç, Özel Koleksiyon,Madrid Not [ in the case] either Etching, burnished aquatint, dry point and chisel, Private collection,Madrid

81

82 Bir ustura için Aside yedirme baskı, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid On account of a knife Etching, dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

83

84 Daha fazlası olur mu? Aside yedirme baskı,suluboya, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid What more can one do? Etching, watercolor, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

85

86 Ayaktakımı Aside yedirme baskı, suluboya, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Rabble Etching, watercolor,dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

87

88 Ne büyük bir de ğ er! Aside yedirme baskı, leke baskı, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid What courage! Etching, aquatint, dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

89

90 Tıpatıp Aside yedirme baskı, suluboya, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid The same Etching, watercolor,dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

91

92 Olacaklara dair kasvetli önseziler Aside yedirme baskı, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Sad presentiments of what must come to pass Etching, dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

93

94 Varolmanın acısı Aside yedirme baskı, suluboya, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Bitter presence Etching, watercolor,chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

95

96 Adım atmak zor! Aside yedirme baskı, perdahlanmı ş suluboya, i ğ ne kazı ve çelik uç, Özel Koleksiyon,Madrid The way is hard! Etching, burnished watercolor, dry point, burin and chisel, Private collection,Madrid

97

98 Çare yok Aside yedirme baskı, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid And it can’t be helped Etching, dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

99

100 Ölüleri göm ve sus Aside yedirme baskı, perdahlanmı ş suluboya, i ğ ne kazı ve çelik uç, Özel Koleksiyon,Madrid Bury them and keep quiet Etching, burnished watercolor, dry point, burin and chisel, Private collection,Madrid

101

102 Onları iyile ş tir, sonra da bir ba ş kasını Aside yedirme baskı, suluboya, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid Treat them, then on to other matters Etching, watercolor,chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

103

104 İ stismar ediyorlar Aside yedirme baskı, suluboya, i ğ ne kazı, çelik uç ve perdah kalemi, Özel Koleksiyon,Madrid They avail themselves Etching, watercolor,dry point, chisel, and burnisher, Private collection,Madrid

105

106 Maya ve Yüzleri Örtülü Adamlar yak.1777 Tuval üzerine ya ğ lıboya Özel Koleksiyon,Madrid The Maja and the Cloaked Men ca.1777 Oil on canvas Private collection,Madrid

107

108 Kaçamayacaksın Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı, Özel Koleksiyon,Madrid You will not escape Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

109

110 İ lk kar ş ılarına çıkana evet der,ellerini uzatırlar Aside yedirme baskı ve perdahlanmı ş leke baskı, Özel Koleksiyon,Madrid They say yes and give their hand to the first çömer Etching and burnished aquatint, Private collection,Madrid

111

112 Tasarım / Design Nesrin Kefeli © Foto ğ raflar Pera Müzesi’nden çekilmi ş tir. Photos taken from Pera Museum Müzik/Music Jerez fino


"03.07.2012 1746 Goya,30 Mart’ta Zaragozalı tezhip ustası José de Goya’nın ve Engracia Lucientes’in o ğ lu olarak dünyaya geldi. Goya is born on 30 th,son." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları