Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Module 2- Level of Analysis Translation from Turkish.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Module 2- Level of Analysis Translation from Turkish."— Sunum transkripti:

1 Module 2- Level of Analysis Translation from Turkish

2 Uluslararası İlişkiler ve Spor International Relations and Sports

3 Sporun günümüz küresel toplumundaki önemi gösteriyor ki o toplumu anlayışımız sporun yol açtığı sosyal süreç çeşitliliği analizinden kaynaklanmaktadır. The importance of the sport in today’s global society shows us that understanding that society derives from the analysis of the diversity of social process that sport caused.

4 Uluslararası komitelerin genişlemesi ve devletler ve güçlü ülke grupları arasındaki uyumu geliştirmesi yoluyla milletlerin bütünlüğünü sağlamayı amaçlamaktadır. The integration of the nations is aimed through the improvement of harmony between states and the groups of powerful countries and the expansion of international committees.

5 FIFA gibi uluslararası spor organizasyonlarının küresel etkenler olarak büyüyen önemi, özellikle FIFA ve IOC yöneticileri dünyanın her yerinde diplomatik ayrıcalık aldıklarından dolayı, devlet üstünlüğü dünya görüşüne meydan okumaktadır The growing importance of international organisations like FIFA as global factors challenges the idea of state supremacy because of the diplomatic privilige of especially FIFA and IOC directors everywhere in the world.

6 Tüm Sovyet devletleri ve Sovyet modeli uygulayan devletler için spor kendi uluslararası amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan bir araç olmuştur. Sport has been a means of realizing their own international aims for all the Soviets and the ones applying the Soviet model.

7 Bu durum öyle kökleşmiş ki Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, IOC tarafından kendi bayrakları altında bağımsız birer devlet olarak oyunlara katılmalarına izin verilen ülkeleri Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız ülkeler olarak kabul edilme yarışması ve çalışmalarını, BM içerisinde meşru bir koltuk elde etme için neredeyse bir ön koşul olarak kullanmaya başlamışlardır This case was well established that they almost started using the efforts and competitions of accepting the countries allowed by IOC for the participation to the games as independent countries under their own flags to gain a legitimite chair in the UN just after the disintegration of the Soviet Union.

8 IOC, daha Sovyetler dağılmadan Letonya, Litvanya ve Estonya’nın varlıklarını bağımsız devletler olarak kabul etmiştir IOC accepted Letonia, Lituania and Estonia as independent countries before the disintegration of the Soviets.

9 İngilizler, ilk olarak kendilerine bağlı bulunan kolonilerde (Yeni Zellanda, Avustralya, Güney Afrika ve Hint Okyanusunda) daha sonra Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika’da spor kulüplerinin sayısını artırmışlardır. The British increased the number of the sport clubs firstly in their colonies (New Zealand, Australia, South Africa and the Indian Ocean) and then in Europe, Latin America, Asia and Africa.

10 Bu yerlerde yaşayan yerli halk da kendi spor kulüplerinin sayısını artırmıştır. The natives living there increased the number of their own sport clubs, as well.

11 İngilizler kendi sporlarını diğer ülkelere empoze etmeye çalışmasa da bu ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve fethedip kolonileri yaptıkları yerlerin sporun dünya çapındaki gelişiminde önemli bir rol oynadığı kabul edilmelidir Although the British didn’t try to impose their own sport to the other countries, it should be noted that the colonies played an important role in the development of the worldwide sport and their own welfare.

12 Olimpiyat oyunları, ülkeleri biraraya getirmekte ve sporun sosyal, kültürel ve politik önemini ortaya çıkarmaktadır. Olympic games bring the countries together and reveal the social, cultural and political importance of the sport.

13 Aynı zamanda olimpiyat oyunları insanları biraraya getiren bir kavram olarak nitelendirilmektedir At the same time, Olympic Games are described as a concept bringing people together.

14 Daha alt sınıf üyeleriyse sadece yerel festivallerde bu sporlara katılabilmektedir. The lower-class members can also participate in those types of sports only in local festivals.

15 Boğa güreşi ulusal festivallerin vazgeçilmezi olmuş ve tren yollarının izleyici ve boğaları taşımasıyla bu durum ticarete dönüşmüş ve 1886’dan itibaren güreş alanları inşa edilmiştir. Bullfight is an indipensable sport in national festivals and this situation turned to a merchandise as the railways transported audience and bulls; and then bullfight arenas were constructed from 1886 on.

16 Sosyal sınıf ayrımları 20. yüzyıl başlarında ekonomik gelişmenin ülkede eşit olarak gerçekleşmemesiyle ortaya çıkmış ve devam etmiştir Social class distinction emerged in the 20th century and continued afterwards because of the unequal realization of economic development.

17 Büyük oyunlar ve olimpiyatlar, uluslararası sporun sadece bir parçası görünseler de bu oyunlarda yer alan ülkeler, yıllar boyunca diplomatik alanda ön planda bulunmuş ülkelerdir görüşü üzerine çalışmaya katılanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. “Big games and Olympics, though they are only a part of the international sport, the participant countries are the pioneering countries in diplomacy for years.” There is no meaningful digression in that point of view among the participants of the survey.

18 Olimpiyatlarda ana tez olimpiyatlara katılan ülkelerin kendilerini sportif anlamda temsil etmeleri ve ülkelerinin varlıklarını ve güçlerini olimpiyatlar aracılığıyla dünyaya hissettirmeleridir. The main thesis in the Olympics is the representation of the participating countries in the sense of sports and manifestation of the strength and existence of their countries to the world through Olympics.

19 Bu sportif organizasyonlar, daima tüm dünya tarafından destek alan organizasyonlardır These sports organizations are the ones ever supported by the whole world.

20 Modern diplomasinin çoğu karmaşası yeni değildir. Most of the disorders in modern diplomacy is not new.

21 Olimpiyat Oyunlarıyla alakalı diplomasi olayında bile, oyunlara ev sahipliği yapma teklifinin çevresinde ticari çıkarların olduğu kadar devlet, bölge ve belediye seviyesindeki politik yönetimleri de içine alan çok katmanlı diplomasinin uzun süredir etkisi olmuştur. Even in the case of diplomacy related with Olympic Games, the multi-layer diplomacy including political governance at state, region and municipality level has had an impact on the proposal of hosting the games, as well as commercial benefits

22 Bu tür kanıtlar devletlerin etkileşimiyle meşguliyetiyle birlikte, uluslararası sporda diplomasinin realist açıklamalarla altını çizmektedir This kind of evidence together with the interaction and preoccupation of states underlines the diplomacy in international sport through realist remarks.

23 Sporun kendini güçsüz hisseden (askeri, ekonomik, siyasi açıdan) ülke ve gruplar tarafından kullanıldığı görüşünde farklılıklar tespit edilmiştir A digression has been identified on the view that sport is exploited by countries and groups feeling themselves weak ( in military, economic and political aspects).

24 Oysa bir ülkenin bir ulus devleti olarak statüsünün uluslararası toplum tarafından kabul edilmesinin en açık işaretini spor aktiviteleri ve organizasyonları göstermektedir. Whereas the most obvious sign of acceptance of a country's status as a nation-state by the international community is sports activities and organisations.

25 Bu bilhassa, uluslararası spor etkinliklerinde iyi performans sergileyerek uluslararası toplumda genellikle sadece 'pozitif' ve başarılı bir görüntü kaydeden çoğu Afrika devleti için de önem arz etmektedir. This is especially important for many African states posing a 'positive' and a successful image in the international community, having a good performance international sports events.

26 2002 Dünya Kupasında çeyrek finale kadar çıkan Senegal'in performansı, genellikle çağdışı ve geleneksel bir toplum olarak görülen, fakat takımı zekice ve başarılı futbol oynayan, bir Afrika devletidir Senegal, usually considered as an outdated and traditional society, yet whose team played a clever and successful football is an African country which was up to the 2002 World Cup quarter-finals.

27 O halde sporun uluslararası ilişkilerde, toplumlar arasında büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Therefore, sports has a profound impact on in international relations among nations.

28


"Module 2- Level of Analysis Translation from Turkish." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları