Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YMM ALİ KARA ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEK VE MUAF İ YETLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YMM ALİ KARA ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEK VE MUAF İ YETLER."— Sunum transkripti:

1 YMM ALİ KARA ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEK VE MUAF İ YETLER

2 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEKLER VE MUAF İ YETLER - GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI - ÜCRETLERDE GEL İ R VERG İ S İ İ ST İ SNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI - KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI - S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ - D İĞ ER DESTEKLER YMM ALİ KARA

3 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ 4691 sayılı Kanun (m.3/b) Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geli ş tirdikleri, teknolojik bir bulu ş u ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönü ş türmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünle ş ti ğ i siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı, ifade eder. YMM ALİ KARA

4 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ İ lk Teknokent örne ğ i, bugün Silikon Vadisi olarak bilinen, 1950'li yıllarda Stanford Üniversitesi arazisinde kurulmu ş olan 'Stanford Industrial Park' tır. Avrupa'da ilk örnekler 1970'li yıllardan itibaren görülmeye ba ş landı. Bir ekonomik geli ş me aracı olarak algılanan ve kullanılan bu model 80'li yıllarla birlikte Japonya'dan İ srail'e kadar günümüzdeki tüm geli ş mi ş ve geli ş mekte olan ülkelerde de kullanılmaya ba ş landı. Türkiye'de de 1996 yılında ODTÜ'nde kurulan ODTÜ Teknokent ile model uygulanmaya ba ş lamı ş ve bugün ülkemizde Teknokent sayısı Temmuz 2012 tarihi itibariyle 45 'i (faaliyette olan 32, faaliyette olmayan 13 ) bulmu ş tur YMM ALİ KARA

5 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ N İ N SAYISI 2001-2012 Yılları Arasında Kurulmu ş Olan Toplam Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Sayıs ı YMM ALİ KARA

6 FAAL İ YET GÖSTEREN F İ RMA SAYISI 2001-2012 Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer alan Toplam Firma Sayısı Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı Temmuz 2012 sonu itibariyle 2.037’ye ula ş mı ş tır. YMM ALİ KARA

7 Bölgelerde Faaliyette Bulunan Firmaların Sektörel Da ğ ılımı; % 54 Yazılım ve Bili ş im % 9 Elektronik Sanayi % 6 Savunma Sanayi % 4 Tasarım % 3 Medikal Bio Medikal % 2 Biyoteknoloji % 2 İ leri Malzeme % 2 Telekomünikasyon % 3 Tıp % 2 Otomotiv % 2 Kimya % 2 Çevre % 2 Enerji % 2 Makine % 5 de di ğ er sektörlerde Ar-Ge çalı ş malarında bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

8 SA Ğ LANAN İ ST İ HDAM 2001-2012 Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstihdam Edilen Personel Sayısı Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde, Temmuz 2012 sonu itibariyle toplam 17.784 personele istihdam sa ğ lanmı ş tır.

9 YÜRÜTÜLEN PROJELER Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde a ğ ırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bili ş im, Elektronik, İ leri Malzeme teknolojileri ba ş ta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalı ş an yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı Temmuz 2012 sonu itibariyle 5.121 adettir YMM ALİ KARA

10 Yıllara Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayısı

11 YMM ALİ KARA İ HRACAT Dünyadaki belirgin Teknopark örneklerinde firmaların üretime geçmeleri en az be ş yıl sürmektedir. Ancak, ülkemizde faaliyete geçen teknoparklarda yer alan firmalar 3 yıldan daha kısa bir süre içinde teknoloji ihracatına ba ş lamı ş lardır. Faaliyete geçen Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde bulunan ş irketlerin, Amerika Birle ş ik Devletleri ba ş ta olmak üzere, Japonya, İ srail, İ ngiltere ve Almanya gibi dünyanın en geli ş mi ş ülkelerine yapmı ş oldukları teknolojik ürün ihracatı 2012 yılı Temmuz sonu itibariyle 599 milyon A.B.D. Dolarına ula ş mı ş tır.

12 YMM ALİ KARA YABANCI SERMAYE VE YATIRIM TUTARI Yıllara göre TGB’lerde Yeralan Yabancı Firma Sayısı Yabancı sermaye açısından baktı ğ ımızda ; Teknoloji Geli ş tirme Bölgesinde toplam 71 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer almakta olup bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 685 milyon ABD Dolarıdır.

13 PATENT DURUMU Firmalar tarafından ba ş vurusu yapılan/tasdik edilmi ş patent sayısı 301 adettir. YMM ALİ KARA

14 SONUC OLARAK Firma sayısı 2.037’ye, İ stihdam edilen personel sayısı 17.784’e, ( 14.493 Ar-Ge, 3.291 Destek Personeli) Biten Proje Sayısı 9.461’e, Üzerinde çalı ş ılan proje sayısı 5.121’e İ hracat 599 milyon A.B.D. Dolarına, Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı 71’e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 685 milyon ABD Dolarına, Ba ş vurusu yapılan/tasdik edilmi ş patent sayısı 301’e ula ş mı ş tır.

15 YMM ALİ KARA ULUTEK TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGES İ ULUTEK TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGES İ, Uluda ğ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.230,62 m 2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yılında faaliyete geçmi ş olan ULUTEK Teknopark ’ın amacı üniversiteler, ara ş tırma kurum ve kurulu ş ları ile üretim sektörlerinin i ş birli ğ inin sa ğ lanarak katma de ğ er yaratıcı nitelikte yeni ve ileri teknolojilerin geli ş tirilmesinin ve üretilmesinin desteklenmesi ve ülkemizin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavu ş turulmasıdır. Faaliyette bulunan teknoparklar arasında ilk 10 arasında yer almaktadır.

16 ULUTEK TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGES İ Bölgenin Yönetici Ş irketi, ULUTEK Teknoloji Geli ş tirme Bölgesi Yönetici A. Ş.; Uluda ğ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Büyük ş ehir Belediyesi, Bursa İ l Özel İ daresi, T.C.Ba ş bakanlık DTM Uluda ğ İ hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli ğ i ortaklı ğ ı ile kurulmu ş tur. YMM ALİ KARA

17 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEKLER YMM ALİ KARA

18 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca; Yönetici ş irketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

19 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Kurumlar Vergisi İ stisnasından Yararlanmak İ çin Gerekli Ş artlar - Bu kanunda tanımlanan teknoloji geli ş tirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi, - Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması, - Bölge içi ve bölge dı ş ı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması YMM ALİ KARA

20 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Ürünlerin Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanması Teknoloji geli ş tirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan ş irketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrı ş tırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle do ğ an kazancın di ğ er kısmı ise istisna kapsamında de ğ erlendirilmeyecektir.

21 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara ba ğ lanmamı ş olmakla birlikte uyarlama, yerle ş tirme, geli ş tirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kapsamında de ğ erlendirilecektir. YMM ALİ KARA

22 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Örne ğ in; teknoloji geli ş tirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan ş irketin, üretti ğ i yazılımların lisans satı ş ından veya kiralanmasından elde edece ğ i kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. YMM ALİ KARA

23 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Aynı ş ekilde, bir ilaç ş irketince bölgede gerçekle ş tirilen Ar- Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devri nden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. İ stisna uygulamasında, tam veya dar mükellefiyet ayırımı yoktur. YMM ALİ KARA

24 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna Kapsamına Giren Faaliyetler Ara ş tırma ve Geli ş tirme (Ar-Ge), kültür, insan ve toplumun bilgisinden olu ş an bilgi da ğ arcı ğ ının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalı ş malar,

25 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Yazılım, bir bilgisayar, ileti ş im cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir di ğ er cihazın çalı ş masını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken i ş lemleri yapmasını sa ğ layan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, i ş letim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geli ş tirme ş eklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim ş ekillerinin tümü olarak tanımlanmı ş tır. YMM ALİ KARA

26 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Bölgede faaliyete geçilmeden önce ba ş latılmı ş projelerden sa ğ lanan kazançların istisna kapsamında de ğ erlendirilip de ğ erlendirilmeyece ğ i Mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce ba ş layıp, bölgede devam ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı projelerden sa ğ ladıkları kazancın, sadece projenin bölgede gerçekle ş tirilen kısmına isabet eden tutarı istisnadan yararlanabilecektir.

27 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekle ş tirilen çalı ş malara ili ş kin oldu ğ u, bölgede faaliyete ba ş lanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin ba ş langıcından tamamlanmasına kadar geçen dönemde olu ş an maliyete oranı kullanılmak suretiyle belirlenecektir. Daha sa ğ lıklı bir sonuç verecekse, mükelleflerin ba ş ka bir yöntem kullanmak suretiyle de (kullanılan do ğ rudan i ş gücü miktarı gibi) bu ayrımı yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

28 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Yönetici Ş irketlerin Yararlanabilecekleri İ stisnanın Kapsamı Yönetici ş irketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve i ş letilmesine ili ş kin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır. YMM ALİ KARA

29 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna Kazanç Tutarının Tespiti 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının dü ş ülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

30 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna kazancın ve bu ba ğ lamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, di ğ er faaliyetlerle ili ş kilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sa ğ layacak ş ekilde tutulması gerekmektedir. YMM ALİ KARA

31 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan di ğ er faaliyetlere ili ş kin kazançlardan indirilmesi mümkün de ğ ildir. Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun kapsamı dı ş ındaki ticari i ş lemlerinden elde edecekleri gelirleri ile ola ğ andı ş ı gelirlerinin istisna kapsamında de ğ erlendirilmesi mümkün de ğ ildir. YMM ALİ KARA

32 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Nakitlerin de ğ erlendirilmesi sonucu olu ş an faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla olu ş an kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından do ğ an gelirler istisna kapsamında de ğ erlendirilmeyecektir. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, di ğ er kurumlardan geri ödeme ko ş uluyla sermaye deste ğ i olarak sa ğ lanan yardımlar, borç mahiyetinde oldu ğ undan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

33 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Teknoloji geli ş tirme bölgeleri nde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ili ş kin olarak, TÜB İ TAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe ş eklinde sa ğ lanan destek tutarları ile di ğ er kurumların bu mahiyetteki her türlü ba ğ ı ş ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır. YMM ALİ KARA

34 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Mü ş terek Genel Giderler ve Amortismanların Da ğ ıtımı İ stisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen i ş lerin birlikte yapılması halinde mü ş terek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda olu ş an maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak da ğ ıtılması gerekmektedir.

35 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde mü ş tereken kullanılan tesisat, makine ve ula ş tırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir i ş te kullanıldıkları gün sayısına göre da ğ ıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi i ş lerde ne kadar süreyle kullanıldı ğ ı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ili ş kin amortismanlar, mü ş terek genel giderlerle birlikte da ğ ıtıma tabi tutulacaktır. YMM ALİ KARA

36 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna Kapsamındaki Kazançların Da ğ ıtılması Yönetici ş irketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları da ğ ıtmaları halinde, da ğ ıtılan kar payları üzerinden elde edenin hukuki niteli ğ ine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

37 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisna Uygulamasında Süre İ stisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin ba ş langıç tarihi olarak, yönetici ş irketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır. Yönetici ş irketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları da 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmi ş tir. YMM ALİ KARA

38 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Bölgedeki İş yeri Kiralamalarında Gelir Vergisi Kesintisi Yönetici ş irketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim ş irket olarak kurulması zorunlu oldu ğ undan, bu ş irketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

39 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Bildirim ve Beyanın Yapılması Gereken yer Uygulama yönetmeli ğ ine göre ba ş vuru, müracaat ve bildirimlerin yapılaca ğ ı yer Maliye Bakanlı ğ ı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi yönünden ba ğ lı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örne ğ inin de muhtasar beyanname yönünden ba ğ lı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ili ş kin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu de ğ ildir. YMM ALİ KARA

40 ÜCRETLERDE GEL İ R VERG İ S İ İ ST İ SNASI Bölgede çalı ş an Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. İ stisna, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalı ş tırmaya ba ş ladıkları, tarihte ba ş lar. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu a ş amaz.

41 ÜCRETLERDE GEL İ R VERG İ S İ İ ST İ SNASI Yönetici ş irket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan ki ş ilerin bölgede fiilen çalı ş ıp çalı ş madı ğ ını denetler. Ancak, bölgelerde yer alan giri ş imcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalı ş an Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttü ğ ü görevle ilgili olarak yönetici ş irketin onayı ile bölge dı ş ında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dı ş ında tutulur. YMM ALİ KARA

42

43 ÜCRETLERDE GEL İ R VERG İ S İ İ ST İ SNASI Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımları AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde do ğ rudan görevli ara ş tırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, -Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalı ş ıp program geli ş tiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya e ğ itime sahip nitelikli personeli, -Ara ş tırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya olu ş turulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

44 ÜCRETLERDE GEL İ R VERG İ S İ İ ST İ SNASI -Teknisyen: Mühendislik, fen ve sa ğ lık bilimleri alanında yüksek ö ğ renim görmü ş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sa ğ lık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi ki ş ileri, Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle do ğ rudan ili ş kili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, i ş çi ve benzeri personeli, YMM ALİ KARA

45 ÜCRETLERDE DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI 4691 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle teknoloji geli ş tirme bölgesinde çalı ş an ara ş tırmacı, yazılımcı ve AR- GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmi ş tir.

46 YMM ALİ KARA KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI KDVK/Geçici MD. 20 4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geli ş tirme bölgesinde faaliyette bulunan giri ş imcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulundu ğ u süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, i ş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı ş eklindeki teslim ve hizmetleri katma de ğ er vergisinden müstesnadır.

47 YMM ALİ KARA KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Maliye Bakanlı ğ ı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ili ş kin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarına tanımlamaya ve uygulamaya ili ş kin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Maliye Bakanlı ğ ı bu yetkisini 60 seri Nolu KDV Sirkülerindeki açıklamaları ile kullanmı ş tır.

48 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Teknoloji geli ş tirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dı ş ındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında de ğ ildir. YMM ALİ KARA

49 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Teknoloji geli ş tirme bölgesinde faaliyette bulunan giri ş imciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım satı ş larının vergiden istisna olup olmadı ğ ına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV'ye tabi tutulacaktır. Bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danı ş manlık hizmeti KDV'ye tabidir YMM ALİ KARA

50 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI KDV Kanununun 30/a maddesine göre; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmi ş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alı ş vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin indirim konusu yapılamayaca ğ ı hükme ba ğ lanmı ş tır. İ stisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV'nin indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde i ş in mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

51 YMM ALİ KARA KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Buna göre, Teknoloji Geli ş tirme Bölgesinde faaliyette bulunan bir firmanın; Bölgede üretti ğ i " hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı " satı ş ı ile bu yazılıma yönelik güncelleme i ş i KDV'den istisna olacaktır. Güncelleme dı ş ında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri istisna kapsamında yer almamaktadır. Bölgede üretti ğ i e ğ itim yazılımları KDV'den istisna olacaktır. Ancak, bu yazılımı teknoloji geli ş tirme bölgesinde faaliyette bulunan firmadan alan firmaların satı ş ları genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacaktır.

52 YMM ALİ KARA KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Kanunun geçici 20/1 inci maddesi kapsamındaki teslim veya hizmetleri KDV'den istisna olacak, web sitesi aracılı ğ ıyla verdi ğ i reklam hizmeti ise bu kapsamda yer almadı ğ ından KDV'ye tabi tutulacaktır. İş levlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, e ş ya vb. donanımlar ile bu donanımlara ili ş kin hizmetler istisna kapsamına girmemektedir.

53 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI Bölgede üretti ğ i yazılımı farklı ki ş ilere satması ya da satı ş ın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel de ğ ildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satı ş ında istisna uygulanmayacaktır. Bölgede üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ili ş kin yüklenilen KDV'nin Kanunun 32 nci maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

54 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisnadan Vazgeçme: KDVK/Md.18 Vergiden istisna edilmi ş i ş lemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı ba ş vuruda bulunarak, belirtecekleri i ş lem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen i ş lemlerin tamamını kapsaması ş arttır. Ş u kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan i ş lemlere ş ümulü yoktur.

55 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ İ ST İ SNASI İ stisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu ş ekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmı ş sayılır. YMM ALİ KARA

56 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ 5746 Sayılı Kanun Md. 3/3 Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalı ş maları kar ş ılı ğ ında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi i ş veren hissesinin yarısı, her bir çalı ş an için be ş yıl süreyle Maliye Bakanlı ğ ı bütçesine konulacak ödenekten kar ş ılanır.

57 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kamu personeli sigorta primi deste ğ inden yararlanamaz. Sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i uygulamasında, yönetici ş irketler bu destekten yararlanan i ş verenlerin ilgili mevzuata göre gerekli ş artları ta ş ıyıp ta ş ımadı ğ ını denetlemek, ş artların ta ş ınmadı ğ ının tespiti halinde durumu i ş yerinin ba ğ lı bulundu ğ u Sosyal Güvenlik İ l Sigorta Müdürlü ğ üne 10 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. YMM ALİ KARA

58 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Destekten yararlanılabilmesi için, İş letmelerin; denetimle yükümlü ş irketten, alacakları belge ile, i ş yerinin ba ğ lı bulundu ğ u Sosyal Güvenlik İ l/Merkez Müdürlü ğ üne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İş letmeler, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalı ş tırmaya ba ş ladıkları tarihten itibaren destekten yararlanılabileceklerdir. Sigorta primi deste ğ inden ücreti gelir vergisinden istisna tutulmu ş fiilen çalı ş an personel yararlanabilir.

59 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde faaliyet gösteren i ş yerlerinde çalı ş makla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i uygulamasından, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla be ş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

60 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Örnek 1 17/8/2012 tarihinden itibaren sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanmaya hak kazanmı ş olan (Y) Limited Ş irketinin, 17/8/2012 ve önceki tarihlerde i ş e almı ş oldu ğ u 73 Ar-Ge personelinin bulundu ğ u varsayıldı ğ ında, anılan i ş veren, sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden, söz konusu 73 sigortalıdan dolayı, 16/8/2017 tarihine kadar yararlanabilecektir.

61 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Örnek 2 1 nolu örnekteki i ş veren tarafından Ar-Ge personeli olan (A) sigortalısının 23/10/2012 tarihinde, (B) sigortalısının ise 5/9/2013 tarihinde i ş e alınmı ş oldu ğ u varsayıldı ğ ında, anılan i ş veren sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden, (A) sigortalısından dolayı, 22/10/2017, (B) sigortalısından dolayı, 4/9/2018, tarihine kadar yararlanabilecektir.

62 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Destekten yararlanılmaya ba ş lanıldı ğ ı tarihten sonra çe ş itli nedenlerle çalı ş maya ara verilmesi veya destekten yararlanılmaya ba ş lanıldıktan sonra i ş ten ayrılıp aynı i ş e tekrar ba ş lanılması ya da destek kapsamına giren ba ş ka bir i ş yerinde çalı ş maya ba ş lanılması durumunda dahi, söz konusu be ş yıllık sürenin uygulamasında herhangi bir de ğ i ş iklik olmayacaktır.

63 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalıların kapsama giren çalı ş maları dolayısıyla 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmi ş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. YMM ALİ KARA

64 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Di ğ er te ş vik Kanunlarına istinaden sigorta primi i ş veren hissesi te ş viki uygulamasından yararlanmakta olan i ş verenlerin, te ş vik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. YMM ALİ KARA

65 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ 4691 sayılı Kanun gere ğ i Teknoloji Geli ş tirme Bölgesinde faaliyet gösteren ve ücretinden gelir vergisi kesilmeyen sigortalılardan dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmakta olan i ş verenler, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden dolayı gerekli ko ş ulları sa ğ lamı ş olmaları kaydıyla di ğ er Kanunlarda öngörülen te ş vik hükümlerinden yararlanabileceklerdir. YMM ALİ KARA

66 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Örnek Teknoloji Geli ş tirme Bölgesinde faaliyet gösteren ve çalı ş tırmı ş oldu ğ u ara ş tırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin tamamından dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanmakta olan (D) Limited Ş irketinin, ara ş tırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli niteli ğ inde olmayan (ücretinden gelir vergisi kesilen) özürlü bir sigortalıyı i ş e aldı ğ ı varsayıldı ğ ında, anılan i ş veren, özürlü sigortalıdan dolayı 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi te ş vikinden yararlanabilecektir.

67 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş e alınan özürlü sigortalının ara ş tırmacı oldu ğ u varsayıldı ğ ında ise, bu durumda sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden aynı dönem ve aynı sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılması mümkün bulundu ğ undan, söz konusu sigortalı, ya 5746 ya da 4857 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilebilecektir. YMM ALİ KARA

68 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Sigorta Primi İş veren Hissesinin Maliye Bakanlı ğ ınca Kar ş ılanacak Kısmının Hesaplanması: Örnek - 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanmaya hak kazanmı ş, i ş kazası ve meslek hastalı ğ ı prim oranı 2 olan (A) Anonim Ş irketinin, kapsama giren sigortalılarına ili ş kin 5746 sayılı Kanun çe ş idi seçilmek suretiyle düzenlemi ş oldu ğ u aylık prim ve hizmet belgesinde;

69 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Ki ş i sayısı Prim ödeme gün sayısı Prime esas kazanç tutarı 70 2014 76.850,00 TL oldu ğ u varsayıldı ğ ında, 76.850 X 14 % = 10.759,00 TL sigortalı hissesi, 76.850 X 20 % = 15.370,00 TL i ş veren hissesi olaca ğ ından, 15.370 / 2 = 7.685,00 TL i ş veren hissesinin, i ş veren tarafından ödenecek kısmı, 15.370 / 2 = 7.685,00 TL i ş veren hissesinin, Maliye Bakanlı ğ ınca kar ş ılanacak kısmı, 10.759,00 YTL + 7.685,00 TL = 18.444,00 TL tutarındaki kısım, i ş veren tarafından ödenecektir. YMM ALİ KARA

70 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş veren hissesi prim tutarının Maliye Bakanlı ğ ınca kar ş ılanacak olan kısmının hesaplanması sırasında, sigortalıların hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç alt sınırının üzerinde olup olmadı ğ ına bakılmayacaktır. Kapsama giren sigortalılara ili ş kin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmi ş olması halinde, tahakkuk eden sigorta primi i ş veren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin i ş verenlerce ödenip ödenmedi ğ ine bakılmaksızın, sigorta primi i ş veren hissesinin di ğ er yarısı Maliye Bakanlı ğ ınca kar ş ılanacaktır.

71 YMM ALİ KARA

72 D İĞ ER DESTEKLER Kamu kurum ve kurulu ş ları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde ara ş tırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalı ş tıkları kurulu ş ların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalı ş tırılabilirler. Teknokentte yarı zamanlı görev alan ö ğ retim üyesi, ö ğ retim görevlisi, ara ş tırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri kar ş ılı ğ ı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dı ş ında tutulur.

73 D İĞ ER DESTEKLER Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ili ş kileri devam eder. Teknokentlerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Te ş vik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalı ş tırılabilir. YMM ALİ KARA

74 Web adresi; www.ymmalikara.com.trwww.ymmalikara.com.tr Mail adresi alikara@ymmalikara.com.tralikara@ymmalikara.com.tr Tel&Fax: 0-224-250 08 98 & ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012

75 YMM ALİ KARA 5746 SAYILI KANUNDA TE Ş V İ KLER - AR-GE İ ND İ R İ M İ - GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ - S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ - DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI - TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ

76 YMM ALİ KARA AR-GE İ ND İ R İ M İ Md/3-1 Teknoloji merkezi i ş letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, Rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde ve teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekle ş tirilen

77 AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artı ş ının yarısı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. YMM ALİ KARA

78 AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki i ş yerleri dâhil, kanunî veya i ş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye ş irketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim ş eklinde örgütlenmi ş, münhasıran yurt içinde ara ş tırma ve geli ş tirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yetene ğ i olan birimlerdir.

79 YMM ALİ KARA AR-GE İ ND İ R İ M İ Bir i ş letmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İ çin Gerekli Ko ş ullar Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekle ş tirilmesi, İş letmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yetene ğ i ve kapasitesinin bulunması,

80 YMM ALİ KARA

81 AR-GE İ ND İ R İ M İ İş letmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim ş eklinde örgütlenmi ş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı ba ş vuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak i ş letmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle i ş tigal eden bir i ş yerinin olması ş artı aranmamaktadır. YMM ALİ KARA

82 AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında De ğ erlendirilen Harcamalar İ lk madde ve malzeme giderleri: Her türlü do ğ rudan ilk madde, yardımcı madde, i ş letme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ili ş kin giderleri kapsar.

83 AR-GE İ ND İ R İ M İ Amortismanlar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan olu ş ur. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dı ş ında ba ş ka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ili ş kin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldı ğ ı gün sayısına göre hesaplanır. YMM ALİ KARA

84 AR-GE İ ND İ R İ M İ Personel giderleri: Kanun kapsamında gerçekle ş tirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalı ş tırılan Ar-Ge personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu a ş mamak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle do ğ rudan ili ş kili destek personelinin ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır. Kısmi çalı ş ma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdı ğ ı zamanın toplam çalı ş ma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar- Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.

85 YMM ALİ KARA AR-GE İ ND İ R İ M İ Genel giderler: Münhasıran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım- onarım, haberle ş me, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ili ş kin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılı ğ ını sa ğ lamak için yapılan giderleri kapsar. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ili ş kin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ili ş kin giderler bu kapsamda de ğ erlendirilmez.

86 AR-GE İ ND İ R İ M İ Bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak de ğ erlendirilebilmesi için Ar-Ge merkezinde fiilen kullanıldı ğ ının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çe ş itli kıstaslara göre genel i ş letme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda de ğ erlendirilmez. YMM ALİ KARA

87 AR-GE İ ND İ R İ M İ Dı ş arıdan sa ğ lanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak i ş letme dı ş ında yerli veya yabancı di ğ er kurum ve kurulu ş lardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki di ğ er ödemelerdir. Bu ş ekilde alınan danı ş manlık hizmeti ve di ğ er hizmet alımlarına ili ş kin harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekle ş tirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

88 YMM ALİ KARA AR-GE İ ND İ R İ M İ Vergi, resim ve harçlar: Do ğ rudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ili ş kin olan ve Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçları kapsar. Do ğ rudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütüldü ğ ü ta ş ınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

89 AR-GE İ ND İ R İ M İ Rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde, i ş birli ğ ini olu ş turan kurulu ş larca bu i ş birli ğ ine ait özel hesaba aktarılan tutarlar, birinci fıkrada sayılan harcamalar kapsamında olmak ş artıyla, harcamanın yapıldı ğ ı dönemde katkı sa ğ layan kurulu ş ların Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak kabul edilir. YMM ALİ KARA

90 AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge İ ndirimi Uygulama Esasları Teknoloji merkezi i ş letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde,

91 AR-GE İ ND İ R İ M İ Teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlanan i ş letmelerce gerçekle ş tirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. YMM ALİ KARA

92 AR-GE İ ND İ R İ M İ 500 ve üzerinde tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artı ş ının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. YMM ALİ KARA

93 AR-GE İ ND İ R İ M İ Bir i ş letmenin ayrı yerle ş kelerde kurulmu ş birden çok Ar- Ge merkezi bulunması hâlinde, i ş letmenin toplam Ar-Ge personeli sayısı, bu merkezlerde çalı ş an Ar-Ge personelinin toplamı olarak dikkate alınır. Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünden ayrıca yararlanamazlar. Hesaplanan Ar-Ge indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.

94 AR-GE İ ND İ R İ M İ İ lgili dönemde kazancın yetersizli ğ i nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlardan Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten sonraki dönemlere ait olanlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden de ğ erleme oranında artırılarak dikkate alınır. YMM ALİ KARA

95 AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre aktifle ş tirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir., bir iktisadi kıymet olu ş maması halinde ise do ğ rudan gider yazılır. Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya projenin ba ş arısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet olu ş maması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifle ş tirilmi ş olan tutarlar do ğ rudan gider yazılır.

96 AR-GE İ ND İ R İ M İ Tamamlanmamı ş Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi hâlinde, devri gerçekle ş tiren i ş letmelerce aktifle ş tirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letmelerce devir tarihinden sonra proje kapsamında yapılan harcamalar Ar- Ge indirimine konu olur. Projenin devri için ayrıca bir bedel ödenmi ş se, bu bedel Ar-Ge indirimine konu edilemez. YMM ALİ KARA

97 AR-GE İ ND İ R İ M İ Tamamlanmı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letme Ar-Ge indiriminden yararlanamaz. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ili ş kin olarak kamu kurum ve kurulu ş ları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabı nda tutulur.

98 AR-GE İ ND İ R İ M İ Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu ş ekilde sa ğ lanan kar ş ılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldı ğ ı yere göre do ğ rudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebele ş tirilir. YMM ALİ KARA

99 AR-GE İ ND İ R İ M İ Fon hesabına aktarılan tutar, elde edildi ğ i hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dı ş ında herhangi bir ş ekilde ba ş ka bir hesaba nakledilmesi veya i ş letmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte i ş letmeden tahsil edilir. Ar-Ge ve yenilik harcamalarının, i ş letmelerin di ğ er faaliyetlerine ili ş kin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge indiriminin do ğ ru hesaplanmasına imkân verecek ş ekilde muhasebele ş tirilmesi zorunludur. YMM ALİ KARA

100 AR-GE İ ND İ R İ M İ Yeminli Mali Mü ş avir Tasdik Raporu Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde Ar-Ge indiriminin uygulanabilmesi için yeminli malî mü ş avir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde ba ğ lı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunludur.

101 YMM ALİ KARA GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ 5746 sayılı Kanun Md. 3/2 Teknoloji merkezi i ş letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,

102 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlanan i ş letmelerde ve rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde çalı ş an Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalı ş maları kar ş ılı ğ ında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, di ğ erleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." Kamu personeli bu istisnadan yararlanamaz. YMM ALİ KARA

103 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Bu Kanun kapsamındaki destek ve te ş vik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen ş artları ta ş ıdıklarına ili ş kin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. Gelir vergisi stopajı te ş vi ğ inden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman e ş de ğ eri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalı ş an personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır. YMM ALİ KARA

104 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Uygulama Esasları 5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. Ar-Ge merkezleri dı ş ında, teknoloji merkezi i ş letmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlanan i ş letmelerde ve rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

105 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Gelir vergisi stopajı te ş vikinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalı ş ma zamanına oranı esas alınacaktır. Kanun kapsamında faaliyette bulunan personelin, ay içindeki çalı ş malarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olması halinde hak kazanılmı ş hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de 50 (elli) tam zaman e ş de ğ erin hesabında bu kapsamda de ğ erlendirilerek gelir vergisi stopajı te ş viki uygulamasında dikkate alınacaktır. YMM ALİ KARA

106 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Ancak, bir günde 8, haftada 45 saatin üzerindeki çalı ş ma süreleri ile ek çalı ş ma süreleri 50 (elli) tam zaman e ş de ğ erin hesabında dikkate alınmaz. Kısmî çalı ş ma halinde ise, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdı ğ ı zamanın toplam çalı ş ma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar- Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınacaktır. Kısmî çalı ş an personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri dikkate alınmaz.

107 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalı ş tı ğ ı süreye ili ş kin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli ğ inde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, di ğ erleri için yüzde sekseni her bir i ş çi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir. YMM ALİ KARA

108 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Gelir vergisi stopajına ili ş kin te ş viklerden yararlanacak olan i ş verenin çalı ş tırdı ğ ı destek personelinin tam zaman e ş de ğ eri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Hesaplamalarda çıkan kesirler tama tamamlanır. Destek personelinin tam zaman e ş de ğ eri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden ba ş lanılarak hangi personel için te ş vikten faydalanılaca ğ ı belirlenir. Yararlanacaklar kapsamında olanların ücretleri e ş it ise i ş verenlerce belirleme yapılır. YMM ALİ KARA

109 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Örnek 1: (X) Anonim Ş irketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman e ş de ğ er destek personeli çalı ş makta olup, Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)’ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalı ş masına ili ş kin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir. (X) A. Ş.'nin bu kapsamda yapaca ğ ı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalı ş tırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya ait istisna uygulaması a ş a ğ ıdaki gibi olacaktır.

110 YMM ALİ KARA a - Brüt Ücret Tutarı 2.000,00 TL b - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]* 1.700,00 TL c - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x %15=) 255,00 TL d - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İ ndirimi Tutarı 49,95 TL e - Asgari Geçim İ ndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c – d=) 205,05 TL f - Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=) 184,55 TL g - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=) 20,50 TL GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ

111 Böylece Ar-Ge merkezinde çalı ş an Bay (A)’nın ücret gelirinden kesilen gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 90’ı olan 184,55 TL’sı terkine konu olacak, terkin sonrası kalan 20,50 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine ödenecektir. YMM ALİ KARA

112 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Örnek 2: Bir yıldan beri yürütülmekte olan iki adet Ar-Ge projesinden birisinin (M) Kamu kurumu tarafından desteklenmesine karar verilmi ş ve destek karar yazısı 1/3/2009 tarihi itibarıyla düzenlenmi ş tir. Bu projede çalı ş an ara ş tırmacı ve bekar Bayan (B)'nin almı ş oldu ğ u 3.000 TL'lik brüt ücrete ili ş kin istisna uygulaması a ş a ğ ıdaki ş ekilde hesaplanacaktır.

113 a - Brüt Ücret Tutarı 3.000,00 TL b - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)] 2.550,00 TL c - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x %15=) 382,50 TL d - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İ ndirimi Tutarı 49,95 TL e - Asgari Geçim İ ndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c – d=) 332,55 TL f - Terkin Edilecek Tutar (e x % 80=) 266,04 TL g - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=) 66,51 TL GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ YMM ALİ KARA

114 Böylece Kamu kurumu tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalı ş an Bayan (B)'nin 1/3/2009 tarihinden itibaren ücret gelirinden asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 80’i olan 266,04 TL terkine konu olacak, istisna dı ş ında kalan gelir vergisi tutarı olan 66,51 TL ise vergi dairesine ödenecektir. GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ YMM ALİ KARA

115 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Uygulamanın Ba ş langıcı -Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendi ğ i, -Rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde, proje sözle ş mesinin yürürlü ğ e girdi ğ i, -Teknoloji merkezi i ş letmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandı ğ ı,

116 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ -Teknogiri ş im sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından i ş planının onaylandı ğ ı, -Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendi ğ i veya proje sözle ş mesinin yürürlü ğ e girdi ğ i, tarihten itibaren gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanılabilecektir. YMM ALİ KARA

117 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Te ş vik Uygulaması Dı ş ında Kalan Ödemeler -Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dı ş ındaki çalı ş malara ait ücret ödemeleri, -Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev alan ve/veya i ş letmelerde çalı ş an kamu personeline yapılan ücret ödemeleri, -Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmî zamanlı olarak çalı ş an personelin hak kazanılmı ş hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri.

118 YMM ALİ KARA GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Te ş vik Uygulamasının Sona Erdi ğ i Haller -5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezi olabilme niteli ğ i, geçici verilendirme dönemini içeren üçer aylık dönemlerde en az 50 (elli) tam zaman e ş de ğ er personel istihdam ş artına ba ğ lanmı ş tır. Kanunda belirtilen sayıda personel istihdam ş artının ihlal edildi ğ i geçici vergilendirme dönemi itibarıyla, -Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen deste ğ in son bulması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmi ş sayılaca ğ ından bu tarihten itibaren,

119 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ -KOSGEB teknoloji merkezi i ş letmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen deste ğ in son bulması hallerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti de son bulaca ğ ından bu tarihten itibaren, -Rekabet öncesi i ş birli ğ i projesinde yer alan i ş letmeler, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu tarihten itibaren, proje sözle ş mesinin iptal edilmesi halinde ise denetimin ba ş lama tarihi itibarıyla, gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanılamayacaktır. YMM ALİ KARA

120 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Di ğ er Hususlar Tamamlanmamı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letme, gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanır. 5746 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlanan personel için i ş verenler 5084 sayılı Kanun hükümlerinden aynı vergilendirme dönemi içinde ayrıca yararlanamazla r.

121 GEL İ R VERG İ S İ STOPAJI TE Ş V İĞİ Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı te ş vikinden yararlananların, te ş vikten yararlanma ş artlarına haiz olmadıkları halde haksız yere yararlandıklarının tespiti halinde, haksız yere yararlanılan te ş vik tutarları Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilir. YMM ALİ KARA

122 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ 5746 Sayılı Kanun Md. 3/3 Teknoloji merkezi i ş letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, Rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde,

123 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlanan i ş letmelerde çalı ş an Ar-Ge ve destek personeli ile Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalı ş maları kar ş ılı ğ ında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi i ş veren hissesinin yarısı, her bir çalı ş an için be ş yıl süreyle Maliye Bakanlı ğ ı bütçesine konulacak ödenekten kar ş ılanır Kamu personeli sigorta primi deste ğ inden yararlanamaz. YMM ALİ KARA

124 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Bu Kanun kapsamındaki destek ve te ş vik unsurlarından yararlananların, öngörülen ş artları ta ş ıdıklarına ili ş kin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. Sigorta primi i ş veren hissesine ili ş kin te ş viklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman e ş de ğ eri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

125 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Küsuratlı sayılar tama ibla ğ edilir. Destek personelinin toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu a ş ması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden ba ş lamak üzere sigorta primi i ş veren hissesi te ş viki uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, sigorta primi i ş veren hissesi te ş viki uygulanacak destek personeli i ş verence belirlenir. Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalı ş an personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır. YMM ALİ KARA

126 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş verenlerin, i ş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanabilmeleri için kapsama giren sigortalıların çalı ş malarına ili ş kin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik İ l Sigorta Müdürlü ğ üne vermeleri zorunludur. Söz konusu belgenin yasal süresi dı ş ında verilmemesi hâlinde, Kanunda belirtilen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanılamaz ve bu belgelerdeki sigorta primlerinin sigortalı ve i ş veren hisselerinin tümü i ş verenlerden tahsil edilir.

127 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama giren sigortalılara ili ş kin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi i ş veren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin i ş verenlerce ödenip ödenmedi ğ ine bakılmaksızın, sigorta primi i ş veren hissesinin di ğ er yarısı Maliye Bakanlı ğ ı bütçesine konulacak ödenekten kar ş ılanır. Sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalı ş ma zamanına oranı dikkate alınır. YMM ALİ KARA

128 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama giren personelin ay içindeki çalı ş malarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmı ş hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda de ğ erlendirilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalı ş an personelin hak kazanılmı ş hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i uygulamasında dikkate alınmaz. İş veren hissesi sigorta prim deste ğ i, kapsama giren her bir personel için Kanunda sayılan ş artları ta ş ımaları kaydıyla, Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa bildirilmeye ba ş lanılan tarihten itibaren be ş yılı a ş mamak üzere uygulanır.

129 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Destekten yararlanılmaya ba ş lanıldıktan sonra herhangi bir sebeple çalı ş maya ara verilmesi veya destekten yararlanılmaya ba ş lanıldıktan sonra i ş ten ayrılıp aynı i ş e tekrar ba ş lanılması ya da Kanun kapsamına giren ba ş ka bir i ş yerinde çalı ş maya ba ş lanılması bu süreyi uzatmaz. Kanun kapsamında sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanılan sigortalılardan dolayı ayrıca, 5084 sayılı Kanun ve İş Kanunu’nunda öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanılamaz. Ancak, Ar-Ge ve destek personeli dı ş ında kalan personel ile tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu a ş an tam zaman e ş de ğ er destek personeli için gerekli ş artların ta ş ınması hâlinde yararlanılabilir. YMM ALİ KARA

130 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanan i ş yerlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya yapılacak denetimler sonucunda ya da TEKMER müdürlü ğ ünden, yönetici ş irketlerden veya resmi kurum ve kurulu ş lardan alınacak belgelerden i ş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanabilmek için gerekli ş artları ta ş ımadıklarının anla ş ılması halinde, daha önce Maliye Bakanlı ğ ınca kar ş ılanmı ş olan i ş veren hissesi sigorta prim tutarları, ödeme vadesinin bitti ğ i tarihi takip eden aydan ba ş lanarak sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri gere ğ ince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte i ş verenlerden tahsil edilir.

131 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmu ş ve bölgede fiilen çalı ş an personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i uygulamasında, yönetici ş irketler bu destekten yararlanan i ş verenlerin ilgili mevzuata göre gerekli ş artları ta ş ıyıp ta ş ımadı ğ ını denetlemek, ş artların ta ş ınmadı ğ ının tespiti halinde durumu i ş yerinin ba ğ lı bulundu ğ u Sosyal Güvenlik İ l Sigorta Müdürlü ğ üne 10 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. YMM ALİ KARA

132 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ İş verenlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili birden fazla i ş yerinin olması durumunda, kapsama giren her bir i ş yeri için ayrı ba ş vuru yapılır ve her bir i ş yeri ayrı ayrı de ğ erlendirilir. İş yerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim ş eklinde örgütlenmi ş birden fazla ArGe merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge merkezi için yeni i ş yeri dosyası tescil edilmek suretiyle ayrı ba ş vuru yapılır. YMM ALİ KARA

133 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Tamamlanmamı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letme, gerekli ş artları ta ş ıması hâlinde i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ inden yararlanır. Buna kar ş ın, tamamlanmı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letme, i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ inden yararlanamaz.

134 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Hizmetleri ve ücretleri daha önce Kanuna göre bildirilmi ş olan sigortalılara, i ş verenlerince, toplu i ş sözle ş melerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge yenilik faaliyetleriyle ilgili çalı ş malara ait ücret farklarına ili ş kin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu i ş sözle ş mesinin imzalandı ğ ı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi halinde, i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ inden yararlanılabilir. YMM ALİ KARA

135 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dı ş ında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden i ş sizlik sigortası primleri hakkında i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ i uygulanmaz. Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

136 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama Giren İş yerlerince Yapılacak Ba ş vurunun Ş ekli ve Yeri: 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanılabilmesi için, Teknoloji merkezi i ş letmelerinin; TEKMER müdürlü ğ ünden, Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen i ş letmelerin; deste ğ i veren kamu kurum veya kurulu ş undan ya da kanunla kurulan vakıftan,

137 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Ar-Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen i ş letmelerin; TÜB İ TAK'tan, Ar-Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi i ş birli ğ i projeleri bulunan i ş letmelerin; Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ından, Teknogiri ş im sermaye deste ğ i alan i ş letmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, YMM ALİ KARA

138 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ 4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalı ş tıran i ş letmelerin; denetimle yükümlü ş irketten, alacakları belge ile, i ş yerinin ba ğ lı bulundu ğ u Sosyal Güvenlik İ l/Merkez Müdürlü ğ üne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. YMM ALİ KARA

139 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Sigorta Primi İş veren Hissesi Deste ğ inden Yararlanılmaya Ba ş lanılacak Tarih: Teknoloji merkezi i ş letmeleri, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandı ğ ı, Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendi ğ i, Rekabet öncesi i ş birli ğ i projeleri bulunan i ş letmeler, proje sözle ş mesinin yürürlü ğ e girdi ğ i, Teknogiri ş im sermaye deste ğ i alan i ş letmeler, kamu idaresi tarafından i ş planının onaylandı ğ ı,

140 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Ar-Ge ve yenilik projeleri, kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen i ş letmeler, destek karar yazısının düzenlendi ğ i veya proje sözle ş mesinin yürürlü ğ e girdi ğ i, 4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki i ş letmeler, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalı ş tırmaya ba ş ladıkları, tarihten itibaren yararlanılabileceklerdir. YMM ALİ KARA

141 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Örnek 1- Ar-Ge merkezi bulunan (B) Anonim Ş irketinin, Ar-Ge Merkezi Belgesini, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ından 20/8/2012 tarihinde itibariyle almı ş oldu ğ u varsayıldı ğ ında, anılan i ş veren tarafından kapsama giren sigortalılar için 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek ilk belge, 2012/A ğ ustos ayına ili ş kin aylık prim ve hizmet belgesi olacaktır. Destekten yararlanmaya hak kazanıldı ğ ına ili ş kin Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ınca düzenlenen belgenin 20/8/2012 tarihinde alınmı ş olması nedeniyle, 2012/A ğ ustos ayına ili ş kin 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmi ş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayıları 2012/A ğ ustos ayının 31 gün çekmesi nedeniyle 12 günden fazla olamayacaktır.

142 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Dolayısıyla, anılan i ş verenin 2012/A ğ ustos ayında 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılarına ili ş kin 1/8/2012 ila 19/8/2012 tarihleri arasındaki çalı ş maları, Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir. YMM ALİ KARA

143 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama Giren Sigortalılar: Ar-Ge merkezlerinin, Kamu kurum ve kurulu ş ları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile Rekabet öncesi i ş birli ğ i projelerinde ve teknogiri ş im sermaye desteklerinden yararlanan i ş letmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde

144 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ do ğ rudan görevli olan ara ş tırmacı ve teknisyenlerinin (Ar- Ge personelinin) tamamı ile Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu a ş mamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle do ğ rudan ili ş kili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, i ş çi ve benzeri personel (destek personeli ), 4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmu ş fiilen çalı ş an personel, YMM ALİ KARA

145 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Örnek 1- Teknogiri ş im sermaye deste ğ i alan (C) Anonim Ş irketince, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde; 150 Ar-Ge personeli, 40 destek personeli ve Ar-Ge faaliyetlerinde do ğ rudan görevli olmadı ğ ı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle do ğ rudan ili ş kisi de bulunmayan 15 personel istihdam edildi ğ i varsayıldı ğ ında, anılan i ş veren tarafından 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde 150 ArGe personelinin tamamı ile 150 ArGe personelinin %10'una isabet eden 15 destek personeli bildirebilecek, buna kar ş ın 25 destek personeli ile Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan 15 personel 5746 sayılı Kanun türü seçilmeksizin Kuruma bildirilecektir.

146 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama Girmeyen Sigortalılar: Ar-Ge faaliyetlerinde do ğ rudan görevli olmadı ğ ı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle do ğ rudan ili ş kisi de bulunmayan personelinden dolayı, Teknoloji Geli ş tirme Bölgelerinde faaliyet gösteren i ş yerlerinde çalı ş makla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden dolayı,

147 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kamu personeli ile aylık sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalı ş tırılan personelden, aracılar (ta ş eronlar) tarafından çalı ş tırılan sigortalılardan, 3308 sayılı Mesleki E ğ itim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve i ş letmelerde mesleki e ğ itim gören ö ğ renciler ve topluluk sigortasına tabi olanlardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. YMM ALİ KARA

148 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Sigorta Primi İş veren Hissesi Deste ğ inden Yararlanma Süresi: Sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i uygulamasından, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla be ş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

149 YMM ALİ KARA

150 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğ İ Destek Kapsamına Girmeyen Ödemeler: Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dı ş ındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile, kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dı ş ındaki çalı ş maları nedeniyle hak ettikleri ücretleri, destek kapsamına alınmadı ğ ından, bu nitelikteki ödemeler Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir.

151 YMM ALİ KARA Örnek 1- İş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanmaya hak kazanmı ş (D) Limited Ş irketince, Ar-Ge personeli olan (A) sigortalısına 2012/Kasım ayındaki çalı ş malarından dolayı brüt 2.500,00 TL ücret ve 1.500,00 TL ikramiye ödenmi ş oldu ğ u varsayıldı ğ ında, bahse konu sigortalının 2.500,00 TL tutarındaki ücreti, prim ödeme gün sayısı da belirtilerek 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile, 1.500,00 TL tutarındaki ikramiyesi ise, prim ödeme gün sayısı 0 (sıfır) olarak yazılmak suretiyle Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir.

152 YMM ALİ KARA

153 Örnek 2- Sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanmaya hak kazanmı ş (E) Anonim Ş irketinin Ar-Ge personeli olan (A) sigortalısının, 2012/Eylül ayının 12 gününde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, ayın kalan günlerinde ise Ar- Ge ve yenilik faaliyetleri dı ş ındaki i ş lerde çalı ş mı ş oldu ğ u varsayıldı ğ ında, 2012/Eylül ayına ili ş kin olarak 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesine, sözkonusu sigortalının prim ödeme gün sayısı 12 gün olarak, prime esas kazanç tutarı ise 12 günlük çalı ş ması kar ş ılı ğ ında hak etti ğ i ücreti kaydedilecek, aynı aya ili ş kin olarak Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesine ise sözkonusu sigortalının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dı ş ındaki çalı ş maları ile ay içindeki çalı ş malarından dolayı hak kazandı ğ ı hafta tatiline ili ş kin prim ödeme gün sayısı 18 gün olarak, prime esas kazanç tutarı ise 18 günlük çalı ş ması kar ş ılı ğ ında hak etti ğ i ücreti kaydedilecektir.

154 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Ay içindeki çalı ş malarının bir kısmı Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, bir kısmı Ar-Ge faaliyetleri dı ş ında olan sigortalılar için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesinden bildirilen prim ödeme gün sayısının toplamının 30'u geçmemesi gerekmektedir.

155 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Buna göre, kapsama giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayların tamamında çalı ş mı ş olmalarına ra ğ men, söz konusu ayların bazı günlerinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, bazı günlerinde ise kapsam dı ş ındaki i ş lerde çalı ş maları halinde, her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30'un altında veya üstünde olması mümkün olmadı ğ ından, 5746 sayılı Kanun çe ş idi seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında fiilen çalı ş ılan gün sayısı üzerinden, kapsama girmeyen çalı ş malardan dolayı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise 30 güne tamamlanmak suretiyle hesaplanacaktır. YMM ALİ KARA

156 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Kapsama Giren İş letmelerin Devredilmesi: Tamamlanmamı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin veya 4691 sayılı Kanun gere ğ i ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalı ş tıran bir i ş letmenin devredilmesi durumunda, devralan i ş letmeler, destekten yararlanmaya hak kazandıklarına ili ş kin alacakları belge ile, i ş yerinin ba ğ lı bulundu ğ u Sosyal Güvenlik İ l/Merkez Müdürlü ğ üne yazılı olarak müracaat etmeleri ve gerekli ş artları ta ş ımaları halinde sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ inden yararlanabilecekler, buna kar ş ın, tamamlanmı ş bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan i ş letme, i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ inden yararlanamayacaktır.

157 YMM ALİ KARA S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Destek Uygulamasının Sona Erdi ğ i Haller: 5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi i ş veren hissesi deste ğ i, Asgari 50 tam zamanlı e ş de ğ er Ar-Ge personeli çalı ş tırma ş artının gerçekle ş medi ğ i durumlarda, söz konusu ş artın gerçekle ş tirilmedi ğ i vergilendirme dönemi, Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen deste ğ in son bulması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti sona ermi ş sayılaca ğ ından, projenin sona erdi ğ i/deste ğ in son buldu ğ u tarih,

158 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ KOSGEB teknoloji merkezi i ş letmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen deste ğ in son bulması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti sona erece ğ inden, projenin sona erdi ğ i/deste ğ in son buldu ğ u tarih, Rekabet öncesi i ş birli ğ i projesi içinde yer alan i ş letmelerde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, projenin sona erdi ğ i tarih, proje sözle ş mesinin iptal edilmesi halinde ise denetime ba ş lanılan tarih, itibarıyla uygulanmaz. YMM ALİ KARA

159 S İ GORTA PR İ M İ DESTE Ğİ Di ğ er Hususlar: 5746 sayılı Kanun çe ş idi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden i ş sizlik sigortası primleri hakkında i ş veren hissesi sigorta primi deste ğ i uygulanmayacaktır. Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi tahakkuk ve tahsil edilmeyecektir. İş veren hissesi sigorta prim deste ğ inden yararlanmak için ay içinde asgari 50 Ar-Ge personeli çalı ş tırma zorunlulu ğ u yalnızca Ar-Ge Merkezleri için geçerli olup, kapsama giren di ğ er i ş yerlerinde söz konusu destekten yararlanmak amacıyla asgari 50 tam zamanlı e ş de ğ er Ar-Ge personeli çalı ş tırma zorunlulu ğ u bulunmamaktadır.

160 YMM ALİ KARA DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâ ğ ıtlar damga vergisinden müstesnadır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak i ş lemleri belirten ve deste ğ i veren kamu kurum ve kurulu ş u, Ar-Ge merkezleri ile rekabet öncesi i ş birli ğ i projeleri için ba ş vuru yapılan kamu kurumu, teknoloji merkezi i ş letmeleri için TEKMER müdürlü ğ ü, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜB İ TAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜB İ TAK tarafından onaylı listenin, i ş lem esnasında noter, resmî daireler, di ğ er kamu kurum ve kurulu ş ları gibi i ş lem yapan kurum ve kurulu ş lara ibraz edilmesi yeterli olup, i ş lem yapan kurum veya kurulu ş larca ba ş ka belge aranmaz.

161 DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI İş lem esnasında, söz konusu onaylı listenin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi durumunda, kâ ğ ıtlara ili ş kin damga vergisi ilgililerce ödenir. Destek ve te ş vik unsurlarının amacı dı ş ında kullanılması, ş artların ihlali veya projelere yönelik de ğ erlendirme raporlarının olumsuz olmasının tespit edilmesi hâlinde, istisna uygulamasına konu olan damga vergisi gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte i ş letmelerden tahsil edilir. İş lem esnasında istisna uygulanırken, söz konusu listenin ibraz edilmi ş olması bu uygulamayı etkilemez. YMM ALİ KARA

162 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Örgün ö ğ renim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki ö ğ renci, yüksek lisans veya doktora ö ğ rencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön ba ş vuru tarihinden en çok be ş yıl önce almı ş ki ş ilerin, Teknoloji ve yenilik odaklı i ş fikirlerini, deste ğ i veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir i ş planı çerçevesinde, katma de ğ er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek te ş ebbüslere dönü ş türebilmelerini te ş vik etmek için düzenlenmi ş tir.

163 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan giri ş imci, i ş letmesini kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir i ş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin i ş planına uygun olarak yürütüldü ğ ünün denetimi sonrası yapılmaktadır. YMM ALİ KARA

164 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Deste ğ in Amacı Yeni ve yenilikçi i ş fikirleri olan genç giri ş imcilerin, bu i ş fikirlerini katma de ğ er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek te ş ebbüslere dönü ş türebilmeleri için çekirdek sermaye sa ğ lanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

165 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Destek Ba ş vurusunun Zamanı Programa yılda bir kez 01 Ekim – 01 Kasım tarihleri arasında ba ş vuru yapılabilmektedir YMM ALİ KARA

166 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Deste ğ in Süresi ve Miktarı Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen i ş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. YMM ALİ KARA

167 TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, Sarf malzemesi giderleri Personel giderleri, Hizmet alımı ve danı ş manlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez), Genel i ş letme giderleri.

168 YMM ALİ KARA TEKNOG İ R İŞİ M SERMAYE DESTE Ğİ Ba ş vuru ve Desteklenen Giri ş imci Bilgileri Teknogiri ş im Sermayesi Deste ğ i Programına 2009- 2012 döneminde toplam 3.339 ba ş vuru yapılmı ş olup, De ğ erlendirme Komisyonunun çalı ş maları sonucunda 767 giri ş imciye ait i ş fikri desteklenmeye de ğ er bulunmu ş tur. Giri ş imcilerin i ş letmesini kurmasını müteakip 740 i ş letme ile sözle ş me imzalanmı ş tır. İ lgili idare: Kurulu ş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmu ş ödene ğ i bulunan ve Teknogiri ş im Sermayesi Deste ğ i Programı ile ilgili i ş lemleri gerçekle ş tiren Bakanlı ğ ı, YMM ALİ KARA

169 Web adresi; www.ymmalikara.com.trwww.ymmalikara.com.tr Mail adresi alikara@ymmalikara.com.tralikara@ymmalikara.com.tr Tel&Fax: 0-224-250 08 98 & ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012

170 YMM ALİ KARA KURUMLAR VE GEL İ R VER İ G İ S İ KANUNLARINA GÖRE AR-GE İ ND İ R İ M İ -KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ -GEL İ R VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ

171 YMM ALİ KARA KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ KVK’nun, 10. maddesinin, (1-a) bendine göre; Mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayı ş ına yönelik ara ş tırma ve geli ş tirme faaliyetleri çerçevesinde, i ş letmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir

172 YMM ALİ KARA KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Faaliyetinin sınırı Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son buldu ğ u, ilk üretimin yapıldı ğ ı a ş amada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir a ş amaya geldi ğ i andan itibaren Ar-Ge projesi bitmi ş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında de ğ erlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geli ş tirilmesi amacıyla yapılacak çalı ş malar, yeni Ar-Ge projesi olarak de ğ erlendirilir.

173 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Nihai ürünün olu ş turulması a ş amasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirli ğ ini ölçmek ve gerekti ğ inde de ğ i ş iklik yapılmak üzere i ş letme içinde veya dı ş ında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ili ş kin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip da ğ ıtılan numuneler için yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamı dı ş ındadır. YMM ALİ KARA

174 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Departmanı Kurma Zorunlulu ğ u Ar-ge harcamalarının bu kanun kapsamında de ğ erlendirilebilmesi için Ar-Ge departmanı kurmak zorunludur.

175 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Harcamaları İ lk Madde ve Malzeme Giderleri: Her türlü direkt ilk madde, yardımcı madde, i ş letme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderleri ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayrimaddi kıymet iktisaplarına ili ş kin giderleri kapsar. YMM ALİ KARA

176 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Personel Giderleri: Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalı ş tırılan ve faaliyetin gerektirdi ğ i nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. İş letmenin Ar-Ge departmanında çalı ş tırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemi ş olup günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalı ş an personele ödenen ücretler bu kapsamda de ğ erlendirilmeyecektir. YMM ALİ KARA

177 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Genel Giderler: Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberle ş me, nakliye ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ili ş kin bakım ve onarım giderleri gibi Ar-Ge faaliyetinin devamlılı ğ ını sa ğ lamak için katlanılan di ğ er giderleri kapsar. Sigorta giderleri, Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır.

178 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Genel giderlerin, Ar-Ge harcaması olarak de ğ erlendirilebilmesi için Ar-Ge departmanında fiilen kullanıldı ğ ının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çe ş itli kıstaslara göre genel i ş letme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda de ğ erlendirilmez. YMM ALİ KARA

179 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Dı ş arıdan Sa ğ lanan Fayda ve Hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri dı ş ında Ar-Ge faaliyetleriyle ile ilgili olarak i ş letme dı ş ında yerli veya yabancı di ğ er kurum ve kurulu ş lardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki di ğ er ödemelerdir.

180 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Vergi, Resim ve Harçlar: Do ğ rudan Ar-Ge faaliyetlerine ili ş kin olan ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. Do ğ rudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldü ğ ü ta ş ınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır. YMM ALİ KARA

181 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Amortisman ve Tükenme Payları: Do ğ rudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine- tesis ve cihazlar, ta ş ıtlar, dö ş eme ve demirba ş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından olu ş ur. İ ktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dı ş ında ba ş ka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ili ş kin amortismanlar Ar- Ge harcaması kapsamında de ğ ildir.

182 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Finansman Giderleri: Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ili ş kin finansman giderleridir. YMM ALİ KARA

183 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İ zlenmesi Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları ara ş tırma ve geli ş tirme harcamalarının tamamını aktifle ş tirmek zorundadırlar. Gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifle ş tirilmesi gerekmeyen harcamalar do ğ rudan gider yazılabilecektir. Örne ğ in, kanser ilacı geli ş tirmek için yapılan ara ş tırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkaca ğ ından, yapılan ara ş tırma harcamalarının aktifle ş tirilmesi gerekecektir.

184 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifle ş tirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir. Projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmı ş oldu ğ u ve önceki yıllarda aktifle ş tirilmi ş olan tutarların do ğ rudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

185

186 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ar-Ge indiriminin Uygulanması Mükellefler, Ar-Ge harcamalarının %100’ü oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine ba ş landı ğ ı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilecektir.

187 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ İ lgili dönemde kazancın yetersizli ğ i nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge İ ndirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir. Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, i ş letmenin di ğ er faaliyetlerine ili ş kin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin do ğ ru hesaplanmasına imkan verecek ş ekilde muhasebele ş tirmeleri gerekmektedir. YMM ALİ KARA

188 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Aktifle ş tirilen Kıymetlerin Devri Henüz tamamlanmamı ş bir Ar-Ge projesinin, ba ş ka bir kuruma satılması halinde aktifle ş tirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

189 YMM ALİ KARA

190 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Yeminli Mali Mü ş avir Tasdik Raporu Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin do ğ ru hesaplandı ğ ı ve uygulandı ğ ına ili ş kin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde ba ğ lı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge indirimine ili ş kin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmi ş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ili ş kin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

191 YMM ALİ KARA KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Di ğ er Kurumlardan Sa ğ lanan Ar-Ge Destekleri Geri ödeme ko ş uluyla sermaye deste ğ i olarak sa ğ lanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu de ğ ildir. Hibe ş eklinde sa ğ lanan destek tutarları ile di ğ er kurumlardan bu mahiyette sa ğ lanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, bu tür desteklerle kar ş ılanan Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır.

192 YMM ALİ KARA KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Teknoloji geli ş tirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge departmanının bulundu ğ u yerin önemi bulunmamaktadır. Firmanın faaliyet yeri olması ş artıyla, gerek firma merkezinin bulundu ğ u yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geli ş tirme bölgelerinde kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi kapsamındadır.

193 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ili ş kin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden do ğ an zararlarının, istisna dı ş ı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyece ğ i hüküm altına alınmı ş bulunmaktadır. YMM ALİ KARA

194 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Teknoloji geli ş tirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekle ş tirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç do ğ ması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında de ğ erlendirilmeyecektir. Di ğ er bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu de ğ ildir. YMM ALİ KARA

195 KURUMLAR VERG İ S İ KANUNUNDA AR-GE İ ND İ R İ M İ Ancak, teknoloji geli ş tirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin i ş letmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında de ğ erlendirilecektir.

196 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Ar-Ge Departmanı Kurma Zorunlulu ğ u Ar-Ge Departmanı Kurma Zorunlu Ar-Ge Departmanı Kurma Zorunlulu ğ u Yok Ar-Ge İ ndirimi 5520 ve 5746 Sayılı Kanun Kar ş ıla ş tırması YMM ALİ KARA

197 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Ar-Ge Harcamalarının Aktifle ş tirilme Zorunlulu ğ u Gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifle ş tirilmesi gerekmeyen harcamalar do ğ rudan gider yazılabilecektir. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamalar Vergi Usul Kanununa göre aktifle ş tirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir., bir iktisadi kıymet olu ş maması halinde ise do ğ rudan gider yazılır YMM ALİ KARA

198 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Personel Giderleri Ar-Ge departmanına tahsis edilmemi ş olup günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalı ş an personele ödenen ücretler bu kapsamda de ğ erlendirilmeyecekt ir. Kısmi çalı ş ma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdı ğ ı zamanın toplam çalı ş ma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır. YMM ALİ KARA

199 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Destek Personeli İş letmenin Ar-Ge departmanında çalı ş tırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ücretleri Ar-Ge harcaması olarak kabul edilmez. Tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10’unu a ş mamak üzere Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle ili ş kili destek personelinin ücretleri ile bu mahiyetteki giderleri personel gideri mahiyetindedir. YMM ALİ KARA

200 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Amortisman ve Tükenme Payları Ar-Ge departmanı dı ş ında ba ş ka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ili ş kin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında de ğ ildir. Ba ş ka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ili ş kin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldı ğ ı gün sayısına göre hesaplanır. YMM ALİ KARA

201 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Devreden Ar- Ge Tutarının Endekslenmesi Endeksleme yapılmazSonraki döneme devreden ar-ge indirimi yeniden de ğ erleme oranında arttırılır. YMM ALİ KARA

202 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Di ğ er Kurumlardan Sa ğ lanan Destekler Hibe ş eklinde sa ğ lanan destekler ile di ğ er kurumlardan bu mahiyette sa ğ lanacak destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, bu tür desteklerle kar ş ılanan Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ili ş kin olarak kamu kurum ve kurulu ş ları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslar arası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar GVK ve KVK’na göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar- Ge indirimi tutarının tespitinde ar-ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu ş ekilde sa ğ lanan kar ş ılıksız fonlardan yapılan harcamalar, yapıldı ğ ı yere göre do ğ rudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebele ş tirilir. YMM ALİ KARA

203 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Finansman Giderleri Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ili ş kin finansman giderleridir Finansman giderlerine ili ş kin bir hüküm bulunmamaktadır. YMM ALİ KARA

204 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Dı ş arıdan Sa ğ lanan Fayda ve Hizmetler Sınır yokAr-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekle ş tirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez YMM ALİ KARA

205 5520 Sayılı Kanun5746 Sayılı Kanun Ek Ar-Ge İ ndirimi 500 ve üzerinde tam zaman e ş de ğ er Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan ar-ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artı ş ının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. YMM ALİ KARA

206 GEL İ R VERG İ S İ KANUNUNA GÖRE AR-GE İ ND İ R İ M İ (MD.89) Mükelleflerin, i ş letmeleri bünyesinde gerçekle ş tirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayı ş ına yönelik ara ş tırma ve geli ş tirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi" beyanname üzerinde ticari kazanç tutarından dü ş ülebilecektir. Ara ş tırma ve geli ş tirme faaliyetleri ile do ğ rudan ili ş kili olmayan giderlerden ve tamamen ara ş tırma ve geli ş tirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz.

207 YMM AL İ KARA Web adresi; www.ymmalikara.com.trwww.ymmalikara.com.tr Mail adresi alikara@ymmalikara.com.tralikara@ymmalikara.com.tr Tel&Fax: 0-224-250 08 98 & ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012


"YMM ALİ KARA ULUTEK A. Ş. - 05.12.2012 TEKNOLOJ İ GEL İŞ T İ RME BÖLGELER İ NDE SA Ğ LANAN DESTEK VE MUAF İ YETLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları