Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 SWOT ANALİZİ  Ar. Gör. Pelin ALCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " SWOT ANALİZİ  Ar. Gör. Pelin ALCAN."— Sunum transkripti:

1  SWOT ANALİZİ  Ar. Gör. Pelin ALCAN

2 “Stupid Waste Of Time” ya da ;) ;

3 SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. Bu tekniklerden biri olan "SWOT Analizi", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

4 SWOT ANALİZİ S : Strength ( Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tesbit edilmesi demektir.) W :Weakness ( Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tesbit edilmesi demektir.) O :Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.) T :Threat ( Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)

5 SWOT ANALİZİ SWOT Analizi kullanımı oldukça basit olan bir firmanın ya da kurumun stratejik olarak kendi durumunu ölçebilmesi için kullanabileceği bir stratejik planlama aracıdır. Kurumun kendi içindeki faktörleri (internal factors) dışarıdan gelen faktörlerle (external factors) sistemli şekilde karşılaştıran bir araçtır. İçerideki faktörler basitçe Güçlü yanlar (Strengths) ve Zayıf yanlar (Weaknesses) dışarıdaki faktörler ise Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats) olarak nitelendirilir.

6 SWOT ANALİZİ SWOT Analizinde ilk yapılacak iş tüm bu faktörleri alt alta yazmaktır. Yani .. İç faktörler Güçlü Yanlar (Strengths) 1. 2. 3..... Zayıf Yanlar (Weaknesses)

7 SWOT ANALİZİ Sonra Dış Faktörler Fırsatlar (Opportunities) 1. 2.
3..... Tehditler (Threats) Tüm bunlar listelendikten sonra iç faktörlerle dış faktörleri karşılaştıracak şekilde ilk başta verildiği gibi bir SWOT matrisi oluşturulur.

8 SWOT ANALİZİ SWOT Matrisi oluştururken 4 soru sorulur:
1. Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz? (How can we Use each Strength) 2. Her bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz? (How can we Stop each Weakness) 3. Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz ? (How can we Exploit each Opportunity) 4. Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz ? (How can we Defend against each Threat)

9

10 SWOT ANALİZİ Organizasyonlarda SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi yapılarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Bu anlamda SWOT bir "mevcut durum" analizidir. SWOT aynı zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda SWOT bir "gelecek durum" analizidir.

11 Mevcut Durum Gelecek Durum -Durumunuz nedir? Kime hizmet ediyoruz?
Organizastonun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Organizasyonun sebep olduğu fırsat ve tehlikeler nelerdir? Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar ++++++ Tehlikeler Gelecek Durum Durumunuz ne olacak? Kime hizmet edeceğiz? Organizasyonu gelecekte neler bekliyor?

12 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
İlk olarak organizasyonda potansiyel içsel sağlamlık ve güçlülük faktörlerini tespit etmeye çalışırız. İyi bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip olma, yeni ve etkin teknolojileri kullanma, yeni ürünler geliştirebilme, bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip olma vesaire faktörler başlıca içsel sağlamlık ve güçlülük faktörleri arasında sayılabilir. Organizasyonda potansiyel içsel zayıflık ve yetersizlik göstergeleri arasında ise şu konular sayılabilir:

13 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
Organizasyonda stratejik bir hedefin mevcut olmaması, lider eksikliği, yetenekli yönetici ve çalışanların bulunmaması, araştırma ve geliştirmeye önem verilmemesi, kurum kültürünün oluşmamış olması, pazarlama ve satış yeteneğinin sınırlı olması, kalite ve verimliliğin düşük olması vesaire. Dışsal göstergeler ise potansiyel dışsal fırsatlar ve tehlikelerden oluşur. Bir organizasyonda başlıca potansiyel dışsal fırsatları şu şekilde sayabiliriz: yeni müşteriler edinme fırsatı, yeni piyasalara girme fırsatı, ürün ve hizmet arzının genişletilmesi fırsatı, pazar payının artırılması fırsatı vesaire.

14 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
SWOT Analizinde temel başarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan "mevcut durumun", güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörlerin seçimi ve bunlara ait değerlerin doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Söz gelimi herhangi bir firma için bu mevcut durum değerleri söyle belirlenebilir ve burada belirlenen faktörler analizde sorulacak sorular olarak listelenir. Örneğin güçlü ve olumlu yönleri belirleme kısmında;

15 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz? Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz? Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliştirebiliyor muyuz? Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip miyiz ? ve bunlara eklenebilecek yeni sorularla içsel güç ve başarı durumu yani SWOT Analizinin "S" bölümü analiz edilmiş olur.

16 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
Benzer şekilde; Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır? Lider, yönetici ve çalışanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu mudur? Ar-Ge (araştırma ve geliştirme)ye verilen önem ne ölçüde? Kurum kültürümüzde aşınma ya da eksiklik söz konusu mu? Satış, pazarlama, ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı? vs. gibi içsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin (W bölümü) tespit edilmesine yönelik sorular listelenir.

17 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
Dışsal göstergeler ise "O" ile simgelenen potansiyel dışsal fırsatlar ve "T" ile simgelenen tehlikelerden oluşur. Bu kısımlar için değerlendirmeye alınacak değerleri şöyle özetleyebiliriz; Örneğin fırsat yaratan değerleri, Teknoloji ve iç-dış pazarlarda oluşan değişimler Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların (AB gibi) politikalarındaki değişiklikler Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki gelişmeler

18 SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ
Tehdit ve risk yaratan değerleri ise, Kurum olarak karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir ? Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar? Ürün ve hizmet üretirken, iç ve dış sektörde iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ? Durmadan ilerleyen ve değişen teknoloji piyasadaki konumumuzu tehdit ediyor mu ? Nakit durumumuzu zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ? olarak belirtebiliriz.

19 SWOT Analizi’ nde 4 Farklı Alternatif, Strateji, Taktik ve Eylem
Bu alternatif stratejiler ise; WT Stratejisi (mini-mini): WT stratejisinin amacı zayıflıkları ve tehditleri minimize etmektir. Bu şekilde zayıflıklar ve tehditler göz önünde bulundurularak bunların üstesinden gelebilecek stratejiler oluşturulur. WO Stratejisi (mini-maxi): WO stratejisi zayıflıkları minimize edip imkanları maksimize etmeyi hedefler. Dış imkanlardan yararlanarak mevcut zayıflıkları ortadan kaldıracak yeni stratejiler oluşturulur.

20 SWOT Analizi’ nde 4 Farklı Alternatif, Strateji, Taktik ve Eylem
ST Stratejisi (maxi-mini): Bu strateji organizasyonun dış çevredeki tehditlerle başa çıkacak olan gücü üzerine kurulmuştur. Amaç güçten maksimim oranda yararlanırken dış tehditleri minimize etmektir. SO Stratejisi (maxi-maxi): Hem gücü hem de imkanları maksimize etmeyi hedefleyen stratejidir. Bu amaçla organizasyonun mevcut gücü kullanılarak tüm dış imkanlardan yararlanmayı sağlayacak stratejiler oluşturulur.

21 SWOT ANALİZİ’ NDE SORUNLAR
SWOT matrisinde yapılan analizlerin anlık olduğu ve dış ve iç çevrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu ve sürekli değiştiği düşünülürüse, uzun vadede bu analizin belirli zaman aralıklarında tekrarlanması gerekmektedir. Metodun içinde geleceğe yönelik bir aşama olmasına rağmen, bu aşama geleceğin belirsizlikleri ile baş edebilmekten uzaktır. Modelde ayrıca alternatiflerin hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olacakları üzerine herhangi bir analiz yer almamaktadır.

22 GALATASARAY’ DA SWOT ANALİZİ

23 GALATASARAY’ DA SWOT ANALİZİ
SWOT analizi, Galatasaray’ın hem kendi iç durum değerlendirmesine, hem de kendi dışındaki rakiplerin durumlarının analiz edilmesine imkan sağlamaktadır. Galatasaray için SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi yapılarak takımın mevcut durumu tespit edilmekte; bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile takımın karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

24 GALATASARAY’ DA SWOT ANALİZİ
SWOT aynı zamanda Galatasaray’ın gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan da bir analiz tekniğidir. Bu açıklamalar çerçevesinde SWOT analizini, Ligin ikinci yarısı ve Galatasaray’ın yakını ve uzağını görmemizi sağlayan bir gözlük olarak da algılayabiliriz.

25 1) Galatasaray’ın Güçlü Olduğu Yönler
1. Geniş ve yetenekli bir kadroya sahip olması. 2. Stratejik ve uzun vadeli hedeflerin açık olarak belirlenmiş olması. 3. Geçmişte büyük sportif başarılara ulaşarak, bu başarısını bir ölçüde de olsa markalaştırabilmiş olması. 4. Büyük bir taraftar kitlesine sahip olması. 5. Parasal problemlerin çözümlenebilmesi becerisinin yüksek olması. (  )

26 1) Galatasaray’ın Güçlü Olduğu Yönler
6. Köklü bir kültür ve geçmişe sahip olması. 7. İdari ve teknik olarak güçlü ve kararlı bir yönetime sahip olması. 8. Altyapı tesislerinin tamamlanmış olması. 9. Kazanılan üstün başarıların, rakipler üzerinde bir baskı oluşturarak, rekabette üstünlük sağlaması

27 Yukarıda sayılan özellikler, Galatasaray’ın Süper Ligde diğer rakiplerine göre rekabet üstünlüğünü sağlayan olumlu yanlarıdır. Bu özellikler sportif ve mali başarıya ulaşılmasına olanak sağlayan temel etmenlerdir.

28 2) Galatasaray’ın Zayıf Olduğu Yönler
1. Mali sorunlarının olması. (  ) 2. Avrupa’da rekabet ettiği üst düzey kulüplerle kıyaslandığında bütçesinin yeterli büyüklükte olmaması. (  ) 3. Yapılan transferlerde uyum sorunu yaşanması. 4. Halen takım içi uyum ve koordinasyonun tam sağlanamamış olması. 5. Yeşil sahalarda kazandığı başarıları tam anlamıyla, ekonomik olarak taçlandıramaması. (  )

29 2) Galatasaray’ın Zayıf Olduğu Yönler
6. Takımda sevk ve idareyi sağlayacak lider bir oyuncu olmaması. 7. Defansta yer alan futbolcuların çok basit hatalara yer vermesi. 8. Yüksek ve üst düzey hedeflerin zaman zaman takımın bilişim alanını daraltarak, kapasite ve yeteneği daraltıcı bir etkiye neden olması.

30 3) Galatasaray’ın Sahip Olduğu Fırsatlar
1. Galatasaray’ın yeni ve güçlü kadrosu ile sahip olduğu fikstür avantajı, ikinci yarıda şampiyonluk yarışında takıma ciddi bir avantaj sağlayacaktır. 2. Kazanılacak Lig şampiyonluğu ile ezeli rakipleri arasındaki fark daha da açılacaktır. 3. Kazanılacak Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılımı mümkün kılacak ve ciddi bir maddi gelir sağlayacaktır. 4. Süper Lig’de ulaşılacak şampiyonluk, yeni ve oturmaya çalışan bir takımda istikrar ve ardışık başarılar getirebilecektir.

31 4) Galatasaray’ın Karşı Karşıya Kalacağı Olası Tehdit ve Riskler
1. Yapılan yeni transferlerin uyum sağlayamaması. 2. Yeni gelen transferlerin takım içinde bir huzursuzluğa neden olabilecek olması ve buna bağlı olarak Takım içinde olası gruplaşma ve kamplaşmaların önüne geçilemeyecek olması. 3. Mali problemlerin takım içinde moral motivasyonu olumsuz etkileyebilecek olması. 4. Takımın form ve moral düzeyinin, alınacak olası mağlubiyetlerle, hedeften uzaklaşılmasına neden olabilmesi. 5. Teknik Direktör ve yönetimin, taraftar nezdinde kredilerinin giderek azalması.

32 Yukarıda sayılan öğeler, tamamen kazanmaya ve şampiyon olmaya odaklanmış Galatasaray’ın önümüzdeki devre içinde karşılaşabileceği olası riskleri göstermektedir.

33 SONUÇ Galatasaray’ın güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin takımın amaçlarına uygun stratejiyi seçmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, takımın her zaman değerlendirmeye tabi tutulması, onun hatalarının görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir araç olarak görülmelidir. Galatasaray için yapılacak daha kapsamlı SWOT analizleriyle, içsel fırsatların yanısıra, başlıca potansiyel dışsal fırsatları da belirlemek gerekir.

34 SONUÇ Bizim belirleyebildiğimiz bu fırsatları şu şekilde sayabiliriz:
Yeni taraftarlar edinebilme, Avrupa’da ve Dünya’da yeni başarılara imza atarak, Dünya Kulüpleri arasına girebilme; buna bağlı olarak sportif başarılarını, bir markaya dönüştürüp, parasallaştırabilme ve yeni olanak arzlarının genişletilmesi gibi fırsatlara ulaşabilme; pazar payını arttırabilme sayılabilir.

35 TEŞEKKÜRLER 


" SWOT ANALİZİ  Ar. Gör. Pelin ALCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları