Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar."— Sunum transkripti:

1 1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Beytepe-Ankara

2 2/35 GİRİŞ

3 3/35 Sayısal Uçurum(1)  20. yüzyılda önemli teknolojik gelişmeler, en de ğ erli güç olan bilgi ile birleşince bilişim teknolojileri do ğ muştur.  Günümüzde bilişim teknolojileri kullanımı toplumların gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir.  Öte yandan bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki bir uçurum ortaya çıkmıştır.

4 4/35 Sayısal Uçurum(2)  Söz konusu uçurum yaşamın her alanına yansımaktadır.  Bu uçurum için alanyazında,  sayısal uçurum,  sayısal bölünme,  sayısal eşitsizlik gibi kavramların kullanıldı ğ ı görülmektedir.

5 5/35 Sayısal Uçurum(3)  Sayısal uçurum,  cinsiyet,  anne, babanın e ğ itim durumu,  aylık gelir,  yaşanılan yerleşim birimi ve  yaşanılan co ğ rafi bölge şeklindeki demografik de ğ işkenlerine göre bireylerin,  B İ T’e erişimde ve  B İ T okuryazarlı ğ ında yaşadı ğ ı eşitsizli ğ i ifade eden bir kavramdır.

6 6/35  Bu çalışma çerçevesinde Türkiye’de mevcut sayısal uçurumu belirlemeye yönelik veriler incelenmiştir.  Ayrıca di ğ er ülkelerde sayısal uçurumun göstergesi olabilecek durumlar incelenerek sayısal uçurum üzerine karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmıştır.

7 7/35 Sayısal Uçurumun Önlenmesi(1)  Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte ortaya çıkan bir tehdit olan sayısal uçurum kavramı ve önlenmesi konusu yo ğ un olarak araştırılmaktadır.  Sayısal uçurumun önlenmesinin neden önemli oldu ğ una ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır.

8 8/35 Sayısal Uçurumun Önlenmesi(2)  Sayısal uçurumun önlenmesi  sosyal alanda insanlara kolaylık,  e ğ itimde ise fırsat eşitli ğ i sa ğ layacaktır.  Ayrıca vatandaşların görüşlerini bilişim teknolojileri aracılı ğ ıyla çok daha kolay paylaşması,  demokrasi anlamında olumlu gelişmeler yaratacaktır.  Sayısal uçurumun önlenmesine yönelik politikalar,  ekonomik büyümenin de önünü açacaktır.  Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı sayısal uçurumun önlenmesi ülkelerce önemli görülmektedir.

9 9/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırmalar  Önlenmesi ülkelerce önemli görülen sayısal uçurumun göstergelerinden  erişim ve  kullanım ile ilgili verilere ulaşılabilirken,  B İ T okuryazarlı ğ ı göstergesi ile ilgili veriye ulaşma konusunda sıkıntı oldu ğ u görülmektedir.

10 10/35  Türkiye’de sayısal uçurum ile ilgili var olan durumu ortaya koymak için  Türkiye İ statistik Kurumu (2012) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi” ve  Devlet Planlama Teşkilatı (2011) “Bilgi Toplumu İ statistikleri” raporundaki verilerden yaralanılmıştır.

11 11/35 Hanelerde İnternet Erişimi (TÜİK, 2012)

12 12/35  TÜ İ K tarafından 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre  hanelerin Bilgisayar ve İ nternet kullanım oranları  yaş grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken,  kadınlarda %38,5 ve %37’dir.  Bilgisayar ve İ nternet kullanımı  kentsel yerlerde %57,8 ve %56,6,  kırsal yerlerde ise %27,6 ve %26,4’tür.  Ayrıca bilgisayar ve İ nternet kullanım oranlarının en yüksek oldu ğ u yaş grubu 16-24’tür.  Bu grup e ğ itimde ortaö ğ retim ve üniversite dönemindeki bireyleri işaret etmektedir.  Öte yandan bilgisayar ve İ nternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

13 13/35 Hanelerde BİT Ekipmanı ve İnternet’e Bağlılık Durumu, 2010 (DPT, 2011)

14 14/35 Hanelerin İnternet’e Erişim İçin Kullandıkları Donanım Türü, 2011 (DPT, 2011)

15 15/35  Ülke genelinde %87,6 olan yüksek cep telefonu sahipli ğ i  bu sahipli ğ in kentsel ve kırsal alanda (%89,6 ve %82,9) birbirine yakın de ğ erde olması,  cep telefonu sahipli ğ inin ülke genelinde yaygınlı ğ ını göstermekte ve  cep telefonu üstünden birtakım hizmetlerin vatandaşlara sunumu için büyük fırsat yaratmaktadır.

16 16/35 Verilerle Uluslararası Karşılaştırmalar  Sayısal uçurum,  sadece ülkemizdeki farklı gruplar arasında de ğ il  ülkemiz ile ülkeler arasında da mevcuttur.  Bu ba ğ lamda  ülkemizde genel itibarıyla B İ T kullanımının artırılması ve  bu yönden gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkın azaltılması gerekmektedir.

17 17/35  döneminde kaydedilen gelişmeye ra ğ men AB ülkeleri ile ülkemiz arasında B İ T kullanımındaki fark devam etmektedir.  Bu farkla ilgili olarak di ğ er ülkelerde sayısal uçurum ile ilgili var olan durumu ortaya koymak ve  Türkiye ile karşılaştırmalar yapmak için ITU 2011 verilerinden yararlanılmıştır.  Bu amaçla ilk olarak erişim göstergesi ile ilgili veriler incelenecektir.

18 18/35 BİT’e Erişim, (ITU, 2010)

19 19/35  Bu durum mobil İ nternet için büyük bir potansiyelin oldu ğ unu göstermektedir.  Ayrıca 2009 yılına gelindi ğ inde dünya nüfusunun yaklaşık %30’unun İ nternet kullandı ğ ı görülmektedir.

20 20/35 Ülkelerin Gelişmişlik Durumuna Göre İnternet Erişimiyle İlgili Dağılımlar, (%) (ITU, 2011)  2002’den 2011 yılına kadar geçen sürede  gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde internete erişen hane oranında artış oldu ğ u görülmektedir.

21 21/35 İnternet Erişimiyle İlgili Dağılımlar (%) (ITU, 2011)

22 22/35 AB ve Türkiye’de Düzenli İnternet Kullanım Oranları (DPT, 2011)

23 23/35 AB ve Türkiye’de Hanelerde İnternet Erişimi (DPT, 2011).

24 24/35 AB ve Türkiye’de Hanelerde Genişbant İnternet Sahipliği (DPT, 2011)

25 25/35  De ğ erlendirilmesi gereken bir başka husus da hanelerde İ nternet erişimi ve genişbant İ nternet sahipli ğ idir.  Türkiye’de yılları arasında önemli sayılabilecek düzeyde bir artış gözlenmekle birlikte,  İ nternet kullanımına benzer şekilde ülkemiz ve AB ülkeleri arasında hanelerde İ nternet erişimi ile genişbant İ nternet sahipli ğ i oranları açısından büyük fark oldu ğ u anlaşılmaktadır.  Şekillerdeki verilere göre (yapılan karşılaştırmalarda) Türkiye’nin  bilgisayar,  İ nternet ve  genişbant erişiminde son sıralarda yer aldı ğ ı görülmektedir.  Bu duruma yol açan çok sayıda neden bulunmaktadır.  Sayısal uçurum nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliklerin önlenmesine yönelik olarak  geliştirilebilecek politikaların ülke genelinde uygulanabilir politikalar olması gerekti ğ i söylenebilir.  Bu politikalar sayesinde bölgelerarası eşitsizlikler ortadan kaldırılabilir.

26 26/35 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

27 27/35 Sonuçlar ve Öneriler(1)  Bu çalışma çerçevesinde Türkiye’de mevcut sayısal uçurumu belirlemeye yönelik veriler incelenmiştir.  Ayrıca di ğ er ülkelerde sayısal uçurumun göstergesi olabilecek durumlar incelenerek sayısal uçurum üzerine karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmıştır.  Ulaşılan sonuçlar aşa ğ ıdaki şekilde özetlenebilir.

28 28/35 Sonuçlar ve Öneriler(2)  Türkiye’de hanelerde İ nternet erişim oranları yılları arasında hızla artarak %7’den %41,6’ya çıkmıştır.  Ancak İ nternet erişimine sahip hane oranının Türkiye geneli, kent ve kır için sırasıyla farklılıklar gösterdi ğ i görülmektedir.  Bu sonuçtan hareketle  Türkiye’de kır nüfusu ve kent nüfusu arasında erişim açısından sayısal uçurumun varlı ğ ından söz edilebilir.  Bu durumun geliştirilecek politikalarda göz önünde bulundurulması gereklidir.

29 29/35 Sonuçlar ve Öneriler(3)  Bir di ğ er sonuca göre Türkiye genelinde cep telefonu sahipli ğ i oranı %87,6’dır.  Yüksek sayılabilecek bir düzeyde olan bu sahipli ğ in kentsel ve kırsal alanda (%89,6 ve %82,9) birbirine yakın oldu ğ u görülmektedir.  Söz konusu de ğ erlerin birbirine yakın olması,  cep telefonu sahipli ğ inin ülke genelinde yaygınlı ğ ını göstermektedir.  Bu yüzden mevcut uçurumların ortadan kaldırılması için  cep telefonu üstünden birtakım hizmetlerin vatandaşlara sunumu büyük fırsatlar yaratabilir.

30 30/35 Sonuçlar ve Öneriler(4)  Bilgisayar ve İ nternet erişimi,  kullanımı ve  genişbant İ nternet sahipli ğ i  ile ilgili verilerde ülkemiz ile AB ülkeleri arasında oranlar açısından büyük farklar bulunmaktadır.  Bu farkın kapatılması için gerekli teknoloji politikaları özenle belirlenmeli ve uygulamaya sokulmalıdır.  Bu süreçte e ğ itime özel bir önemin verilmesi gerekti ğ i açıktır.  Çünkü günümüzde  ülkeler arasındaki teknolojiyi üretme,  geliştirme ve  teknolojiyi kullanma açısından rekabet gücü kazanmak  B İ T’e yönelik e ğ itim politikaları geliştirmekle mümkün görünmektedir.

31 31/35 Sonuçlar ve Öneriler(5)  Bilgisayar ve İ nternet erişimi ile kullanım konusunda ülkemizde tüm kesimlere fırsatlar yaratacak projeler geliştirilmelidir.  Ancak bu projelerin,  sa ğ lam temeller üstüne oturtulması ve  gerçekçi verilere dayalı olması da önemlidir.  Bu noktada  MEB tarafından 2010 yılında tanıtımı yapılan ve  Şubat 2012’de 52 okulda pilot uygulamaları başlatılan FAT İ H (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İ yileştirme Hareketi) Projesine de ğ inilebilir

32 32/35 Sonuçlar ve Öneriler(6)  MEB’in FAT İ H projesinden büyük beklentileri bulunmaktadır.  Ancak;  beklentilerin karşılanması,  projede hedeflenen noktalara ulaşılabilmesi için ihtiyaç analizlerinin iyi yapılmış olmasının hayati önem taşıdı ğ ı söylenebilir.  Rakamsal anlamda ciddi yatırımların yapıldı ğ ı bu projenin etkili ve başarılı olabilmesi yapılan yatırımların  donanım,  yazılım,  ö ğ retim programları,  ö ğ renci ve  ö ğ retmen gibi unsurlar arasında dengenin gözetildi ğ i bir şekilde yapılması gerekir.

33 33/35 Sonuçlar ve Öneriler(7)  Örne ğ in;  ö ğ retmen,  ö ğ renci,  yönetici ve  di ğ er paydaşların  B İ T kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve  sa ğ lanan deste ğ in süreklilik göstermesi gerekmektedir.

34 34/35 Sonuçlar ve Öneriler(8)  Ayrıca, ö ğ retmenlerin teknolojiyi ö ğ retim programlarıyla başarılı bir şekilde kaynaştırabilmeleri (entegrasyon) için  göstermelik hizmet-içi e ğ itimler vermek yerine  öncelikle gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli ve  saptanan ihtiyaçları karşılamaya yönelik e ğ itimler verilmelidir.  Yine bu amaçla ö ğ retmen yetiştiren kurumlarla da işbirli ğ ine gidilmelidir.

35 35/35  Teşekkürler.. Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Sayısal uçurum üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. 29. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2012), Kasım 2012, JW Marriott Hotel, Ankara. Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). An examination on digital divide (in Turkish). 29th National Informatics Convention, (Bilisim’2012), November 21-23, 2012, JW Marriott Hotel, Ankara.


"1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları