Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar."— Sunum transkripti:

1 1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Beytepe-Ankara

2 2/35 GİRİŞ

3 3/35 Sayısal Uçurum(1)  20. yüzyılda önemli teknolojik gelişmeler, en de ğ erli güç olan bilgi ile birleşince bilişim teknolojileri do ğ muştur.  Günümüzde bilişim teknolojileri kullanımı toplumların gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir.  Öte yandan bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki bir uçurum ortaya çıkmıştır.

4 4/35 Sayısal Uçurum(2)  Söz konusu uçurum yaşamın her alanına yansımaktadır.  Bu uçurum için alanyazında,  sayısal uçurum,  sayısal bölünme,  sayısal eşitsizlik gibi kavramların kullanıldı ğ ı görülmektedir.

5 5/35 Sayısal Uçurum(3)  Sayısal uçurum,  cinsiyet,  anne, babanın e ğ itim durumu,  aylık gelir,  yaşanılan yerleşim birimi ve  yaşanılan co ğ rafi bölge şeklindeki demografik de ğ işkenlerine göre bireylerin,  B İ T’e erişimde ve  B İ T okuryazarlı ğ ında yaşadı ğ ı eşitsizli ğ i ifade eden bir kavramdır.

6 6/35  Bu çalışma çerçevesinde Türkiye’de mevcut sayısal uçurumu belirlemeye yönelik veriler incelenmiştir.  Ayrıca di ğ er ülkelerde sayısal uçurumun göstergesi olabilecek durumlar incelenerek sayısal uçurum üzerine karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmıştır.

7 7/35 Sayısal Uçurumun Önlenmesi(1)  Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte ortaya çıkan bir tehdit olan sayısal uçurum kavramı ve önlenmesi konusu yo ğ un olarak araştırılmaktadır.  Sayısal uçurumun önlenmesinin neden önemli oldu ğ una ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır.

8 8/35 Sayısal Uçurumun Önlenmesi(2)  Sayısal uçurumun önlenmesi  sosyal alanda insanlara kolaylık,  e ğ itimde ise fırsat eşitli ğ i sa ğ layacaktır.  Ayrıca vatandaşların görüşlerini bilişim teknolojileri aracılı ğ ıyla çok daha kolay paylaşması,  demokrasi anlamında olumlu gelişmeler yaratacaktır.  Sayısal uçurumun önlenmesine yönelik politikalar,  ekonomik büyümenin de önünü açacaktır.  Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı sayısal uçurumun önlenmesi ülkelerce önemli görülmektedir.

9 9/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırmalar  Önlenmesi ülkelerce önemli görülen sayısal uçurumun göstergelerinden  erişim ve  kullanım ile ilgili verilere ulaşılabilirken,  B İ T okuryazarlı ğ ı göstergesi ile ilgili veriye ulaşma konusunda sıkıntı oldu ğ u görülmektedir.

10 10/35  Türkiye’de sayısal uçurum ile ilgili var olan durumu ortaya koymak için  Türkiye İ statistik Kurumu (2012) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi” ve  Devlet Planlama Teşkilatı (2011) “Bilgi Toplumu İ statistikleri” raporundaki verilerden yaralanılmıştır.

11 11/35 Hanelerde İnternet Erişimi (TÜİK, 2012)

12 12/35  TÜ İ K tarafından 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre  hanelerin Bilgisayar ve İ nternet kullanım oranları  16-74 yaş grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken,  kadınlarda %38,5 ve %37’dir.  Bilgisayar ve İ nternet kullanımı  kentsel yerlerde %57,8 ve %56,6,  kırsal yerlerde ise %27,6 ve %26,4’tür.  Ayrıca bilgisayar ve İ nternet kullanım oranlarının en yüksek oldu ğ u yaş grubu 16-24’tür.  Bu grup e ğ itimde ortaö ğ retim ve üniversite dönemindeki bireyleri işaret etmektedir.  Öte yandan bilgisayar ve İ nternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

13 13/35 Hanelerde BİT Ekipmanı ve İnternet’e Bağlılık Durumu, 2010 (DPT, 2011)

14 14/35 Hanelerin İnternet’e Erişim İçin Kullandıkları Donanım Türü, 2011 (DPT, 2011)

15 15/35  Ülke genelinde %87,6 olan yüksek cep telefonu sahipli ğ i  bu sahipli ğ in kentsel ve kırsal alanda (%89,6 ve %82,9) birbirine yakın de ğ erde olması,  cep telefonu sahipli ğ inin ülke genelinde yaygınlı ğ ını göstermekte ve  cep telefonu üstünden birtakım hizmetlerin vatandaşlara sunumu için büyük fırsat yaratmaktadır.

16 16/35 Verilerle Uluslararası Karşılaştırmalar  Sayısal uçurum,  sadece ülkemizdeki farklı gruplar arasında de ğ il  ülkemiz ile ülkeler arasında da mevcuttur.  Bu ba ğ lamda  ülkemizde genel itibarıyla B İ T kullanımının artırılması ve  bu yönden gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkın azaltılması gerekmektedir.

17 17/35  2007-2010 döneminde kaydedilen gelişmeye ra ğ men AB ülkeleri ile ülkemiz arasında B İ T kullanımındaki fark devam etmektedir.  Bu farkla ilgili olarak di ğ er ülkelerde sayısal uçurum ile ilgili var olan durumu ortaya koymak ve  Türkiye ile karşılaştırmalar yapmak için ITU 2011 verilerinden yararlanılmıştır.  Bu amaçla ilk olarak erişim göstergesi ile ilgili veriler incelenecektir.

18 18/35 BİT’e Erişim, 2000-2010 (ITU, 2010)

19 19/35  Bu durum mobil İ nternet için büyük bir potansiyelin oldu ğ unu göstermektedir.  Ayrıca 2009 yılına gelindi ğ inde dünya nüfusunun yaklaşık %30’unun İ nternet kullandı ğ ı görülmektedir.

20 20/35 Ülkelerin Gelişmişlik Durumuna Göre İnternet Erişimiyle İlgili Dağılımlar, 2002-2011 (%) (ITU, 2011)  2002’den 2011 yılına kadar geçen sürede  gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde internete erişen hane oranında artış oldu ğ u görülmektedir.

21 21/35 İnternet Erişimiyle İlgili Dağılımlar (%) (ITU, 2011)

22 22/35 AB ve Türkiye’de Düzenli İnternet Kullanım Oranları (DPT, 2011)

23 23/35 AB ve Türkiye’de Hanelerde İnternet Erişimi (DPT, 2011).

24 24/35 AB ve Türkiye’de Hanelerde Genişbant İnternet Sahipliği (DPT, 2011)

25 25/35  De ğ erlendirilmesi gereken bir başka husus da hanelerde İ nternet erişimi ve genişbant İ nternet sahipli ğ idir.  Türkiye’de 2007-2009 yılları arasında önemli sayılabilecek düzeyde bir artış gözlenmekle birlikte,  İ nternet kullanımına benzer şekilde ülkemiz ve AB ülkeleri arasında hanelerde İ nternet erişimi ile genişbant İ nternet sahipli ğ i oranları açısından büyük fark oldu ğ u anlaşılmaktadır.  Şekillerdeki verilere göre (yapılan karşılaştırmalarda) Türkiye’nin  bilgisayar,  İ nternet ve  genişbant erişiminde son sıralarda yer aldı ğ ı görülmektedir.  Bu duruma yol açan çok sayıda neden bulunmaktadır.  Sayısal uçurum nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliklerin önlenmesine yönelik olarak  geliştirilebilecek politikaların ülke genelinde uygulanabilir politikalar olması gerekti ğ i söylenebilir.  Bu politikalar sayesinde bölgelerarası eşitsizlikler ortadan kaldırılabilir.

26 26/35 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

27 27/35 Sonuçlar ve Öneriler(1)  Bu çalışma çerçevesinde Türkiye’de mevcut sayısal uçurumu belirlemeye yönelik veriler incelenmiştir.  Ayrıca di ğ er ülkelerde sayısal uçurumun göstergesi olabilecek durumlar incelenerek sayısal uçurum üzerine karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmıştır.  Ulaşılan sonuçlar aşa ğ ıdaki şekilde özetlenebilir.

28 28/35 Sonuçlar ve Öneriler(2)  Türkiye’de hanelerde İ nternet erişim oranları 2004-2010 yılları arasında hızla artarak %7’den %41,6’ya çıkmıştır.  Ancak İ nternet erişimine sahip hane oranının Türkiye geneli, kent ve kır için sırasıyla farklılıklar gösterdi ğ i görülmektedir.  Bu sonuçtan hareketle  Türkiye’de kır nüfusu ve kent nüfusu arasında erişim açısından sayısal uçurumun varlı ğ ından söz edilebilir.  Bu durumun geliştirilecek politikalarda göz önünde bulundurulması gereklidir.

29 29/35 Sonuçlar ve Öneriler(3)  Bir di ğ er sonuca göre Türkiye genelinde cep telefonu sahipli ğ i oranı %87,6’dır.  Yüksek sayılabilecek bir düzeyde olan bu sahipli ğ in kentsel ve kırsal alanda (%89,6 ve %82,9) birbirine yakın oldu ğ u görülmektedir.  Söz konusu de ğ erlerin birbirine yakın olması,  cep telefonu sahipli ğ inin ülke genelinde yaygınlı ğ ını göstermektedir.  Bu yüzden mevcut uçurumların ortadan kaldırılması için  cep telefonu üstünden birtakım hizmetlerin vatandaşlara sunumu büyük fırsatlar yaratabilir.

30 30/35 Sonuçlar ve Öneriler(4)  Bilgisayar ve İ nternet erişimi,  kullanımı ve  genişbant İ nternet sahipli ğ i  ile ilgili verilerde ülkemiz ile AB ülkeleri arasında oranlar açısından büyük farklar bulunmaktadır.  Bu farkın kapatılması için gerekli teknoloji politikaları özenle belirlenmeli ve uygulamaya sokulmalıdır.  Bu süreçte e ğ itime özel bir önemin verilmesi gerekti ğ i açıktır.  Çünkü günümüzde  ülkeler arasındaki teknolojiyi üretme,  geliştirme ve  teknolojiyi kullanma açısından rekabet gücü kazanmak  B İ T’e yönelik e ğ itim politikaları geliştirmekle mümkün görünmektedir.

31 31/35 Sonuçlar ve Öneriler(5)  Bilgisayar ve İ nternet erişimi ile kullanım konusunda ülkemizde tüm kesimlere fırsatlar yaratacak projeler geliştirilmelidir.  Ancak bu projelerin,  sa ğ lam temeller üstüne oturtulması ve  gerçekçi verilere dayalı olması da önemlidir.  Bu noktada  MEB tarafından 2010 yılında tanıtımı yapılan ve  Şubat 2012’de 52 okulda pilot uygulamaları başlatılan FAT İ H (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İ yileştirme Hareketi) Projesine de ğ inilebilir

32 32/35 Sonuçlar ve Öneriler(6)  MEB’in FAT İ H projesinden büyük beklentileri bulunmaktadır.  Ancak;  beklentilerin karşılanması,  projede hedeflenen noktalara ulaşılabilmesi için ihtiyaç analizlerinin iyi yapılmış olmasının hayati önem taşıdı ğ ı söylenebilir.  Rakamsal anlamda ciddi yatırımların yapıldı ğ ı bu projenin etkili ve başarılı olabilmesi yapılan yatırımların  donanım,  yazılım,  ö ğ retim programları,  ö ğ renci ve  ö ğ retmen gibi unsurlar arasında dengenin gözetildi ğ i bir şekilde yapılması gerekir.

33 33/35 Sonuçlar ve Öneriler(7)  Örne ğ in;  ö ğ retmen,  ö ğ renci,  yönetici ve  di ğ er paydaşların  B İ T kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve  sa ğ lanan deste ğ in süreklilik göstermesi gerekmektedir.

34 34/35 Sonuçlar ve Öneriler(8)  Ayrıca, ö ğ retmenlerin teknolojiyi ö ğ retim programlarıyla başarılı bir şekilde kaynaştırabilmeleri (entegrasyon) için  göstermelik hizmet-içi e ğ itimler vermek yerine  öncelikle gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli ve  saptanan ihtiyaçları karşılamaya yönelik e ğ itimler verilmelidir.  Yine bu amaçla ö ğ retmen yetiştiren kurumlarla da işbirli ğ ine gidilmelidir.

35 35/35  Teşekkürler.. Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Sayısal uçurum üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. 29. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2012), 21-23 Kasım 2012, JW Marriott Hotel, Ankara. Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). An examination on digital divide (in Turkish). 29th National Informatics Convention, (Bilisim’2012), November 21-23, 2012, JW Marriott Hotel, Ankara.


"1/35 Sayısal Uçurum Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları