Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)"— Sunum transkripti:

1 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
ÖĞRETİMDE PLAN YAPMA Plân, bir faaliyette bulunurken güçlükle karşılaşmamak, faaliyete önceden vakıf olabilmek amacıyla yapılır. Eğitim, ekonomi, askerlik, fizik, kimya kısacası bütün alanlarda plân yapılmaktadır. Devletler de belli hedeflere ulaşmak, kalkınabilmek için plân yaparlar Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

2 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğretim faaliyetlerinin de plânlı yürütülmesi esastır. Öğretim programlarında yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için, plânlama gerekli görülmektedir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

3 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
MEB'nın 2003 ve 2005 (Değişik Mad.) yılında yayınlamış olduğu "Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge" gereğince, eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, eğitimi, programda öngörülen amaçlara yöneltmek, çalışmaları etkili ve verimli hale getirmek üzere, MEB'na bağlı her derecedeki öğretim kurumlarında ve yurt dışında görevli öğretmenler, derslerine plânlı, programlı olarak yeterli hazırlıklarını yaparak gireceklerdir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

4 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Türk eğitim sisteminde, üniversiteler hariç, tüm derece ve türdeki okullarda öğretimin plânlı yapılması bir zorunluluktur. Plânlama üzerinde bilhassa ilköğretim okullarında hassasiyetle durulmaktadır. Plânlama ilköğretimde, "İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" ile, ortaöğretimde ise "Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği" ile "mevzuat bağlayıcılığı" sıfatı kazanmakta ve kanunî bir zorunluluk olmaktadır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

5 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plânlamanın bu kanunî boyutu dışında ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştıran bir de eğitsel boyutu vardır. Eğitsel yönüyle plân; öğretmenin öğrencilerini belli sürede, belli hedeflere ulaştırabilmesi için yapacağı öğretim faaliyetlerine hazır olmalarını sağlayacaktır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

6 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğretmenin, bir öğretim yılı boyunca yapacağı tüm faaliyetleri aklında tutması beklenemez. Plânlı çalışan öğretmen hangi faaliyeti, ne zaman ve nasıl yapacağını bilir ve kendini hazır hissetmenin verdiği bir rahatlıkla derslerini işler. Plân amaca kısa ve doğru yoldan ulaşmada en büyük etkendir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

7 Öğretmenlerin görevlerinden plânlama ile ilgili olanları aşağıdadır:
Öğretmenler, kendilerine verilen sınıf veya dersleri, programlarda belirtilen esaslara göre okutmak, bunlarla ilgili bütün uygulamaları ve deneyleri yapmak zorundadırlar. Sınıf veya branş öğretmenleri ders yılı başlamadan en az bir hafta önce toplanırlar. Bu toplantılarda, program esaslarına göre - okul müdürüne verilmek üzere elektronik ortamda- 1 nüsha halinde yıllık plân hazırlar ve müdüre onaylattırırlar. Öğrencilerine daha faydalı olabilmek için derslere hazırlıklı ve plânlı girerler. Öğrencilerle birlikte yaptıkları çevre incelemeleri ve gezilerle ilgili plânları hazırlar, okul müdürüne onaylatırlar. Daha sonra inceleme ve gezi raporlarını değerlendirir ve bunların birer nüshasını dosyada saklarlar. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

8 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğretim plânı, bir problem veya bir konu üzerinde öğrencilerin bireysel veya gruplar halinde bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler kazanmalarını sağlamak amacıyla -yerine göre öğrencilerin de katılmasıyla- öğretmen tarafından hazırlanan bir çalışma kılavuzudur. Plân, öğretmenin amaca ulaşmasında, zamanı tasarruflu kullanmasında ve yaptığı faaliyetlerden verim almasında yardımcıdır. Mükemmel bir plân öğretmenin müfredat programındaki esaslar çerçevesinde öğrencileriyle birlikte geliştirdiği plândır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

9 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ünite dergilerinin eki olarak verilen veya başka yollarla öğretmenlere intikal eden plânların harfiyen her okulda uygulanması mümkün değildir. Bu tür plânlar bir fikir edinmek açısından kaynak niteliğindedir. Çünkü öğretmen, çalıştığı yörenin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını da plâna yansıtmalıdır. Hazır plânlarda bu tür özellikler göz ardı edilmektedir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

10 Plânlı çalışmanın şu yararlarından söz edilebilir:
a) Öğretimin plânlaması; öğretmenin, eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır. b) Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca, programların süresi içerisinde tamamlanmasını sağlar. c) Plânlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

11 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
d) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini, derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. e) Plânlama öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar. f) Plânlı çalışma eğitim öğretimin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

12 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
g) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. h) Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır. Plân, harfiyen uyulması gereken bir materyal olmayıp, gerektiğinde bulunduğu yere ve zamana göre değişebilmelidir.(çevre incelemesi) Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

13 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plânlar : "Ünitelendirilmiş Yıllık Plân" ve "Günlük Plân" olmak üzere iki türdür. Günlük Plân içerisinde "Ders Plânı", "Gezi-Gözlem Plânı" "Deney Plânı" yer alabilir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

14 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plânlar, "Zümre Öğretmenler Kurulu" toplantısında görüşülür. Bu toplantılarda, ünitelendirilmiş yıllık Plan ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında birlik sağlanır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

15 Ünitelendirilmiş Yıllık Plân
Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânına denir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

16 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ünitelendirilmiş Yıllık Plân, bir dizi özetlenmiş ünite plânından oluşur. Ü.Yıllık Plân yapacak bir öğretmen, öncelikle kendi okutacağı sınıf veya dersin müfredatını bilmeli ve çevreyi iyi tanımalıdır. Müfredatta bulunan, ancak çevreye uymayan konular plâna dahil edilmemelidir. Plân sadece öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılabilecek faaliyetleri içermelidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

17 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ünitelendirilmiş Yıllık Planda: ay, hafta,ders saati, öğrenme alanları, alt öğrenme alanları, kazanımlar, ders içi ilişkilendirme, dersler ve ara disiplinler ile ilişkilendirme ve Atatürkçülük, Öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri,kullanılan eğitim teknolojileri, araç gereçler, ölçme ve değerlendirme, derslerin programlarına göre; hedef ve davranışlar, konular, yapılacak etkinlikler, belirli gün ve haftalar, Branş derslerine giren öğretmenlerin de öğretim yılında kendi dersleriyle ilgili -o dersin yayınlanmış müfredatına uymak şartıyla- konuları, amaçları, derste kullanacağı araç ve gereçleri, gezi, gözlem ve deneyleri plânına yansıtması gereklidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

18 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

19 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır, Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

20 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir. İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

21 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. Yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

22 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı: Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır: a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlar. Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

23 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder. e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını güncelleştirirler. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

24 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
MEB'nın Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesine göre ünitelendirilmiş yıllık planlar; okullarda iki nüsha hazırlanmakta ve biri okul idaresine verilmektedir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

25 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
GÜNLÜK PLÂN Günlük /Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

26 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Başka bir tarifle, günlük plân, ünitelendirilmiş yıllık plânından faydalanarak öğretmen tarafından hazırlanan, bir günde yapılacak faaliyetlerin gösterildiği plândır. Branş öğretmenleri tarafından kendi branş dersi ile ilgili yapılan plân; sınıf öğretmenleri için ise bir günde vereceği farklı dersler ile ilgili yapılan plân "günlük plân"dır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

27 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
İyi bir günlük plânda; derslerin nerede ve ne kadar bir sürede işleneceği; konu amacına ulaşmada nasıl bir yol izleneceği ve kullanılacak araç-gereçleri; konuyla ilgili örnekleri; önceki öğrenmelerle yeni öğrenilecek konunun nasıl bağlanacağı gibi hususların bulunması gereklidir. Diğer plânlar gibi, günlük plân da değişikliğe açıktır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

28 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Günlük plânın, derse başlamadan, plânlama için ayrılan sürede öğrencilerle birlikte yapılması esastır. Bazı durumlarda plânlamanın ders içerisine sarktığı da görülebilir. Bu durum o dersin akışını bozmamalı ve daha önce plânlanmış faaliyetleri geciktirmemelidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

29 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Günlük plânın değerlendirme safhasında, plânın yapıldığı günde öğrenilenler ile ertesi gün yapılacak faaliyetler üzerinde durulur. Fakat öğretimin değerlendirilmesi bir günlük bir iş olmayıp; günlük, haftalık, aylık değerlendirmeler yapılabileceği gibi; bir ünite işleniş esnasında ve sonunda, yarıyıl sonunda ve öğretim yılı sonunda da değerlendirmeler yapılmalıdır. Çünkü değerlendirme sürekli bir iştir ve o da plânlanmalıdır. Değerlendirme ile öğrencilerin sadece bilgi seviyeleri değil; görgü, beceri ve değer duyguları da ölçülmelidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

30 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

31 GÜNLÜK PLAN (Ders Planları)
Hazırlık ve Planlama:  Günlük plân yaparken hataya düşmemek için, öğretmenlerin şu hususlara dikkat etmeleri gereklidir: Psikoloji, öğrencilerdeki bireysel farklılıklara dikkat çekmektedir. Öğretmen her çocuğun değişik ilgi, ihtiyaç ve kabiliyetleri olduğunu gözden kaçırmamalı, aynı davranış veya öğrenme durumunu her öğrenciden aynı şekilde istememeli ve plânını ona göre yapmalıdır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

32 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plânı uygulayacağı gün kullanacağı araç-gereci önceden hazır etmeli, ulaşamayacağı araç-gereç ile ilgili plân yapmamalıdır. Okulun bulunduğu çevreyi ve öğrenci velilerini çok iyi tanımalı, plânda çevre ve velilerden yararlanmalıdır. Çevrede ve sınıfta lider olduğunu hissettirmeli, ancak yerine göre öğrencilerini ve çevresini de dinlemeli, onların fikirlerinden faydalanmalıdır. Konu, hedef, kazanım uyumunu sağlamalı ve kazanım+davranış kazandırmada en uygun yöntemleri kullanmalıdır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

33 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğrencileri araştırmaya sevk etme ve kendi kendine iş yapabilme yönünden geliştirecek tedbirler alıp plânlamalı, fakat öğrencilerin boyunu aşan ödevler vermemelidir Zamanı çok iyi ayarlamalı, plânlamaya gereğinden fazla zaman ayırmamalıdır. Plânlanan öğretimi belli zamanda gerçekleştirmek hedeftir. Fiziki ortam, zekâ, yaş, sosyo-ekonomik durum gibi öğrenmeyi etkileyen faktörler her sınıfta her öğrenci için farklı farklıdır. Öğrenciler için öğrenmede farklı olmayan tek şey zamandır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

34 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Öğretmen zaman faktörünü çok iyi değerlendirecek bir plân yapmalı; neyi, nasıl ve ne kadar sürede vereceğini çok iyi plânlamalıdır. Plân uygulamasında elden geldiğince bütün öğrencilere fikir beyan etme hakkı vermelidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

35 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plânın aksayan ve uygulanamayan yönlerinin ne şekilde telafi edileceğini, aynı günlük plânın son kısmında belirtmelidir. Kaynak kitap, veya dergideki bir parçayı aynen yazdırmak gibi zamanı boşa harcatıcı faaliyetlerden kaçınmalıdır. Öğrencilere verilen her türlü araştırma ve ödevi mutlaka kontrol etmelidir. Plân öğrenci seviyesinin ne üstünde ne de altında olmamalıdır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

36 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Plân yaparken aşırı kuralcı olunmamalı ve kitaba bağlı kalınmamalı, plân esnek olmalıdır. Plân ne çok kısa ne de çok fazla ayrıntı içerecek kadar uzun olmamalı, öğretmen ve öğrencilere ipuçları verecek nitelikte olmalıdır Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

37 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Bir günlük plânda ders ve konu adları; konu amaç(lar)ı; süre; konunun ne tür yöntem veya tekniklerle işleneceği; hangi kaynak, araç ve gereçlerin kullanılacağı; -yapılacak ise- gezi, gözlem ve deney plânı (bunlara ait plân deftere veya ayrı bir forma yapılabilir) yer alır. Günlük plânı deftere yapmak mümkün olduğu gibi, her gün ayrı bir dosya kağıdına yaparak dosyalamak da mümkündür Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

38 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Günlük plân en önemli konuların öğretilmesini kolaylaştırır, zamanı iyi değerlendirmeye yarar, öğretmenin yaptığı çalışmaları gösteren belge niteliği taşır ve derslerin birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlar. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya yarar. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

39 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Günlük plân ders plânlarının birleştirilmesinden oluşur. Bir günde işlenecek her ders için bu plânlardan yapılır. Bir günlük plânda iki saat aynı ders işlenecek ise ve bu dersteki faaliyetler de aynı ise, süre birleştirilerek bir ders plânı yapılabilir. Ayrıca günlük plân içerisinde "gezi plânı" ve "deney plânı" da yer alabilir, veya bunlar müstakil olarak yapılıp ilgili günlük plâna eklenir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

40 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Ders gezileri plânlı öğretim faaliyetlerinden olup, öğrencinin bütün duyu organlarının katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler sağlamada çok etkilidir. Bir gezi plânında, gezinin hangi dersle ve konuyla ilgili yapıldığı, gezinin amacı, gezi konusu, gezi yeri, gezinin süresi, geziye kimlerin katılacağı, gezi gidiş-dönüşünde kullanılacak güzergah ve gezide alınacak tedbirler, gezi yerinde yapılacak faaliyetler ile gezi değerlendirmesi bulunur. İl/ilçe sınırları içine yapılacak gezilerde İl/İlçe M.Eğit. müdürü izni yeterli olup; il dışı gezilerde mülki amirin onayı gereklidir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

41 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Aynı şekilde gözlem ve deneyler de öğrencilere kalıcı öğrenme yaşantıları sunmada etkilidir. Deney için de "Deney plânı" yapmak esastır. Deney plânında, deneyin hangi derste yapılacağı, deney konusu, deneyin amacı, süresi, deneyin nasıl yapılacağı, deneyin sonuçları ve değerlendirme bölümleri bulunmalıdır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

42 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
ÇOKLU ZEKA İLE DERS PLANLAMA Çoklu zeka kuramına dayalı olarak ders planı hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır(Demirel,2002:160): Özel hedef ya da konunun belirlenmesi: Bu aşamada yıllık ya da bireysel öğretim planlarında olduğu gibi eğitim programı için hedef belirleme söz konusudur. Hedefin açık anlaşılır ve net olması gerekir. Anahtar  çoklu zeka sorularının sorulması: Hedefi gerçekleştirmek üzere zeka türlerinin nasıl kullanılabileceğini belirlemek için her bir zeka ile ilgili sorular sorulur. Olasılıkların düşünülmesi: Hedefe ulaşmada her bir zeka ile ilgili olarak neler yapılabileceği düşünülerek sınıfta hangi yöntem, teknik ve öğretim materyallerin kullanılacağı tasarlanır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

43 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Beyin fırtınası: Çoklu zeka planlama sayfaları kullanılarak her bir zeka için kullanılabilecek öğretim yaklaşımları beyin fırtınası kuralınca akla gelen her şey yazılarak listelenir. Her bir zeka için fikir bulunmaya çalışılır. Öğretmenlerin yapacağı grup çalışmaları daha güdüleyici olabilir. Uygun etkinliklerin seçilmesi: Planlama sayfası tamamlandığında eğitim hedefine uygun yaklaşımlar seçilir. Aşamalı-sıralı ders planının hazırlanması: Seçilen yaklaşımlar kullanılarak hedefle ilgili ders ya da ünite planı düzenlenir. Planlama 1-2 haftalık yapılabilir. Planın uygulanması: Gerekli materyaller hazırlandıktan sonra plan uygulanır.Uygulama sırasında olabilecek değişikliklere göre gerekli düzeltmeler yapılabilir. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

44 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
Çoklu zeka kuramının sınıf uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir -Öğretmenler bütün zekalara eşit derecede önem vermelidir -Öğretmenler materyal sunumunda tüm zeka alanlarını geliştirici ya da tüm zeka alanlarını kullanmaya yönelik etkinlikler hazırlamalıdır. -Herkesin çoklu zeka alanı ile doğduğunu ancak sınıfa farklı zeka alanları ile geldikleri dikkate alınarak etkinlikler bu doğrultuda düzenlenmelidir. -Belli bir zekada gelişme gösteren bireylerin hangi tür örenme etkinliklerinden zevk alabileceği ya da hangi tür etkinliklerle daha kolay öğrenebileceğini iyi planlamalıdır. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

45 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
ZEKALARA İLİŞKİN ETKİNLİK MENÜLERİ 1.DİL ZEKÂSI: -         Verilen bilgileri betimleme. -         Araştırma projeleri hazırlama ve rapor yazma. -         Şiir, masal, efsane, hikaye, kısa oyun veya makale yazma. -         Günlük yazma. -         Sözlük kullanma. -         Kavramlar dizini kullanma. -         Kelime bankası oluşturma. -         Bulmaca hazırlama. -         Kelime ailesini (kökenini) bulma. -         Yüksek sesle okuma. -         Sınıf sekreteri olma. -         Röportaj yapma. Slogan yaratma. -         Tartışma yaratma. -         Mektup yazma. -         Bülten, kitapçık ya da sözlük yazma. -         Talk-show radyo(veya TV) programı yazma. -         Konuyla ilgili sunu yapma. -         Konu  ile bir hikayeyi, romanı, şiiri ilişkilendirme. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

46 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
2. MANTIK-MATEMATİK ZEKASI: -         Fikir üretmek için beyin fırtınası yaparak, üretilen fikirleri sıralama. -         Matrisler ya da çizelgeler hazırlama. -         Sınıflama yapma. -         Zaman çizelgesi hazırlama. -         Seçenek ve adımların gösterildiği tablo geliştirme. -         Problemi, harita ya da akış şeması haline getirme. -         Etkinlik planı hazırlama. -         Örgütlenme şeması hazırlama. -         Problemin adımlarını şekil çizerek gösterme. -         Yapı kurma ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirleme. -         Anahtar kelimeleri belirleme. -         Önemli ve önemsiz bilgileri ayırt etme. -         5N 1K sorularını sorma (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim). -         Öğrenilenleri matematiksel bir formüle dönüştürme. -         Konuyla ilgili bir strateji oyunu kurma. -         Karşılaştırma yapma. -         Konuyu açıklamak için analoji oluşturma. -      Şifre tasarlama. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

47 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
3. BEDENSEL ZEKA: -         Göstererek yaptırma. -         Heykel yapma -         Koreografi hazırlama. -         Sanat projesi hazırlama. -         Kesip yapıştırma. -         Dansetme. -         Pandomim ya da taklit yapma. -         Drama yapma. -         Gezi yapma. -         Beden dilini kullanma. -         Harfleri vücut ile gösterme. -         Tıraş köpüğü ile yazı yazma. -         Okunan bir şeyi canlandırma. -         Konuyu açıklayıcı hareket zinciri yaratma. -         Tahta ve yer oyunları yaratma. -         Görev veya bulmaca kartları yapma. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

48 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
4. MÜZİKAL ZEKA: -         Dinlenen müziğin yarattığı duyguları ifade etme. -         Tekerlemeler söyleme. -          Ritim yaratma. Fonda müzik dinleme. -         Konuyla ilişkili ya da konuya benzer temada şarkı bulma. -         Konuyla ilgili müzik dinleme. -         Mırıldanma. Konuyu müzik eşliğinde sunma. -         Okurken ya da yazarken tempo tutma. -         Yazarken ya da çizerken şarkı, doğa sesleri dinleme. -         Kitap kaseti dinleme. -         Kelimeleri, kavramları ya da formülleri ritimlere yerleştirme. -         Notaları sesli okuma. -         Dil kuralları ve müzik kurallarını ilişkilendirme. -         Şarkı söyleme. Kafiye bulma. -         Sesli okuduklarını teybe kaydedip dinleme. -         Sesli kitap okurken hece veya kelimeleri belirleyecek şekilde bir yere vurma. -         Konudaki duygu ya da düşüncelerle ilgili beste yapma veya şarkı sözü yazma.     -         Müzik aleti yapma veya kullanma. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

49 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
5. GÖRSEL – UZAMSAL ZEKA: -         karikatür çizme. -         Hikaye ya da notları renklerle kodlama. -         Fikirleri tablo haline getirme. -         Yap-boz hazırlama. -         Hikaye panosu hazırlama. -         Konuşulan ya da okunan şeyin resmini yapma. -         Yazmayı seven bir arkadaşla resim kitabı hazırlama. -         Hikayenin resmini çizme. -         Konuyla ilişkili ya da konuyu açıklayan resimler bulma. -         Farklı renklerle yazıların altlarını çizme. -         Zihin haritası veya kavram haritası yapma. -         Hikayedeki olayları sıralayan zaman çizelgesi ya da grafikleri çizme. -         Harita, tablo ve şekil inceleme. -         Kamerayla kayıt yapma. -         Video izleme. -         Kelimenin kökünü ya da ailesini bulma. -         Resimlerden yararlanarak tahminde bulunma. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

50 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
-         Benzer kelimeleri kartlara yazarak benzerlik ve farklılıklarını hatırlama. -         Çevrede, kelime veya sayılara benzeyen şekiller bulma. -         Slayt hazırlama. -         Fotoğraf albümü yapma. -         Duvar resimleri tasarlama. -         Poster hazırlama. -         Reklam veya ilan hazırlama. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

51 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
6. DOĞACI ZEKA: -         yakın çevre ile öğrenilenler arasında ilişki kurma. -         Taş, yaprak vb. biriktirme. -         Öğrenilen yeni bilgilerle doğal nesneler arasında ilişki kurma. -         Öğrenilen bilgilerle ağaçlar nehirler veya okyanuslar arasında ilişki kurma. -         Doğada zaman geçirme. -         Doğal zenginliklere geziler düzenleme. -         Deneyler hazırlama. -         Harfleri hayvan ya da bitkilere benzetme (z =zebra). -         Harflerin okunuşlarını hayvan seslerine benzetme. -         Hava durumunu takip etme. -         Belgesel izleme. -         Konuyu öğrenen kişinin bir kuş, bir balık ya da bir volkan olduğunu hayal ederek empati  kurma. -         Doğa sesleri dinleme. -         Bitki yetiştirme. -         Konuyla ilgili doğa fotoğrafları bulma. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

52 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
7. SOSYAL ZEKA: -         Öğrendiğini drama ile gösterme. -         Başkalarıyla beyin fırtınası yapma. -         Tartışma. -    Toplantı düzenleme. -         Görüşme yapma. -         Başkalarının yaşantılarından ders alma. -         Dinleme. -         Yardım derneklerine üye olma. -         Grup çalışmalarına katılama. -         Rol yapma. Grupla birlikte ödev yapma. -         Birine bir şeyler öğretme. -         Kayıt aracı kullanma. -         Mektup yazma. -         İnsanları betimleme. -         Kitap kulübüne üye olma. -         Karakterlerin davranışlarını tahmin etme. -         Okuduklarını anlatma. -         Aldığı notları arkadaşınınkiyle karşılaştırma. -         Sınıf mitingi düzenleme. -     Tahta oyunları oynama. -         Yanındaki kişiyle birbirine konu özetleme, tartışma. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)

53 Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)
8. ÖZEDÖNÜK ZEKA: -         Senaryo yazma. -         Tek başına beyin fırtınası yapma. -         Günlük tutma. -         Fonda klasik müzik ya da doğa sesleri dinleme. -         Araştırma. -    Teori üretme. -     Soru üretme. -         Sınıf etkinliklerini ve öğrenilen bilgileri özetleyerek ne anlama geldiğini açıklama. -         Kişisel sözlük geliştirme. -     Konuyla ilgili bir makale yazma. -         Öğretme yolları geliştirme. -    Ödev veya proje konusu seçme. -         Okumanın amacını belirleme. -         “Neden” sorusunu sorma. -Konuyla ilgili hisleri, düşünceleri yazma. -         Gün veya dönem içinde kendini değerlendirme. -         Kendini düzeltmek için imla kılavuzu ve sözlük kullanma. -         Kişisel bir “neden-sonuç” ya da “etki-tepki” şeması hazırlama. -         Bilinenler ile bilinmeyenleri ayırt etme. -         Konuyu başarıyla tamamlamak için gerekli nitelikleri belirleme ve bunların ne derecede mevcut olduğunu açıklama. -         Herhangi bir konuda hedef ortaya koyma ve bu hedefi takip etme. Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)


"Ferhat ÇELİK (Eğitim Müfettişi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları