Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Reşat DİKME Harran Ünv. Perfüzyon Teknikleri Prog.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Reşat DİKME Harran Ünv. Perfüzyon Teknikleri Prog."— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Reşat DİKME Harran Ünv. Perfüzyon Teknikleri Prog.
KPB’de Kanülasyon Öğr. Gör. Reşat DİKME Harran Ünv. Perfüzyon Teknikleri Prog.

2 Kanülasyona niçin ihtiyaç vardır?
Perfüzyonistin iş yapabilmesi için perfüzyon cihazlarına (Kalp Akc. Mak. ECMO, İABP , VAD) ihtiyaç vardır. Perfüzyon cihazlarının çalışması için cihazların hastaya bağlanması gerekir. Cihazların hastaya bağlantısı için kanülasyonun yapılması gerekmektedir. Kanülasyon olmazsa cihaz çalışmaz. Cihaz çalışmazsa perfüzyonist olmaz.

3 Heparin-Antikoagülasyon
Niçin yapılır? Akut dissemine intravasküler koagülasyonu önlemek Pompada pıhtı formasyonu önlemek Ne zaman yapılır? CPB başlamadan önce- Kanülasyondan önce Nereye yapılır? Santral venlerden veya direkt sağ atriuma Ne kadar yapılır? ü/kg (3-4 mg/kg)

4 Heparin etkisi Heparin etkisini AT III e bağlanarak gösterir.
Heparin yapıldıktan sonra 3-5 dk sonra ACT (Activated Clotting Time) ölçülmelidir. ACT > sn olmalıdır. ACT kontrolleri her dakikada bir tekrarlanmalı Yetersiz antikoagülasyon varlığında Heparinin Ek dozu 100 ü/kg veya I mg/kg Genelde ACT normal sınırda olsa bile her saat ilk dozun üçte biri (1/3) kadar ilave heparin yapılır. 1mg = 100 Ü 1cc = 50 mg = 5000 Ü Heparin dozunun aşırı olması (ACT>1000 sn) operasyon alanlarından kanamaya yol açabileceği gibi düşük dozlarda dolaşımdaki trombin artışına bağlı olarak KPB hatlarında pıhtılaşmaya yol açabilir.

5 KANÜLASYON ÇEŞİTLERİ 1.Arteial Kanülasyon 2.Venöz Kanülasyon
Asendan aorta Femoral arter Aksiller arter Brakial arter 2.Venöz Kanülasyon Sağ atrium Vena cavalar Femoral ven

6 KANÜLASYON ÇEŞİTLERİ 3. Kardiopleji Kanülasyon 4. Vent - Suction
Antegrad Retrogad 4. Vent - Suction Aorta Sol ventrikül Pulmoner

7 Kanüller Kanüller perfüzyon devresi hatları ile hastanın bağlantısını sağlamaktadır. Perfüzyon devresinin kanülleri Arterial Kanüller, Venöz Kanüller ve Kardiyopleji Kanüleri olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Bunlara ek olarak; Sol ventrikül venti, Pulmoner arter venti, Aort kökü venti de kullanılabilmektedir. Kanüllerin büyüklüğü hastanın vücut yüzeyine göre hesaplanır.

8 Kanüller A. Arterial Kanüller
Arterial kanüller genellikle asendan aortaya başta olmak üzere aksiler arter, iliak arter ve femoral arter gibi major periferik arterlere veya desendan torasik ve abdominal aorta da takılabilir. Ayrıca arterial sistemde yeterli büyüklükte bir damara konması mümkündür. Aortik ve femoral arter kanülü

9 B. Venöz kanüller Venöz kanüller kanı, hastadan ekstrakorporal dolaşıma seviye farkı (60-75 cm) veya pompa oksijenatör yardımıyla drene ederler. Venöz kanüller esnek plastikten yapılmış ve kink olmasın diye içten tel sarmal ile desteklenmiştir. Uçları açılı veya düz olarak ince plastik veya metal yapıdadır. Femoral ve Bicaval Venöz kanüller

10 POMPA DEBİSİ VE HASTA VÜCUT YÜZEY ALANINA (BSA) GÖRE ARTERİAL VE VENÖZ KANÜL ÇAPLARI
Debi 2,4 lt/dk/ M2 Aorta Mm Femor. arter (fr) ven (fr) Svc fr) Ivc ( Tek venöz 1,29-1,30 5,2 16 24 32 1,31-1,34 6,5 16-20 28 1,35-1,55 40/32 1,56-1,67 20 1,68-1,70 30 1,71-1,96 8 22 50/36 1,97-2,15

11 1.Arterial Kanülasyon Asendan Aorta Kanülasyonu
En sık kullanılan arterial kanülasyon Kolay Güvenli Komplikasyonu az Ek kesi gerektirmez Kanülasyonda önce arteriyel (aort) kanülü yerleştirilmelidir çünkü; venöz kanül sırasında oluşabilecek bir hemodinamik sorun halinde, hızla pompaya girilmesini sağlar.

12 İlk önce hangi kanülasyon yapılır?
Arterial kanülayon

13 Asendan Aorta Kanülasyonu nereye yapılır?
Planlanan ameliyata göre değişir Genelde aortanın perikard içinde kalan kısmına yapılır. (Yırtılma ve diseksiyona daha dayanıklıdır) Aort kanülü innominat arter proksimaline cerrahi olarak kabul edilebilecek bir yere yerleştirilir ve brokiyosefalik damara yada ağzına girmemesi için kısa bir kanül kullanılır.

14 Asendan Aorta Kanülasyonu
Nasıl yapılır? Aortaya yuvarlak (keskin olmayan) iğneli 2/0 veya 3/0 dikişlerle iç içe iki adet dairesel veya elmas şeklindeki purse (keseağzı) dikişi konularak, Dikiş derinliği Bazı cerrahlar sadece adventisya, Bazı cerrahlar mediaya kadar geçmektedir. Dikişten sonra Adventisya kesilerek yanlara ayrılır. Bistüri ile aortaya kanülün ucucnun çapı kadar bir kesi yapılır.

15

16 Asendan Aorta Kanülasyonunda dikkat edilecekler
Aorta basıncı- Sistolik basınç mmHg olmalı Kanül ucunun ters istikamette olmaması Aort kapağına, aor duvarına ve arkus dallarına yönelmemesi

17

18 Femoral arter kanülasyonu
Genelde reoperasyonlarda Asendan aort komplikasyon tamirinde Asendan aortanın kanüle edilememesi durumlarında (Aort anevrizması ve kalsifikasyoonu) Asendan aortanın kanülasyona bağlı aort diseksiyonu, yırtılması veya kontrol edilemeyen kanamalardan sonra…

19 Aksiller arter kanülasyonu
Niçin tercih edilir? Asendan ve arkus aorta cerrahisinde en büyük sıkıntı Santral sinir sistemi hasarıdır. SSS hasrının başlıca sorumlusu femoral arter kanülasyonu ile yapılan retrograd aortik akıma bağlı Ateroemboliler ve serabral iskemidir. Bu sorunları gidermek için Antegrad serebral perfüzyona olanak sağlayan Aksiller arter kanülasyonu kullanılmaktadır.

20 Aksiller arter kanülasyonun üstünlükleri
-Femoral artere göre daha az serebral ateroemboli -Antegrad serebral perfüzyon olanağı -Ateroskletorik tutulumun az olması -İyi kollateral dolaşım- daha az ekstremite iskemisi -Yara iyileşiminin daha iyi olması

21 Brakial arter kanülasyonu
Asendan ve arkus aorta cerrahisinde alternatif kanülasyon tekniğidir. 1996 yılında Türkiye Yüksek ihtisas hastanesinde yapılmaya başlanmıştır. (Dr. Oğuz Taşdemir) Minimal invazif kalp cerrahisinde kullanılabilmektedir.

22 2.Venöz kanülasyon Sternotomiden sonra Sistemik venöz dönüşün pompaya alınması için vena cavalar ya da sağ atrium kanüle edilir.

23 Sağ atrium kanülasyonu
Genelde venöz bağlantının yapıldığı yerdir. (ameliyata göre değişir.) Planlanan ameliyata göre Two stage kavaatrial kanül veya sağ atrium yolu ile superior ve inferior vena cavalar ayrı ayrı kanüle edilebilir. Sağ atriumda bulunan yapılar: Superior ostium, İnferior ostium, Kroner sinüs ostium, Sinus nodu ( Yapılarının bozulmaması gerekir) Ek Not Sistemik venöz kanın 1/3 ü superior vena cava, 2/3 ü inferior vena cavdan drene olur.

24 Vena Cava Kanülasyonu Süperior vena cava kanülasyonunda perikardın tutunma yeri yukarıya doğru serbestleştirilir ve Brakiosefalik venlere yakın noktada 4/0, 5/0 prolen dikişlerle sadece adventisya tabakasından geçilerek purse dikişi yerleştirilir. İnferior vena cava kanülasyonunda ise purse dikiş yeri kavo-atrial bileşkenin olduğu bölgedir.

25

26 Sağ atrium ve Cava kanülasyonunda dikkat edilecekler
Sağ kalp boşluklarının açıldığı ameliyatlarda vena cavalar teyplerle dönülmelidir. Superior vena cava teypi sinüs noda hasar vermeyecek mesafede olmalıdır. Kanül uçları uygun mesafede yerleştirilmelidir. Örnek 1 ; superior vena cava kanülü yukarıya doğru fazla uzarsa brakiosefalik ve azigos ven drenajı azalabilir. Bundan dolayı baş ve boyun drenajı bozularak serebral ödeme ve nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Örnek 2; inferior vena cava kanülü aşağıya doğru fazla uzarsa hepatik venöz dolaşımı kesebilir veya bozabilir. Bu durumda ise karaciğer bozuklukları gelişebilir.

27

28 Femoral ven kanülasyonu
Özellikle kardiyak reoperasyonlarında Femoral arter ile beraber femoral ven kanülasyonu yapılmaktadır. Dikkat edilecek husus; Femoral ven kanülasyonunda kullanılan kanülün yeterli venöz dönüşü sağlayacak çapta olması ve her iki cava’nın drenajını sağlamak üzere sağ atriuma kadar ilerleyebilecek yapıda olmalıdır.

29

30 Kardiyopleji Kalbin diyastolde hızlı bir şekilde arrest olmasını sağlayarak iskemi ve reperfüzyon hasarına karşı kalbi koruyan yüksek K içeriğine sahip solüsyonlardır. Günümüzde temel olarak iki tip kardiyoplejik solüsyon kullanılmaktadır; 1.Kan kardiyoplejisi ve 2.Kristalloid kardiyoplejiler. Yeterli miyokard korumasını sağlayabilmek için, miyokardın tüm katlarına dağılacak miktarda ve eşit oranda solüsyon verilmesi gereklidir.

31 Kardiyopleji kanülleri

32 3.Kardiyopleji kanülasyonu Retrograd kardiyopleji
Direkt Kroner sinus yolu veya Sağ atriumdan retrograd katateri kroner sinüse verilir. Kroner sinüste hasar yapmaması için kardiyopleji verilirken ki basınç 50 mmHg yi aşmamalıdır. Retrograd kardiyopleji önce kroner venlere sonra kapiller damarlara ve oradan da arterlere geçerek aortaya ulaşır. (buradan vent ile uzaklaştırılmalıdır) Kroner sinüsü oluşturan venler Büyük-orta ve küçük kardiak venler Posterior sol ventrikül veni Sol marginal ven Kroner sinüsün takip ettiği yol Kalbin arka yüzünde atrioventriküler oluğun içerisinde seyrederek inferior vena cava ve triküspik orifislerinin arasından sağ atriuma açılır. Kroner sinüs özellikleri Kardiyak venöz dönüşün % nini yapar. Yaklaşık 1 cm çapında 4 cm uzunluğundadır

33 Antegrad kardiyopleji
Asendan aorta veya kroner ostiumlardan uygulanabilir. Antegrad yol genellikle indüksiyon için başlanılan ilk yoldur. Uygulamadan sonra genellikle ilk 1-2 dk içersinde kardiyak arrest beklenir. Arrest sağlandıktan sonra retrograd yol izlenir. Eğer bu yöntemle arrest sağlanmazsa direkt retrograd yola geçilir. Yaklaşık 150 mmHg basınçla verilebilir. Antegrad Kardiyopleji kalbi dolaştıktan sonra sağ atriuma gelir ve buradan venöz kanül ile uzaklaştırılır.

34

35 Kardiyoplejinin kombine uygulanması
Antegrad ardından retrograd, eş zamanlı antegrad ve retrograd şeklinde uygulanabilir. Eş zamanlı kombine uygulama ile sağ ve sol ventrikül anterior kısmının en iyi perfüze edildiği gösterilmiştir.

36 Vent- Suction 1. Sol ventrikül venti, 2. Pulmoner arter venti, 3
Vent- Suction 1.Sol ventrikül venti, 2.Pulmoner arter venti, 3.Aort kökü venti Sol ventrikülü vent etmek için ya direk sol ventrikül apeksinden yada sağ superior pulmoner ven yoluyla sol atrium ve ventrikül içine 8-10 F çok delikli, yumuşak bir kateter kullanılır. Yine pulmoner arter ve aort içinden sol ventriküle ilerletilen bir katater ile vent yapılabilmektedir. Vent kataterleri roller pompa, vakum veya yerçekimi ile kardiyotomi rezervuarına boşaltılır. Sıklıkla aort kökündeki kardiyopleji hattından vent yeterli olmaktadır. Sol ventrikülün vent edilmesi sırasında en sık ve ciddi komplikasyon havadır. Bu nedenle kontraksiyonlar başlamadan önce kalp iyice doldurulmalı, elle akciğerler havalandırılmalı, trandelenburg pozisyonu yapılmalı ve apeks ve aort kökünden hava çıkarma manevraları yapılmalıdır.

37 Vent niçin önemlidir? Kalpte yeterli kontraksiyon olmaz ise distansiyon gelişebilir. Sağ ventrikül distansiyonu nadir problem yaratırken, sol ventrikül distansiyonu iskemi yaratır ve kardiyoplejinin dengeli dağılımını önler. KPB sırasında atrial ve venöz kanüllerden kaçan kan ve kroner sinüsten dönen kan pulmoner sirkülasyona yönlendirilir. Oradanda pulmoner vent ile kan ve hava çekilir.

38 ASPİRASYON (Suction) SİSTEMLERİ
Açılan kalpten gelen kanı toplamak için emme hatlarına gerek vardır. Venöz dönüşün bir parçası olan bu kan miktarı aynı zamanda kalbi de (özellikle sol ventrikülü) komprese eder. Kardiyotomi Aspirasyon Sistemi ve Sol Ventrikül Aspirasyon sistemi olarak ikiye ayrılabilir. Kardiyotomi aspirasyonu ameliyat sahasındaki kanın perfüzyon sistemine geri dönmesini sağlar. Sol ventrikül aspirayonu ise kasılmayan, gevşemiş bir kalbin dekompresyonu ve ventriküler distansiyonu önleyerek CPB sırasında kanın ventriküllerde toplanmasını engeller.

39

40 Nasıl çalışır? Aspirasyon hattı, açık kalp alanı ve ventrikülden kanı toplayarak, filtre edilmiş kardiyotomi rezervuarına, oradan venöz rezervuara ya da direkt olarak filtre içeren venöz rezervuara iletir. Aspirasyon esnasında debrisler oluşacağından filtre kullanmak zorunludur.

41 1. Pompa: venöz hattan gelen kanı pompalayan pompa 2
1.Pompa: venöz hattan gelen kanı pompalayan pompa 2.Pompa: Aspirasyon pompası 3.Pompa : Vent pompası

42 Genel görüntü

43 Kanüllerin sökülmesi


"Öğr. Gör. Reşat DİKME Harran Ünv. Perfüzyon Teknikleri Prog." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları