Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"— Sunum transkripti:

1

2 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
2 N‹SAN, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleflmifl Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi.

3 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı
Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca; dünya genelinde otizmle ilgili arafltırmaların teflvik edilmesi bilinirli€in artırılarak, erken teflis ve tedavinin yaygınlaflırılması hedefleniyor.

4 Farkında mıyız? Otizm Platformu, herkesi OT‹ZM‹N FARKINA VARMAYA
Davet ediyor

5 Otizm Nedir? Her 150 çocuktan birinde görülüyor Do€ufltan gelifliyor
Beynin ve sinir sisteminin farkl› IflleyIflinden kaynakland›€› düflünülüyor yafllar›nda tan› koyulabiliyor

6 Otizm Nedir? Tam olarak nedeni henüz bilinmiyor
Bilinen en geçerli tedavi yöntemi, Erken teflhis ile düzenli ve kaliteli bir özel e€itim

7 Otizm Ne De€ildir? Otizm Zeka gerili€I de€ildir, bir çok otistik birey normal bir zeka seviyesine sahiptir Otistik bireyler baz› konularda özel yeteneklere sahip olabilirler, ancak bu onlar›n do€a üstü güçleri, yetenekleri oldu€u anlam›na gelmez

8 Otistik Bir Çocuk… Etraf› ve insanlarla ilgilenmez Göz teması kurmaz
‹smi söylendi€inde dönüp bakmaz

9 Otistik Bir Çocuk… Konuflmada yafl›tlar›na göre geri kal›r
Kelime tekrar›, ‘ekolali’ vard›r Anlams›z sesler ç›kart›r

10 Otistik Bir Çocuk… Anlamsız gülme ve a€lama krizlerine girer

11 Otistik Bir Çocuk… Bedensel iletiflimde de sorun yaflar, örne€in istedi€I fleyi parma€› ile göstermez

12 Otistik Bir Çocuk… Oyuncaklarla amac›na uygun olarak oynamaz
Yafl›tlar›n›n oynad›€› oyunlara ilgi göstermez

13 Otistik Bir Çocuk… Ellerini çırpma, kendi etrafında veya eflyalar etrafında dönme, gibi yineleyici (stereotip) hareketleri vard›r

14 Otizm Platformu Nedir? OT‹ZM PLATFORMU,Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sa€lanması amacıyla bu alanda çalıflan 16 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluflurdu€u B‹R S‹V‹LTOPLUM HAREKET‹D‹R.

15 Türkiye’de Otizm 1/150 oranı temel alındı€›nda tüm ülke nüfusu içinde
yaklafl›k ; 0-14 yafl grubunda ise otizmli birey oldu€u var say›lmaktad›r.

16 Türkiye’de Otizm 125.000 otizmli çocuk için;
2.000 otizm konusunda uzman özel e€itim ö€retmenine, 1.500 dil ve konuflma bozuklukları uzmanına, 1.500 u€rafl› terapistine, daha sonra bu çocuklarımızın hem korumalı ifl ortamlarına yerlefltirilmeleri hem de grup evlerinde ba€›ms›z yaflamalar›n› sa€layacak en az sosyal hizmet uzmanına ihtiyaç vardır.

17 Temel Taleplerimiz… Erken teflhis Için tarama testlerinin zorunlu sa€l›k hizmeti olmas› E€itimin Dünya normlar›na uygun olarak ayda 40 saate ç›kart›lmas› Otizm konusunda yeterli uzman e€itmen yetifltirilmesi

18 S‹Z ne yapabilirsiniz? Otizmin tan›nmas›,
Otizm ile ilgili gerekli haklar›n elde edilmesi ve geliflmelerin sa€lanmas› için SES‹M‹Z‹ DUYURMAMIZA YARDIM ED‹N!

19 Deste€iniz ‹çin teflekkür ederiz!


"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları