Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:"— Sunum transkripti:

1

2 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:
Özel eğitim alanında ortaya çıkan gelişmeler sonunda günümüzde pek çok özel gereksinimli öğrenci genel eğitim sınıflarında eğitim görmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin, normal gelişim gösteren öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında eğitilmesi şeklinde tanımlanan kaynaştırma eğitiminin, hem özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren çocuklara yararı olduğu vurgulanmaktadır.

3 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:
Bunun yanı sıra, özel gereksinimli ve özel gereksinimli olmayan öğrenciye ve bunların ailelerine, okuldaki personele ve özellikle sınıf öğretmenine ilişkin etmenler ile kurum, personel, program ve malzeme yeterlilikleri, kaynaştırma eğitiminin başarısını etkilemektedir.

4 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:
Özel gereksinimli birey için en temel sorun, topluma uyum sağlamak ve üretici duruma geçmektir. Ancak bu amacın gerçekleşebilmesi için toplumun da özel gereksinimli bireyleri kabul etmesi ve onlara yönelik olumlu yaklaşım içinde bulunması gereklidir.

5 Kaynaştırma Eğitimindeki Başarı:
Kaynaştırma uygulamalarının başarılı olmasında, özel gereksinimli öğrencilere ve okul personeline gereksinim duydukları konularda destek özel eğitim hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Farklı şekillerde verilebilen bu eğitimin yanında bireyselleştirilmiş eğitim programlarının da hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kaynaştırma uygulamasının başarısında özel gereksinimli öğrenciye ve normal gelişim gösteren öğrenciye, ailelere, okuldaki personele ve özellikle sınıf öğretmenine ilişkin etmenler ile (Sucuoğlu ve Diken, 1999); kurum, organizasyon, personel, program ve malzeme yeterlilikleri de kaynaştırma eğitiminin başarısını etkilemektedir (Akt.: Avcı, 1999; Downing, Ryndak ve Clark, 2000; Jenkinson, 1997, 141).

6 Kaynaştırma Eğitimindeki Başarı:
Hem insancıl görüş gereği, hem de demokratik görüş gereği özel gereksinimli bireylerin yetenek, yeterlilik ve gereksinimleri dikkate alınarak eğitilmeleri gereklidir. Dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin toplum dışına iletilmesi yerine toplumla daha kolay kaynaşmaları, bütün eğitim imkânlarından yararlanmalarına bağlıdır (Cavkaytar, 2003; Civelek,1991; Eripek, 1992; Kırcaali-İftar, 1998; Gözün ve Yıkmış, 2004).Özel gereksinimli birey için en temel sorun, topluma uyum sağlamak ve üretici duruma geçmektir. Ancak bu amacın gerçekleşebilmesi için toplumun da özel gereksinimli bireyleri kabul etmesi ve onlara yönelik olumlu yaklaşım içinde bulunması gereklidir (Orel, Zerey ve Töret, 2004).

7 Ülkemizdeki Mevcut Durum:
Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, ülke genelinde özel gereksinimli bireylere yönelik tutumların, algıların ve düşüncelerin genelde “olumlu” olduğu söylenmekle birlikte; özel gereksinimli bireylere acıma, belirli sosyal ortamlarda onları tercih etmeme, eğitim ortamlarında belirli engel gruplarının ayrı okullarda eğitim görmelerini düşünme, gibi olumsuz tutumların varlığı da belirlenmiştir (Özürlüler İdaresi Başkanlığı Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor TemelAraştırması, ).

8 Ülkemizdeki Mevcut Durum:
Özel gereksinimli öğrencilerin genellikle az arkadaşları vardır ve kaynaştırma ortamlarında engelli olmayan akranlarına göre daha düşük sosyal statüye sahiptirler (Akt.: Ciechalski, 1995). Özel gereksinimli öğrencilerinin arkadaşları tarafından ortak bir çalışma yapmak için tercih edilmedikleri, uyum ve iletişim problemli olarak algılandıkları belirlenmiştir (Kabasakal, Girli, Okun, Çelik, Vardarlı, 2008).

9 Ülkemizdeki Mevcut Durum:
Bu çocukların sosyal becerilerinin yetersiz olması ve/veya öğrendikleri sosyal becerileri uygun olarak kullanamamaları, karşılaştıkları çeşitli sosyal problemlerin nedeni olarak kabul edilmektedir (Gresham, 1986). Çünkü, sosyal beceriler bireyin akranları, öğretmenleri, ailesi ve diğerleriyle olumlu sosyal ilişkiler kurması, bu ilişkileri sürdürmesi için gereklidir (Kolb, Hanley ve Maxwell, 2003) ve bu beceriler akran kabulü ile sosyal uyumu kolaylaştırır; çevrenin sosyal beklentileri ile baş etmeyi sağlar (Gresham, Sugai ve Horner, 2001’den Akt. Sucuoğlu, 43).

10 Ülkemizdeki Mevcut Durum:
Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarında normal gelişim gösteren akranları arasındaki sosyal statülerini etkileyen değişkenlerden söz edilmektedir. Bunlar: Öğretmen tutumları, Engelin türü, Engelin düzeyi, Cinsiyet, Yaş, Eğitim düzeyi’dir. (Nal ve Tüzün, 2011; Sünbül ve Sargın, Civelek, 1990; Şenel, 1995; Kargın ve Baydık, 2002; Nowicki ve Sandieson, 2002; Özürlüler İdaresi Başkanlığı Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Temel Araştırması; Nowicki & Sandieson’un, 2002; Uysal, 2004, Dökmen, 2000)

11 Çalışmanın Amacı: Bu çalışma, Ankara İli Altındağ İlçesi’ndeki okullara devam eden tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin normal gelişim gösteren arkadaşları arasındaki sosyal kabul düzeylerini ve sosyal kabullerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

12 Çalışmanın Yöntemi: Araştırma tarama modelindedir. Evreni Altındağ İlçesi olan çalışmada tüm okullara ulaşıldığından (110 okul), örneklem seçilmemiştir. Araştırma ölçeği, Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve sınıf/şube öğretmenlerinin desteği ile uygulanmıştır.

13 Çalışmanın Yöntemi: Veri toplama aracı olarak Civelek (1990) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Siperstein’in Sosyal Kabul Ölçeği kullanılmıştır.

14 Çalışmanın Yöntemi: Sosyal Kabul Ölçeği
Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla olumlu biçimde etkileşimde bulunmaya ilişkin davranışsal niyetlerini belirleyen bir ölçektir. G. N. Siperstein tarafından geliştirilmiş, A. Civelek (1990) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Test-tekrar test yöntemiyle yapılan çalışmada güvenirlik katsayısı .83 olarak bulunmuştur. 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 22, en yüksek puan 110’dur. Ölçek maddeleri olumlu ifadeler içerdiğinden, puanın yüksek olması, sosyal kabul düzeyinin yüksekliği olarak yorumlanmaktadır.

15 Çalışmanın Yöntemi: Araştırma kapsamında,
Altındağ İlçesi’nin tüm okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarına gidilmiştir. Çalışma konusunda okul yönetimine bilgi verilmiş; okul ve sınıf/şube rehber öğretmenleriyle kaynaştırma öğrencisi olan şubeler belirlenmiştir. Sınıflarında kaynaştırma arkadaşları olan normal gelişim gösteren öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Kaynaştırma öğrencisi hakkında görüşüne başvurulacak normal gelişim gösteren öğrenciler, her şube öğrenci listesinin 1., 10., 20., 30. ve 40. öğrenci olacak şekilde yansız olarak seçilmiştir. Görüşüne başvurulacak öğrencinin sınıf ortamından etkilenmemesi ve görüşlerini daha rahat açıklayabilmesi için, kendisiyle başka bir ortamda ve birebir görüşülmüş ve anket (ölçek) uygulanmıştır.

16 Çalışmanın Yöntemi: Uygulama sonucunda 1491 öğrenciye ulaşılmıştır. 37 anket, kaynaştırma öğrencisine ait temel bilgilerde eksiklik olması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Veriler üzerinde ortalama, yüzde, frekans hesapları yapılmış; gruplar arasındaki farkların belirlenmesi için ANOVA ve Sheffe Testi uygulanmıştır.

17 Bulgular:

18 Bulgular:

19 Bulgular:

20 Bulgular:

21 Bulgular:

22 Bulgular:

23 Bulgular:

24 Bulgular:

25 Çalışmanın Sonuçları ve Öneriler:
Kaynaştırma öğrencilerinin normal gelişim gösteren akranları arasındaki sosyal kabul düzeylerinin “orta” düzeye yakın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, okullarda, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabullerinin önemli bir gündem maddesi olarak ele alınmasına gereksinim olduğuna vurgu yapar gibi görünmektedir. Diğer yandan, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, özel gereksinimli kardeşe sahip olma durumu, annenin ve babanın eğitim düzeyi ve ailenin gelir durumunun, normal gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine bakışını etkileyen özellikler olmadığı söylenebilir.

26


"Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları