Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013

2  AMAÇ  PROJE KONULARI  BAZI TANIMLAR  DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ  DESTEK KALEMLERİ  Personel Giderleri  Seyahat Giderleri  ENAR PROJE SÜRECİ  Başvuru  Ön Değerlendirme  Değerlendirme  Karar  Sözleşme  İlerleme ve İzleme  Değişiklik  Durdurma ve İptal  Mülkiyet Hakları  Projenin Sonuçlandırılması  2014 Başvuruları SUNUM AKIŞI

3 AMAÇ Üniversite- firma işbirliğinin kurumsallaştırıl ması Ülkemize katma değer yaratma Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması Yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi Mevcut üründe ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması

4 PROJE KONULARI Yerli enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi Yenilenebilir enerji teknolojileri Temiz enerji teknolojileri Enerji elektro- mekanik teçhizatı imalat teknolojileri Enerji verimliliği teknolojileri Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri Çevrim teknolojileri Akıllı şebeke uygulamaları

5 BAZI TANIMLAR KURUM FİRMA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ORTAKLARI

6 BAZI TANIMLAR Yardımcı Araştırmacı Minimum doktora seviyesinde İzleyici Akademisyen veya konusunda uzman kamu çalışanı Bir projede azami 4 kişi

7 Genel Müdür Yardımcısı YEGM İlgili Daire Başkanları EİGM İlgili Daire Başkanları BAZI TANIMLAR ENAR Proje Yönlendirme Heyeti (ENAR PYH ) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü EİGM : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

8 BAZI TANIMLAR Proje Değerlendirme Heyeti (PDH) 3 Akademisyen 2 Bakanlık Çalışanı Asgari 3 kişi

9 DESTEK ORANI VE DESTEK SÜRESİ Azami 2 yıl + 2* 6 ay Azami Proje Bütçesi 1.000.000 TL (2013) Azami Proje Bütçesi 1.000.000 TL (2013)

10 DESTEK KALEMLERİ Personel Giderleri Makine- Donanım Giderleri Sarf Malzemesi Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alım Giderleri Proje Yürütücüsü Yardımcı Araştırmacı aylık ödemeleri Kalıcı cihaz/donanım/kalı p/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma ve kiralama gideri Deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça Veri toplama, yerinde inceleme ve arazi çalışması için proje ve Genel Müdürlük personeline verilen harcırahlar Belirli bir ücret karşılığında yaptırılacak işler Danışmanlık, nakliye …

11 DESTEK KALEMLERİ Bir Projeden Ücret Üst Ücret Sınırı (Brüt): 692,43 TL DR ve YL Öğrencisi Ücret ALAMAZ DR ve YL Öğrencisi Ücret ALAMAZ Firma Personeli Ücret ALAMAZ Danışman Ücreti Proje Yürütücüsünün 2 katını aşamaz Personel Giderleri En fazla 2 ENAR Projesi Yardımcı Araştırmascı Proje Yürütücüsü

12 DESTEK KALEMLERİ Seyahat Gİderleri Harcırah Kanunu Azami 3 Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Ücretleri Ödenmez Avrupa Azami 2500 ABD Doları ABD ve Uzakdoğu Azami 3500 ABD Doları

13 ENAR PROJE SÜRECİ Proje Başvurularının YEGM’e sunulması En geç 31 Aralık Ön Değerlendirme Süreci En geç 28 Şubat Değerlendirme Süreci En geç 31 Mart Karar Süreci En geç 7 Mayıs

14 ENAR PROJE SÜRECİ Sözleşmenin İmzalanması İlerleme ve İzleyici Raporları 4 ayda bir Sözleşmenin Sonuçlandırılması

15 BAŞVURU Proje başvuru formu;  10.05.2005 tarihli 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”  19.02.1985 tarihli 3154 sayılı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”  08.06.2010 tarihli “Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına (ENAR) dair Yönetmelik,”  Proje Başvurusu Dokümanı Hazırlama Kılavuzu  Proje Başvuru Dokümanı  Teknik ve Mali Kılavuz

16 BAŞVURU Proje Başvuru Dokümanı

17 ÖN DEĞERLENDİRME ENAR PYH Proje Önerileri Proje Önerileri Proje Değerlendirme Heyeti Projenin;  Temel Araştırma Projesi  Üretim Amaçlı Yatırım Tesisi  Pilot Üretim Tesisi  Laborutuvar altyapı kurulmasına

18 DEĞERLENDİRME ENAR PYH ENAR PYH Proje Değerlendirme Heyeti Proje Puanı ≥ 70 DESTEKLENİR Proje Puanı ≥ 70 DESTEKLENİR Proje Puanı < 70 DESTEKLEME YAPILMAZ Proje Puanı < 70 DESTEKLEME YAPILMAZ

19 PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ KriterlerPuan 1Projenin AR-GE Niteliği ve Teknolojik Yönü15 2Projenin Ekonomik Katkısı ve Yaygın Etkisi13 3İzlenecek Yöntem12 4Projenin Pazar Araştırması15 5 Proje Personelinin, Üniversitenin ve Proje Ortağı Firmanın Yeterliliği 13 6Proje Süresi ve İş Planı15 7Bütçe Gerekçeleri17

20 KARAR ENAR PYH Proje Destek Bütçeleri Proje Değerlendirme Formları Proje Puan Sırası Bakan Onayı Bakanlar Kurulu

21 Sözleşme imzalandıktan sonra 4 ay içinde firma kendi katkı payını yatırmazsa proje FESHEDİLİR. En geç 6 ay içinde proje yürütücüsü veya firma ile sözleşme imzalanır Desteklenmesine karar verilen projelerin YEGM internet sitesinde ilanı SÖZLEŞME

22 İLERLEME VE İZLEME a. 4 ayda bir ilerleme raporu b. 4 ayda bir izleyici raporu ENAR PYH 1.DEĞİŞİKLİK 2.DURDURMA 3.İPTAL

23 DEĞİŞİKLİK Projenin Kapsamının Daraltılması/Genişletilmesi Öngörülümeyen makine- donanım ve yazılım değişiklikleri Proje Personel Değişiklikleri Projenin bütçe/süre/idari yapısını ENAR PYH

24 Bütçe Aktarma Talepleri Seyahat Harcamaları Kalemi Personel Harcamaları Kalemi Ana kalem başlığı altında yer alan alt kalemler arasında bütçe aktarması için ONAYA GEREK YOK DEĞİŞİKLİK

25  Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, kurumun başvurusu üzerine ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.  Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.  Geçici durdurma süresi içerisinde ENAR projeleri yönlendirme heyetince yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa / kalıcılık arz ederse proje desteğine devam edilebilir / feshedilir. DURDURMA VE İPTAL

26 Genel Müdürlük ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir. Geçen süre proje süresine ilave edilir. Projenin proje ortakları veya yürütücüsünün kasıtlı kusur veya ihmali yüzünden durdurulması veya iptali durumunda, sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılarak, devlet tarafından verilen destekler yasal faizleri ile birlikte tahsil edilir. Anlaşmazlıklarda Ankara İdari Mahkemeleri yetkilidir. DURDURMA VE İPTAL

27 Proje yürütücüsü, Genel Müdürlük desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, kurum ve firma arasında yapılacak anlaşma uyarınca Genel Müdürlük onayı alınarak proje ortaklarına devredilebilir. MÜLKİYET HAKLARI

28 Projenin sonuç raporunun Genel Müdürlükçe kabul edilmesi halinde Genel Müdürlüğün belirlediği formatta hazırlanan proje sonuçlandırma tutanağının proje ortakları ve Genel Müdür tarafından imzalanması ile proje sonuçlandırılmış sayılır. Tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi ENAR PYH tarafından yapılır. PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

29 Teknik ve Mali Kılavuzun ilanından sonra 31/12/2013 tarihine kadar proje başvuruları kabul edilecektir. www.yegm.gov.tr Ayrıntılı bilgi için: Ertuğrul KALINBAÇOĞLU - 0 312 295 51 21 Hakan Şener AKATA - 0 312 295 51 23 Özlem ACAR - 0 312 295 55 97 2014 BAŞVURULARI

30


"ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yrd. 15/07/2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları