Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE SORUMLULARI ALİ BEYAZBAL (OKUL M Ü D Ü R Ü ) MUHARREM YILMAZ (OKUL M Ü D Ü R BAŞYARDIMCISI) YEŞİM TATLI (OKUL REHBER Ö ĞRETMENİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE SORUMLULARI ALİ BEYAZBAL (OKUL M Ü D Ü R Ü ) MUHARREM YILMAZ (OKUL M Ü D Ü R BAŞYARDIMCISI) YEŞİM TATLI (OKUL REHBER Ö ĞRETMENİ)"— Sunum transkripti:

1

2 PROJE SORUMLULARI ALİ BEYAZBAL (OKUL M Ü D Ü R Ü ) MUHARREM YILMAZ (OKUL M Ü D Ü R BAŞYARDIMCISI) YEŞİM TATLI (OKUL REHBER Ö ĞRETMENİ)

3 SUNUŞ İnsanların elinde sihirli değnekler yoktur. İnsanlar bulunduğu ortamın şartlarına en uygun ç izgileri ç izerek fark yarattıkları zaman değnekleri sihirli olur. Bu kapsamda Asarlık ’ ta ç alışmaya başlamış olan bizler ç ocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermenin ç abası i ç erisindeyiz. Bu ama ç la bu ç ocuklarımızdan şimdilik bir kısmını (ilerleyen zamanlarda inşallah ç oğunluğunu) hedeflerine ulaştırmalarına yardımcı olmak i ç in ‘ O Koltuk Benim ’ projesini uygulamaya koyduk. Bu proje ile ö ğrencilerimizin sadece isimlerini duydukları ve uzaktan g ö rd ü kleri mesleklerde ki insanların; Makamlarına giderek bulundukları mevkilere gelebilmek i ç in neler yaptıklarını onlardan dinlemelerini, Makamlarının kokusunu teneff ü s etmelerini, O insanlardan, bulunmuş olduğu ç evredeki insanların bir farkını olmadığını g ö rmelerini sağlamak. Ayrıca bir s ü reliğine de olsa makamlarına oturup bulunduğu kurumun amiri olmanın ne demek olduğunu yaşamalarını sağlamak. Bizler bunları başardığımızda okulumuza olan g ü ven g ü nden g ü ne artacak, başarı oranımız y ü kselecektir. Bizlerin yetiştirdiği ç ocuklar ancak bizlerin geleceğinin teminatı olabilir. Muharrem YILMAZ KASIM 2012, ASARLIK-MENEMEN

4 PROJENİN ADI: ‘ O KOLTUK BENİM ’ PROJENİN ADI: ‘ O KOLTUK BENİM ’

5 PROJENİN KONUSU: Öğrencilerin akademik başarılarından yola çıkılarak onları başka eğitim kurumlarındaki yaşıtları ve bu kurumlardaki eğitim ortamlarıyla buluşturmak, onlara çevre zenginliği sunarak vizyonlarını ve alternatiflerini geliştirmek ve ileride seçecekleri meslekleri somut olarak kendilerine tanıtmak projenin temel konusudur.

6 PORİJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: 2012/2013 Eğitim öğretim yılı boyunca.

7 PROJENİN UYGULAMA YERİ: İzmir ili, Menemen ilçesi, 100. Yıl Ortaokulu

8 PROJENİN AMAÇLARI: Öğrencilerimize hayatta başarılı olunduğu zaman hangi mevkilere gelebileceklerini göstermek. İleride yaşayabileceği duyguları bir nebze olsun şimdiden yaşatmak. Öğrencilerin özgüvenini arttırmak. Öğrencilere olumlu hedefler oluşturmak. Öğrencilere vizyon kazandırmak. Diğer öğrencilere olumlu örnek oluşturmak. Okulumuzun adını olumlu bir şekilde duyurmak. Başarılı öğrencilerimize başarılarının takdir edildiğini hissettirmek. Aileleri bu tür olumlu çalışmalara dahil etmek.

9 MEVCUT DURUM: Okulumuz, 1534 ö ğrenci, 53 ö ğretmen ve 5 personeli ile İzmir ili, Menemen il ç esi, Asarlık beldesinde bulunmaktadır. Asarlık b ö lge olarak ü lkenin ağırlıklı olarak doğu ve g ü neydoğu tarafından g öç almakta ve bu g öçü n t ü m sıkıntıları b ö lgemizde g ö zle g ö r ü l ü r bir şekilde hissedilmektedir. Aileler, ç oğunlukla mesleği olmayan, işsiz veya g ü nl ü k yevmiyeli ç alışan, sosyo-ekonomik ve k ü lt ü rel d ü zeyleri olduk ç a d ü ş ü k, genellikle ç ok ç ocuklu ve geniş aile halinde yaşayan bir portre ç izmektedirler. Ailevi sorunların bu kadar ciddi boyutlarda olması ö ğrencilerimize de yansımakta, ö ğrencilerde disiplin, kurallara uyma, akademik başarısızlık, okula karşı olumsuz tutum, oto-kontrol, ö zg ü ven, geleceğe dair ama ç lar gibi konularda ciddi sorunlar g ö zlenmektedir. Genel ç er ç eve bu denli olumsuz bir resim sergilerken asıl ü z ü c ü olan ö ğrencilerin de bu durumu kanıksayarak bir ç oğunun kendilerinden ü midi kesmiş olmalarıdır. Çü nk ü bu durum, Asarlık ’ ın bulunduğu ç evrede genel bir kanı haline d ö n ü şm ü şt ü r. Asarlık dışında kalan ç evreler Asarlık ’ la ilgili olumsuz tutum sergilerken, bu b ö lgeden umudunu kesmiş olma kanısı b ö lge insanına da yansımış ve Asarlık, bir ç ok anlamda i ç ine kapanmıştır. Bu i ç ine kapanma ve kendinden ü midi kesme durumu sorunlara çö z ü m ü de zorlaştırmaktadır. Ailenin eğitime uzak kalması, bu işi sadece okula bırakması, okulu akademik eğitimden ibaret g ö rmesi sonucunda okul ö ğrenci ile ilgili sorunları çö zmede, ç eşitli tedbirleri almada ve ç eşitli organizasyonlarda yetersiz ve yalnız kalmaktadır. Son zamanlarda okullarda yapılan eğitimler, sık d ü zenlenen toplantılar, gerek genel projelerle gerekse okul i ç inde uygulamaya konulan projelerle velinin okulla iletişimi arttırılmaya ç alışılmış ve bu yolda ilerleme kat edilmiştir. Sorunların çö z ü lmesinde eğitim başat ilke olduğu i ç in ö ğrencilerin yanında velilerin de eğitimine ağırlık verilmesi, ö ğrencilerle ilgili yapılan t ü m ç alışmalara velilerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Okulumuzun ö n ü m ü zdeki yıllar i ç in hedeflediği en temel ç alışma b ö lge i ç in hissedilen olumsuz algının olumluya ç evrilmesidir.

10 PROJENİN YARARLANICILARI 8-AEce GÜL Kerem KAYA Ö zgE KAYA Selen YAL Ç IN Ö zge BAYIR Başak VURAL 8-BDoğukan BALCI Melise BOZKURT Hilal ÖZKAN Meryem ÖZMEN Müzeyyen DERİCİ Sezer KARAYOL 8-COnur GENÇ Murat AYHAN Kader DEMİR 8-DArif ÇIPLAK Nalin KAYA Esra ÇETİN 8-ENesrin ASLAN

11 PROJENİN UYGULANMA AŞAMALARI: 8. Sınıf Sınıf öğretmenleriyle toplantı yapılıp projenin tanıtılması. (Eylül ayının son haftası) Başarılı öğrencilerin tespit edilmesi. (Eylül ayının son haftası) 8. Sınıf öğrencileri ile toplantılar yapılması. (Haftada 1 kere) İlgi duydukları mesleklerin tespit edilmesi ve projenin öğrencilere duyurulması. (Aralık ayını ilk haftası) Belirlenen öğrencilerin okul ve okul dışında ki takipleri. Öğrencilere kaynak kitap desteği yapılması. Dershaneye gitmeyenlerin tespit edilip, dershanelere ücretsiz kayıtlarının yapılması. Gönüllü branş öğretmenlerinin okul sonrası ders çalıştırması. Öğrencilerin evlerine ziyaretlerin yapılması. Velilerin okula gelip öğrencilerle ve öğretmenlerle daha sık görüşmelerinin sağlanması. Bu amaçla veli görüşme odasının oluşturulması. Okul içindeki / dışındaki davranışları başkasına örnek olanların ve derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi. İlgi duydukları mesleklerle ilgili kurumlarla yazışmalar ve gerekli onayların alınması. Kurumlara gidilerek Kurum yetkilisinin makamına ileride o makamda bulunabilmek için temsili oturmalar.

12 8. Sınıf Sınıf öğretmenleriyle toplantı yapılıp projenin tanıtılması. Okulumuz 8. Sınıf sınıf ö ğretmenleriyle toplantı yapılmış olup proje hakkında bilgiler verildi.

13

14

15 Branş ö ğretmenlerinin g ö r ü şleri alınarak tespit edilecek ö ğrencilere ders ç alıştırılması konuşuldu.

16

17 8. Sınıf ö ğrencileri ile toplantılar yapılması. Ö ğrencilerle toplantılar yapılarak gelecekten beklentilerinin ne olduğu, hangi ama ç lara ulaşmak istedikleri, bu ama ç lar doğrultusunda neler yaptıkları konuşuldu.

18

19

20 . Öğrencilere kaynak kitap desteği yapılması. Ö ğrencilere kaynak kitap desteğinin sağlanması i ç in ç eşitli kurumlarla yazışmalar yapıldı, ö zel okullar ziyaret edildi, ç eşitli yayın evlerine gidildi. Bu yapılan ç alışmalar neticesinde 275 adet kitap, derslere yardımcı 180 kaynak kitap, SBS ye y ö nelik deneme sınavları temin edildi. Ü cretsiz olarak ö zel okulların yapmış olduğu deneme sınavlarına ö ğrencilerimiz dahil edildi.

21

22 Dershaneye gitmeyenlerin tespit edilip, dershanelere ü cretsiz kayıtlarının yapılması. Dershaneye gidemeyen ö ğrenciler tespit edildi. Bu tespit edilen başarılı ö ğrencilerimiz i ç in belediye dershanesi m ü d ü rl ü ğ ü ne gidilerek g ö r ü ş ü ld ü. Ö ğrencilerimizin dershaneye kayıtları yapıldı. Karşıyaka, Ç iğli ve Menemen ’ de ki dershanelerle g ö r ü ş ü lerek ö ğrencilerimizin ü cretsiz olarak deneme sınavlarına katılmaları sağlandı.

23

24 G ö n ü ll ü branş ö ğretmenlerinin okul sonrası ders ç alıştırması. Okulda yapılan planlama neticesinde vefakâr ö ğretmenlerimizin hi ç bir menfaat beklemeden belirlenen ö ğrencilerle birebir ders ç alışmaları sağlandı.

25

26

27

28

29

30

31 Öğrencilerin evlerine ziyaretlerin yapılması. Ö ğrencilerin ev ortamlarının g ö r ü lmesi ve velilerle daha rahat konuşma imkânı bulunması a ç ısından ev ziyaretleri yapıldı. Bu ziyaretler okul rehber ö ğretmenimizin organize ettiği belli bir plan doğrultusunda velilere ulaşılarak ger ç ekleştirildi. Ev ziyaretlerindeki amacımız ç ocuğun ç alışma ortamını g ö rmenin yanı sıra, okula, ö ğretmene olan g ü venin tazelenmesi ve bizlerin tek amacımızın onların ç ocuklarının geleceğini en az onlar kadar d ü ş ü nd ü ğ ü m ü z ü g ö stermekti. Bu ziyaretlerde g ö rd ü k ki Asarlık B ö lgesinde ki insanlar ne yazık ki bu t ü r davranışları

32

33 Aşılamayacak yol yoktur. Yeter ki iste


"PROJE SORUMLULARI ALİ BEYAZBAL (OKUL M Ü D Ü R Ü ) MUHARREM YILMAZ (OKUL M Ü D Ü R BAŞYARDIMCISI) YEŞİM TATLI (OKUL REHBER Ö ĞRETMENİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları