Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Asibe ÖZKAN, PhD İ stanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birli ğ i Siyami Ersek Hastanesi Sa ğ lık Bakım Hiz. Müdürü 3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Asibe ÖZKAN, PhD İ stanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birli ğ i Siyami Ersek Hastanesi Sa ğ lık Bakım Hiz. Müdürü 3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik."— Sunum transkripti:

1 Dr. Asibe ÖZKAN, PhD İ stanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birli ğ i Siyami Ersek Hastanesi Sa ğ lık Bakım Hiz. Müdürü 3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresi-2013

2 En kıymetli varlığımız nedir?

3 TOPLUMLARIN EN DE Ğ ERL İ VARLI Ğ I= İ NSAN SA Ğ LIKLI A İ LE SA Ğ LIKLI TOPLUM

4 Do ğ um sonu ilk günlerde ba ş layan anne-bebek etkile ş imi daha sonraki gün/ay ve yıllarda olu ş acak anne-bebek ili ş kisinin temelini olu ş turur. Annenin bebe ğ i algılaması ile ba ş layan bu etkile ş im do ğ um öncesi dönemde ba ş layıp do ğ um ve do ğ um sonu dönemde de devam etmektedir. İ leti ş imi etkileyen faktörlerden en önemlisi bebe ğ i SA Ğ LI Ğ I’ dır.

5 Problemli bebek annesi sa ğ lıklı bir bebek do ğ uramamaktan dolayı bir ba ş arısızlık ve güvensizlik içinde olabilir, bebe ğ i ile etkile ş ime girmeyi reddedebilir. Kendine güvende azalma ve beklentilerinin kar ş ılanmaması bebe ğ in negatif algılanmasına neden olabilir. Yapılan çalı ş malarda problemli bebe ğ i olan annelerin, bebeklerine daha geç dokundukları, onu görmeyi geciktirdikleri ve kucaklarına geç aldıkları, bebeklerinin kendilerinin oldu ğ unu algılamakta zorluk çektikleri ve annenin bebe ğ ini term bebe ğ e göre negatif algıladı ğ ı belirtilmektedir. Problemli bebeklerin gereksinimlerini ifade etme yollarının zayıf olmasının da anne ile bebek arasında olumsuz yönde etkile ş ime neden oldu ğ u bilinmektedir. Balcı S. İ lk Kez Do ğ um Yapan Annelerin Bebeklerini Algılama Durumları, Yüksek Lisans Tezi, İ stanbul Üniversitesi 1997. Korkmaz Z Primipar Annelerin Bebeklerini Algılama Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sa ğ lık Bilimleri Enstitüsü 2003. Youngkin E Q, Davis M S. Postpartum Care: Women’s health a primary care clinical guide, Third Edition, Pearson Prentice Hall 2004: 643.

6 Anne bebek ili ş kisinin niteli ğ i; bebe ğ in büyüme ve geli ş mesine katkısı oldukça önemlidir. Annenin bebe ğ ine ili ş kin algıları pozitif yönde geli ş mez ise anne hem kendisinin hem de bebe ğ inin sa ğ lı ğ ını riske atacaktır. Normal bebek bakımı ve beslenmesi yava ş layaca ğ ı veya gecikebilece ğ inden bebe ğ in büyümesi yava ş layacak ve gecikecektir. Bu nedenle annenin yenido ğ anı algılaması belirlenerek, anne bebek ili ş kisi için risk yaratan durumlar erken evrede tespit edilip, aralarındaki etkile ş im ba ğ ları güçlendirilebilir. Görak G. Yenido ğ an Hem ş ireli ğ inde Etik, Temel Neonatoloji ve Hem ş irelik İ lkeleri, Nobel Tıp Kitabevi 2002;31-40. Mercer R T, Ferketich S L. Maternal-Infant Attachment of Experienced and Inexperienced Mothers During Infancy, Nurs Res 1994; 43: 344- 51

7 Anne bebek etkile ş iminin geli ş iminde en önemli konumda olan EBE anne ve bebeklere zaman ayırarak bebe ğ in davranı ş ları, bu davranı ş ları annelerin nasıl yorumlayaca ğ ı nasıl tepki verece ğ i konusunda destekleyici, danı ş manlık edici ve e ğ itici rolde olmalıdırlar.

8 AYNI ORTAMDA IUGR Prematüre Gastro ş izis Sarılık Apne PROBLEML İ BEBEK

9

10

11

12

13 AİLE MERKEZLİ BAKIM PRENSİPLERİ Tıbbı bakımı ve çalı ş anların ihtiyaçlarıBebek ile aile arasındaki ili ş kiBakımda ortaklık nörogeli ş imsel destekKendi alanı, vakit geçirme Dürüst bilgilendirme, kötü anda bilgilendirme

14 Ş ok, suçlulukÇaresizlikKüvöz izolasyonu, üniteKırılgan görünüm

15 ANNE-BEBEK İLETİŞİMİ Kaygı, stres Posttravmatik stres sendromu Kırılgan çocuk sendromuMaternal deprasyon

16 STRES Fiziksel talepler Maddi sorunlar Belirsizlikler Bilgi eksikli ğ i Annenin durumu Bebe ğ inden ayrılma Ünitenin ortamı Personel Bebee ğ in durumu Tıbbi sorunlar

17 Bebeklerinin sa ğ lı ğ ını ve geli ş imini tehdit eder Bakım eksiklikleri Önem ta ş ıyan etkinliklerde isteksizlik Sa ğ lık hizmetine ula ş mada sorunlar Bebekte huzursuzluk, sık a ğ lama, uyku problemleri Daha ‘zor bebek’ Sinirli ve hiperaktif çocuk Dü ş ük okul ba ş arısı DO Ğ UM SONU MATERNAL DEPRESYON

18 Geçirilmi ş bir hastalık sonrası çocu ğ un iyile ş mesine ra ğ men, ailenin onun hakkında sürekli kaygı sahibi olması Kırılgan çocuk sendromu Sa ğ lık ba ş vuru oranı Ciddi davranı ş sorunları Somatik problemler Agresif, disiplinsiz, kontrolsüz ve yıkıcı ki ş ilik Zayıf sosyal davranı ş la Belirti

19 Problemli bebek (preterm, anomolili vs) Sa ğ lık hizmeti gereksinimi hastanede yatıs, Anne-baba stresi, Maternal Depresyon, Kırılgan Çocuk Sendromu

20 ANNE İLE/REFAKAT 24 saat YYBÜ içinde aynı oda En az 7 gün-gece Ortak fiziki ortam Geli ş imsel Pediatri deste ğ i (bebek ve aile) Anne-baba ziyareti En az 7 günlük ziyaret ile bilgi ve beceri kazanımı

21 KULLANILAN ÖLÇEKLER Edinburgh Do ğ um Sonrası Depresyon Ölçe ğ i (EPDS) 10 soruluk, tarama anketi ≥ 13 skor; depresyon Kırılganlık Ölçe ğ i (Modifiye Forsyth) Annelerin erken süt çocuklu ğ u döneminde kırılganlık algıılarını ölçmede geçerli ≥ 10 skor; kırılgan çocuk Aile Stres Ölçe ğ i (Parental Stress Involuntary-Short Form, PSI-SF) 36 soruya indirgenmi ş kısa form Stres, anne bebek ileti ş imde zorluk ve bebekle ilgili zorluk ş eklinde üç ana stres alanı Alınan puanın yüksekli ğ i ters olarak stresin azlı ğ ını ifade eder.

22

23

24

25

26 TABURCULUK SONRASI

27

28 SONUÇ Ya ş amın erken döneminde anne, baba ve çocu ğ un birbirlerinden ayrılması ALGILAMAYI/BA Ğ LANMAYI / İ LET İŞİ M İ olumsuz ş ekilde etkileyebilir.

29 AİLE-BEBEK MERKEZLİ BAKIM Tıbbi ve etik konularda dürüst i ş birli ğ i Bilgi edinme ve vizitlere katılma hakkı Bebekleri için ileri tedavi konusunda karar verme hakkı Do ğ um öncesi de ğ erlendirme A ğ rıyı azaltma Bebek için uygun ortam Tedavi etkinli ğ i ve güvenilirli ğ i Bebe ğ in bakımında rol almaları Düzenli uzun dönem takipler Sekelli olarak takip edilecek bebeklerin ihtiyaçları

30 PROBLEMLİ BEBEKLERDE Sık emzirme, Bakımına katılım saglama, Kanguru bakımı, Geli ş imsel bakım Maksimun EBEL İ K takibi ve danı ş manlı ğ ı, Ebelik e ğ itiminin parçası

31 TE Ş EKKÜRLER, 2013, ÖZKAN


"Dr. Asibe ÖZKAN, PhD İ stanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birli ğ i Siyami Ersek Hastanesi Sa ğ lık Bakım Hiz. Müdürü 3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları