Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUŞTURMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUŞTURMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SORUŞTURMA TEKNİKLERİ
İzzet ÖZDEMİR Eğitim Denetmenleri Başkan Yard. Antalya, Şubat 2013 İzzet ÖZDEMİR

2 İ Ç İ N D E K İ L E R c I) DİSİPLİN SORUŞTURMASI (Genel Açıklamalar)
Memurların ödev ve sorumlulukları, yasaklar, genel haklar Disiplin Cezalarının amacı ve Özellikleri Ceza uygulanacak davranışlar II) MÜFETTİŞ VE MUHAKKİKLERCE SORUŞTURMA YAPILMASI İnceleme Ve Soruşturmanın başlatılması İnceleme Ve Soruşturmacının Harekat Tarzı Soruşturmanın yapılması (belge toplama, ifade alma vb.) Değerlendirme Ve Rapor III) SORUŞTURMA SONUNDA GETİRİLEN TEKLİFLERİN UYGULANMASI IV) DİSİPLİN AMİRLERİNCE RES’EN SORUŞTURMA YAPILMASI İzzet ÖZDEMİR

3 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
(Genel Açıklamalar) Memurların ödev ve sorumlulukları, yasaklar, genel haklar Disiplin Cezalarının amacı ve Özellikleri Ceza uygulanacak davranışlar İzzet ÖZDEMİR

4 1- GENEL KONULAR ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 6 - Sadakat Madde 7 - Tarafsızlık ve devlete bağlılık Madde 8 - Davranış ve işbirliği Madde 9 - Yurt dışında davranış Madde 10 - Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Madde 11 - Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Madde 12 - Kişisel sorumluluk ve zarar Madde 13 - Kişilerin uğradıkları zararlar Madde 14 - Mal bildirimi Madde 15 - Basına bilgi veya demeç verme Madde 16 - Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi İzzet ÖZDEMİR

5 GENEL HAKLAR 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 17 - Uygulamayı isteme hakkı Madde 18 - Güvenlik Madde 19 - Emeklilik Madde 20 - Çekilme Madde 21 - Müracaat, şikayet ve dava açma Madde 22 - Sendika kurma Madde 23 - İzin Madde 24 - Kovuşturma ve yargılama Madde 25 - İsnat ve iftiralara karşı koruma İzzet ÖZDEMİR

6 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
YASAKLAR 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 26 - Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Madde 27 - Grev yasağı Madde 28 - Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Madde 29 - Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Madde 30 - Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı Madde 31 - Gizli bilgileri açıklama yasağı İzzet ÖZDEMİR

7 DİSİPLİN CEZALARININ AMACI
Disiplin cezalarının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ve hizmetlilerinin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan koşulları ve çalışma düzeninin bozucu eylemlerde bulunanları önlemektir. Disiplin cezaları, hizmet ve memur statüsü hükümlerine aykırı hareket edenleri zorlayıcı idari yaptırımlar olmakla birlikte, diğer kamu görevlilerine örnek oluşturma, ibret alma ve caydırıcı nitelikli amaca yöneltecektir. Kısaca, kamu görevlileri için oluşturulan çalışma düzenini korumaktır. İzzet ÖZDEMİR

8 DİSİPLİN CEZALARININ uygulanmalarında genel esaslar (1)
Sadece kamu görevlileri ile belli meslek mensuplarına uygulanırlar. Kişiseldirler. Memurun, özlük hak ve meslek statüsüne yönelik etkileri vardır. Aylıktan kesme cezasından ağır ceza alan memurlar, daire başkanlığı ve daha üst görevlere atanamazlar. Savunma hakkı tanınmadan verilemezler. Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi belli makam ve kurullara aittir. Ancak bu takdir hakkı sınırsız olmayıp belirli usul ve esaslarla kamu görevlilerini sübjektif etkilenmelerden korurlar. İzzet ÖZDEMİR

9 DİSİPLİN CEZALARININ uygulanmalarında genel esaslar (2)
Uygulamalarda eşitlik ilkesi esas olup, aynı eylemde bulunanların aynı nitelikteki cezalara tabi tutulması temel alınır. Yargı kararı aranmaz ve verildiği tarihten itibaren hüküm ifade ederler. Ertelenmeleri mümkün değildir, ceza geri alınamaz. Disiplin cezalarında lehe olan hükümler uygulanır. Şüpheden sanık yararlanır. Tek eyleme tek ceza uygulanır. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz.Şikayetten vazgeçilmesi soruşturmayı durdurmaz. İzzet ÖZDEMİR

10 2- DİSİPLİN SORUŞTURMASI
SORUŞTURMA NEDİR ?  “Bir incelemeyi idarenin ya da adli bir makamın emri ile yapma, “tahkikat” 657 sayılı D.M.K. nun 124.Maddesinde, “kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin, Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmemek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara uymamak, yasakladığı işleri yapmak” disiplin suçu olarak tanımlanmaktadır. DMK 125 Maddesi gereği özel kanunlarda tanımlanan suçlarda disiplin suçudur. Kamu yönetimini düzenleyen kurallara uymayan personelin kusurlu davranışına idari suç, bu kusurlu davranış karşısında uygulanan disiplin tedbirlerine de idari ceza adı verilir İzzet ÖZDEMİR

11 Memura disiplin cezası verilme şartları
Memurun, Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; 1) Yasaların,tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmaması, 2) Yasaların,tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak yasakladığı işleri yapması gerekmektedir. 657 sayılı yasanın 124. maddesi, Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla yasaların,tüzük ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere,uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 Maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. İzzet ÖZDEMİR

12 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ VE CEZA UYGULANACAK DAVRANIŞLAR
(MEB-27/07/2012 tarih 2012/28 Sayılı Genelge) 1) İlkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri hakkında 4357 sayılı Kanunun uygulanması. 2) Ortaokul ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenler hakkında 1702 sayılı Kanunun uygulanması. 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen personel hakkında 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda hüküm bulunmaması hallerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması. Bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin disiplin işlemlerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması İzzet ÖZDEMİR

13 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
MADDE 125 (Değişik: 12/5/ /31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: A-UYARMA: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, İzzet ÖZDEMİR

14 c) Kurumlarca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumlarca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g)Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. İzzet ÖZDEMİR

15 B-KINAMA: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a)Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında,görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, İzzet ÖZDEMİR

16 f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g)İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına, ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak m)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, İzzet ÖZDEMİR

17 C-AYLIKTAN KESME: Memurun brüt aylığından 1/30- 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; Verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, İzzet ÖZDEMİR

18 e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) Mülga 25/02/2011 h) Mülga 25/02/2011 ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, J) Mülga 25/02/2011 İzzet ÖZDEMİR

19 a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
D-KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b)Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, c)  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, İzzet ÖZDEMİR

20 f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
h)  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j)  Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, İzzet ÖZDEMİR

21 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m)  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o)Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak, İzzet ÖZDEMİR

22 E-DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, ((Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /111 md.) "kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme", işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b)Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, İzzet ÖZDEMİR

23 c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (.....)(1) yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) (Değişik fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, İzzet ÖZDEMİR

24 h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
i) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. İzzet ÖZDEMİR

25 1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hk. Kanun
MADDE 20- İhtar ve tevbih 1) Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir.); 2) Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak, 3) Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak, 4) Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek, 5) Talebenin vazifelerini tashih etmemek, 6) Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek, 7) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak, Yukarıdaki hallerin ilk defasında ihtar, tekrarında tevbih cezası verilir İzzet ÖZDEMİR

26 MADDE 21- Ders ücretlerinin kesilmesi cezası şu hallerde verilir.
1) Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak, 2) İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret kesilmek cezası verilir), 3) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek, Derse gelmeyen veya dershanede dersten başka bir işle meşgul olan muallimin maaşından kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekunu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksit olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir. Mazeret sebebi ile derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır. Yoksa ceza tatbik olunur. İzzet ÖZDEMİR

27 MADDE 22- Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir
MADDE 22- Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir. Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade kesilmez. 1) Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek, 2) Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek, 3) Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak, 4) Talebeyi dövmek, 5) Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek, 6) Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek, 7) Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek, İzzet ÖZDEMİR

28 MADDE 23- Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.
1) İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak, 2) Amirine karşı harekette bulunmak MADDE 24- Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur. 1) Sarhoş olarak mektebe gelmek 2) Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek, 3) Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastı ile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak, İzzet ÖZDEMİR

29 MADDE 26- İstifa etmiş sayılmak.
1) Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamayan, 2) Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen, 3) Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen, 4) Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır. İzzet ÖZDEMİR

30 MADDE 27- Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.
1) Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan, 2) Talebeyi vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik eden, 3) Müdür, başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenler. İzzet ÖZDEMİR

31 kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.
4357 SAYILI - İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN 7- a) Vazifelerini yapakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz. Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir. 1-Başöğretmen 2-Maarif memuru 3-Eğitim Müfettişi 4-Maarif müdürü İzzet ÖZDEMİR

32 birinci defasında bir günlükten üç günlüğe
7- b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre; birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir. İzzet ÖZDEMİR

33 7- c) Kıdem İndirmek: Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, Meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir. İzzet ÖZDEMİR

34 7- d) Vazifelerine son verilmek:
Talebelerine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde iki defadan fazla on beş günlük ücret veya maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir. İzzet ÖZDEMİR

35 7- e) Meslekten çıkarılmak:
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. Bu konuda tasrih edilmeyen haller Memurin Kanunu hükümlerine tabidir.  İzzet ÖZDEMİR

36 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Madde 9, e/b: Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında,kurumun bünyesine göre,657 sayılı D.M.K,1702 sayılı kanun ve 4357 sayılı kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır. İzzet ÖZDEMİR

37 MÜFETTİŞLER YA DA MUHAKKİKLER
TARAFINDAN SORUŞTURMA YAPILMASI İnceleme Ve Soruşturmanın başlatılması İnceleme Ve Soruşturmacının Harekat Tarzı Soruşturmanın yapılması (belge toplama, ifade alma vb.) Değerlendirme Ve Rapor İzzet ÖZDEMİR

38 SUÇUN/KUSURUN ÖĞRENİLMESİ:
Re’sen Şikayet ve ihbar üzerine (Kamu yönünden gerekçe teşkil edecek) İnceleme sonucunda muhakkik tarafından istenirse Denetim elemanları çalışma esnasında soruşturmayı gerektirecek hususları tespit ettiklerinde. Adli makamlardan Medyadan İzzet ÖZDEMİR

39 SORUŞTURMA EMRİ VEREN MAKAMLAR:
Bakanlıklarda: Bakan Müstakil Genel Müdürlüklerde : Genel Müdür İllerde : Vali, İlçelerde: Kaymakam (*) Disiplin amirleri, disiplin amiri olduğu personel hakkında İzzet ÖZDEMİR

40 MÜFETTİŞLERİN (MUHAKKİKLERİN) SORUŞTURMA YAPMA, SIFAT VE YETKİLERİ
Anayasamızın 6. maddesi, “Hiç bir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan Devlet yetkisi kullanamaz.” hükmünü amirdir. Müfettişlerce devlet adına kullanılan ve “kurumlaşmış kuvvet” diye de tanımlanan yetkinin dayanağı yine Anayasamızın 42. maddesinde “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…Eğitim ve öğretim,… devletin gözetim ve denetim altında yapılır…” şeklinde gösterilir. İzzet ÖZDEMİR

41 Müfettişler (Muhakkikler);
a) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun 2. ve 27. maddeleri, b) 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nun 56. maddesi, c) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9, e/b maddeleri, d) Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 8. maddesi, gereği disiplin soruşturması işlemlerini yürütürler. Müfettişler herhangi bir iddianın incelenip, soruşturulmasına, yetkili makamın bu konudaki emri üzerine başlarlar. Bir müfettiş, hangi kusur veya suçtan dolayı kimlere yönelik ön inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirirmişse, sadece o memur hakkında onayda belirtilen çerçevede de işlem yapar. Yeni kişi ve konular belirlenirse ek onay alınmalıdır. (Örnek: Ek onay istem yazısı) Okul Müdürleri de Yetkili makamın emri üzerine aynı şekilde verilen görevi MUHAKKİK olarak yapmakla yükümlüdür. İzzet ÖZDEMİR

42 Emrin İçeriği Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1-Olur,”Konunun, incelenmesi ” şeklinde ise: (örnek inceleme emri) İddialar doğrulanmıyorsa; İtham edilenler hakkında/haklarında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek inceleme raporu düzenlenir. Olur’daki iddialardan doğrulananların bulunması halinde; kişi/kişiler ve soruşturulması istenen konular belirlenerek ilgili makamdan soruşturma oluru istenir veya inceleme raporu yazılarak aynı istem raporun; ”sonuç-teklif” bölümünde belirtilir. (örnek onay isteme yazısı) İzzet ÖZDEMİR

43 2- Olur, Konunun incelenmesi/soruşturulması şeklinde ise;
(Örnek inceleme ve gerektiğinde soruşturulması oluru) İddialar doğrulanmıyorsa inceleme raporu, İddialar doğrulanıyorsa, disiplin soruşturması raporu düzenlenerek ceza teklifinden bulunulur. Doğrulanmayan iddialar tahlil edilerek raporda açıklanır. 3- Olur Konunun soruşturulması şeklinde ise; (örnek disiplin soruşturması oluru) Gerekli soruşturma yapılır ve soruşturma raporu düzenlenir. İzzet ÖZDEMİR

44 4- Olur; 4483 Sayılı Yasaya göre ön incelemesi şeklinde ise, (örnek ön inceleme oluru)
ön inceleme yapılır, ön inceleme raporu düzenlenir. (Ön inceleme emrinde konunun disiplin boyutunun da incelenmesi-soruşturulması istenmiş ise ayrıca inceleme veya soruşturma raporu düzenlenir.) Örnek inceleme, soruşturma ve ön inceleme oluru ( İzzet ÖZDEMİR

45 GERÇEKLEŞEN FİİLİN; -Disiplin yönü olabilir İdari yönü olabilir, Mali yönü olabilir, Adli yönü olabilir ADLİ YÖN: Genel Hükümlere Tabii Suçlar, Takibi Şikayete Bağlı Suçlar, Soruşturulması İzne Bağlı Suçlar, M.Y.H.K kapsamına Giren (Ön İnceleme Raporu Düzenlenecek )Suçlar olabilir. İzzet ÖZDEMİR

46 SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ
Disiplin soruşturulmalarında izlenecek yol ve uygulanacak yönteme ilişkin özel bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, Müfettişler (muhakkikler) kendilerine verilen; “ disiplin yönünden soruşturulması” , “incelenmesi gerektiğinde soruşturulması” , emirleri üzerine idari soruşturmaya başlarlar. Evraklar üzerinde inceleme yapabilirler, Müşteki, tanık ve sanıkların ifadelerini alabilirler, Bilirkişi tayin edebilirler, Şüpheli memurlar hakkında görevden uzaklaştırma isteğinde bulunabilirler. İzzet ÖZDEMİR

47 Müfettişler (Muhakkikler);
Soruşturma amacıyla gidecekleri yeri ve yapacakları işi açıklamaktan, Defter ve evrak üzerinde açıklama ve düzeltme yapmaktan, Soruşturma ile ilgili kimselerin evlerinde misafir kalmaktan, Hizmet ve ikramları kabul etmekten, Kendileri ile alışveriş yapmaktan veya borç para almaktan, kaçınmaya mecburdurlar. İzzet ÖZDEMİR

48 a)Soruşturma Hazırlıkları
1) Görev Alabilmek: Soruşturma görevi alan müfettiş (muhakkik) soruşturmaya başlamadan önce olay üzerinde inceleme yapar. Soruşturma görevini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirlerler. Sanığın işlediği suçtan kendisi zarar görmüşse.(olayla ilişkisi varsa) Sanık ile birinci ve ikinci derecede akrabalığı varsa. Aynı suçtan dolayı daha önce bilirkişilik ya da tanıklık yapmışsa. Sanık veya şikayetçinin, güvensizliğini makam kabul etmişse. Müfettiş görevden çekilebilir. İzzet ÖZDEMİR

49 2) Suç türünü belirleme: Soruşturmaya başlamadan önce suç sayılan eylemi tam olarak saptamak ve hangi kanun kapsamına girdiğine hükmekmek gerekir. Müfettiş (Muhakkik) yaptığı soruşturmada; 657, 1702, 4357, 5580 gibi yasalarda belirtilen yasaklı fiillerden biriyle karşılaşması halinde disiplin soruşturması yapması gerekir. 5237 sayılı TCK ile ceza hükümlü diğer kanunlarda belirtilen ve 4483 sayılı kanun kapsamına giren bir fiille karşılaşması halinde ön inceleme onayı isteyerek, ön inceleme raporu düzenlemelidir. 4483 sayılı kanun kapsamına girmeyen bir fiille karşılaşması halinde, durumu belge ve delilleriyle Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmesi (suç duyurusunda bulunması) gerekir. (Örnek ( İzzet ÖZDEMİR

50 Memur Suçları Görevle ilgili olmayan suçlar Görev sebebiyle işlenen suçlar Disiplin Suçları 4483 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen 4483 sayılı Kanun kapsamına giren © 4483 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen © 4357-7 1) Takibi şikayete b.s. 5237 s. Türk C.K. © Cinsel saldırı 102 Tehdit 106 Kasten Yaralama 86 Hakaret 125 Ö.hayatın giz.ihlal 134 Hırsızlık ve dolan. 144 2) S.izne bağlı suç. © 3) Diğer kanunlar © 5237 s. Türk C.K. Belgede sahtecilik 204 Denetim gör. ihm. 251 Görevi kötüye kul. 257 G.İlişkin sırrı açık. 258 Kamu görevlisi. tic.259 Görevin terki 260 Suçu bildirmeme 279 237 s.Taşıt Kanunu 1)3628 Mal B.B.R.Y.M. 17,18,19 Mal Bil.bulunmama 10 Türk Ceza K Zimmet 247, İrtikap 250, Rüşvet 252, İhaleye fesat kar. 235,Devlet sırlarına karşı suç 326 İNCELEME DİSİPLİN SOR. © a) Disiplin b) İdari c) Mali ÖN İNCELEME © © © SUÇ DUYURUSU © SAVCILIĞA YAZI, SUÇ DUYURUSU a) Soruşturma izni verilmesi b) Soruşturma izni verilmemesi İzzet ÖZDEMİR

51 3) Kişisel başvuruyu gerektiren suçlardan olup olmadığı:
Takibi şikayete bağlı suçlarda; CMK’nın 158. maddesine göre; takibi şikayete bağlı suçların işlenmesi halinde bu suçları işleyen memurlar hakkında adli makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için suçtan zarar gören kimselerin (mağdur ya da kanuni mümessillerinin) şikayette bulunmaları gerekir. Burada müfettiş iki hususa dikkat etmelidir. Şikayet, suç (fail) öğrenilmesinden 6 aylık süre içerisinde yapılmış mıdır? Kişi, şikayetini yasada gösterilen bir makama yapmış mıdır? İzzet ÖZDEMİR

52 ŞİKAYET MERCİLERİ (Takibi şikayete bağlı suçlarda)
Şikayet (dilekçe ile) Cumhuriyet Baş Savcılıklarına ve Kolluk Kuvvetlerine yapılabilir. Valilik veya Kaymakamlıklara ya da mahkemelere yapılan ihbar ve şikayetler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İlgili merciler, kendilerine yapılan şikayet ve müracaatlara bağlı olarak eylemin memurun görevi sebebiyle meydana geldiğine kanaat getirmeleri halinde konu hakkında bir “ön inceleme” yaptırmaları, görevle ilgili değilse konuyu adli mercilere iletmeleri gerekmektedir. Takibi şikayete bağlı bir fiille ilgili olarak şikayetten vazgeçme veya vazgeçmeme durumları, idarece konunun disiplin yönünden ele alınmasını engellemez. İzzet ÖZDEMİR

53 4) Zamanaşımı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde: 127
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. (zaman aşımı süre çizelgesi) İzzet ÖZDEMİR

54 Soruşturmaya başlamada zamanaşımı:
Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihtir. (süre yönünden başlangıç tarihi evrakın ilgili birimin evrak kaydına giriş tarihidir.) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde, memuriyetten çıkarma cezasında ise altı ay içinde soruşturmaya başlanmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

55 Ceza vermede zamanaşımı;
Disiplin fiilinin işlendiği tarih ile disiplin cezasının uygulandığı tarih arasıdır. Ani disiplin suçlarında fiilin bütün unsurlarının oluşup tamamlanmasından, Teşebbüs suçlarında sonucun gerçekleşmesinden sonra, Mütemadi (devamlı, kesintisiz) ve müteselsil (ardarda, zincirlemeli) disiplin suçlarında, temadi (süregelme, sürme) ve teselsülün son bulduğu andan itibaren, İştirak halinde işlenen toplu disiplin suçlarında fiile toplu suç vasfını verecek derecede iştirak halinin tamamlanması ile başlar. Ceza vermede zamanaşımı fiilin işlendiği tarihin ertesinde başlandığı için bu tarihin raporunda belirtmesi, zamanaşımına girmemesi için dikkatli olunması gerekir. İzzet ÖZDEMİR

56 5) Aynı suçla ilgili başka soruşturma var mı?
Soruşturmaya geçmeden önce soruşturma emrinde ileri sürülen iddialara ilişkin olarak, daha önceden herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığının araştırması gerekir. Yerel Makamlarca yapılmış bir soruşturma tespit edilmişse dosya alıp incelenir. Buna göre; Tüm iddialarla ilgili olanlar hakkında yeni soruşturma yapılmayarak, durum soruşturma emrini veren makama bildirilir. Bir takım iddialarda eksik varsa yeni iddialar hakkında soruşturmaya geçilir.(Diğer iddialarla ilgili hususlar da düzenlenecek raporda belirtilir) İzzet ÖZDEMİR

57 Mahallen yapılan soruşturmalarda;
5) Aynı suçla ilgili başka soruşturma var mı? Soruşturma emrinde belirtilen iddialarla ilgili olarak mahallen soruşturmaya geçilmiş ve soruşturma bitmiş (bitmek üzere) ise bu soruşturmanın devrini istemeye gerek yoktur. Mahallen yapılan soruşturmalarda; Hiç ilerleme kaydedilmemişse, Soruşturmanın devralınmasında yarar umuluyorsa, Üst makam tarafından soruşturma yazılı olarak devralınır. İzzet ÖZDEMİR

58 5) Aynı suçla ilgili başka soruşturma var mı?
Soruşturma devralınmışsa, önceden elde edilmiş bilgi ve belgelerden yararlanılır. Daha önce alınan ifadeler sahiplerine teyit ettirilir. Gerekirse yeni (ek) ifadeler alınır. Aynı konuda üst makamlara verilmiş bir soruşturma emri ve buna dayalı işlemler mevcut ise bu durumda soruşturmacı dosyayı yazılı olarak üst makamlara devreder. Bu devir başka Bakanlıklara yapılacak ise, soruşturma emri veren makam kanalıyla yapılır. İzzet ÖZDEMİR

59 6) Konu adli makamlara intikal etmiş ise;
Re’sen takibi gerek bir suç için soruşturmacı konuyu sadece idari yönden ele almalıdır. DİSİPLİN SORUŞTURMASI şeklinde soruşturmanın yürütülmesi gerekir. (ön inceleme yapmayacak) Adliyeye intikal eden suç, görev suçu ise (takipsizlik kararı verileceği için) ÖN İNCELEME şeklinde soruşturmanın yürütülmesi gerekir. İzzet ÖZDEMİR

60 7) Başka kurumlarda suç ortağının bulunması:
Müfettişin yaptığı soruşturmada bir başka kurumun personeli de suçlu veya suç ortağı olarak görülür ise, durum; Eğitim Müfettişleri Başkanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne Valiliğe, Bildirilir. Muhakkik, ilgili kurumdan gelecek yazıyı beklemeden soruşturmaya devam eder. İzzet ÖZDEMİR

61 7) Başka kurumlarda suç ortağının bulunması:
İlgili kurum muhakkik görevlendirirse soruşturma birlikte yürütürülür. (20 gün içinde görevlendirilme yapılmalı, soruşturma 3 ayda tamamlanmalıdır) İlgili kurum muhakkik göndermez ise hazırlanan raporda suç ortağı olan personel ile ilgili yönler, suç unsurları ve delilleri belirtilerek soruşturma ve işlemin ilgili kuruma bildirilmesi gerekir. İzzet ÖZDEMİR

62 8) Memur olmayan suç ortağının bulunması:
Bir memurun görevi ile ilgili işlediği bir suçu memur (hizmetli) olmayan bir kişide katılmış olabilir. Bu durumda memur ile ilgili birlikte sanık olan şahsın soruşturması yapılır. Soruşturma sonrası mahkemeye verilmesi kararlaştırıldığında memur olan ve memur olmayan sanıklar aynı mahkemede yargılanırlar. Memur olmayanların durumu, Soruşturma Raporunda (fiiller belirtilecek) genel hükümlere göre açıklanma yapılmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

63 9) Görevden Uzaklaştırma
Madde Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri,soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Açıklama örnek İzzet ÖZDEMİR

64 Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Amirler:
Madde Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır: Atamaya yetkili amirler; Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; İllerde valiler; İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir. İzzet ÖZDEMİR

65 Soruşturma Planı Yapılması
1) Emrin incelenmesi, (düzenlenecek raporun türü nedir?) 2) Suç türünün belirlenmesi, (ön inceleme ya da suç duyurusunu gerektiren bir durum var mı?) 3) İlgili mevzuatın incelenmesi, (hangi mevzuat incelenecek?) 4) İnceleme, Soruşturmanın nerelerde hangi tarihlerde yapılacağının belirlenmesi, 5) Toplanacak yazılı belgelerin belirlenmesi, 6) Varsa tutanak tutulmasını gerektiren konuların belirlenmesi, 7) Varsa şikayetçiye sorulacak soruların belirlenmesi, 8) Tanık olarak ifadesi alınacakların, bunların hangi ölçütlere göre seçileceğinin ve sorulacak soruların belirlenmesi, 9) İtham edilene sorulacak soruların tespit edilmesi, İzzet ÖZDEMİR

66 b)Kanıt Toplama Müfettiş soruşturma sırasında doğrudan veya dolayı delilleri toplar. Doğrudan Sayılan Deliller Keşif, zabıt, arama sonucu elde edilenler Bilirkişi Görüşleri Şikayetçi,tanık, itham edilen ifadeleri Resmi-özel yazılar ve tutanaklar Dolaylı Deliller Kanuna aykırı eylemler ve çalışan para veya malın bir başkasında bulunması, İzzet ÖZDEMİR

67 1) Yazılı Delillerin Toplanması
Müfettişler soruşturma sırasında, resmi ve özel daire ve kuruluşlardan gerekli öngördükleri bütün yardımları, her türlü işlem, evrak ve belgelerin onaylı suretlerini alabilir. Herhangi bir yolsuzluğu açığa çıkartarak, Suçun işlendiğini kanıtlayacak belgelerin asılları alınır. Müfettiş aldığı belgenin onaylı bir suretini ilgili daireye verir. İzzet ÖZDEMİR

68 Diğer Bakanlık ve Birimlerden Belge istenmesi
(Adalet Bakanlığı ve bağlı dairelerden) Mahkemelerden istenecek belgeler için Cumhuriyet Savcılığıyla yazışma (Eğitim Müfettişleri Başkanlığı arcılığıyla) yapılmalı, Askeri makamlardan istenecek belgeler için o yerin en büyük komutanıyla yazışma yapılmalı, Diğer bakanlıklardan istenecek belgeler için Valilik-Kaymakamlık vasıtasıyla yazışma yapılmalıdır. Örnek belge isteme yazıları ( İzzet ÖZDEMİR

69 Diğer Yazılı Belgelerin Toplanması
Dövme yaralama (doktor raporu), içki içmek (alkol raporu) ile ilgili belgeler varsa toplanmalıdır. Konuyla ilgili varsa fotoğraf, resim, plan, kroki, heykel toplanmalıdır. Ses bantları (diğer delillerle bütünleştirerek anlam ifade eder) Özel gizliliğe uyulmadan alınmışsa delil olmaz. İzzet ÖZDEMİR

70 2) İfadelerin Alınması İfadelerin alınışında kolaylık olması bakımından; Varsa önce şikayetçi/muhbirin dinlenmesi usuldendir. (deliller toplanacak) Tanıklar dinlenecek Son olarak şüphelinin (itham edilenin) ifadesi alınarak soruşturma bitirilecek Not: Müfettiş bu kurala uymak zorunda değildir. Gerekli hallerde yeminli zabıt katibi görevlendirilebilinir. (Müfettiş görevlendirir) İzzet ÖZDEMİR

71 İfade Alınacak Ortamın Belirlenmesi
Soruşturmaya muhatap olan kişi veya kişilerin toplumdaki mevki ve sıfatları bakımından ifadelerinin alınacağı yerin seçimi de önemli olup, bu konuda ilgiliye seçenek sunmak, fikrini almak doğru yaklaşımdır. Soruşturma sırasında, kurumun içinde bulunduğu şartlarla sorumlu görülen kişilerin psikolojik durumları göz önünde bulundurulmalı, bir teftiş havası yaratılmamalıdır. Soruşturma sonunda kurumun düzen ve işleyişinin bozulmasına yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

72 A) Şikayetçinin ve muhbirin ifadesinin alınması
Soruşturma konusu olan suç, şikayetçi veya muhbir tarafından yazılı olarak yapılmış ise, - Bakanlıkta görevli olanlar için daire amirine, - Vilayet memurlarından ise Vali/ kaymakam, - Kamu görevlisi değil ise kendilerine, - MEB personeli ise amirinden istenir.(veya doğrudan çağırılır) - Şikayetçi veya muhbir şahsen başvurmuşsa ifadesi hemen alınır. İzzet ÖZDEMİR

73 Şikayetçi veya Muhbir’in ifadesi alınırken aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir.
Hüviyeti, adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, görev ve oturma adresi, İhbar ve şikayet yazılı olarak yapılmışsa, imzanın kendisine ait olup olmadığı, İhbar ve şikayetin kimlere karşı olduğu ve neleri kapsadığı, İhbar ve şikayetin hangi delillerle nasıl kanıtlanacağı, İhbar ve şikayetine ekleyeceği hususlar olup olmadığı, İzzet ÖZDEMİR

74 A) Şikayetçinin ve muhbirin ifadesinin alınması
Not: Ayrıca şikayetçiye şikayetinden vazgeçip, geçmediği sorulur, kişi şikayetten vazgeçerse şikayete bağlı suçlarda davanın açılmasını ya da açılmış davanın devamını engeller. Takibi şikayete bağlı bir fiille ilgili olarak, şikayetten vazgeçme veya vazgeçmeme durumları, idarece konunun disiplin yönünden ele alınmasını engellemez İzzet ÖZDEMİR

75 A) Şikayetçinin ve muhbirin ifadesinin alınması
● Muhbir ya da şikayetçi yeminsiz dinlenir. Alınan cevaplar yazılır ve zabıt tutulur.(Bu zabıt şikayetçi-muhbir ve müfettiş tarafından imza edilir) İfade tutanağında öne sürülen her iddia ve o iddiaya ilişkin açıklamalar tek tek yazılır. ● Muhbir ve şikayetçilerde gerektiğinde tanık olarak çağrılıp, ifadeleri alınabilir. * Örnek şikayetçi ifade tutanağı * Örnek İhbar ve şikayetlerle ilgili tutanak ( İzzet ÖZDEMİR

76 B) Tanıkların ifadelerinin alınması
Tanıkların Çağırılması Tanıklar, çağırıldıklarında gelmek, beyanda bulunmak ve yemin etmek zorundadırlar. Tanıklar soruşturmacı tarafından; - Doğrudan doğruya kendilerine duyuru yapılarak - Ya da daire amirleri yolu ile Yer ve saat belirtilerek bir konuda görüşmek istendiği açıklanmak suretiyle çağrılır. İzzet ÖZDEMİR

77 Not: Tanıklar bu davete gelmediği takdirde,
Tanıkların Çağırılması Not: Tanıklar bu davete gelmediği takdirde, Valilik ve Kaymakamlığa yazı yazılarak gelmesi sağlanır. * Örnek tanığın yazılı olarak davet edilmesi (çağrı kağıdı) ( - Askerler için resmi yazı ile mensup oldukları komutanlıkları ile, - Tutuklular için Cumhuriyet Savcılığına durum bildirilerek Ceza Evinde sağlanan ortamda ifade alınır. İzzet ÖZDEMİR

78 Tanıklıktan Çekilme Sanığın nişanlısı, karı veya kocası, ve 3. dereceden akrabaları isterlerse tanıklıktan çekilebilirler. Not: Tanıklıktan çekilme hakkı olanlara bu hak bildirilmelidir. (Yoksa dava bozulabilir) Tanıklıktan çekilme hakkı olanlarda çağırıldıklarında gelmek zorundadırlar. Durumlarını açıkladıktan sonra yemin ile tasdik ederek tanıklıktan çekilebilirler. İzzet ÖZDEMİR

79 Tanıkların Sorumlulukları
Tanık Soruşturmanın her aşamasında kendine sorulan soruları cevaplamak zorundadır. Ancak, hekim ve ebeler tanık oldukları suçlar hakkında sanığın izni olmadan beyanda bulunamazlar. Kamu kuruluşlarında çalışanlarda, memuriyetten çekilmiş olsalar bile, devlet sırlarını, sahibi olan makam izin vermedikçe açıklayamazlar. İzzet ÖZDEMİR

80 Tanıkların yemin etmesi
Yemin ederken herkes ayağa kalkar. Tanık yemin metnini eksiksiz okur. (tekrar eder) “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim”. Edilen yemin tutanakta tespit edilir. (Yoksa tanık yeminsiz dinlenmiş sayılır. Tanık tekrar çağırılırsa yemin ettirilmez. Kimlere yemin ettirilmez: 15 yaşını bitirmemiş olanlara, Akıl ve canlı yeteneği gelişmemiş, yeminin önemini bilmeyenlere, Sanıklara, Ceza müddeti içinde kamu hizmetinden mahrum edilmiş olanlara yemin ettirilmez. İzzet ÖZDEMİR

81 İfade Süreci İfade alınırken dikkat edilecek hususlar:
Tanıklara ayrı ayrı sorular sorulur ve dinlenir. Tanığa yapacağı şahitliğin önemi anlatıldıktan sonra aşağıdaki sorular sorulur: Hüviyetine ilişkin sorular (ad soyad, doğum yeri, yılı, adresi) Genel nitelikli sorular (Kendisine ne derece güvenildiğine ilişkin sanık ve şikayetçiyle ilişkilerine ilişkin sorular) Soruşturma konusuna ilişkin sorular Soruşturma konusu kısaca açıklanır ve bildiklerini söylemesi istenir. Gerektiğinde açıklanmasını sağlayıcı sorular sorulabilir. İzzet ÖZDEMİR

82 İfade alınırken dikkat edilecek hususlar:
Tanık ve sanıklar, ayrı ayrı dinlenir. Diğer tanıklar, muhbir veya sanık dinlenen tanığın yanında bulunmamalıdır. İfade alınırken, ifade tamamlanıncaya kadar ara verilmez. (öğle yemeği, mesainin bitmesi) Sanık ve tanığa soru verilip başka yerde cevaplamasına izin verilmez. Tanığın ifadesi, değiştirilmeden müstakil bir sayfaya yazılır. Öne sürülen her iddia ve o iddiaya ilişkin açıklamalar tek tek tutanağa yazılır. İfade sonunda ifadesi kendine okunur/okutulur. Başka bir şey söyleyip söylemeyeceği sorulur. Eksikler varsa eklenir. (Tutanağı tanık ve müfettiş imza eder) Örnek tanık ifade tutanağı ( İzzet ÖZDEMİR

83 İfade alınırken dikkat edilecek hususlar:
-15 Yaşını doldurmamış olanların ve öğrencilerin tanık olarak dinlenmesinde izlenecek yol; velisinin izni alınarak rehber öğretmen gözetiminde dinlenir, dinlenme sonunda görüşme tutanağı düzenlenir. Düzenlenen görüşme tutanağı birlikte imzalanır. Örnek görüşme tutanağı İzzet ÖZDEMİR

84 Tanığın başka yerde bulunması halinde ifade alınması:
Tanık, sanık durumuna düşerse: Daha sonra, sanık olarak ifadesinin alınması gerekir. Tanığın başka yerde bulunması halinde ifade alınması: Soruşturmacının tanık, sanık, şikayetçi, bilirkişi ifadelerini bizzat alması esastır. Ancak zorunlu durumlarda kanunlara uygun olarak tanıkların ifadesi alınmak üzere bu işi görebilecek bir yetkili tayin edilir. Bu yola istinabe, görevlendirilen kişiye de Naip denir. Reşit olmayan İlköğretim öğrencilerinin tanık olarak dinlenmesinde Rehber Öğretmen gözetiminde Görüşme Tutanağı düzenlenir. İzzet ÖZDEMİR

85 İSTİNABE TALİMATI Tanığın hüviyetini belirleyici sorular.
Soruşturma konusuna ilişkin yöneltilecek sorular. Yeteri kadar cevap yeri. Tanığa yemin ettirilip ettirilmeyeceği. Tanık ve naip için imza yerleri açılır. Naip aldığı ifadeyi gizlilik içinde müfettişe gönderir. Ortaya yeni durumlar çıkarsa, tanıkların ve şüphelinin yeniden ifade alınabilir. Örnek istinabe talimatı ( İzzet ÖZDEMİR

86 C) Mülki amir ve benzeri kişilerin ifadelerinin alınması
Soruşturma sürecinde bazen mülki amir ve askeri kişilerin de ifadelerine başvurmak gerekebilir. Herkes gibi mülki amirlerin de tanık sıfatıyla ifadesine başvurulabilir. Ancak, mülki amirlerin açıkça (veya dolaylı olarak) yazılı bilgi vermeme isteğini belirtmeleri halinde sözlü olarak alınacak bilgilerle yetinilir. (Bu bilgiler değerlendirilir) Asker kişilerin ifadeleri ise, bağlı bulunduğu komutanın bilgisi ve izni dahilinde alınır. İzzet ÖZDEMİR

87 D) Şüphelinin (sanığın) ifadesinin alınması
1) Şüphelinin Çağrılması: Müfettiş tarafından yazılı ve sözlü olarak çağrılabilir. Davetiye ile çağrılan şüpheli gelmediği zaman izharen getirilir. İzhar yazısı, bulunan yerin en büyük mülki amirine yazılır. İzhar yazısında, Sanığın hüviyeti, Kendisine yöneltilen suç, Zorla getirilmesi gerektiren nedenler yazılır. Muhbir varsa kimliği açıklanmaz. İzzet ÖZDEMİR

88 D) Şüphelinin İfadenin alınması
Önce kimlik tespiti yapılır. (Ad-soyad, doğum yeri, yılı, dini, ev iş adresi) Kişi kimliğiyle ilgili soruları doğru cevaplamak zorundadır.(susma hakkı kullanılmaz) Cumhuriyet savcılıklarınca ifade alınmış olması, soruşturmacının ifade almasını engellemez. (bu durumda yeniden kimlik tespiti yapılır) Soruşturmacı şüpheliye hakkındaki tüm iddialar açıkça bildirilecektir. Birden fazla suçlama varsa her suç tek tek açıklanmalı, şüpheli de her iddia için ifade vermelidir. İzzet ÖZDEMİR

89 D) Şüphelinin İfadenin alınması
Gerekirse şüphelinin karşılaşabileceği kanun hükümleri (cezai yaptırımlar) açıklanabilir. Şüpheliye isterse (müdafiden) avukattan yararlanma hakkının olduğu açıklanacak. Kişi bu hakkını kullanmak isterse soruşturma durdurulacak verilen makül bir süre sonra yeniden ifadesi alınacaktır. Şüpheliye yemin ettirilmez. Sanığın ifadesinin alınması sırasında, gerektiğinde fiil ile ilgili bazı belgeler, suç delilleri kendisine gösterilebilir. İzzet ÖZDEMİR

90 D) Şüphelinin İfadenin alınması
Kişinin söyledikleri hiç değiştirilmeden tutanağa geçirilir. İfade tek paragrafta bitirilir. (paragraf başı yapılmaz) İfade alınırken, müdafiden başka kimse içeride bulunmaz. İfade alınırken kesinlikle ara verilmez. Öne sürülen her iddia ve o iddiaya ilişkin açıklamalar tek tek tutanağa yazılır. Sonunda başka bir diyeceğinin olup olmadığı sorulur, yazılan tutanak kendisine okunur. (okutulur) İzzet ÖZDEMİR

91 D) Şüphelinin İfadenin alınması
İfade bir sayfada bitmemişse sayfa altları paraf edilerek diğer sayfalara geçilir. Sanığın başka söyleyeceği bir şey yoksa ifade tutanağı müfettiş ve şüpheli tarafından imza edilir. Şüphelinin ve suç ortaklarının haklarındaki iddiaları kabul etmesi halinde bile soruşturma bitirilmeyecek. Tanıkların ifadeleri alınacak. Deliller toplanacaktır. (Soruşturma prosedürü devam etmelidir) Örnek itham edilen (şüpheli) ifade tutanağı Hakkında Ön inceleme yapılan ifade tutanağı İzzet ÖZDEMİR

92 Şüphelinin ifadeden kaçınması (ifade vermemesi)
Şüphelinin susma hakkı vardır. (yakınlarının da vardır) Şüpheli ifade vermek istemezse zorlanamaz. Sorular yazdırılır. Kimlik tespiti yapılır. Sanığın ifade vermek istemediği yazılır imza atılır. Şüphelinin bu kaydı dahi düşmek istememesi ya da ifadesini verip, imzalamak istememesi halinde, şüpheli imzaya zorlanmaz. İzzet ÖZDEMİR

93 Şüphelinin ifadeden kaçınması (ifade vermemesi)
Şüphelinin avukatı ve müfettiş bu durumu tutanakta tespit edip imzalarlar. Müdafi yoksa, soruşturmanın yürütüldüğü yerdeki görevlilerden birinin katılımıyla ayrı bir tutanak düzenleyerek, yukarıdaki durumların tespiti yoluna gidilir. Şüpheli ile birlikte müdafide imzadan kaçınırsa, bu durum da tutanakla tespit edilir. İzzet ÖZDEMİR

94 3) Bilirkişi Görevlendirilmesi
Soruşturma için bilim, sanat ve teknik alanlarında ihtisasa ilişkin konularda, görüşlerini bildirmek üzere görevlendirilen kişilere bilirkişi denir. Bilirkişinin seçilmesi, sayısının belirlenmesi soruşturmacıya aittir. Ancak, yasal olarak görevlendirilmiş bilirkişiler varsa, özel sebepler olmadıkça, başkası tayin edilemez. İzzet ÖZDEMİR

95 3) Bilirkişi Görevlendirilmesi
Bilirkişinin inceleme konusu olan kuruluşun dışından seçilmesi (etki altında kalmaması açısından) yararlı olabilir. Bilirkişiye yemin ettirilir. Ancak, resmi bilirkişilere yemin ettirilemez. Bilirkişi tanıklıktan çekilmeyi gerektiren durumlarda, çekilme isteğinde bulunabilir. Müfettiş gerekli görürse bilirkişinin yapacağı incelemeleri yöneltir. İzzet ÖZDEMİR

96 3) Bilirkişi Görevlendirilmesi
Bilirkişilerin mütalasını yazılı olarak vermeleri esas olmakla birlikte acil durumlarda sözlü mütala ile yetinilebilir. (tutanak tutulur) Bilirkişi yazılı mütalasını belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi suçlu duruma düşer. Müfettiş bilirkişi raporunu yeterli göremezse, aynı kişilere ya da yeni tayin edeceği bilirkişilere görev verebilir. İzzet ÖZDEMİR

97 3) Bilirkişi Görevlendirilmesi
Bilirkişiler gerekli görürlerse tanık ve şüphelinin ifadesini alabilirler. Ayrıca delilleri toplayabilirler. Not: Soruşturmacının mesleğinin gerektirdiği (teknik ve hukuki bilgisi ile çözülebilen) konularda bilirkişi atanmamalıdır. Örnek bilirkişi görevlendirme yazısı ( İzzet ÖZDEMİR

98 4) Ön rapor düzenlenmesi
Soruşturmayı yapan müfettiş aşağıdaki durumlarda ilgili makama verilmek üzere bir ön rapor düzenler. 1- Soruşturmanın uzaması halinde gecikme nedenlerini açıklamak, 2- Bazı idari tedbirlerin acilen alınmamasının gerekli olması, (mali-idari) 3- Soruşturma sırasında bazı olaylarla ilgili idareye bilgi verilmesinin gerekmesi, 4- Soruşturmacılar tarafından herhangi bir olaya el konulması (bilgi vermek için) durumlarında ön rapor düzenlenir. (Örnek ön rapor) ( İzzet ÖZDEMİR

99 Esas raporun bilahare gönderileceği belirtilir.
Ön raporlar, çoğu zaman, soruşturmaya raporunun bölümlerini içermeden resmi yazılar şeklinde düzenlenebilir. Esas raporun bilahare gönderileceği belirtilir. Not: Daha sonra gönderilen esas raporun, idari teklif bölümünde, ön rapordaki idari tekliften söz edilerek, bu teklifin sürüp sürmeyeceği ve yeni bir teklif getiriliyorsa, bu durum ön raporla ilgi kurularak belirtilir. Ön rapor faks, şifre ya da taahhütlü olarak gönderilebilir. İzzet ÖZDEMİR

100 D) Değerlendirme, Sonuç Çıkarma Karar ve Raporlama
Müfettiş topladığı bütün belgeleri tasnif ettikten sonra, kanıtları karşılaştırmalı, tutarlı ve tutarsız yönlerini gözden geçirmeli, olayı bütün olarak görüp, eylemin suç oluşturup oluşturmadığını, suç varsa türünü ve kimlere ait olduğu saptamaya çalışmalıdır. Müfettiş, yaptığı değerlendirme sonunda bir karara varır ve bu kararını raporlaştırarak soruşturma emrini veren makama hitaben bir üst yazı ekinde gönderir. İzzet ÖZDEMİR

101 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
SUÇ Hukuk düzeninin ceza tehdidiyle yasakladığı eylemdir. Hukuk düzeninin ya da ceza kanunlarının ihlal edilmesidir. Suçun unsurları: 1) Yasallık (tipiklik) : Kanuni unsur 2) Eylem (hareket) : Maddi unsur 3) Kusurluluk : Manevi unsur a) kasıt b) İhmali kasıt c) İhmal d) Taksir İzzet ÖZDEMİR

102 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
KUSUR Hukuka uygun olmaya irade veya irade yoksunluğudur. 1) Kişisel kusur: Kişinin verdiği hizmetle ilişkisi olmayan kusurdur. 2) Hizmet kusuru: Hizmetin geç, güç, hiç işlemesidir. Kusursuz sorumluluk: Bireysel bir kusur olmadan da kurumun verdiği hizmet esnasında bir zarar doğmuş ve bir kişi ya da kurum zarara uğramışsa yönetimin sorumlu tutulmasıdır. Yönetim hukukunda buna kusursuz sorumluluk denir. Kusursuz sorumluluk, personelin kusurlarından da sorumlu olmak demektir. (Örn: ağaç dikmek için bahçeye bir çukur açılmışsa ve öğrencinin biri bu çukura düşmüşse bireysel kusuru olmamasına rağmen okul müdürü kusursuz sorumludur.) İzzet ÖZDEMİR

103 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
Sorumluluğu azaltan ya da ortada kaldıran etkenler 1) Zorlayıcı nedenler varsa, (tehdit, azmetme …) 2) İstenmeyen durumlar varsa, (doğal afet, teknik arıza …) 3) Zarara uğrayanın kusuru varsa, (örn: çivili tahtaları olduğu yer uyarı şeritleriyle çevrilmiş ve geçmeyin tabelası asılmışsa ve öğrenciler uyarılmışsa buna rağmen bir öğrencinin çivili tahtaya basması) 4) Üçüncü kişilerin kusuru varsa, (Örn: Hafta sonu okul soyulmuşsa ve gece bekçiliği yapan hizmetlinin kusuru varsa) Sorumluluk azalır veya ortadan kalkar. İzzet ÖZDEMİR

104 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
YAPTIRIM Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun suretle hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepkidir. Hukuksal düzenlemelere uymayanlara karşı uygulanan uyum sağlama eylemleridir. Yaptırımın amacı uyum sağlanmasıdır. YAPTIRIM TÜRLERİ 1) Ödetme (tazminat) 2) Zorla yaptırma (ceb-i icra) 3) Geçersizlik (iptal) 4) Ceza İzzet ÖZDEMİR

105 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
CEZA Kanunların suç işleyen kimselere karşı uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. CEZA TÜRLERİ 1) Para cezası 2) Hapis cezası 3) Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası 4) … 5) Disiplin cezaları: Memur, asker, öğrenci, dernek üyesi gibi belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman verilen cezalardır. (657, 1702, 4357) İzzet ÖZDEMİR

106 Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi
Değerlendirmenin kolay yapılabilmesi için tablo kullanmak yararlı olacaktır. İDDİALAR Ek:2 Ek:3 Ek.4 Ek:5 Ek:6 Ek:n İddia 2. İddia 3. İddia 4. İddia İzzet ÖZDEMİR

107 Bilgi ve Belgelerin Değerlendirilmesi
İddia edilen her fiil ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yazılı belgeler, tanık ifadeleri ve toplanan diğer kanıtlar ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmeli, yapılan değerlendirme sonucuna göre fillinin sübuta erip ermediği açıklanmalıdır. İtham edilen kişinin zararına ve yararına olan tüm kanıtlar değerlendirilmeli, sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Sübuta eren kusurlu bir eylem var ise bunun hangi kanunun hangi maddesine göre kusur olduğu vurgulanmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

108 Raporun Yazılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
İdari soruşturma raporları açık ve sade bir anlatımla ele alınmalı, başkaları tarafından da okunduğunda anlaşılır olmasına dikkat edilmeli, konular özelliklerine göre birleştirilmeli veya ayrı maddelerde ele alınmalı, Konulara, yanlış yorumlamalara yol açmayacak bir şekilde objektif bir tutumla yaklaşılmalı, Getirilen tekliflerin sebep ve dayanakları açıkça belirtilmeli, Bölümler arasında denge bulunmasına dikkat edilmeli, İzzet ÖZDEMİR

109 Raporun Yazılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Kullanılan yasal ve mesleki deyim ve kelimelerin, seçimi ve kullanılmasında özenli davranılmalı, T.C.K. da suç olarak nitelendirilen terimlere yer verilmemeli, Şekil yönünden eksiksiz olmalı, usule uygun bir rapor kapağı konulmalı, Silintisiz ve kazıntısız bir şekilde yazılmalı, tarih, sayı, imza eksiklikleri bulunmamalı, İzzet ÖZDEMİR

110 Raporun Yazılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Dizi pusulusundaki sıra numaraları ile rapor yazımındaki açıklamalar arasında bağlantı kurulmalı, Rapor kapağı ile raporun tüm sayfalarının sol alt köşesi parafe edilmeli, raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında bulunan isim ve unvanların üstü imzalanmalı ve mühürlenmeli, Ayrıca eklerin sağ üst köşesi düzenleyenler tarafından parafe edilmeli ve mühürlenmelidir. İzzet ÖZDEMİR

111 Belgelerin Tasnifi Belgeler;
Görevlendirme ve soruşturma emirleri ile varsa ekleri, Şikayetçi veya muhbire ait ifade, Tanıkların ifadesi, Şüphelinin ifadesi, Toplanan ve değerlendirilen evrak ve doküman veya bunların onaylı örnekleri, Sıralı bir şekilde dosyaya konulur. Bu sıraya uygun olarak dizi pusulasına yazılır. İzzet ÖZDEMİR

112 Soruşturma Raporunun Kısımları 1) Rapor kapağı
Müfettişin adı Soruşturma emrini veren makam (onay sayı ve tarihi) Soruşturma konusu Soruşturmanın yapıldığı yer Başlama ve bitirme tarihi Sunuş tarihi Suçlanan şahısların isim ve görevleri Yapılan suçlamalar Bu konuda daha önceden soruşturma yapılmışsa düzenlenen raporun tarih ve sayısı, haklarında soruşturma yapılanların adları Örnek: rapor kapağı –teftis.gov.tr) İzzet ÖZDEMİR

113 2) Rapor Kısmı (Rapor kapsamı)
SORUŞTURMA RAPORU a) Giriş: Soruşturma emrini veren makam (onayın tarih ve sayısı) İnceleme konusu (kimler hakkında inceleme yapıldığı) Başlandığı ve tamamlandığı tarih İzzet ÖZDEMİR

114 SORUŞTURMA RAPORU b) İnceleme Soruşturma Konuları:
Yapılması istenen soruşturma konusu (ekleri yazılır) c) Yapılan İnceleme ve Soruşturmalar: 1.Soruşturmaya nasıl başlandığı, nerede, hangi tarihler arasında yapıldığı, 2.Kimlerin ifadesinin alındığı (ifade alınacakların hangi ölçütlere göre seçildiği) 3. Şikayetçi muhbir, tanık, sanık ifade özetleri (ek belirtilir) 4. Toplanan belgeler ve kayıtların neler olduğu (içerikleri hakkında kısaca açıklamalar yapılır) İzzet ÖZDEMİR

115 d) Tahlil ve Münakaşa (Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi)
Veriler analiz edilerek bulgu olarak açıklanır. Soruşturma emrinde verilen hususlara açıklık getirilir. İddia konusu kusurlu durum olup olmadığını açığa kavuşturulur. Kusurlu durum hangi yasanın hangi maddesine ait olduğu belirtilir. Sadece kusur değil, fiilin kusur teşkil etmediği konusundaki verilerde belirtilir. İzzet ÖZDEMİR

116 d) Tahlil ve Münakaşa (Bilgi, belge ve ifadelerin değerlendirilmesi)
Her iddia ayrı ayrı ele alınıp sübuta erip, ermediği açıklanmalı. Kusurlu bir durum var ise hangi yasanın hangi maddesi ihlal edildiği belirtilir. e) Sonuç, kanaat ve teklif Disiplin Teklifi Getirilirken; 1) Aynı kişiyle ilgili birden fazla kusurun sübuta ermesi halinde, her kusurun karşılığı olan ceza ve ilgili maddesi belirtilmelidir. (Aynı kanunda yer alan cezalar tek tek belirtildikten sonra tevhiden en ağırı ile cezalandırılması teklif edilebilir.) İzzet ÖZDEMİR

117 Disiplin Teklifi Getirilirken
2) Mesleki yönden yasaklı davranışlarla ilgili olarak öncelikle, özel kanunlardaki hükümlerin uygulanması, Özel kanunda hüküm bulunmaması durumunda, genel kanun niteliğindeki 657 sayılı Kanun’un 125. maddesi uyarınca teklif getirilmesi, Eylemle ilgili olarak, hem özel hem de 657 sayılı Kanunlarda hüküm bulunması hallerinde ise konunun ağırlıklı olarak alındığı kanundaki hükümler uygulanması, Fiilin her iki kanunda eşit ağırlıkta ele alınması halinde de özel kanun hükümleri uygulanması gerekmektedir. İzzet ÖZDEMİR

118 Disiplin hükümlü genel ve özel kanunların uygulanması
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller, Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde toplanmıştır. Bu maddenin son fıkrasında yer alan; ”… özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmüne göre, öncelikle İlkokullarda görevli yönetici ve öğretmenler ve okul öncesi öğretmenleri 4357 Ortaokul ve liselerde görevli yönetici ve okul öncesi öğretmenler 1702 Bakanlığımızın diğer mensuplarına, (Milli E.Müd. Bağımsız okul öncesi eğitim kurumları, RAM, Halk E.M. Mesleki E.M, Öğretmenevi) 657 125 İzzet ÖZDEMİR

119 Disiplin Teklifi Getirilirken
3) Alt ve üst sınırı belirlenmiş cezalarda; alt sınırdan teklif getirilmesi, eğer üst sınıra doğru arttırılması gerekiyorsa gerekçesinin mutlaka belirtilmesi gerekir. 4) İlgili yasalarda yer alan terimlerin aynen kullanılmasına özen gösterilmeli, 5) İstifa eden ya da emekli olanlar hakkında da sübuta eren fiillerden dolayı teklif getirilmelidir. 6) 657 sayılı Yasa ile özel kanunlardaki terimler karıştırılmamalıdır. 7) Yasalarda kusurlu durumların tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza verileceği belirtilmektedir. Ancak, bu konu cezayı verecek makamı ilgilendirir. 8) Yöneticilerin “dikkatlerin çekilmesi” gibi bir teklif getirilmemelidir. Zira bunun karşılığı uyarma cezasıdır. (657. kanun 125. maddesi) İzzet ÖZDEMİR

120 İdari teklifler getirilirken;
Kesinlik kazanan eylemin boyutu, Görevin yürütülmesinde kamu yarar ve zararı, Kurumun gelişmesine tesir edebilecek etkiler, kişisel durumlar, İlgilinin bu görevde kalmasında sakıncalar, açık ve anlaşılır bir dil kullanarak, dikkatle değerlendirilmeli, Görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılmışsa nedenleri belirtilerek idareye ışık tutulmalı, Danıştay 5. Dairesinin … kararında yer alan “… aynı görevde uzun yıllar çalıştığı ve nedenle yıprandığı gerekçe gösterilerek bir memurun görevden alınması mevzuata ve idare hukukuna aykırı bulunduğu cihetle” şeklindeki açıklaması göz önünde bulundurulmalı, İzzet ÖZDEMİR

121 İdari Teklif Getirilirken;
Görevinde kalması sakıncalı olması belirlenmişse (görev yeri değiştirilecekse), yöneticilikte mi? Yöneticilikten alınarak mı? Kesin olarak ifade edilmelidir. İdari yönden hiçbir teklif getirilmeyecekse bile “idari yönden” başlığı açılarak herhangi bir işlemin yapılmasına gerek olmadığı belirtilmelidir. Kesin teklifte bulunmak yerine takdir makamındır gibi ifadelere yer vermek yanlıştır. Getirilen tekliflerin uygulanıp uygulanmaması hususu esasen makamın takdiridir. Örnek İdari Teklif İzzet ÖZDEMİR

122 Mali yönden teklif getirilirken;
Herhangi bir kesinti veya para ödettirilmesi teklifinde, kısaca nedeni ve ne kadar miktarın nereye kesilmesi gerektiği açıklanmalı, Birlikte ödettirilmesi istenecek tekliflerde, kişilere isabet eden miktarlar belirtilmeli, Bu hususlarda yapılacak tespit ve tekliflerde, “ Devlete ve Kişilere, Memurlarca verilen zararların Nev’i, Miktarının tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” (13/08/1983 tarih ve sayılı RG) ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19/10/ Sayılı RG) hükümlerince hareket edilmelidir. İzzet ÖZDEMİR

123 3) Dizi Pusulası Raporda yer alan ifade ve delillerle ilgili belgelere sıra numarası verilir. Ek numarası sayfanın sağ üst köşesine yazılarak imzalanıp mühürlenir. Bu belgeler dizi pusulasına sıra numarasına göre liste halinde yazılır. İzzet ÖZDEMİR

124 İşlemli Dosya; (www.antalya-teftis.gov.tr) Rapor kapağı Rapor kısmı
Dizi pusulası Ekler’den Oluşan dosyadır. Örnek inceleme raporu için tıklayın Örnek disiplin soruşturması raporu 1 tıklayın Örnek disiplin soruşturması raporu 2 için tıklayın Örnek ön inceleme raporu için tıklayın ( İzzet ÖZDEMİR

125 Ön inceleme Raporu: 2’si işlemli 1’i işlemsiz olmak üzere en az 3 nüsha düzenlenir. (Biri asıl diğeri örnek olmak üzere 2 işlemli dosya) Soruşturma Raporu: En az 2 nüsha düzenlenir. (Sadece bir işlemli dosya bulunur) Not: Soruşturma raporu, soruşturmanın tamamlanmasından sonra en kısa süre içinde teslim edilmelidir. Elden teslim edilecekse zimmet defterine kaydedildikten sonra elden görevlisine imza karşılığı teslim edilir. İzzet ÖZDEMİR

126 Örnek soruşturma konuları
Okul Müdürü ……………………….’nın 1) Okula gelen öğrenci velisi ……………..’a kaba söz ve davranışlarda bulunduğu, 2) Öğrenci …………………….. Adına sahte diploma düzenlediği, 3) Okulun kapalı spor salonunun amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verdiği, Matematik öğretmeni ……………………….’nın 1) Derslerine sık sık geç girdiği, 2) Öğrencileri yetiştirmekte yetersiz kaldığı, 3) Ödevini yapmayan öğrenci ………………………’a sınıfta tokat attığı, İzzet ÖZDEMİR

127 Soruşturma Sonunda Getirilen Tekliflerin Uygulanması
İzzet ÖZDEMİR

128 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar (657 – 126)
Yasa Verilecek Ceza Ceza Vermeye Yetkli Amir / Kurul 657 4357 1702 Uyarma,Kınama,Aylıktan kesme Kusurlu sayılmak, Maaş kesilmesi İhtar, Tevbih, Ders ücretinin kesilm. Disiplin Amiri Maaş Kesilmesi İl Milli Eğitim Disiplin K. Kademe ilerlemesinin durdurulması İl (M.E.) Disiplin Kurulu + Vali Merkez Disiplin Kur. + Atamaya Yetkili Amir Devlet Memurluğundan çıkarma Amirin isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu İzzet ÖZDEMİR

129 Disiplin Kurulları: Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan görevlileriyle ilgili disiplin kurulları: 1) İl Disiplin Kurulu 2) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu 3) Merkez Disiplin Kurulu 4) Yüksek Disiplin Kurulu Bu kurulların hiyerarşik bağlantıları olmadığından birbirine emir,talimat ve görüş veremezler. İzzet ÖZDEMİR

130 Takdir Hakkı: D.M.K.nun 126.maddesinde;
“Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” hükmü yer almakta olup,bu hüküm karşısında takdir yetkisinin sadece atamaya yetkili amire ait olduğu ortaya çıkmaktadır. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. İzzet ÖZDEMİR

131 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler ©
Personel Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri İlçe M.E.Müdürü Kaymakam Vali İlçe M.E.Şube Md. İlçe M.E.M.Diğer P. Şube Müdürü Okul Müdürü Okul Müdür Yrd. Öğretmen, Diğer Personel Kaymakam İlçede, Vali İlde en üst disiplin Amiridir. Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen memurun disiplin amiri, fiilen görev yaptığı yerdeki disiplin amiridir. Ast ile üst durumunda olan memura aynı dosyada teklif getirilmiş ise, disiplin teklifleri, üst durumunda olan memurun disiplin amiri tarafından uygulanmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

132 Disiplin Cezalarının Tekerrürü
MADDE 125: (Tekerrür) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /111 md.) "özlük dosyasından" silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. İzzet ÖZDEMİR

133 Bir alt cezanın verilmesi
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /111 md.) "ödül veya başarı belgesi alan" memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. İzzet ÖZDEMİR

134 Disiplin Amirlerinin Takdir Hakkı:
D.M.K.nun 125/E maddesinin alt fıkralarında getirilen hükümdeki takdir hakkı konusunda, Muhakkiklerin bir teklif getirme yükümlülükleri olmadığı gibi görevleri de değildir. Bu husus, tamamen ilgili kurullara ait bir çalışma ve amirin yetkisindeki bir uygulamadır. Muhakkik sadece onayında yer alan iddiaları aydınlatmakla görevli ve sorumludur. Yasa koyucu, Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında amire takdir hakkı tanımamıştır. İzzet ÖZDEMİR

135 Disiplin cezası verilmesi (Kademe ilerlemesi)
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. İzzet ÖZDEMİR

136 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması ©
Disiplin amirleri, disiplin cezalarının uygulanmasında ; zaman aşımları ile disiplin cezası verme yetkisi hususlarını dikkate almalıdır. © Savunma alınmalıdır. (657 – 130) © (savunma istem yazılarına iddia yazılmalı, rapor gönderilmemelidir.) Örnek: ( 657 Sayılı DMK’nın 125/E maddesinin son paragrafı hükmüne göre, memurun mevcut çalışmaları ve ödül veya başarı belgesi alıp almadığı değerlendirilir. Bir alt cezanın şartları tutuyorsa bir alt ceza uygulanabilir, tutmuyorsa karara sebepleri yazılır. İzzet ÖZDEMİR

137 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerinin Uygulanması
Usulüne uygun bir ceza yazısı yazılır. (Tevhid uygulaması.) a) CEZA yazısı, © b) ALT CEZA yazısı (657 – 125 E: olumlu sicil), © c) BİR ÜST CEZA yazısı (657 – 125 E: tekerrür), © Örnek: ( 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince memura tebliğ edilir. Cezalar verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. (657 – 132) © Aylıktan Kesme ve Maaş Kesimi cezaları cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. © İzzet ÖZDEMİR

138 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Verilen ceza ilsis modülüne işlenir. Varsa mali tekliflerin uygulanması için yazışmalar yapılır. Bu hususta yapılacak tespit ve tekliflerde, “ Devlete ve Kişilere, Memurlarca verilen zararların Nev’i, Miktarının tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” (13/08/1983 tarih ve sayılı RG) ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19/10/ Sayılı RG)” hükümlerine göre hareket edilmelidir. İzzet ÖZDEMİR

139 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Varsa idari tekliflerin uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya gönderilmelidir. Yapılan işlemin sonucu hakkında (varsa) dilekçe sahibine bilgi verilir. (Daha önce de dilekçenin işleme alındığına ilişkin bilgi verilmelidir). İzzet ÖZDEMİR

140 Cezaya itiraz ve itirazın değerlendirilmesi,
İtiraz işlemleri değerlendirilir. (657 – 135, 136) Uyarma , Kınama, Aylıktan Kesme Disiplin Kuruluna gün gün Kademe İlerlemesinin durdurulması Yüksek Disiplin Kuruluna gün gün Not: 4357 ve 1702 Sayılı Kanunlarda yer alan cezalara karşı yapılan itirazlar, ilgili kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda disiplin amirleri tarafından değerlendirilir. İtiraz mercileri, itirazı kabul veya reddedebilir. İtiraz edilmeyen ve itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. Kaldırılan cezalar, sicilden silinir. Örnek: itiraz dilekçesi : İzzet ÖZDEMİR

141 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Eğer soruşturma ilde müfettişler tarafından yapılmış ve soruşturma raporunda getirilen tekliflerin uygulanması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi isteniyor ise; 1) Savunma istem yazısı ve tebliğ tebellüğ belgesi, 2) Savunma yazısı, 3) Ceza yazısı ve tebliği tebellüğ belgesi, 4) Aylıktan Kesme veya Maaş Kesimi cezaları varsa ödeme makbuzları, 5) Mali teklif varsa ödeme makbuzları ya da ilgili yazışma örnekleri, 6) Cezaya itiraz edilip edilmediği ve itiraz üzerine verilen karar, örnekleri MEM- Eğitim Müfettişleri Başkanlığına bildirilir. İlgili yazıların bir örneği okulda saklanır © İzzet ÖZDEMİR

142 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Eğer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında sadece şikayet dilekçesi gönderilmiş ve sonucundan bilgi isteniyor ise; İlçede görevlendirilen muhakkikler tarafından gerekli inceleme, soruşturma yapıldıktan sonra (*) 1) İddialar sübuta ermiyor ise işlemden kaldırma oluru alınır. 2) İddialar sübuta eriyor ise, getirilen Uyarma, kınama, Aylıktan kesme teklifleri ve mali teklifler uygulanır. (Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmişse, dosya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.) 3) İdari teklif varsa uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya gönderilir) 4) Dilekçe sahibine bilgi verilir (işleme alma ve sonucu hk.) Yapılan işlemlerin sonucu hakkında İl Milli Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığına bilgi verilir. İzzet ÖZDEMİR

143 CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ:
Disiplin cezaları memurun (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir. İzzet ÖZDEMİR

144 CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ:
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) "özlük dosyasına" işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. İzzet ÖZDEMİR

145 DİSİPLİN CEZALARINI DÜŞÜREN HALLER:
Kusurlu davranışından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları; a) Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, b) Lehte yeni bir kuralın konması, c) Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin cezası olmaktan çıkması, d) Zamanaşımı, e) Disiplinle ilgili af kanunları, İle ortadan kalkar. İzzet ÖZDEMİR

146 ADAY MEMUR; ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME
Madde 56 - ( Değişik madde: 12/05/ /21 md.) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) "disiplin" amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İzzet ÖZDEMİR

147 ADAY MEMUR; ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK:
Madde 57 - (Değişik madde: 12/05/ /22 md.) (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. İzzet ÖZDEMİR

148 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (657 Sayılı DMK – 4/B) 4-B Hizmet Sözleşmesi (Madde 13 – e)
1702 ve 4357 Sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar, tevbih cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ve derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ile meslekten çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa, İşlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir. İzzet ÖZDEMİR

149 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (657 Sayılı DMK – 4/B) 4-B Hizmet Sözleşmesi (Madde 13 – f)
657 Sayılı DMK nın 125. maddesinde belirtilen; Uyarma, Kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa, İşlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir. İzzet ÖZDEMİR

150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 Sayılı DMK – 4/C)
BAKANLAR KURULU KARARI Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında karar … bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde 657 Sayılı devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre … yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir. Suç sayılan Fiil ve hareketler (Madde: 8) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları için suç sayılan fiil ve hareketler bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir. 4/C Hizmet Sözleşmesi (Madde: 3) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, ilgili için de geçerlidir. İzzet ÖZDEMİR

151 Vekil (Ücretli)/ Öğretmenler
Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinde ihmal ve kusuru görülenlerin görevlerine derhal son verilir. Bu durumda olanlara daha sonraki eğitim öğretim yılında görev verilmez. Görevden Ayrılanlar; İşlediği bir disiplin fiili nedeniyle kendisine ceza verilmeden görevinden ayrılan (emekli olan) memur hakkındaki işlemlerin tamamlanarak, memurun dosyasında saklanması ve bu kişilerin tekrar memuriyete dönmeleri halinde uygulama imkanı olan disiplin cezalarının uygulanması gerekir. İzzet ÖZDEMİR

152 (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü vb.)
DİSİPLİN AMİRLERİNİN (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü vb.) RES’EN SORUŞTURMA YAPMASI İzzet ÖZDEMİR

153 Disiplin Amirlerinin Res’en (onay olmadan) Soruşturma Yapması
Disiplin amirinin yetkisi dahilinde olan (uyarma, kınama, aylıktan kesme) bir fiil söz konusu ise; 1) 657 Sayılı D.M.K’nun 126. maddesi, 2) Disiplin Kurullları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Disiplin Amirlerinin yetkileri başlıklı 18. maddesine, (*) Disiplin amirlerinin sorumlulukları başlıklı 19. maddesine, 3) MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği, (*) Hükümlerine göre disiplin amiri olarak derhal re’sen soruşturma başlatılmalıdır. İzzet ÖZDEMİR

154 Disiplin Amirlerinin Res’en Soruşturma Yapması
Önemli Not: Aylıktan Kesme cezası verilmesinde; “Davacının hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunması alınarak Aylık Kesme cezası ile cazalandırılmasında isabet bulunmadığı” belirtilmiştir. Danıştay 10. Dairesi Karar No: 1989/2239 Buna göre; Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme cezası verilmesinde, disiplin amirleri tarafından re’sen soruşturma açılarak yapılacak soruşturmalarda, soruşturma dosyasına dayalı olarak disiplin cezası verilmesi uygun olacaktır. İzzet ÖZDEMİR

155 Disiplin Amirlerinin Res’en (onay olmadan) Soruşturma Yapması
Disiplin amirini tarafından re’sen yürütülen soruşturmada sınırı aşan farklı durumlar ortaya çıkarsa ya da olaya taraf olursa; elde ettiği bilgi ve belgeleri üst makamlara en seri biçimde bildirmelidir. Disiplin amirleri, disiplin cezalarının uygulanmasında; zaman aşımları ile disiplin cezası verme yetkisi hususlarını dikkate almalıdır. © İzzet ÖZDEMİR

156 Disiplin Amirlerinin Res’en Soruşturma Yapması
Durum tutanakla tespit edilmelidir. © Yazılı belgeler toplanmalıdır. © Şikayetçi, tanık ve itham edilenlerin ifadesi alınmalıdır. © Soruşturma raporu hazırlanmalıdır. © Savunma alınmalıdır. (657 – 130) © (savunma istem yazılarına iddia yazılmalı, rapor gönderilmemelidir.) Örnek: ( 657 Sayılı DMK’nın 125/E maddesinin son paragrafı hükmüne göre, memurun mevcut çalışmaları, ödül ve başarı belgeleri değerlendirilir. Bir alt cezanın şartları tutuyorsa bir alt ceza uygulanabilir, tutmuyorsa karara sebepleri yazılır. İzzet ÖZDEMİR

157 Disiplin Amirlerinin Res’en Soruşturma Yapması
Usulüne uygun bir ceza yazısı yazılır. (Tevhid uygulaması kaldırıldığı için her kusur için ayrı ayrı ceza verilmelidir.) a) CEZA yazısı, © b) ALT CEZA yazısı (657 – 125 E: olumlu sicil), © c) BİR ÜST CEZA yazısı (657 – 125 E: tekerrür), © Örnek: ( 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince memura tebliğ edilir. Cezalar verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. (657 – 132) © Aylıktan Kesme ve Maaş Kesimi cezaları cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. © İzzet ÖZDEMİR

158 Disiplin Amirlerinin Res’en Soruşturma Yapması
Verilen ceza ilsis modülüne işlenir (ilçeye yazılır). Varsa mali tekliflerin uygulanması için yazışmalar yapılır. Bu hususta yapılacak tespit ve tekliflerde, “Devlete ve Kişilere, Memurlarca verilen zararların Nev’i, Miktarının Tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hareket edilmelidir. Varsa idari tekliflerin uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya gönderilmelidir. Yapılan işlemin sonucu hakkında (varsa) dilekçe sahibine bilgi verilir. (Daha önce de dilekçenin işleme alındığına ilişkin bilgi verilmelidir). İzzet ÖZDEMİR

159 fakat her söylediğini bil.
Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Doğruysan kimse hatırlamaz, yanlışsan kimse unutmaz. İzzet ÖZDEMİR

160 Eğitim Denetmenleri Başkan Yard.
İlginize Teşekkürler İzzet ÖZDEMİR Eğitim Denetmenleri Başkan Yard. Haberleşme İzzet ÖZDEMİR


"SORUŞTURMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları