Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ertan ERÜZ Strateji Geliştirme Başkan V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ertan ERÜZ Strateji Geliştirme Başkan V."— Sunum transkripti:

1 Ertan ERÜZ Strateji Geliştirme Başkan V.
2014 Yılı Defterdarlar Toplantısı Stratejik Planı ve İç Kontrol Değerlendirmeleri Ertan ERÜZ Strateji Geliştirme Başkan V. 14-15 Şubat 2014

2 Sunum Planı Stratejik Plan İç Kontrol Neden İç Kontrol? Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları Defterdarlıklar İç Kontrol Uygulamaları

3 STRATEJİK PLAN Stratejik düşünceyi içselleştirme: stratejik düşünceyi yasal zorunluluk olarak değil yönetim ihtiyacı ve aracı olarak algılamak Strateji geliştirmede yukarıdan aşağıya yaklaşım: üst yönetimin bizzat süreci yönlendirmesi ve stratejilerin hayata geçirilmek üzere belirlendiği mesajını vermesi, süreci sahiplenmesi Stratejiyi katılımlı çalışmalar ile tasarlama: kurum içi ve dışı katılımı yaygınlaştırmak Stratejik gelecek tasarımı: Stratejileri mevcut durumu değil gelecekte ulaşılması hedeflenen yeri ve nasıl ulaşılacağını ortaya koyacak şekilde tasarlamak Dışa dönük stratejiler geliştirme: stratejileri görev tanımlarından yola çıkmak yerine Türkiye'nin ve dünyanın değişim gündemine odaklanarak tasarlamak

4 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı-I
dönemi Stratejik Planı ile Bakanlığımızda stratejik yönetim sisteminin uygulama altyapısı oluşturuldu. İlk planın tecrübeleri ışığında dönemi Stratejik Planı hazırlandı.

5 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı-II
Katılımcılık esas alınmıştır. Yukarıdan aşağıya bir yaklaşım izlenmiştir. Planda; 4 stratejik amaç, 9 stratejik hedef, 21 adet performans göstergesi yer almaktadır.

6 Stratejik Plan Hazırlık Süreci

7 Stratejik Plan Çerçevesi - I
Maliye Bakanlığı Misyonu Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı Vizyonu Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

8 Stratejik Plan Çerçevesi-II

9 Stratejik Plan Çerçevesi-III

10 GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-I
S.H.1. Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek Vergi tabanının genişletilmesi hedeflenmektedir. Mevcut muafiyet, istisna ve indirimler gözden geçirilerek beklenen faydayı sağlamadığı tespit edilenler kaldırılacaktır. Ekonomik büyümeyle birlikte dolaysız vergilerin payını artırıcı düzenlemeler yapılarak, gelişmiş ekonomilerle paralel bir yapıya kavuşturulacaktır. Yapılacak vergi düzenlemelerinde bir defalık veya geçici süreli uygulamalardan kaçınılacak ve vergi düzenlemeleri yapılırken kazanılmış hakların korunması ilkesine uyulacaktır. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vergilemede yatay ve dikey eşitliği sağlayacak ve toplumun dezavantajlı kesimlerini gözeten düzenlemeler yapılacaktır.

11 GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-II
S.H.2. Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak Vergi mevzuatı ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde sadeleştirilecek, günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden yazılacaktır. Vergiye uyum maliyeti her bakımdan düşürülecektir. Vergi düzenlemeleri yapılırken işletmelerin küresel rekabette dezavantajlı hale gelmelerine neden olacak düzenlemelerden kaçınılacak ve çifte vergilendirme anlaşmaları artırılacaktır. Yatırımları ve istihdamı teşvik eden vergi düzenlemeleri geliştirilecek, Ar-Ge, teknoloji ve yenilikçilik teşvik edilecek, iş yapma maliyetleri olabildiğince düşük tutulacaktır. Çevreye duyarlı büyüme hedefleyen gelir politikalarına öncelik verilecektir.

12 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-II
S.H.3. Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek Kamu hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında alternatif modellerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecektir. Performans bilgisini içeren, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bir bütçe yapısına geçilecektir. Bütçe hazırlık sürecinin yöntem, içerik ve niteliği artırılacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.

13 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S.H.4. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak Vatandaş bütçe raporu yayımlanacaktır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, mali işlemlerine ilişkin süreçlerinin tüm aşamalarını içeren entegre bir bilişim sistemi kurulacak ve plan döneminde genel yönetimi kapsayacak şekilde genişletilecektir. Genel yönetim mali tablolarının hazırlanması ve yayımlanması milletlerarası standartlar ile uyumlu hale getirilecektir. İdarelerin bilgi işlem altyapılarıyla entegrasyon sağlanarak, mali yönetim sonuçlarına yönelik uygun raporlar üretilecektir. Kamu idarelerinin kullanımındaki kaynakları, kendi envanter ve kayıtlarında gösterilecektir. Envanterde yer alacak taşınmazlar için ortak bir değerleme sistemi oluşturulacaktır. Kamu sektörü için mali analiz teknikleri belirlenecektir.

14 MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-I
S.H.5. Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek Kapsamlı bir Hazine taşınmaz envanteri çıkartılarak, söz konusu taşınmazlar değerlendirme amacına göre tasnif edilecektir. Hazine taşınmazlarının arz edilmesinde, tanıtım ofisleri, elektronik ilanlar, yap-işlet-devret, kamu-özel işbirliği gibi araç ve yöntemlerden yararlanılacaktır. Taşınmazların milletlerarası standartlara uygun yöntemlerle değerleri belirlenecektir. Taşınmazlara ilişkin bilgi altyapısı tesis edilecek ve güncel tutulacaktır.

15 MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-II
S.H.5. Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek Teşvik edilen sektörlere uygun, optimal büyüklükte ve imarlı taşınmazlar belirlenerek arz edilecektir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bölge kalkınma idareleri ve mahalli idareler ile işbirliği içerisinde Hazine arazileri toplulaştırılacaktır. Kamu idarelerinin ihtiyaçlarını öngören Hazine taşınmaz portföyü oluşturulacaktır. Kamu hizmetlerine tahsis edilmeyen ve ekonomiye kazandırılamayan rezerv taşınmazların korunması sağlanacaktır.

16 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S.H.6. Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek Kayıtlı ekonomi ile ilgili kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde toplumsal bilinç artırılacaktır. Kayıt dışılık sektörler bazında analiz edilerek sektörlerin desteği alınacaktır. Vergi sistemine uymamanın maliyeti artırılacaktır. Para hareketlerinde kaydi sistem yaygınlaştırılacaktır. Güçlü bir bilgi, iletişim ve teknoloji altyapısıyla ekonomik faaliyetlerin izlenebilirliği artırılacaktır. Risk analiz sistemi oluşturulacak ve sektörel vergi inceleme kılavuzları hazırlanacaktır. Vergi incelemeleri daha kısa sürelerde sonuçlandırılacaktır.

17 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
S.H.7. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek Risk odaklı analiz ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Finansal sektör odaklı şüpheli işlem bildirimi standardı için yapılan katılımlı çalışmalar sürdürülecek ve finansal olmayan sektörlere de yaygınlaştırılacaktır. Sektörel, bölgesel veya konjonktürel gelişmelere bağlı ve değişen trendlere uygun olarak genel analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Paydaşlara ve yükümlülere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir. Bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik milli ve milletlerarası düzeyde işbirliği artırılacaktır. Milletlerarası standartlara uyum kapsamında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır.

18 BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S.H.8. Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak Bakanlığımızca takip edilecek davalar usul ekonomisine uygun olarak kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Avukatların belli alanlarda uzmanlaşması sağlanacaktır. Avukat başına düşen dosya sayısı azaltılacaktır. İçtihat ve mütalaaların paylaşılabildiği bir ortam oluşturulacaktır. Bakanlığın sahip olduğu devletin hukuk hafızası diğer idarelerin hizmetine sunulacaktır. Avukatların mütalaa alanında uzmanlaşması sağlanarak çözüm odaklı mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

19 AMAÇ 4. KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
S.H.9. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek SH9. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Strateji Geliştirme Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

20 AMAÇ 4. KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
S.H.9. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Süreç temelli, risk odaklı iç kontrol yönetim modeli oluşturulacaktır. İç kontrol uygulamaları taşrada tam anlamıyla hayata geçirilecektir. Stratejik amaç ve hedeflerin etkililiğini ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bakanlığımız personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmeyi hedeflemektedir. Plan döneminde performans değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.

21 AMAÇ 4. KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
S.H.9. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları ihtiyaçlara uygun olarak yönetilecektir. Maliye Araştırmalar Merkezi kurulacaktır. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi (MAYEM) yeniden yapılandırılacaktır. Taşraya verilen yetkiler artırılacaktır. Maliye politikalarına katkı sağlayan kamu idareleri ve diğer paydaşlar ile işbirliği ortamını sağlanacaktır.

22 İÇ KONTROL Stratejik düşünceyi içselleştirme: stratejik düşünceyi yasal zorunluluk olarak değil yönetim ihtiyacı ve aracı olarak algılamak Strateji geliştirmede yukarıdan aşağıya yaklaşım: üst yönetimin bizzat süreci yönlendirmesi ve stratejilerin hayata geçirilmek üzere belirlendiği mesajını vermesi, süreci sahiplenmesi Stratejiyi katılımlı çalışmalar ile tasarlama: kurum içi ve dışı katılımı yaygınlaştırmak Stratejik gelecek tasarımı: Stratejileri mevcut durumu değil gelecekte ulaşılması hedeflenen yeri ve nasıl ulaşılacağını ortaya koyacak şekilde tasarlamak Dışa dönük stratejiler geliştirme: stratejileri görev tanımlarından yola çıkmak yerine Türkiye'nin ve dünyanın değişim gündemine odaklanarak tasarlamak

23 Neden İç Kontrol? Kalite, şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik Mevzuata uyumun sağlanması Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması Varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesi Stratejik plan, performans programı ve operasyonel planlar kapsamındaki işlerde aksaklıkların tespit edilmesi ve düzeltilmesi Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesinin sağlanması

24 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
İç kontrol sisteminin uygulanması amacıyla, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Merkez İKEP) 03/05/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Merkez İKEP’in amacı, Bakanlığımız merkez birimlerinde, iç kontrolün beş unsuru olan; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme için; gerekli prosedürlerin oluşturulması ve yönetici ile personel yetkinliğinin sağlanmasıdır.

25 Bakanlık Merkez-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme

26 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
İç Kontrol Genelgesi – her yıl (SGB) Toplantılar Yöneticiler için - her yıl (SGB) Risk yönetimi - her yıl (SGB) Stratejik plana yönelik - her yıl Ocak ayında (Tüm Birimler) Personelle periyodik değerlendirme – Etik İnternet sitelerine konması - Haziran 2010 Etik kurallara yönelik e-broşür - Ocak 2011 Etik sloganların haftalık olarak e-posta atılması (BİD) Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Maliye Bakanlığı Misyonu Bakanlık internet sitesinde yayımlanması Kurumsal e-posta adreslerine gönderilmesi Yılda iki kez (BİD) Eğitimler Hizmet içi, görevde yükselme ve kariyer meslek mensupları eğitim konularına Etik, İç Kontrol, Risk Yönetiminin eklenmesi Personelin yeterliliği için eğitim alanlarının tespiti Eğitim planlaması yapılması Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Broşürler Stratejik Plan - Haziran 2010 İç Kontrol - Temmuz 2010 Faaliyet Raporu - Şubat 2011 Hassas Görev - Mart 2011 Performans Programı - Mart 2011 İç Denetim - Haziran 2012 Genelge, Rehber ve Dokümanlar İmza ve Yetki Devri Yönergeleri - Ocak 2011 Maliye Bakanlığı Yetki Envanteri - Mart 2011 Faaliyet Görev Çakışması Raporları Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Belirlenme Yöntemleri Genelgesi - Mart 2013 İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi – Aralık 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Operasyonel Planlar - Aralık 2010 Yıllık hazırlanması Operasyonel hedefler - Aralık 2011 Görev Tanım Rehberleri - Aralık 2010 Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve yetkinlikleri Görevli personelin yedekleri (faaliyetlerin sürekliliği) Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Birim Yönergeleri - Şubat 2011 Birimin Misyonu Alt birim görevleri Teşkilat şemaları ve fonksiyonel görev dağılımları Uygun raporlama ilişkisi Yöneticilerin belirli periyotlarla yürütülen işler hakkında bilgi almasını ve izlemesini sağlayacak yöntemler Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğinin sağlanması İşlem Süreçleri Süreç eğitimleri - Mart 2011 ve Kasım 2011 Süreç modeli, imza onay mercileri ve iletişim akış diyagramları - Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Risk Çalışmaları Risk yönetimi temel eğitimi - Mart/Nisan 2011 Risk yönetimi ileri düzey eğitimi - Nisan/Mayıs 2012 Risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi (Operasyonel düzeyde tamamlandı, performans ve stratejik düzeyde çalışmalar planlanmaktadır.) Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve risk eylem planlarının hazırlanması (Operasyonel düzeyde tamamlandı.) Hassas görevlerin belirlenmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
Çalışmaları Devam Eden Eylemler ISO Bilgi Güvenliği Sertifikası alınması Personel Yönetimine İlişkin Eylemler Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş Personelin bireysel performansının ölçülmesini sağlayacak genel kriterlerin tespiti ve geliştirilmesi Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Tamamlanmayan Eylemler İç Denetime İlişkin Eylemler Denetlenen Birimler Yönergesi Denetim Raporları Yönergesi Kalite Geliştirme Güvence Programı

33 Bakanlık Merkez İç Kontrol Uygulamaları
2013 yılı sonu itibarıyla İKEP (toplam 105 eylem) Broşür (7 adet) yayınlanarak 10 eylem, İdari düzenlemeler yapılarak toplam 42 eylem, İnternette sürekli izleme yöntemiyle 11 eylem, Periyodik toplantılar düzenleyerek 4 eylem, Eğitimler verilerek 2 eylem, Planlar yapılarak ve raporlar düzenlenerek 9 eylem, Süreçler çıkartılarak ve risk eylem planları oluşturularak 10 eylem, Diğer konularda 4 eylem, olmak üzere toplam 92 adet eylem tamamlanmıştır.

34 İç Kontrol Uygulamaları
Defterdarlıklarda İç Kontrol Uygulamaları Bakanlığımız merkez birimlerinde uygulanmakta olan İKEP’in Defterdarlıklara yaygınlaştırılması amacıyla, 2012 yılında Defterdarlıklarda görev tanım rehberleri hazırlanması eylemi ile iç kontrol çalışmalarına başlanmıştır. Defterdarlıklar görev tanım rehberlerinin ardından, Bakanlık İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakanlık Makamının onayı ile ilgili merkez birimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan Defterdarlık İKEP , 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştur.

35 Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme

36 Defterdarlık İç Kontrol Uygulamaları
İç Kontrol Eğitimleri Çalışmalara ilk olarak eğitimler ile başlanmıştır. Başkanlığımız tarafından 10 Mart-27 Nisan 2013 tarihleri arasında 12 grup halinde defterdarlık yöneticileri ve personeline iç kontrol eğitimi verilmiştir. İç kontrole ilişkin farkındalığın ve sahiplenmenin artırılması amacıyla Mayıs 2013 ve 2-6 Haziran 2013 tarihlerinde 2 grup halinde Defterdarlara iç kontrol eğitimi verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 Defterdarlık İç Kontrol Uygulamaları
Tamamlanan Eylemler Görev tanımları rehberleri İç Kontrol Eğitimleri (522 kişi) Etik Eğitimleri (MAYEM, 156 kişi) Etik kuralların yayınlanması Bakanlık misyonunun defterdarlık web sayfalarında yayınlanması Yetki ve İmza Devri Onayı/İç Genelgesi İç Kontrol Farkındalık Konferansları (74 il’de toplam kişi) Defterdarlık Birim Yönergeleri

38 Defterdarlık İç Kontrol Uygulamaları Çalışmaları Devam Eden Eylemler
Faaliyet-Görev Çakışmaları Raporu Personel ile periyodik değerlendirme toplantısı İnternet/İntranet 'mevzuat, iş, işlem, yönerge ve talimat veri tabanı' sayfası Kurumsal e-posta hesapları oluşturulması İnternet bilgilerinin güncel tutulması ve güvenirliğinin sağlanması Paylaşım Platformu oluşturulması Raporların yatay ve dikey akışının belirlenmesi 2014 Yılı Operasyonel Planlarının hazırlanması

39 Defterdarlık İç Kontrol Uygulamaları
Planlanan Eylemler (2014) Vatandaş/Personel memnuniyet anketleri, Ocak - Mayıs Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Raporu (Mart’tan itibaren her 3 ayda müdürlüklerce hazırlanarak Defterdarlara sunulacak) Arşiv Dokümantasyon Sisteminin kurulması, Mart - Haziran Süreç Yönetimi Farkındalık Konferansları, Nisan Süreç Yönetimi Eğitimleri, Nisan - Mayıs İşlem Süreçlerinin çıkarılması, Haziran - Kasım İşlem Yönergeleri, Eylül - Aralık

40 Defterdarlık İç Kontrol Uygulamaları
Özet Defterdarlıklarda 2013 yılı sonu itibarıyla; 18 eylem tamamlanmış ve 10 eylemin çalışmaları devam etmektedir. Böylece, toplam 28 adet eylem gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca, 2014 yılında 12 eylem, 2015 yılında 11 eylem, 2016 yılında 2 eylem olmak üzere toplam 25 adet eylem daha gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak, Defterdarlık İKEP uygulamalarıyla 53 eylem gerçekleştirilmiş olacaktır. Eylemlerin tamamlanmasından sonra MB İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi kapsamında iç kontrol çalışmaları devam edecektir.

41 Hatırlatmalar-1 a) İzleme Yönlendirme Kurulu (İYK) Toplantıları
Üç aylık İYK toplantıları, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının en geç 3. haftasında yapılır ve Sn. Defterdar bu toplantıya bizzat Başkanlık eder. Toplantı kararları ve üç aylık olarak konsolide edilmiş İzleme Formu toplantıyı takip eden hafta içerisinde; belirlenen yöntem ile SGB’ye gönderilir. İzleme Formlarında (gerçekleşmiş olsun veya olmasın) söz konusu üç aylık döneme ait tüm eylemlere yer verilir. İzleme Formunun ‘Açıklamalar’ kısmı boş bırakılmaz. ‘Çalışmalar devam ediyor’, ‘Yapıldı’ veya ‘Tamamlandı.’ gibi muğlak ifadelere yer verilmez. Eylem gerçekleşmemiş veya yapılamıyor ise bunun nedenleri belirtilir. Defterdar Başkanlığında yapılmayan diğer aylara ilişkin İYK Toplantılarının tutanakları ve izleme formları ile istenmediği takdirde eylem çıktıları SGB’ye gönderilmez. (Bunlar denetime hazır halde, İç Kontrol Dosyasında muhafaza edilir.)

42 Hatırlatmalar-2 b) Defterdarlık Birim Yönergeleri
Bakanlık merkezde, geniş bir katılımla hazırlanan ‘Örnek Yönerge’nin Defterdarlıklara uyarlaması, bazı illerde başarılı olamamıştır. Örnek Yönerge, en geniş şekliyle hazırlanmış olduğundan uyarlamada Defterdarlığın durumuna göre gözden geçirilerek Defterdarlıklarında olmayan birimlerin ve görevlerin silinerek daraltılması gerekmektedir. Defterdarlıklarına özgü varsa diğer birim ve görevler de Yönergelere eklenmelidir. Birim Yönergeleri, 9 adet eylemin gerçekleştirilmesini içermektedir. Bu eylemler, Örnek Yönergede İtalik karakterlerle belirtilmiştir. Bu konuda yapılan açıklamalar değiştirilemez niteliktedir. Yönergeler, tüm Defterdarlıklarda yayımlanmış olmasına rağmen, İzleme Formlarında bu eylemlerin gerçekleşmelerine ilişkin bildirimler, bazı Defterdarlıklarca yapılmamıştır.

43 Beklentiler İç Kontrol çalışmalarının ve uygulamalarının başarılı ve etkin olması açısından iç kontrolün Defterdarlıklardaki nihai sahibi olarak sizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu noktada: Çalışmaları yakından takip ederek, gerekli desteğinin sağlanması, İç kontrol eylemlerinin zamanında ve kaliteli bir çıktı üretecek şekilde yerine getirilmesi, İYK toplantıların zamanında gerçekleştirilmesi ve raporlanması, İzleme formlarının beklendiği şekilde doldurularak eylemlerle ilgili daha fazla açıklayıcı bilgi sunulması, Beklenmektedir.

44 Teşekkür Ederiz.


"Ertan ERÜZ Strateji Geliştirme Başkan V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları