Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLIK DÖNEMİ. 1. Mevzuat 2. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3. Hazırlık Dönemi 4. 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi 5.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLIK DÖNEMİ. 1. Mevzuat 2. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3. Hazırlık Dönemi 4. 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi 5."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLIK DÖNEMİ

2 1. Mevzuat 2. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3. Hazırlık Dönemi 4. 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi 5. Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyonu 6. Yöntem 7. İhtiyaçların Tespiti ve Zaman Planı i.Eğitim İhtiyacı ii.Danışmanlık İhtiyacı iii.Veri İhtiyacı iv.Mali Kaynak İhtiyacı v.İş Planı 8. Stratejik Planlama Sürecinde Yapılacak Faaliyetler i.Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi ii.Durum Analizi iii.Stratejik Plan Oluşturma Dönemi iv.İzleme ve Değerlendirme 9. Risk Analizi 10. Sonuç 2 /55

3

4  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ◦ Stratejik yönetimin önemi ◦ Etkin bütçe kullanımı ve performans sistemi ◦ Üst politikalara uyum ◦ Stratejik plan hazırlama yükümlülüğü  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  5393 sayılı Belediye Kanunu  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 4 /55

5 MADDE 9. “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” 5 /55

6 MADDE 9. “… kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” “… bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.” 6 /55

7 MADDE 7. (Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları): “a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.” 7 /55

8 MADDE 18. (Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri): “b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” 8 /55

9 MADDE 34. (Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır): “a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.” 9 /55

10 MADDE 5. “a)Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.” 10 /55

11 MADDE 12. “(1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.” 11 /55

12 STRATEJİK YÖNETİM

13 YEREL İHTİYAÇLAR VE TALEPLER 13 /55

14 14/55

15 15 DURUM ANALİZİ MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR ve HEDEFLER STRATEJİLER, FAALİYETLER ve PROJELER İZLEME ve DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI

16  Kurumsallaşma çabaları ve tecrübeler  Önceki planın iyi ve kötü yanları  İyi yönleri ◦ Stratejik planların sahiplenilmesi gerektiği ◦ Katılımcılığın sağlanması ◦ Planlama gerekliliği  Kötü yönleri ◦ Hedeflerin ölçülebilir olmaması ◦ Hedefleri ölçmeye dönük araçların tanımlanmaması ◦ Maliyetlendirmelerin yapılmaması ◦ Bütçe ile ilişki kurulmayışı ◦ Planın uygulama döneminde sahiplenilmemesi ◦ Faaliyetlerin iş planlarına dönüşmemesi ◦ Performans programının olmayışı ◦ Faaliyetlerin birbiriyle ilişkilendirilmeyişi ◦ Sorumlulukların net olarak tanımlanmaması 16 /55

17  Öngörülemeyen riskler ve sorunlar ◦ Mevcut kadroların yetersizliği ◦ İletişim süreçlerindeki eksiklikler ◦ İhtiyaçların değişmesi ◦ Önceliklerin farklılaşması  Uygulama dönemindeki eksiklikler ◦ Sahiplenmeme ◦ Sorumlulukların belirsizliği ◦ Bütçe tartışmaları ve yetersizlikleri  İzleme ve değerlendirme mekanizmaları ◦ Faaliyet raporları ◦ Bütçe ◦ Performans sistemi ◦ Otomasyon ◦ Katılımcılık 17 /55

18

19  İç Genelge, 08.04.2009  Mevzuat taraması  Birimlerden irtibat kişilerin belirlenmesi  Üst yönetimin bilgilendirilmesi  Dış paydaşların bilgilendirilmesi  Yönerge oluşturulması  DPT ve İçişleri Bakanlığı ile iletişim 19 /55

20  Stratejik planlama sürecinin aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler  Aşama ve faaliyetlerin ilişkilendirilmesi ve sürelerinin belirlenmesi  Faaliyeti gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ve kişilerin belirlenmesi ve faaliyetlerle ilişkilendirilmesi  Planlama süreci ihtiyaçlarının (personel, masraflar vb.) belirlenmesi  İş planının hazırlanması  Hazırlık programının raporlanması 20 /55

21

22  DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (s.11) ◦ “Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır.” ◦ “Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür.” ◦ “Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.” ◦ “…üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır.” 22 /55

23  Maliye Bakanlığı, 2008-2012 Stratejik Planı Hazırlık Programı (s.7) ◦ “… üst yönetimin desteği süreli ve sınırlı olmamalı, stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatmalı ve kendisi de bizzat sürecin içinde olduğunu göstermelidir.” 23 /55

24  Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Stratejik Plan Hazırlık Programı (s.8) ◦ “… stratejik yönetim ve planlama yaklaşımı, esasen üst yönetim işlevinde kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.” ◦ “… başlangıç aşamasından itibaren üst yönetim desteğinin sağlanması sürecin olmazsa olmaz koşulu ve başarısını sağlayan en önemli faktörlerden biridir.” 24 /55

25

26 Stratejik Plan Çalışma Grubu Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik Plan Yürütme Kurulu 26 /55

27

28 Stratejik Plan Çalışma Grubu Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik Plan Yürütme Kurulu 28 /55

29  Kurul üyeleri Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile bazı müdürlüklerden ve Kent Konseyinden bir temsilcinin katılımıyla oluşmaktadır.  Sürecin karar mekanizmasıdır.  Genel görevleri ◦ Karar verme ◦ Sorunların ve anlaşmazlıkların çözümü ◦ Üst düzey politikaların belirlenmesi ◦ Ortaya çıkan materyal, doküman, plan, faaliyet ve projelere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirme yapma 29 /55

30  Ayda en az bir (1) kez toplanması zorunludur.  Gündem taslağını SPKB sunacak ve incelenmesi gereken materyal en az iki (2) gün önce kurul üyelerine ulaştıracaktır.  Kurul çalışmaları sadece bu raporlar ve ürünlerin değerlendirilmesi ve süreç içerisinde ortaya çıkan sorunların çözülmesi etrafında şekillenecektir. 30 /55

31

32 Stratejik Plan Çalışma Grubu Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik Plan Yürütme Kurulu 32 /55

33  Strateji Geliştirme Dairesi personelinden oluşur.  Planlama sürecinin tutarlı ve programlı bir biçimde yürütülmesi, kapsamının ve içeriğinin zenginleştirilmesi ile birlikte üst politika ve mevzuata uyumunun sağlanmasından sorumludur.  Haftada en az bir (1) kez çalışmalarını koordine etmek üzere görüşür.  Görüşmelerin gündemini hafta içinde yapılan faaliyetlerin kısa bir sunumu ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi oluşturur.  İnceleme sonucu yapılan gözlemleri SPÇG ile paylaşır ve faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. 33 /55

34  Tüm faaliyetlerin/ürünlerin birbirleriyle ve kuruluşun stratejik planlama yaklaşımıyla ilişkisini ve uyumunu gözeterek bu faaliyetleri/ürünleri düzenler ve bütünlüğünü sağlar.  SPÇG’lerin birbirleriyle ve dış paydaşlarla olan faaliyetlerinin koordinasyon ve uyum içinde yürümesini sağlar.  Verilere yönelik ihtiyaçları tespit eder; bu verilerin nereden ve nasıl temin edileceği ve işlenmesi-analizi konularında SPÇG’lerle koordinasyon içinde çalışır.  İş planının takibinden sorumludur.  Her bir ana faaliyet, en az bir (1) SPKB üyesinin koordinasyonunda bu ana faaliyet alanıyla ilgili olan SPÇG’ler ile birlikte takibinden ve yürütülmesinden sorumludur.  SPYK’nın düzenli toplantıları öncesi SPKB, SP sürecine ilişkin raporlar sunar, toplantı öncesi gündem taslağı oluşturur ve gerekli olduğu durumlarda sunum yapar. 34 /55

35

36 Stratejik Plan Çalışma Grubu Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi Stratejik Plan Yürütme Kurulu 36 /55

37  Çalışma grupları daire başkanı veya müdür ile birlikte birimin her alt kademesinden en az bir (1) personelin ve ilgili faaliyet alanına ilişkin dış paydaşların (İlçe belediyeleri, muhtarlar, diğer kamu kuruluşları ve STÖ’ler ) da katılımıyla oluşan özel bir yapılanmadır.  Stratejik planı esas oluşturacak yapıdır.  Daire başkanı ve personelin kamu kuruluşları ve sivil toplum karşısında hedeflerini oluşturabilmeleri ve bu sayede çalışmalarını sahiplenmeleri amaçlanmıştır.  SPÇG’ler, birimler bazında misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef ve faaliyet/projelerin oluşturulması, maliyetlendirilmesi ve planlama sürecinde ilgili faaliyet alanlarında aktif rol alması amacıyla oluşturulacaktır. 37 /55

38  Faaliyet alanları çakışan SPÇG’ler faaliyet/projeler oluşturulması, geliştirilmesi, performans göstergelerinin oluşturulması ve maliyetlendirilmesi aşamalarında birbirleriyle çalışmakla yükümlüdür.  Paydaş analizi aşamasında, ayrı faaliyet alanlarıyla ilgili olmaları bakımından SPÇG’ler iç ve dış paydaşların belirlenmesinden ve bu paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesinden SPKB ile birlikte sorumludurlar.  SPÇG’ler gerekli olduğu durumlarda SPYK’ya çalışma alanlarıyla ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları (rapor, plan, faaliyet/proje vb.) ile ilgili sunum yapar. 38 /55

39

40  Mevzuata uygunluk  Üst politikaların incelenmesi  Dünya örneklerinin incelenmesi  Literatür taraması (Kitap, makale, dergi vb.)  Mevcut kurumsal planların incelenmesi (Nazım İmar, Ulaşım Ana Planı vb.)  Üye olunan birlikler ve bunların getirdiği yükümlülüklerin incelenmesi  Katılımcılık mekanizmalarının geliştirilmesi  Plan çalışmalarının güncel bir biçimde internetten yayınlanması 40 /55

41

42  Eğitim ihtiyaçları ◦ Temel düzey SP Eğitimi ◦ İleri düzey SP Eğitimi  Veri İhtiyacı ◦ İç yapı analizinde gerekli veriler ◦ Kentin mevcut durumunun tespitinde gerekli veriler ◦ Sosyal, kültürel, demografik, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, iklim, çevre, mekansal yapı, mekansal gelişim, ekonomi, kent tarihi, turizm ve kent aktörleri  Mali kaynak ihtiyacı ◦ Verilerin temin edilmesi ◦ Kitap, dergi, yayın, abonelik vb. ◦ Tanıtım ve toplantı ◦ Kırtasiye ◦ Basım ◦ Anket ◦ İletişim 42 /55

43 43 FAALİYET AŞAMALARI BAŞLANGIÇ-BİTİŞ A. Hazırlık Çalışmaları 08.04.2009 – 21.05.2009 B. Hazırlık Programı 10.04.2009 – 28.05.2009 C. Durum Analizi 10.04.2009 – 20.08.2009 C.1 Ön Hazırlık 10.04.2009 – 19.05.2009 C.2 Paydaş Analizi 20.05.2009 – 02.07.2009 C.3 Örgütsel Analiz 12.05.2009 – 08.07.2009 C.3.1 Kuruluşun Yapısı 12.05.2009 – 27.05.2009 C.3.2 Beşeri Kaynaklar 12.05.2009 – 19.05.2009 C.3.3 Kurum Kültürü 27.05.2009 – 08.07.2009 C.3.4 Teknoloji 20.05.2009 – 27.05.2009 C.3.5 Mali Durum 20.05.2009 – 27.05.2009 C.4 Çevre Analizi 02.07.2009 – 30.07.2009 C.5 Kentin Genel Durumu 02.07.2009 – 06.08.2009 D. Stratejik Plan Oluşturma Dönemi 15.06.2009 – 30.09.2009 /55

44 Literatür Örnekler Katılım İş Planı Eğitim HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve PROGRAMI Ön Hazırlık İç Analiz Dış Analiz DURUM ANALİZİ Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Amaç, Hedef ve Faaliyetler STRATEJİK PLAN OLUŞTURMA 44

45 DURUM ANALİZİ ÖN HAZIRLIK PAYDAŞ ANALİZİ İÇ YAPI ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ KENTİN GENEL DURUMU ÖN HAZIRLIK TARİHİ GELİŞİM MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI 2006-2009 STRATEJİLERİ GERÇEKLEŞEN PAYDAŞ ANALİZİ TESPİTİ ÖNCELİKLENDİ RİLMESİ DEĞERLENDİRİ LMESİ GÖRÜŞLERİN ALINMASI İÇ YAPI ANALİZİ ÖRGÜT ANALİZİ BEŞERİ KAYNAKLAR KURUM KÜLTÜRÜ TEKNOLOJİMALİ DURUM ÇEVRE ANALİZİ SOSYAL, KÜLTÜREL, DEMOGRAFİK EKONOMİK, TEKNOLOJİ, ULAŞIM POLİTİK, HUKUKİ, SİVİL TOPLUM EĞİTİM ve SAĞLIK ENERJİ, İKLİM ve ÇEVRE GÖÇ FON KAYNAKLARI /5545

46

47  Katılımcılığın sağlanması amacıyla hazırlık döneminin bitiminde ilk olarak başlatılıp süreç içerisinde geliştirilecek faaliyetler arasında yer almaktadır.  Belediye personeli ve dış paydaşların bütün sürece katılımını bu aşama ile başlatmak üzere üst yönetim gerekli bilgilendirmeyi ve görüşmeleri gerçekleştirecektir.  Her birim kendi misyon, vizyon ve temel değerlerini de belirleyecektir. 47 /55

48  İç ve dış yapı analizleri ile ◦ Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin neler yapabileceği, ◦ Kentteki ve bölgedeki konumu ve ◦ Bunları etkileyen faktörler ortaya çıkarılacaktır.  Amaç kuruluş personelinin kendi iç yapısını daha iyi tanıması ve çevresel koşulları ve imkanları daha iyi anlamasıdır. 48 /55

49  Planlama çalışmalarının en yoğun aşamasıdır.  Temel değerler çerçevesinde ve Durum Analizi sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenen misyon ve vizyona ulaşmaya dönük olarak ◦ Amaçların, ◦ Hedeflerin, ◦ Faaliyet ve projelerin belirlendiği aşamadır.  Koşullar ve kısıtlar göz önünde bulundurulmalı ve ulaşılabilir amaç ve hedefler tanımlanmalıdır.  Faaliyet ve projeler ihtiyaca dönük, (fiziki ve mali anlamda) uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır.  Katılımcılık esas alınmalı ve toplumun her kesimi sürece bir şekilde dahil edilebilmelidir. 49 /55

50  Planın uygulanmasını sağlayacak araçların geliştirilmesi  Uygulama döneminde izleme ve katılım sağlamaya dönük mekanizmaların geliştirilmesi  Performans programının oluşturulması  Performans esaslı bütçelemeye geçilmesi  Performans bilgi sisteminin kurulması  Stratejik yönetime geçiş için bir Eylem Planı oluşturulması 50 /55

51

52  Yerel yönetimlerin özerkliği tartışması ◦ “Stratejik alanlara” yönelememesi (yerel yönetimlerde çok başlılık) ◦ Stratejik araçlardan mahrum bırakılması (bütçe ve personel) ◦ Stratejik kararlar almada mevzuatın etkisi (belediyelere üst politika dışında alan bırakılmaması)  Mevzuatın, gelirlerin ve personelin uzun vadeli planlama pratiği olmayışı  Katılımcılık ilkesinin belediye mevzuatıyla çelişkileri  Süre sınırlamaları, karar almaya dönük yeterli zamanın olmaması  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin girişimlerinin engellenmesi (Halk Meclisleri, Şirketleşme vb.) 52 /55

53  Kamu yönetimi reformu değil  DOĞRUDAN DEMOKRASİ’ye geçişte bir araç olması  Kentsel hizmetlerin daha geniş kesimlere belirli bir program içinde ulaşması  Kaynakların adaletli dağıtımı  Hizmetlerin etkin, verimli ve kalıcı hale gelmesi  Kentsel politikaların çoğulculuk ilkesine göre belirlenmesi ve kararların kent genelinde sahiplenilmesi  Kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi  Kent özgünlüğünün ortaya çıkarılması 53 /55

54 Katılımınız için teşekkür ederiz!

55 55 FAALİYET KODUFAALİYET AÇIKLAMASIBAŞLANGIÇBİTİŞSÜRE SP 2010-2014DBB 2010-2014 SP ÇALIŞMALARI08.04.200930.09.2009120 AHAZIRLIK ÇALIŞMALARI08.04.200921.05.200928 A.1DBB'nin stratejik planlama çalışmalarının iç genelge ile duyurularak başlatılması08.04.200909.04.20091 A.2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Stratejik Plan Ekibi'nin oluşturulması ve makam onayının alınması09.04.200910.04.20091 A.3 Stratejik planlamayla ilgili mevzuatın yayınların örnek çalışmaların derlenmesi örnek çalışmaların derlenmesi incelenmesi ve arşivleme (Literatür Taraması)10.04.200905.05.200915 A.4 Stratejik Planlama Süreci konusunda üst yünetime ön bilgilendirme ve sunum yapılması (takvim kapsam önem vs.)20.05.200921.05.20091 A.5 Üst yönetimin birimler meclis üyeleri ve bazı dış paydaşlarla yapacağı ortak bir toplantı ile plan çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması ve çalışmaların takvimi kapsamı ve içeriği ile ilgili bilgilendirmenin yapılması amacıyla sunum yapılması08.05.200909.05.20091 BHAZIRLIK PROGRAMI10.04.200902.06.200934 B.1Stratejik planlama sürecinin aşamalarının belirlenmesi10.04.200911.04.20091 B.2Her aşamada gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi13.04.200914.04.20091 B.3Aşama ve faaliyetlerin ilişkilendirilmesi ve sürelerinin belirlenmesi14.04.200929.04.200910 B.4 Faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ve kişilerin belirlenmesi faaliyetlerle ilişkilendirilmesi29.04.200930.04.20091 B.5Planlama sürecinin gerektirdiği masraf personel ve donanımın belirlenmesi30.04.200901.05.20091 B.6Zaman çizelgesinin hazırlanması04.05.200905.05.20091 B.7Hazırlık programına ilişkin raporun hazırlanması ve sunulması05.05.200912.05.20095 B.8 Stratejik planlama sürecinin aşamalarını duyurmak ve görüş/öneri almak üzere belediyenin internet sayfasında yayınlanması12.05.200914.05.20092 B.9SPE üyelerinin "Stratejik Planlama" eğitimi alması07.05.200909.05.20092 B.10 Birimlerin misyon vizyon temel değerler temel değerler amaç hedef strateji ve faaliyetler/projeler ve bunların izleme-değerlendirmesini sağlayacak performans göstergelerini belirlemesi amacıyla amacına göre toplanmış gruplara/birimlere üst ölçekli planların mevzuatın ve çeşitli örneklerin anlatıldığı sunumların yapılması (bazı dış paydaşlar dahil) ve birimlerin bu amaçla görevlendirilmesi21.05.200928.05.20095 B.11İleri düzey stratejik planlama eğitimi28.05.200902.06.20093 /55

56 56 CDURUM ANALİZİ10.04.200920.08.200991 C.1ÖN HAZIRLIK10.04.200919.05.200925 C.1.1 DBB'nin tarihi gelişiminin incelenmesi (kuruluş tarihi yapısal dönüşümler kritik aşamalar vs.) kritik aşamalar vs.)05.05.200907.05.20092 C.1.2DBB'nin ve birimlerinin yasal yükümlülükleri ve mevzuatının temini ve analizi05.05.200912.05.20095 C.1.3DBB'nin faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi12.05.200919.05.20095 C.1.41999 -2009 DBB Hizmetlerinin ve Bütçelerinin Dökümü05.05.200907.05.20092 C.1.5 2006 - 2009 Stratejik Planın Değerlendirilmesi ve 2006-2009 ve bütçeleriyle karşılaştırılması10.04.200912.05.200920 C.1.6Sorun analizi Toplantıları Düzenlenmesi ve Raporlanması10.04.200912.05.200920 C.1.7SP'de Bulunmayıp Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Belirlenmesi12.05.200916.05.20094 C.2PAYDAŞ ANALİZİ20.05.200902.07.200931 C.2.1Paydaşların tespiti ve sınıflandırılması20.05.200927.05.20095 C.2.2Paydaşların önceliklendirilmesi27.05.200930.05.20093 C.2.3Paydaşların değerlendirilmesi01.06.200904.06.20093 C.2.4 Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi (toplantı anket-form mülakat veya atölye çalışması) mülakat veya atölye çalışması)04.06.200925.06.200915 C.2.5Paydaş analizi raporunun hazırlanması25.06.200902.07.20095 /55

57 57 C.3DBB İÇİ ANALİZ12.05.200908.07.200940 C.3.1DBB'nin Yapısı12.05.200927.05.200910 C.3.1.1DBB'nin organizasyon yapısının incelenmesi12.05.200919.05.20095 C.3.1.2Aynı yılda benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmalarının tespiti20.05.200927.05.20095 C.3.1.3 Son dönemde DBB yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişikliklerin araştırılması20.05.200927.05.20095 C.3.1.4 DBB'nin yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişikliklerin araştırılması20.05.200927.05.20095 C.3.1.5İzleme ve değerlendirme sisteminin analizi20.05.200927.05.20095 C.3.1.6DBB yapısına ilişkin raporun hazırlanması20.05.200927.05.20095 C.3.2Beşeri Kaynaklar12.05.200919.05.20095 C.3.2.1 DBB personel rejiminin incelenmesi (personelin istihdamı ve iş koşullarıyla ilgili mevzuat ve düzenlemeler)12.05.200919.05.20095 C.3.2.2DBB personeli sayısı ve dağılımının belirlenmesi12.05.200919.05.20095 C.3.2.3Personelin eğitim düzeyi yetkinliği ve deneyimi tespiti12.05.200919.05.20095 C.3.2.4 Norm Kadro çalışması ile mevcut personel yapısının karşılaştırılması eksikliklerin belirlenmesi ve çözümlerin raporlanması12.05.200919.05.20095 C.3.3Kurum Kültürü27.05.200908.07.200930 C.3.3.1İletişim süreçlerinin ve mekanizmalarının analizi27.05.200903.06.20095 C.3.3.2Karar alma süreçlerinin ve mekanizmalarının analizi27.05.200903.06.20095 C.3.3.3Gelenek ve değerlerin ortaya çıkarılması27.05.200903.06.20095 C.3.3.4 DBB bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin süreçlerin analizi ve iyileştirme önerileri27.05.200908.07.200930 C.3.3.5Kurum kültürü ve iş süreçleri ile ilgili raporun hazırlanması27.05.200903.06.20095 /55

58 58 C.3.4Teknoloji20.05.200927.05.20095 C.3.4.1DBB'nin teknolojik altyapısının tespiti20.05.200927.05.20095 C.3.4.2Teknolojiyi kullanma düzeyinin araştırılması20.05.200927.05.20095 C.3.4.3DBB'nin teknoloji durumu ile ilgili raporun hazırlanması20.05.200927.05.20095 C.3.5Mali Durum20.05.200927.05.20095 C.3.5.1Mali kaynakların araştırılması20.05.200927.05.20095 C.3.5.2Geçmiş yıllara ait belediye bütçelerinin dökümü20.05.200927.05.20095 C.3.5.3Araç ve bina envanteri diğer varlıklarının tespiti20.05.200927.05.20095 C.3.5.4DBB'nin mali durumuna ilişkin raporun hazırlanması20.05.200927.05.20095 C.3.6DBB içi analiz raporunun hazırlanması03.06.200910.06.20095 C.4ÇEVRE ANALİZİ (Makro politikalar ve ana planlar dünya-bölge-ülke örnekleri)02.07.200930.07.200920 C.4.1Sosyal Kültürel ve Demografik02.07.200916.07.200910 C.4.2Ekonomik (Tarım Sanayi Ticaret Ticaret Hizmetler) Teknoloji/İletişim ve Ulaşım02.07.200916.07.200910 C.4.3Politik Hukuki ve Sivil Toplum02.07.200916.07.200910 C.4.4Eğitim ve Sağlık02.07.200916.07.200910 C.4.5Enerji Ekoloji İklim ve Çevre İklim ve Çevre02.07.200916.07.200910 C.4.6Göç02.07.200916.07.200910 C.4.7Ulusal ve uluslar arası finans kaynaklarının araştırılması02.07.200916.07.200910 C.4.8Çevre Analizi Genel Durum Raporu16.07.200930.07.200910 /55

59 59 C.5KENTİN GENEL DURUMUNUN BELİRLENMESİ02.07.200906.08.200925 C.5.1Valilik ve ilgili müdürlüklerden veri toplanması işlenmesi ve analizi02.07.200930.07.200920 C.5.2 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden veri toplanması işlenmesi ve analizi ve oluşturulan veri listesinde SP için öncelikli olanların belirlenmesi (SPE)02.07.200930.07.200920 C.5.3 STK'lardan veri toplanması işlenmesi ve analizi ve oluşturulan veri listesinde SP için öncelikli olanların belirlenmesi (SPE)02.07.200930.07.200920 C.5.4 Mekansal Yapı Analizi ile Kamu Mal ve Hizmetlerinin Tespiti (Verilerin Toplanması İşlenmesi ve Analizi)02.07.200923.07.200915 C.5.5Göçle Gelen Nüfusa Ait Araştırmalar ve Veriler16.07.200930.07.200910 C.5.6 Kentsel Göstergelerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi (DPT Eurostat BM İnsani Yaşam Endeksleri vs.) BM İnsani Yaşam Endeksleri vs.)16.07.200923.07.20095 C.5.7 Kentin Genel Durum Raporunun Hazırlanması (Kent tarihini de içeren genel bir rapor)30.07.200906.08.20095 C.6GZFT ANALİZİ06.08.200913.08.20095 C.7GENEL DURUM ANALİZİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI13.08.200920.08.20095 /55

60 60 D STRATEJİK PLAN OLUŞTURMA DÖNEMİ 15.06.200930.09.200975 D.1 Genel durum analizi raporunun birimlere dağıtımı ve görüşlerinin alınması (analiz raporu dikkate alınarak 5 yıllık faaliyet (rutin veya değil) ve projelere ilişkin fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlere ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi) 20.08.200927.08.20095 D.2 Birimlerin misyon vizyon temel değerler ile amaç ve hedefler konusunda ilk görüş ve önerilerinin alınması (strateji ve faaliyetler/projeler ve bunların izleme-değerlendirmesini sağlayacak performans göstergeleri konusunda hazırlık yapmalarının sağlanması) 15.06.200916.06.20091 D.3 Birimlerden alınan görüş ve önerilere göre misyon vizyon ve temel değerler konusunda değerlendirme yapılması taslak oluşturulup birimlerden 15 gün içinde görüş alınması 30.06.200902.07.20092 D.4 Misyon-vizyon-temel değerler ile amaç ve hedefler taslağına ilişkin birimlerden alınan son görüşlere göre son şeklin verilmesi 16.07.200918.07.20092 D.5 Amaç-hedef-stratejilere ilişkin taslak oluşturulması birimlere dağıtılması ve 15 gün içinde görüş ve önerilerin alınması 10.08.200915.08.20095 D.6 Amaç-hedef-strateji taslağına ilişkin birimlerden alınan son görüşlere göre son şeklinin verilmesi 31.08.200901.09.20091 D.7 Faaliyet ve proje fikirlerinin oluşturulması değerlendirilmesi ve maliyetlendirilmesi ile performans göstergelerinin belirlenmesi çalışmalarının yapılması (her gün) ve taslak SP'nin oluşturulması 27.08.200917.09.200915 D.8 Stratejik Plan'a son şeklinin verilmesi 17.09.200921.09.20092 D.9 SP'nin onay süreci için sınırlı sayıda basımı ve dağıtımı 23.09.200926.09.20093 D.10 DBB 2010-2014 Stratejik Planı'nın Belediye Meclisinin onayına sunulması ve onaylanması (Gündem onayı) 28.09.200929.09.20091 D.11 DBB 2010-2014 Stratejik Planı'nın DPT Müsteşarlığı'na Maliye Bakanlığı'na TBMM'ye TBMM'ye Sayıştay'a ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ve kamuoyuna duyurulması 29.09.200930.09.20091 /55

61 61 E Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Toplantıları 18.05.200916.09.200986 E.1SPYK 1. Toplantısı 18.05.200919.05.20091 E.2SPYK 2. Toplantısı 01.07.200902.07.20091 E.3SPYK 3. Toplantısı 03.08.200904.08.20091 E.4SPYK 4. Toplantısı 17.08.200918.08.20091 E.5SPYK 5. Toplantısı 01.09.200902.09.20091 E.6SPYK 6. Toplantısı 15.09.200916.09.20091 /55


"HAZIRLIK DÖNEMİ. 1. Mevzuat 2. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3. Hazırlık Dönemi 4. 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi 5." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları