Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ
AĞAÇÖREN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AR-GE BİRİMİ 2014

2 Strateji Strategos Stratum; yol, çizgi, nehir yatağı

3 Strateji; kurum ile çevresindeki ilişkileri analiz ederek kurumun istikametinin ve amaçlarının belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesidir.

4 Stratejik Yönetim Stratejik yönetimde geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi geleceğine sahip olmak bütün organizasyonun hedefi olur..

5 Stratejik plan; Herhangi bir kurumda (imalat veya hizmet sektöründe) dinamik ortamda çalışanların aynı amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirebilmeleri için sistematik olarak organizasyonun amaçlarını ve önceliklerini belirleme ve gerekli eylemleri uygulayabilme (katılım) süreci olarak tanımlanmaktadır.

6 İyi bir stratejik plan;
Yönetim ve kurumun çalışma grubunun tam desteğinde hazırlanmış planlama sürecinin sonucu olmalıdır. Bütün kurum yetkilerinin gerekçelerini yansıtmalıdır. Hangi is alanında hizmet verildiğini ifade eden bir misyonu olmalıdır. Heyecanlandırıcı bir vizyonu olmalıdır. Açık, uzun dönemli fakat gerçekçi ve ulaşılabilir amaçları içermelidir. SMART (Spesific: spesifik, Measurable: ölçülebilir, Attainable: ulaşılabilir, Realistic: gerçekçi, Timely: zaman içeren ) hedeflerden oluşmalıdır. Amaçların önemli sonuçlarını titizlikle yansıtabilecek dengeli performans göstergeleri kümesini içermelidir.

7 Stratejik planlama; Sonuçların planlanmasıdır.
Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır.

8 Stratejik planlama 7. Günü kurtarmaya yönelik değildir.
8. Bir şablon değildir. 9. Salt bir belge değildir. 10. Sadece bütçeye dönük değildir.

9 Stratejik plan yapmak zorunda mıyız?

10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi. 2010/14 sayılı MEB Genelgesi “MEB Stratejik Planı" konulu 2013/26 sayılı Genelge MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının tarihinde yayınlanan 14 sayılı genelgesi ile, İlçe MEM ve Okullara da stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

11 MEM Stratejik Plan Yol Haritası; Hazırlık Çalışmaları Üst kurul ve ekipler Hazırlık programı çalışma takvimi Stratejik Plan Hazırlama Kitapçığı Planlama Aşamaları, Plan Oluşum Şeması Üst Politika Belgeleri MEM Stratejik Planı Genel Yapı Stratejik Plan Süreci Durum Analizi Geleceğe Yönelim

12 Hazırlık Çalışmaları- Ekipler
Hazırlık Çalışmaları- Ekipler *Stratejik plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere ‘İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu’ kurulmuştur *Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütülmesi ve üst kurula belirli dönemlerde rapor sunmak, üst kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “MEM Stratejik Plan Ekibi” kurulmuştur.

13 Stratejik Plan Üst Kurulu
Adı Soyadı Görevi Unvanı Görev Yeri Yılmaz KAVAK İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan GEZER İlçe Milli Eğitim Şube Müd. Osman GÖRKEM Okul Müdürü Atatürk Ortaokulu Tulgay KAYA Camili İlkokulu/Ortaokulu

14 Stratejik Plan Ekibi Adnan GEZER Başkan
Adı Soyadı Görevi Unvanı Görev Yeri Adnan GEZER Başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü V. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orhan GÖRGÜLÜ Üye Şef Necip GÖRGÜLÜ VHKİ Dursun GÖRGÜLÜ İshak KARAKAYA Okul Müdür Yardımcısı Ağaçören İlkokulu Harun CODAL Ağaçören ÇPL Seyfi YAVUZ Okul Müdürü Kederli İlkokulu/Ortaokulu

15 PLAN OLUŞUM ŞEMASI MEM 2015-2019 Stratejik Planı
Üst Politika Belgeleri* SP Eğitimleri ve Koordinasyon Ekibi Çalışmaları İlçe MEM Stratejik Planları Okul ve Kurumların Stratejik Planları MEM Durum Analizi Raporu

16 ÜST POLİTİKA BELGELERİ
10. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu Orta Vadeli Program AB Müktesebatına Uyum Programı TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi Millî Eğitim Strateji Belgesi Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 61.Hükümet Programı 61. Hükümet Eylem Planı MEB Bütçe Raporu Millî eğitim ile ilgili mevzuat

17 MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI GENEL YAPI
Sunuş Giriş I.Bölüm MEB Stratejik Planlama Süreci SP Modeli, SP Çalışmaları. II. Bölüm Durum Analizi Tarihsel Gelişim, Yasal Yükümlülükler, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Paydaş Analizi, Kurum İçi ve Çevre Analizi III.Bölüm Geleceğe Yönelim Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Temalar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler IV.Bölüm İzleme ve Değerlendirme Ekler Kaynaklar

18 DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi, Paydaşların değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirmesi. Kurum İçi ve Çevre Analizi Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı MEB Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları Eğitimde Teknoloji Eğitimin Finansmanı Dünyada ve AB’de Genel Durum ve eğilimler Eğitimde Yeniden Yapılanma Eğitimde Sosyal Diyalog PEST ve GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri

19 PEST ANALİZİ NEDİR? PEST analizi, daha geniş içeriğiyle PESTLE analizi kısaltması bir organizasyonun, departmanın ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken içinde bulunduğu pazarı ya da faaliyet gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel (ing. Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) faktörlerin baş harflerinden oluşmaktadır.

20 GZFT ANALİZİ ? GÜÇLÜ (Kuruluş + içi) ZAYIF + FIRSATLAR ( kuruluş + dışı) TEHDİTLER

21 B. GELECEĞE YÖNELİM. -Misyon, Vizyon, Temel değerler. -Temalar
B. GELECEĞE YÖNELİM -Misyon, Vizyon, Temel değerler -Temalar -Stratejik Amaçlar -Stratejik Hedefler -Performans Hedefleri Performans Göstergeleri -Faaliyet/Projeler -Stratejiler

22 C. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Yapılan analizler, toplanan veriler, paydaş görüşleri, ürünler yasal ve maliyet yönünden ele alınarak değerlendirilecektir. Kurum stratejik plan oluşturulacaktır.

23 OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
A. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

24 Tarihsel Gelişim Örnek
Okulumuz, 1983 yılında Merkez İlkokulu olarak hizmete açılmış, 1983 – 1984 eğitim yılında Anafartalar olarak değiştirilmiştir – 2011 eğitim yılında yeni binanın yapılması Şırnak İdil Yukarı ve Atakent Mahallelerine hizmet vermektedir.

25 Yasal Yükümlülükler Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kuruluşun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

26 Yasal Yükümlülükler Örnek
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek 1739 sayılı kanunun 23. maddesi,  222 sayılı kanunun 1. maddesi, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi

27 Yasal Yükümlülükler Örnek
Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi

28 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak okul/kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir. Bu liste okul/kurumun özelliğine göre çeşitlendirilip çoğaltılabilir

29 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Örnek
Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Staj işleri Öğrenim belgesi Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci)

30 Paydaş Analizi ve Görüşler
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Okul/kurumun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, okul/kurum hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmalıdır. Okul/Kuruma girdi sağlayanlar Okul/Kurumun ürün ve hizmet sunulan kesimler İşbirliği yapılan kesimler Okul/Kurum faaliyetlerinden etkilenenler Okul/Kurumu etkileyen kesimler

31 Paydaş Nedir? Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

32 Paydaşları sınıflandırma
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi,grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi,grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.

33 İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı/Hedef kitle)

34 Paydaş Analizi Aşamaları Paydaşların Tespiti
Paydaş analizinin ilk aşamasında kuruluşun paydaşlarının kimler olduğu belirlenir.Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir: Kuruluşun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?

35 Bilgilendir, Birlikte çalış
Paydaşların Tespiti PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAY, HİZMET ALAN Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesiİ Paydaşın Taleplerine Verien Önem Sonuç NEDEN PAYDAŞ Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Veliler X Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 Bilgilendir, Birlikte çalış Okul Aile Birliği Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 İlçe MEM Müdürlüğü Mahalle Muhtarı 1 2 İzle, Gözet Sağlık Ocağı İzle, Birlikte Çalış SBS’ye Girecek Öğrencier  X Okul Başarımızda Öncelikli Grup Bilgilendir, Birlikte Çalış 1.Sınıf Öğrencileri Okul Tanıtımında Öncelikli Grup Diğer Öğrenciler Varoluş gerekçemiz Bilgliendir, Birlikte Çalış

36 Paydaşların Önceliklendirilmesi
Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın okul/kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile okul/kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir.

37 Paydaşların Önceliklendirilme Tablosu
Paydaş Adı (Bir önceki çalışmadan alınacaktır.) Etki-Önem Derecesi (Bir Önceki çalışmanın son sütunundan alınacaktır.) Paydaş Görüşü Alma Yöntemi Görüş Alacak Birim-Kişi Görüş Alınma Süresi Bakan/Bakan Yard. 5 Toplantı-Bireysel Görüşme Müsteşar/ Strateji Geliştirme Başkanı 3 ay Müsteşar/Müsteşar Yard. Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakanlık Birimleri 4

38 Paydaşların Değerlendirilmesi
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?(olumlu-olumsuz) Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz)

39 Paydaşların Değerlendirilmesi
Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. Ürün/Hizmet Tablosu , yararlanıcıların ilgili olduğu ürün/hizmetleri bir arada görebilmek ve her bir ürün/hizmetin hangi yararlanıcıları ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için faydalı bir araçtır

40 Paydaşların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Paydaş görüşlerinin alınmasında Mülakat, Anket uygulaması, Atölye çalışması, Toplantı gibi yöntemler kullanılabilir. Özellikle dış paydaşların görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında şu sorulardan faydalanılabilir; Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz?

41 SWOT ANALİZİ Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılacak temel yöntemlerden birisi GZFT (SWOT) analizidir. GZFT analizi, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistemli olarak incelenmesidir. GZ kuruluş içi analiz kısmını, FT ise çevre analizi kısımlarını oluşturur.

42 SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER
SIRA FİKİR PUAN 1 Güçlü ve etkin teknolojik altyapıya sahip olma 10 2 Proje kültürü ve proje potansiyeline sahip olma 8 3 Hibe programlarından yüksek oranda yararlanma 7 4 Güçlü okul ve kurum alt yapısının varlığı 5 Geniş teşkilat yapısı ve buna bağlı olarak kamuoyu oluşturabilme potansiyelinin yüksek olması 6 Eğitime ayrılan bütçenin doğru planlanması ve yerinde kullanımı Nitelikli personelin bulunması Paydaş görüşlerinin sistematik olarak süreçlere katılması 9 Eğitime ilişkin sosyal medyanın etkin kullanılması

43 SWOT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER
SIRA FİKİR PUAN 1 Fiziki mekanların dağınık, yetersiz ve çalışma ortamlarının uygun olmaması 6 2 Üst düzey yönetimlerin MEB dışından atanması 3 Personel yeterlilikleriyle ilgili bir envanter çalışmasının olmaması 4 Taşra yatırımında Bakanlık Taşra teşkilatının söz hakkının olmaması 5 Eski yapı ve yeni yapı arasında çatışma olması Hizmet içi eğitimlerin hedef odaklı bir şekilde uygulanmaması 7 Araştırma- geliştirme bütçelerinin kısıtlı olması 8 Eski personelin yeni gelenlerin oryantasyonuna yardım edeceği bir kurum geleneğinin olmaması 9 Teknolojik gelişmeleri kullanmaya yönelik direnç olması 10 Kurumsal yapıya bakış açısının şekil üzerinde olması

44 SWOT ANALİZİ FIRSATLAR
SIRA FİKİR PUAN 1 Güçlü ve etkin teknolojik altyapıya sahip olma 10 2 Proje kültürü ve proje potansiyeline sahip olma 8 3 Hibe programlarından yüksek oranda yararlanma 7 4 Güçlü okul ve kurum alt yapısının varlığı 5 Geniş teşkilat yapısı ve buna bağlı olarak kamuoyu oluşturabilme potansiyelinin yüksek olması 6 Eğitime ayrılan bütçenin doğru planlanması ve yerinde kullanımı Nitelikli personelin bulunması Paydaş görüşlerinin sistematik olarak süreçlere katılması 9 Eğitime ilişkin sosyal medyanın etkin kullanılması

45 SWOT ANALİZİ TEHDİTLER
SIRA FİKİR PUAN 1 Güçlü ve etkin teknolojik altyapıya sahip olma 10 2 Proje kültürü ve proje potansiyeline sahip olma 8 3 Hibe programlarından yüksek oranda yararlanma 7 4 Güçlü okul ve kurum alt yapısının varlığı 5 Geniş teşkilat yapısı ve buna bağlı olarak kamuoyu oluşturabilme potansiyelinin yüksek olması 6 Eğitime ayrılan bütçenin doğru planlanması ve yerinde kullanımı Nitelikli personelin bulunması Paydaş görüşlerinin sistematik olarak süreçlere katılması 9 Eğitime ilişkin sosyal medyanın etkin kullanılması

46 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER BAŞARILAR DİLERİM.
ADNAN GEZER AĞAÇÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ V.


"STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları