Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK TANITIMLARI EA-SÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK TANITIMLARI EA-SÖZ"— Sunum transkripti:

1 MESLEK TANITIMLARI EA-SÖZ
1

2 MESLEK SEÇİMİ NEDEN HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ?
Bulunduğunuz iş alanları büyük ölçüde mesleğinize bağlı olacak. Sahip olduğunuz meslek yaşam biçiminizi etkileyecek. Sahip olduğunuz mesleği sevip sevmemeniz başarı ve mutluluğunuzda etkili olacak. 2

3 MESLEĞİN İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ
Meslek yaşamı anlamlı kılar. Size toplum içinde belli bir yer sağlar. Meslek bir statü sembolüdür. Meslek size bir sorumluluk yükler. Gerçekleştirebileceğiniz performansı ortaya koyar. Meslek olgunlaşmanızı sağlar ve yaratıcı olmanıza olanak tanır. Meslek ekonomik özgürlük sağlar. Meslek kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar. 3

4 MESLEĞE YÖNELME Kendinizi Tanımanız Mesleğin Özelliklerini Tanımanız
Kendi Özellikleriniz ve Mesleğin Özellikleri Arasındaki Ortak Noktaları Araştırmanız 4

5 KENDİNİ TANIMA İLGİLERİNİZ YETENEKLERİNİZ DEĞERLERİNİZ SAĞLIĞINIZ
-Mekanik -Ticaret -Sosyal Yardım vb. YETENEKLERİNİZ -Sözel Yetenek -Sayısal Yetenek -Şekil- Uzay Yeteneği vb. DEĞERLERİNİZ -Yaratıcılık -Liderlik -Kazanç vb. SAĞLIĞINIZ -Ruhsal Yönden -Bedensel Yönden 5

6 KENDİNİZE ŞU SORUYU HİÇ SORDUNUZ MU?
10 Yıl Sonra Nasıl Bir Yaşam İstiyorum? -Nasıl Bir İş? -Nasıl Bir İşyeri? -Nasıl Bir Ev? -Nasıl Bir Aile? -Nasıl Arkadaşlar? -Nasıl Bir Sosyal Yaşam? Vb. 6

7 MESLEĞİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMA
İşin adı ve Tanımı İşe Girme Olanakları İşin Özelliği Çalışma Ortamı Öğrenim Biçimi ve Süresi İşe Giriş İşte İlerleme Kazanç Durumu Avantaj ve Dezavantajları 7

8 MESLEKLERİ TANIMA Yazılı ve görsel basında mesleklerle
ilgili çıkan yayınlar Meslek odaları tarafından çıkarılan yayınlar,ÖSS amacıyla hazırlanan meslek tanıtım rehberleri İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun meslek danışma merkezleri Mesleği yapan kişiler Mesleki eğitim veren kurumlar(Üniversiteler) Tüm özellikleri,iş bulma olanakları ve gelecekleri 8

9 ORTAK NOKTALARI BELİRLEME
Kendi özelliklerinizle mesleğin özellikleri ne derece uyuşuyor? Meslekle uyuşmayan özellikleriniz meslek yaşamınızı olumsuz yönde etkileyecek türden mi? 9

10 BÜTÜN BU ANLATTIKLARIMIZ MESLEĞİNİZİ SEÇERKEN DİKKAT EDECEĞİNİZ NOKTALARDI
10

11 AMA UNUTMAMANIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEY...
11

12 İŞİNİ SEVEN ÖĞRETMENLER
BAŞARILI ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİR 12

13 İŞİNİ SEVEN BİR DOKTOR HASTALARIYLA DAHA YAKINDAN İLGİLENİR VE ONLARI SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAKTAN MUTLU OLUR 13

14 İŞİNİ SEVMEYEN BİR MÜHENDİS SAĞLAM YAPILAR YAPAMAZ
14

15 MUTLU BİR YAŞAM OLACAKTIR
YANİ; ÇALIŞARAK GEÇİRDİĞİNİZ ZAMAN GÖSTERECEĞİNİZ PERFORMANS YAPACAĞINIZ DOĞRU TERCİHLE BİRLEŞTİĞİNDE KAZANACAĞINIZ EN BÜYÜK ŞEY MUTLU BİR YAŞAM OLACAKTIR 15

16 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ TM-2
Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programının amacı, ilköğretimde zorunlu olarak okutulmakta olan, iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi ile ev yönetimi ve beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ve sağlık bilgisi derslerini verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını karşılamaktır. Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi programını bitirenlere “İş Eğitimi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlik yapabilirler, kamu ve özel sektörde yönetici, beslenme sorumlusu, tasarımcı, pazarlamacı ve büro elemanı gibi konularda hizmet verirler. İş eğitimi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında okutulmakta olan iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi öğretmeni olarak istihdam edilirler. Bunun dışında özel sektörde yönetici, toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme sorumlusu, desinatör ve tasarımcı gibi unvanlarda çalışırlar. 16

17 ANTROPOLOJİ TM-3 Antropoloji (insanbilim) programı, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim yapar. Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir. Antropoloji programını bitirenlere "Antropolog” unvanı verilir. Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog giderek artan oranda görev almaktadır. 17

18 ARKEOLOJİ ve SANAT TARİHİ TS-1
Arkeoloji ve sanat tarihi programının amacı, insanın var oluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan ve toprak altında ve üstünde var olan kültür ürünlerini ortaya çıkarma, koruma ve halka tanıtma konularında eğitim yapmaktır. Arkeoloji ve sanat tarihi programında klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Ön Asya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir. Arkeoloji ve sanat tarihi programında okumak isteyen bir kimsenin geçmiş uygarlıkları ve sanat ürünlerini incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir. Arkeoloji ve sanat tarihi programını bitirenler “Arkeolog ve Sanat Tarihçisi” unvanı alırlar. Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Sanat tarihçisi olarak; sanat eserlerinin korunması, bozulanların onarılması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür. Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. ayrıca, MTA'da turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır. Anabilim Dalı sanat tarihi olan mezunlar öğretmenlik meslek bilgisi veren ek bir eğitim almış olma koşulu ile, liselere, sanat tarihi öğretmeni olarak atanabilirler. 18

19 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ TM-2
Avrupa birliği ilişkileri programının amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde çeşitli alanlardaki düzenlemeler konusunda eğitim yapmaktır. Avrupa Birliği ilişkileri programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve yabancı dil öğrenmeye hevesli, analitik düşünme gücüne sahip, yeniliklere açık, girişken ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Avrupa Birliği ilişkileri programını bitirenler Lisans Diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kurumlarda değişik unvanlarla görev alır ve Avrupa Birliğine uyum süreci içinde ekonomik ve toplumsal yaşamımızda çeşitli kurumların yapılarında ve işleyişinde yapılması gereken değişikliklerin izlenmesi ile ilgili işleri yürütür. Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nda, Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olan kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. 19

20 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ve EDEBİYATI TS-2
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında mevcut olan etno-sosyolojik tarihi, medeni, ekonomik bağlılığı, jeopolitik durumu dikkate alınarak, ülkemizin Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan sosyo-ekonomik, siyasal ve bilimsel düzeydeki ilişkilerinin devam edeceği ve daha da gelişeceği göz önünde bulundurulursa, bu dile hakim kişilerin, iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Bu programa girmek isteyenlerin, üst düzey sözel yeteneğe sahip olması, düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak çok iyi ifade edebilmesi, okumayı sevmesi ve edebiyata ilgi duyuyor olması, yabancı dillere ve kültürlere ilgili olması, okudukları üzerinde düşünüp tartışmaktan hoşlanıyor olması, uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli kişiler olması gerekir. Bu programı bitirenler, Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üniversitelerin Turizm, Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici; askeri ve diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlar, ‘‘bir millet iki devlet’’ sayılan Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinde yükselen hatla gelişen devletler arası siyasi, iktisadi, kültürel, bilimsel ve ticari münasebetlerde payı olan, hizmet veren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. 20

21 BANKACILIK ,BANKACILIK VE FİNANS* YGS-6&TM-1
Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bankacılık programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda dealer, broker gibi unvanlarla görev alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların çeşitli işlemlerini yürütürler. Ülkemizde bankacılık ve finans sektörünün gelişmesi ile birlikte bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinme de artmıştı. Sektörde dönemsel krizler olsa da iyi yetişmiş bankacıların iş bulma sorunlarının olmayacağı söylenebilir. 21

22 BASIN ve YAYIN TS-1 Basın ve Yayın programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Basın ve Yayın programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında sosyoloji, psikoloji, siyasi tarih vb. temel sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki yıllarda ise Basın ve Yayın, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın-yayın tekniği ve bilişim alanlarında dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır. Basın ve Yayın programına girmek isteyenlerin normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Basın ve Yayın programını düşünen öğrencilerin kendilerini Türkçe, kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimler alanında iyi yetiştirmeleri, mümkünse bir okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini sınamalıdırlar. Basın ve Yayın programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar. Basın ve Yayın programından mezun olanların gazetelerde "Muhabir" olarak yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri vb.) Basın ve Yayın programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Basın ve Yayın ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir. Basın ve Yayın programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, Basın ve Yayın ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler. 22

23 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ TM-1
Bilgi ve belge yönetimi programının amacı bilginin ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayını süreci ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Bilgi ve belge yönetimi programında okumak isteyenlerin sözel yeteneği güçlü, okumayı seven, sistematik düşünebilen ve davranabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan ve yazılı belgeler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bilgi ve belge yönetimi programını bitirenler, çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Arşivci, Kütüphaneci” gibi unvanlarla görev almaktadırlar. Mezunlar çeşitli kütüphanelerde ve arşivlerde veri tabanı tasarımı yapar, web sayfası düzenler, belgeleri, kitapları sınıflandırır, bibliyografik taramalar yapar, kullanıcılara danışmanlık hizmeti verirler. Bilgi ve belge yönetimi programını bitirenler resmi ve özel kuruluşların, üniversitelerin kütüphanelerinde, devlet arşivlerinde, basılı ya da elektronik ortamda indeks ve öz hazırlama hizmeti veren ya da bunların dağıtımını yapan kuruluşlarda görev alabilirler. 23

24 COĞRAFYA TS-1 Coğrafya programının amacı, , doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim yapmaktır. Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir. Coğrafya bölümünü bitirenler "Coğrafyacı" unvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir. Coğrafya programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 24

25 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI TS-2
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında Kırgız, Kazak, Türkmen, Tacik vb. Türk lehçeleri ve edebiyatları konusunda eğitim yapılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında, çeşitli Türk lehçelerinin özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Türki Cumhuriyetleri grubundaki ulusların edebiyat ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Çağdaş Türk lehçeleri programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre farklılık gösterir. Çağdaş Türk lehçeleri programı mezunları mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim- Tercümanlık programına bakınız. ) Çağdaş Türk lehçeleri programını bitirenler elçiliklerde, Türki Cumhuriyetleri ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim/tercüman olarak görev alabilirler. Bu ülkelerle ilişkimiz geliştikçe, bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim artabilir. 25

26 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ TM-1
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi- işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağ kur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır. 26

27 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ* YGS-5&TM-3
Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı, genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklara ilişkin çeşitli sorunların çözümü için ana-babaların eğitimi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim sorunlarının çözümü için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularında eğitim yapmaktır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, ana-babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerinde başarılı bir kimse olması beklenir. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları "Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi" unvanı alırlar. Çocuk gelişimi ve eğitimi programı mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşların yuva ve kreşlerinde çocuk gelişimi elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman; çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da tamamlamış olmak koşulu ile, meslek liselerine, okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler. Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa önem verildikçe, birçok kurum, çalışan annelere kreş ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına giderek artan bir gereksinme duyulacaktır. 27

28 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ* YGS-6&TM-1
Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir. Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere "Denizcilik İşletmecisi" unvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir. 28

29 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ YGS-4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularında eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, sözlü ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programını bitirenlere “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir.İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, resmi ve özel ilköğretim okullarında, imam hatip liselerinde çalışma olanağına sahiptirler. 29

30 DÜNYA DİNLERİ TS-1 Dine ilişkin bilimsel bilgi üretme amaçlı 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılmış bir lisans programıdır. Üretilen bilimsel bilginin toplumun çeşitli katmanlarıyla paylaşılabilmesi için iletişim diline dökülmesi ihtiyacından dolayı güvenilir bilimsel bilginin dönüştürülerek paylaşılır niteliğe büründürülmesi mümkün olacaktır.   Dünya Dinleri Bölümü'nün anabilim dalları şunlardır: -Hıristiyanlık Araştırmaları Anabilim Dalı -Yahudilik Araştırmaları Anabilim Dalı -Hint ve Uzak Doğu Dinleri Araştırmaları Anabilim Dalı 30

31 EKONOMETRİ TM-1 Ekonometri,istatistik ve iktisat’ın birleşiminden doğan bir bilim dalıdır.Ekonometri programı iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar. Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir. Ekonometri bölümünü bitiren kimseler "Ekonometrist" unvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.Bölüm mezunları,finans sektöründe,borsada,bankalarda,sigorta şirketlerinde,DİE,DPT,Maliye-Vergi dairelerinde müfettiş,müfettiş yardımcısı,hesap uzmanı,iktisadi analist olmak üzere geniş bir alanda çalışabilmektedirler. 31

32 EKONOMİ EKONOMİ VE FİNANS TM-1
Bu bölümde insanların,organizasyonların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü, üretimin temel unsurları olan işgücü (emek), doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile ele alınır.Dünyanın ve toplumların yaşam ve refah düzeylerine yönelik problemler, enflasyon, kalkınma, büyüme,planlama,iktisat politikası geliştirme,verimlilik gibi konularla ilgilenilir. Mikroekonomi bölümünde, tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir. Makroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır. Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşlarda üretim,planlama,ticaret bölümlerinde; bankalarda,sigorta şirketlerinde,borsa ve aracı kurumlarda;eğitim ve araştırma kurumlarında,devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda uzman olarak,özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici danışman olarak çalışırlar.Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde Sayıştay’da,Maliye ve Gümrük bakanlığında müfettiş görevlerinde de çalışabilirler. 32

33 FELSEFE TM-3 Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır. Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce zihinsel gelişmeyi amaçlamak gerekir. Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe Lisans Diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır. Felsefe programı mezunları, en az 16 kredilik sosyoloji 16 kredilik psikoloji eğitimi de gördükleri ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıkları taktirde, ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. Ayrıca, Kültür Bakanlığı, olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır. 33

34 GASTRONOMİ YGS-4 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün temel amacı; gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmektir. Bölümün diğer bir amacı da zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. Gastronomi bölümünde okumak isteyenlerin, yemek yapmayı, tatmayı seven, içecek hazırlamaktan hoşlanan bu konuya ilgi duyan meraklı ve istekli olmaları gerekir. Turizm sektörü konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaştırma alt sektörlerinden oluşan, dinamik ve gelişen bir sektördür. Kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük faaliyetlerde bulunan değişik tür ve yapıdaki işletmelerin tamamını kapsayan yiyecek ve içecek alt sektörü de son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeylerde büyük gelişmeler göstermektedir.. Gastronomi bölümü mezunları, turizm sektöründe otel ve tatil köylerinde, hastanelerde, Catering firmalarında, yemek fabrikalarında çalışıp, Bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler gibi toplu yemek servisi yapılan yerlerde yiyecek içecek alanında yöneticilik yapabilmektedirler Aynı zamanda yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler kurmak ve yönetmek ya da aşçılık, mutfak şefliği yapmak, gastronomi bölümü uzmanlığını gerekli kılmaktadır. 34

35 GAZETECİLİK TS-1 Gazetecilik programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.. Gazetecilik programına girmek isteyenlerin normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Gazetecilik programını düşünen öğrencilerin kendilerini Türkçe-Kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimler alanında iyi yetiştirmeleri, mümkünse bir okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini sınamalıdırlar. Gazetecilik programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar. Gazetecilik programından mezun olanların gazetelerde "Muhabir" olarak yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri vb.) Gazetecilik programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir. Gazetecilik programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler. 35

36 GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ YGS-4
Görme Engelliler Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında görme özürlü öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Görme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da görme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Görme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir. Görme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Görme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, görme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler. 36

37 HALKBİLİM TS-1 Halkbilim programının amacı; halkın geleneklerini, dil, edebiyat, hukuk, yönetim ve sanat alanlarındaki ürünlerini incelemek, sosyokültürel öğeleri halkbilim açısından değerlendirerek yeni bileşimlere ulaşılmasını sağlama konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Halkbilim bölümünü okumak isteyenlerin, tarih, coğrafya, sosyoloji alanlarında, eski kültür ve uygarlıklara dil ve edebiyata ilgili, sabırlı, ayrıntılarla uğraşmayı seven kişiler olmaları gerekir. Halkbilim bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Müdürlükleri, Turizm Müdürlükleri, Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve sosyal hizmet uzmanlığı alanlarında çalışabilirler. 37

38 HALKLA İLİŞKİLER TS-1 Halkla ilişkiler programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmektir. Halkla ilişkiler programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda "Halkla İlişkiler Elemanı" olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler elemanları çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Halkla ilişkiler alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler. açık öğretim programı da bulunmaktadır. 38

39 HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK TS-1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programının amacı, örgüt ve ürün imajının belirlenen hedef kitlelere benimsetilmesi çerçevesinde doğru, güvenilir ilişkiler kuran, geliştiren, örgüt ve hedeflenen kitlenin karşılıklı yararını ön plana çıkaracak iletişim yollarını kullanan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programında okumak isteyenlerin, etkili yazma, etkili okuma, etkili dinleme konularında yetenekli, sosyal yönü gelişmiş, yaratıcı ve esnek düşünebilen, kolay iletişim kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek, aktif ve dışadönük kişiler olmaları gerekir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını bitirenlere “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Meslek Elemanı “unvanı verilir. Mezunlar, örgütün kamuoyu üzerinde iyi izlenim bırakmayı sağlayıcı çabaların gerçekleşmesinde yardımcı olurlar. Bir reklam kampanyasının hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde müşteri ile yüz yüze görüşmeden başlayıp, şirket ile diğer şirketler ve medya kuruluşlarının ilişkilerini düzenlerler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programından mezun olanlar, ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde özellikle müşteri ilişkileri ve medya planlama alanlarında, halkla ilişkiler şirketlerinde orta kademe yöneticisi olarak iş bulabilirler ve kendi iş yerlerini de kurabilirler. 39

40 HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM TS-1
Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Halkla ilişkiler ve tanıtım programının ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Halkla ilişkiler ve tanıtım programını bitirenler çeşitli kurumlarda "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı" olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler. 40

41 HİTİTOLOJİ TS-2 Hititoloji programında çivi yazısını Eski Babil’den alarak yaygınlaştıran Anadolu’nun göçmen kavmi Hititlerin yaklaşık M.Ö yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında eğitim verilmektedir. Hititoloji programında M.Ö yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Anadolu’ da yaşamış Hititlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır. Hititoloji programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Hititoloji programını bitirenlere “Hititolog” unvanı verilir. Mezunlar bu alanda ileri bir eğitim gördükleri taktirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak yapabilirler. Hititoloji programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir. 41

42 HUKUK TM-2 Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda eğitim yapmaktır. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk lisans programını tamamlayanlar "Hakim", "Savcı" ve "Avukat" unvanları ile çalışmaktadırlar. Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler. 42

43 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TM-1
Görsel algıya dayalı,yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan ,estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan,kullanıcıya kullanışlı ve yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekanlar hazırlayan iç mimarlar yetiştiren program. Eğitim sürecinde öğrencilere,mobilya tasarımından yakın çevre tasarımına;akustik düzenlemelerden,restorasyon çalışmalarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yaptırılır,eğitim verilir. İş alanı ve olanakları: bölüm mezunlarıma “iç mimar ve çevre tasarımcı” unvanı verilir.özel ve kamu kuruluşlarında iç mimar olarak çalışabilirler.Kendi özel bürolarını açabilirler. İç mimar ve çevre tasarımcılar; iç mimarlık projesi çizer,uygular ve denetler,projeye ek olarak;sanat eseri ve aksesuar satın alınması işi,iç işaretleme ve grafik paketi,üniforma tasarımı,aydınlatma projesi,mobilya ve mefruşat satın alınması işlerini yapabilir. 43

44 İKTİSAT TM-1 İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim yapar. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir. Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Açıköğretim programlarda bulunmaktadır. 44

45 İLAHİYAT YGS-4 İlahiyat programının amacı, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel bir tutumla inceleyecek ve halkı din konusunda aydınlatacak elemanları yetiştirmektir. İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimsenin, üst düzeyde bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları da beklenir. İlahiyat programını bitirenlere “İlahiyatçı” unvanı verilir. Mezunlar, görev yerlerine göre, "Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni", "Müftü" veya "Vaiz" olarak çalışırlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olanlar ilköğretim okullarında, lise ve denge okullarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini, imam hatip liselerinde meslek derslerini okuturlar. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki ibadethanelerin yönetiminden sorumlu olup bunların müezzin, imam gibi din görevlisi gereksinmelerini saptar ve durumu Diyanet İşleri Başkanlığına bildirir; gereksinme duyulan din görevlilerinin atanması için girişimlerde bulunur; bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler; halkın dini konulardaki sorularını cevaplar; halka yararlı, birleştirici konuşmalar yapar. Vaiz, camileri gezerek halka İslam dinini açıklayıcı konuşmalar yapar, yani vaaz verir. Halen ilahiyat programı mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir. Ön lisans ve açık öğretim programları da bulunaktadır. 45

46 İLETİŞİM TS-1 Bu programın amacı; insanların birbiriyle iyi diyalog kurabilmeleri, halka yönelik hizmet veren kurumların amaçlarını daha iyi anlatabilmeleri ve tanıtabilmeleri, medya ve gazetelerin ellerindeki bilgileri halka en açık ve etkili biçimde sunabilmeleri konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Bu bölümü düşünen kişiler, yaratıcı, sosyal, gözlemci kişiliğe sahip olmalı ve edebiyat, sosyal bilim, kompozisyonda iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Mezunlara ‘’İletişimci’’ unvanı verilir. Reklam, Halkla İlişkiler ve yazılı basında, müşteri ilişkileri araştırma ve prodüksiyon bölümlerinde, kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle insan kaynakları birimlerinde çalışabilirler. 46

47 İLETİŞİM BİLİMLERİ TS-1
İletişim Bilimleri, programıyla, Kitle İletişimi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık vb. alanlarında yetişecek öğrenciye meslekî ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra, iletişim gibi kapsamlı bir alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinlerle ilgili temel bilgilerin de aktarılmasıyla, çok yönlü ve sağlam bir formasyon kazandırmak hedeflenmektedir. Programda Medya, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. 47

48 İLETİŞİM SANATLARI TS-1
Programın amacı; Reklamcılık, Halkla İlişkiler kuruluşlarının çevre ile ilişkilerinin düzenlenmesi, iletişim ve tanıtım sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yapmaktır. Bu meslekte başarılı olmak isteyen kişilerin, olumlu sosyal ilişkiler kurabilmesi, işbirliğine açık olması, iş ve ticaret konusuna ilgili olmaları gerekmektedir. İnsanlarla diyalog kurmayı gerektiren ve tanıtıma yönelik bir meslek olması sebebiyle yoğun, hareketli, değişken, seyahat etmeyi gerektiren bir meslektir. Kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak çalışabilirler. Bu kurumlarda tanıtıcı rapor, bülten, broşür hazırlarlar; radyo, TV ve basın yoluyla halka duyururlar. Toplantı, sergi, konferans düzenlemek görevlerini de yerine getirebilirler. 48

49 İLETİŞİM TASARIMI TS-1 Programın amacı; iletişim ortamlarında kurum ve kuruluşların politikaları ve stratejileri doğrultusunda teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu bölüm, hem sanat hem de teknoloji eğitimi vermektedir. Program kapsamında, İletişime Giriş, Psikoloji, Ekonomi, Bilgisayar Teknolojileri, Sanat ve Yaratıcı Düşünce, Kitle İletişim Araçları ve Toplum, İşletme, Sosyoloji, İletişim Tasarımına Giriş, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Fotoğraf, Mültimedya Görüntü ve Ses İşleme, Görsel Kültür ve Teknoloji, Web Tasarımı, Animasyon, Uluslar arası İletişim, İletişim ve Etik, İletişim Hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Mezunlar çalıştıkları yerler ve yaptıkları işlere göre TV yapımcısı, senaryo yazarı, Web Tasarımcısı, reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı, unvanlarla çalışırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. İşletmelerin halkla ilişkiler, reklam bölümleri, reklam ajansları, görsel ve yazılı medya çalışma alanlarıdır. 49

50 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ* YGS-6&TM-1
İnsan Kaynakları programının amacı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi konusunda çalışacak elemanlar yetiştirmektir. İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmasına yatkın, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. İnsan Kaynakları programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planı yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler. 50

51 İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında işitme özürlü öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.. İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, sosyal bilim konularına ilgili, insanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir. İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir. Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. 51

52 İŞLETME TM-1 İşletme programının amacı, fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda eğitim yapmaktır. İşletme programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. İşletme okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, matematik, sosyolojiye, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanması gereklidir. İşletme eğitimini bitiren öğrenciler "İşletmeci" unvanı ile çalışırlar. İşletmeci çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, çalışmayı denetler. Bunun için çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yapar. İşletmeciler fabrika, okul, çiftlik, maden gibi işletmelerde görev alabilirler ya da olanakları varsa kendi işletmelerini kurabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. 52

53 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ YGS-6
İşletme bilgi yönetimi,bilgisayarın,işletmenin fonksiyonlarını yerine getirebilme ve etkin bilgi yönetiminin sağlanması için,öğrencilerine bilgi yönetimi ve iletişim konuları ile zenginleştirilmiş işletme eğitimi veren bir bölümdür.Bölüm,muhasebe,hukuk,finans ve genel işletme konularını kapsamaktadır.Ayrıca bilgisayar kullanımı ve genel uygulama programlarıyla ilgili yoğun bir eğitim verilmektedir. Programın amacı,iş idaresi bilgisine ve yöneticilik niteliklerine sahip,bilgisayar ve bilgi yönetimi konularında tecrübeli,iletişim yeteneği güçlü yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm mezunları kamuda ve özel sektördeki işletmelerde çeşitli idari kadrolarda görev alabilirler.Mezunlar, “Bilgi Yöneticisi” ya da “Bilgi Yönetimi Kurucusu” olabilmek için eğitimlerine yüksek lisans seviyesinde de devam edebilirler. 53

54 İŞLETME ENFORMATİĞİ TM-1
Enformatik,işletme içerisinde gerekli bilgi akışının düzenlenmesi,bilgi işlem yoluyla işlenmesi,yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanım bilgisinin verildiği bir bilim dalıdır.bölüm bilgisayar mühendisliği ve işletmenin bir bileşimi gibi düşünülebilir.Bölüm öğrencilerine,sorunların bilgisayar yoluyla çözümlenebilmesi için gerekli sistemler,yöntemler,programlar uygulamalı olarak öğretilir. Mezunlar, işletmelerde bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde Muhasebe,Finansman,Bütçe ve Pazarlama gibi departmanlarda bilgi akışının düzenlenmesi ve bilgisayar aracılığı ile kontrolü,işlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler.özellikle özel sektördeki banka ve işletmelerde iş bulabilmektedirler. Enformatik Türkiye’de gelişmeye oldukça açık alanlardan biridir. 54

55 KAMU YÖNETİMİ TM-2 Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler “Kamu Yöneticisi” unvanı alırlar.Mezuniyetten sonra yapılan stajın konusuna göre, pozisyonlarına göre "Kaymakam" "Müfettiş" gibi unvanlarla görev alırlar. Bu mesleklerin stajlarına kabul edilebilmek için açılan sınavda başarılı olmak gerekir. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. Bu alanın açıköğretim programı da bulunmaktadır. 55

56 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ YGS-6
Konaklama işletmeciliği,oteller,tatil köyleri ve restoranlar gibi çok çeşitli hizmetler veren turistik yerleri yönetebilecek,yabancı dil bilen,sevk ve idare yeteneğine sahip personel yetiştirme alanında eğitim veren bir bölümdür.Amaç turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmektir.teorik ve pratik eğitimler verilir. Bölümde,güzel sanatlar,genel turizm bilgisi,işletme,yiyecek- içecek üretimi ve servisi,muhasebe,ekonomi,yönetim organizasyonu,iş hukuku,rekreasyon,pazarlama,araştırma yöntemleri,alternatif turizm,otel otomasyonları,insan kaynakları yönetimi,ülkeler ve kültürleri gibi dersler okutulur.Yabancı dil eğitimi oldukça önemlidir. Bölüm mezunları,konaklama işletmelerinde,seyahat acentelerinde, turizmle ilgili kamu ve özel sektörde iş imkanına sahiptirler.Meslekte ilk zamanlar resepsiyon memuru,barmenlik gibi bölümlerden başlanarak, zamanla idarecilik statüsüne ulaşılabilir.İyi derecede yabancı dil bilen,donanımlı mezunlar doğrudan idarecilik de yapabilirler. 56

57 KÜLTÜR YÖNETİMİ TS-1 Kültür Yönetimi Programı, geleceğin kültür profesyonellerini yetiştirmeyi; öğrencilere her türlü kültür ürün ve etkinliğinin tasarlanması, yürütülmesi, pazarlanması ve tüketiminin yanı sıra bu süreçlerin organizasyonu ve yönetimi için gerekli donanımı sağlamayı amaçlamaktadır. Ders programıyla, öğrenciler işletme bilgisi, iletişim ve yönetim becerileri kadar kültürün çok çeşitli ve zengin uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadırlar. Kültür alanında çalışan çeşitli kurumlarda, yöneticilik başta olmak üzere kurumsal iletişim ve sponsorluk gibi pozisyonlarda çalışabilecek olan Kültür Yönetimi mezunlarının iş alanlarından bazıları; özel sektör ve kamuya ait kültür kurumları, festival organizasyonları, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kültür kurumları, kültür amaçlı sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, film prodüksiyon ve dağıtım şirketleri, fuarlar, spor kulüpleri, yayın şirketleri, ulusal ve çok uluslu müzik şirketleridir. 57

58 KÜRESEL VE ULUSLARASI İLİŞKİLER TM-2
Küresel ve uluslararası ilişkiler programında, uluslararası politika, diplomasi, strateji ve güvenlik, ekonomi politik konularına özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Küresel ve uluslararası ilişkiler programı sadece ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde UOLP-SUNY Binghamton programı olarak sürdürülmektedir. Bu bölüme girmek isteyenlerin sözel ve analitik yetenek sahibi, dünya politikasıyla ilgili, insanlarla iyi iletişim kurabilen, farklı kültürlere açık kimseler olmaları beklenir. Yabancı dil bilgisi mesleki açıdan çok önemlidir. Küresel ve uluslararası ilişkiler programını bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Mezunlar biri eğitim gördükleri Türkiye’deki üniversite, diğeri New York Eyalet Üniversitesi’nden (SUNY) olmak üzere iki ayrı lisans diploması alırlar. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde okuma, yüksek lisans yapma ve iş bulma konularında imkânları olur. Mezunların çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet daireleri olmak üzere, uluslararası örgütler, bankacılık sektörü basın-yayın kuruluşları gibi farklı alanlar yer alır. 58

59 LOJİSTİK YÖNETİMİ TM-1 Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Müşteri memnuniyetinin modern işletmeciliğin esaslarından biri haline gelmesi ile birlikte lojistiğin hedefi de doğru ürünü, doğru zamanda doğru maliyette müşterinin kullanımına sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve globalleşen dünyada hassasiyetini ve kalıcılığını gittikçe güçlendirmektedir. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmenin ötesinde, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemektedirler. Bu program ile öğrencileri temel işletme, yönetim ve ekonomi bilgilerinin yanısıra lojistik konusunda gerekli olan sayısal ve sözel dersler ile bilgilendirmekte ve mezunların, firmaların lojistik departmanlarında, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda ve yurtiçi taşımacılık yapan işletmelerin önemli mevkilerinde yer almalarını sağlamaktadır. Lojistik sektörünün hızla gelişen bir iş alanı olması ve bu alanda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle, mezunların çalışma ve iş bulma olanaklarını oldukça geniştir 59

60 MALİYE TM-1 Programın Amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir. Bu alanda çalışmak isteyenlerin genel bir akademik yeteneğe,tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde de görev alabilirler. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilirler. 60

61 MEDYA ve İLETİŞİM TS-1 Medya ve İletişim Bölümü; iletişim alanında neden? sorusunun cevabını arayan, alanının teorik birikimine hakim; iletişim ve medya alanında ‘’nasıl?’’ sorusunun cevabını bilen, uygulama alanlarını yakından tanıyan, geleceğin medya profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kuramsal ve uygulama dersleri arasında bir denge sağlanmıştır. Bunun yanı sıra seçmeli dersler uzmanlaşma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Akademik kariyer yapmak amacında olan bir öğrenci seçmeli derslerde bu yönde bir tercih yapma imkanına sahip olacaktır. Sinema alanında çalışmak isteyen bir öğrenci ise bu alana yönelik dersleri alarak kendisini yetiştirebilecektir. Bu bölümün mezunları, Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Sinema, Habercilik gibi temel alanlarda görev alabilecekleri gibi iletişim yönetimi kapsamında değerlendirilebilecek birçok pozisyon için gerekli donanıma sahip olacaktır.

62 MEDYA ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ TS-1
Medya iletişim sistemleri programının amacı, radyo, televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Medya iletişim sistemleri programında öğrenim görmek isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, Türkçe’yi doğru ve etkili bir biçimde kullanabilen, sosyal bilimler alanında başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişimci ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Medya iletişim sistemleri programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, radyo ve televizyonlarda ve sinema sektöründe haber muhabiri, program yapımcısı, yorumcu ve araştırmacı olarak görev yaparlar. Radyo ve televizyonlarda görev yapanlar haber toplarlar, bunların doğruluğunu kontrol edip önem sırasına koyarlar, görüntü ve metinleri düzgün ve etkileyici bir biçimde sunulmak üzere düzenlerler; yorumcu olarak haberleri bütünleştirici ve anlamlandırıcı metinler hazırlarlar. Mezunlar, resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarında, sinema sektöründe görev alabilirler. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olanlar meslek liselerine gazetecilik ve iletişim alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler. Kitle iletişim araçları ve yöntemleri geliştikçe bu programlardan mezun olan elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır. 62

63 MODA TASARIMI YGS-5 Anadolu ünv. ve İzmir Ekonomi ünv. merkezi yerleştirmeyle; bu iki üniversitenin dışındaki üniversitelerde özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadırlar. Moda Tasarım bölümü, moda endüstrisinde tasarım sürecini planlayan,gereksinimlere uygun çözümler bulabilen,bilimsel araştırmalara dayalı,estetik değerlere sahip,özgün tasarımlar yapan tasarımcılar yetiştirmeye dönük eğitim veren bir bölümdür. Bölüm mezunları,moda trendleri ve giyim için koleksiyonlar,aksesuarlar,yaratırlar.Tasarımcılar, kendi çizgilerini yaratabilecekleri gibi araştırma,stil ve danışmanlık stüdyoları veya diğer firmalarla çalışmayı da seçebilirler. 63

64 MUHASEBE* YGS-6&TM-1 Muhasebe programının amacı, kamu ve özel sektör işletmelerinde gelir ve giderlerin hesaplanması ve denetlenmesine ilişkin yöntem ve teknikler konusunda eğitim yapmaktır. Bu programda matematik, genel muhasebe, işletme, finansman, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, envanter, bilanço gibi meslek dersler okutulur. Muhasebe programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip, yönergeleri anlayıp uygulayabilen, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir. Muhasebe programını bitirenlere “Muhasebeci” unvanı verilir. Muhasebeciler çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Mezunlar kamu ve özel sektörde, muhasebe ile ilgili alanlarda geniş iş bulma olanaklarına sahip oldukları gibi, özel muhasebe bürosu da kurabilirler. Bu alanın , yüksek okul ve açık öğretim programları da bulunmaktadır 64

65 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRT. YGS-6
Muhasebe ve finansman öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında işletme konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir. Muhasebe ve finansman öğretmenliği programını bitirenler “Muhasebe ve Finansman Öğretmeni” unvanı ile çalışırlar. Muhasebe ve Finansman öğretmenliği programını bitirenler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğrenim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilirler ya da varsa, kendi işletmelerinde çalışabilirler. 65

66 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YGS-5
Okul öncesi öğretmenliği programının amacı, 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Program mezunlarına, “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında henüz okula başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar. Okul Öncesi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na, diğer resmi kuruluşlara ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. Ülkemizde Okul Öncesi öğretmenlerine çok gereksinim vardır. 66

67 PSİKOLOJİ TM-3 Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde inceleyen,bireysel nitelikte davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan bir bölümdür. Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir. Bölümü bitirenler "Psikolog" unvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler. Psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde, görev almaktadırlar.Ayrıca reklamcılık,halkla ilişkiler,insan kaynakları alanlarında da çalışmaktadırlar. 67

68 RADYO, SİNEMA ve TELEVİZYON TS-1
Bölümler; Radyo ve Televizyon - 4 yıl, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 yıl, Radyo ve Televizyon Tekniği - 2 yıl, Radyo Sinema ve Televizyon yıl, Sinema ve Televizyon - 4 yıl, Sinema - 4yıl Radyo,Sinema ve Televizyon programının amacı;elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde okumak isteyenlerin, sözel yeteneği kuvvetli, kendini iyi ifade edebilen, yaratıcı, girişken, gözlem yeteneği gelişmiş, hareketli ve renkli ortamlarda işbirliği içinde çalışmayı seven ikna gücü yüksek kişiler olması gereklidir. Mezunlar stüdyo mühendisinin gözetimi altında radyo ve televizyon yönetiminin istediği görüntüyü veya ses düzenini, stüdyodaki alet ve araçları kullanarak sağlarlar. Bu programı bitiren adaylar, kameraman, senarist, yapımcı, sunucu olarak kamu ve özel sektör radyo ve televizyon kuruluşlarında, film yapım şirketlerinde rahatlıkla iş bulma olanağına sahiptirler. 68

69 REHBERLİK VE PSİK. DANIŞMANLIK TM-3
Rehberlik ve Psik. Danışmanlık, bireylerin gelişimini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörler ile baş edebilmelerine yardımcı olarak,kapasitelerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye ulaştırma,kendilerini geliştirebilecekleri eğitim programları ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanda çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle psikolojiye ilgi duyan,insanlara yardım etmeye ve anlamaya istekli, sabırlı,yaratıcı,problem çözme becerisine sahip kişiler olması gerekmektedir. Mezunları,Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda rehber öğretmenlik,yuva ve ana okullarda öğretmenlik ve yöneticilik,psikolojik danışma merkezlerinde ve çocuk mahkemelerinde psikolojik danışmanlık yapabilirler.Bunun yanı sıra özel şirketlerin eğitim ve insan kaynakları bölümlerinde uzman olarak çalışabilirler. 69

70 REKLAMCILIK TS-1 Bölümler; Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişim, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu programlarda okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, girişken, ikna gücü yüksek, yaratıcı kimseler olmaları beklenir. Reklamcılık ve piyasa araştırmaları yapan özel firmalarda görev alabilirler. 70

71 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ* YGS-6&TM-1
Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle iyi ilişki kurabilen, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı bireyler olmaları, ayrıca insanlara, yardım etmekten zevk duymaları gerekmektedir. Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere "Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)" unvanı verilir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar. Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır. 71

72 SANAT TARİHİ TS-2 Sanat tarihi programının amacı, Türkiye'de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır. Sanat tarihi programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir. Sanat tarihi programını bitirenler "Sanat Tarihçisi" ünvanı ile görev yaparlar. Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması için konferanslar verir, yayınlar yapar. Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak sanat tarihçileri geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarından, zaman zaman arazide çalışmak zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlarlar. Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. 72

73 SANAT YÖNETİMİ TS-2 Sanat yönetimi programı, müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve benzeri kurum ve etkinliklerde, sanatı toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır. Program, sanat tarihinden sanat kurumları işletmeciliğine, sanat eleştirisinden müze eğitim programları tasarlamaya dek uzanan geniş bir yelpazede dersler sunmaktadır. Öğrenciler mezun olduklarında, görsel sanatların ulusal ve uluslar arası düzeydeki kültürel ve ekonomik etkisini göz önünde bulunduran, yaratıcı ve disiplinler arası ihtiyaçlara cevap verebilecek bir donanıma sahip olmaktadırlar. 73

74 SERMAYE PİYASASI YGS-6 Sermaye piyasası ve borsada çalışacak, akademik altyapıya ve uzmanlığa sahip elemanlar yetiştirmeye yönelik bir bölümdür. Bölüm, yatırımcılara en nitelikli hizmetleri sunabilecek uzmanlar yetiştirmek amacıyla hukuk, iktisat, ekonomi, uluslar arası finans, uluslar arası borsalar gibi konuları da kapsayan bir içerik taşımaktadır. Mezunlar, başta İMKB, SPK ve aracı kurumlar olmak üzere, bankaların ilgili bölümleri ile diğer finansal kurumlarda, Merkez Bankası,Hazine, DPT gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.Ayrıca bölümde iktisat, işletme alanlarında verilen akademik eğitimin yanı sıra sektörel uzmanlık dersleri de verildiği için, söz konusu bölümlerin mezunlarının sahip oldukları iş olanaklarını da elde edebilirler.

75 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ YGS-6
Seyahat acentelerinde ve tur operatörlüğünde çalışmak üzere nitelikli,uzman personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde, Güzel Sanatlar, işletme, bilgisayar, muhasebe, ekonomi,tur operatörlüğü,yönetim organizasyonu,iş hukuku,acenta otomasyonu,insan kaynakları,ülkeler ve kültürleri gibi dersler okutulmaktadır. Mezunlar turizm acentelerinde,turizm ile ilgili kamu kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.birden fazla yabancı dili iyi düzeyde bilen adayların iş bulma ve işte yükselme olanakları oldukça fazladır.

76 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TM-2
Sınıf öğretmenliği programının amacı ilkokulların ihtiyacı olan öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlar,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının birinci kademelerinde ve özel okullarda görev almaktadırlar.

77 SİGORTACILIK YGS-6 Günümüzde insanların kendilerini ve değerli mal varlıklarını garantiye alması, zarara uğraması durumunda karşılığını alabilmesi ancak ödediği primlerle olasıdır. Sigorta konusunda işlemleri yürütebilecek elemanlara gereksinim vardır. Bölüm bu tür işlemlerin yapıldığı şirketlere, bankalara eleman yetiştirir. Mezunların iş bulma imkanları geniştir. Sigortacılık programına girmek isteyenlerin, sayısal yeteneğe, ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir. Sigortacılık programını bitirenlere "Sigortacılık Meslek Elemanı" ünvanı verilir.Başta sigorta şirketleri olmak üzere bankalar,aracı kurumlar,Merkez Bankası, Hazine,DPT gibi kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.sigorta acentesi açarak bağımsız çalışabilme olanakları vardır.Bunların yanı sıra bölümde iktisat ve işletme dersleri de verildiği için iktisat,işletme mezunlarının çalıştıkları alanlarda çalışabilmektedirler.

78 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YGS-6
Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı “ Hava Ulaştırma İşletmeciliği” nin amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanı ile görev alırlar.Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Sivil hava işletmecileri THY'de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler. Mezunlar Türk Hava Yolları ve Özel Hava Şirketlerine bağlı uçaklarda ve hava limanlarında çalışabilirler

79 SİYASET BİLİMİ TM-2 Uluslararası ilişkiler bölümünün kardeş programı olan Siyaset Bilimi’nde, tarih ve toplum bilim ağırlıklı bir müfredat uygulanmakta, öğrencilere Uluslararası ilişkiler, iktisat, karşılaştırmalı siyaset bilimi, siyasal kuram ve felsefe gibi derslerin yanı sıra Türkiye’nin son iki yüz yıllık değişimi ve evrimi öğretilmektedir. Bu donanımın yanında, öğrencilerin ortak İngilizce ve bilgisayar kullanımı ile ilgili becerileri de edinmiş olmaları beklenecektir.Bölüm tüm sosyal bilimlerle,özellikle de tarih,sosyoloji,psikoloji,hukuk ve ekonomi ile yakından ilişkilidir. Bölüm mezunları,İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında, siyasi partilerde, araştırma şirketlerinde, uluslar arası örgütlerde çalışabilmektedirler.Ayrıca özel sektörde işletme,iktisat bölüm mezunlarının çalıştıkları pozisyonlarda da çalışabilmektedirler.yabancı dil bilgisi,teknolojik gelişmeleri yakından takip etme,yüksek genel kültür gibi artı nitelikler mezunların iş bulma şansını arttıracaktır.

80 SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ TM-2
Bölüm,toplum içindeki insanların ve devletler içindeki toplumların birlikte nasıl yaşadıklarını ve çelişkilerini nasıl çözümlediklerini inceleyen bir disiplindir. Bölümde, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümü bitirenlerin çalışabilecekleri alanların sayısı oldukça fazladır. Başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, Maliye, Gümrük Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlar çalışma alanlarını oluşturur. Ayrıca Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomat olarak çalışabilirler. İşletme,iktisat,uluslar arası ilişkiler bölüm mezunlarının çalıştıkları alanlarda çalışabilmektedirler

81 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLŞK. TM-2
Bu bölümde uluslararası ilişkilerin tarihi, sistemin sosyal yaşama etkisi ile ekonomik ve hukuksal yapısı, siyaset çerçevesinde ele alınır. Bu bölümü bitirenlerin çalışacakları alanların sayısı fazladır. En başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere , İçişleri Bakanlığı, Turizm, Maliye, Gümrük Bakanlıkları gibi devlet kuruluşları ile özel kuruluşların(uluslar arası kuruluşlar dahil) çeşitli yönetim kademelerinde de görev aldıkları görülmektedir. Bu bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomat olarak çalışabilirler.

82 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TS-1
Bu bölüm; ilköğretim okullarının ikinci aşamasında Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi gibi derslerde, öğrencileri yetiştirecek bilgi donanımına sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. İnsan ve toplum bilimlerine ilgi duymak, üst düzeyde sözel yeteneğe sahip olmak, düşüncelerini başkalarına etkili biçimde aktarabilmek, iyi iletişim kurabilmek ve öğretmekten hoşlanmak, bu meslek için gereken özelliklerdendir. Mezunlar, ‘‘Sosyal Bilgiler Öğretmeni’’ unvanı alırlar. Resmi ve özel ilköğretim okullarında, özel dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

83 SOSYAL HİZMETLER*YGS-5&TM-3
Sosyal Hizmet uzmanı Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konularında yardımcı olan kişidir.Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür, Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmelerini sağlar, durumlarını izler, Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere, para, gıda, giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır, Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur. Sosyal çalışmacı olmak isteyenlerin; kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan, konuşma ve ikna kabiliyeti olan, başkalarının duygularını anlayabilen, insanların refahına ilgi duyan, kimseler olmaları gerekir. Sosyal çalışmacılar genellikle büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman sıkıntı içindeki insanların ikametgahında görüşme yapabilirler. Meslek elemanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzurevi) açma hakları da vardır.

84 SOSYOLOJİ TM-3 Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji bölümünü bitirenler "Sosyolog" unvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT,Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar.

85 SÜMEROLOJİ TS-2 Sümeroloji programında M.Ö yılının ortalarından İsa'nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya'da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih ve kültür tarihleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Mezunların, müzelerde çalışma imkanları mevcuttur.

86 TARİH TS-2 Programın amacı; insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir eğitimdir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve hızla gelişmekte olan toplumsal, siyasal olayların oluşumları ve ilişkileri üzerinde araştırma ve eğitim yapmaktır. Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin Arapça, Farsça, Osmanlıca dillerinin yanında ayrıca yabancı dilde bilmeleri başarıları açısından iyi olur. Mezunlara “Lisans Diploması” ve “Tarihçi” unvanı verilir. Eğitim mezunları ve öğretmenlik formasyonu alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerin tarih bölümlerinde istedikleri alanda araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Osmanlıcayı iyi bilenler arşivci yada eski döküman tasnif elemanı görevlerinde çalışabilirler.

87 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TS-2
Programın amacı; orta dereceli okul öğrencilerine kendi okul programlarında yer alan tarih konularıyla ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmakla görevlidirler. Tarih bölümü derslerinin yanı sıra program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır Mezunları, özel ve resmi orta dereceli eğitim kurumlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

88 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK* YGS-6&TM-1
Turizm sektörünün çeşitli kademelerinde çalışabilecek yüksek nitelikli eleman yetiştiren bir bölümdür. Bölümde,genel turizm bilgisi,işletme,yiyecek- içecek üretimi ve servisi, muhasebe, ekonomi, yönetim organizasyonu, iş hukuku, rekreasyon, pazarlama,araştırma yöntemleri,alternatif turizm,otel otomasyonları,insan kaynakları yönetimi,ülkeler ve kültürleri gibi dersler okutulur.Yabancı dil eğitimi oldukça önemlidir. Mezunlar turizm acentelerinde,turizm ile ilgili kamu kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.birden fazla yabancı dili iyi düzeyde bilen adayların iş bulma ve işte yükselme olanakları oldukça fazladır.

89 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TS-2
Programın amacı; Türk dilinin yapısını, kaynağını, başka dillerle ilişkisini araştırmak, fonetik anlam, gramer ilkelerini uygulayarak dilin gelişmesini incelemek, sözcüklerin, eklerin, takıların kaynaklarını, gelişme ve değişmeleri konusunda çalışacak elemanlar yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.. Bu programı tercih edenlerin, sözel yeteneği güçlü, araştırma ve bilimsel çalışmalara ilgisi olan, düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilen, okumaktan hoşlanan ve okuduklarını çözümleyip yeni sentezler oluşturabilen kişiler olmaları gerekir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

90 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TS-2
Programın amacı; orta öğretim kurumlarının lise kısımlarında Türk dili ve edebiyatı konularında eğitim verecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Türk Dili ve Edebiyatı bölüm derslerinin yanı sıra program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Mezun olan öğrencilerin, devlete ve özel sektöre ait eğitim kurumlarında kolaylıkla iş bulma imkanları mevcuttur.

91 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TS-2
Programın amacı; gerçekleştirilmesi düşünülen sekiz yıllık kesintisiz eğitimin 6, 7 ve 8. sınıflarında Türkçe dersi verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Bu bölümü seçenlerin, sözel yeteneğe sahip, düşüncelerini sözlü ya da yazılı ifade edebilen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca başkalarıyla iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, sabırlı olma, öğrenme ve öğretmekten hoşlanma ve sosyal bilimlerle ilgili olma bölümün gerektirdiği özellikler arasındadır. Mezun olanlar, ilköğretim okullarında, ihtiyaç duyulan yerlerde liselerde ve özel eğitim kurumlarında görev alabilmektedir.Ayrıca yabancı dil bilenler yurtdışında Türklerin yaşadığı yerlerde ya da Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve koordinasyon içerisinde olan ülkelerde görev alabilirler.

92 ULUSLAR ARASI FİNANS* YGS-6&TM-1
Uluslararası finans alanındaki gelişmeleri inceleyerek bu gelişmeler ışığında teoriyi ve pratiği birleştirerek izleyen bir bölümdür.Bölümün amacı,finansal işletmelerin uluslararası finans alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayabilecek çözümler üretebilen kişiler yetiştirmektir. Bölüm mezunları, ulusal düzeyde büyük ve orta ölçekli şirketlerde ,finansal kurumlarda veya Türkiye’de faaliyet gösteren uluslar arası şirketlerde finansal analist,muhasebe yöneticisi,stratejik planlama yöneticisi olarak çalışabilirler. Not: Uluslar arası finans bölümü şimdilik sadece vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır.

93 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TM-2
Uluslararası ilişkiler alanında araştırma ve öğretim yapan bir bölümdür. Bölümün amacı devletler arasındaki olaylar ,ilişkiler,bunların geçirdiği evrelerin tarihsel ve sosyo-ekonomik olarak incelenmesi,bu bağlamda da ülkemizin uluslararası platformdaki yeri ve bunun nasıl daha iyi noktalara taşınabileceği konusunda,nitelikli kişiler yetiştirmektir. Uluslar arası ilişkiler bölümünde, Temel Siyaset Teorileri, Devletin Siyasi Gelişimleri,Türkiye’nin Sosyal, Ekonomik, Hukuksal Yapısı ve bu yapının işleyişi ile ilgili dersler okutulmakta ve Türkiye’nin uluslararası platformdaki konumu,önemi ve sosyo-politik sorunları ele alınmaktadır. Bu bölümü seçmeyi düşünen öğrencilerin sosyal bilimlere ilgisi yüksek,sürekli okumaya araştırmaya meraklı,olayları farklı yönlerden değerlendirebilen,ulusal ve uluslararası olayları,gelişmeleri yakından takip eden,yeniliklere açık kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlar,Dışişleri Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı,Turizm,Maliye ve gümrük Bakanlıkları gibi devlet kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin çeşitli yönetim düzeylerinde görev alabilirler.

94 ULUSLARARASI TİCARET* YGS-6&TM-1
İşletmelerin uluslararası ticaret konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerine yanıt vermek Uluslararası Ticaret Bölümü'nün temel amacını oluşturmaktadır. Ders programında, matematik, ekonomi, hukuk ve işletmecilik ile ilgili temel konular yanında, Dış Ticaret, Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar, Dış Ticaret Finansmanı, Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri ve AB Ticaret Hukuku gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bu bağlamda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

95 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ* YGS-6&TM-1
Bilişim(bilgisayar) sistemleri ile elde edilen bilgileri yönetimsel ve ekonomik sorunların çözümüne uygulayabilecek eğitimi veren bir bölümdür.işletme ve bilgisayar eğitimlerini bir arada veren bir eğitim uygulanmaktadır. Bilgisayar programlama,sistem tasarımı,veri tabanları ve veri iletişimi gibi bilişim konuları ve organizasyon,ekonomi,pazarlama,finans gibi konuları kapsayan bir eğitim verilmektedir. Bölüm mezunları “Yönetim Bilişim Uzmanı” unvanı alırlar.Mezunlar çeşitli resmi ve özel kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde,yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında çalışabilmektedirler. Mesleğin iş bulma olanakları fazla ve geleceği oldukça parlaktır.

96 ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ YGS-4
Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar; zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Zihinsel engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin, sabırlı olmaları ve özürlülere yardım etmekten mutluluk duymaları gerekir. Bunun yanında insanlarla çalışmayı sevmek, güçlü bir kişiliğe sahip olmak, yaratıcılığını kullanabilmek de gerekli özellikler arasındadır. Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir. 96


"MESLEK TANITIMLARI EA-SÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları