Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spor, büyüme ça ğ ındaki çocuklar için hem bedensel sa ğ lık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sa ğ lı ğ ı bakımından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spor, büyüme ça ğ ındaki çocuklar için hem bedensel sa ğ lık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sa ğ lı ğ ı bakımından."— Sunum transkripti:

1

2

3 Spor, büyüme ça ğ ındaki çocuklar için hem bedensel sa ğ lık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sa ğ lı ğ ı bakımından yararlı ve gereklidir. Spor yapmayan, dengesiz beslenen çocuk ve gençlerin sa ğ lıklı bir gelişim süreci geçirmeleri zordur. Bir çok spor dalında şampiyonlukların giderek daha küçük yaşta sporcular tarafından kazanıldı ğ ını görmekteyiz. Başta jimnastik sporu olmak üzere; birçok spor dallarında çok belirgin olarak çok genç yaştaki sporcuların üstün başarı elde ettikleri günümüz sporunun bir gerçe ğ idir.

4 Çocuk ve gençler açısından spor fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip oldu ğ u yerini sa ğ lamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi ö ğ renir. Sporun bu önemli özellikleri göz önüne alınarak, bir çok ülke okullarında beden e ğ itimi ders saatine ve ders kapsamına gerekli önem gösterilmiş, e ğ itimin genel ve özel amaçlarının bir kısmı, beden e ğ itimi dersleriyle verilmeye çalışılmıştır. Bu do ğ rultuda, bazı Avrupa ülkelerinde, ilkokullardaki beden e ğ itimi dersi haftada 6 saati bulurken, ülkemizde bu süre 2 saattir

5

6 Çocuk ve gençlerin sa ğ lıklı büyüyebilmesi için spor yapması gereklidir. Büyümenin hızlı oldu ğ u dönemlerde çocu ğ un bedeni çok de ğ işken bir yapıya sahip oldu ğ undan, genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede, spor önemli bir rol oynar.

7

8 Düzenli spor yapma alışkanlı ğ ı çocukluk yaşlarında kazanılır. Yapılan araştırmalar, okul ça ğ ındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlı ğ ı kazandırıldı ğ ı takdirde, bunun ileriki yıllarda da devam edebildi ğ ini göstermiştir. İ leriki yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlı ğ ı kazanmak zordur. Bu nedenle sa ğ lıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır. Çocukluk ça ğ ındaki hareketlilik erişkin yaşlardaki yaşam tarzının belirlemesi yönünden önemlidir. Hareket alışkanlı ğ ı çocukluk yaşlarında kazanılır ve bir yaşam biçimi olarak yerleşik nitelik alır.

9

10 ÇOCUK 5 YAŞINA GELD İĞİ NDE Yön kavramı gelişir, desteklenmelidir Bu dönemde çocuk çevresine uyum sa ğ lamaya başlar. Kendisini biraz daha tanımaya başlar, tutarlılık ve kararlılık kavramlarını anlayarak bunlara gereksinim duyar. Evine, anne ve babasına ba ğ lılı ğ ı ve ba ğ ımlılı ğ ı sürmektedir, buna karşılık çevresini de genişletmek ister. Yine bu dönemde yön kavramı gelişmeye başladı ğ ı için desteklenmelidir. Tutarlı davranışlar onu güvenli kılar, oyunsa en temel gereksinimidir.

11 Spora başlamak için uygun dönemdir 5 yaş, spora başlamak için oldukça uygun bir dönemdir. Ancak bu dönemde çocu ğ un oyuna olan gereksinimi üst seviyelerde oldu ğ u için oyun a ğ ırlı ğ ı daha belirgin spor faaliyetleri seçilmelidir. Aşırı yorgunluk ve bitkinli ğ e neden olacak çalışmalar, bedensel gelişim kadar ruhsal ve zihinsel gelişimi de olumsuz etkileyecektir. Ö ğ renmeye en açık olunan 5 yaş döneminde tek yönlü yo ğ un u ğ raşlardan da kaçınmak gerekir çünkü, bu tür u ğ raşlar kişili ğ in çarpık gelişmesine neden olabilir. Yo ğ un yarışmalarsa çocu ğ un dengesini bozar, gelişimini aksatır. Herkesin bir nedenle kazanaca ğ ı yarışma türleri destekleyici ve yüreklendirici olmaktadır. Bu yaşlardaki kırgınlıkların kalıntıları ileri yaşlara taşınır.

12

13 Beslenme Spor yapan çocukların enerji gereksinimleri karşılanmalıdır. Bazı spor türlerinde kilo kontrolü ve düşük beden a ğ ırlı ğ ı önemli olmaktadır. Bu spor türlerinde formunu koruyabilmek için, çocukların beslenmesi bozulmaktadır. Büyüme ça ğ ında çocukların demire gereksinimleri fazladır. Sporcuların özellikle kırmız et ve demir içeren di ğ er gıdaları tüketmeleri önerilmelidir. Kalsiyum içeren gıdalar sporcular tarafından az tüketilir. Sa ğ lıklı kemik gelişimi için gerekli olması nedeniyle, günlük beslenmede yeterince kalsiyuma yer verilmelidir.

14

15 Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın olumlu etkileri · Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması · Aktif yaşam biçimi kazandırılması · İ leride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma · Vücut sa ğ lı ğ ının olumlu etkilenmesi · Fiziksel uygunluk sa ğ lanması · Aşırı kilo alımının önlenmesi · Kemik yo ğ unlu ğ unun artırılması · Fiziksel yeteneklerin gelişimi · Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve de ğ erlendirme · Entelektüel gelişime katkı sa ğ lama

16 · Kişisel ve sosyal gelişime katkı sa ğ lama · Kendine güveni geliştirme · Yaratıcı do ğ al yetenekleri geliştirme · Stresle baş edebilme yetene ğ ini kazanma · Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi hissetme, · Bir konuya yo ğ unlaşma (konsantrasyon) yetene ğ ini kazanma · Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı ö ğ renme, zaman yönetimi becerisi kazanma, zorluklarla mücadele yetene ğ i kazanma, takım çalışmasını ö ğ renme gibi birçok olumlu kişilik özellikleri kazanma; · Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme

17

18 Dikkat Edilmesi Gerekenler A İ LELER İ Ç İ N... - Aile bireyleri, çocukların katılımları açısından bir örnek oluşturacak şekilde spor yapmalı veya kendileri de fiziksel olarak etkinlikte bulunmalıdır. - Çocukların spora katılımları desteklenmeli, ödüllendirilmeli ve ilgi gösterilmelidir. ANTRENÖRLER İ Ç İ N... - Spora katılacak çocukların sadece kronolojik yaşı de ğ il, olgunluk, vücut yapısı, yetenek ve cinsiyetleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmaları ve çalışma programlarının ona göre hazırlanması gerekir. - Antrenmanlar çocu ğ un yukarıda belirtilen özelliklerine göre planlanmalı, yetene ğ ini geliştirecek ancak yaralanmalara yol açmayacak yöntemlerle sürdürülmelidir.

19 OKUL YÖNET İ C İ LER İ İ Ç İ N... -Spor teşkilatı ve kulüpler ile okul sporu sisteminin işbirli ğ ine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. -Çocukların oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayacak planlamalar yapılmalıdır. - Beden e ğ itimine paralel olarak sa ğ lık e ğ itimi müfredatında gelişmeler yapılması gerekmektedir. -Okul dışı etkinliklerin arttırılması sa ğ lanmalıdır. -Çocuk ve gençlerin spor alanları ve salonlarına ulaşımları ve tesisleri kullanımları kolaylaştırılmalıdır.

20


"Spor, büyüme ça ğ ındaki çocuklar için hem bedensel sa ğ lık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sa ğ lı ğ ı bakımından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları