Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Professor Brett G. Scharffs Associate Dean for Research and Academic Affairs Francis R. Kirkham Professor of Law Associate Director, International Center.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Professor Brett G. Scharffs Associate Dean for Research and Academic Affairs Francis R. Kirkham Professor of Law Associate Director, International Center."— Sunum transkripti:

1 Professor Brett G. Scharffs Associate Dean for Research and Academic Affairs Francis R. Kirkham Professor of Law Associate Director, International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University Araştırma ve Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Francis R. Kirkham Hukuk Profesörü Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Merkezi J. Reuben Clark Hukuk Fakültesi, Brigham Young Üniversitesi I International Symposium: “Fighting Against Terrorism: Balancing Freedom and Security” Justice Academy of Turkey Istanbul, Turkey, October 30-31, 2013 Uluslararası Sempozyum: "Terörle Mücadelede Özgürlük ve Güvenliğin Dengesi" Türkiye Adalet Akademisi İstanbul, Türkiye, Ekim 30-31 2013

2 1.Some people are willing to commit crimes in the name of religion Bazı insanlar din adına suç işlemek için gönüllüdür 2.States have an obligation to protect their people from these crimes Devletlerin bu suçlara karşı kendi insanlarını (vatandaşlarını) koruması için yükümlülüğü vardır

3 Freedom Freedom Özgürlük Religious Freedom Din Özgürlüğü Group Autonomy Grup Özerkliği Security Security Güvenlik Personal Security Kişisel Güvenlik Public Safety Kamu Güvenliği

4 Freedom Özgürlük Article 18, UDHR: BM İHEB, Madde 18: “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion….” “Herkes, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkına sahiptir...” Security Güvenlik Article 3, UDHR: BM İHEB, Madde 3 “Every one has the right to life, liberty and security of person.” “Herkes, yaşam, hürriyet ve kişi emniyeti hakkına sahiptir.”

5 Freedom Özgürlük Religious Freedom Din Özgürlüğü Security Güvenlik Public Safety Kamu Güvenliği

6 1.Think in terms of tradeoffs Değişim (denge) açısından düşünme Values in opposition Karşılıklı Değerler Either/or choice “Ve/ya” seçimi 2.Tendency to defend absolutist positions Mutlakiyetçi pozisyonları savunmak eğilimi 3.Assumes values are commensurable Değerlerin eşit olduğunu Kabul etmek Each thing has some sort of weight Her şeyin bir ağırlığı vardır

7 1.Color perception Renk algısı 2.Recipe Yemek tarifi 3.Illumination Aydınlatma (izah etme) 4.Cord or braided ropeKordon veya örgülü ip

8 1.Color perception Renk algısı Objective (the thing perceived) Objektif (algılanan şey) Subjective (the observer) Subjektif (gözlemci) Relative (light) İlgili (ışık)

9 2.Recipe Yemek Tarifi Goal ≠ Maximize each ingredient Hedef ≠ Her bir içeriği en üst düzeye çıkarın Goal = Ingredients İçerikteki malzemeler Hedef = Proportionsoranları Relationships ilişkiler Order sipariş Procedure yöntem (usul) Temperature sıcaklık

10 3.Illumination Aydınlatma Goal ≠ See each value in light of the other Hedef ≠ Her bir değeri diğer ışıkta görmek Goal = See each value in the light of the other diğer bilinen ışıkta her bir değeri görmek Hedef =Mutual illumination karşılıklı aydınlatma Sources of light, rather than a yardstick of measurement Ölçme ayarı yerine ışığın kaynağı

11 4.Cord or braided ropeKordon veya örgülü ip Intertwined strands İç içe geçmiş ipler Prefer stronger strands Daha güçlü ipi tercih etmek Strands stronger together İpler birlikte daha güçlü Strong and resilient Güçlü ve dayanıklı Flexible Esnek No tradeoff between strands İpler arasında takas yok

12 Goal = Hedef = To identify strategies to strengthen strands of both freedom and security Özgürlük ve güvenlik ipliklerini birlikte güçlendirmek için stratejiler belirlemek 10 strategies for strengthening the cords of security and religious freedom Güvenlik ve din özgürlüğü kablolarının güçlendirilmesi için 10 strateji

13 1.Distinguishing between groups and individuals Gruplar ve bireyler arasında ki farkı görmek Temptation to blame group Grubu kınamak için ayartmak Stereotyping Ön yargı Genocide Soykırım Group solidarity Grup dayanışması Inadvertently bolster standing of extremists Aşırıya kaçan grupları kasd olmadan desteklemek

14 2.Utilizing existing legal categories Mevcut yasal kategorilerden faydalanmak Temptation to create new criminal categories Yeni suç kategorileri oluşturmak için ayartmak Appear responsive Duyarlı Gözükmek Unintended consequences İstenmeyen sonuçlar Existing legal categories Mevcut yasal kategoriler Murder Cinayet Insurrection Ayaklanma Fraud Dolandırıcılık Treason Vatan hainliği Conspiracy Komplo

15 3.Avoiding all-or-nothing approach to thinking about religion Din hakkında ya hep ya hiç düşünme anlayışından kaçınmak Rik Torfs (Belgian law professor): Two extremes Rik Torfs (Belçika hukuk profesörü): İki uç nokta Religion doesn’t matter (is nothing) Din önemli değil (hiç bir şeydir) Religion is all that matters (is everything) Din hep ilgilidir (her şeydir) Permissible institutions or manifestation of religion or beliefs İnançlar ya da dinin göstergesi veya kurumlarına izin verilmesi

16 4.Registering religious groups Dini grupları kayd altına alma Legal entity status Tüzel kişilik statüsü Place of worship İbadet yeri Receive and spend money Para almak ve harcamak Charitable and humanitarian work Hayırsever ve insani çalışma Teach beliefs inançları öğretmek Publish and disseminate information Bilgileri yayımlamak ve yaymak

17 4.Registering religious groups Dini grupları kayd altına alma Consequences of refusing to recognize religious groups Dini grupların tanımayı reddetmenin sonuçları Those that care about the law are thwarted Yasalara uyduğu için engellenmiş olanlar Those that don’t care about the law go underground Yasalara uymayıp yer altına inenler

18 5.Respecting institutional autonomy of religious communities Dini cemaatlerin kurumsal özerkliğine saygı Autonomy of the state Devletin özerkliği Autonomy of religious groups Dini grupların özerkliği Gratitude and loyalty Minnet ve bağlılık

19 6.Treating religious groups equally Dini gruplara eşit davranmak Including non-believers İnançsızlar da dahil olmak üzere Favorable treatment of some groups fosters inequality and jeopardizes freedom of religion of disfavored groups Bazı gruplara ayrıcalık tanımak eşitsizliği besler, ve adil davranılmayan grupların din özgürlüğünü tehlikeye atar Second class citizens İkinci sınıf vatandaş Resentment İçerleme Discrimination Ayrımcılık Social ostracism Sosyal sürgün Violence and separation Şiddet ve ayırma

20 7.Anticipating unintended consequences of repression Baskının istenmeyen sonuçlarını tahmin Enhance legitimacy of extremists (martyr syndrome) Aşırılığa kaçanların meşruiyetini (şehit sendromu) artırmak Racial or religious profiling Irki ya da dini profili incelemek

21 8.Looking for non-juriscentric approaches Hukuki olmayan yaklaşımlar aramak Education Eğitim Risk of overreacting Aşırı tepki riski

22 9.Enhancing communication İletişimi güçlendirmek Between the state and religious groups Devlet ve dini grupların arasında Among religious groups Dini grupların arasında

23 10.Differentiating society’s interests from those of ruling political coalition İktidara sahip olan siyasi koalisyondan toplumun çıkarlarını ayırd etmek U.S. civil rights movement ABD: sivil haklar hareketi

24 Resist temptation to think of security and freedom as values necessarily in conflict, engaged in zero-sum game of balancing Güvenlik ve özgürlük değerlerinin çatışma içinde olması gerektiği düşüncesinin ayartmasına (yanlışlığına) karşı koymak, ve toplamda sonucu sıfır olan oyun dengesine de (karşı çıkmak)

25 Freedom and Security are two strands in social cords that bind together good societies Özgürlük ve Güvenlik birlikte iyi toplumları bir arada tutan ve bağlayan iki ipli sosyal kablolardır Security Freedom

26 Strive to identify strategies to strengthen both strands Her iki ipi de güçlendirmek için stratejiler belirlemeye çalışıyoruz Goal = Create cords that are strong, flexible and resilient Hedef = güçlü, esnek ve dayanıklı kabloları oluşturma Security Freedom

27 Professor Brett G. Scharffs Associate Dean for Research and Academic Affairs Francis R. Kirkham Professor of Law Associate Director, International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University Araştırma ve Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Francis R. Kirkham Hukuk Profesörü Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Merkezi J. Reuben Clark Hukuk Fakültesi, Brigham Young Üniversitesi I International Symposium: “Fighting Against Terrorism: Balancing Freedom and Security” Justice Academy of Turkey Istanbul, Turkey, October 30-31, 2013 Uluslararası Sempozyum: "Terörle Mücadelede Özgürlük ve Güvenliğin Dengesi" Türkiye Adalet Akademisi İstanbul, Türkiye, Ekim 30-31 2013


"Professor Brett G. Scharffs Associate Dean for Research and Academic Affairs Francis R. Kirkham Professor of Law Associate Director, International Center." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları