Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ T.C IĞDIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ T.C IĞDIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ T.C IĞDIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2

3 Hava, insan ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km’dir. Bunun sadece 5 km’si canlıların yaşamasına elverişlidir. Havada bulunan gazları üç grupta toplayabiliriz: I. Havada devamlı olarak bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar) II. Havada devamlı olarak bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon) III. Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-Hava Kirliliği ve Kontrolü Zehra ARAT YILMAZ

4 Hava Kirliliği Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.

5 Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3’e ayırabiliriz; a) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma gayesiyle, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açmaktadır. b) Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. c) Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürt içeren yakıtların kullanılması hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

6 İLİMİZDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ * İlimizin topoğrafik yapısı. İlimizin etrafı yüksek dağlarla çevrili, çanak şeklinde bir il olduğundan, dağlar ilde hava sirkülasyonuna izin vermemektedir. * Enversiyon (Sıcaklık terselmesi) *Rüzgâr hızı, yağış oranı ve nem oranının çok düşük olması *Rüzgar erozyonu

7 DİĞER SEBEPLER *Kış dönemi öncesi baca temizlik ve bakımlarının yaptırılmaması, *Kalorifer kazanının usulüne uygun olarak yakılmaması, *Kalorifer kazanlarının ehliyetsiz kişiler tarafından yakılması, (yurt dışından gelen kişiler) *Kalorifer ve sobalarda naylon, poşet ve kömür torbalarının da yakılması

8 ÖLÇÜM SONUÇLARI İlimizde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yapılmaktadır. www.havaizleme.gov.trwww.havaizleme.gov.tr adresinden takibi yapılabilmektedir.

9 Tablo:Iğdır İli 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 Kış Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Ortalaması ParametreSO2 µg/m3PM10µg/m3 Standart (2008-2009 kış dönemi ortalaması) 225178 Iğdır İli 2008-2009 kış dönemi ortalaması 19225 Standart (2009-2010 kış dönemi ortalaması) 200156 Iğdır İli 2009-2010 kış dönemi ortalaması 39157 Standart (2010-2011 kış dönemi ortalaması) 175134 Iğdır İli 2010-2011 kış dönemi ortalaması 28179 Standart (2011-2012 kış dönemi ortalaması) 150122 Iğdır İli 2011-2012 kış dönemi ortalaması 19127

10 HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kükürtdioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir. Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının % 5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bunun ise küresel ısınmaya yol açtığı bilinmektedir.

11 KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da Küresel Isınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe edilmektedir.

12

13 Asit Yağmurları *Çeşitli endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma gayesiyle kullanılan yakıtlar, fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller ile egzoz gazları havayı kirletmekte ve kükürtdioksit (SO2), azotoksit (NO), hidrokarbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit yağmurlarını oluşturmaktadır. Asit Yağmurlarının Zararları: *Asit yağmurları; göl ve akarsularda asit dengesini bozarak, tüm canlıları etkilemekte, hatta bazı türlerin ölümüne yol açmaktadır. *En büyük etki ormanlar üzerinde görülmektedir. Asidik yağışlar, ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engellemektedir. *Yeryüzüne inen asit yağmurları, suya ve toprağa geçerek yapı- larını değiştirmekte, bunun sonucunda da toprak ve suyla ilişkide olan canlılar zarar görmektedir.

14 Ozon Tabakası. Ozon yoğunluğunun ultraviyole ışınlarını tutma görevini yapamayacak kadar azalması,“ozon tabakasının delinmesi” olarak adlandırılmaktadır. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda; UVb radyasyonu artmakta ve insanların bağışıklık sistemleri zarar görmekte, görme bozukluğu ve deri kanserine yol açmaktadır.

15 Hava Kirliliğini ve Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkilerini Gidermek Amacıyla İlimizde Uygulananlar; *İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda ilimizde kullanılacak yakıt kriterleri, kalorifer yakma saatleri, yakma teknikleri belirlenmektedir. 26.09.2012 tarih ve 2012/07 No’lu MÇK Kararı alınmıştır. *Alınan bu kararın uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz elemanları ve Belediye Zabıta Müdürlüğü personelinden denetim ekibi oluşturulmuş olup, kömür satıcıları, ev, işyerleri ve Kamu Kurum Kuruluşlarının denetimleri yapılmaktadır. 2011-2012 kış sezonunda 137 bina, kamu kurum ve kuruluşu ve işyerinde denetim yapılmıştır.

16 İlgili kurumlarla Yine 2012-2013 kış sezonunda daha etkin bir şekilde denetimleri sürdürmek için komisyon oluşturulmak üzere, ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak komisyon üyesi personel talebinde bulunulmuştur. Komisyonda Müdürlüğümüz teknik personeli, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Belediye Başkanlığı,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli görev alacaktır.

17 2011-2012 kış sezonunda 30 adet ve 2012-2013 kış sezonu başında geçtiğimiz ay içerisinde 30 adet katı yakıt satıcısında denetim yapılmıştır. İl Müdürlüğümüzce, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yakıt alımları esnasında, ihaleye konu ithal kömürlerinden numune alınarak, analize gönderilmektedir. 2011-2012 kış döneminde 20 Adet kurumdan numune alınmış ve analize gönderilmiştir.

18

19

20

21

22 *Denetimler esnasında Müdürlüğümüz personeli tarafından, kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması, kazan ve baca temizlik ve bakımlarının yaptırılması, kömür torbalarının yakılmaması, ateşçi belgesi olmayan kişilerin kurslara katılarak eğitim almaları konularında gerekli uyarılar yapılmaktadır. *Müdürlüğümüzce bastırılan “Hava Kirliliği Önleme Broşürü” ve “Kalorifer Yakma Talimatnamesi” tüm ilimize dağıtılmaktadır. *Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılarak, kalorifer yakan kişilere yönelik olarak ateşleyici kursları sürekli hale getirilmiştir. 2011-2012 kış sezonunda toplam 227 kişiye sertifika verilmiştir. 2012-2013 sezonu için şu an itibariyle 132 kişi kurslara kayıtlı olarak görülmektedir.

23 Aylık olarak araçların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yaptırıp yaptırmadıklarının tespiti için araçlarda denetimler yapılmaktadır.

24

25

26

27

28 NODENETİM YAPILAN KURUM-KURULUŞLARKULLANILAN YAKIT 1Devlet Su İşleriFuel-oil (4 No’lu)Denetim 2Kara Yolları 184. Şube ŞefliğiFuel-oilDenetim 3Tapu Sicil MüdürlüğüAs-TayyibDenetim 4TEDAŞ –Aras EdaşAsDenetim 5Tarım Müdürlüğü (Halfeli Yolu)Er-YakDenetim 6Tapu Kadastro MüdürlüğüEr-YakDenetim 7Rehberlik Araştırma MerkeziTayyibDenetim 8Tarım Müdürlüğü (Dr. Sadık Ahmet Cad.)Fuel-oilDenetim 9Sağlık MüdürlüğüFuel-oilDenetim 10Sosyal Güvenlik KurumuFuel-oilDenetim 11Milli Eğitim MüdürlüğüEr YakıtNumune alındı. 12Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Çalpala)AsNumune alındı. 13Tuzluca Yüzüncü Yıl LisesiAkNumune alındı. 14Iğdır B-Tipi Ceza İnfaz Koruma KurumuAsNumune alındı. 15 Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müd. (Devlet Üretme Çiftliği) ErvaNumune alındı. 16İl Özel İdaresiAsNumune alındı. 17Besti Aydeniz Kız Teknik ve Meslek LisesiAdaNumune alındı. 18Ziya Gökalp İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 19Emniyet MüdürlüğüEr YakıtNumune alındı. 20Kurtuluş İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 21Hüsnü Özyeğin İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 22İnönü İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 23Ali Kamerli İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 24Yaycı İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 25Fatih İ.Ö.O.Er YakıtDenetim 26Iğdır ValiliğiAs-AkDenetim 27Iğdır Orman ve Su İşleri MüdürlüğüErvaDenetim 28Iğdır BelediyesiSafiDenetim 29Ticaret Meslek LisesiDetayDenetim 30Iğdır AdliyesiTayyibDenetim

29 31Ziraat BankasıAkDenetim 32Kültür Turizm MüdürlüğüErvaDenetim 33Sosyal Hizmetler MüdürlüğüErvaDenetim 34Halk Eğitim MerkeziErvaDenetim 35İl Halk KütüphanesiErvaDenetim 36Gençlik ve Spor MerkeziErvaDenetim 37İş-KurMazotDenetim 38Meteoroloji MüdürlüğüŞark KömürDenetim 39RektörlükAsDenetim 40Özel Kadın Doğum HastanesiFuel-oilDenetim 41TELEKOMFuel-oilDenetim 42Postane BaşmüdürlüğüFuel-oilDenetim 43ÖğretmeneviAs-ÖzkarDenetim 44TEDAŞFuel-oil (4 No’lu)Denetim 45İl Afet ve Acil Durum MüdürlüğüAsDenetim 46Halk Sağlığı LaboratuvarıAsDenetim 47Verem Savaş DispanseriAsDenetim 48Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek OkuluAsDenetim 49Iğdır Devlet HastanesiFuel-oilDenetim 50Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları HastanesiKlimalıDenetim

30 NONO DENETİM YAPILAN OTEL VE İŞ MERKEZLERİ KULLANILAN YAKIT 1Gold Yıldırım OtelErvaDenetim 2Dedemin OtelYılkarbonDenetim 3Özgrand Derya OtelBadem KabuğuDenetim 4Alp Engin OtelIsıDenetim 5Gimaş Alışveriş MerkeziSafiDenetim 6Otel YılayCeviz KabuğuDenetim 7Aras İş MerkeziSaadet-SafiDenetim 8Otel DilaraCeviz KabuğuDenetim 9Ekinci İş MerkeziKlimalıDenetim 10İMC İş HanıKlimalıDenetim 11Oba İş MerkeziKlimalıDenetim

31 NODENETİM YAPILAN BİNALARKULLANILAN YAKIT 1Güneş Apartmanı (24 Daire)Tayyib-ErvaDenetim 2Barış Apartmanı (24 Daire)Saadet -SafiDenetim 3Tunç Apartmanı (4 Daire)TayyibDenetim 4Ünsallar Apartmanı (30 Daire)IsıDenetim 5Hacı Murat Apartmanı (19 Daire)SafiDenetim 617. Ahmet Apartmanı (2 Daire)DetayDenetim 7H. Mehmet Apartmanı (2 Daire)DetayDenetim 8H. İsmet Apartmanı (10 Daire)SaadetDenetim 9Cevdet Apartmanı (20 Daire)Tayyib-SaadetDenetim 10Eller ApartmanıTayyibDenetim 11Gökçeler Apartmanı (5 Daire)Er YakıtDenetim 12Yasin Apartmanı (21 Daire)IsıDenetim 13Uğur Apartmanı (A/Blok -15 Daire)Isı-Safi-TayyibDenetim 14Uğur Apartmanı (B/Blok-10 Daire)IsıDenetim 15Şimşekoğulları Apartmanı (12 Daire)SaadetDenetim 16Aydoğan Apartmanı (14 Daire)DetayDenetim 17Eler Apartmanı (10 Daire)Tayyib-SaadetDenetim 18Taner Apartmanı (13 Daire)Tayyib-KazancıoğluDenetim 19Sürmeli Apartmanı (15 Daire)Tayyib-KazancıoğluDenetim 20Yıldırım ApartmanıTayyibDenetim 21Kardeş Elek. Apartmanı (12 Daire)TayyibDenetim 22Aytaç Apartmanı (25 Daire)TayyibDenetim 23Sabur Apartmanı (15 Daire)AkDenetim 24Atılım ApartmanıSaadetDenetim 25Oktay ApartmanıSüper EnerjiDenetim 26Aydınlar ApartmanıSafi-TayyibDenetim 27Hüseyin Ersoy Apartmanı (24 Daire)AkDenetim 28Yıldız Apartmanı (11 Daire)TayyibDenetim 29Yavuz Apartmanı (B/Blok 10 Daire)TayyibDenetim 30Yavuz Apartmanı (A/Blok 10 Daire)TayyibDenetim 31Hüseyin Çetinkaya Apartmanı (B/Blok 14 Daire)TayyibDenetim 32Hüseyin Çetinkaya Apartmanı (A/Blok 14 Daire)TayyibDenetim 33Ertaş Apartmanı (17 Daire)ErvaDenetim 34Gül Apartmanı (18 Daire)Tayyib-Saadet-SafiDenetim 35Gülşen ApartmanıTayyibDenetim 36Nur Apartmanı (12 Daire)TayyibDenetim 37Seçkinler Apartmanı (18 Daire)SaadetDenetim 38Ertaş Sitesi (B/Blok 24 Daire)TayyibDenetim 39Ertaş Sitesi (C/Blok)TayyibDenetim 40Ertaş Sitesi (D/Blok)TayyibDenetim 41Ertaş Sitesi (A/Blok 24 Daire)Tay-YakDenetim 42Ziyeddin Apartmanı (B/Blok 11 Daire)TayyibDenetim 43Ziyeddin Apartmanı (A/Blok 11 Daire)TayyibDenetim 44Uğur Apartmanı (8 Daire)TayyibDenetim 45Baktemen Apartmanı (13 Daire)AkDenetim

32 46Kanarya Apartmanı (10 Daire)SaadetDenetim 47Göktürk Apartmanı (10 Daire)SaadetDenetim 48Yeşil Apartman (15 Daire)Şark KömürDenetim 49Nimet Apartmanı (12 Daire)AkDenetim 50Kumtepeler Apartmanı (13 Daire)AkDenetim 51Pamukova Sitesi (A/Blok)AkDenetim 52Pamukova Sitesi (D/Blok)AkDenetim 53Pamukova Sitesi (C/Blok)AkDenetim 54Pamukova Sitesi (B/Blok)AkDenetim 55İmpaş Apartmanı (B/Blok 20 Daire)Tayyib-SaadetDenetim 56İmpaş Apartmanı (A/Blok 20 Daire)Tayyib-SaadetDenetim 57Aydın Apartmanı (11 Daire)TayyibDenetim 58Çiçek Apartmanı (10 Daire)KazancıoğluDenetim 59İsmail Bozan Apartmanı (4 Daire)TayyibDenetim 60Hacı İsmail Pozan ApartmanıTayyibDenetim 61Kazak ApartmanıSaadetDenetim 62Türköz Karasu ApartmanıAkDenetim 63Ali Yılmaz Apartmanı (A-B-C Blok)TayyibDenetim 64İkizler ApartmanıKazancıoğluDenetim 65Çankaya ApartmanıTayyib-SaadetDenetim 66Turak ApartmanıKazancıoğluDenetim

33 *Yaşanan hava kirliliğine dikkat çekmek ve alınacak tedbirleri halkımıza duyurmak için, hava kirliliği, kalorifer ve soba yakma teknikleri, baca ve kazan temizliği, izolasyonun sağlanması, yakma saatleri, yakılması uygun olan ve olmayan yakıtlar konusunda ve hava kirliliğinin yoğun yaşandığı günlerde özellikle hasta kişilerin ve çocukların dikkatli olmaları, yakma saatlerinin düzenlenmesi, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak, sıklıkla basın kuruluşlarına gönderilmekte, gazetelerde konu sık sık gündeme getirilmektedir. *Ağaçlandırmanın önemine vurgu yapılmaktadır.

34

35 Hava Kirliliğini Önlemek için Alınabilecek Tedbirler: Unutmayalım ki; hepimizin hava kirliliğini önlemek konusunda yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. *Öncelikle aşırı enerji kullanımından kaçınılmalı, *Ağaçlandırma yapılmalı. *Sanayi tesislerinin ve binaların bacalarına filtre takılmalı, * Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, *Her yıl bacalar temizlenmeli.Çünkü temizlenmemiş bacalar duman çıkışını engelleyerek kömürün tam olarak yanmasını engeller, bunun sonucunda oluşan karbonmonoksit ise ölümlere sebep olur. * Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli, ısı ve ekomomik kayıp önlenmeli, *Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli. *Soba boruları temizlenmeli, *Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli.

36 *Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli. *Islak kömürün fiyatı gibi kalorisi de düşüktür. Ekonomi ve çevre için kalitesi yüksek, kükürt ve nem oranı düşük kömürler satın alınmalı, *Kalorifer kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı. *Kalorifer kazanları haftada en az iki, fuel-oil kazanları ise haftada en az bir defa temizlenmelidir. *Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı. *Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı. *Yeşil alanlar arttırılmalı,

37 *Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı. *Kirliliğin yoğun olduğu, sabah ve akşam saatlerinde soba - kaloriferler daha az yakılmalı. *Arabalar çalışır durumda bırakılmamalı. *Arabaların egzoz emisyon kontrolü düzenli aralıklarla yaptırılmalı. *Bütün bu tedbirlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir. (LPG vb.)

38 Eğer sorumluluk duygusuyla “ÖNCE BEN" diyerek işe başlarsak, sorunun yarısını çok kısa sürede çözeriz. "YOK BAŞKALARI YAPSIN" diyorsak, KENTELERDEN KAÇARKEN “ÖNCE BEN” demek zorunda kalabiliriz.

39 ANCAK !!! yukarıda bahsedilen tedbirler ilimizde hava kirliliğinin azalmasını sağlamakla birlikte, kesin çözüm olmayacaktır. Çünkü, İlimizin etrafı yüksek dağlarla çevrili, rüzgar hızı, yağış ve nem miktarı düşüktür. Bu nedenle, hava kirliliği sorunu ancak doğalgazın İlimize getirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması ile çözüme ulaşabilecektir.

40 İlimizle benzer topoğrafik ve meterolojik koşullara sahip ova İllerden olan Erzincan İlinde 2007 yılından sonra doğalgaz kullanımına başlanılmış ve yıllar itibariyle kullanımı yaygınlaşmıştır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi doğalgaz kullanımının artması ile birlikte SO2 ve PM10 değerlerinin yani hava kirliliğinin azaldığı görülmektedir.

41 Tablo:Erzincan İli 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 Kış Sezonu (1 Ekim-31 Mart) Ortalaması ParametreSO2 µg/m3PM10µg/m3 2007-2008 kış dönemi ortalaması 26110 2008-2009 kış dönemi ortalaması 1994 2009-2010 kış dönemi ortalaması 3453

42 BACA FİLTRELERİ Fosil yakıtların yanması sonucu gazlar ve partiküller ortaya çıkmaktadır. Özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları yakıtın içerdiği kül oranına bağlı olarak oldukça kirlidir. Bu kül her ne kadar kazan içinde alınan konstrüktif tedbirler ile azaltılsa da kısman duman gazları tarafından sürüklenerek kazan arkasından uçucu kül olarak bacaya verilmek üzere çıkar. Baca filtresi binalarda kalorifer kazanından çıkan zehirli yada çevreye zarar veren gazların, kurumların ve diğer uçucu partiküllerin prüvizasyon yöntemiyle en az atıklı hale getirme yöntemidir.

43 Hava kirliliğine karşı alınabilecek teknik önlemlerden biri bacalara arıtıcı filtreler takmaktır. Bacalara arıtıcı filtre takılması, öncelikle sanayide gelişmiş ülkelerde yaşanmaya başlayan hava kirliliği sorununa bir çözüm olarak üretilmiştir. Kuru ve sulu sistem olmak üzere iki tip baca filtresi vardır.

44 SULU SİSTEM BACA FİLTRESİ Bacadan çıkacak olan is, kurum, tortu gibi çevreyi rahatsız edici zararlı maddeleri filtre içerisindeki su fiskıyeleme sistemi ile çökerti yapılarak sadece duman çıkışı olacak şekilde çalışmasını sağlar. SULU BACA FİLTRESİ NEDEN TERCİH EDİLMELİDİR *Bacadan çıkan partiküllerin havaya karışmasını önler. *Hava kirliliğini %90 a varan oranda önler. *Su tüketimi minimumdur. *Hava kirliliğini önlediği için çoğu devlet kurumu tarafından takılması tercih edilir. *Her tip bacaya kolaylıkla montajı yapılabilir.

45 SİKLON FİLTRE (KURU SİSTEM BACA FİLTRESİ) Siklon filtre kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%70 verimle) tutulmakta, böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. FİLTRELERİN FİYATLARI; daire sayısı, su sarfiyatı yapıp yapmaması, baca ve boru çapları, montajını firmanın kendisinin yapıp yapmaması gibi sebeplerle değişmektedir. 1000-8000 TL fiyat aralığında olabilmektedir.

46 İl Müdürlüğünün Sıkıntıları Kalorifer ateşleyicisi olarak çalışan yabancı uyruklu kişiler Yerli ateşleyici bulunamaması Ateşleyicinin çok sayıda binada çalışıyor olması Binalarda resmi yönetici bulunmaması Denetim esnasında binada muhatap bulunamaması Denetim yapacak personel sıkıntısı Çevre Kanununda, aykırılığın karşılığı yaptırımların bulunmaması (Kabahatler Kanununa göre işlem tesis edilebilir.)

47 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Zehra ARAT YILMAZ Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdür V.


"HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ T.C IĞDIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları