Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bolu Obm. İmi Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bolu Obm. İmi Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Bolu Obm. İmi Şube Müdürü
AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR Fevzi DÖNMEZ Bolu Obm. İmi Şube Müdürü

2 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Genel Müdürlüğümüze, Anayasa ve 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen; Ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılığını sağlayacak şekilde teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilerek işletilmesi görevlerini yapabilmesi, kurumumuzun, ülkemizin endüstriyel ve yakacak odun ile diğer orman ürünleri ihtiyacının zamanında ve piyasa şartlarına en uygun şekilde karşılayabilmesine bağlıdır. Orman Genel Müdürlüğü, yukarıdaki görevlerini bir bütçe tekniğiyle yapmakta ve bunun en önemli yanı da bütçenin gelirleri olan orman ürünlerinin satışları sağlamaktır.

3 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Orman ürünleri satış gelirlerinin % 75’e yakını açık artırmalı satışlardan elde edilmekte olup, yılda ortalama 3.000’nin üzerinde satış ihalesi işletmelerimizde gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde orman ürünlerinin en iyi şekilde pazarlaması yapıldığı gibi tüm kesimlerin talebine uygun sürekli ürün arzı sağlanmış olmaktadır.

4 SATIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE SATILANLARIN DURUMLARI
AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR SATIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE SATILANLARIN DURUMLARI

5 HER TÜRLÜ SATIŞ AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR GERÇEKLEŞME NEVİİ 2011 PROGRAM
TUTARI Milyon TL GERÇEKLEŞME 2010 YILI 2009 YILI MİKTAR TUTAR DİKİLİ AĞAÇ 336 2.977 190 2.019 ENDÜSTRİYEL OD. 1.222 10.893 1.158 10.185 YAKACAK OD. 80 5.707 111 7.065 O.D.O.Ü. 2 3 TOPLAM TUTAR 1.640 - 1.462

6 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
SATIŞ GELİR DURUMU

7 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
6831 Sayılı orman kanununun 30 maddesinde “Devlet Ormanlarından elde edilen emvallerin piyasaya satışlarında açık artırma esastır.” Hükmü gereği orman emvalleri piyasaya açık artırma ile satılmaktadır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 90. maddesi ile Döner Ser. Kuruluşlar İhale Yön. 68. maddesi “Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usuller hakkındaki özel mevzuat hükümleri saklıdır.” denildiğinden,

8 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Bu doğrultuda; Satış esas ve usulleri; Orman Genel Müdürlüğünce Orman Kanununun 30. maddesine dayanılarak çıkartılan tarih ve 279 sayılı Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları Tebliği ve Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif tarihli emir ve direktifleri doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

9 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
İhale Komisyonunun Teşkili, İhale Gününün ve Yapılacağı Yerin Tespiti, Emvalin Satışa Hazırlanması, Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin Tanzimi, Satış İlanının Yapılması, Artırmanın Yapılması, Karar Defterinin Tutulması, Satış Sonu Bilgi Cetveli, Ek-1 ve Ek-5 Cetvellerinin Tanzimi ve Satışın Onaya Sunulması, %10 Zam Tekliflerinin Karara Bağlanması, Satışın Tasdiki, Alıcılara tebliğ edilmesi ve Mal Bedellerinin Tahsili ve emvallerin alıcıya teslimi, Yasal Süreler, 2011 Uluslararası Orman Yılı kutlama organizasyonları kapsamında dünya çapında film festivalleri, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler yapılması planlanıyor.

10 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Alıcının Talebinden Vazgeçmesi veya Yasal Süre İçerisinde Mal Bedeli ve Vergileri Yatırmaması Halinde Yapılacak İşlemler, Açık Artırmalı Vadeli Satışlarda Vade Süreleri Yürürlükteki Faiz Oranları ve Mektup Süre Uzatımı, Genel Satış Dosyası ve Satış Partisi Dosyalarının Düzenlenmesi, Açık Artırmalı Satışlarda Emval Cinsine Göre Alınacak Vergi, Fon, Peşinat Miktarları, Faiz Oranları ve Vade Süreleri ile İlgili Açıklamalar, Genel Olarak Saymanların ve Muhasebe Servisinde Görevli Personellerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.

11 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Kesim,Boylama ve Mesaha

12 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Sürütme

13 AÇIK ARTTIRMALI SATIŞLAR
Sürütme

14 İHALE KOMİSYONU TEŞEKKÜLÜ
AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR İHALE KOMİSYONU TEŞEKKÜLÜ Döner Sermaye Yönetmeliğinin 34. Maddesine göre açık artırmalı satışlar İşletme Müdürünün başkanlığında, Sayman ve konu ile ilgili bir teknik elemandan (şefliği ile ilgili satışlarda işletme şefi veya vekili) oluşan komisyon tarafından yapılacaktır. İşletme Müdürü ve Saymanın herhangi bir zorunlu sebeple komisyona katılamaması halinde, Müdür yerine teknik bir eleman, Sayman yerine de muhasebeden görevlendirilecek bir memur komisyona katılacaktır. Teknik Elemanın bulunmaması halinde Müdürlükçe uygun görülecek diğer bir eleman üçüncü üye olarak komisyona katılacaktır.

15 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Müsadereli emvallerin Açık Artırmalı satışlarında komisyon teşkili normal açık artırmalı satışlarda olduğu gibi İşletme Müdürü, Sayman ve bir teknik elemandan oluşmaktadır: Müsadereli Emvalin Açık Artırmalı Satışı İşletme Şefliklerinde yapılacak ise, İşletme Müdürünün izniyle, İşletme Şefinin başkanlığında, mutemet, Orman Muhafaza Memuru veya ambar (Depo) memurundan oluşan Komisyon marifetiyle yapılır. Açık Artırmalı Satış günlerine ait satış takvimleri Orman Bölge Müdürlüklerince tespit edilerek İşletme Müdürlüklerine bildirilmektedir. Ancak; çeşitli sebeplerle satış takvimindeki satış gününe uyulamaz ise, Bölge Müdürlüğünden ayrıca yeni bir satış günü talep edebiliriz

16 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Ayrıca Orman Bölge Müdürlükleri de civar Bölge Müdürlükleri ile temasa geçerek birbirlerinin ihalelerini etkileyemeyecek şekilde bir satış takvimi düzenleyecekler. Piyasaya arz edilecek Orman Emvalleri Satış İstif Yerine taşındıkça hemen istife alınır. Depo memuru tarafından ebat listesi tanzim edilir. Şeflikçe, ebat cetvellerinin kontrolü yapılarak İşletme Müdürlüğüne gönderilir. İşletme Müdürü veya Müdür Yardımcısı Satış İstif yerine giderek, istiflerin usulüne standardizasyon esaslarına göre yapılıp yapılmadığını ve istif cetvellerinin uygunluk durumunu kontrol eder, varsa noksanlıklarını tamamlattırır ve satış partilerinin hazırlanması için istif cetvellerini muhasebeye gönderir. Satış öncesi bilgi cetvelleri işletmeden mal alan müşterilere de gönderilecektir.

17 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Emvallerin değerince satılmasını sağlamak amacıyla satış partileri mıntıka özelliklerine ve ticari icaplara uygun miktar ve adette düzenlenir. Söz konusu cetvel satış öncesinde Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe satış ilanı ve ihale şartnamesi ile birlikte gönderilir. Döner Sermaye Yönetmeliğinin Maddesi gereğince; Orman Emvalinin açık artırma ile yapılacak satış işlerinin tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca her yıl Genel Bütçe kanunu ile belirlenen ; (2011 Yılı İçin ,00 x 2 = ,00 TL) tutarın 2 katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önceden; a-Mahalli Belediyeler vasıtası ile, b-O yerde çıkan mahalli gazetelerden birinde, c-Ankara ve İstanbul’da çıkan birer gazete ile Resmi Gazetede olmak üzere birer defa ilan olunur.

18 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Sadece Ankara ve İstanbul’da bulunan kuruluşlar için ayrıca mahalli ilan yapılmasına gerek yoktur. İhale gününden en az 10 gün önce, postada geçecek süreler de dikkate alınarak ilan edilmek üzere satış ilanlarının bir nüshası, -Basın İlan Kurumuna, -Resmi gazetede yayınlamak üzere Başbakanlık Basımevi Md. -Mahalli gazetelerde yayınlamak üzere Valilik Makamına, -Mutat usullerle ilan edilmek üzere mahalli belediyelere, gönderilecektir. Yukarıda belirtilen parasal sınırların altındaki ihaleler ise yalnız Belediye vasıtasıyla 2 defa ilan olunur.

19 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR Satış yapılacak yerlerde aranacak şartlar;
Belediyesi bulunan, PTT’si bulunan, oteli ve lokantası bulunan, yol durumu yaz kış nakliyata müsait olan, düzenli olarak nakil aracı işleyen, idaremize ait veya Belediyeye ait satış salonu bulunan yerlerde, açık artırmalı satış yapılacaktır. Ancak orman emvali satışları ticari isterlere göre yapıldığından, malların değerince kıymetlendirilemeyeceği tespit edilen yerlerde ihale(satış) yapılmayacaktır.

20 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Açık artırma sonunda oluşan fiyat, Komisyonca haddi layık görülürse, sıra numarasına göre satılan veya satılamayan her parti için ayrı ayrı olmak üzere alınacak geçici ihale kararları el yazısı ile karar defterine örneğine uygun olarak yazılarak, komisyon tarafından imzalanacaktır. Pazarlığa kalan emvallerden satılan olursa satış şartnamesi imzalatılıp kati teminat alınarak satış yapılacak olup, bu satışlar için Açık arttırmalı satışta alıcısı çıkmayan ve komisyonca belli bir süre pazarlığa bırakılan malların satışları da (pazarlık süresi içinde) bu şartnamede belirtilen esaslar uygulanarak yapılır. Bölge Müdürlüğünden onay almaya gerek yoktur. Müsadereli satışlarda yine aynı şekilde satış karar defterine işlenecektir.

21 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Geçici ihalenin Bölge Müdürlüğünce onay emrinin İşletme Müdürlüğüne gelişine kadar ihale bedeline en az % 10 oranında yapılacak zam tekliflerinin, yazılı olarak Komisyon Başkanlığına yapılması ve ihalenin Bölge Müdürlüğünce onaylandığını bildiren emrin komisyona gelmemiş olması halinde, geçici ihale bedeli üzerinden hesaplanacak kati teminatın yatırılması şartı ile kabul edilecektir. En az % 10 zam teklifi alındığında, durum en seri vasıta ile derhal Bölge Müdürlüğüne duyurulacak, böylece geçici ihalenin onayı ve reddinin İşletmeye en kısa süre içinde ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca zam teklifi, geçici olarak üzerine ihale edilen alıcıya da duyurulacaktır. Alıcı zammı kabul ettiği takdirde, geçici teminatını kati teminata çıkartmak şartıyla istekliler arasında sadece bir oturuma mahsus olmak üzere bir kararlaştırma günü tespit edilecektir.

22 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Kararlaştırma günü geçici ihalenin Bölge Müdürlüğünce onay emrinin Komisyon Başkanlığına gelişinden sonraya rastlamak ve zam teklifinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde olmak şartıyla mahallin özellik ve şartlarına göre Komisyon Başkanlığınca tespit edilecektir. Tespit edilen karşılaştırma günü ve saati, üzerine geçici ihalesi yapılan alıcı ile zam teklifi yapanlara tebliğ edilecektir. Bunların dışındaki kişi ve firmaların talepleri halinde de kati teminatları alınarak karşılaştırmaya katılmaları sağlanacaktır.  Karşılaştırma günü, karşılaştırmaya katılacaklara partinin satış şartnamesi imzalatılarak mallar usulüne uygun olarak açık artırmaya konulacaktır. Artırmada en yüksek fiyat teklif edene malların kesin ihalesi yapılarak durum bilgi için Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

23 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Zam teklifi sebebiyle karşılaştırmayı kabul edip kati teminatı yatıran kişi ve firmaların, kendilerine bildirilen tarihteki karşılaştırmaya katılmamaları veya katılıp ta pey sürmemeleri halinde, İlgililere yeniden karşılaştırma günü verilmeyecek ve teminatları irad kaydedilecektir. Söz konusu mallar vakit geçirilmeden muhammen satış bedeli üzerinden tekrar artırmalı satışa çıkarılacaktır, yapılan bu yeni satışta bir bedel farkı doğarsa, satış şartnamesinin bedel farkı ile ilgili hükmü ilk % 10 zam yapan alıcıya uygulanacaktır.  Bölge Müdürlüğünce, söz konusu geçici ihale kararı ret edilmiş ise, karşılaştırma yapılmayacak, zam teklifi yapan ile diğer isteklilerin teminatları İade edilecek ve mallar tekrar artırmalı satışa konacaktır. Açık artırma Satış sonu Bilgi Cetvelleri, Ek-1 ve Ek-5 No.lu Cetveller tanzim edilerek süratle tasdik için bağlı olduğumuz Orman Bölge Müdürlüğüne, bilgi için de Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.

24 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin 16. maddesine göre; Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların, maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden, bir kez olmak üzere İşletme Müdürlüklerince en çok % 20 Bölge Müdürlüklerince de en çok % 50´ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Bu orandan fazlası için Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir. İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan indirim veya yükseltme raporları 3 nüsha Bölge Müdürlüğüne gönderecek, Bölge Müdürlüğü de bilgi mahiyetinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

25 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

26 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
SATIŞIN TASDİKİ, TEBLİGATIN VE SATIŞIN YAPILMASI MAL BEDELİNİN TAHSİLİ VE YASAL SÜRELER Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak sureti ile elden tebliğ edilebilir. Veya iadeli taahhütlü olarak tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu tarihten itibaren de 15 gün içinde alıcının geçici teminatını kesin teminata çıkarması ve satış işlemini yaptırması gerekir. Bu 15 günlük süre içinde satışı yapılan ve bedeli ödenen partilerin geçici teminatın kati teminata çıkarılmasına gerek yoktur. İşletmece yapılan tebligatı müteakip alıcının, 15 günlük süre zarfında geçici teminatını kati teminata çıkarması şartıyla, alıcının talebi halinde gecikme faizi peşin alınarak satış işlemini yaptırması için bu sürenin bitiminden itibaren 15 günlük ek bir süre daha verilecektir.

27 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
-Geçici teminat muhammen satış bedelinin %3 ü, Kat’i teminat ise ihale bedelinin % 6 sıdır. - Satış işlemi yapıldıktan sonra muhasebe işlem fişi ile satış yazısı birlikte ilgili işletme şefliğine gönderilir. - Satış işleminden sonra en geç 10 gün içinde teslim etme ve teslim alma işi yapılacaktır. Bu süre içinde alıcı malı teslim almaya gelmediği takdirde, bu partinin satış işlemine esas olan cins, nev’i, miktarı, boyut ve sınıfı ile alıcı tarafından aynen teslim alınmış sayılacaktır. - Malın tamamının istif yerinden kaldırılmasından sonra ve herhangi bir ilişiğinin kalmaması halinde alıcının teminatı iade edilir.

28 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Alıcının Talebinden Vazgeçmesi veya Yasal Süre İçerisinde Mal Bedeli ve Vergileri Yatırmaması Halinde Yapılacak İşlemler Üzerine geçici ihale yapılan alıcının satış talebinden vazgeçtiğini satış komisyonuna bildirmesi ya da şartnamede belirtilen sürelerde mal bedelini yatırmaması halinde, teminatı irat kaydedilecek ve ilgiliye ihalenin fesih edildiği bildirilerek teminatı irat kaydedilen partiler aynı muhammen bedel üzerinden yeniden ilk satışla birlikte açık artırmaya çıkarılacaktır. Teminatı irat kaydedilen partinin 2. veya daha sonraki satışında idare aleyhine bir fiyat farkı meydana gelirse; fiyat farkının tamamı ile ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken son gün ile ikinci ihaleye bedel yatırılması gereken son gün arasındaki süre için reeskont faizi gecikme cezası talep edilecektir.

29 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

30 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

31 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
ORMAN EMVALİ SATIŞLARINDA ALINACAK VERGİ VE FONLAR ÜRÜN VE SATIŞ CİNSİ SATIŞ TÜRLERİ KDV %18 AĞAÇLANDIRMA FONU DELLALİYE %2-1 BAKANLIK % 3 FONU KARAR PULU 0/00 4,95 TOMRUK 600-1 Açık Artırmalı Tabidir % 3 600-2 Tahsisli " K.K. % 2 Muaf 600-3 1/3 Maliyet Bedeli Satışlar 600-4 Tarifeli Satışlar 600-5 Tarifesiz Satışlar 600-6 Köylülere ve Koop.Yap.Sat. 601.01 İhraç Kayıtlı Satışlar Musadereli MADEN DİREK TEL DİREK

32 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
ORMAN EMVALİ SATIŞLARINDA ALINACAK VERGİ VE FONLAR ÜRÜN VE SATIŞ CİNSİ SATIŞ TÜRLERİ KDV %18 AĞAÇLANDIRMA FONU DELLALİYE %2-1 BAKANLIK % 3 FONU KARAR PULU 0/00 4,95 SAN ODUNU 600-1 Açık Artırmalı " % 3 Tabidir 600-2 Tahsisli K.K. % 2 Muaf 600-3 1/3 Maliyet Bedeli Satışlar 600-4 Tarifeli Satışlar 600-5 Tarifesiz Satışlar 600-6 Köylülere ve Koop.Yap.Sat. 601.01 İhraç Kayıtlı Satışlar Musadereli KAĞIT ODUN LİF ODUN % 2 YAKACAK ODUN % 1 DİKİLİ 600-07 Tahsisli(*) Not: (K.K.) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan satışlar. (*) %0,825 Sözleşme Damga Vergisi şartnameyi imzalarken tahsil edilir.

33 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

34 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

35 AÇIK ARTTIRMALI SATIŞLAR
2011 YILI ÜRÜN ÇEŞİTLERİNE GÖRE MALİYET BEDELİ, FİİLİ MASRAF VE TEVZİ GİDERLERİNİ GÖSTERİR CETVEL ÜRÜN CEŞİDİ VE SATIŞ ŞEKLİ Maliyet Bedeli Fiili Masrafı Fiili Masrafı/ Maliyet (%) Tevzi Masrafı Tevzi Gideri/ Maliyet (%) İbr. Yap. TOMRUK (M3.) Açık Artırmalı Satış 182,70 186,28 70,38 80,85 38,5 43,4 105,00 98,00 57,47 52,61 Tahsisli Satış " % 25 Kooperatif Hakları Sarfiyatımıza O.K.31.Md.(TB+FM) O.K.31. ve 32 Md.(1/3M.B.) O.K.33.Md.vs. Afetzedelere 43/C TEL DİREK (M3.) Kamu Kurumlarına Tahsis 223,55 yok 91,19 40,8 124,00 55,47 Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar MADEN DİREK (M3.) 164,64 168,77 75,74 86,75 46,0 51,4 83,00 76,00 50,4 45,0 Mahalli Ocaklara (Tahsisli) T.K.İ. veT.T.K. ya (Tahsisli) SANAYİ ODUNU (M3.) 157,98 158,47 44,5 51,0 82,00 72,00 51,9 45,4 Köylü Pazar Satışı (Tahsisli) 44,08 20,80 47,2 21,00 47,6 KAĞ.OD. (M3.) Kuruluşlara Satış Deposu (Tahsisli) 112,61 123,39 62,5 0,3 38,00 33,7 30,8 Rampa (Tahsisli) 84,34 85,38 42,93 43,94 50,9 0,2 45,1 LİF-YONGA ODUNU (STER) Tah.Satış Deposu 60,53 72,18 36,97 41,78 61,1 57,9 27,50 34,7 38,1 Tah. Sat.Rampa 31,78 55,67 25,14 25,75 79,1 46,3 66,1 49,4 30,99 13,54 43,7 15,75 50,8 SIRIK (Str.) Açık artırmalı satış 78,99 86,05 38,91 43,76 49,3 37,00 39,00 46,8 45,3 32,02 14,56 45,5 49,2 YAKACAK ODUNU (STER) 66,81 33,11 37,82 59,7 56,6 20,00 26,30 36,1 39,4 Tahsisli satış Köylü Pazar Satışı 26,19 11,54 44,1 13,15 50,2 O.K.31. Mad.( Tarife Bedeli) O.K.32. Mad.( Orman İçi) 43,28 50,29 21,28 21,79 43,3 46,2 52,3 O.K.32. Mad.( Orman Dışı) DİKİLİ AĞAÇ AÇIK ARTTIRMALI SATIŞLAR

36 AÇIK ARTTIRMALI SATIŞLAR
2011 YILI SATIŞ ŞEKLİ VE FİYATLANDIRMA TABLOSU ÜRÜN CEŞİDİ VE SATIŞ ŞEKLİ Peşinat (%) Vade (Ay) Aylık Faiz Satış Şekli ve Fiyatlandırılma İle İlgili Açıklamalar Tahsis Fiyatı Tarife Bedeli Satış Gideri İbr. Yap. TOMRUK (M3.) Açık Artırmalı Satış 40 9 0,8 İhalelerde oluşan fiyat üzerinden 1,75 0,25 Tahsisli Satış PEŞİN Bölgelerin tahsis fiyatı üzerinden % 25 Kooperatif Hakları 30 25 11 0,4 Bölgelerin açık art. satış fiyat ort. %20 altından veya maliyet bedeli Sarfiyatımıza O.K.31.Md.(TB+FM) Bölgelerin Fiili masraf + Tarife Bedeli üzerinden O.K.31. ve 32 Md.(1/3M.B.) Bölgelerin 1/3 Maliyet bedeli üzerinden O.K.33.Md.vs. Bölgelerin fiili masrafıüzerinden Afetzedelere 43/C Fiili masrafı üzerinden 90,00 TEL DİREĞİ (M3.) Kamu Kurumlarına Tahsis İlgili kurum ve OGM yetki. tarafından belir. tah. fiy. 215,00-550, ( m.) 1,60 - Yok Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar yok MADEN DİREĞİ (M3.) 0,90 0,20 Mahalli Ocaklara (Tahsisli) Kurum tah. fiyat. da dikkate alınarak Or. Bl. Md'ce belir. tah. fiy. T.K.İ. veT.T.K. ya (Tahsisli) 4734'e göre Merkez'ce belirlenen fiyat üzerinden teklif süretiyle 174,00 SANAYİ ODUNU (M3.) 0,80 Bölgelerin açık artırmalı satış fiyat ortalamalarının %20 altından Köylü Pazar Satışı (Tahsisli) Rusum bedeli karşılığı 47,00 KAĞ.OD (M3) Kurlş Satış Deposu (Tahsisli) 6 OGM tarafından belirlenen tahsis fiyatı üzerinden uygulanacaktır. 128,00 0,75 Rampa (Tahsisli) 93,00 92,00 LİF-YONGA ODUNU (STER) Tah.Satış Deposu 63,00 76,00 0,70 0,10 Tah. Sat.Rampa 50,50 64,00 31,00 SIRIK (Str.) Açık artırmalı satış 0,08 42,00 YAKACAK ODUNU (STER) 0,65 0,09 Tahsisli satış Aç. Art. Sat. Fiyatlarına göre Böl. Müd.leri tarafın.belir. tah.fiy. Köylü Pazar Satışı 20,00 O.K.31. Mad.( Tarife Bedeli) Tarife bedeli karşılığı O.K.32. Mad.( Orman İçi) O.K.32. Mad.( Orman Dışı) Aç. art. sat. fiy. göre Böl. Müd.leri tarafından belir. tahsis fitatı DİKİLİ AĞAÇ 20 1,00 0,15 İşletmelerce belirlenen tahsis fiyatı üzerinden AÇIK ARTTIRMALI SATIŞLAR

37 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR SATIŞLARDA K.D.V TECİL VE TERKİN İŞLEMLERİ
Maliye Bakanlığının 83 no’lu K.D.V Genel Tebliğine göre; Dâhilde işleme (Dış Ticaret Müsteşarlığı) veya geçici kabul (Gümrük Müsteşarlığı) izin belgesi kapsamında İhraç edilebilecek ürünler için gerekli hammaddenin alınmasında K.D.V. tecil – terkin işlemi yapılmaktadır. Orman ürünleri satışlarında alıcılara geçici kabul veya dahilde işletme izin belgesinin ibraz edilmesi halinde belgedeki cins ve miktara uygunluğu araştırılarak hesaplanan K.D.V. alıcıdan tahsil edilmeyecek tecil edilecektir. Süresi içinde ihracat yapıldığı “Yeminli Mali Müşavirlerce” düzenlenecek raporla belgelenip 3 ay içinde işletmeye verilirse, bu rapor işletme tarafından vergi dairesine ibraz edilerek tecil edilen vergi terkin edilecektir. Aksi durumda faizi ile alıcıdan tahsil edilecektir.

38 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR Genel satış Dosyasına konulacak Belgeler:
Orman Emvalin satışa hazır olduğunu ve istif cetvellerinin gönderildiğini bildiren İşletme Şefliği yazısı, Satış partileri cetvelleri (Ebat Listesi), Satış Öncesi Bilgi cetveli, Muhammen Bedellerin nasıl tespit edildiğini gösterir belge (Fiyat Protokolü), İlanla ilgili olarak yapılan yazışmalar, Geçici ihalenin onaylanmak üzere OBM’ye gönderildiğine dair yazı,

39 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR Satış Partisi Dosyasına Konulacak Belgeler:
Satış Sonucu Bilgi cetvelinin OGM’ ye gönderildiğine dair yazı, Bölge Müdürlüğünden alınan geçici ihalenin onay veya ret yazısı, Satışla ile ilgili diğer yazı ve belgeler. Satış Partisi Dosyasına Konulacak Belgeler: Satış partisi ve partiyi oluşturan istiflerin cetveli, Partinin ihalesine katılmak isteyenlerin imzalamış olduğu satış şartnamesi, Partinin ihalesine katılanların satış esnasında sürdükleri peyleri ve ihaleden çekilme durumlarını belirten açık artırma tutanağı ile geçici ihale karar örneği (alt kısmına onay veya ret yazısını tarih ve no. su yazılacaktır),

40 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Geçici ihalenin kesinleştiğinin, alıcının ikametgah adresine tebligat yazısı ve alındı belgesi, Geçici ihalede karara bağlanan fiyata zam teklifi yapılmışsa, teklif dilekçesi ve kati teminatın yatırıldığını gösteren belge ve taraflara karşılaştırma gününü bildiren duyuru yazısı, Karşılaştırma tutanağı ve son alıcıya mal bedelini yatırmasına dair tebligat yazısı, Satış partisinin tutar bedeli, KDV, AGM. Fonu, tellaliye ücreti, bakanlık payı, karar pulu, teminat miktarı, diğer vergi ve resimlerin ayrıntılarını gösterir cetvel ile bunların yatırılması ile ilgili işlemleri gösterir yazılar, Satış yazısı, Teslim tesellüm tutanağı,

41 AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Alıcının kendisine ait olmayan malları götürmesi veya işletmeye ait başka bir eşyayı tahrip etmesi halinde yapılan işleme ait yazışmalar ve tutanak, Malın tamamının kaldırılıp kaldırılmadığına ve alıcının ilişiği kalmadığına dair yazı, Varsa partinin satışı ile ilgili diğer yazılar .

42 Aladağ-Bolu

43 Bolu

44 Bolu

45 Bolu Bolu

46 Kıbrıscık-Bolu Bolu Bolu

47 Bolu Bolu Kıbrıscık-Bolu

48 Bolu Kıbrıscık-Bolu Bolu Kıbrıscık-Bolu


"Bolu Obm. İmi Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları