Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi."— Sunum transkripti:

1 Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

2 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU2 0.Sunum Planı: 1.Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı 2.İhracat işlemleri ve muhasebe uygulamaları 3.İthalat işlemeleri ve muhasebe uygulamaları Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

3 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU3 1.Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı: 1.Dış ticaretin tanımı 2.Dış ticarette ödeme şekilleri Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

4 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU4 1.1.Dış ticaretin tanımı :  Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.  Dış Ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

5 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU5 1.2.Dış ticarette ödeme şekilleri:  İhracatçı ve İthalatçı arasında yapılan sözleşmede bulunması gereken bilgiler; • Taraflar, • Sözleşmenin konusu, • Fiyatlar, Miktarlar, Toplam tutar, • Teslim şekli, • Ödeme, • Teslim tarihi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

6 • Garanti • Gözetim • Mücbir sebepler • Tahkim kurulu • Tarafların kanuni adresleri ve bankaları 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU6 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

7 1.2.1.Dış Ticarette Ödeme Şekilleri: 1.Peşin ödeme 2.Mal Mukabili ödeme 3.Vesaik mukabele ödeme 4.Akreditifli ödeme 5.Konsinye satış ile ödeme 6.Kabul kredili ödeme 7.Açık hesap şeklinde ödeme 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU7 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

8 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.İhracat işlemleri ve muhasebesi: 1.İhracat 2.İhracatçı 3.İhracat muhasebe işlemleri 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU8

9 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.1.İhracat : 2.1.1.İhracatın tanımı:  “İhracatı yasak mallar dışında her türlü ürünün ihracat ve gümrük mevzuatı kapsamında yurtdışına veya serbest bölgelere çıkartılması ve bedellerinin kambiyo mevzuatı kapsamında yurda getirilmesidir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU9

10 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.1.2.İhracat tanımının özellikleri:  Mal ve hizmetin fiilen ihraç edilmiş • Gümrük işlemleri tamamlamak. • Gümrüğü terk etmek. • Gümrük çıkış beyannamesi  İhracatın, ihracat mevzuatına uygun olması,  İhracatın, Gümrük mevzuatına uygun olması  Bedelinin Kambiyo Mevzuatına uygun olarak yurda getirilmiş olması gerekir, 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU10

11 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.1.3.İhracat çeşitleri:  İhracat çeşitleri 06.06.2006 tarih 26190 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ihracat yönetmeliği” ile yeniden düzenlenmiştir.  Bu yönetmeliğe göre ihracat çeşitleri aşağıdaki gibidir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU11

12 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 1.Ön izne bağlı ihracat, 2.Kayda bağlı ihracat, 3.Transit Ticaret ile ihracat, 4.Konsinye ihracat, 5.İthal edilmiş malların ihracatı, 6.Bedelsiz ihracat, 7.Ticari kiralama şeklinde ihracat, 8.Müteahhitlik hizmetleri ihracatı, 9.Bağlı muamele şeklinde ihracat, 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU12

13 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 10. Serbest bölgelere yapılan ihracat, 11.Yurt dışı fuar ve sergilere katılım yoluyla ihracat, 12.Geçici ihracat, 13.Dahilde işleme rejimi ile ihracat, 14.”e-ticaret” yoluyla ihracat 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU13

14 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.İhracatçı: 2.2.1.İhracatçının tanımı:  İhracatçı iç piyasada ticaret yapma yetkisine sahip, faaliyet ana sözleşmesinde “dış ticaret yapar” ibaresi olan ve ihraç edilecek ürüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik yaptırmış gerçek ve tüzel kişilerdir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU14

15 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.2.İhracatçı olma şartları:  İhracat yapmak isteyen kişinin gerçek ve tüzel kişi olması gerekir.  Gerçek ve tüzel kişiler ticari faaliyette bulunmak için; • Şirket ana sözleşmesini T.S.Gazetesinde tescil ve ilan ettirir, • Bulunduğu yerin Ticaret Odalarına kayıt ve üye olur, 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU15

16 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.3.Fiili ihracat ve Fiili ihracat tarihi: 2.2.3.1.Fiili ihracat:  Gümrük idaresi tarafından ihracat beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi eylemidir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU16

17 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.3.2.Fiili ihracat tarihi:  İhracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğinin sınır gümrük idaresi tarafından beyan edildiği tarihtir.  Fiili ihracat tarihi uygulamasında Gümrük Müsteşarlığı 01.05.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak 04.04.2007 tarihinde 2007/19 sayılı genelgeyi yayımlamıştır. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU17

18 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Bu genelgeye göre ihraç edilen malın Fiili ihraç tarihi aşağıdaki hususlar esas alınmıştır. • Kara taşımacılığında Türkiye Gümrük Bölgesini terk, • Hava taşımacılığında hava limanını terk, • Deniz taşımacılığında deniz limanını terk, • Tren ile yapılan ihracat malı taşımacılıklarında Türkiye Gümrük Bölgesini terk esas alınır. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU18

19 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Örneğin: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU19 Fatura tarihi28.12.2010 Gümrük beyannamesi tarihi29.12.2010 Vedop tarihi05.01.2011 Fiili ihracat tarihi05.01.2011

20 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.3.3.Fiili ihracat tarihinin önemi:  İhracat nedeniyle faturası kesilen, gümrük beyannamesi düzenlenerek yurt dışı edilen mal ve hizmetin, fiili ihracat tarihine göre muhasebe kaydı ve aşağıdaki unsurlar dikkate alınır. • İhracat hasılat tutarı, gümrük beyannamesindeki döviz kuru ve miktarı dikkate alınır. • Fiili ihracat tarihinin ait olduğu dönemin kdv beyannamesinde beyan edilir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU20

21 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.4İhracatçı firma çeşitleri: 1.İmalatçı – ihracatçı firma 2.İhraç kaydı ile satış yapan firma 3.İhracatçı firma 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU21

22 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.5.İhracat işlemlerinde kullanılan hesaplar:  1 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.  01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.  601 Yurt dışı satışlar hesabı: • Yurt dışında gerçek be tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU22

23 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Dönem içi kur farkları: • 2 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ 16.12.1993 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. • Olumlu kur farklar(gelirler) -601 Yurtdışı Satışlar hesabında • Olumsuz kur farklar(zararlar) -612 Diğer İndirimler hesabında izlenir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU23

24 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Önceki dönemden devreden yurt dışı alacaklara ait; • olumlu kur farkları; -646 Kambiyo Karları • olumsuz kur farkları; -656 Kambiyo Zararları 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU24

25 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU25  Örnek hesap planı: 601 Yurt dışı satışlar 601.10Mamul satışları 601.10.10Doğrudan yapılan ihracat 601.10.10.10Tekstil grubu mamul satışları 601.10.10.11Plastik grubu mamul satışları 601.10.11Özel faturalı satışlar 601.10.11.10Tekstil grubu mamul satışları 601.10.11.11Plastik grubu mamul satışları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

26 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU26 601 Yurt dışı satışlar 601.20Ticari mallar satışları 601.20.10Doğrudan yapılan ihracat 601.20.10.10Tekstil grubu mamul satışları 601.20.10.11Plastik grubu mamul satışları 601.20.11Özel faturalı satışlar 601.20.11.10Tekstil grubu mamul satışları 601.20.11.11Plastik grubu mamul satışları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

27 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU27 601 Yurt dışı satışlar 601.30Hizmet satışları 601.30.10Doğrudan yapılan ihracat 601.30.10.10Tekstil grubu mamul satışları 601.30.10.11Plastik grubu mamul satışları 601.40Kambiyo gelirleri 601.40.10Cari dönem yurt dışı kur farkları 601.40.10.10USD kur farkı gelirleri 601.40.10.11EURA kur farkı gelirleri Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

28 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU28 612 Diğer İndirimler (-) 612.20Kambiyo zararları 612.20.10Kur farkları 612.20.10.10Cari dönem yurt dışı kur farkları 612.20.10.10.10USD Kur farkı zararları 612.20.10.10.11EURO Kur farkı zararları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

29 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU29 646 Kambiyo karları 646.20Yurt dışı borç ve alacaklara ait 646.20.10Ön. Dön. Dev. Yurt dışı 646.20.10.10USD Kur farkı karları 612.20.10.11EURO Kur farkı karları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

30 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU30 656 Kambiyo zararları 656.20Yurt dışı borç ve alacaklara ait 656.20.10Ön. Dön. Dev. Yurt dışı 656.20.10.10USD Kur farkı zararları 652.20.10.11EURO Kur farkı zararları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

31 2.3.Muhasebe uygulamaları: 2.3.1.Ödeme şekline göre ihracat muhasebe kaydı: 2.3.1.1.“Peşin Ödeme” şekline İhracat : 1.İki firma arasında sözleşme yapılır. 2.İthalatçı firma, ihracatçı firmaya mal bedelini öder. 3.İhracatçı firma, malları ithalatçı firmaya gönderir. 4.İthalatçı firma, malları gümrükten çeker. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU31

32 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Peşin ödeme: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU32 İTHALATÇI GÜMRÜK İTHALATÇI BANKASI İHRACATÇI BANKASI İHRACATÇI 1 2 2a 2b 4 3

33 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Örneğin: • İhracatçı firma: ABC Teks San. Ltd. Şti. • İthalatçı firma: İgor Tanya Co • 29.10.2009 tarihinde 1.000 adet kot pantolon için tanesi 25.00 $ 25.000 $ avans gelmiştir. • Kur 1.4000 TL sıdır. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU33

34 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU34 İhracat avansı alınması: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap29.10.2009BorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank- Laleli Şb.35.000 340Alınan Sipariş Avansları 340.20.01İgor Tanya35.000  25.000 $ x 1.4000 TL = 35.000 TL

35 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU35 İhracatın fiili olarak gerçekleşmesi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap15.11.2009BorçAlacak 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya37.500 601Yurt Dışı Satışlar 601.10.10Tekstil Grubu37.500  25.000 $ x 1.5000 TL = 37.500 TL

36 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU36 İhracat avansının kapatılması: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap15.11.2009BorçAlacak 340Alıcılar 340.20.01İgor Tanya35.000 612Diğer İndirimler 612.10.10Tekstil Grubu2.500 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya37.500  37.500 – 35.000 = 2.500 TL dönem içi kur zararı

37 2.3.1.2.“Mal mukabili ödeme” şeklinde ihracat :  Mal ithalatçı ülkeye gelir, ithalatçı firma tarafından çekilir ve ödeme daha sonra yapılır. 1.İki firma aralarında sözleşme yaparlar, 2.İhracatçı firma malı gönderir, 3.İhracatçı firma belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir, 4.İthalatçı firma malı gümrükten çeker, 5.İthalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU37 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

38 Mal mukabili ödeme: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU38 İTHALATÇI GÜMRÜK İTHALATÇI BANKASI İHRACATÇI BANKASI İHRACATÇI 1 5 5a 5b 4 2 3

39  Örneğin: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU39 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İhracatçı FirmaABC Teks Sanayi Ltd. Şti. İthalatçı Firmaİgor Tanya Co. Teslim ŞekliFOB Ödeme ŞekliMal mukabili Fatura Tarihi ve No’su29.10.2009 - 55 Malın CinsiKot Pantolon Miktarı1.000 Adet Birim Fiyatı25 $

40 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU40 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Fiili İhraç tarihi01.11.2009 Fiili ihraç tarihi kur’u1.40000 TL Gelen havale tarihleri ve kurlar 05.12.200910.000 $1,41000 TL 25.12.200910.000 $1,39000 TL 10.01.20103.000 $1,43000 TL 31.01.20102.000 $1,41000 TL

41 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU41  Fiili ihracatın gerçekleşmesi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap01.11.2009BorçAlacak 120Alıcılar35.000 120.20.01İgor Tanya Co 601Yurt dışı satışlar 601.10.10Tekstil Grubu35.000  1.000 Ad x 25.00 $ = 25.000 $  25.000 $ x 1.4000 $ = 35.000

42 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU42  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap05.12.2009BorçAlacak 102Bankalar 102.20.10.10Ak Bank- Laleli Şb.14.100 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya14.100  10.000 $ x 1.4100 $ = 14.100  10.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

43 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU43  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap05.12.2009BorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank- Laleli Şb.14.100 102Bankalar 102.20.10.10Ak Bank-Laleli Şb.14.100  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

44 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU44  Dönem içi kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap05.12.2009BorçAlacak 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya100 601Yurt dışı satışlar 601.40.10.10Dönem içi kur farkı100  1.4100 - 1.4000 = 0.01 Kur farkı  10.000 x 0.01 = 100 TL Dönem içi kur farkı geliri

45 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU45  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap25.12.2009BorçAlacak 102Bankalar 102.20.10.10Akbank - Laleli13.900 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya13.900  10.000 $ x 1.3900 = 13.900  10.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

46 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU46  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap25.12.2009BorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank- Laleli Şb.13.900 102Bankalar 102.20.10.10Ak Bank-Laleli Şb.13.900  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

47 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU47  Dönem içi kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap25.12.2009BorçAlacak 612Diğer İndirimler 612.20.10İhracat kur farkı100 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya100  1.4000 - 1.3900 = 0.01 Kur farkı zararı  10.000 x 0.01 = 100 Dönem içi kur farkı zararı

48 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU48  Dönem sonu kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap31.12.2009BorçAlacak 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya100 601Yurt dışı satışlar 601.40.10.10Dönem içi kur farkı100  1.4000 - 1.4200 = 0.02 Kur farkı  25.000 (10.000+10.000)= 5.000 $ Kalan bakiye  5.000 x 0.02 = 100 Dönem sonu kur değerlemesi

49 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU49  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap10.01.2010BorçAlacak 102Bankalar 102.20.10.10Akbank - Laleli4.290 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya4.290  3.000 $ x 1.430 = 4.290  3.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

50 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU50  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap10.01.2010BorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank- Laleli Şb.4.290 102Bankalar 102.20.10.10Ak Bank-Laleli Şb.4.290  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

51 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU51  Kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap10.01.2010BorçAlacak 120Alıcılar 120.20.10.10İgor Tanya30 646Kambiyo Karları 646.20.10.10İhracat kur farkı30  1.430 - 1.4200 = 0.01 Kur farkı geliri  3.000 x 0.01 = 30 Dönem içi kur farkı geliri

52 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU52  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap31.01.2010BorçAlacak 102Bankalar 102.20.10.10Akbank - Laleli2.820 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya2.820  2.000 $ x 1.410 = 2.820  2.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

53 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU53  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap10.01.2010BorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank- Laleli Şb.2.820 102Bankalar 102.20.10.10Ak Bank-Laleli Şb.2.820  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

54 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU54  Kur zararı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap31.01.2010BorçAlacak 656Kambiyo zararları 656.20.10.10İhracat kur farkı20 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya20  1.410 - 1.4200 = 0.01 Kur farkı zararı  2.000 x 0.01 = 20 Kur farkı zararı

55 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.2.İhraç kaydı ile satış, alış ve ihracat: 2.3.2.1İhraç kaydı ile satış:  İhraç kaydıyla satış yapan firmalar üretim işletmeleridir. Bu firmalar malı üretir ve ihraç kaydıyla satış faturası düzenlemek suretiyle malı yurt içindeki ihracatçı firmaya satar.  İhraç kaydıyla satış yapan firma, ürettiği malı bir fiil kendisi ihraç etmediği için ihracatçı birliklerine üye olmak zorunda değildir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU55

56 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhraç kaydıyla satış örneği: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU56 A İMALATÇI (Türkiye) B İHRACATÇI (Türkiye ) C İTHALATÇI (Almanya ) A firması ürünü B’ ye ihraç kaydı ile satar. B firması A firmasından “İhraç Kaydıyla” satın aldığı ürünü yurt dışı C firmasına ihraç eder.

57 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  B firması da ihracat Gümrük Beyannamesi düzenleyerek ihraç kaydıyla satın aldığı malları C firmasına ihraç eder.  İhraç kaydıyla satış yapan firma, ihracatçı firmadan KDV tahsil etmez.  İhracatçı firmadan alacağı ihracat Gümrük Beyannamesini, vergi idaresine diğer belgeleri ile birlikte ibraz etmek suretiyle KDV iadesinden faydalanır. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU57

58 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU58  ihracat işlemleri KDV kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre; ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan teslimler üzerinden hesaplanan KDV’sinin ihracatçılar tarafından ödenmemesi, ödenmeyen bu verginin de imalatçılar tarafından ilgili dönem beyannamesinde tecil ve ihracatın gerçekleşmesi sonucun da terkin edilmesi öngörülmüştür. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

59 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU59  İmalatçıların ihraç kaydı ile satış yapabilme şartları.? • 3065 Sayılı K.D.V’si kanunun 27 ve 99 Seri No’lu genel tebliğinde imalatçı tarif edilmiştir. -Sanayi odası, ticaret odası veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı bulunması, -Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması, Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

60 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU60 -İhraç kaydıyla satış yapan üretici firmalar fatura üzerinde; -3065 Sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV’si tahsil edilmemiştir. -İbaresinin konulması zorunludur. (KDV. Gen. Tb. 23/c) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

61 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU61  İhraç kaydı ile satış yapan firmanın muhasebe kaydı: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. • İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su: 1063 • Malın Cinsi: Kot Pantolon • Miktarı : 1.000 Adet • Birim Fiyatı: 25.00 TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

62 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU62 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Merih Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. (imalatçı) - Türkiye VYZ İşletmesi (İhracatçı) - Türkiye İgor Tanya (İthalatçı) - Rusya ABC Tekstil San. Ltd. Şti. (İhracatçı) - Türkiye

63 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU63  İhraç kaydı ile satış yapan imalatçı firma, İhracatçı Alıcı firmadan KDV’si tahsil edilmez.  Tahsil edilmeyen katma değer vergisi 192 Diğer KDV’si (Tecil edilebilir KDV’si) hesabında izlenir.  İhraç kayıtlı satışlarda teslim, ulusal sınırlarda ve ulusal bir firmaya teslim ettiği için satış, Yurt içi satış olarak kayıtlara alınır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

64 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU64  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar 120.10.34.01ABC Teks San.Ltd. Şti.25.000  15.09.2009 No’lu Ft. İle 1.000 x 25.00 = 25.000 192Diğer Katma Değer V. 192.09.092009/09 Tecil edi. KDV2.000  15.09.2009 No’lu Ft. İle 25.000 x %8 = 2000

65 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU65  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 600Yurt İçi Satışlar 600.10.10.10İhraç Kayıtlı Satışlar25.000  15.09.2009 No’lu Ft. İle 1.000 x 25.00 = 25.000 391Hesaplanan KDV. 391.30.29.092009/09 Tecil edi. KDV2.000  15.09.2009 No’lu Ft. İle 25.000 x %8 = 2.000

66 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU66 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Tecil ve terkin işlemi: • İmalatçılar tarafından, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen malların, ihracatçılara teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilir. (3065/11-c Md) • İhracat yasal süresinde gerçekleşmezse; tecil edilen vergi, tahakkuk tarihinden itibaren 6183 sayılı AATUH Kanunun 51 nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile tahsil olunur.

67 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU67 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Terkin için gerekli evraklar: • Gümrük çıkış beyannamesi • İhraç kayıtlı fatura • İndirilecek Kdv’si listesi • Yüklenim listesi  İhraç Kaydıyla Satışlarda Götürü Gider: • İhracatı gerçekleştirenler, götürü gider uygulamasından faydalanırken, İhracatçıya ihraç kaydı ile satış yapan imalatçılar götürü gider uygulamasından faydalanamazlar.

68 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU68 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhraç Kayıtlı Satışlarda Malı Satanın Sorumlulukları: • İmalatçı olma özelliğine sahip olması, • Faturada KDV. GT. 34/c şerhi konulması şarttır. • İhracatın üç ay içinde gerçekleşip, gerçekleşmediğini takip etmesi gerekir. • KDV Beyannamesinde, Tablo 8’de ihraç kaydıyla satış tutarını beyan etmesi gerekir. • İhracatçıda Gümrük beyanın bir sureti istenir.

69 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU69 2.3.2.2.İhraç kaydı ile alış yapan firma:  İhraç kaydı ile alış, ihracatçı firmaların yurt içi üretici-imalatçı firmalardan, ihraç edilecek ürünleri, KDV ödemeden alış işlemidir.  İhracatçı firmaları teşvik yöntemidir. Bu alış yöntemi ile ihracatçı firmalar yurt içinden ürünlerini KDV ödemeden satın alır. KDV ödemeden satın aldıkları malları KDV’siz olarak ihraç ederler Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

70 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU70  İhraç kaydı ile alış yapan firma muhasebe kaydı: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. • İhracatçı firma : ABC Tekst San. Ltd. Ş. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su: 1063 • Malın Cinsi: Kot Pantolon • Miktarı : 1.000 Adet • Birim Fiyatı: 25.00 TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

71 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU71  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar 153.20.10.10İhraç kaydı ile alış25.000 320Satıcılar 320.10.34.01Merih Giyim Ltd. Şti.25.000  15.09.2009 tarih 1063 No’lu ihraç kaydı ile alış  1.000 Ad. X 25.00 TL = 25.000 TL

72 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU72 2.3.2.3.İhraç kaydı ile alıştan ihracat:  İmalatçı firma : Merih Giyim San ve Tic. Ltd.  İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti.  İthalatçı firma : İgor TANYA  Fatura tarihi : 01 Ekim 2009  Fatura No’su: 1963  Malın Cinsi: Kot Pantolon  Miktarı : 1.000 Adet  Birim Fiyatı: 30.00 $ Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

73 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU73  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya42.000 601Yurt dışı satışlar 601.20.10.10Tekstil grubu42.000  05.10.2009 Fiili ihracat - Kur 1.400  1.000 Adet x 30 $ = 30.000 $  30.000 $ x 1.400 = 42.000 TL

74 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU74 2.3.2.4.Kur ve Vade farkı:  KDV si Kanunun 20 nci maddesi KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığı teşkil eden bedel olarak tanımlamıştır.  Bedel deyiminin; alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

75  KDV Kanunun 26 nci maddesinde bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden TL sına çevrileceği, hüküm altına alınmıştır.  Matraha dahil olan unsurlar (Md: 24/c): • Vade farkı • Fiyat farkı • Faiz • Kur farkı 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU75

76 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU76 2.3.2.4.1.İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde lehte oluşan kur farklarının vergilendirilmesi:  Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan lehte kur farkları imalatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.  Ancak ihracatçı firmadan tahsil edilmeyecektir Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

77 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU77  İhracatçı firmadan tahsil edilmeyen KDV imalatçı tarafından hesaplanan ve indirilecek KDV olarak beyan edilecektir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

78 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU78 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Düzenlenecek kur veya vade farkı faturasında aşağıdaki bilgilerin olması gerekir; • Faturada KDV’si gösterilecektir. • Faturanın üzerinde Gümrük Beyannamesinin No’su yazılacaktır. • İhraç kayıtlı faturanın tarih ve numarası yazılacaktır. • Faturanın üzerinde KDV Kanunun 23/c Genel Tebliğindeki şerh konulacaktır. • Katma Değer Vergisi tahsil edilmeyecektir.

79 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU79  İhraç kaydı ile satış yapan firma kur değerlemesi: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Şti. • İhracatçı firma : ABC Tekstil Tic Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su : 1063 • Malın Cinsi : Kot Pantolon • Miktarı : 1.000 Adet • Birim Fiatı : 25 $ • Satış kuru : 1.4000 TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

80 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU80 • Değerleme tarihi: 30 Eylül 2009 • Değerleme kuru: 1.4500 • 1.000 Ad. x 25.00: 25.000 $ • 25.000 x 1.4000: 35.000 TL • 25.000 x 1.4500: 36.250 TL • Olumlu fark: 1.250 TL • 1.250 x %8: 100 TL kdv. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

81 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU81 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İmalatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar 120.10.34.01ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti.1.250 191İndirilecek KDV’si 191.40.33.09İndirilecek KDV’Sİ100 600Yurt içi satışlar 600.30.10Tekstil grubu1.250 391Hesaplanan KDV’Sİ 391.10.10Hesaplanan kdv100  Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı

82 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU82 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhracatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar 153.10.10Tekstil Grubu1.250 320Satıcılar 320.10.34.01Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti.1.250  Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı

83 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU83 2.3.2.4.2.İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde aleyhe oluşan kur farklarının vergilendirilmesi:  Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.  İhracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. İmalatçı genel hükümlere göre KDV’si genel hükümlere göre indirim yapacaktır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

84 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU84  İhraç kaydı ile alış yapan firma kur değerlemesi: • İmalatçı firma : Merih Giyim San. Ltd. Şti. • İhracatçı firma : Akabe Tekstil Tic Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su : 1063 • Malın Cinsi : Kot Pantolon • Miktarı : 1.000 Adet • Birim Fiatı : 25 $ • Satış kuru : 1.4500 TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

85 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU85 • Değerleme tarihi: 30 Eylül 2009 • Değerleme kuru: 1.4000 • 1.000 Ad. x 25.00: 25.000 $ • 25.000 x 1.4000: 35.000 TL • 25.000 x 1.4500: 36.250 TL • Olumsuz fark: 1.250 TL • 1.250 x %8: 100 TL kdv. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

86 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU86 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhracatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.10.34.01Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti.1.350 646Kambiyo Karları 646.10Kur farkları1.250 391Hesaplanan KDV’si 391.10.10Hesaplanan kdv100  İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı

87 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU87 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İmalatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 191İndirilecek kdv’si 191.40.33.09Dönem İnd. Kdv’si100 612Diğer indirimler 612.10Dönem içi Kur farkları1.250 120Alıcılar 120.10.34.01ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti.1.350  İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı

88 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU88 2.3.3.Özel fatura ile yapılan ve Yolcu beraberinde eşya ihracatı:  Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler Katma Değer Vergisi yönünden ihracat istisnasına alınmıştır.  KDV’ nun 43, 61, 64,71 ve 84 No’lu genel tebliğler uygulamayı yönlendirmektedir. 1.Özel fatura düzenlemek suretiyle ihracat 2.Yolcu beraberinde eşya ihracatı Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

89 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU89 2.3.3.1.Özel fatura ile yapılan ihracat (bavul ticareti):  Katma Değer Vergisi tahsil etmeden bavul ticareti kapsamında satış yapmak isteyen mükellefler istisna belgesine sahip olmaları gerekir.  “Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası izin belgesi” mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce verilir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

90 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU90  İstisna Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir. • Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak. • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak. • Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilecektir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

91 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU91  İstisna belgesine sahip mükelleflerin, katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gerekir. • “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. • Özel fatura beş suret olarak tanzim edilir. - Birinci suret alıcıya, - İkinci, üçüncü ve dördüncü suretler gümrük çıkışında onaylatılır. - Beşinci suret satıcıda kalır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

92 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU92 • Özel faturada KDV yer almaz. • Özel fatura TL olarak düzenlenemez. • Özel fatura bedeli bankalara veya özel finans kuruluşlarına satılır. Döviz alım belgesi alınır. • Döviz alım belgesi, İlgili dönem KDV beyannamesine eklenir. • İhraç kayıtlı alınan mallar, özel fatura ile ihracatı en geç üç ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

93 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU93 2.3.3.2.Yolcu beraberinde eşya ihracatı:  Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, satın alarak yurt dışına çıkardıkları malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir.  Gümrükten malın çıkışı anında faturanın ibrazı halinde daha önceden tahsil edilen katma değer vergisi malı yurt dışına çıkarana iade edilir. (KDV. Kanunu Md. 11/1-b) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

94 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU94  Normal fatura ile yapılan satışlarda istisnadan faydalanma şartları: • “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. • Her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifaları istisna uygulamasından faydalanamaz. • İstisna kapsamından 600.00 TL üzerindeki teslimlerden faydalanılır. ( KDV 93 Seri No’lu G.T) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

95 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU95 • Y.B.E.İ’da dövizli fatura düzenleme zorunda değildir. • Alıcıların istisnadan faydalanmaları için satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları gerekir. • Çıkış sırasında fatura nüshaları ve çek düzenlenmiş ise satıcıdan alınan çek Türk gümrüğünde onaylatılır. • Çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki şubesinden alınır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

96 2.3.4.Transit ticaret ile ihracat: 2.3.4.1.Genel Bilgi:  Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da gümrük antreposundan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır.  Tanımdan da anlaşılacağı gibi, milli olmayan bir malın satın alınması ve malın millileştirmeden satılması işlemidir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU96

97 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Şekil – 01: 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU97 SATICI - X (BULGARİSTAN) ALICI - Y (İRAN ) ALICI/SATICI - ABC (TÜRKİYE) ALICI/SATICI - VYZ (TÜRKİYE ) 2 5 4 1 ANTREPO 3

98 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 1.Türkiye yerleşik ABC İşletmesi Bulgarista’nın A işletmesinde satın aldığı malı millileştirmeden (Gümrük Antrepo) depolar. 2. İthal edilen mal gümrük antrepo da tutulur. 3.Türkiye’de yerleşik ABC İşletmesi, Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini Bulgaristan’dan ithal ettiği malı antrepo satar. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU98

99 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 4.Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini antrepo malı İran’daki Y işletmesine satar. 5.Antrepo mal İran’daki Y İşetmesine teslim edilir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU99

100 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.4.2.ABC İşletmesinin muhasebe kayıtları : 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU100 153Ticari MallarXXX 320SatıcılarXXX - Malın Bulgaristan’dan ithal edilmesi 120AlıcılarXXX 601Yurt Dışı SatışlarXXX - Antrepo’da malın VYZ İşletmesine satılması

101 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.4.3.VYZ İşletmesinin muhasebe kayıtları : 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU101 153Ticari MallarXXX 320SatıcılarXXX - Malın ABC işletmesinden satın alınması 120AlıcılarXXX 601Yurt Dışı SatışlarXXX - Antrepo’da malın İran’daki Y İşletmesine satılması

102 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.4.4.KDV Mevzuatı açısından durumu :  KDV Kanunu’nun 1 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de gerçekleştirilen mal teslimleri KDV’sinin konusuna girmektedir.  Transit ticarete konu mal genelde Türkiye haricindeki bir ülkeden temin edilmekte ve yine Türkiye haricindeki bir ülkeye teslim edilmektedir. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU102

103 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Transit ticaret kapsamındaki mal, teslim anında Türkiye gümrük bölgesinin dışında ise, bu ticarete konu mallar sevkiyat sırasında transit olarak Türkiye gümrük sahasına girip çıksa dahi, KDV’nin konusuna girmeyecektir. • İstanbul Defterdarlığı’nca verilmiş olan 19.09.1988 tarih ve 11-288 no’lu mukteza.  Transit ticarete konu malların alım ve teslimi sırasında KDV beyannamesine her hangi bir şekilde dahil edilmeyecektir. • (KDVK. Md. 16/1-c) 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU103

104 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Türkiye’deki bir serbest bölgeden satın alınan bir mal, yine Türkiye’deki başka bir serbest bölgeye satılması bir transit ticarettir. İki Serbest bölge arasındaki nakliye işlemi yurt içi taşıma işlemi olduğundan KDV’ye tabidir. Yüklenilen KDV’si indirim konusu yapılamaz. Gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınır. • (KDVK. Md. 30/1) 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU104

105 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.4.5.(Ba) – (Bs) Formlarında gösterilmesi :  Bilanço esasına göre defter mükellefler, belli hadleri aşan mal ve hizmet alımlarını (Ba - temin) ve (Bs - teslim) formları ile bildirmek zorundadırlar.  Transit ticaret, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ithalat veya ihracat işlemi değildir. Bunun için (Ba) ve (Bs) formlarına intikal ettirmeyeceklerdir. • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlı’ınca verilen 06.05.2009 tarih ve 15130 sayılı mukteza. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU105

106 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.4.6.Gelir & Kurumlar Vergisi :  Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 nci maddesinde yer alan götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklardır. • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilmiş olan B.07.1. GİB. 4.34.16.01/GVK-40/1-12203 no’lu mukteza. 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU106

107 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU107 2.3.5.İhracat İşlemlerinde KDV’si:  KDV’sinde vergiyi doğuran olay; (3065 Kdv. 10 Md.)  Mal tesliminde, Malın teslim edildiğinde.  Hizmet ifasında, Hizmetin yapılmasında. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

108 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU108 2.3.5.1.İhracatta KDV İstisnasına Giren Teslim ve Hizmetler:  Türkiye’de mal ve hizmet alış ve satışları, katma değer vergisinin matrahını oluşturur. Bu mal ve hizmetlerin ihraç edilmesi halinde katma değer vergisi istisnası uygulanır. • Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası. (3065 Kdv. 11/1.a Md.) • İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan teslimler. (3065 Kdv. 11/1.c. Md.) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

109 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU109 • Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcuların Satın Aldıkları Mallara İlişkin İstisnalar ile Bavul Ticareti İstisnası (3065 Kdv. 11/1.b. Md.) • Diplomatik Temsilcilik - Konsolosluk İstisnası (KDV. Kn. Md. 15) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

110 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU110 2.3.5.2.KDV’sinde ihracat istisnası: (3065 Kdv. 12 Md.)  Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.  Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

111 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU111 2.3.5.3.İhracat İşlemlerin de KDV’si iadesi:  KDV’sinden istisna tutulan mal ve hizmetlere yüklenilen kdv’sini iade alma hakkı vardır.  KDV’sinde iade hakkı doğuran işlemler; • İndirim yoluyla iade • Mahsup ile iade • Nakden iade, giderilir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

112 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU112 2.3.6.İhracat bedellerinin yurda getirilme süreleri:  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğler dahilinde usul esaslar ve süreler içinde yurt dışından getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satarak ihracat hesaplarının kapatılması gerekir.  Bakanlar kurulunun 08 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13186 sayılı kararı ile Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

113 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU113 “ Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın 8 nci maddesinde değişiklik yapıldı. Ve İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğa son verilerek bu bedellerin ihracatçılar tarafından serbestçe tasarruf edilmesine olanak sağlandı. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

114 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU114  Ancak; • Kambiyo mevzuatına göre, ihracat bedellerinin ihracatçının tasarrufuna bırakılması, ihracat bedellerinin hiç getirilmeyeceği, getirilen dövizlerin Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanmayacağı veya Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulmayacağı anlamına gelmemektedir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

115 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU115 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.3.7.İhracat işlemlerinde götürü gider: (GVK. Md. 40)  Tanımlar ve Özellikler: • Mükellefler; -ihracat, -yurt dışında inşaat, -Onarım, -Montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05’ini aşmamak şartı ile götürü gider yazabilirler.

116 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU116 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  İhraç kaydı ile yapılan satışlarda götürü gider hesaplanması mümkün değildir. (GVK. 233 Seri no’lu genel tebliğ) • Toplam ihracat: 215.000 • K.K. Ed. Giderler: 4.000 • Götürü gider : 1.075 (215.000 x %05) • K.K.Ed. Giderler: 2.925

117 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU117 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi 2.3.8.İhracatta satış iadesi:  İhraç edilen mallar fiili ihracat tarihinden sonra yurt dışından çeşitli nedenlerle (kırılma, bozulma vb.) geri gelebilir.  Yurt dışından geri gelen mallar • 610 Satış iadeleri hesabında izlenir.

118 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU118 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Gümrük Kanunu Bakımından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi: • Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracından sonra üç yıl içinde beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. • Muafiyet ayniyeti değiştirmediği zaman geçerlidir. (Gümrük kanunu Md. 168-169)

119 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU119 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  KDV Açısından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi: • Katma değer vergisi açısından ihraç olunan malın geri gelmesi, halinde gümrük idaresi ihracatçının KDV iadesinden faydalanıp faydalanmadığını ilgili Vergi idaresinden sorar. • KDV iadesinden faydalanmamış ise, geri gelen malı KDV’siz olarak gümrükten çeker. KDV iadesinden faydalanmış ise malın KDV’si ödemesi gerekir.

120 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU120 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Uygulama: • ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti. 50.000 $ ihracatını gerçekleştirdiği tekstil ürünü daha sonra aşağıdaki kurlarla iade gelmiştir. - Fiili ihracata kur: 1.4000 -Geri gelme kuru: 1.4100 (31.10.2009) --------------------------------------------------------- -Geri gelme kuru: 1.3900 (30.11.2009)

121 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU121 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi 31.10.2009 Gün iadesi muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 610Satış İadesi 610.20.10.10Tekstil Grubu70.500 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya70.000 601Yurt Dışı Satışlar 601.40.10.10Kur Farkı Gelirleri500  (1.40000 - 1.4100) x 50.000 $ = 500.00 TL  İhracatın geri gelmesi ve kur farkı

122 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU122 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  30.11.2009 Gün iadesi muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 610Satış İadesi 610.20.10.10Tekstil Grubu69.500 612Diğer İndirimler 612.40.10.10Kur farkı500 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya70.000  (1.40000 - 1.3900) x 50.000 $ = 500.00 TL  İhracatın geri gelmesi ve kur farkı

123 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM123 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi 2.3.9.İhracatta Şüpheli Alacaklar ve İtfası: (V.U.K Madde: 323)  Genel hükümler: • Sadece bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahipleri, şüpheli duruma düşen senetli ve senetsiz alacakları için karşılık ayırabilirler. • Alacağın Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir.

124 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM124 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Bir alacağın şüpheli hale gelebilmesi için; • Vadesinin geçmiş olması, • Vadesi birkaç kez uzatılmış olması, • Protesto edilmiş olması, • Yazılı olarak birkaç kez istenmiş olması, • İcra safhasına aktarılmış olması, gerekir. • Yasal süreler içinde dava açılması ve belgelerin dış temsilciliklere onaylatılması gerekir.

125 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM125 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Örneğin; • İhracatçı firma ABC Tekstil Ticaret Ltd. Şti. Rusya’daki müşterisi İgor TANYA aşağıdaki bilgilerle ihracatını gerçekleştirmiştir. • 12.06.2009 tarihi’nde 1063 No’lu fatura ile döviz kuru 1.4000 $ olan 25.000 $ kot pantolon ihraç etmiştir.

126 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM126 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  İhracat Muhasebe Fişi: HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya35.000 601Yurt Dışı Satışlar 601.20.10.10Tekstil Grubu35.000  12.06.2009 tarihinde 1063 No’lu Fatura ile ihracat  25.000 $ x 1.40000 TL = 35.000 TL.

127 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM127 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  31.08.2009 tarihinde tahsili imkansız hale gelmiştir. Kur: 1.4500 TL. sıdır. HesapAdıBorçAlacak 128Şüpheli Tic. Alacaklar 128.20.01İgor Tanya36.250 120Alıcılar 120.20.01İgor Tanya35.000 601Yurt Dışı Satışlar 601.40.10.10Kur Farkı1.250  31.08.2009 tarihinde 25.000 $ x 1.4500 TL = 36.250 TL  12.06.2009 tarihinde 25.000 $ x 1.4000 TL = 35.000 TL  31.08.2009 tarihinde kur farkı = 1.250 TL

128 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM128 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Karşılık Gideri Muhasebe Fişi: HesapAdıBorçAlacak 654Karşılık Giderleri 654.20.10.10Yurt Dışı Alıcılar36.250 129Şüpheli Tic. Ala. Kar. 120.20.01İgor Tanya36.250  25.000 $ x 1.4500 TL = 36.250 TL  Şüpheli Alacak Karşılık Gideri

129 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM129 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  30.09.2009 tarihinde para ayni döviz kuru tahsil edilmiştir. HesapAdıBorçAlacak 102Bankalar 102.10.10.10Ak Bank – Laleli Şb.36.250 128Şüpheli Ticari Alacaklar 128.20.01İgor Tanya36.250  25.000 $ x 1.450. TL = 36.250 TL  Şüpheli Alacağın ayni kur ile tahsilatı

130 03.07.2014Nevzat PAMUKÇU-SMMM130 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Şüpheli Alacak tahsil edildiği için, karşılık giderinin iptali HesapAdıBorçAlacak 129Şüpheli Tic. Ala. Karşı. 129.20.01İgor Tanya36.250 644Konusu Kal. Karşılıklar 644.20Şüpheli Alacak Karşılığı36.250  25.000 $ x 1.450. TL = 36.250 TL tahsil edildiği için  Karşılık giderleri iptal edilmiştir.

131 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU131 3.İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları: 1.İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2.Hariçte işleme rejimi, 3.İthalat bedellerinin ödenmesi ve maliyet bedeli, 4.Katma Değer Vergisi 5.İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar 6.Uygulama Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

132 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU132 3.1.1.İthalatın tanımı:  kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemler kapsamı içinde malların,  ithalat mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ithalatın yapılması,  Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin ödenmesi veya ödeme taahhüdünün tamamlanması işlemidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

133 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU133 3.1.2.İthalatçı olma şartları:  Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

134 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU134  Aşağıdaki kişiler, Kambiyo hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler ile birlikte doğrudan gümrük idaresine başvurmak suretiyle ithalat yapabilir; • Ticari amacıyla ithalat yapacak kişinin tacir olması gerekir, • Vergi mükellefi olması gerekir, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

135 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU135  Hangi malların ithalatında “Vergi Numarası” aranmaz? • Özel anlaşmaya dayalı ithalatta, (NATO, BM) • Kitap ve diğer yayınların ithalatında, • Ülkemizde açılan fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca perakende satışına izin verilen malların ithalatında, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

136 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU136 • Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibarıyla özel ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan malları ithal edebilir. • İthalatı kanunla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithalatı ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

137 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU137 3.2.1.Hariçte işleme rejimi:  Serbest dolaşımda bulanan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi,  Bu faaliyet sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmı muafiyet uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

138 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU138  Bir eşyanın Hariçte İşleme Rejimine tabi olabilmesi için; • Yetkili kurumdan izin alınması, • Geçici olarak ihraç edilmesi, • Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmesi, • İthal edilmesi, • Vergi muafiyeti uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

139 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU139  Örneğin: • Makineyi geçici olarak yurt dışına “tamir” edilmek için gönderilip geri getirilmesi. • İplik olarak gönder ”kumaş” olarak geri alınması. (Arasındaki farkın KDV’si ödenir) Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

140 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU140 3.3.1.İthalat Bedellerinin Ödenmesi:  İthalat bedelleri, bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından veya döviz tevdiat hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmelere uygun şekilde Türk Lirası veya döviz olarak ödenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

141 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU141 3.3.2.Maliyet bedeli : (V.U.K’nun 262. Md.)  Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

142 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU142 3.3.3.Dönem Sonu Değerlemesi: (V.U.K’nun 163 No’lu Genel tebliğ)  Sabit Kıymetlerin; • ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, • sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

143 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU143 • aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması, mümkün bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

144 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU144  Emtia’nın ; • Satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. • Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

145 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU145 4.1.Katma Değer Vergisi:  KDV’ye tabi olan işlemler: • Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’sine tabidir. • İthalatta KDV’si mükellefi mal ve hizmet ithal edendir. • İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

146 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU146  İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: (KDV. Md:21) • Fob, Sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, • İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

147 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU147 5.İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar:  159 Verilen Sipariş Avansları; • Stok ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

148 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU148  259 Verilen Sipariş Avansları; • Maddi Duran Varlık ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 259 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

149 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU149  Örnek hesap planı: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 159.10Verilen Sipariş Avansları 159.10.10Yurt İçi Sipariş Avansları 159.10.20Yurt Dışı Sipariş Avansları

150 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU150 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159.20İthalatlar 159.20.10X Takvim Yılı İthalatları 159.20.10.10X No’lu Dosya 159.20.10.10.10Mal Bedeli 159.20.10.10.10.10Mal Bedeli - FOB 159.20.10.10.10.11Mal Bedeli - CİF

151 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU151 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159.20.10.10.11Navlun-Nakliye-Ordino Giderleri 159.20.10.10.11.10Navlun Giderleri 159.20.10.10.11.11Yurt İçi Nakliye Giderleri 159.20.10.10.11.12Ordino Giderleri 159.20.10.10.12Sigorta Giderleri 159.20.10.10.12.10Sigorta Poliçesi

152 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU152 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159.20.10.10.14Banka Masrafları 159.20.10.10.14.10Akreditif Giderleri 159.20.10.10.14.11Banka Havale Masrafları 159.20.10.10.14.12Banka Döviz Alım Giderleri 159.20.10.10.14.13Banka Döviz Satış Giderleri 159.20.10.10.14.14Muhabir Banka Giderleri 159.20.10.10.15İthalat Öncesi Ödenen Fonlar 150.20.10.10.15.10Kaynak Kullanma Destek Fonu

153 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU153 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159.20.10.10.16İthalat Kur Farkı Gelirleri 159.20.10.10.16.10 Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Gelirleri 159.20.10.10.16.11 Değerlemeden Doğan Kur Farkı Gelirleri 159.20.10.10.17 İthalat Kur Farkı Giderleri 159.20.10.10.17.10Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Giderleri 159.20.10.10.17.11Değerlemeden Doğan Kur Farkı Giderleri 159.20.10.10.18İthalat Banka Kredi Faiz Giderleri

154 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU154 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159.20.10.10.19Gümrük Müşavirlik Giderleri 159.20.10.10.19.10 Gümrük Müşavirlik Ücreti 159.20.10.10.19.11 Gümrük Müş. Dek. – Ordino giderleri 159.20.10.10.19.12 Gümrük Müş. Dek.- Ardiye gideri 159.20.10.10.19.13Gümrük Müş. Dek.- Pul Gideri 159.20.10.10.19.14Gümrük Müş. Dek- K.K.D.F 159.20.10.10.19.15Gümrük Müş. Dek. – TSE Belgesi 159.20.10.10.19.16Gümrük Müş. Dek. – Ambar Servis Gid. 159.20.10.10.20Tercüme Giderleri

155 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU155 6.Uygulamalar: 6.1.Maddi Duran Varlık İthalatı: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalatçı firmaABC Tekstil Sanayi A.Ş Teslim ŞekliF.O.B. Ödeme ŞekliVadeli Akreditif Fiili İthalat tarihi05.10.2010 Mal Bedeli100.000 $ Beyanname kuru1,50000 TL

156 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU156 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Tediye Bilgileri TarihMeblağKur 31.10.201025.000 $1,55000 TL 30.11.201025.000 $1,45000 TL 31.12.201050.000 $ bakiye1,60000 TL 31.01.201150.000 $1,50000 TL

157 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU157  Mal bedeli muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 259.20.10.10Mal Bedeli150.000 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya150.000  05.10.2010 tarih 1063 No’lu fatura  100.000 $ x 1,50000 = 150.000 TL

158 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU158  Navlun gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 259.20.10.11Navlun Gideri22.500 320Satıcılar 320.20.02ACK Taşımacılık22.500  05.10.2010 tarih 1060 No’lu fatura  15.000 $ x 1,50000 = 22.500 TL

159 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU159  Sigorta gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 259.20.10.12Sigorta Gideri1.500 320Satıcılar 320.20.02Bilge Sigorta1.500  05.10.2010 tarih poliçe  1.000 $ x 1,50000 = 1.500 TL

160 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU160  Kaynak Kullanma D. F. muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 259.20.10.13K.K.D.F5.220 320Satıcılar 320.10.10Çağdaş Gümrükleme5.220  (100.000 +15.000 +1.000) = 116.000 $  (116.000 $ x 0.003 x 1,50000) 5.220 TL

161 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU161  Ordino Gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 159.20.10.14Ordino Gideri300 191İndirilecek KDV’si 191.10.10Dönem alış KDV’si54 320Satıcılar 320.10.10Çağdaş Gümrükleme354  Ordino Gideri

162 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU162  Gümrük Masrafları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 159.20.10.15Gümrük Masrafları1.875 159.20.10.16Gümrük Vergisi5.375 191.10.10Dönem alış KDV’si32.475 320Satıcılar 320.10.10Çağdaş Gümrükleme39.725  Yapılan Giderler

163 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU163  Yurt içi nakliye gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 159.20.10.11Nakliye Gideri500 191İndirilecek KDV’si 191.10.10Dönem alış KDV’si90 320Satıcılar 320.10.11Emin Nakliyat Ltd. Şti.590  Yurt içi nakliye gideri

164 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU164  Gümrük Müşavir ücreti muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar 159.20.10.19Gümrük Müşavir150 191İndirilecek KDV’si 191.10.10Dönem alış KDV’si27 320Satıcılar 320.10.10Çağdaş Gümrükleme177  Gümrük komisyon gideri

165 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU165  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.10İgor Tanya37.500 102Bankalar 102.20.10Ak Bank Laleli Şb.38.750 259Verilen Sipariş Ava. 259.20.10.19Kur değerlemesi1.250  31.10.2010 tarih 25.000 $ x 1,55000 = 38.750 TL  (38.750 – 37.500) = 1.250 İthalat kur farkı

166 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU166  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.10İgor Tanya37.500 102Bankalar 102.20.10Ak Bank Laleli Şb.36.250 259Verilen Sipariş Ava. 259.20.10.19Kur değerlemesi1.250  30.11.2010 tarih 25.000 $ x 1,45000 = 36.250 TL  (37.500 – 36.250) = 1.250 İthalat kur farkı

167 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU167  31.12.2010 Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Verilen Sipariş Av. 259.20.10.19Kur değerlemesi5.000 320Satıcılar 320.20.10İgor Tanya5.000  31.12.2010 (1,60000 – 1,50000) x 50.000 $ =5.000 TL

168 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU168  31.12.2010 Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 259 Verilen Sipariş Avansları Mal bedeli150.000Kur farkı1.250 Navlun22.500 Sigorta1.500 K.k.d.f5.220 Ordino gideri300 Gümrük masrafları1.875 Gümrük vergisi5.375

169 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU169  31.12.2010 Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 259 Verilen Sipariş Avansları Nakliye gideri500 Gümrük müşaviri150 Kur farkı1.250 Kur farkı5.000 Toplam193.670Toplam1.250 253 Tesis Makine ve Cihazlar Devir192.420

170 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU170  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.10İgor Tanya80.000 102Bankalar 102.20.10Ak Bank Laleli Şb.75.000 646Kambiyo Karları 646.10Kur değerlemesi5.000  31.01.2011 tarih 50.000 $ x 1,50000 = 75.000 TL  (80.000– 75.000) = 5.000 TL. Tediye kur farkı

171 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU171 6.2.Uygulama:  İthalatçı firma: ABC Tekstil Sanayi Ltd. Şti.  Fiili ithal tarihi: 15.10.2009  Kur: 1,310  A kalite kumaş 5.000.- Mt. x 6 $ =30.000 $  B kalite kumaş 5.000.- Mt. x 4 $ =20.000 $  Toplam 10.000.- Mt =50.000 $ Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

172 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU172  Tediyeler: • 01.11.2009: 10.000 $ kur: 1,300 • 30.11.2009: 20.000 $ kur: 1,290 • 31.12.2009: 20.000 $ bakiye • 31.12.2009: değerleme kuru: 1,320 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

173 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU173  Mal bedeli muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.10Mal Bedeli65.500 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya65.500  15.10.2009 tarih 1063 No’lu fatura  50.000 x 1.310 = 65.500 TL

174 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU174  Nakliye gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.11Nakliye Gideri3.000 320Satıcılar 320.10.34.01Emin Nakliyat Ltd. Şti.3.000  15.10.2009 tarih 1961 No’lu fatura  Nakliye gideri

175 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU175  Sigorta gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.12Sigorta Gideri2.400 320Satıcılar 320.10.34.59Bilge Sigorta Ltd. Şti.2.400  15.10.2009 tarih 78 No’lu poliçe  Sigorta gideri

176 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU176  Gümrük Vergi ve Harçlar muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.13Gümrük ve Diğer Harçlar5.000 320Satıcılar 320.10.34.34Halkalı Gümrük Müdürlüğü5.000  15.10.2009 tarih 5959 No’lu Gümrük alındı makbuzu

177 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU177  Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.15Gümrük Kom. giderleri6.000 320Satıcılar 102.10.34.01Güven Gümrük Ltd. Şti.6.000  15.10.2009 Gümrük Komisyoncusunun yaptığı giderler.

178 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU178  Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar 159.20.10.16Gümrük Kom. Ücreti2.500 320Satıcılar 102.10.34.01Güven Gümrük Ltd. Şti.2.500  15.10.2009 Gümrük Komisyoncusu ücreti.

179 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU179  Fiili İthalatın Gerçekleşmesi muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar 153.10Tekstil Grubu84.400 159.20.10.10Mal bedeli65.500 159.20.10.11Navlun3.000 159.20.10.12Sigorta2.400 159.20.10.13Gümrük ve Diğer Harçlar5.000 159.20.10.15Gümrük Komisyoncu gid.6.000 159.20.10.16Gümrük Komisyoncu Ücreti2.500  15.10.2009 İthalat Maliyeti

180 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU180  İthalat birim maliyetinin hesaplanması: • Mal bedeli: 65.500 YTL : 50.000 $ = 1,310 • İthalat maliyet bedeli: 84.400 YTL: 50.000 $= 1,688 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

181 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU181  A kalite kumaş: • (6 $ x 1,688)= 10.13 Mt. Birim maliyeti • 5.000.- Mt. X 10.13= 50.650.- TL  B kalite kumaş: • ( 4 $ x 1,688)= 6.75 Mt. Birim maliyeti • 5.000.- Mt. X 6.75= 33.750.- TL  (50.650.- + 33.750.-)= 84.400.- TL Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

182 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU182  Tediye muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya13.000 102Bankalar 102.10.10.10Akbank - Laleli13.000  01.11.2009 Tarihinde yapılan havale  10.000 $ x 1.3000 = 13.000 TL

183 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU183  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya100 646Kambiyo Karları 646.10Kur farkları100  01.11.2009 Tarihinde yapılan havale  10.000 $ (1.31000 – 1.30000) = 100 Kur farkı

184 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU184  Tediye muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya25.800 102Bankalar 102.10.10.10Akbank – Laleli25.800  30.11.2009 Tarihinde yapılan havale  20.000 $ x 1.29000 = 25.800 TL

185 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU185  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 656Kambiyo Zararları 656.10Kur farkı400 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya400  30.11.2009 Tarihinde yapılan havale  20.000 $ (1.31000 – 1.29000) = 400 Kur farkı

186 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU186  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar 320.20.01İgor Tanya200 646Kambiyo Karları 646.10Kur farkları200  31.12.2009 Tarihinde Döviz Borcunun Değerlemesi  20.000 $ (1.31000 – 1.32000) = 200 Kur farkı

187 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU187 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi  Faydalanılan kaynaklar: • ATAMAN Ümit, SÜMER Haluk - Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2000 • BAĞRIAÇIK Atilla - Etkin İhracat Yöntemi, İstanbul 2006 • GÜRSOY Yaser - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Bursa 2006

188 03.07.2014Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU188 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Katıldığınız için teşekkür ederim. Nevzat PAMUKÇU


"Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları