Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hamza ATE Ş İ stanbul Medeniyet Üniversitesi STK’larda gönüllü yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hamza ATE Ş İ stanbul Medeniyet Üniversitesi STK’larda gönüllü yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hamza ATE Ş İ stanbul Medeniyet Üniversitesi STK’larda gönüllü yönetimi

2 Çok bilmişler (?), genelde en kötü yapanlardır.

3 Amaç, gönüllü çalışmalarda başarıyı artırma yollarını anlatmak MERS İ NDEK İ B İ R STK Bu i ş i nasıl daha mükemmel yapabilirim? Motive edilmi ş gönüllüler, Daha verimli hizmetler

4 4 Bir araya gelmek bir başlangıçtır Bir arada kalmak bir ilerlemedir Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir Anonim

5 Ba ş arılı olmak mı istiyorsunuz?  E ğ er kurulu ş unuz ba ş arılı olacaksa, tüm üyelerin deste ğ ini almak zorundadır.  Bu deste ğ in anlamı i ş e zamanında gelmek ve verilen görevi yapmak de ğ il, i ş in ba ş arılı olmasına ilgi duymak ve yeni geli ş meleri ortaya çıkarmak için sürekli çaba göstermektir.  Üyeler, kendilerine ayrılan kö ş elerden dı ş arı bakmalı, yardım elini uzatmaya hazır olmalı ve yapıcı önerilerde bulunmalıdır.  Bu olmayınca, insanlar birbirinin hedefini baltalayacak biçimde i ş yapabilir ve kendi ba ş arıları için ekibin ba ş arılarını engelleyebilir

6 Gönüllülerle çalışmak, takım çalışmasının ta kendisidir…. KAZLAR UÇARKEN Bilim adamları, kazların V şeklinde bir grup düzeninde uçtuklarını tespit etmiş ve derinlemesine bir inceleme yapmış. Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar, bize bir şeyleri hatırlatıyor.

7 Öne geçer Öndeki kaz, yorulunca dinlenmek için en arkaya sıraya geçer.

8 Uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı oluşturuyor. V şeklindeki formasyonla uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %71 oranında uzatıyorlar. Yani tek başına gidebilecekleri yolu neredeyse ikiye katlıyorlar. Bir kaz, V grubundan çıktığı anda, formasyonun akımı dışında kaldığından uçmakta güçlük çeker ve hemen formasyona geri döner. Başta giden kaz lideri yorulduğunda en arkaya geçiyor ve hemen arkasındaki liderliği ele alıyor. Gerideki kuşlar öndekileri daha hızlı gitmek üzere bağırarak uyarıyor. Formasyondaki bir kaz hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulur da uçamayacak hale gelirse, bu kaza yardım etmek üzere formasyondan iki kaz ayrılıyor ve düşen kazı korumak için yanına gidiyor (Vefa). Yaralı kaz tekrar uçabilene veya ölene kadar onunla beraber kalıyorlar. Sonra diğer bir V formasyonuna katılıp gruplarına ulaşıncaya kadar beraber uçuyorlar.

9 Kazların bu hareket tarzından belki de bazı sonuçları çıkarmak mümkün. Örneğin; «kazlar kaz kafalı değilmiş» denilebilir. Ama şu bir gerçek ki; belli bir hedefi olan ve buraya ulaşmak için bir araya gelen bir takım ya da bir grup, birbirlerinin sinerjilerini kullanarak, hedefe daha çabuk ve kolay varabilir. Motivasyon, liderlik paylaşımı ve gönüllü yönetimi, işleri oldukça kolaylaştırabilir.

10 Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar… Ya sürüden ayrılan kazı? Bu kaz, V grubundan ayrılmıştı. Ceza olarak onu vurdum. Bir avcı vurdu beniiiiiii..!

11 Türkiyenin STK fotoğrafı  Türkiye genelinde faaliyet gösteren yakla ş ık 85 bin dernek ve 5 bin vakıf bulunuyor.  Nüfus 76 milyon oldu ğ una göre, STK Dernek ba ş ına ortalama 850 ki ş i dü ş üyor.  "Türkiye’de Sivil Toplum” konulu ara ş tırmaya göre, derneklerin 14 bin 744’ünü, cami yaptırma ve kuran kursu düzenleme gibi dini hizmetlerin gerçekle ş tirilmesine yönelik faaliyetler üstlenen dernekler olu ş turuyor. 

12 STK üyeliği yetersiz…  Kadın üye sayısı, erkek üyelerin altıda biri civarında.  Kişi başına düşen STK sayısı, batı ülkelerinin çok altında….  Örneğin; 5,5 milyon nüfuslu Danimarka’da dernek üyesi sayısı 18 milyon. Ki ş i ba ş ına 3 dernek dü ş üyor. • Basit bir hesapla; Danimarka’da sivil örgütlülük, Türkiye’ye göre ortalama 30 misli daha yüksek…  Almanya’da 2 milyon 100 bin, Fransa’da 1 milyon 470 bin dernek bulunuyor. Fransa ve Almanya’da her 40 ki ş iye 1 dernek dü ş üyor. Ancak her 10 Fransız’dan 4’ü en az bir derne ğ in faaliyetine katılıyor. Nüfusun be ş te biri ise en az iki derne ğ e üye bulunuyor.  ABD’de 1 milyon 200 bin dernek bulunuyor. Bu ülkede her 15 Amerikalıdan bir tanesi bu tür kurulu ş larda çalı ş ıyor. Bu sektör ABD’de bankacılık, teknoloji ve hatta kamu sektörü kadar a ğ ırlı ğ a sahiptir.  Bu sayılar, ülkemizde STK yapılanmasının göreceli olarak yetersiz oldu ğ unu gösteriyor. GÖNÜLLÜ SAYISINI ARTIRMAK LAZIM.

13 Sivil Toplum? Sivil toplumdan ve sivil toplum kurulu ş larından söz edildi ğ inde; ba ş ta kamu ve medya olmak üzere akla sivil dernek ve vakıflardan daha çok, TOBB / TZOB / TESK / T İ SK vb ile kamu tabanlı sendikal örgütlerin gelmesi, sivil toplum konusundaki ciddi yanılgıyı ortaya koyuyor.

14 STKların istihdamdaki yeri ?  ABD’de, yakla ş ık 7 milyon ki ş i, sivil toplum kurulu ş larında tam zamanlı olarak istihdam ediliyor. Bu oran ABD’deki toplam istihdamın %6,8’ini, hizmet sektöründe istihdam edilenlerin ise %15,4’ünü olu ş turuyor.  Avrupa Birli ğ i ülkelerinde örne ğ in Almanya (1 milyon), Fransa (0,8 milyon) ve İ ngiltere’de sivil toplum kurulu ş larının genel istihdamdaki payı %4, hizmet sektörü açısından bakıldı ğ ında ise %10.  Japonya’da ise 1,4 milyon ki ş i sivil toplum kurulu ş larında istihdam ediliyor.  Bizde durum?

15

16 STK’larımızda üye ve gönüllü yönetimi sorunları  Katılım  Üye- gönüllü ayrımını kabullenme  Kurumsallık  Faaliyet alanlarını yeterince temsil etme  Üyeleri yönetim sürecine dahil etme  Motivasyon yetersizli ğ i  Gönüllü kazanma ve gönüllülerle çalı ş ma kültüründeki eksiklikler

17 Temsil  STK’ların en ciddi sorunları arasında ‘temsil yetenekleri’ ile ‘temsildeki me ş ruiyetleri’ geliyor.  Kendilerini toplumun tamamı ile özde ş le ş tirmekte çok aceleci ve kolaycı davranıyorlar.  Halkı kendi do ğ al üyeleri sayarak daha ba ş tan ciddi bir yanlı ş ın içine dü ş üyorlar. toplumla ba ğ lantı kurmak  Halkı gerçekten temsil edemedikleri gibi, ta ciddi sorunları var.  Yeterli ba ğ lantı kurulamayınca bunun sorumlusu olarak yurtta ş ların kayıtsızlı ğ ını görüyorlar.  Kendi ba ş arısızlıklarını ise bireylerin olumsuz tutum ve davranı ş larına ba ğ lıyorlar.

18 İletişimsizlik  STK’larda ya ş an ikinci temel sorunu, ileti ş imsizlik ve kapalılık olarak tanımlayabiliriz.  Halka, di ğ er STK’lara ve farklı dü ş üncelere kapalı bir halleri var.  Bu yönleriyle bir STK’dan daha çok, söylem katılı ğ ı içinde olan marjinal ideolojik marjinal bir siyasal partiyi andırıyorlar.

19 Büyüme ve sürdürülebilirlik  STK’larda söylem, kadro ve birikim olarak bir ‘sivil büyüme’ anlayı ş ı yok.  Büyüme ihtiyacı do ğ ru kavranamadı ğ ından, sürdürülebilirlik de yeterince anla ş ılmıyor ve bir birikim olarak geli ş miyor.  Kurumsalla ş mak isteyen STK’lar ya a ş ırı profesyonelle ş iyor ya da ba ş arısızlı ğ a u ğ rayıp tümüyle amatör kalıyor.

20 Diğer STKlar ile ilişkiler  İ mece gelene ğ i olan bir toplumda ‘sivil toplum imecesi’ yakla ş ımı geli ş ebilmi ş de ğ il.  STK’lar arasında deneyim alı ş veri ş i ve buna uygun ortamlar yok.  A ğ çalı ş maları yeterince etkin de ğ il.  STK’lar i ş birli ğ i içinde olmak yerine bireysel ba ş arı arayı ş ı içindeler.

21 Profesyonelleşme  Son yıllarda sivil toplum alanında görülen e ğ ilimlerden birisi, bu kurulu ş ların i ş yapma modeli ve kadro olarak hızla profesyonelle ş mesidir.  Bir STK’nın profesyonel kadrosunun bulunması ola ğ andır. Ama bu kadro, STK’nın zorunlu fakat küçük bir yüzdesi olmak durumundadır.

22 Profesyonelle ş meyi abartmayalım...

23 Örgüt içi demokrasi  Otorite temelli bir kültürümüz var.  Bu içsel otoriter kültür, sosyal ya ş amımızın her alanına yansıyor.  Katılımın ve kitleselle ş menin demokrasiyi geli ş tirece ğ ini umdu ğ umuz anlarda da ‘Oligar ş inin Tunç Yasası’ devreye giriyor.  Pek çok STK, (katılım düzeyinden ba ğ ımsız olarak) hızla bir oligar ş iye dönü ş üyor.

24 STKların İnsan Kaynakları Sorunu

25 Pek çok STK o kadar kısıtlı bir kadroyla çalışıyor ki…  5-6 ki ş ilik profesyonel bir ekip ile en az 40 farklı çalı ş ma ba ş lı ğ ına yeti ş meye çalı ş ırken, yani “Hedefleri” yakalamaya çalı ş ırken, yolunuzda gönüllüler ile kar ş ıla ş ıyorsunuz. Kar ş ıla ş manız da gerekiyor. Fakat 40 farklı çalı ş ma ba ş lı ğ ı, e ğ er ilgili ba ş lıkta bir yönetsel biriminiz yok ise Gönüllüleri kaybetmenize hatta zarar görmenize sebebiyet verebilir.  Ana hedefler olan yaygınlık-sürdürülebilirlik ve sa ğ lıklı büyüme için STK’ların en önemli ba ş lı ğ ı Gönüllü Kayna ğ ı Yönetimidir.  Gönüllüler, STK’ların topluma nüfuz etmi ş temsilcileri oldukları için, STK ile toplum arasında birer ileti ş im kuran ve STK’ların vermek istedikleri mesajları topluma direk aktaran ki ş ilerdir.

26 Gönüllülü ğ ü anlamak…

27 27 Gönüllü kime denir ?  Ba ş kaları yararına bir i ş i, hiçbir yükümlülü ğ ü yokken gönül rızası ile üstlenen ki ş i. (TDK )  Türkiye‘de bugünkü veriler ba ş ka ifade ediliyorsa da, geleneksel ya ş amımıza baktı ğ ımızda hayır i ş leri ve imece çalı ş malarının toplumsal yapımızda tarih boyunca var oldu ğ unu görmekteyiz.

28 28 Bindiğimiz alâmet...

29 29 Başarılı bir gönüllü programı için; 1. Kurulu ş amaç ve hedefleri 2. Yerel halkın ihtiyac ve istekleri 3. Grup ihtiyaç ve istekleri 4. İş birli ğ i yapılan kurum ihtiyaç ve imkanları göz önüne alınmalıdır GÖNÜLLÜ YÖNET İ M İ ….

30 30 STKların profesyonel çalışanlarında olması gereken özellikler  Bireysel sorumluk  Sosyal sorumluluk  Ekip çalı ş masına yatkınlık  İ leti ş im becerisi  Farklı kültürleri algılayabilme  Ele ş tiri-özele ş tiri mekanizmasını uygulayabilme  Yeniliklere açıklık  Ara ş tırmacı olma  Payla ş ımcı olma

31 31 STK yönetici / koordinatör / liderinde olması gereken özellikler  Sorumluluk ve yetkileri etkili bir ş ekilde da ğ ıtmak  Performans beklentilerini açıklamak  Herkesin fikrini almak  İ nsanları dinlemek  Çalı ş anların i ş yeteneklerinin geli ş mesine yardımcı olmak  Yapıcı ele ş tirilerde bulunmak  Gerekti ğ inde duruma müdahale edip, düzeltmek  Belli bir sistem dahilinde ba ş arılı çalı ş anları ödüllendirmek

32 1. Üyeler ve gönüllüler “özgür” insanlardır

33 2. Gönüllülükte hiç mi karşılık yok?  Gönüllülerin kar ş ılık beklemeden bir i ş yapıyor olması, onların yaptıkları i ş kar ş ılı ğ ında hiçbir ş ey elde etmeyecekleri anlamına gelmez.  Yapılan birçok ara ş tırma, gönüllülü ğ ün bireyin ki ş isel geli ş imini ve manevi tatminini destekledi ğ ini göstermektedir. (Özden, 2008: 57).

34 3. Gönüllülük = İş gücü sömürüsü?  Türkiye küçük Milet Meclisleri(TkMM) ve Dü ş ünce Suçu’na Kar ş ı Giri ş im’in eski çalı ş anları, 25 Mart Pazartesi bir basın açıklması gerçekle ş tirdiler.  Ş.T.’ın sigorta istedikleri için topluca i ş ten attı ğ ı eski çalı ş anlar, STK’larda ya ş anan emek sömürüsüne dikkat çekti. İş ten atılan i ş çiler, Ş.T.’Nın sıkça kullandı ğ ı “önyargılar giremez” sözüne ithafen “Önyargılar girdi, sigorta giremedi” dediler. Geçen yılın ba ş ında sigorta istedi ğ i için i ş ten atılan bir i ş çinin ardından Ş.T “Burada demokrasi yok, benim kararlarım uygulanır” demi ş, bu olayın ardından “yapılan i ş i be ğ enmedi ğ i için” bir ofis çalı ş anını istifaya zorlamı ş, son olarak 18 Mart tarihinde ise dört ofis çalı ş anını daha sigorta istedikleri gerekçesiyle i ş ten çıkartmı ş tı.  İş ten çıkartmaların ardından “daha ucuz olması için üniversite ö ğ rencilerini çalı ş tıraca ğ ını” belirten Ş.Y.’a kar ş ı, …. ofisinde çalı ş an bir üniversite ö ğ rencisi de ya ş ananlar ve Ş.Y.’ın tutumları sebebiyle i ş ten ayrılmı ş tı.

35 Gönüllülerinizin % kaçı «faal gönüllü»?  Parasal Kaynak sa ğ lama  Dü ş ünce ve emek gücünden istifade etme  Kamuoyu olu ş turma  Üst düzey ili ş ki kurmada yardımcı olma  Sözcülük yapma  İ leti ş im ve bilgilendirme merkezi olarak hareket etme  Gündem belirleyici ve örgütleyici bir unsur olma  Yeni üyeler kazandıran bir temsilci görevi görme

36 36 Kimler gönüllü olur ? Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar ş isine göre;  Kendini kanıtlama  İ tibar  Aidiyet  Güvenlik  Temel ihtiyaçlar

37 Bireysel gönüllülüğün sebepleri  yalnızlık giderme,  örnek ki ş i olma,  yetki alma,  kariyer geli ş tirme,  aidiyet hissi,  sosyalle ş me,  entelektüel geli ş im,  hünerlerini payla ş ma,  servetini iyi amaçlara kullanma,  imajını iyile ş tirme,  becerilerini geli ş tirme,  manevi etkenler ve  moda...

38 38 •Ki ş iler, sorumluluk almak ya da kendini bir yere ba ğ ımlı hissetmek istememektedir. •Kimse onlara gönüllü olup olmayaca ğ ını sormamı ş tır. •Yapabilecekleri bir ş eylerin oldu ğ una inanmazlar. •Daha önce kötü deneyimleri olmu ş tur. Beklentileri kar ş ılanamamı ş tır, yaptı ğ ı i ş küçümsenmi ş tir ya da tatsız bir ş ekilde ayrılmı ş tır. •Özgüven eksikli ğ inden dolayı böyle bir i ş e kalkı ş mazlar. •Ki ş inin bir “gönüllü olma” anlayı ş ı yoktur veya böyle bir alı ş kanlık/gelenek çevresinde/ailesinde yoktur. •Ki ş i ek masraf yapaca ğ ından çekinir ve bu masrafları gözünde büyütür... Niçin Gönüllü olmayız?

39 Gönüllülük keyfilik değildir!  Hür tercihiyle gönüllü olan ki ş i görevlendirildikten sonra üstlendi ğ i i ş i isteyerek, gönülden yapmalıdır.  Gönüllünün üzerine aldı ğ ı i ş i yapmaması, geciktirmesi ya da savsaklaması gönüllüden beklenmeyecek davranı ş lardır.

40 Profesyonel gönüllü yönetimi ihtiyacı Gönüllülerin  daha e ğ itimli,  daha yüksek motivasyona sahip,  bilgi, beceri ve donanımı yüksek  sorgulayan bireyler olması profesyonel gönüllü yönetimi ihtiyacını arttırmaktadır. (Flood vd., 2005: 80).

41 41

42 42 Olmazsa ne olur ?  Belirsizlik  Tatminsizlik  Yanlı ş -eksik uygulama  Sorumluluk almada isteksizlik  Güvensizlik  İş gücü devir oranı yüksekli ğ i  Olumsuz Örgüt iklimi

43 Gönüllü yönetimi süreci 1. İş e uygun gönüllü seçimi, 2. sürekli bilgilendirme, 3. görev tanımının yapılması, 4. etkin-sürdürülebilir çözümler geli ş tirme, 5. organizasyon ve gönüllü adına daha net bir süreç elde etme, 6. gönüllüler arasında daha e ş it ve profesyonel hizmet da ğ ılımı, 7. yaptıkları faaliyetlere yönelik motive edilmeleri.

44

45 A. Gönüllülerin Görev Çerçevelerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması 1. STK’nın misyonu ve vizyonu 2. hitap edece ğ i kesim 3. hedef ve planlama 4. i ş e uygun gönüllülerin belirlenmesi 5. ne tür faaliyetler yürütebilece ğ i 6. kurumun gönüllülerden beklentileri

46 B. Gönüllülere Ulaşma  Gönüllülere ula ş ma ve kuruma çekme a ş amasında, gönüllülerin davet edilme sebebinin net olarak belirlenmemesi olumsuz izlenim do ğ urabilecektir.  Kurumun iyi bir alt yapıya sahip olması, ş effaflık ilkesini gözetmesi, hedeflerini iyi belirlemesi ve iyi bir tanıtım sürecine sahip olması gerekir.

47 Gönüllü bulma kaynakları  Ö ğ renciler; özellikle üniversite ö ğ rencileri,  paranın yanında gönüllü deste ğ i de verebilen i ş letmeler,  eski gönüllüler  emekliler,  di ğ er STK’lar.

48 C. Gönüllülerin Kuruma Oryantasyonu  Oryantasyon süreci gönüllünün kuruma ilk geldi ğ i ve kurum hakkında ilk bilgi elde etti ğ i dönemdir.  Bu süreçte kurumun gönüllülere tanıtımı yapılır.  Oryantasyon sürecinin sonucunda gönüllünün kurumu ve kurumun hedeflerini benimsemesi beklenir.

49  Kurumun tarihçesi,  misyonu ve vizyonu,  amaç ve hedefleri,  yapısı ve birimleri,  gönüllü politikaları,  gerçekle ş tirilen gönüllü hizmetler,  çalı ş ma arkada ş ları,  faaliyet bilgileri,  yardımcı olabilecekler,  ofis, araç ve gereçler. (Polk, 2006: 25; Ellis, 2005: 53). Oryantasyon sürecinde üzerinde durulması gereken konular

50 D. Gönüllünün eğitimi  Özellikle Dezavantajlı gruplara hizmet sunan gönüllü kurulu ş lar açısından gönüllü yönetiminin ayrıca bir önemi vardır.  Bu gönüllülerin hizmet verdi ğ i dezavantajlı grup hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.  Bu da gönüllülere verilecek oryantasyon e ğ itimi ile sa ğ lanabilir.

51 E. Görevlendirme ve Seçim  Gönüllünün kurum içerisinde hangi görevi yapaca ğ ı, hangi sorumlulukları üstlenece ğ i ve hangi süreçlere dahil olması gerekti ğ i,  E ğ er gönüllüler rastgele seçilerek herhangi bir i ş e yönlendirilirse bu durum negatif olarak o gönüllüye, gruba ya da topluma yansıyabilir. Böylelikle gönüllü tamamen kaybedilebilir. (McFarland, 2005: 13).

52 F. Gönüllülerin Motivasyonu  Özel sektörde çalı ş an bireylerin motivasyonu daha çok maddi kaynaklarla sa ğ lanmaktadır. Ancak, gönüllü bireylerin herhangi bir maddi beklentisi yoktur.  Gönüllülerin ancak manevi duygularla motivasyonu arttırılabilir.  Bireysel motivasyonu etkileyen özelliklerin en ba ş ında davranı ş lar, inançlar, de ğ erler, ihtiyaçlar ve amaçlar gelmektedir.

53 Gönüllülerin motivasyonu-1  İ leti ş im: Sorunsuz ve açık bir ileti ş im ile gönüllü kendisini kurumun bir parçası gibi hisseder.  Bilgilendirme: Gerçekle ş tirilen faaliyetler ile ilgili sürekli bilgilendirilen gönüllü kendini kurum ile özde ş le ş tirebilecektir.  Gönüllülere ismi ile hitap etmek: Gönüllü yöneticilerinin gönüllülere ismi ile hitap etmesi gönüllünün motivasyonunu arttırmak için önemlidir.  Gönüllüler hakkında bilgi edinmek: Gönüllülere, önemli günlerinde yanlarında bulunarak kurum için de ğ erli oldukları hissettirilmelidir.

54 Gönüllülerin motivasyonu-2  Gönüllülerin birbirleri arasındaki etkile ş ime yardımcı olmak: sosyalle ş me ihtiyaçlarını kar ş ılar, motivasyonu artırır.  Zorlandıkları durumda gönüllülere yardımcı olmak: gönüllünün kendisini yalnız hissetmemesi açısından önemlidir.  Karar alma süreçlerine gönüllüleri dahil etmek: dü ş üncelerine ba ş vurmak gönüllünün kuruma olan ba ğ lılı ğ ını ve motivasyonunu arttıracaktır. (McFarland, 2005: 97-99)

55 G. Ödüllendirme  Gönüllülerin verdikleri hizmetlerin kar ş ılı ğ ında, kuruma ba ğ lılıklarının ve devamlılıklarının arttırılmasını sa ğ lamak amacıyla yaptıkları katkıların ödüllendirilmesi gerekir.  Te ş ekkür notu, sertifika, rozet, ki ş isel mektuplar, hediye, foto ğ raflar, yurt dı ş ında bir konferansa gönderme, do ğ um günü ve di ğ er özel günler için tebrik kartları ya da kutlama hazırlama, gönüllünün adına bir gece düzenleme...  Dikkat edilmesi gereken nokta ödüllendirmenin yapmacıklıktan uzak, zamanında ve içten bir ş ekilde gerçekle ş tirilmesidir. (Güder, 2006: 15).

56 İ. Kayıtlama ve Gönüllü Veri Tabanı:  Kayıtlama ya da kayıt altına alma i ş lemi tüm kurumlar için kritik öneme sahip bir konudur. “Kayıt altına alınamayan bir ş ey geli ş tirilemez” ilkesinden hareketle kurumlarda yapılan her türlü faaliyet, kayıt altına alınmalıdır.  Sivil toplum kurulu ş larında gönüllü yönetimi ba ş lı ğ ı altında kayıt tutma; gönüllülerin yaptıkları tüm i ş lerin, onlara uygulanan e ğ itim ve yeti ş tirme faaliyetlerinin ve performanslarına dair de ğ erlendirmelerin kayıt altına alınmasıdır

57 sivil toplum kuruluşlarında bu kayıtlara niçin gerek duyulur?  (i) Yeni gelecek gönüllünün veya hâlihazırdaki gönüllünün görevlendirilmesi ile ilgili bir çatı ş mayı önlemek, do ğ ru göreve do ğ ru gönüllüyü yerle ş tirebilmek için,  (ii) Gönüllülerin hangi motivasyonla kuruma geldikleri bilinece ğ i için onların motivasyonlarının sa ğ lanması ve arttırılmasını kolayla ş tırmak için,  (iii) Gönüllülere ihtiyaç duyuldu ğ unda ula ş abilmek ve onları acil durumlarda haberdar edebilmek için,  (v) Verilecek herhangi bir ödül söz konusu oldu ğ unda bir yanlı ş lı ğ a dü ş memek için.

58 Gönüllülük ve Teknoloji  Mobil ve internet bazlı enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin (ICT) ortaya çıkı ş ı gönüllü faaliyeti “ kim, ne, ne zaman ve nerede” soruları ba ğ lamında tamamen de ğ i ş tirdi.

59 Gönüllülük ve Mobil İletişim Teknolojileri  Mobil-ba ğ lantılı gönüllülü ğ ün en yenilikçi ve ba ş arılı örneklerinden bazıları geli ş mekte olan dünyada görülüyor, bu öyle ola ğ anüstü bir fenomen ki “mobil devrim” diye adlandırılıyor.  Kısa mesaj servisi (SMS) ile mesaj metni gönderebilmek belki de bunlar içinde en büyük etkisi olanıdır.  Kitlesel düzeyde SMS ileti ş imi, uzun sureli bir yükümlülük gerektirmeyip sınırlı bir sure için geçerli oldu ğ undan, bir “mikro-gönüllülük” çe ş idi olarak dü ş ünülüyor.

60 Gönüllünün katılımını arttırma yolları  pozisyon ve i ş in gere ğ i yapılması gerekenlerin, gönüllünün yetenekleri ve ilgi alanları ile do ğ ru e ş le ş me oldu ğ undan emin olunmalıdır.  Gönüllünün elinde i ş i gerçekle ş tirecek yeterli kaynak bulunmalıdır.  Gönüllülerin lojistik engelleri a ş malarına yardım edilmelidir. (örne ğ in ula ş ım, çocuk bakımı gibi)  Çalı ş ılan ortamın rahat ve güvenli olması sa ğ lanmalıdır.  Gönüllülerin sosyalle ş mesi için bütçe yaratmak gerekir.

61 Gönüllülük ve İnternet  Çevrimiçi gönüllüler “zaman ve becerilerini, internet üzerinden, ücretsiz olarak, herhangi finansal bir beklentileri olmaksızın toplum yararına veren insanlardır.”  Çevrimiçi gönüllülük, gönüllülü ğ ün belli bir zaman ve mekâna ba ğ lı olma zorunlulu ğ unu ortadan kaldırdı.

62 62 Alıştırma 1 Gönüllü ile çalışmanın zorlukları ve avantajları önünüzdeki sayfaya zorluklar ve avantajlardan önemli gördüğünüz 3 tane yazın  zorluklar  kolayliklar Zorluklar Avantajlar

63 63 Alıştırma 2 İhtiyaç Belirleme KURULUŞUNUZUN  Şu andaki durumu nedir ?  ………………………………….  Kaç gönüllüye ulaşmayı hedefliyorsunuz?  …………………………………  Gönüllü iş tanımlarınız var mı?  Evet ( ) Hayır ( )  Varsa, açıklayın …………….  Yoksa, düşünüp şimdi en az 2 tane yazın  ……………………………………… ……………………………  ……………………………………  KURULUŞUNUZUN  Nasıl gönüllüler arıyorsunuz?  …………………………………….  ……………………………………..  ………………………………………  Gönüllü kazanma yolları nelerdir ?  ………………………………..  …………………………………  Gönüllülerden kim sorumludur?  …………………………………….

64 64 1.Gönüllüye hangi kaynaklardan nasıl ula ş ılacak? 2.Hangi ileti ş im araçları kullanılacak? 3.Mesaj ne olacak? 4.Ba ş vurular nasıl de ğ erlendirilecek? GÖNÜLLÜLER İ KURUMA ÇEKMEK Ki ş ilerin sivil toplum kurulu ş larına, * En çok yakınlarının-dostlarının-akrabalarının te ş viki üzerine, *daha sonra medyadaki tanınırlı ğ ına göre katılmaktadır. Birebir ili ş kinin gücü, gönüllü bulma faaliyetlerinde kendini özellikle göstermektedir.

65 65 Yönetim & Koordinasyon  Gönüllü Kazanmak için yapılması gerekenler  İş i tanımla  Di ğ er çalı ş anlarla ili ş kiyi yönlendir  Referansları ara  Deneme süresi koy  Oryantasyon e ğ itimi ver  Destek ol  Gerekirse giderleri kar ş ıla

66 66 Gönüllü oryantasyonu nasıl yapılmalı? 1.Kuruluşun geçmişi 2. Misyonu 3. Amaç ve Hedefleri 4. Program ve hizmetleri 5. Gelecek planları 6. Organizasyon yapısı / Hizmet çerçevesi/ Projeleri 7.Diğer kuruluşlarla işbirlikleri 8. Prosedür ve yasal çerçeveleri 9. Gönüllülere kazandırdıkları 10. Eğitim 11. Pratik ayrıntılar 12. Organizasyon tanıtımı ve ekip ile tanıştırma

67 67

68 68 GÖNÜLLÜ E Ğİ T İ M İ ve YET İŞ T İ R İ LMES İ Verilen e ğ itimlerin üç boyutu: Birinci boyut, yani e ğ itimlerin görev boyutu; gönüllünün yaptı ğ ı ve yapaca ğ ı i ş ler için yeterlilik kazandırılmasıdır. İ kinci olarak, be ş eri ve sosyal boyut; kendileriyle ve grupla ilgili farkındalık kazanmaları, grup olabilme yeteneklerinin ve sorun çözme kabiliyetlerinin arttırılmasıdır. Üçüncü olarak kurumda ileride bo ş alacak gönüllü kadrolar için gönüllü yeti ş tirmektir.

69 69 Başarılı Motivasyon  Başarı  Ödüllendirme  Güven  Bilgi ve iletişim

70 70 Başarı Başarı her zaman kişilerin kendilerini motive etmelerine yardımcı olan bir faktördür. Başarılı olmak, kişilerin algılamalarını değiştirir.

71 71 Alıştırma 3  Bir gönüllüyü neler motive edebilir?  ……………………………………………  ………………………………  ……………………………….

72 72 Ödüllendirme Ödüllendirmenin yolları  Sertifika  Tören  Duyuru  En üst makamdan ki ş isel mektup  İ çten te ş ekkür  Ki ş isel notlar  Duygularını göstermek

73 73 Prof. Dr. Hamza ATE Ş tarafından verilen “Gönüllü Yönetimi ve Motivasyon“ e ğ itimini tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmı ş tır......... Mersin…… Derne ğ i Ba ş kanı 7Aralık 2013 7Aralık 2013 Sayın..............................., örnektir DERNEK AMBLEM İ

74 74 Ödüllendirme Etkin Ödüllendirme;  Zamanında olmalı  Belirgin olmalı  İ çten olmalı

75 75 Güven  Kişilere saygı duymak  Kişilerin hedeflerini vermek  Sözünde durmak  Samimi olmak  Empati sahibi olmak  Kişilerin başarılarını değerlendirmek  ‘zaman ı iyi kullanmak

76 76 Ve... Sosyal etkinlikler düzenleyin  Aidiyet duygusu  Payla ş ma  Kayna ş ma  Fikir alı ş veri ş i  Ekip ruhu Duygularını arttırmaya yarar.

77 77 Bilgi ve İletişim  Ki ş isel ili ş kiler  Kurum içi yayınlar: bülten, gazete ve dergiler  Web sitesi, internet, intranet  Günlük bilgilendirme toplantıları  E-mail  Yeni projelerle ilgili önerilerin yer alaca ğ ı bir duvar panosu  Anketler  Duyuru panoları  Hatırlatma notları  Medya (Radyo, TV)

78 78 Gönüllüleri Değerlendirme  Gönüllülerin, kendilerinden ne beklendi ğ ini bilme hakları vardır.  De ğ erlendirmeler ödüllendirme ve gönüllülere yeni sorumluluklar ve kariyer geli ş imi sunma konusunda bir temel olu ş turur.  Yazılı de ğ erlendirmeler ba ş arılı ve ba ş arısız çalı ş ma performansı konusunda iki yönlü bir ileti ş im dökümanı olu ş tururlar

79 79 Gönüllü Yönetiminde Genel kurallar  Yıllık periyodik performans tarihleri belirleyin.  Bir ekip ile performans de ğ erlendirilmesi yapın.  Disiplin ile ilgili kuralların yazılı bir ş ekilde en ba ş ta oryantasyonda açıklanmasına dikkat edin.  Birlikte konulması gereken ortak kurallar olu ş turun.  Periyodik toplantılar yaparak bilgi / fikir alı ş veri ş ini sa ğ layın  Kayıtları güncelleyin

80 80 Çözüm???  Kolaya kaçmamak  Yaratıcı olmak  Ekip çalı ş ması yapmak  Gerekirse sorunu yeniden tanımlamak  D İ KKAT!  Sosyal sorumluluklarımız gere ğ i çok dikkatli davranmak zorundayız.  ÇÜNKÜ ! Dikkatli olmazsak topluma ve amacımıza zarar verebiliriz.

81 81 Alıştırma 4 Gönüllüyü Motive Etme Konusunda Kendinizi Değerlendirin  Lütfen, Elinizdeki ka ğ ıtlara i ş aretleyin !

82 82 Gönüllü Motivasyon Kontrol Listesi  Hiç ki ş isel te ş ekkür ettiniz mi?  İ smi ile hitap ettiniz mi?  Birlikte bir yemek yediniz mi?  İş lerin nasıl gitti ğ ini sorup dinlediniz mi?  Kurumdaki geli ş melerden haberdar ettiniz mi?  Gönüllüler için özel bir faaliyet düzenlediniz mi?  Hiç üst düzey yetkili ile toplantı veya görü ş me yapmalarını sa ğ ladınız mı?  Gönüllülerden biri gelmedi ğ inde aradınız veya hasta ise ziyaretine gittiniz mi?  Ba ş arılı gönüllüleri özel olarak taltif ettiniz mi?  Gönüllülere özel ve/ya ileri e ğ itim teklif ettiniz mi?  Program de ğ i ş ikli ğ i için gönüllülerin görü ş ünü aldınız mı?  Gönüllülerin performansını de ğ erlendirdiniz mi?

83 83 Gruplara bölünecek ve Kocaeli Hanımlar Derne ğ i için nasıl gönüllü bulunaca ğ ı tartı ş ılıp, bir el ilanı ve afi ş hazırlanacak ( Süre 20 dakika)  El ilanında yer alması gerekenler,  Çarpıcı Tasarım  Kurulu ş un amacı,  Aranan gönüllü özellikleri,  İ leti ş im bilgileri,  Ve sizin gerekli gördükleriniz  Afi ş için cevaplanması gereken sorular  Gönüllü İ lanı nerede asılmalı ve nasıl olmalıdır?  II. Her grup topluca sunum yapacak ( süre 3 dakika)  Örnek:  Bilim Kültür ve Sanat Derne ğ i, kendisini unutulmaya yüz tutmu ş kültürel de ğ erlerimizi canlandırmaya adamı ş, kar- amacı gütmeyen, Kocaeli merkezli bir sivil toplum kurulu ş udur.  Bilim Kültür ve Sanat Derne ğ i’nin  Cumartesi günleri 09:30 – 14:30 saatleri arasında verileri bilgisayara girecek, Excel kullanmayı bilen gönüllüye ihtiyacı vardır  Gönüllü ilanının Gönüllüleri te ş vik edici ve yaratıcı olması planlanmalıdır Alıştırma 5 Gönüllü kazanma

84 Son mesajlar  Üyelerinizi sadece kullanmayın, i ş lerin planlanması sürecine katın (anket, isti ş are toplantıları, vs)  Kurum içi katılımı önemseyin (Yönetim kurulu toplantılarına sınırlı sayıda üye katılımı, yemekli toplantılar vs)  Kadınlar da aktif üye olabilir  Gönüllüler ve üyeler de özgür insanlardır, sömürüldüklerini dü ş ünmesinler  Üye ve gönüllülere ilgi ve kabiliyetlerine göre i ş verin  Üye ve gönüllüleri onore edin  Gerekirse ücretli i ş çi çalı ş tırın, hatta ücretli gönüllü uygulamasına geçin  Süreklilik ve kurumsalla ş maya önem verin

85 85 Sonuç  İ ster ücretli ister gönüllü olsun, derne ğ inizin kurum kültürüne uygun çalı ş anlar seçin.  Hangi i ş in ne gibi beceriler gerektirdi ğ ini tespit edin. Bu özelliklere uyan ki ş iler bulun.  Buldu ğ unuz ki ş ileri iyi bilgilendirin.  Kurum içi ileti ş ime çok önem verin.  Ekip çalı ş masını gerçekle ş tirin.  Ba ş arılı olanları takdir ve te ş vik edin.

86 TEŞEKKÜRLER


"Prof. Dr. Hamza ATE Ş İ stanbul Medeniyet Üniversitesi STK’larda gönüllü yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları