Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL DEFTERDARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
MB T.C. MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL DEFTERDARLIĞI VERGİ BARIŞI KANUNU İstanbul Defterdarlığı

2 İstanbul Defterdarlığı
VERGİ BARIŞI KANUNU Kanun No : 4811 Kabul Tarihi : İstanbul Defterdarlığı

3 İstanbul Defterdarlığı
VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINA GİRENLER 213 Sayılı V.U.K. Kapsamına Girenler, Devlet İhale Kanunu Kapsamına 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Gümrük Kanunu Kapsamına Girenler İstanbul Defterdarlığı

4 I- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN
Resim, Harçlar, Fon Payı, Bunlara Bağlı Vergi Cezaları, Gecikme Faizleri, Gecikme Zamları, Eğiteme Katkı Payı ve Buna Bağlı Gecikme Zammı, İstanbul Defterdarlığı

5 II- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU AÇISINDAN
Ecrimisiller ve Buna Bağlı Gecikme Zammı, İstanbul Defterdarlığı

6 III- 6183 SAYILI KANUN AÇISINDAN
Devlete Ait Vergi Dairelerince Tahsil Edilen ve 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar, (İl Özel İdareleri ve Belediyeler Hariç) İstanbul Defterdarlığı

7 IV- 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN
Gümrük Vergileri, Para Cezaları ve Gecikme Zamları, İstanbul Defterdarlığı

8 VERGİLER AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER ise;
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Geçici Vergi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi, Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Eğitime Katkı Payı, İstanbul Defterdarlığı

9 RESİM, HARÇ, FON PAYI ve CEZALAR AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER
Trafik Para Cezaları, Tapu ve Kadastro Harçları, Noter Harçları, Konsolosluk Harçları, Mahkeme Harçları, Gemi ve Liman Harçları, Pasaport. İkamet ve Vize Harçları, Nüfus Müdürlüğü Cezaları, İdari Para Cezaları, Askerlik Para Cezaları, Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri, Banka Şube Müdürlerine Kesilen % 10 Geç Ödeme Cezası ( ), Ceza Evleri Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınan Harçlar, İstanbul Defterdarlığı

10 TARİH AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER
1- Vergiler açısından; tarihinden önceki dönemler, 2- Beyana dayanan vergilerde; tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler (Ağustos Kapsam dışı), yılına ilişkin olarak; tarihinden önce tahakkuk eden vergiler, İstanbul Defterdarlığı

11 STOK BEYANI AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER
Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaşlar, İstanbul Defterdarlığı

12 İstanbul Defterdarlığı
KANUNUN BÖLÜMLERİ 1.Bölüm : Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler, 2.Bölüm : İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler, 3.Bölüm : Matrah Artırımı, 4.Bölüm : Stok Beyanları, 5.Bölüm : Çeşitli Hükümler, 6.Bölüm : Gümrük Vergi ve Cezaları, 7.Bölüm : Son Hükümler, İstanbul Defterdarlığı

13 KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI
Kesinleşmiş kamu alacakları durumlarına göre belli şartların yerine getirilmesi şartıyla kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile vergi cezaları uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. İstanbul Defterdarlığı

14 İstanbul Defterdarlığı
VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN VEYA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN VERGİLER Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yada ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan VERGİLERİN TAMAMI + TEFE ‘ nin 9 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Taksit Zamanları : Mart , Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003, Şubat, Nisan, Haziran/2004 İstanbul Defterdarlığı

15 İstanbul Defterdarlığı
ÖRNEK : AHMET ASLAN, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olup, Ocak 1999 dönemine ilişkin TL Katma Değer Vergisi borcunu ödememiştir. Bu durumda; Ahmet Beyin ödemesi gereken borç, vergi aslı ve buna ilaveten ilgili dönemler TEFE endeksine göre artırılması sonucu bulunan tutar olup, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.   Ocak 1999 dönemi tahakkuk eden KDV borcu: TL İstanbul Defterdarlığı

16 İstanbul Defterdarlığı
TEFE’ye göre endekslenerek bulunan tutar:Ocak 1999 dönemine ait KDV’nin son ödeme tarihi (vade), 25 Şubat 99 olduğundan bu tarihten kanunun yürürlülüğe girdiği tarihe kadar (Ocak 2003’te yayınlandığı düşünüldüğünde Aralık 2002’ye kadar) aylık tefe oranlarının toplamı %164,9’dur.(392,7-227,8=164,9) Endekslemede bulunan tutar TL x %164,9= TL’dir.   Buna göre;Ahmet Aslan’ın Vergi Barışı kanunundan yararlanması sonucu, toplam ödemesi gereken tutar ( vergi aslı TEFE’e göre endekslenen tutar=) TL olup ilk taksit Şubat 2003 ayında başlamak üzere 2’şer aylık devrelerde 9 eşit taksitte Haziran 2004’e kadar ödenecektir. Her bir taksit tutarı ise TL dir.   Örnek Başak Tekstil AŞ Eylül 1998 dönemine ait muhtasar beyannamede tahakkuk eden TL Stopaj vergisi borcunu 20 Ekim 1998 tarihindeki vadesinde ödememiştir. Mükellef Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak istemektedir. Vergi Borcu : TL TEFE ’ye göre endekslenen tutar: x %177,8= TL’dir Ödenecek Toplam Tutar : TL Her bir taksit tutarı : TL dir. Vergi Aslı Tefe Toplam Tutar Aylık Taksit x 9 İstanbul Defterdarlığı

17 ASILLARI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMİŞ OLAN VERGİLER
Vadesi geldiği halde kısmen ödenmiş olan verginin ÖDENMEMİŞ OLAN KISMIN TAMAMI + TEFE’ nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. İstanbul Defterdarlığı

18 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Bay A, 2000 yılına ilişkin TL Gelir vergisi borcunun ilk taksitini ödemiş diğer borçlarını ödememiştir. Bay A Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak istemektedir. Ödenmemiş vergi asılları : TEFE ’ye endekslenen tutar : Haziran 2001 taksiti için: x % 54,5= Eylül 2001 taksiti için : x % 42,3= Toplam Ödenmesi gereken : Her bir taksit tutarı : Örnek A AŞ ‘nin Temmuz 2002 KDV beyanına göre tahakkuk eden vergi TL olup mükellef TL borcunu ödemiş geriye kalan borcunu ödeyememiştir.   Temmuz 2002 KDV beyan dönemi 25 Ağustos 2002 olup bu kanunun kapsadığı dönemler içindedir. Mükellef vergi barışından yararlanabilir. Ödenmemiş vergi asılları : TEFE ’ye endekslenen tutar : x % 10,4= Toplam Ödenmesi gereken : Her bir taksit tutarı : İstanbul Defterdarlığı

19 İstanbul Defterdarlığı
Örnek A Ltd. Şti yılına ilişkin TL Kurumlar vergisi, Nisan 1999 dönemine ilişkin TL gelir vergisi stopajı ve Kasım 1999 dönemine ilişkin TL KDV’nin her bir vergi borcu için 1/3’ünü ödemiştir. Şirket diğer borçlarını ödememiştir. Vergi Barışından yararlanmak istemektedir.   Vergi borçlarından ödenmemiş bölüm: TL x 2/3= TL Kurumlar vergisi(kurumlar vergisinin ilk taksiti nisan 1999’da ödenmiş ancak temmuz ve ekim taksitleri ödenmemiştir) TL x 2/3= TL gelir vergisi stopajı TL x 2/3= KDV TEFE ’ye göre endekslenerek bulunan tutarlar: i-Kurumlar Vergisi : Temmuz 1999 taksiti için : x %146,6 = TL -Ekim 1999 taksiti için : x %132,7 = TL ii-Gelir Vergisi Stopajı : x %155,6 = TL iii-Katma Değer Vergisi : x % = TL   Türü Vergi Aslı TEFE Toplam Tutar Aylık Taksit x 9 KV Temmuz 99 KV Ekim 99 Gelir Stopaj KDV TOPLAM İstanbul Defterdarlığı

20 VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLMİŞ OLAN CEZALARDA
Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan VERGİ CEZALARININ % 20’ sinin; üç eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 80’ inin tahsilinden vazgeçilir. İstanbul Defterdarlığı

21 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Haziran 2001’de yapılan bir denetimde, X A.Ş.’nin belirlenen muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymadığı gerekçesi ile VUK 353/6 maddesindeki TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.Mükellef bu borcu ödememiştir. X.A.Ş, vergi barışı yasası hükümlerinden yararlanmak istemektedir.   Mükellef borcun % 20’sini ödeyerek borcundan kurtulmaktadır.Ödeyeceği borç ( x %20=) TL dır. (Şubat,Nisan,Haziran 2003 ) İstanbul Defterdarlığı

22 İstanbul Defterdarlığı
ÖDENMEMİŞ BORCUN SADECE VERGİ ASLINA BAĞLI KESİLEN CEZALARDAN OLMASI HALİNDE Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı kesilen cezalardan ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması halinde bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. (2/1-d) İstanbul Defterdarlığı

23 İstanbul Defterdarlığı
İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZALARI İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, CEZANIN % 20’sini, 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, cezanın kalan % 80’inin ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. (2/1-e) İstanbul Defterdarlığı

24 6183 SAYILI KANUN UARINCA TECİL EDİLEN ALACAKLARDA (618348)
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için mükellefler, talep etmeleri halinde bu hükümlerinden yararlanabilirler. ÖDENEN TAKSİTLER İÇİN TECİL HÜKÜMLERİ GEÇERLİ KALAN TAKSİTLER İÇİN VADESİNDE ÖDENMEMİŞ ALACAK KABUL EDİLER VE ALACAKLAR HAKKINDA YUKARIDAKİ HÜKÜMLER UYGULANIR. (22) İstanbul Defterdarlığı

25 GEÇİCİ VERGİLERE İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2002 yılında tahakkuk eden ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere ilişkin gecikme zamları yerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak belirlenen tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılması mümkündür. Bu takdirde vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.(2/4) Bu hükümden geçmiş yıllara ilişkin (1998, 1999, 2000 ve 2001) geçici vergiler faydalanamaz. Çünkü bunların mahsup dönemi geçtiğinden terkin edilmiştir yılı ile ilgili olarak ise sadece tarihinden önce tahakkuk eden ilk iki geçici vergi kapsama girmektedir. Yani bu madde ile sadece 15 Mayıs 2002 ve 15 Ağustos 2002 tarihinde ödenmesi gereken ancak ödenmemiş geçici vergiler faydalanmaktadır. İstanbul Defterdarlığı

26 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Y Ltd.Şti, Nisan-Haziran 2002 dönemi için 15 Ağustos 2002’da ödemesi gereken geçici vergi borcunu ödememiştir. Mükellef, vergi barışı yasasından yararlanmak istenmektedir. Mükellef vergi borcundan dolayı geçici verginin terkin dönemi olan 1 Nisan 2003 tarihine kadar TL gecikme zammı tahakkuk edecektir. Ancak mükellef vergi barışından yararlanmak istediğinden ödenmesi gereken tutar, vergi aslının Ağustos 2002 tarihinden itibaren TEFE ile artırılmasıyla bulunacaktır. TEFE’ye endekslenerek bulunan tutar: x %10,5= TL’dır. Türü Vergi Aslı Gecikme Zammı TEFE Toplam Tutar GEÇİCİ VERGİ -- --- İstanbul Defterdarlığı

27 İstanbul Defterdarlığı
DEPREMLER NEDENİYLE ÖDEME SÜRESİ UZATILAN VEYA ÖDEME SÜRESİ BELİRLENMEMİŞ OLAN VERGİLER Marmara Bölgesi ve civarında ve tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan; -Ödeme süresi uzatılan ve ödeme süresi belirlenmemiş olan(Gelir vergisi, Kurumlar vergisi ve 94/6-b kapsamındaki gelir stopaj vergisi hariç) diğer vergilerin vade tarihi Şubat 2003 ayının son günü kabul edilir ve bu vergiler İlk taksit şubat 2003 ayında başlamak üzere 2’şer aylık devrelerde 9 eşit taksitte ödenecektir. -Ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile 94/6-b kapsamındaki gelir stopaj vergisinin ödeme süresinin belirlenmesini müteakip bu vergilerde 9 eşit taksitle, bazı taksitlerin süresinin geçmiş olması halinde kalan taksit süresinde ödenir.(2/5) İstanbul Defterdarlığı

28 DAVA AÇILMIŞ YA DA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN TARHİYATLAR
Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlarda, VERGİLERİN % 50’ si + TEFE 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. İstanbul Defterdarlığı

29 İstanbul Defterdarlığı
Örnek K AŞ Ocak 2000 döneminde KDV açısından incelenmiş ve matrah farkından dolayı TL vergisi borcu bulunduğu rapor edilmiştir. Ancak K AŞ rapora Vergi Mahkemesi nezdinde itiraz etmiştir. Vergi borcunun %50’ si = x %50 = TL TEFE ise % 111,9= Toplam Vergi + Tefe = Aylık taksit tutarı = İstanbul Defterdarlığı

30 İstanbul Defterdarlığı
ÜST MAHKEMELERDE DAVA AÇILMIŞ YA DA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN TARHİYATLAR 1-Son Kararın Terkin Kararı Olması Halinde  Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize ilişkin olarak dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlarda, tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Bu şekilde verilmiş en son kararın; Terkin kararı olması halinde, ilk tarhiyata esas alınan VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 2-Son Kararın Tasdik Kararı Olması Halinde  İtiraza veya temyize ilişkin davalarda en son kararın; Tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde, TASDİK EDİLEN VERGİNİN TAMAMI + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 3-Üst Mahkeme Kararının Bozma Kararı Olması Halinde  Üst Mahkeme verilen en son kararın bozma kararı olması halinde VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir.  4-Üst Mahkeme Kararının Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde  Üst Mahkeme verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise -Onanan kısım için VERGİNİN TAMAMI + TEFE, -Bozulan kısım için ise VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir.  5- Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar  Sadece vergi cezalarına karşı dava açılmış olması halinde; vergi aslına bağlı cezaların, verginin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş olması veya dokuz taksitle ödenmesi şartıyla, tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların ise herhangi bir şart aranmaksızın tahsilinden vazgeçilir. İstanbul Defterdarlığı

31 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İstanbul Defterdarlığı

32 İNCELEME TAMAMLANDIKTAN SONRA TARH EDİLEN VERGİLER
İnceleme tamamlandıktan sonra tarh edilen VERGİNİN % 50‘si + TEFE, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve ALTI EŞİT TAKSİTTE ödenmesi gerekmektedir. İstanbul Defterdarlığı

33 İstanbul Defterdarlığı
Örnek A Ltd Şti Ekim 2001 Katma Değer Vergisi döneminde incelemeye alınmış ve tamamlanan incelemede tespit edilen matrah farkından dolayı TL Katma Değer Vergisi tarh edilmiştir.   A Ltd Şti ’nin ödemesi gereken borç: x %50= TL TEFE’e göre endekslenerek bulunan tutar (Normal vade tarihinden kanunu yayın tarihine kadar) x %31,4 = TL dır. Toplam tutar : Aylık taksit : İstanbul Defterdarlığı

34 İstanbul Defterdarlığı
İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZALARI İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, CEZANIN % 20'si + TEFE, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.  Örnek Bay A, vergi incelemesine alınmış ve inceleme sonucuna göre, TL vergi cezası tarh edilmiştir. İnceleme esnasında söz konusu filin Serdar Beyin teşvikiyle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, Serdar beye de aynı miktarda ceza tarh edilmiş ve bu ceza 5 Ocak 2003’de tebliğ edilmiştir. Serdar beye ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde –5 Şubat yazılı başvuruda bulunularak, TL ceza yerine ( x %20=) TL 2’şer ayda bir 6 eşit taksitte ödeyecektir. Taksit tutarı : /6= TL dir. İstanbul Defterdarlığı

35 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Şubat 2003 ayı sonuna kadar Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen VERGİLERİN TAMAMI ile hesaplanacak PİŞMANLIK ZAMMININ % 10 'unun VE USULSÜZLÜK CEZASININ % 10 'unun; altı eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasının kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen VERGİLERİN TAMAMI ile hesaplanacak GECİKME FAİZİNİN % 20'sinin ve KESİLECEK VERGİ CEZALARININ % 20'sinin 6 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla, gecikme faizi ile vergi cezalarının % 80'inin tahsilinden vazgeçilmektedir. İstanbul Defterdarlığı

36 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 1998 Yılı için % 30, 1999 Yılı için % 25, 2000 Yılı için % 20, 2001 Yılı için % 15, nispetlerinden az olmamak üzere artırmaları gerekir. İstanbul Defterdarlığı

37 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Ahmet Aslan, 1998 yılında TL gelir beyan etmiştir yılı için Gelir Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir.Buna göre; Artırılan Matrah : x %30= Asgari Matrah : Artırıma esas tutar : Ödenecek vergi(%30) : Ahmet Bey, 1998 yılında yaptığı matrah artırımı sonucu oluşan TL vergi borcunu şubat ayından itibaren iki ayda bir 9 eşit taksitte ödeyecektir.   Örnek Tuna Akgül, 1999 yılında TL gelir beyan etmiştir yılı için Gelir Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir. Dönem : 1999 Beyan Edilen Matrah : Matrah Artırım Oranı : %25 Artırılan Matrah : En Az Matrah : Esas Alınması Gereken Matrah : Ödenecek Vergi (%30) : İstanbul Defterdarlığı

38 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Ateks A.Ş, 2000 yılında TL beyan etmiştir yılı için Kurumlar Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir. Dönem : 2000 Beyan Edilen Matrah : Matrah Artırım Oranı : %20 Artırılan Matrah : En Az Matrah : Esas Alınması Gereken Matrah : Ödenecek Vergi (%30) : Örnek Dürüst mükellef olan Elmas Ltd.Şti yılında zarar beyan etmiştir.İlgili yıl için matrah artırımı hakkından yararlanmak istemektedir. YIL BEYAN ARTIRIM ORANI% ARTIRILAN MATRAH EN AZ MATRAH ESAS ALINACAK MATRAH VERGİ ORANI ÖDENECEK VERGİ 2001 ZARAR 15 -- 25 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50'si, 2002 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Buna göre mükellef 2002 beyanında geçmiş yıl zararı olarak TL mahsup edecektir. İstanbul Defterdarlığı

39 ASGARİ MATRAH ARTIRIMI
Artırılan matrahlar aşağıda belirtilen asgari matrahlardan düşük olamaz. Hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan edenlerin de asgari matrah beyan etmeleri zorunludur. Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi 1998 takvim yılı için takvim yılı için takvim yılı için takvim yılı için İstanbul Defterdarlığı

40 İstanbul Defterdarlığı
GMSİ MATRAH ARTIRIMI Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, istisna tutarları dikkate alınmaksızın aşağıdaki gibidir. 1998 takvim yılı için 1999 takvim yılı için 2000 takvim yılı için 2001 takvim yılı için İstanbul Defterdarlığı

41 BASİT USULDE MATRAH ARTIRIMI
Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden vergilendirmeye esas olmak üzere asgari; 1999 takvim yılı için TL 2000 takvim yılı için TL 2001 takvim yılı için TL matrah beyan etmeleri zorunludur. İstanbul Defterdarlığı

42 İstanbul Defterdarlığı
KDV MATRAH ARTIRIMI Katma değer vergisi mükelleflerinin; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisini yıllık toplamı üzerinden; 1998 için % 3 1999 için % 2.5 2000 için % 2 2001 için % 1.5 nispetinde artırılması şarttır. İstanbul Defterdarlığı

43 KDV BEYANNAMELERİNDEN EN AZ ÜÇ DÖNEME AİT OLANLARIN VERİLMİŞ OLMASI
Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait olanlarının verilmiş olması halinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur. (m.8/2-a)  Örnek Dakik A.Ş yılına ilişkin olarak Ocak ayında TL, Şubat ayında TL, Mart ayında TL, Nisan ayında TL Hesaplanan KDV beyan etmiştir. Diğer dönem beyanlarını vermemiştir. Ortalama( )/4= Yıllık Hesaplanan KDV : x 12 = Artırılan ve Ödenecek KDV (%2,5) : İstanbul Defterdarlığı

44 İstanbul Defterdarlığı
HİÇ BEYANNAME VERİLMEMİŞ YADA BİR VEYA İKİ DÖNEME İLİŞKİN BEYANNAME VERİLMİŞ OLMASI Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 15 oranında hesaplanacak katma değer vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır. (m.8/2-b)  Örnek Rüzgar Ltd. Şti.2000 yılında Haziran döneminde ve Aralık döneminde hesaplanan KDV beyan etmiş diğer aylarda herhangi bir beyanname vermemiştir yılında TL Kurumlar vergisi beyan etmiştir.  i-Mükellefin öncelikle Kurumlar vergisi matrahını artırması gerekmektedir. Beyan Edilen Matrah : Artırılan Matrah %20 : En Az Matrah Artırımı : Ödenecek KV %30 :  ii-KDV matrah artırımı ise; 2000 yılında artırılan matrah : Hesaplanan KDV artırımı %15 : İstanbul Defterdarlığı

45 VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER
İŞLEMLERİN TAMAMI KDVK’nun 32. MAD. SAYILMAYAN İSTİSNALAR KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN YADA TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN OLUŞMASI NEDENİYLE HESAPLANAN VERGİ BULUNMAMASI İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %15 oranında katma değer vergisi ödenmek suretiyle bu maddeden yararlanılır. VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı; -Beyanname vermiş olmaları halinde, yukarda belirtilen beyanname veren mükellefler için açıklanan esaslar çerçevesinde, Hiç beyanname vermemiş olmaları halinde ise beyanname vermeyen mükellefler için açıklanan esaslar çerçevesinde belirlenir. (m.8/3) İstanbul Defterdarlığı

46 TARHİYAT YAPILAN MÜKELELFLERDEN MATRAH ARTTIRIMI
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri hakkında belirtilen yıllardaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.(m.8/6) TARHİYAT YAPILAN MÜKELELFLERDEN MATRAH ARTTIRIMI Vergi inceleme raporları veya takdir komisyonu kararlarınca hesaplanan KDV ye yönelik tarhiyat yapılan dönemlerde yıllık hesaplanan KDV nin bulunmasında bu tarhiyatlar da dikkate alınarak yıllık bazda KDV artırımında bulunulacaktır. KIST DÖNEM FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERDEN KDV ARTIRIMI Artırımda bulunmak istenilen yılda işe başlama veya işi bırakmada durumunda faaliyet dönemleri için yıllık bazda yukarıda açıklananlara göre artırımda bulunulacaktır. İstanbul Defterdarlığı

47 İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI
Bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Artırımda bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Ödenen vergiler gider kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu olmayacaktır. İstanbul Defterdarlığı

48 ÜCRETLERE İLİŞKİN STOPAJLAR
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların; her bir vergilendirme dönemdeki ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamını 1998 için % 5 1999 için % 4 2000 için % 3 2001 için % 2 nispetinde artırılması şarttır. İstanbul Defterdarlığı

49 İstanbul Defterdarlığı
Örnek Ahmet bey, 2001 yılında muhtasar beyannamesinde işletmesinde çalıştırdığı işçileri için gayri safi olarak TL ücret geliri beyan etmiştir.   Artırılan Matrah : x %2= TL İstanbul Defterdarlığı

50 İstanbul Defterdarlığı
STOK BEYANLARI Bu hükümlerden yararlanacak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan, mallarını kayıtlarına intikal ettirebileceklerdir. İstanbul Defterdarlığı

51 İstanbul Defterdarlığı
ORANLAR BEYAN EDİLEN UNSUR ORAN İNDİRİM Makine % 10 İndirilmez Teçhizat Demirbaşlar Genel Orana Tabi Emtia İndirilir Diğer Emtia Oranı/2 İstanbul Defterdarlığı

52 İstanbul Defterdarlığı
Örnek ABC Koll. Şti ’nin fiilen bünyesinde rayiç bedelle TL lik emtia, TL’Iik makine stoku, TL lik demirbaş stoku bulunmaktadır. Ancak, bu stoklar kayda alınmamıştır. Kayda alınmayan stoklara göre Stok Beyanı; Kayıtsız Stoklar Rayiç Bedel KDV Oranı Ödenecek KDV İndirilecek KDV Emtia %10 Makine -- Demirbaşlar Mükellef kayda alınan stoklar için toplam TL ‘lik KDV’yi vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 nolu beyanname ile beyan edecek ve aynı tarihte ödeyecektir. Bu KDV’lerden emtia stokuna ilişkin TL lik KDV’yi indirim hakkı bulunmaktadır. İstanbul Defterdarlığı

53 İstanbul Defterdarlığı
V.U.K 359’uncu MADDESİNDE BELİRTİLEN KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN CEZALARIN UYGULANMAYACAĞI HALLER Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri tarihinden önce işleyenler hakkında; - Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaz, - Soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmaz, - Açılmış bulunan kamu davaları ortadan kaldırılır, - Kesinleşmiş mahkumiyet kararları infaz edilmez. İstanbul Defterdarlığı

54 KANUNDAN YARARLANAMAYACAKLAR
V.U.K.’nun 359. Maddesinin (b) fıkrasındaki; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, Belgeleri sahte olarak basanlar, MATRAH ATTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR İstanbul Defterdarlığı

55 DEFTERDARLIĞIMIZCA TAKİBE ALINAN MÜKELLEFLER
Defterdarlığımızca Tapu Harçları, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Sektörel Dikey Denetim çerçevesinde takibe alınmış mükelleflerimizin 2001 ve öncesi yıllara ilişkin verilmeyen beyannamelerini vermeleri veya verilmiş beyannameleri için matrah artırımında bulunmaları kendi yararlarına olacaktır. İstanbul Defterdarlığı


"İSTANBUL DEFTERDARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları