Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN 2012

2 DIŞ TİCARET KAVRAMI Dış ticaret daha çok, mal ve hizmet ithal ve ihracını kapsarken, uluslararası ekonomi mal ve hizmetin yanında sermaye, emek ve teknoloji gibi faktörleri kapsar. Uluslararası ticaretin tarihçesi eskidir. Ortaçağda yapılan en önemli ticaret İpek yolu ticareti idi. Coğrafi keşifler ticaret yolunu değiştirmiş ve yeni kıtaların keşfiyle sömürgecilik yaygınlaşmıştır. 16. Yüzyılların sonlarına doğru Avrupa' da Merkantilizm geçerli bir ticaret düşüncesi olarak doğmuştur. Bunun doğal sonucunda ticaret devletin yoğun baskısına ve kısıtlayıcı engelleriyle karşılamış, XVIII asır başlarında merkantilizm yerine egemen olan klasik liberalizm geçmiştir. Sanayi devrimi ile liberalizm kökleşmiş ve buhar gücünün sanayiye uygulamasıyla birlikte büyük ölçekli üretime geçilmiştir. Dünya ihracatı içinde en büyük paya sahip olan ülkeler genellikle gelişmiş piyasa ekonomileri içinde yer alan ülkelerdir.

3 ULUSLARARASI TİCARETİ DOĞURAN ANA NEDENLER
1- Bazı malların üretiminin ülke ihtiyaçlarına göre bol veya kıt olması 2- Bazı malların üretiminde ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının olması 3- Bazı malların üretiminin ülkeler arasında malın veya ürünün farklılığından ileri gelmesi. Başka bir deyişle uluslararası ticaretin dayandığı ana faktörleri şöyle sıralayabiliriz: a) Yerli Üretimin yetersizliği; - Doğal kaynakların yeryüzüne dengesiz dağılımı, - Teknik bilgi ve uzman işgücü arzır yetersizliği, - Ekonomik gelişme farklıkları, b) Uluslararası fiyat farklılıkları, c) Malın farklılaştırılması,

4 ÜLKELERİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERMELERİNİN NEDENİ
Bazı ülkeler diğer ülkelere daha az ve ucuz mal sattıkları için borçlu, diğer bazı ülkeler de daha çok ve pahalı mal sattıkları için alacaklı olmuşlardır. Sanayileri yeterince gelişmemiş ülkelerin sattıkları ürünler sınırlıdır. Mal farklılaşmamıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak gelişmiş ülkelerle yapılan ticari ilişki de "mal tuzağı" denilen durumla karşı karşıyadırlar. Bunun gibi nedenlerle bu ülkeler ucuz hammadde ve yan sanayide kullanılabilen madde satarlar; dışa bağımlı sanayi malı alırlar ve “ Dış ticaret açığı” verirler. Ülkelerin Dış Ticaret Açığı vermelerinin temel nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. - Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki ticaretin gelişmiş ülkelerin lehine büyümesi - Doğal kaynakların, ülkeler arasında dengesiz dağılması, - Ülkelerin korumacılık tedbirleri alması - Ticari Blokların çoğalması (A.B.)

5 YURT DIŞI PAZARLARA AÇILAN FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN FAKTÖRLER
  İhracata karar veren bir firmanın girebilecekleri piyasalar hakkında ön bilgi sahibi olmaları gereken bir çok ekonomik, siyasi, doğal ve teknolojik verileri iyi değerlendirmeleri gerekir. Firmanın girilecek piyasa hakkında bilgi sahibi olması açısından cazip olup olmadığı değerlendirilirken göz önünde tutulması gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler şunlardır. 1. Ekonomik Faktörler - Gayri Safi Milli Hasıla ( GSMH ) - Halkın talep gücü - İşgücü yapısı ( İşsizlik oranı ) - Bilimsel araştırma-geliştirme ve eğitim düzeyi - Sermaye malların donanımı ( Endüstrileşme-makineleşme imkanları ) - Ekonomik yapı ve piyasa - Enflasyon 2. Doğal Faktörler  - Hammadde - Coğrafi konum ( stratejik, jeopolitik ulaşım ve iklim )

6 YURT DIŞI PAZARLARA AÇILAN FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN FAKTÖRLER
3. Demografik Faktörler - Nüfus miktarı - Nüfus dağılımı ( yaş-cinsiyet ) - Nüfus yoğunluğu  4. Kültürel Faktörler - Dil ve din - Örf ve Adetler - Toplumsal yaşam  5. Yapısal Faktörler - Hükümet Politikaları: Serbest piyasa-devletçilik, Sermaye transferi-Kambiyo politikaları, Dış ticaret politikalar - Ekonomik Strüktürel: Gelişmiş ekonomi-Az gelişmiş ekonomi, Sanayiye dayalı-Tarıma dayalı - Ülkenin Alt Yapı ve Ulaşım Kanalları: Yol durumu, Deniz, hava ve karayolu taşımacılığı - Ülkenin Haberleşme-İletişim kanalları: Telefon, fax, yayıncılık, uydu haberleşmesi - Ekonomik ve Siyasi Bloklarla İşbirliği ve Üyelik Durumu: NATO-AB bölgesel ve uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalara dahil olma gibi faktörler.

7 İŞLETME AÇISINDAN DIŞ TİCARETİN FİZİBİLİTESİ
İhracata karar veren işletme, önce kendi firma analizini yapar. Firmanın veya ürünün hangi yönlerden güçlü ve üstün hangi yönler de zayıf ve başarısız olduğunu araştırır. İleriki aşama da gireceği piyasa konusunda analizi yapar. Gireceği piyasa hakkındaki avantajları ve kazançları ile zorunlulukları ve sorunlarını analiz eder. İşte bu gibi faktörleri göz önünde bulunduran firmalar ihracata karar verirken, öncelikle kendi firmalarının analizi ve daha sonra girecekleri piyasa yönünden analiz yapmaları şarttır. Bu amaçla yapılan analize “Swot” analizi denir.

8 İŞLETME AÇISINDAN DIŞ TİCARETİN FİZİBİLİTESİ
Bir firma dış piyasaya girerken, ticari işlemlere başlamadan önce önbilgi sahibi olması gereken bir takım konuları bilmesi gerekir. Bunlar; Fiyat Rekabet ortamı ve şartları Bölgedeki rakip üreticiler Kar marjı Tüm masraf kalemleri Ticaret kanalları Ödeme koşulları Sigorta teminat ihtiyacı Hükümet kararları Alt yapı durumu Teknik standartlar ve düzenlemeler Ticari engeller Coğrafi koşullar Tanıtım ihtiyacı ve reklam Ürünün kalite yapısı Ambalaj durumu Piyasa genişliği Moda yaşam tarzı Ürün yaşam süresi İhracat teşvikleri ve kredileri Korumacı tedbirler ( İthalat vergiler fon ve harçlar ) gibi.

9 DIŞ TİCARET VE TEMEL KAVRAMLAR
Dış ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır. Daha geniş bir kavram olan uluslararası ekonomik ilişkilerin içerisine giren sermaye ve teknoloji hareketleri dış ticaretin konusuna girmez. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. 1. NORMAL TİCARET Normal ticaret, bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesinde ve serbest döviz ile yapılan, mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir.

10 DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ 2. BAĞLI TİCARET 3. SINIR TİCARETİ
Bağlı ticaret, iki ülke arasında yapılan ticari sözleşme gereğince ihracatçı ülkenin ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir işlem talep etmesi şeklinde yapılan ticarettir. 3. SINIR TİCARETİ Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalara dayanılarak yürütülen ve her iki ülkenin sınır ve kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerlerini kapsamına alan ticarettir. Bu tür ticarette normal dış ticaret işlemlerinde aranılan şartlar azaltılmaktadır. Sınır ticaretinin en büyük amacı, yüksek nakliye giderlerinden kurtularak ticaretin potansiyelini arttırmaktır. Limanlar arasında gerçekleştirilen sınır ticaretine, Kıyı Ticareti (Off Shore Trade) denilmektedir.

11 DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ 4. SERBEST BÖLGE TİCARETİ Serbest bölge ticareti, serbest bölgeler içerisinde yapılan ticarettir. Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları dışında kalan, ülkede geçerli olan mali ve ekonomik mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tutulduğu bölgelerdir. Serbest bölgeler, “Ticaret Serbest Bölgesi” ve “Üretim Serbest Bölgesi” olmak üzere ikiye ayrılır.

12 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Dış ticaret politikası, dış ticareti belirlenen hedefler yönünde düzenlemek amacıyla alınan ekonomik önlemlerin tümüdür. Dış ticaret politikası, kotalar, kısıtlayıcı tarifeler, ithalat yasakları, döviz sınırlamaları, ihracat teşvikleri vb. araçlar ile yürütülür. Dış ticaret politikası, serbest dış ticaret politikası ve koruyucu dış ticaret politikası olmak üzere temelde iki tanedir.

13 1.Serbest Dış Ticaret Politikası
Serbest dış ticaret politikası, mal ve hizmet hareketlerine hükümetlerin müdahale etmemesidir. Bu görüşe göre her ülke en az maliyetle ürettiği mallarda uzmanlaşması ile dünya çapında üretim faktörlerinin etkin dağılımı gerçekleşecek ve dünya çapında refah yaygınlaşacaktır. 2.Koruyucu Dış Ticaret Politikası Koruyucu dış ticaret politikası, devletin yerli üreticiyi dış rekabet karşısında korumak ve böylece gelişmesini sağlamak için dış ticarete müdahale etmesidir.

14 DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU
Dış ödemeler bilançosu, belirli bir dönemde bir ülkede yerleşik kişiler ile başka ülkelerde yerleşik kişiler arasında yapılan bütün ekonomik işlemleri sistematik bir biçimde gösteren istatistiki tablodur. Belirli bir dönem genellikle bir yılı ifade etmektedir. Bir ülkede yerleşik kişiler, gerçek kişi, firma, kurum ve kamu kuruluşlarıdır. Yurtdışında görev yapan devlet memurları, turistler ve geçici olarak bir ülkede oturanlar yabancı olarak kabul edilir.

15 DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU
Dış ödemeler bilançosu çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulur. Ülkede yerleşik kişilere yabancıların ödeme yapmasını sağlayan işlemler alacak, yabancılara ödeme yapılmasına yol açan işlemler ise borçlu olarak kaydedilir. Dış ödemeler bilançosuna kaydedilen işlemler Otonom işlemler ve Denkleştirici işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Otonom işlemler, doğuş nedeni ithalat, ihracat, yabancı yatırımlar, turizm gibi ödemeler bilançosuyla ilgili olmayan kalemlerden oluşur. Bu kalemler, genellikle cari işlemler, sermaye hareketleri ana hesap gruplarından oluşur. Denkleştirici işlemler, ödemeler bilançosu açık veya fazlalarından doğar. Bu kalemler bir dış açığın finansmanıyla ya da bir dış fazlanın sonucuyla ilgilidir. Altın ve döviz rezervlerindeki bir artış veya azalış buna örnektir. Dış ödemeler bilançosunun otonom işlemler toplamı, dış ödemeler bilançosu açık yada fazlasını gösterir. Buna “Dış Denge” denir.

16 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
1. Arbitraj Menkul kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin iki piyasa arasındaki fiyat farkından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu piyasalardan alınması, yüksek olduğu piyasalarda satılması işlemidir. 2. Aval Kambiyo senetlerinden doğan bir borcun, asıl borçlusu tarafından ödenmediği takdirde, üçüncü bir kişinin ödemeyi garanti etmek için senet üzerine koyduğu imzadır.

17 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
3.Avarya Deniz taşımacılığında kullanılan bir kavramdır. Gemide ve yükte meydana gelen bütün olağanüstü maddi hasar ve masrafları ifade eder. -Büyük Avarya Müşterek Avarya veya Umumi Avarya adı da verilir. Olağanüstü masrafları kapsar ve bunların gemi, yük ve navlun arasında paylaştırılmasını içerir. -Küçük Avarya Hususi Avarya da denir. Yolculuk gereği doğan masrafları içerir.Taraflar yalnız kendi zararlarına katlanır.

18 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
4.Belgeler (Vesaik) Dış ticarette kullanılan her türlü ticari ve mali belgeleri ifade eder. Ticari belgeler fatura, sevk belgesi, menşe şahadetnamesi, sigorta poliçesi vb.dir. Mali belgeler poliçe, bono, çek, ödeme makbuzları vb. dir. 5.Konteyner İçine konulan malların korunup taşınmalarına yarayan ve tekrar kullanılabilen standart büyüklükteki taşıma kabıdır.

19 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
6.Damping Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye ihraç edilen bir malın benzerlerine göre daha düşük bir bedelle Türkiye’ye sokulmasıdır. 7.Deklerasyon Belgesi İhracatçıların Türkiye’ye girişlerinde ihracat bedeli olarak döviz getirmeleri halinde, bu dövizleri gümrüklerde beyan etmeleri gerekir. Gümrüklerce beyan edilen dövizi gösteren döviz beyan tutanağına Deklarasyon Belgesi denir.

20 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
8.Demuraj Limanlarda geminin yükleme müddeti ve boşaltma müddetinden daha uzun bir sürede yüklenmesi ve boşaltılmasından dolayı ödenen tazminattır. 9.Döviz Madeni ve kağıt para şeklindeki yabancı ülke paraları ile bu paralarla ödemeyi sağlayan her türlü belgedir. 10.Efektif Kağıt ve madeni para şeklindeki dövizdir. Para yerine geçen, çek poliçe vb. ödeme araçlarını kapsamaz. Efektif dövizden daha dar bir kavramdır. Her efektif dövizdir, fakat her türlü efektif döviz değildir.

21 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
11.Antrepo Türkiye’ye deniz, kara (demiryolları dahil)ve hava yoluyla getirilen ve Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyasının çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek milli mahsul veya mamullerin; transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın konulduğu yerlerdir.

22 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
-Genel Antrepolar Özel antrepolara alınması gerekli eşya dışında kalan, antrepo sahibiyle birlikte diğer kişilere ait her çeşit eşya ve maddenin konulduğu yerler genel antrepodur. -Özel Antrepolar Konulacak eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyeti özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları özel tertip ve tesislere gereksinim gösteren eşya ve maddelerin konulduğu yerler ile rafineri tesisleri özel antrepodur. Buralara alınan eşya ile diğer eşya ve malzemede Bakanlığın izniyle konabilen özel antrepolara konulacak eşya ve maddeler Gümrük Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

23 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
-Fiktif Antrepolar Bakanlıkça uygun görülecek eşyanın, yine Bakanlığın izniyle konulduğu ve mal sahipleri veya temsilcileri tarafından temin ve tesis edilmiş yerler fiktif antrepodur. Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar veya sergilerde fiktif antrepo sayılır.

24 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
12.Gümrük Bölgesi Denizlerde sahilden içeri, karalarda gümrük hattından içer doğru 30 km derinliğindeki bölgedir. 13.Gümrük Hattı Sadece gümrük kapılarından geçilmek yoluyla aşılan kara su ve hava sınırlarıdır. 14.Gümrük Komisyoncusu Malların her türlü gümrük işlemlerini sahipleri adına takip edilen serbest meslek mensuplarıdır.

25 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
15.Gümrük Tarifesi İthalata konu olan mallar için ödenmesi gereken vergileri sistematik ve toplu olarak gösteren cetveldir. Gümrük vergileri ad valorem veya spesifik vergi esasına göre düzenlenirler. Ad valorem tarifelerde vergi ithalat değerinin yüzdesi olarak, spesifik tarifelerde ise birim ithal malı başına hesaplanır. 16.Dış Ticaret Bir ülkenin belli bir dönemde gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım ve satımıdır. 17.İhracat Bir ülkede üretilen malların, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılması işlemidir.

26 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
18.İthalat Bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları döviz karşılığında satın almasıdır. 19.Kambiyo Yabancı ülke paralarının veya para yerine geçen belgeleri belirli fiyatlarla birbirleri ile değiştirilmelerine ilişkin işlemlerdir. 20.Kliring İki taraflı anlaşmalarda ithalat ve ihracat bedellerinin döviz kullanılmadan mahsup ve takas yolu ve kliring kurumları aracılığı ile yapılması işlemidir.

27 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
21.Kuvertür Transfer talimatı veren bankanın dışarıdaki muhabiri nezdinde yabancı ülkede yapılacak ödemenin karşılığı olarak bulundurduğu alacaklı hesaptır. 22.Kur Bir ülke parasının ülke paraları karşısındaki fiyatıdır. Çeşitleri şunlardır;

28 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
-Cari Kur: Kambiyo borsalarında yapılan alım satımlar sonucu oluşan ve her gün kambiyo fiyat listeleri ile ilan edilen döviz fiyatlarıdır.Fiyatlar iki yöntemle belirlenir. A) Certain Kur (Belirli Kur): Yerli para değerinin yabancı para değeri ile belirtilmesidir. 1 Ytl = $ 1 Ytl = Euro B) İncertain Kur (Belirsiz Kur) : Yabancı ülke para değerinin yerli para değeri ile belirtilmesidir. 2 $ = Ytl 1 Euro Ytl

29 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
-Esas Kur: Döviz ve efektif alım satımlarında cari kambiyo kurlarını belirlemek için tespit edilen resmi kurlardır. -Döviz Kur: Bir birim yabancı para ile satın alınabilen yerli para miktarını belirleyen kur. 1 $ =......Ytl -Çapraz Kur: Bir yabancı paranın diğer yabancı para ile değişme oranıdır. 1 $ =......Euro 1 $ =......Sterlin

30 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
-Sabit Kur: Bankaların yabancı para birimi ile yapılan işlemleri muhasebe kayıtlarına aktarırken kullandıkları kurdur. 1Ytl = $ 1 Ytl = Euro

31 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
23.Küşat Mektubu Amir banka tarafından muhabir bankaya gönderilen akreditifi açma mektubudur. 24.Navlun Bir limandan başka bir limana taşınmak için gemiye yüklenen malların tümü veya nakliyeci tarafından talep edilen taşıma ücretidir. 25.Pasavan Sınır bölgelerinde oturanlara verilen pasaport yerine geçen bir belgedir. Bu belge ile sınırın diğer tarafına günü birliğine belirli bir uzaklığa kadar geçebilmektedir.

32 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
26.Rambursman Alınan bir paranın iadesi, başkasına verilen bir avansın tahsili borçlusu tarafından ödenmeyen bir senedin cirantası tarafından ödenmesi, belgenin ödeme karşılığında verilmesi, bedeli ödenmesi karşılığında verilmesi şartı ile gönderilen malın bedelinin ilgili işletmeye yatırılması işlemidir. 27.Reexport Yabancı menşeli malların ihraç edilmek kaydıyla ülkeye getirilip millileştirdikten sonra yeniden ihraç edilmesi işlemidir.

33 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR
28.Sınır Ticareti Komşu iki ülke arasında özel anlaşmalara dayanılarak yürütülen ve her iki ülkenin sınıra yakın yerleşim bölgelerini kapsamına alan ticarettir. 29.Takas Malın mal ile değiştirildiği ticaret şeklidir. İhracatçı sattığı malın karşılığını ithalatçıdan satın aldığı mal ile tahsil eder. Burada her iki mal grubunun ekonomik değerinin eşit olduğu varsayılır. 30.Transit Ticaret Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark bulunması şartıyla mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak başka bir ülkeye satılmasıdır.

34 UluslararasI Teslim Şekillerİ (Incoterms 2000): AmaçlarI
ICC – Milletlerarası Ticaret Odası tarafından düzenli olarak gözden geçirilir ve yayınlanırlar. Dış ticaret alanında, bir satış sözleşmesinde, ticari terimlerin yorumlanması için uluslararası kural oluşturmak. Taraflar arasında zaman ve para kaybına neden olan yanlış anlamaları ve ihtilafları engellemeye yardım etmek. Satıcının mahallinden alıcının yerine kadar malların taşınmasının masraf sorumlulukları ile ilgili olarak alıcı ve satıcının her birinin yükümlülüklerini belirler. ‘Kim ne için sorumlu ?’ ‘Kim ne için ödemede bulunacak ?’ sorularında yanlış anlamaları önlemek.

35 Incoterms 2000: KapsamI Satılan malların teslimine ilişkin hak ve yükümlülükleri ile sınırlıdır. Incoterms sadece satıcı ve alıcı arasında satım sözleşmesinden kaynaklanan ilişkilerle ve üstelik bunların sadece belirli çehreleri ile ilgilidir, ancak diğer sözleşmeleri (taşıma, sigorta, finansman) etkiler. Tarafların sözleşmede bulundurmak istedikleri tüm yükümlülükleri kapsamaz. Satıcının malları alıcının tasarrufuna bırakma veya taşıma için teslim etme veya varış noktasına teslim gibi taraflara yüklenmiş belirli borçları ve bu durumlarda hasarın geçişini düzenler. Ayrıca, malların ithalat ve ihracat için gümrüklenmesi, ambalajlanması borçları ile, alıcının malları teslim alma ve ilgili yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiğini kanıtlama borçlarını düzenler. Incoterms, sözleşmenin ihlalinden doğan sonuçlar ve çeşitli imkansızlıkların sonucu oluşan sorumluluktan muafiyet halleri ile ilgilenmez. Incoterms, her zaman öncelikle malların ulusal sınırlar dışında satımında kullanılmak niyetiyle oluşturulmuştur.

36 Incoterms 2000: Yanliş Anlamalar
Incoterms’in satım sözleşmesinden ziyade taşıma sözleşmesine uygulanacağı yanılgısına düşülmektedir. Kimi zaman hataya düşerek Incoterms’in, tarafların sözleşmede bulundurmak isteyecekleri tüm yükümlülükleri kapsayacağı sanılmaktadır.

37 Incoterms 2000: Yapisi

38 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Satıcı Alıcı
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Servisler   Ex Works Free Carrier Free Algong-side Ship Free Onbord Vessel Cost & Freight Cost Insurance & Freight Carriage Paid To Carriage Insurance Paid To Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quai Duty Paid Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid Depolama   Satıcı Depo İşçiliği Paketleme   Yükleme Masrafları Alıcı Dahili Taşıma Terminal Ücretleri Acente Ücretleri Araca Yükleme Taşıma Ücretleri Varıştaki Masraflar Vergiler/ Güm yükleme Varış Yerine Teslim

39 Incoterms 2000: Uygun Taşima Modlari

40 İhracatta Taşima Modu ve Taşiyici Seçimi
Taşıma Modu Seçimi Karayolu Havayolu Denizyolu Demiryolu Multimodal Taşıyıcı Seçimi Taşıma Sözleşmesinin Seçimi

41 Taşima Modunun Belirlenmesindeki Ölçütler
Taşıma sürecinde gerçekleşen toplam maliyet Taşıma işleminin toplam süresi veya teslim hızı Taşımanın güvenliği Taşıma hizmeti verilen yerlerin kapsamı Taşınacak yükün taşıma moduna uygunluğu Malın değeri, hacmi, ağırlığı, büyüklüğü, şekli Malın raf ömrü ve iklim şartlarına uygunluğunun kontolü Malın hasarlara karşı dayanıklılığı Sefer sıklığı Taşıma hizmetinin güvenilirliği

42 Ulaştirma Türünün Belirlenmesinde Etkili Olan Değişkenler
Maliyet Hız Güvenilirlik İzlenebilirlik Güvenlik ve emniyet Esneklik

43 TAŞIYICI SEÇİMİ Taşıma maliyetleri ve navlun tarifeleri
Teslimat zamanı konusunda tutarlılık Taşıyıcının nitelikleri, yetenekleri ve yeterliliği Sunulan araç-gereç ve donanım İletişim imkanları Programlama esnekliği Etkin müşteri hizmetleri Saygınlık ve deneyim Finansal yapı Sorumluluk ve risklere karşı koruma (sigorta) Taşıma sürecinin güvenliği


"DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları