Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birleşmiş Milletler Ortak Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birleşmiş Milletler Ortak Programı"— Sunum transkripti:

1 Birleşmiş Milletler Ortak Programı
“Herkes İçin İnsana Yakışır İş": Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu (ILO-İŞKUR) Oğuz KARADENİZ (PAU) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ozan ÇAKMAK (ILO) . Hülya KABAKÇI KARADENİZ (PAU) M. Levent KOCAALAN (PAU) Bülent ARPAT (PAU) TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI 10 Eylül 2013, Bahçeşehir Üniversitesi

2 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
İş arama yardımları ve danışmanlık hizmetleri (İstihdam hizmetleri) Ücret ve sosyal sigorta prim destekleri İşsizler için iş başı eğitim ve staj programları Mesleki eğitimler Toplum Yararına Çalışma Programları Girişimcilik destekleri

3 AİİP’ndan Beklenen Sonucu Elde Etme
İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerin ve aranan çalışan niteliklerinin tespiti (TÜİK ile işbirliği, işgücü piyasası analizlerinin yapılması) Hedef grubun doğru seçilmesi (Aranan mesleklere uygun ön kriterler kursiyerlerde mevcut mu ? sürücü belgesi, sağlık raporu vb.)

4 AİİP’ndan Beklenen Sonucu Elde Etme
Kurs için verilen ödenekler kursiyer için asıl amaç mı , yoksa gerçekten iyi bir araç mı ? Kurs yerinin ve ulaşım olanaklarının belirlenmesi (ilçe-il merkezi) Kadınlar için gerekli durumlarda konaklama, kreş olanaklarının sağlanması

5 AİİP’ndan Beklenen Sonucu Elde Etme
Kursun zamanı:Katılımı kolaylaştıracak biçimde yarı zamanlı, tam zamanlı, akşam, hafta sonu vb.)eğreti işlerde çalışanların iş değiştirebilmesi için fırsatlar sunulması Kurs ya da iş başı eğitimi verecek firmanın ve eğitimcilerinin doğru seçilmesi

6 AİİP’ndan Beklenen Sonucu Elde Etme
Kurs ya da iş başı eğitimi sırasında içerik açısından denetim (MEB denetmenleri vb?) Kurs sırasında ya da iş başı eğitimleri sırasında katılımcıların dilek ve önerilerinin alınması Kurs ya da iş başı eğitimi sırasında ve sonrasında istihdamı sağlayacak firmalara sosyal sigorta prim teşvikleri hakkında bilgi verme Kurs sonrası çalışma ortamının denetimi

7 AİPP’nın Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fayda-Maliyet Analizi Kamu kaynaklarını etkin kullanma Kurs öncesi belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etme Kurs süresince ve sonrasında yaşanan sorunların tespiti ve sonraki süreçler için çözüm önerileri geliştirilmesi Anket sonuçlarına göre hangi mesleklerde talebin fazla olduğu eğilimini tespit etme

8 Etki değerlemesi Etki Değerlendirmesi: Etki değerlemeleri nedensellik soruları üzerine odaklanmaktadır. Etki değerlenmesi şu sorulara yanıt aramaktadır: AİİP beklenen etkiyi göstermiş midir ? Eğer etki varsa kime yardım edildi ve programın yaratılan etkisinin özelliği ya da faaliyetleri nedir, program sonucu hedeflenmeyen olumlu ya da olumsuz bir sonuç var mı ? Program uygulandığı zamanki sonuçlar ile uygulanmadığı zamanki sonuçlar kıyaslanabilir (Harrel vd. 1996, Dar, Tzannatos, 1999:10, Çapar, Diriöz, 2012:41)

9 Yöntemler Performans Değerlendirme: Bu yöntemde, program süreçlerinin nasıl işlediği, değerlendirilir. değerlendirme yöntemi programın amaçlarının ne ölçüde kazanıldığı, , (örneğin gençlik hizmetlerinin hedeflenen amaçlarla karşılaştırılması, okul terk oranlarının azalması) araştırılır. (Harrel vd. 1996). AİİP ile ilgili performans göstergeleri, istihdam edilen katılımcı sayısı, programlara katılanların aylık ücretleri, programların maliyeti vb. olabilir (Dar, Tzannatos, 1999:10, Çapar, Diriöz, 2012:40). Sonuçlar, hizmet sağlayıcıları, fon sağlayıcıları, politika yapıcılar, programların performansların ve başarılarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Harrel vd. 1996,Dar, Tzannatos, 1999:10, Çapar, Diriöz, 2012:40).

10 Yöntemler Süreç Değerlendirmesi: Süreç değerlendirmesi, programların nasıl yönetildiği, hizmet sunumu içindeki prosedür ve faaliyetleri belgelemenin nasıl yapıldığı sorularına yanıt arar. Bu tip değerlendirmeler, hizmetin sunumu ve stratejiler konusunda karşılaşılan sorunları tanımlamak ve üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bunlar, uygulamacılar ve hizmet sağlayıcıları için yararlıdır (Harrel vd. 1996,Dar, Tzannatos, 1999:10, Çapar, Diriöz, 2012:40).

11 Yöntemler Maliyet ve Maliyet Fayda Analizi: Maliyet ve maliyet fayda analizleri, aynı kaynakların alternatif kullanımı ile ilgili tercihleri ve program tarafından üretilen yararların neler olduğuna işaret eder (Harrel vd. 1996,Dar, Tzannatos, 1999:10, Çapar, Diriöz, 2012:40).

12 Etki Değerlemesi Teknikleri
Etki Değerlemesi Teknikleri : İşgücü programlarının etki analizini yapmak için bilimsel ve bilimsel olmayan yöntemler kullanılmaktadır (Dar, Tzannatos, 1999:12, Çapar, Diriöz, 2012). Bilimsel etki analizleri deneysel ve yarı deneysel olmak üzere ikiye ayrılır. Deneysel yöntemlerde kontrol ve deney grubu oluşturulur. Herhangi bir aktif istihdam programına katılanların istihdam oranları ve ücret seviyelerinin programdan yararlanmayanlarla karşılaştırılır(Dar, Tzannatos, 1999:12, Çapar, Diriöz, 2012).

13 Etki Değerlemesinde veya Performans Analizinde Kullanılacak Veriler
Kursiyerlerden elde edilecek veriler (Anket) Örneklemin yansız seçilmesi ve evreni temsil kabiliyetinin olması İdari kayıtlar (SGK-SYDV) Kişinin eğitim öncesi ve sonrası çalışıp çalışmadığı, kurs sonrası çalıştığı sektör, çalışma şekli (kısmi süreli, tam süreli), ücret, iş değiştirme sıklığı, kurs sonrası sosyal yardım alma durumu Hibrid yöntem (hem anket hem idari kayıtların kullanılması)

14 İdari Verilerin (Sosyal Güvenlik Kayıtlarının) Avantajları
İdari veri tabanlarından aktif işgücü programları ile ilgili sağlanan veriler, basit, nispeten doğru olması, çok sayıda gözlem içermesi ve uzun dönemi kapsaması nedeniyle bazı avantajlara sahiptir (Caliendo ve ark.,2011:732).

15 İdari Verilerin (Sosyal Güvenlik Kayıtlarının) Dezavantajları
Bireylerin sosyal ağları, kişisel özellikleri, bilişsel yeteneklerini içermezler. Ayrıca söz konusu veri tabanları genellikle bireyin iş arama davranışını tanımlayan rezervasyon ücreti, iş arama yoğunluğu ve kanalları gibi konular hakkında doğrudan gözlem içermezler. Zorunlu istihdam yükümünü yerine getirmek isteyen firmalar kişiyi çalışmadığı halde SGK’ya bildirebilirler. Bu durum kişinin çalışmış gibi görünmesine neden olabilir. İdari kayıtlar tüm çalışanları kapsamayabilir (bağımsız çalışan, memur, çiftçi) ya da idari kayıtlar farklı veri tabanlarında tutulabilir (SGK ÖRNEĞİ). Kayıt dışı çalışanlar idari kayıtlarda yeralmaz.

16 Hibrid Model Almanya'da yapılan bir çalışma idari kayıtlardan seçilen işsizler üzerine tamamlayıcı bir anket çalışması yaparak yeni bir veri tabanı oluşturmuş ve idari kayıtlardan kaynaklanan söz edilen zorlukları aşmaya çalışmıştır Caliendo ve ark.,2011:732). Çalışma ile Alman Federal İş Dairesinden sağlanan kayıtlarından yılları arası rastgele seçilen 920,000 işsiz bireyin emeklilik ve işsizlik sigortası hak taleplerini de içeren idari kayıt veri tabanından seçilen ve Haziran Mayıs 2008 tarihleri arasında işsiz kalan 17,400 kişi üzerine anket gerçekleştirilmiştir.

17 Araştırılan Konular Kurs Sonrasında İstihdam,
İşsizlik, Yaptıkları İş İle Aldıkları Eğitim Arasındaki Bağıntı Düzeyi, Ne Kadar Süredir Çalıştığı, Yapılan Meslek İle Alınan Eğitimi Yapılan Mesleğin Aynı Olup Olmadığı, Ücret, Sosyal Güvenlik, Haftalık Çalışma Saati Gibi Çalışma Koşulları, İşten Ayrılmışlarsa İşten Ayrılma Nedenleri, Çalışmıyorlarsa İşgücüne Katılmama Nedenler

18 Kursiyer İstihdam Bilgilerine Ulaşım
Anket Verileri İŞKUR Verileri SGK Verileri

19

20 Çalışmanın Evreni ve Ulaşılan Kursiyer Sayısı
Söz konusu işsizlerin mesleki eğitim kurslarından sonra işgücü piyasasındaki konumlarını tespit etmek amacıyla tarihleri arasında kursa katılanlara telefon yoluyla anket uygulanmıştır. Anket ile evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ise de kursiyerlerin telefonlarını açmaması ya da telefonları değiştirmeleri nedeniyle toplam 656 kursiyerden 418'ine (%64 )ulaşılmıştır.

21 Mesleki Eğitim Sonrası İstihdam Durumlarına Göre Katılımcı Profili
Mesleki Eğitim Kursunu Bitirip İstihdam Edilenler Mesleki Eğiitm Kursunu Bitirip Halen Çalışanlar Zorunlu istihdam süresinde olan çalışanlar Zorunlu istihdam süresini geçtiği halde çalışanlar Mesleki Eğitim Kursunu Aldıktan Sonra Bir Süre Çalışıp Ayrılanlar Zorunlu istihdam süresinde olan çalışıp, ayrılanlar Zorunlu istihdam süresini geçtiği halde çalışıp, ayrılanlar Kurstan sonra çalışıp işten ayrılmış ya da çalışmamış ancak son 1 ayda çalışanlar

22 Anket Yapılamama Nedenleri (n=237)

23 Ankete Katılanlar İle Tüm Kursiyerlerin Göçmenlik Durumu

24 Evren ve Ankete Katılanların Yaş Dağılımları (%)

25 İstihdam Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı

26 Kurstan Sonra İş Bulma Kanalları (%)

27 Kursta Edindiğiniz Meslek İle İşyerinde Yaptığınız Meslek Aynı mı
Kursta Edindiğiniz Meslek İle İşyerinde Yaptığınız Meslek Aynı mı? (%) n=215

28 Kurslara Göre Eğitim İstihdam İlişkisi

29 Haftalık Çalışma Süreleri

30 Ücret

31 Sosyal Güvence Durumları

32

33 Kurs ve Çalışma Süresi (Halen Çalışanlar)

34 Kurs sonrası işe giren ve işten ayrılan kursiyerlerin işten ayrılma nedenleri (Yüzde)

35 İşgücüne Katılmama Nedenleri (%)

36 Kasım 2012 Mart 2013 Çalışma Oranları (%) (SGK Kayıtları)

37 İstihdam Oranları (%) TÜİK Verileri Proje Verilerinin Karşılaştırılması

38 Eğitim Durumuna Göre Çalışma Oranları (%) (SGK Kayıtları)

39 Zorunlu İstihdam Süresi Aşılmış mı
Zorunlu İstihdam Süresi Aşılmış mı ? (Ekim 2011-Mart 2013) (SGK Kayıtları)

40 İşten Ayrılanların Çalışma Süresi (Ay)

41 SGK Kayıtları (Tüm Kursiyerler)

42 Kursiyer Görüşleri

43 İŞGÜCÜNE KATILMAMA NEDENLERİ

44 Hamilelik- Çocuk Bakımı
Kurslara katılan kadınların bir bölümü hamilelik ve bebek bakımı nedeniyle iş aramadıklarını ifade etmişlerdir. Kişi 2 :"Hamileyim doğumdan sonra çalışacağım. Beklediğimden çok daha iyi buldum. Kişisel gelişimime katkısı oldu." (Müşteri Hizmetleri Görevlisi Kursu) Kişi 14: "Kursta verilen eğitimi çok yararlı buldum. Kurs süresince hamile olmama rağmen diğer kursiyerlerden hiç bir şekilde ayrı tutulmadım. İŞKUR bana iş sağladı. Ancak bebek büyüttüğümden dolayı şimdilik iş aramıyorum"(Perakende Satış Elemanı Kursu) . Özellikle işgücü piyasasına yeniden giren kadınların aktif işgücü piyasası politikaları ile yeniden başarılı biçimde entegrasyon şansı sunulan ek çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ya da çocuk bakım maliyetlerinin azaltılması ile mümkün olabilir (Auer ve ark., 2005:61). Mesleki eğitim kurslarını bitiren kadınların doğum sonrası işgücü piyasasına tekrar dönebilmesi için kreş vb. çocuk bakım hizmetlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

45 Öğrencilik Kişi 3: "......Üniversitesi Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Bize iş teklif ettiler ancak üniversite sınavını kazandığım için kabul etmedim. Kurs gayet faydalıydı." (Satış Görevlisi kursu) Kişi 4: "Bana çok katkısı oldu. Çok iyi bir eğitimdi. Öğrencilik ve ehliyet sınavlarım nedeniyle Gaziantep'e dönmek zorunda olduğum için ilgili firmanın iş teklifini reddettim." (Satış Görevlisi Kursu) Kişi 22:" Antalya 'da eğitim gördüm. Ancak Antalya’da değil memleketinde iş sahibi olmak istediğim için geri döndüm fakat kurstan aldığı eğitime yönelik bir iş bulamadım." Kişi 13: "İŞKUR'un vermiş olduğu eğitim kursundan çok memnun kaldım. Ancak eğitimine devam etmemden dolayı yönlendirilen işlerde çalışamadım." (Kasiyer Kursu) Kişi 15: "Kurstan memnun kaldım. Gelen iş teklifini açıktan okuduğundan ve hafta sonları dersleri olduğundan dolayı kabul etmedim. Part time iş arıyorum Hem para kazanıp hem eğitimini sürdürmek istiyorum."

46 Öğrencilik Üniversite eğitimini bitirmek üzere olan bir başka kursiyer ise, mesleki eğitim kursunu ikinci bir eğitim fırsatı olarak değerlendirmek istediğini ifade etmektedir. Kişi 9: "Belli bir bilgiye sahip oldum. İyi ki de gitmişim. 3 ay başlangıç için iyi ama ayrıntılı bilgi edinemedik MYO Muhasebe Bölümünde öğrenciyim. 1 ay sonra bitecek. Muhasebeci olarak iş ararken 2 mesleğim oldu. Lojistik sektöründe de çalışabilirim." (Lojistik Elemanı Kursu) Kişi 18: "Okuldan dolayı iş bulma imkanım daha yüksek. Sertifika iş bulmama yardımcı olacak.Hızlandırılmış üniversite gibiydi. İyi bir eğitimdi." (Müşteri Hizmetleri Kursu) Kişi 19: " Akdeniz üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandım. Eğitim programı benim için olumlu idi. İş için teklif yapıldı ancak ben Üniversite sınavını kazandığım için teklifi kabul etmedim." (Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Kursu) Kişi 20: "Mesleki eğitimi yararlı buldum. Ancak eğitimine devam etmemden dolayı iş teklifini kabul etmedim" (Servis Eleman Yardımcısı Kursu) Kişi 21: "Benim için verimli bir eğitim oldu. İşe yerleştireceklerdi, ancak üniversite sınavını kazandığım için teklifi kabul etmedim" (Satış Görevlisi Kursu)

47 İşin İkamet Ettiği Yere Uzak Olması
Bireylerin kurs aldıkları alanda çalışmalarına bir engel de evlerinin işe olan uzaklığıdır. Bu nedenle kursiyerlerin seçiminde ikamet ettikleri bölgedeki istihdam olanakları yüksek kurslarda çalışmaları sağlanabilir. Kişi 5: "Kurs gayet iyi idi. Sertifikamla yarın başvursam hemen iş bulabilirim. Hastanedeki işimden ayrılma sebebim Belek evime çok uzaktı. İşe başladım 4 gün sonra bıraktım. Şimdi yaptığım satış elemanı işimi buldum. Evime çok yakın olduğu için tercih ettim. Şimdiki işimden de memnunum. Ama bu işimden memnun olmasam sertifikamın sayesinde hasta bakımına hemen geçerim." (Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu) Kişi:24 "Kurstakiler ellerinden geleni yaptılar. Ama eğitim teorik olarak iyiydi, uygulama olarak yetersizdi. Kurs yöneticileri ve hocalar bana 4-5 iş teklif ettiler, fakat şehir dışında, köydeki ikametimden dolayı işleri kabul edemedim. Çalışacağım işyen en geç 08:00 ayrılmalıydım, çünkü son araç bu saatte."

48 Mesleğe Uygun Olmama Kursiyerlerin seçiminde, yetkinliklerinin yapacakları mesleğe uygun olup olmadığının tespiti büyük önem taşımaktadır. Aksi halde kursiyerler kurstan sonra eğitim aldıkları alan dışına çalışabilmektedirler. Kişi 8: "Kurs çok güzeldi. Ancak bu kadar güzel olabilirdi. Duygusal olarak işi kaldırmak zor. Bana maaşı çok az geldi. Hem psikolojimiz bozulacak hem de asgari ücrete bu iş yapılmaz. Psikolojiniz sağlam olmalı. Otelde bar garsonu olarak çalışıyorum. Tip kutuları da var, şu an elime 1000 TL dan fazla geçiyor. Arkadaşlarım kurstan sonra huzurevinde işe girdi ve 800TL alıyorlar. Kurs benim için iyi oldu , gibi huzurevlerinde arkadaşlarım var. Sen de gel başla diyorlar. Elimde sertifikam var o işi yapmasam da güvence olarak görüyorum." (Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu)

49 Kurslarla İlgili Olumlu Görüşler
Özellikle hasta ve yaşlı refakatçisi kursu ile ilgili olumlu görüşler, açılacak kurs alanlarının doğru tespitinin sonuçlara olumlu yansıması anlamında önemini ortaya koymaktadır. Kişi 6: "Kesinlikle % 100 faydalı bir program. Bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordum. Öğretmenler çok kaliteli idi ve sağlam bir kadroydu. ....hocanın semineri çok iyiydi. Son 2 günde yapılan bu seminerle kendime güvenim geldi. Bu işi sertifika olmasa bu kadar bilinçli yapamazdım. Kursta öğrendiğim bilgiler sayesinde işi çok iyi yapıyorum. İşe alınırken bana sorulan 10 sorunun 9 una doğru cevap verdim. 10. soruyu da doğru düşünmüşüm ama emin olmadığım için cevaplamadım. Artık tıp terimlerinden anlıyorum. Kendime güvenim geldi, işimi çok seviyorum." Kişi 7:" Sertifika olmasaydı bu işe giremezdim." (Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu) Kişi 10: "Özellikle kadınlar için bu tür kurslar çok önemli. Sertifikasız olmuyordu. Kurstan çok memnun.Kendimizi daha çok geliştirebiliriz. Ancak kursun gece de olmasını istiyorum. İş değiştirmek istiyorsak işten çıktıktan sonra da gidebilelim".(Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu)

50 Kişi 11: "Kurstan çok memnun kaldık, kurs sayesinde işe girdik, işsizler için süper." (Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu) Kişi 12: "Genel olarak memnun kaldım. Tanıdıklarıma İŞKUR kurslarını tavsiye ediyorum. İki firma iş önerisinde bulundu. Memlekette olduğum için işlere gidemedim." (Lojistik elemanı Kursu) Kişi 16: "İŞKUR'dan aldığı eğitimden sonra memleketime döndüm. Askere gidip geldikten sonra kurstan aldığım belge ile iş başvurusunda bulunmayı düşünüyorum" (Komi Kursu) Kişi 17: "İŞKUR tarafından işe yerleştirildiğim için memnunum. İnsanlar İŞKUR vasıtasıyla işsizlikten kurtuluyor. Adana'da iş bulamadım. Orada maaş yüksek ise sigorta yapmıyorlar;sigorta yapıyorlarsa maaşı düşük veriyorlar. Antalya İŞKUR bana hem kalacak yer, hem iş sağladığı için memnunum. Eşi olanlara ve dul kadınlara çocukları ile kalacakları yer de İŞKUR tarafından tahsis edilmeli".(Kat Görevlisi-Temizlik Kursu)

51 Bir başka katılımcı ise kursların çok işe yaradığını ancak kursiyer seçiminde dikkatli olunması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Kişi 23: "Kurslar çok işe yarıyor. Sertifika hastaneler için çok gerekmese de huzur evleri sertifikayı şart koşuyorlar. Ancak kurs için istekliler seçilsin. Kursa para için gelen çok kişi var bu yüzden başkalarının haklarını yiyorlar. " (Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu)

52 Sonuç ve Öneriler İŞKUR tarafından açılacak kurslara karar verirken yararlanılan bilimsel işgücü piyasası araştırmaları ve analizleri, kursların etkinliğini artırmakta, kursiyerlerin istihdam oranlarına ve istihdamda kalma sürelerine olumlu bir katkı yapmaktadır.

53 Antalya Öncelikli Sektörlerin Stratejik Taraması Çalışması
Antalya’da 2011 ve 2012 yıllarında BM Ortak Programı tarafından destek verilen kursları İŞKUR ile işbirliği içerisinde belirlemek amacıyla uygulanan/kullanılan araçlar Eylül 2010-Ocak 2011 Antalya İşgücü Piyasası Araştırması (İŞKUR işbirliğinde TÜİK Antalya tarafından) Coğrafi Kapsam: Antalya ili merkezi, Antalya iline bağlı ilçe merkezleri ve bağlı köyler Örnek birim: 1+ çalışanı olan yerel birimlerden 2850 birim Tabakalı Tesadüfi Sistematik Örnekleme yöntemi Sektörel Kapsam: Sektördeki çalışan sayısı toplam çalışan sayısının %1’i ve üzerindeki tüm sektörler (21 Sektör) Mart-Kasım 2010 Antalya Öncelikli Sektörlerin Stratejik Taraması Çalışması Büyüme potansiyeline sahip mevcut, gelişmekte olan ve muhtemel sektörlerin belirlenmesi Antalya İli İşgücü Piyasası Analizi (Prof. Dr. Gülay Toksöz) Sektörel istihdam, kadın istihdamı ve istihdamın yapısı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal güvenlik

54 İŞKUR tarafından gerçekleştirilen dönemi stratejik plan Amaç 1-Hedef 7 : “2015 yılına kadar istihdam garantili olmayan işgücü yetiştirme kurslarını başarı ile bitirenlerin işe yerleştirme oranını yüzde 40’a çıkarmak” olarak belirtilmiştir. Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda 2008 yılında bu oran %33,77, 2009 yılında %18,69, 2010 yılında % 17,54 olmuştur. (İŞKUR, 2010:46). İŞKUR'un 2013 yılı performans hedeflerinden bir tanesi 2012 yılında işgücü yetiştirme kurslarını başarı ile bitirenlerin %35’inin, kursu bitirdiği tarihten 2013 yılı sonuna kadar işe yerleşmesini sağlamaktır (İŞKUR, 2013:39) Proje kapsamında değerlendirildiği zaman, Kasım 2012 itibari ile zorunlu istihdam süresini aşan sürede bir işte çalışmış kursiyerlerde işe yerleştirme oranı %35 ve kişi sayısı 209 çıkmıştır. Sadece kursiyerlerin işe girme oranları incelendiği zaman, 209 kişinin hiç işe giremediği (%31,8) ve 447 kişinin bir işe yerleştirildiği görüşmüştür (%68,2). Sadece zorunlu istihdam süresinden fazla istihdam edilenler bile dikkate alındığında projenin hedefinin istihdam garantili olmayan kurslarda hedeflenen istihdam oranın üzerine çıktığı görülmektedir.

55 Sonuç ve Öneriler Anket SGK Kayıtlarına göre daha sağlıklı daha güncel ve detaylı değerlendirmeler vermektedir. Anketler birebir idari işlemlerde kullanılmamalıdır. Aksi taktirde ilerleyen süreçte kursa katılanlardan güvenilir bilgi toplanamaz. Anketler zorunlu istihdam süresi geçtikten sonra düzenlenmelidir. Kontrol grubu özenle seçilmelidir. Anketler kurs bittikten iki yıl sonra bir daha düzenlenmelidir.

56 Bu kurslara sadece istekli olanların seçilmesi talep edilmekte, kursa gelenlerin çoğunun sadece İŞKUR’ un verdiği günlük ücretten faydalanmak üzere katıldığı aktarılmaktadır. Bu kursları akşam-gece saatlerinde de yapılması talep edilmektedir. Böylece iş değiştirmek isteyen kişilerin de bu olanaklardan faydalanabileceği ifade edilmektedir. Bu kurslara şehir dışından katılan özellikle kadınlara, kurs süresince –çocukları ile kalabilecekleri- bir yer tahsis edilmesi talep edilmektedir.

57 Eğitim veren firmaların çalıştırma taahhüdüne uygun sürelerde çalıştırmaması, aynı işi yapanlardan daha düşük ücret vermesi, günlük çalışma sürelerini çok uzun uygulaması, stajyer muamelesi yapmasının önlenmesi için İŞKUR’un firmaları denetlemesi talep edilmektedir. Bazı kursiyerler sertifika sınavının eğitimin tamamlanmasından uzun bir aralık geçmesinden sonra (2 ay gibi) yapılmasından yakınmakta ve sınavların eğitim sonrasında mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılmasını önermektedir. Bir kısım kursiyer ise sertifikaların geç verilmesinden dolayı şikâyetlerini dile getirmektedir. İşverenlerin eğitim sonrası çalıştırma taahhüdünde bulundukları sürelere uyulmadığı konusunda şikâyetler dile getirilmiştir. Bu kişiler süre dolmadan iş sözleşmelerinin askıya alınmasından yakınmakta ve İŞKUR’un bu konuda denetim yapmasını talep etmektedir.

58 Sürücü belgesine sahip olma zorunluluğunun bulunduğu mesleklere ilişkin kurslara katılan bazı kişiler eğitim öncesi bu bilginin verilmemesinin büyük mağduriyet oluşturduğunu beyan etmektedir. Bu nedenle eğitim programları öncesi, eğitime katılacak kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği hakkında İŞKUR tarafından bilgilendirme yapılmalı ve eğitim başvurusunda bu belgelerin ibrazı istenmelidir. Anket SGK Kayıtlarına göre daha sağlıklı daha güncel ve detaylı değerlendirmeler vermektedir. Anketler birebir idari işlemlerde kullanılmamalıdır. Aksi taktirde ilerleyen süreçte kursa katılanlardan güvenilir bilgi toplanamaz. Anketler zorunlu istihdam süresi geçtikten sonra düzenlenmelidir. Kontrol grubu özenle seçilmelidir. Anketler kurs bittikten iki yıl sonra bir daha düzenlenmelidir.

59 Teşekkür ederim.


"Birleşmiş Milletler Ortak Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları