Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Dyt.Pınar YETİMOĞLU Dr.Gül Kırımlı Yard. Doç.Dr.Cem Dikmen İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Dyt.Pınar YETİMOĞLU Dr.Gül Kırımlı Yard. Doç.Dr.Cem Dikmen İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Dyt.Pınar YETİMOĞLU Dr.Gül Kırımlı Yard. Doç.Dr.Cem Dikmen İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği

2 AMAÇ Bu çalışma özel sağlık kurumlarında sağlık sigortalarının hem hastalar hem de sağlık personeli açısından işleyiş mekanizmalarının ele alınmasını ve özel sağlık sigortaları ile ilgili yaşanan sorunların irdelenmesini amaçlamaktadır

3 Sigorta, kişi veya kurumların sahip oldukları mal veya hizmetlerinin herhangi bir zarara uğraması durumda ortaya çıkan maddi veya manevi zararları gidermek için ortaya çıkmış bir araçtır. Demirci S. Ve Astar M. (2012). Türkiye’de Özel Sigortayı Etkileyen Faktörler: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 13, Sayı. 2

4 Özel Sağlık Sigortası, sigortalanan kişinin hastalıklar veya kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğünü tanımaktadırlar.

5 Grafik 1: Sigortalı Sayısı Dağılımı Kaynak: Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi. Sagmer İstatistikleri. http://www.sbm.org.tr/view/contentFiles/raporlar/sagmer_2012_aralık (Erişim Tarihi: 15.01.2013)

6 Grafik 3: Bireysel Sağlık Sigortaları Poliçe Adetlerinin 2012 Yılı İller Dağılımı (29.02.2012 itibari ile) Kaynak: Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi. Sagmer İstatistikleri. http://www.sbm.org.tr/view/contentFil (Erişim Tarihi: 15.01.2013)

7 Kurumsal Sağlık Sigortaları Poliçe Adetlerinin 2012 Yılı İller Dağılımı

8  Mevzuat Eksikliği  Bilgi eksikliği  Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması  Karşılıklı iyi niyet prensibine uymama  Farklı sağlık beyanında bulunma  Sigorta primlerinin doğru bir şekilde saptanamaması.

9 Uygulamanın Amacı: Uygulamada özel hastanelerde özel sağlık sigortaları ile ilgili ne gibi sorunlar yaşandığının, var olan bu sorunların hastalara ve sağlık personellerine göre nasıl değiştiğinin incelenmesi için hem hastalar hem de sorumlu sağlık personelleri açısından anketler kullanılarak özel sağlık sigortaları sorunları ile ilgili tutumların ölçülmesi amaçlanmıştır.

10 Veri ve Yöntem:  Bir özel grup hastanesinde Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında dağıtılan anket formları aracılığıyla veriler toplanmıştır.  212 hasta ve 88 sorumlu sağlık personelinin anketleri geçerli olduğundan analize dahil edilmiştir.  5'li likert ölçeği kullanılmıştır.  Hastalar açısından sınıflı ve sıralı ölçekli kapalı uçlu sorular kullanılmış, yöneticiler açısından açık uçlu sorulara da yer verilmiştir.  Verilerin düzenlenmesi ile gerekli analizlerin yapılabilmesi için SPSS 21.0 programı kullanılmıştır.

11  Demografik ve likert soruların frekans analizleri  Gerekli değişkenler arası çapraz tablolar  Özel sağlık sigortaları sorunlarına yönelik tutumların hangi demografik özelliklere göre farklılaştığının belirlenmesi için parametrik hipotez testlerinden Bağımsız Örnek t Testi  Tek Yönlü ANOVA Testi ve Korelasyon Analizi Analizlerde parametrik testlerin kullanılması için gerekli olan varsayımların sağlanıp sağlanmadığı incelenmiş ve testlerin kullanımına bu varsayımlara göre karar verilmiştir.

12 Testlerde kullanılacak serilerin dağılımları Kolmogorov-Smirnov Testleri ile incelenmiş ve serilerin normal dağılıma sahip olduğu belirlendiğinden parametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca, anketin güvenirliliği için elde edilen Cronbach's Alpha değeri hastalara uygulanan anket için 0,831; sağlık personeline uygulanan anket için 0,883 olarak elde edilmiştir.

13 Analiz sonuçları ile sorunların hangi konular etrafında yoğunlaştığı ve sorunların hem hastalar hem de özel sağlık sigortalı hastalar ile ilgilenen sağlık personeli açısından nasıl bir farklılık yarattığı belirlenmiştir.

14 Değişkensayı% Cinsiyet Kadın Erkek 124 88 55,5 41,5 Medeni Durum Evli Bekar Dul 130 51 31 61,3 24,1 14,6 Eğitim Durumuİlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü 6 44 36 79 47 2,8 20,8 17 37,3 22,2 Ankete Katılan Hastaların Demografik Özellikleri Sağlık kurumundan hizmet talep eden ve örneklemimizi oluşturan hastaların eğitim seviyeleri oldukça yüksektir.

15 Frekans Sayı% Sosyal Güvence Sgk Banka-vakıf İsteğe bağlı 146 43 23 68,9 20,3 10,8 Sağlık Poliçesi Türü Bireysel Aile Sigortası Grup Sigortası 93 84 35 43,9 39,6 16,5 Sigorta Temini Bireysel İşveren 102 110 48,1 51,9 Hastaların Sigortaları ile İlgili Frekans Tablosu  Hastaların sigortayı temin etme türleri incelendiğinde, sigortanın bireysel olarak temin edilmesi ile işveren tarafından temin edilmesine ait oranların birbirine oldukça yakın olduğu gözlenmiştir.  Hastaların işverenleri tarafından sigortalanması beklenenden oldukça yüksek bir orandadır.

16 Sorular Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S13315,610147,64119,33516,520,9 S22210,410750,53817,93717,583,8 S3188,58841,54722,24923,1104,7 S42511,89343,96329,73014,210,5 S52712,79544,84722,23817,952,4 S62813,211353,33416,03114,662,8 S72813,28037,74521,25224,573,3 S84018,910248,13617,03215,120,9 Poliçe Satın Alırken Yaşanan Sorunlar ile İlgili Olgular Hastaların büyük bir çoğunluğu sağlık hizmeti satın alma aşamasından önce poliçe satın alma işlemi sırasında gerekli tüm ayrıntıların detaylı bir şekilde açıklandığını belirtirken, bu konuda kararsız olan hastaların oranı da azımsanmayacak kadardır Poliçe satın alırken, bekleme süreleriyle ilgili bilgi verilmediğini düşünen hasta sayısı da göz ardı edilmeyecek düzeydedir.

17 SorularKesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorumKesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S93617,08640,65425,53215,141,9 S10157,17033,07334,45224,520,9 S11104,74621,76832,17836,8104,7 S123516,58540,16028,33114,610,5 S132913,76530,76530,74923,141,9 Poliçe Satın Alırken Yaşanan Sorunlar ile İlgili Olgular Hastaların büyük bir kısmı, poliçe satın alırken, özel sağlık sigorta sorunlarının primlerin yüksek olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca poliçe teminatı dışında kalan hususlar nedeniyle de hastaların çeşitli problemlerle karşılaştığı görülmüştür.

18 Özel Sağlık Kuruluşlarına Başvurulduğunda Yaşanan Sorunların Frekans Tablosu Sorular Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S142712,76229,25425,56229,273,3 S153315,64621,76128,86430,283,8 S164521,26329,75124,14521,283,8 S173918,48741,04722,23416,052,4 S18209,45124,18339,24822,6104,7 Özel sağlık kuruluşlarına başvurulduğunda, sağlık poliçesi bulunan hastaların büyük çoğunluğunun kendilerine daha hızlı hizmet sunulduğunu belirtmeleri, bir memnuniyet ifadesi olarak kabul edilebilmektedir.

19 DeğişkenSayı% Cinsiyet Kadın Erkek 64 24 72,7 27,3 Medeni Durum Evli Bekar Dul 28 59 1 31,8 67 1,1 Eğitim Durumu İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü 28 18 6 8 31,8 20,5 6,8 9,1 Yaş 18-30 arası 30-40 arası 40-50 arası 50-60 arası 60 ve üzeri 33 40 11 3 1 37,5 45,5 12,5 3,4 1,1 Kurum PozisyonHasta Hesapları/Vezne Yönetici Doktor/Hemşire SGK Sorumlusu Hasta Temsilcisi Tıbbi Sekreter 33 11 20 7 13 4 37,5 12,5 22,7 8 14,8 4,5 Ankete Katılan Sorumlu Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri

20 Sorular Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S13438,63944,31415,911,1-- S22022,74551,11921,644,5-- S31415,95360,21213,689,111,1 S42022,74146,61820,5910,2-- S52629,54551,11415,933,4-- S61415,93640,92022,71618,222,3 S71719,32629,52730,71213,666,8 S81517,03539,82730,71112,5-- S933,42326,14450,01415,944,5 S101415,94146,62730,766,8-- Hasta Kaynaklı Problemler ile İlgili Olgular Sağlık personeline yöneltilen soru kapsamında, yüksek oranda sorunun sigortaya verilen eksik beyandan kaynaklandığı görülmektedir. Poliçe satın alırken, hastalar tarafından sözleşmenin tam olarak okunmaması da sağlık personelinin karşılaştığı önemli bir sorundur. Ayrıca, sorumlu sağlık personeline göre hastaların özel sağlık sigortası ile ilgili yaşadığı sorunların büyük bir kısmı hastaların sigortalı olmadan önceki sağlık bilgilerini doğru ve eksiksiz belirtmemesinden de kaynaklanmaktadır.

21 Sorular Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S112123,93337,51921,61517,0-- S12910,22629,52528,42427,344,5 S131213,62730,72326,12528,411,1 S141618,22730,72225,02225,011,1 Hekim Kaynaklı Problemler ile İlgili Olgular Sorumlu sağlık personelinin yarısından fazlası, yapılan işlemle ilgili hekim tarafından yazılan raporun eksik olmasını önemli bir sorun olarak görmektedir.

22 Sorular Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Sayı% % % % % S252629,53944,31314,81011,4-- S263337,53843,21415,933,4-- S271719,32730,73337,51011,411,1 S282427,33843,21719,389,111,1 S293539,82730,71517,01011,411,1 S302831,83135,21921,61011,4-- S311820,52225,03337,51517,0-- S323438,63135,22123,922,3-- S332831,83640,92123,933,4-- S342730,73135,22933,011,1-- Sigorta Şirketinden Kaynaklı Problemler ile İlgili Olgular Sorumlu sağlık personelinin çok büyük bir bölümü özel sağlık sigortaları ile ilgili sorunların kontrol süreleri ile ilgili provizyon sürecinin uzaması ve telefonla dönülmesi gerektiğinde sigortaya ulaşılamaması gibi konuların büyük sorunlar yarattığını ifade etmektedir.

23 13. Sorumlu Sağlık Personeli Açısından Bağımsız Örnek «T» Testi Sonuçları Group Statistics cinsiyet NMeanStd. DeviationStd. Error Mean tutum dimension1 bay243,4694,37810,07718 bayan643,7201,44383,05548 Cinsiyete Göre Tutum Farklılıkları Yapılan t testi sonucuna göre sorumlu sağlık personelinin özel sağlık sigortası sorunlarına yönelik tutumlarının cinsiyete göre değiştiği söylenebilmektedir(p<0,005). Uygulamada seçilen örneklemde kadın sorumlu sağlık personeli yüzdesinin erkek personelden fazla olması da bu sonucu destekler niteliktedir. Yapılan test sonucunda cinsiyetin özel sağlık sigortası sorunlarına yönelik tutumlarda farklılık yarattığını göstermektedir.

24 Kurumdaki Pozisyona Göre Tutum Farklılıkları Descriptives tutum NMean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean MinimumMaximum Lower Bound Upper Bound hasta hesapları/vezne 333,6221,47959,083493,45203,79222,654,50 yönetici113,8342,47375,142843,51604,15253,154,74 doktor/hemşire203,6000,31726,070943,45153,74853,244,35 sgk sorumlusu74,0504,39230,148273,68764,41323,624,88 hasta temsilcisi133,3801,35324,097973,16663,59362,713,91 tıbbi sekreter43,8382,25697,128483,42934,24713,594,09 Total883,6517,43938,046843,55863,74482,654,88 Kurumdaki pozisyona göre farklılığın olup olmadığının incelenmesi için yapılan Anova testinde farklılığın SGK sorumlularından kaynaklandığı elde edilmiştir(p<0,005)

25  Hastane ile özel sigorta arasında yaşanan problemlerin başında maddi nedenler gelmektedir.  Sigorta kurumundan provizyon alma işleminin en hızlı şekilde yapılması için gerekli alt yapı hazırlanmalı, tel. veya fax yerine online provizyon alınabilmeli, sistemi desteklemek için hastane otomasyon sistemleri ile on line provizyon sistemleri entegre edilmelidir. SONUÇ

26  Özel sigortaların hastaneye ödemelerde esas aldıkları raporların eksiksiz ve zamanında hazırlanması tanı kodlarının en doğru şekilde seçilmesi, istenen tetkiklerin gerekçelerinin eksiksiz belirtilmesi, hasta gözlem notları, ameliyat raporları hasta epikrizleri ve tıbbi tetkik raporlarının eksiksiz hazırlanması sağlanmalıdır. SONUÇ

27  Hastaneler ve özel sigortalar aralarındaki anlaşmalar çerçevesinde, etik ve hasta haklarına saygılı bir tutum içinde olmalı, hastanın verdiği bilgi veya rapor değişiklik taleplerinde gerçeği yansıtmayan düzenlemeler kesinlikle yapmamalıdır. SONUÇ

28  Hastaneler ve sigorta şirketleri her türlü dokümantasyondaki bilgi güvenliğinin sağlanmasına özen göstermeli ve hasta hakları ilkelerine saygılı davranmalıdır. SONUÇ

29 Sağlık hizmetlerinin yaşam kalitesine odaklı olması hem kişi ve kurumlar arası güven ortamı oluşması hem de oluşan hasta memnuniyeti ile hastaneler ve özel sağlık sigortaları açısından daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlayacaktır. SONUÇ


"ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Dyt.Pınar YETİMOĞLU Dr.Gül Kırımlı Yard. Doç.Dr.Cem Dikmen İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları