Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı

2 Savaşa Hayır

3 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Küresel kriz: 1970’ler 0 Neo-liberal kapitalizm - Serbest piyasa ekonomisi - Rekabet - Kalite - Ucuzluk 0 Hizmet: Alınıp satılabilen bir meta

4 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Sağlık: Silah ve enerjiden sonra en çok rant elde edilen alan - İlaç - Tanı ve tedavi cihazları - Laboratuvar malzemeleri - İnşaat 0 İnsan emeğinin alınıp satılması: Taşeron sistemi

5 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Küresel krizin Türkiye’ye yansıması - 12 Eylül 1980 Darbesi 0 1982 Anayasası 0 Neo-liberal kapitalizmin, yani serbest piyasa ekonomisinin Türkiye’ye girmesi - Turgut Özal Dönemi

6 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 1961 Anayasası Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859 0 VII. Sağlık Hakkı Madde 49- Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.

7 224 Sayılı Sosyalizasyon Yasası 1961 Prof. Dr. Nusret Fişek (21 Kasım 1914 - 3 Kasım 1990)

8 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 1982 Anayassı; Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 VIII. Sağlık, çevre ve konut A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. B. Konut hakkı MADDE 57- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

9 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Türkiye’de sağlık reform çalışmaları(1990-2002) •1990 –DPT “Sağlık Sektörü MasterPlanı” •1990 –1. Sağlık Projesi (Dünya Bankası) •1991 –Sağlık Bakanlığı SPGK’nin kurulması •1992 –I. Ulusal Sağlık Kongresi •1992 –Yeşil Kart uygulamasına geçiş •1993 –II. Ulusal Sağlık Kongresi •1994 –2. Sağlık Projesi (Dünya Bankası) (Sağlık Sektörünün Kapasite artışı ile ilgili)

10 SSK’nın Dışarıdan Satın Aldığı Sağlık Hizmetleri (%)

11 SDP Acil Eylem Planı 16 Kasım 2002 0 Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacak 0 Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımı kaldırılarak tüm hastaneler tek bir çatı altında toplanacak 0 Hastaneler idari ve mali yönden özerk bir yapıya kavuşturulacak 0 Sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanı ayrılacak 0 Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Kurumu kurulacak 0 Aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir sevk zinciri kurulacak

12 SDP Acil Eylem Planı 0 Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilecek 0 Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacak 0 Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek

13

14

15 Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri 1)Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı, 2)Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası, 3)Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi; – Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği, – Etkili, Kademeli Sevk Zinciri, – İdari ve Mali Özerkliğe Sahip Sağlık İşletmeleri, 4)Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü, 5)Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları, 6)Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon, 7)Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma; – Ulusal İlaç Kurumu, – Tıbbi Cihaz Kurumu, 8)Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi. Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2003.

16 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Sevki Hakkında Genelge - Tarihi:06.06.2003 Sayısı:4910

17 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Türkiye’de sağlık reformu, 2004 0 Performansa dayalı ödeme sistemi Türkiye geneline yaygınlaştı. 0 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - Kanun Numarası : 5258 - Kabul Tarihi : 24/11/2004 - Yayımlandığı R.Gazete : - Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

18 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Hizmet satın alımı: Taşeronlaştırma “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” 05.05.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı

19 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Türkiye’de sağlık reformu, 2005 0 Aile hekimliği pilot uygulaması: 15.09.2005 (Düzce) 0 SSK ve diğer bazı kamu kurumlarının sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına devredildi. 0 SSK’lılar serbest eczanelerden yararlanmaya başladı 0 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı TBMM’ye gönderildi.

20 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Türkiye’de sağlık reformu, 2006 0 Aile hekimliği pilot çalışması10+ ile yaygınlaştırılması 0 Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunu - Kabul Tarihi: 16/5/2006 - R.Gazete: Tarih: 20/5/2006 Sayı: 26173 0 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Kanun Numarası : 5510 - R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

21 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Tamgün Yasası: 30 Ocak 2010; Sayı: 5947 0 Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı: 16.07.2010 0 650 Sayılı KHK: 26.08.2011 0 663 Sayılı KHK: 02.11.2013 0 650 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı - Karar tarihi 18.07.2012 - R.Gazetede yayınlanma: 01.01.2013 0 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı - Karar tarihi 14.02.2013 - R.Gazetede yayınlanma: 25.06.2013

22 Sağlık Bakanlığı-2011 Taşra teşkilat Bağlı Kuruluşlar  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Taşra teşkilat Merkez teşkilatı * Bakan ve yardımcısı * Müsteşar ve yardımcıları * Sağlık Politikaları Kurulu * Bakanlık müşavirleri * Hizmet birimleri, a) Sağlık Hizmetleri Genel Müd.. b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müd. c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müd. ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müd. d) Sağlık Araştırmaları Genel Müd. e) Sağlık Yatırımları Genel Müd. f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müd. g) Hukuk Müşavirliği ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı h) Strateji Geliştirme Başkanlığı ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müd. i) Özel Kalem Müdürlüğü ??

23 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KHB Genel Sekreter Tıbbi Hizmetler Bşk. İdari Hizmetler Bşk. Mali hizmetler Bşk. Hastane yöneticisi Hastane yöneticisi Hastane yöneticisi Başhekimlik İdari ve mali işler md. Sağlık bakım Hizmetleri md.

24 atasoyer30.10.09PHK24 Sağlıkta dönüşüm Sağlık Finansmanı G.S.S. Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Yapılanması “yerelleştirme” Hastanelerin İşletmeleştirilmesi özelleştirilmesi Birinci Basamakta Aile hekimliği Sağlık Çalışanlarının İstihdamında Değişim “sözleşmelilik” Performansa göre ücretlendirme

25 SDP’NİN HALK AÇISINDAN ETKİLERİ OLUMLU • Yeşil kartın kapsamı genişledi • SSK’lılar devlet hastanelerinden yararlanabilmeye başladı • SSK’lılar eczanelerden ilaç almaya başladı • Kamu sağlık kuruluşlarına başvuru kolaylaştı OLUMSUZ • Emekli Sandığı mensuplarının başta ilaç olmak üzere hizmet kapsamı daraldı • İlaca düşük katılım payı ile erişimle ilgili sorunlar arttı • SGK tedaviye müdahale etmeye başladı • Genel Sağlık Sigortası herkesi kapsayamadı • Katkı payı zorunluluğunun kapsamı genişletildi • Acile başvurular arttı • Aynı hastalık için birden fazla sağlık kuruluşuna başvuru (2.Görüş) arttı • SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER AZALMADI

26 SDP’NİN HALK AÇISINDAN ETKİLERİ OLUMSUZ • Kot kumlama işçileri, mevsimlik tarım işçileri vb. kesimler sağlık hizmetlerine erişemedi • KAMU SAĞLIK KURULUŞLARINA YETERLİ DESTEK SAĞLANMADI – YANGINLAR, HASTANE ENFEKSİYONLARI VB. • İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ SIRALAMASI DÜZELMEDİ, KÖTÜ PERFORMANS SÜRÜYOR! • KAYNAKLAR KÖTÜ KULLANILDI! • CEPTEN HARCAMALAR ARTTI! • PİYASA KOŞULLARI VATANDAŞIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER DURUMA GELDİ! – GÖZLERİNİ YİTİREN YURTTAŞLAR!...

27 Kışkırtılmış Talep!

28 28 2012’de hekime başvuru sayısı = 8,9 İSVEÇ = 2,9 ABD = 3,9

29 29 Ancak acillere başvuru azalmadı, arttı!

30 Sağlık Hizmeti ÖnceSağlıkta Dönüşüm Programından Sonra 1Reçete bedeliYok3 kaleme kadar 3 TL, sonraki her bir kalem/kutu için ek 1 TL 2Sağlık ocakları/aile hekimlikleriÜcretsiz3+1+… TL 3Acil servislerÜcretsizDevlet hastaneleri: 8 (+3+1+…) TL Özel hastaneler: 15 (+3+1+…) TL (+ İ lave ücret 410 gün içinde tekrar muayeneYok(Ek) 5 TL 5Eşdeğer ilaç farkıYokSınırsız 6Yatak ücretiYok İ ki kişilik odada: % 150, Tek kişilik odada: % 300 7 İ lave Ücret YokResmi: % 30- % 70, Gerçek: % 300- % 700 8Röntgen, laboratuvar hizmetleriÜcretsizÖzel hastanelerde (ilave) ücretli 9 İ stisnai sağlık hizmeti ücreti YokRobotik cerrahi, diş protezleri, vb.: % 300 10Yataklı tedavi ücretiYokDüzenleme tamam, yakında başlayacak 11Tamamlayıcı (özel) sigortaYokTamamı cebimizden, yakında başlayacak

31 Gemlik’te yapılan bir araştırma (Kişi başına yıllık cepten sağlık harcaması) :  2001: 83.1 USD  2006: 248.4 USD Cepten harcamalar artıyor! Pala, K., H. Gerçek, A. Turkkan ve H. Aytekin, ”The effect of health reforms in Turkey:Out-of-pocket payments are increasing”, International Association of Health Policy in Europe Conference, June 17-20 2009, Coventry-United Kingdom. 31

32 SDP sonrasında sağlık hizmetlerinden memnuniyet arttı. TÜİK, 2011

33 Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı%35 Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı: %35 %35 %50 «Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranının %35 olması, çeşitli konularda değişiklik yapılmasına vurgu yapanların oranının %50 ve üzerinde seyrettiği anlaşıldığından sağlık sisteminin genel görüntüsündeki olumlu algı yerini daha eleştirel bir manzaraya bırakmaktadır.»

34 SDP’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ OLUMLU • Aile hekimi olarak çalışmaya başlayan hekimlerin geliri arttı OLUMSUZ • İş yükü çok arttı • Güvencesiz çalışma (Sözleşmeli, taşeron) arttı • Gelecek kaygısı arttı • Hizmet başı ödeme tıpta uzmanlık eğitimini olumsuz etkiledi • Hizmet başı ödeme bazı etik sorunları gündeme getirdi • Özlük haklarında artış olmadı • Sağlık Bakanı’nın hekim ücretleri için söylediği sözler doğru çıkmadı • Kamuda hizmet başı ödeme sistemi nedeniyle «rekabet» dayatıldı; «ekip anlayışı» yıpratıldı • Serbest hekimlik yok ediliyor • Hekimlerin özel sektörde çalışma olanakları kısıtlandı • Mecburi hizmet aileleri parçalamaya başladı

35 SDP’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ OLUMSUZ • Radyasyonla çalışma süresi arttı • Hekimlerin çalışma süreleri kısalmadı • Tam gün sonrası ücretlerden kesinti arttı • Özel sektörde maaşlar (4-15) ay öteleniyor • Mesleğe yabancılaşma artıyor • Hekimlerde depresyon arttı • İşyeri hekimliği taşeron şirketlere devrediliyor • Tıp fakülteleri finansal krize girdi, fakültelerdeki gelecek belirsizliği önemli bir gündemi oluşturuyor • Hekim emeği değersizleştiriliyor • SAĞLIK KURULUŞLARINDA ŞİDDET ARTTI!

36

37 SONUÇ BİLDİRGESİ 17 Kasım 2012 • Mesleğimizin kimliği ciddi biçimde yıpranmış, toplumsal konumumuz, mesleki değerler ve hekim hakları erozyona uğramıştır. • Politikacıların söylemleri, yöneticilerin tutumları ve ayrıca endikasyonsuz işlem yapılacağı kaygısı, hekimlerin güvenilirliğini azaltmıştır. • Hekimler bant tipi üretim yapar hale gelmiş, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile yabancılaşma ve klinik otonomi kaybı oluşmuştur. • Değişen değerlerle birlikte hekimlerin bir kısmında memnuniyet söz konusu olmakla birlikte, özellikle genel belirsizlik, ek ödemelerin emekliliğe yansımaması ve güvencesiz olması nedeniyle memnuniyetsizlik çok yüksek orandadır. • Çalışma barışı bozulmakta, hekimler arasında dayanışma azalmaktadır. • Hekimlerin emeği ucuzlaştırılmaktadır.

38 Medscape Physician Compensation Report: 2012 Results http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2012/public http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2012/public ABD’de her bir hasta için harcanan süre (Dakika)

39 Taşeron çalışan sayısı 11 kat arttı! Bakanlıkta çalışan her 4 kişiden 1’i taşeron şirketlerde çalışıyor!

40 SDP’NİN KÜRESEL SERMAYEYE ETKİSİ OLUMLU • Sağlık alanında bir «PİYASA» yaratıldı • Bu piyasada dönen para hem kamudan daha fazla aktarılarak, hem de vatandaşın cebinden daha fazla alınarak arttırıldı • Hekimlere sigorta zorunluluğu getirildi • Piyasadan özel sektöre aktarılan pay arttırıldı • Kar maksimizasyonu sağlandı OLUMSUZ • Muayenehaneler ve hekim sermayesine dayalı küçük sağlık kuruluşları henüz kapatılamadı • «Ek ve tamamlayıcı sigorta»ya henüz geçilemedi

41 Özel hastane sayısı ikiye katlandı! 41

42 SGK tedavi edici sağlık harcamalarının dağılımı Kaynak: www.sgk.gov.trwww.sgk.gov.tr SGK’dan özel hastanelere aktarılan para ikiye katlandı!

43 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 SGK sağlık harcamalarının 2002-2008 arasında, yaklaşık 3.5-4 kat artışı var. 0 SGK harcamalarının %80-85’i ilaç ve tedavi harcamalarına gidiyor. Ve bu, yıllar içinde giderek büyüyen bir görünüm çiziyor. 0 İlaç harcamaları, 2002-2008 yılları arasında 2.3 kat, aynı dönemde tedavi harcamaları 5 kat artış göstermiştir. 0 2009 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşen 14.2 milyon TL’lik sağlık harcamasının %46’sı ilaç ve teknolojiye, %54’ü de tedaviye harcanmıştır.

44 44 SGK sağlık harcamaları nereye? Sgk sağlık harcamaları 200220072008 İlaç harcamaları 4,8 milyar TL 9,7 milyar TL 11 milyar TL Tedavi harcamaları 2,8 milyar TL 10,3 milyar TL 14 milyar TL

45 Toplam sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının oranı (%) Kaynak: OECD, 2009. 45

46 Sonuç 0 Bu vatandaş için “paran kadar sağlık”, 0 Sağlık çalışanları için “iş güvencesiz, ucuz emek gücü” yaratılması sürecidir.

47 İngiliz Parlamentosunda SDP The Lancet, Volume 382, Issue 9886, Pages 65 - 99, 6 July 2013Volume 382, Issue 9886 Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity Prof Rifat Atun FRCP a b, Prof Sabahattin Aydın MD c, Sarbani Chakraborty PhD c, Safir Sümer MSc c, Meltem Aran PhD d,Ipek Gürol PhD e, Serpil Nazlıoğlu MPhil f, Şenay Özgülcü MD f, Ülger Aydoğan MSc f, Banu Ayar MD f, Uğur Dilmen MD f, Prof Recep Akdağ MD gRifat Atunab Sabahattin AydıncSarbani ChakrabortycSafir SümercMeltem ArandIpek GüroleSerpil NazlıoğlufŞenay ÖzgülcüfÜlger AydoğanfBanu AyarfUğur DilmenfRecep Akdağg Turkey has successfully introduced health system changes and provided its citizens with the right to health to achieve universal health coverage, which helped to address inequities in financing, health service access, and health outcomes. We trace the trajectory of health system reforms in Turkey, with a particular emphasis on 2003—13, which coincides with the Health Transformation Program (HTP). ………….

48 Sağlıkta Dönüşüm Süreci 0 Muhafazakar Parti North Enfield milletvekili Nick DeBois ve ITSEB isimli sivil toplum kuruluşu 9 Eylül 2013 Pazartesi günü İngiltere Parlementosu’nda Türkiye Sağlık Sistemi hakkında bir toplantı düzenlediler. 0 Toplantıya Türkiye’den Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak davetli konuşmacı olarak katıldı ve "What is real in new Turkish healthcare system: Magic or reality” başlıklı bir konuşma yaptı.

49 İngiliz Parlamentosunda SDP 0 Sağlık sisteminde sağlık ocaklarının yerini yarı özel aile hekimliğinin aldığını ve zaman içinde aile hekimlerine verilen sorumlulukların çok ağırlaştırıldığını 0 Türkiye sağlık sistemindeki temel sorunlar arasında, en ön planda, performans sistemi 0 Günde 100-120 bandında hasta bakan hekimlerin, hastaya zaman ayıramadıklarını 0 Çok sayıda tetkik ve çok sayıda ilaç yazdığını, 0 Aslında bu durumdan hastaların “mutlu” olduğunu belirtti. 0 Fakat bu mutluluğun gerçeğe dayanmadığını, 0 Hekime ulaşmanın kolaylaşmasına paralel olarak gerçek tedaviden uzaklaşıldığını 0 “Performans sistemi ile kısa hasta hekim görüşmesi, çok hastanın sağlık sistemine girip çıkması sağlanmaktadır” dedi.

50 İngiliz Parlamentosunda SDP SDP ile ilgili bazı sihirli rakamlar: 0 Bu yıl 10 milyon MR istenmiş 0 2 milyon kutu ilaç yazılmış 0 Yılda 700 milyon hasta bakılıyor 0 Her vatandaşın yılda doktora başvurma sayısı 10 0 Acillerden 1 yılda hizmet alan hasta sayısı: 90 milyon 0 Hasta-hekim ilişkisinin bozulması: - Hekimi itibarsızlaştırıcı söylemler - Hekime şiddet

51 İngiliz Parlamentosunda SDP 0 Son 6 ayda 6580 saldırı; 2/3ü tedaviyi yapan doktora 0 SB hasta memnuniyeti anketi: Memnuniyet % 76 0 TTB’nin doktor anketi: Doktorların % 94’ü mutsuz ve gelecekten umutsuz 0 Sonuç olarak, Türkiye’de sağlık sistemi çok yetişmiş ve kaliteli bir hekim popülasyonunun bir anlamda aşırı baskı ve hasta yüklenmesiyle, hızlı ve düzenli olmayan kararlar ile yönetilmeye çalışılması 0 Hasta popülasyonunun, sanki tedavi ediliyormuş gibi hekime gereğinden fazla ve sık ulaşımının sağlanması 0 Burada Sosyal Güvenlik masraflarının aşırı tetkik ve ilaç tüketimi gibi unsurlarla yükselmesi, 0 Hekim ve diğer sağlık personelinin maliyetinin düşürülmesi esasına dayalı bir yaklaşımla sistem dönüştürülmüştür.

52 Ankara Tabip Odası Hekim Anketi Ankaralı 1120 hekimin internet aracılığıyla doldurduğu formlardan derlenen sonuçlara göre hekimlerin: - %83’ü çalışma yükünün son yıllarda arttığını, - %90’ı mesleki bağımsızlığının azaldığını, - %97’si hekime yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını, - %88’i KHB’lerle hekimler üzerindeki baskının artacağını, - %4’ü geleceğe umutla bakıyor,

53 Ankara Tabip Odası Hekim Anketi Hekimlerin, - %95’i KHB’ler ve sağlık kampüsleriyle hekimlerin gelecek kaygısının arttığını, - %74’ü sağlık alanında yolsuzluk ve suistimalin arttığını düşünüyor. - %94’ü mevcut sağlık sisteminin yaklaşımının ‘çok hasta bak da nasıl bakarsan bak’ olduğunu, - % 88’i mevcut sistemle hastaların sağlığının ciddi bir riske atıldığını, - %94’ü özlük haklarında gerileme olduğunu,

54 Sağlıkta Dönüşüm Süreci Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 Dr. Mustafa Bilgiç 22 Eylül 2012 (4 Aralık 1984-22 Eylül 2012)

55 Önümüzdeki süreç • Tekelleşme eğilimi – Kamu hastane birlikleri – Kamu-Özel Ortaklığı – Özel hastane zincirleri • Emek sömürüsünde artış – Kamuda özlük hakları sorunları – Serbest çalışmanın sınırlanması – «Performans» adı altında Hizmet başı ödeme sistemi – Özel sektörde kadro sınırlamaları

56 İhale Kira Bedeli 25 Yıllık Toplam Kira Sabit Yatırım Tutarı Fazla Ödeme (25 yıl için) Kayseri137.730.000 3 Milyar 443 Milyon 250 Bin TL 427 Milyon 454 Bin 111 TL 3 Milyar 15 Milyon 795 Bin 889 TL Ankara-Etlik276.000.000 6 Milyar 900 Milyon TL 1 Milyar 97 Milyon 491 Bin 420 TL 5 Milyar 802 Milyon 508 Bin 580 TL Ankara-Bilkent240.000.000 6 Milyar TL 1 Milyar 97 Milyon 491 Bin 420 TL 4 Milyar 902 Milyon 508 Bin 580 TL Elazığ94.837.104 2 Milyar 370 Milyon 927 Bin 600 TL 218 Milyon 445 Bin 768 TL 2 Milyar 152 Milyon 481 Bin 832 TL Yozgat54.750.000 1 Milyar 368 Milyon 750 Bin TL 122 Milyon 771 Bin 927 TL 1 Milyar 245 Milyon 978 Bin 73 TL Manisa64.250.000 1 Milyar 606 Milyon 250 Bin TL 122 Milyon 788 Bin 993 TL 1 Milyar 483 Milyon 461 Bin 7 TL Konya-Karatay88.791.634 2 Milyar 219 Milyon 790 Bin 850 TL 246 Milyon 20 Bin 811 TL 1 Milyar 973 Milyon 770 Bin 39 TL İstanbul-İkitelli258.900.000 6 Milyar 472 Milyon 500 Bin TL 548 Milyon 49 Bin 141 TL 5 Milyar 924 Milyon 450 Bin 859 TL Mersin140.900.000 3 Milyar 522 Milyon 500 Bin TL -- Adana115.500.000 2 Milyar 887 Milyon 500 Bin TL -- Gaziantep---- Bursa---- İzmir-Bayraklı---- YILLIK TOPLAM 1.471.658.738--- 25 YILLIK TOPLAM - 36.791.468.450 TL 3.880.513.591 TL./8 ihalede sabit yatırım tutarları toplamı 26 Milyar 500 Milyon 954 Bin 859 TL/Toplam Fazla ödeme tutarı KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İHALELERİNİN SONUÇLARI

57 01-15 Haziran 2013 Türkiye’de Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

58 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları