Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Prof. Dr. M. Taner GÖREN İstanbul Tabip Odası Başkanı

2 Savaşa Hayır

3 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Küresel kriz: 1970’ler Neo-liberal kapitalizm - Serbest piyasa ekonomisi - Rekabet - Kalite - Ucuzluk Hizmet: Alınıp satılabilen bir meta

4 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Sağlık: Silah ve enerjiden sonra en çok rant elde edilen alan - İlaç - Tanı ve tedavi cihazları - Laboratuvar malzemeleri - İnşaat İnsan emeğinin alınıp satılması: Taşeron sistemi

5 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Küresel krizin Türkiye’ye yansıması - 12 Eylül 1980 Darbesi 1982 Anayasası Neo-liberal kapitalizmin, yani serbest piyasa ekonomisinin Türkiye’ye girmesi - Turgut Özal Dönemi

6 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
1961 Anayasası Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859 VII. Sağlık Hakkı Madde 49- Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.

7 224 Sayılı Sosyalizasyon Yasası
1961 Prof. Dr. Nusret Fişek (21 Kasım Kasım 1990)

8 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
1982 Anayassı; Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: VIII. Sağlık, çevre ve konut A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. B. Konut hakkı MADDE 57- Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

9 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Türkiye’de sağlık reform çalışmaları( ) •1990 –DPT “Sağlık Sektörü MasterPlanı” •1990 –1. Sağlık Projesi (Dünya Bankası) •1991 –Sağlık Bakanlığı SPGK’nin kurulması •1992 –I. Ulusal Sağlık Kongresi •1992 –Yeşil Kart uygulamasına geçiş •1993 –II. Ulusal Sağlık Kongresi •1994 –2. Sağlık Projesi (Dünya Bankası) (Sağlık Sektörünün Kapasite artışı ile ilgili)

10 SSK’nın Dışarıdan Satın Aldığı Sağlık Hizmetleri (%)

11 SDP Acil Eylem Planı 16 Kasım 2002
Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacak Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımı kaldırılarak tüm hastaneler tek bir çatı altında toplanacak Hastaneler idari ve mali yönden özerk bir yapıya kavuşturulacak Sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanı ayrılacak Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Kurumu kurulacak Aile hekimliği uygulamasına geçilerek sağlam bir sevk zinciri kurulacak

12 SDP Acil Eylem Planı Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilecek
Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacak Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek

13

14

15 Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri
Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı, Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası, Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi; Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği, Etkili, Kademeli Sevk Zinciri, İdari ve Mali Özerkliğe Sahip Sağlık İşletmeleri, Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü, Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları, Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon, Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma; Ulusal İlaç Kurumu, Tıbbi Cihaz Kurumu, Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi. Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2003.

16 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Sevki Hakkında Genelge - Tarihi: Sayısı:4910

17 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Türkiye’de sağlık reformu, 2004 Performansa dayalı ödeme sistemi Türkiye geneline yaygınlaştı. AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - Kanun Numarası : 5258 - Kabul Tarihi : 24/11/2004 - Yayımlandığı R.Gazete : - Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

18 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Hizmet satın alımı: Taşeronlaştırma “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı

19 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Türkiye’de sağlık reformu, 2005 Aile hekimliği pilot uygulaması: (Düzce) SSK ve diğer bazı kamu kurumlarının sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığına devredildi. SSK’lılar serbest eczanelerden yararlanmaya başladı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı TBMM’ye gönderildi.

20 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Türkiye’de sağlık reformu, 2006 Aile hekimliği pilot çalışması10+ ile yaygınlaştırılması Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunu - Kabul Tarihi: 16/5/2006 - R.Gazete: Tarih: 20/5/2006 Sayı: 26173 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Kanun Numarası : 5510 - R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

21 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Tamgün Yasası: 30 Ocak 2010; Sayı: 5947 Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı: 650 Sayılı KHK: 663 Sayılı KHK: 650 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı - Karar tarihi R.Gazetede yayınlanma: 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı - Karar tarihi R.Gazetede yayınlanma:

22 Sağlık Bakanlığı-2011 Merkez teşkilatı Bağlı Kuruluşlar ??
* Bakan ve yardımcısı * Müsteşar ve yardımcıları * Sağlık Politikaları Kurulu * Bakanlık müşavirleri * Hizmet birimleri, a) Sağlık Hizmetleri Genel Müd.. b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müd. c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müd. ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müd. d) Sağlık Araştırmaları Genel Müd. e) Sağlık Yatırımları Genel Müd. f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müd. g) Hukuk Müşavirliği ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı h) Strateji Geliştirme Başkanlığı ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müd. i) Özel Kalem Müdürlüğü Bağlı Kuruluşlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Taşra teşkilat ?? Taşra teşkilat

23 Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu KHB KHB KHB Genel Sekreter Tıbbi Hizmetler Bşk. İdari Hizmetler Bşk. Mali hizmetler Bşk. Hastane yöneticisi Hastane yöneticisi Hastane yöneticisi Başhekimlik İdari ve mali işler md. Sağlık bakım Hizmetleri md.

24 Sağlık Finansmanı Sağlık G.S.S. Çalışanlarının İstihdamında Değişim
“sözleşmelilik” Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Yapılanması “yerelleştirme” Performansa göre ücretlendirme Sağlıkta dönüşüm Hastanelerin İşletmeleştirilmesi özelleştirilmesi Birinci Basamakta Aile hekimliği atasoyer PHK 24 24

25 SDP’NİN HALK AÇISINDAN ETKİLERİ
OLUMLU OLUMSUZ Yeşil kartın kapsamı genişledi SSK’lılar devlet hastanelerinden yararlanabilmeye başladı SSK’lılar eczanelerden ilaç almaya başladı Kamu sağlık kuruluşlarına başvuru kolaylaştı Emekli Sandığı mensuplarının başta ilaç olmak üzere hizmet kapsamı daraldı İlaca düşük katılım payı ile erişimle ilgili sorunlar arttı SGK tedaviye müdahale etmeye başladı Genel Sağlık Sigortası herkesi kapsayamadı Katkı payı zorunluluğunun kapsamı genişletildi Acile başvurular arttı Aynı hastalık için birden fazla sağlık kuruluşuna başvuru (2.Görüş) arttı SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER AZALMADI

26 SDP’NİN HALK AÇISINDAN ETKİLERİ
OLUMSUZ Kot kumlama işçileri, mevsimlik tarım işçileri vb. kesimler sağlık hizmetlerine erişemedi KAMU SAĞLIK KURULUŞLARINA YETERLİ DESTEK SAĞLANMADI YANGINLAR, HASTANE ENFEKSİYONLARI VB. İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ SIRALAMASI DÜZELMEDİ, KÖTÜ PERFORMANS SÜRÜYOR! KAYNAKLAR KÖTÜ KULLANILDI! CEPTEN HARCAMALAR ARTTI! PİYASA KOŞULLARI VATANDAŞIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER DURUMA GELDİ! GÖZLERİNİ YİTİREN YURTTAŞLAR!...

27 Kışkırtılmış Talep!

28 2012’de hekime başvuru sayısı = 8,9
İSVEÇ = 2,9 ABD = 3,9

29 Dünyada nüfusundan fazla
Ancak acillere başvuru azalmadı, arttı! Dünyada nüfusundan fazla Acil başvurusu olan Tek ülke!...

30 Sağlıkta Dönüşüm Programından Sonra
Sağlık Hizmeti Önce Sağlıkta Dönüşüm Programından Sonra 1 Reçete bedeli Yok 3 kaleme kadar 3 TL, sonraki her bir kalem/kutu için ek 1 TL 2 Sağlık ocakları/aile hekimlikleri Ücretsiz 3+1+… TL 3 Acil servisler Devlet hastaneleri: 8 (+3+1+…) TL Özel hastaneler: 15 (+3+1+…) TL (+İlave ücret 4 10 gün içinde tekrar muayene (Ek) 5 TL 5 Eşdeğer ilaç farkı Sınırsız 6 Yatak ücreti İki kişilik odada: % 150, Tek kişilik odada: % 300 7 İlave Ücret Resmi: % 30- % 70, Gerçek: % 300- % 700 8 Röntgen, laboratuvar hizmetleri Özel hastanelerde (ilave) ücretli 9 İstisnai sağlık hizmeti ücreti Robotik cerrahi, diş protezleri, vb.: % 300 10 Yataklı tedavi ücreti Düzenleme tamam, yakında başlayacak 11 Tamamlayıcı (özel) sigorta Tamamı cebimizden, yakında başlayacak Katkı, katılım payı

31 Cepten harcamalar artıyor!
Gemlik’te yapılan bir araştırma (Kişi başına yıllık cepten sağlık harcaması): 2001: 83.1 USD 2006: USD Pala, K., H. Gerçek, A. Turkkan ve H. Aytekin, ”The effect of health reforms in Turkey:Out-of-pocket payments are increasing”, International Association of Health Policy in Europe Conference, June , Coventry-United Kingdom.

32 SDP sonrasında sağlık hizmetlerinden memnuniyet arttı.
TÜİK, 2011

33 Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı: %35
«Sağlık sistemimizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranının %35 olması, çeşitli konularda değişiklik yapılmasına vurgu yapanların oranının %50 ve üzerinde seyrettiği anlaşıldığından sağlık sisteminin genel görüntüsündeki olumlu algı yerini daha eleştirel bir manzaraya bırakmaktadır.»

34 SDP’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ
OLUMLU OLUMSUZ Aile hekimi olarak çalışmaya başlayan hekimlerin geliri arttı İş yükü çok arttı Güvencesiz çalışma (Sözleşmeli, taşeron) arttı Gelecek kaygısı arttı Hizmet başı ödeme tıpta uzmanlık eğitimini olumsuz etkiledi Hizmet başı ödeme bazı etik sorunları gündeme getirdi Özlük haklarında artış olmadı Sağlık Bakanı’nın hekim ücretleri için söylediği sözler doğru çıkmadı Kamuda hizmet başı ödeme sistemi nedeniyle «rekabet» dayatıldı; «ekip anlayışı» yıpratıldı Serbest hekimlik yok ediliyor Hekimlerin özel sektörde çalışma olanakları kısıtlandı Mecburi hizmet aileleri parçalamaya başladı

35 SDP’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİSİ
OLUMSUZ Radyasyonla çalışma süresi arttı Hekimlerin çalışma süreleri kısalmadı Tam gün sonrası ücretlerden kesinti arttı Özel sektörde maaşlar (4-15) ay öteleniyor Mesleğe yabancılaşma artıyor Hekimlerde depresyon arttı İşyeri hekimliği taşeron şirketlere devrediliyor Tıp fakülteleri finansal krize girdi, fakültelerdeki gelecek belirsizliği önemli bir gündemi oluşturuyor Hekim emeği değersizleştiriliyor SAĞLIK KURULUŞLARINDA ŞİDDET ARTTI!

36

37 SONUÇ BİLDİRGESİ 17 Kasım 2012
Mesleğimizin kimliği ciddi biçimde yıpranmış, toplumsal konumumuz, mesleki değerler ve hekim hakları erozyona uğramıştır. Politikacıların söylemleri, yöneticilerin tutumları ve ayrıca endikasyonsuz işlem yapılacağı kaygısı, hekimlerin güvenilirliğini azaltmıştır. Hekimler bant tipi üretim yapar hale gelmiş, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile yabancılaşma ve klinik otonomi kaybı oluşmuştur. Değişen değerlerle birlikte hekimlerin bir kısmında memnuniyet söz konusu olmakla birlikte, özellikle genel belirsizlik, ek ödemelerin emekliliğe yansımaması ve güvencesiz olması nedeniyle memnuniyetsizlik çok yüksek orandadır. Çalışma barışı bozulmakta, hekimler arasında dayanışma azalmaktadır. Hekimlerin emeği ucuzlaştırılmaktadır. Performans Sağlığa Zararlıdır!

38 ABD’de her bir hasta için harcanan süre (Dakika)
Medscape Physician Compensation Report: 2012 Results

39 Taşeron çalışan sayısı 11 kat arttı
Taşeron çalışan sayısı 11 kat arttı! Bakanlıkta çalışan her 4 kişiden 1’i taşeron şirketlerde çalışıyor!

40 SDP’NİN KÜRESEL SERMAYEYE ETKİSİ
OLUMLU OLUMSUZ Sağlık alanında bir «PİYASA» yaratıldı Bu piyasada dönen para hem kamudan daha fazla aktarılarak, hem de vatandaşın cebinden daha fazla alınarak arttırıldı Hekimlere sigorta zorunluluğu getirildi Piyasadan özel sektöre aktarılan pay arttırıldı Kar maksimizasyonu sağlandı Muayenehaneler ve hekim sermayesine dayalı küçük sağlık kuruluşları henüz kapatılamadı «Ek ve tamamlayıcı sigorta»ya henüz geçilemedi

41 Özel hastane sayısı ikiye katlandı!

42 SGK’dan özel hastanelere aktarılan para ikiye katlandı!
SGK tedavi edici sağlık harcamalarının dağılımı Kaynak:

43 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
SGK sağlık harcamalarının arasında, yaklaşık kat artışı var. SGK harcamalarının %80-85’i ilaç ve tedavi harcamalarına gidiyor. Ve bu, yıllar içinde giderek büyüyen bir görünüm çiziyor. İlaç harcamaları, yılları arasında 2.3 kat, aynı dönemde tedavi harcamaları 5 kat artış göstermiştir. 2009 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşen 14.2 milyon TL’lik sağlık harcamasının %46’sı ilaç ve teknolojiye, %54’ü de tedaviye harcanmıştır.

44 SGK sağlık harcamaları nereye?
2002 2007 2008 İlaç 4,8 milyar TL 9,7 milyar 11 milyar Tedavi 2,8 milyar 10,3 milyar 14 milyar

45 Toplam sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının oranı (%)
Kaynak: OECD, 2009.

46 Sonuç Bu vatandaş için “paran kadar sağlık”,
Sağlık çalışanları için “iş güvencesiz, ucuz emek gücü” yaratılması sürecidir.

47 İngiliz Parlamentosunda SDP
The Lancet, Volume 382, Issue 9886, Pages , 6 July 2013 Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity Prof Rifat Atun FRCP a b  , Prof Sabahattin Aydın MD c, Sarbani Chakraborty PhD c, Safir Sümer MSc c, Meltem Aran PhD d,Ipek Gürol PhD e, Serpil Nazlıoğlu MPhil f, Şenay Özgülcü MD f, Ülger Aydoğan MSc f, Banu Ayar MD f, Uğur Dilmen MD f, Prof Recep Akdağ MD g Turkey has successfully introduced health system changes and provided its citizens with the right to health to achieve universal health coverage, which helped to address inequities in financing, health service access, and health outcomes. We trace the trajectory of health system reforms in Turkey, with a particular emphasis on 2003—13, which coincides with the Health Transformation Program (HTP). ………….

48 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Muhafazakar Parti North Enfield milletvekili Nick DeBois ve ITSEB  isimli sivil toplum kuruluşu 9 Eylül 2013 Pazartesi günü İngiltere Parlementosu’nda Türkiye Sağlık Sistemi hakkında bir toplantı düzenlediler. Toplantıya Türkiye’den Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak davetli konuşmacı olarak katıldı ve "What is real in new Turkish healthcare system: Magic or reality” başlıklı bir konuşma yaptı.

49 İngiliz Parlamentosunda SDP
Sağlık sisteminde sağlık ocaklarının yerini yarı özel aile hekimliğinin aldığını ve zaman içinde aile hekimlerine verilen sorumlulukların çok ağırlaştırıldığını Türkiye sağlık sistemindeki temel sorunlar arasında, en ön planda, performans sistemi Günde bandında hasta bakan hekimlerin, hastaya zaman ayıramadıklarını Çok sayıda tetkik ve çok sayıda ilaç yazdığını, Aslında bu durumdan hastaların “mutlu” olduğunu belirtti. Fakat bu mutluluğun gerçeğe dayanmadığını, Hekime ulaşmanın kolaylaşmasına paralel olarak gerçek tedaviden uzaklaşıldığını “Performans sistemi ile kısa hasta hekim görüşmesi, çok hastanın sağlık sistemine girip çıkması sağlanmaktadır” dedi. 

50 İngiliz Parlamentosunda SDP
SDP ile ilgili bazı sihirli rakamlar: Bu yıl 10 milyon MR istenmiş 2 milyon kutu ilaç yazılmış Yılda 700 milyon hasta bakılıyor Her vatandaşın yılda doktora başvurma sayısı 10 Acillerden 1 yılda hizmet alan hasta sayısı: 90 milyon Hasta-hekim ilişkisinin bozulması: - Hekimi itibarsızlaştırıcı söylemler - Hekime şiddet

51 İngiliz Parlamentosunda SDP
Son 6 ayda 6580 saldırı; 2/3ü tedaviyi yapan doktora SB hasta memnuniyeti anketi: Memnuniyet % 76 TTB’nin doktor anketi: Doktorların % 94’ü mutsuz ve gelecekten umutsuz Sonuç olarak, Türkiye’de sağlık sistemi çok yetişmiş ve kaliteli bir hekim popülasyonunun bir anlamda aşırı baskı ve hasta yüklenmesiyle, hızlı ve düzenli  olmayan kararlar ile yönetilmeye çalışılması Hasta popülasyonunun, sanki tedavi ediliyormuş gibi hekime gereğinden fazla ve sık ulaşımının sağlanması Burada Sosyal Güvenlik masraflarının aşırı tetkik ve ilaç tüketimi gibi unsurlarla yükselmesi, Hekim ve diğer sağlık personelinin maliyetinin düşürülmesi esasına dayalı bir yaklaşımla sistem dönüştürülmüştür.

52 Ankara Tabip Odası Hekim Anketi
Ankaralı 1120 hekimin internet aracılığıyla doldurduğu formlardan derlenen sonuçlara göre hekimlerin: - %83’ü çalışma yükünün son yıllarda arttığını, - %90’ı mesleki bağımsızlığının azaldığını, - %97’si hekime yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını, - %88’i KHB’lerle hekimler üzerindeki baskının artacağını, - %4’ü geleceğe umutla bakıyor,

53 Ankara Tabip Odası Hekim Anketi
Hekimlerin, - %95’i KHB’ler ve sağlık kampüsleriyle hekimlerin gelecek kaygısının arttığını, - %74’ü sağlık alanında yolsuzluk ve suistimalin arttığını düşünüyor. - %94’ü mevcut sağlık sisteminin yaklaşımının ‘çok hasta bak da nasıl bakarsan bak’ olduğunu, - % 88’i mevcut sistemle hastaların sağlığının ciddi bir riske atıldığını, - %94’ü özlük haklarında gerileme olduğunu,

54 Sağlıkta Dönüşüm Süreci
Dr. Mustafa Bilgiç 22 Eylül 2012 (4 Aralık Eylül 2012) Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012

55 Önümüzdeki süreç Tekelleşme eğilimi Kamu hastane birlikleri
Kamu-Özel Ortaklığı Özel hastane zincirleri Emek sömürüsünde artış Kamuda özlük hakları sorunları Serbest çalışmanın sınırlanması «Performans» adı altında Hizmet başı ödeme sistemi Özel sektörde kadro sınırlamaları

56 KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İHALELERİNİN SONUÇLARI
Kira Bedeli 25 Yıllık Toplam Kira Sabit Yatırım Tutarı Fazla Ödeme (25 yıl için) Kayseri 3 Milyar 443 Milyon 250 Bin TL 427 Milyon 454 Bin 111 TL 3 Milyar 15 Milyon 795 Bin 889 TL Ankara-Etlik 6 Milyar 900 Milyon TL 1 Milyar 97 Milyon 491 Bin 420 TL 5 Milyar 802 Milyon 508 Bin 580 TL Ankara-Bilkent 6 Milyar TL 4 Milyar 902 Milyon 508 Bin 580 TL Elazığ 2 Milyar 370 Milyon 927 Bin 600 TL 218 Milyon 445 Bin 768 TL 2 Milyar 152 Milyon 481 Bin 832 TL Yozgat 1 Milyar 368 Milyon 750 Bin TL 122 Milyon 771 Bin 927 TL 1 Milyar 245 Milyon 978 Bin 73 TL Manisa 1 Milyar 606 Milyon 250 Bin TL 122 Milyon 788 Bin 993 TL 1 Milyar 483 Milyon 461 Bin 7 TL Konya-Karatay 2 Milyar 219 Milyon 790 Bin 850 TL 246 Milyon 20 Bin 811 TL 1 Milyar 973 Milyon 770 Bin 39 TL İstanbul-İkitelli 6 Milyar 472 Milyon 500 Bin TL 548 Milyon 49 Bin 141 TL 5 Milyar 924 Milyon 450 Bin 859 TL Mersin 3 Milyar 522 Milyon 500 Bin TL - Adana 2 Milyar 887 Milyon 500 Bin TL Gaziantep Bursa İzmir-Bayraklı YILLIK TOPLAM 25 YILLIK TOPLAM TL TL./8 ihalede sabit yatırım tutarları toplamı 26 Milyar 500 Milyon 954 Bin 859 TL/Toplam Fazla ödeme tutarı KAYSERİ ÖRNEĞİ: Sabit yatırım: 427 milyon Yıllık kira: 138 milyon (25 yıl) Toplam kira: 3,4 milyar Fazla ödeme (25 yıl için)= 3 milyar

57 Türkiye’de Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
01-15 Haziran 2013 Türkiye’de Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

58 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları