Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. SORU İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. SORU İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek."— Sunum transkripti:

1

2

3 1. SORU İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek şekilde sırayla söyleyiniz.

4 1. SORUNUN CEVABI a-Muhabbetullah b-Marifetullah c-Müşahedetullah d-Cennet ufku

5 2. SORU İdeal bir muhacirin üç önemli vasfı vardır. Bunlardan birincisi halisane bir niyet yani terkedip gittiği yurdu yuvayı ve arkada bıraktığı şeyleri hayalinden bile geçirmeme. İkincisi; Hicretine mukabil hiçbir beklentiye girmeme. Üçüncüsünü siz söyleyiniz.

6 2. SORUNUN CEVABI Bir daha geri dönmeme düşüncesi

7 3. SORU “O’nunla alakalı bir yüce davada kaybetmek söz konusu değildir. Bir panayır gibi kazanç yollarının herkese açık olduğu bir davada, kendilerini............... ve.............. ile tecrit eden talihsiz ruhların, er geç iflas edip mahrumiyete düşmeleri kaçınılmazdır.” Hak erlerinin pırlanta ölçülerinden biri olan yukarıdaki sözün boşluklarına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Fahr – Hakk-ı temettu b- Riya – Sum’a c- Gurur – Kibir d- Ucub – Yeis

8 3. SORUNUN CEVABI b- Riya – Sum’a

9 4. SORU Tasavvufla alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Tasavvuf asr-ı saadette yoktu. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. b- Tasavvuf, İslamın ruhi hayatıdır. c- Allaha kurbiyet yolunda olanlar anlamında bu hizmete “adı konulmamış bir tasavvuf hareketi” denebilir. d- Tarikat, tasavvuf düşüncesinin sistematize ve disipline edilmiş şeklidir.

10 4. SORUNUN CEVABI a- Tasavvuf asr-ı saadette yoktu. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır.

11 5. SORU Hizmet mazisi bizlere göre çok eski olan ve eski ifadesiyle ün görmüş gün görmüş büyüklerimize karşı doğru tavır hangisidir? a- Bu şahıslar miadını doldurmuştur. Kabil-i istifade değildir. b- Dinamik bir beyin, dinamik bir vucut ve daima cevvaliyet isteyen işlerde istihdam edilmelidirler. c- Bu kimseler idare edilmeli ve küstürülmemeye çalışılmalıdır. d- Saygı ve saygının gereği hususlarda kusur edilmemeli, yapılacak hizmetlerde düşünce ve tecrübelerinden mutlaka istifade edilmelidir.

12 5. SORUNUN CEVABI d- Saygı ve saygının gereği hususlarda kusur edilmemeli, yapılacak hizmetlerde düşünce ve tecrübelerinden mutlaka istifade edilmelidir.

13 6. SORU Bediüzzaman Hazretleri “Ağzımız Kur’an-ı Kerim okurken ef’al ve ahvalimizle İslamı yaşarsak sair dinlerin sâlikleri ve küre-i arzın bazı kıtaları İslamiyete dehalet edeceklerdir” sözüyle özellikle ve öncelikle hangi hakikatı vurgulamaktadır? a- Tebliğ adamı en az tebliği seviyesinde temsil adamı da olmalıdır. b- Tebliğ adamının Kur’an okuması çok önemlidir. c- Diğer dinlerin mensupları eninde sonunda müslümanlığa geleceklerdir. d- Müslüman, dinini yaşasın yaşamasın tebliğle mükelleftir.

14 6. SORUNUN CEVABI a- Tebliğ adamı en az tebliği seviyesinde temsil adamı da olmalıdır.

15 7. SORU Namazı daima cemaatle eda etme özellikle günümüzde daha çok ihtiyacını hissettiğimiz hangi güzelliği bizlere kazandırır?

16 7. SORUNUN CEVABI Kolektif şuurla hareket etme.

17 8. SORU Dört hak mezhebin namazın cemaatle kılınması hususunda verdikleri hükümler nelerdir?

18 8. SORUNUN CEVABI 1- Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede 2- Şâfiî mezhebine göre farz-ı kifaye 3- Hanbeli mezhebine göre farz-ı ayn 4- Mâlikî mezhebine göre sünnet-i müekkede

19 9. SORU Fıkıh sahasındaki ictihadlarla ilgili olarak H.Efendi’nin “tam 25 yıldır savunuyorum” dediği fikir aşağıdakilerden hangisidir? a- Günümüzde ictihad kapısı herkese sonuna kadar açıktır. b- Fıkhî faaliyetler mutlaka bir hey’et tarafından gerçekleştirilmelidir. c- İbadetlere müteallik eski fetvalar yeniden gözden geçirilmelidir. d- İçtihadi hükümlere ihtiyac duyulan alanlar çok iyi tespit edilmeli ve bu noktada her hangi bir boşluğa meydan verilmemelidir.

20 9. SORUNUN CEVABI b- Fıkhî faaliyetler mutlaka bir hey’et tarafından gerçekleştirilmelidir.

21 10. SORU İslamı insanlığa takdim edenler, bu veya şu görüşü ön kabulüyle bir kısım kimseleri tebliğ dairesinin dışına iterlerse İslamın hangi temel özelliğini zedelemiş olurlar?

22 10. SORUNUN CEVABI İslamın evrensel olma özelliği

23 11. SORU Seyr u Sülûkun mertebelerini sırayla söyleyiniz.

24 11. SORUNUN CEVABI 1- Seyr İlâllah 2- Seyr Fillah 3- Seyr Minallah

25 12. SORU Takvanın mertebeleri içinde “azami takva” da diyebileceğimiz mertebeyi söyleyiniz.

26 12. SORUNUN CEVABI Şüphelidir mülahazasıyla bir takım mübahları da terketme.

27 13. SORU Dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde ve bütün ilahi dinlerde beş şeyin muhafazası üzerinde önemle durulmuştur. Bunlar nelerdir ?

28 13. SORUNUN CEVABI Din, Can, Nesil, Akıl ve Mal

29 14. SORU Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde dünyada men edildiği halde ahirette insana mükafat olarak verilecek içeceklerden, giyeceklerden bahsedilmekte, yine dünyada belli hikmetlere binaen verilen bazı duygulardan ahirette insanın arındırılacağı anlatılmakta ya da iki korku ve iki emniyetin bir arada verilmeyeceği ifade edilmektedir. Bütün bunlardan çıkarılacak en doğru sonuç hangisidir? a- Dünya ahiretin tarlasıdır. b- Ahirete ait meseleleri dünyaya ait kıstaslarla değerlendirme katiyyen doğru değildir. c-Dünyaya dünya kadar ahirete de ahiret kadar değer verilmelidir. d-Dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur.

30 14. SORUNUN CEVABI b- Ahirete ait meseleleri dünyaya ait kıstaslarla değerlendirme katiyyen doğru değildir.

31 15. SORU Sabır, üstadın yaklaşımıyla musibetler karşısında, masiyetlerle yüz yüze gelindiğinde ve ibadetlerin devamlılığının insana yüklediği zorluklar nedeniyle kulun kararlılık tavrıdır. Üstad Hazretlerinin bu üçlü sabır tasnifine H.Efendinin eklediği dördüncü sabır nedir?

32 15. SORUNUN CEVABI Dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabır.

33 16. SORU Halk arasında umumi kabule mazhar olmuş ve velâyete ermiş insanlar vardır. Bu kimselerin o şahısta gördükleri bazı hususiyetleri, bazen ona karşı ifade ettikleri de olur. Bu durumda o şahsın “Hayır, bunlar bende yok. Nerde ben, nerede bu söylediğiniz şeyler?” demesi üç açıdan doğru değildir. 1- Bu ifade o insanları müşahede ettikleri şeylerde tereddüde sevkeder. 2- O insanlara karşı bir saygısızlıktır. Üçüncü ve hepsinden önemlisini de siz söyleyiniz.

34 16. SORUNUN CEVABI Allah’a karşı saygısızlık hatta küfran-ı nimettir.

35 17. SORU Bakara suresinin 146. Ayetinin tefsiri mahiyetinde “O’nun peygamberliğini kendi çocuklarımdan daha iyi tanırım. Çünkü çocuklarımın bana ait olup olmadıklarını sadece annesi bilir, ben bilemem. Fakat, Tevrat O zatı öyle tarif ediyor ki peygamberliği hususunda asla şüphe edemem; O, anlatılanların aynıdır” diyen yahudi alimi (Sahabe) kimdir?

36 17. SORUNUN CEVABI Abdullah b.Selam (R.A.)

37 18. SORU Fıkıh sahasında yazdığı eserden muktedir bir fakih olduğu da anlaşılan Simavna kadısı Şeyh Bedreddin’in açıktan açığa materyalizmi savunduğu ve yer yer sosyalist ve kominist düşüncelerin olduğu kitabının adı nedir?

38 18. SORUNUN CEVABI Varidat

39 19. SORU Peygamber efemdimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde Kıyamet günü Allah’ın, ümmetinden birisini alıp içi günahlarla dolu ve her biri gözün alabileceği kadar büyük olan doksandokuz defter açacağından ve o kula bunları itiraf ettireceğinden bahseder. Devamında o defterlerin mizanın günah kefesine konacağını ancak sevap kefesine de bir kartın konacağını ve o kartın daha ağır basıp kulun kurtulacağını anlatır. O kartta kulun hangi ameli yazılıdır?

40 19. SORUNUN CEVABI Kelime-i Şahadet

41 20. SORU Allah’ın büyüklüğü, kulun küçüklüğü zaviyesinden bir insana Allah’ın en büyük ihsanı nedir?

42 20. SORUNUN CEVABI İnsana mazhar olduğu lütufları hissettirmemesidir.

43 21. SORU Vicdanın rükunları nelerdir?

44 21. SORUNUN CEVABI 1- (Latife-i Rabbaniye de denilen) Kalb 2- Şuur 3- His 4- İrade

45 22. SORU Allah Resulunun ifadesiyle Kulun Rabbine en yakın olduğu yerdir. Muhakkikîn-i ulemaya göre erkan-ı salat içinde insanın ulaşabileceği en son zirvedir. Allah haricinde her şeyin ve herkesin nefyedilip kurbiyetin yudumlandığı ve Cenab-ı Hakkın şanına muvafık kemal-i inkıyadın adıdır. Yukarıda kısmen vasıflarını anlattığımız mekan ve zamanın adı nedir?

46 22. SORUNUN CEVABI Secde

47 23. SORU Üstadımıza göre Asyanın bahtının miftahı nedir? a- İlimdir b- Milliyetçiliktir. c- Meşveret ve Şûradır. d- Fünûn-u müsbeteye teveccühdür.

48 23. SORUNUN CEVABI c- Meşveret ve Şûradır.

49 24. SORU Tasavvufta mü’minin Allah Resulunün emir ve isteklerinde adeta erimesine, o emir ve isteklerle bütünleşmesine ne ad verilir?

50 24. SORUNUN CEVABI Fena Firrasul

51 25. SORU Cenab-ı Hakkın kullarını ne ile affedeceği belli değildir. Onun için büyük küçük demeden marufun her çeşidini yapmak gerekir. Bununla alakalı bir menkıbede ölümünden sonra rüyasında büyük sahabeyi gören birisi o’na “ne ile kurtulduğunu” sorar. O da “sokağa çıktığımda bir çocuğun güvercinle oynadığını ve ona eziyet ettiğini görmüştüm. Çocuğa birkaç kuruş vererek güvercini satın alıp azad ettim. İşte bu, benim kurtuluşuma vesile oldu” cevabını verir. Menkıbesi anlatılan bu büyük sahabe kimdir?

52 25. SORUNUN CEVABI H.z. Ömer (r.a)

53 26. SORU Gaye-i hayalimiz nokta-i nazarından bir mü’min için en önemli mes’ele nedir?

54 26. SORUNUN CEVABI Nâm-ı Celil-i İlahinin dört bir yanda duyurulması.

55 27. SORU “De ki: Amel edin! Yaptıklarınızı hem Allah, hem Resûlü, hem de mü’minler görecektir” (Tevbe,105) Yukarıda meâli verilen ayet hangi önemli kavrama işaret etmektedir?

56 27. SORUNUN CEVABI İtkan

57 28. SORU Allah’ı görüyor gibi ibadet etmeye ne ad verilir?

58 28. SORUNUN CEVABI İhsan

59 29. SORU H.Efendi Tarihi Prizma bölümünde metafizik gerilimi anlatırken Osmanlı’nın yıkılışından bahseder. H.Efendiye göre Osmanlı’nın yıkılışındaki en önemli sebep nedir?

60 29. SORUNUN CEVABI Fetihlerin verdiği zafer sarhoşluğu (veya metafizik gerilimin gevşemesi)

61 30. SORU Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan kaç derece daha üstündür? a- 20 b- 27 c- 29 d- 30

62 30. SORUNUN CEVABI b- 27


"1. SORU İnsanın birer parçası olarak mahiyetine dercedilen a- İrade b- Kalb c- Şuur d- Hissin insana neler kazandırdığını her birisine karşılık gelecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları