Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMUDA ETİK ANLAYIŞI Oğuzhan GÖKALP İç Denetçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMUDA ETİK ANLAYIŞI Oğuzhan GÖKALP İç Denetçi."— Sunum transkripti:

1 KAMUDA ETİK ANLAYIŞI Oğuzhan GÖKALP İç Denetçi

2 ETİK SORUNSALI Günümüzde, yalnız kamu yönetiminde değil, toplumun her alanında genel anlamda etik problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkan yozlaşmanın temelinde, toplumsal etiğin erozyona uğraması yatmaktadır.

3 Sorun sadece “ahlaka aykırı” sayılan davranışların toplumda yaygınlık ve saygınlık kazanması değildir. Daha da ciddi olan ve bunlara yol açan sorun, artık neyin ahlaklı neyin ahlaksız olduğu konusundaki ölçülerin yitirilmeye başlamasıdır. Ahlaklı ve ahlaksız davranışı birbirinden ayırmakta zorluk çekilmektedir.

4 Etik; insanların yapılması gereken şeyleri doğru ve toplumca kabul edilebilir bir şekilde nasıl yapması gerektiğine karar verebilmesi için yardımcı olabilecek değerler, ilkeler ve standartlar hakkında bir rehberdir.

5 Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönden değerlendirilmesidir.

6 ETİK – AHLAK İLİŞKİSİ Ahlak: Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, kendilerini uymak zorunda hissettikler davranış biçimleri ve kurallar olarak tanımlanabilir.

7 ETİK – AHLAK İLİŞKİSİ Etik, ahlak felsefesi olarak ta tanımlanmakta olup bu anlamda ; ahlakın temellerini inceleyen bir felsefe disiplinidir. Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık etik, bu olgunun kendisine yönelik bir araştırmadır.

8 ETİK ve HUKUK HUKUK, yasalar çerçevesinde ne yapılabileceğini;
ETİK ise, ne yapılması gerektiğini belirtir. HUKUK büyük ölçüde etiğe dayanmalıdır. Hukukun amacı adaleti gerçekleştirmek; etiğin amacı ise iyiye ve doğruya ulaşmaktır.

9 HUKUK VE ETİK KURALLARININ BENZERLİKLERİ
Hukuk ve Etik (ve de Din) aynı değerlere, ilkelere dayanır. Adalet Eşitlik-Tarafsızlık Doğruluk-Dürüstlük Sorumluluk

10 Etik-Hukuk ilişkisine şöyle de bakabiliriz:
Etik dışı değil ancak yasal değil Etik ve Yasal YASAL OLMAYAN YASAL OLAN Yasa dışı ve Etik dışı Etik dışı ancak yasa dışı değil ETİK DIŞI

11 YOZLAŞMA VE ETİK Yozlaşma, yasalara ve hizmet standartlarına uymamanın yanında, etik ilkelere uymamayı da içeren bir kavramdır.

12 YÖNETİMDE YOZLAŞMA Yozlaşma (corruption),bozulma, çürüme, kötüleşme, lekelenme, aslından uzaklaşma, saflığını veya dürüstlüğünü kaybetme anlamındadır. Yönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek şekilde, özel çıkar, tercih, prestij veya belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü kullanarak ortaya koydukları her türlü davranış ve yöntemdir.

13 YÖNETSEL YOZLAŞMA BİÇİMLERİ
Adam kayırmacılığı Akraba, eş-dost kayırmacılığı (Nepotizm),hemşehricilik, Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj) Hizmet kayırmacılığı Lobicilik Aracılar yoluyla işlerin yürütülmesi Rant kollama ve vurgunculuk Rüşvet ve irtikap;zimmet ve ihtilas Hediye alma Verimsizlik, etkinsizlik, israf Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yayma Değişime gönülsüzlük/direnç

14 YOZLAŞMANIN SONUÇLARI
Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve meşruiyet sorunu. Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma; etkinsizlik. Kamu görevlilerin liyakatsizliği. Sosyal dokunun zayıflaması. Yozlaşma, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi, hukuk devletini zayıflatır.

15 Tüm bu gelişmeler, yasaların ötesinde ya da henüz yasalarca ele alınmamış ya da alınması pek de pratik olamayabilecek düzenlemeler için Etik Standartlar ve Kurallar’a ihtiyaç yaratmıştır. Yasanın bittiği yerde etik devreye girmelidir.

16 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK Kamu Yönetiminde Etik; kamu görevlilerinin, karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe denir. Bu değer ve ilkeleri benimseyen, karar ve işlemlerinde uygulayan yönetime de ETİK YÖNETİM denir.

17 Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi Reformları Arasındaki İlişki (1)
Uymaya dayalı etik yönetimi, kamu görevlilerinin davranışı üzerinde, katı kurallar ve kapsamlı denetim mekanizmaları aracılığı ile “dış denetim”in önemine vurgu yapar. Bu sebeple, “geleneksel kamu yönetimi” modeline dayanır. Dürüstlüğe dayalı etik yönetimi ise, bireysel olarak her bir kamu görevlisinin özdenetimine odaklanır. Kamu görevlisinin ahlaki yargı kapasitesi ile ahlaki karakterinin geliştirilmesi unsurlarına dayanır. Bu yönüyle, dış denetim ve ayrıntılı düzenlemelerden, kamu görevlilerinin takdir yetkisi ve bireysel perfomanslarının ölçümüne doğru geçisi yansıtan “modern kamu yönetimi “modeline yaklaşır.

18 Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi Reformları Arasındaki İlişki (2)
Aslında, bu iki farklı etik yönetimi yaklaşımını biribirlerini dışlayıcı değil tamamlayıcı biçimde bir arada düşünmek daha doğrudur. Pek çok ülkede, kamuda etik yönetimi her iki yaklaşımın bir tür bileşiminden oluşur. Kıta Avrupası’nda katı önlemler yumuşak önlemlere baskındır. Ancak, OECD gibi uluslararası örgütler, özellikleAnglo-Sakson örneklerden(yumuşak önlemler) faydalanarak, etik konusunda her iki yaklaşımı bütünleştiren bir çerçeve oluşturmaya çalışmaktadırlar.

19 Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Hukuki Altyapısı
Türk mevzuatında etik bir kamu yönetiminin kurulmasını ve yolsuzlukla kararlı bir mücadelenin yürütülmesini sağlayabilecek önemli davranış kurallarını içeren, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşların öngördüğü yolsuzlukla mücadele araçlarını asgari düzeyde de olsa karşılayan hukuki düzenlemeler mevcuttur. 19

20 Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyapı (1)
Anayasa’nın 10’uncu (Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir.), 129’uncu (Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.) ve 137’nci (Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.) maddesi.

21 Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyapı (2)
657 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu” 5237 Sayılı “Türk Ceza Kanunu” 2531 Sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanun” 3628 Sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”

22 Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyapı (3)
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2007 tarihli “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar

23 Son Yıllarda Kabul Edilen Uluslararası Sözleşmeler
2000’li yıllarda yolsuzlukla mücadele alanında bazı önemli uluslararası sözleşmeler Hükümetlerce imzalanmış ve ardından TBMM tarafından onaylamıştır. OECD’nin 1997 tarihli “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerinin Rüşvet Suçlarıyla Mücadele Sözleşmesi” (2000) Avrupa Konseyi’nin 1997 tarihli “Yolsuzluğa İlişkin Özel Hukuk Sözleşmesi” (2003) Avrupa Konseyi’nin 1998 tarihli “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi” (2004) BM “Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” (2006) 23

24 Kamu Yönetiminde Etik Yapılanmayı Zorunlu Kılan Küresel Sebepler
Dünya ülkelerinin pek çoğunda kamu yönetiminde “yolsuzluk”, “kötü yönetim” ve “çıkar çatışması” ana başlıkları altında toplanabilecek “yozlaşma ve etik-dışı davranış sorunları”nın yaygınlık kazanması; halkın Devlete ve kamu bürokrasisine olan güveninin sarsılması ve kamu yönetiminin saygınlığının kaybolması gibi olumsuz gelişmeler karşısında, halkın Devlete olan güvenini yeniden tesis ederek kamu yönetiminin saygınlığını korumak “küresel bir reform kaygısı” haline gelmiştir. Bu küresel soruna tepki olarak, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bunlara uyulmasını denetleyecek kurumsal yapılar oluşturmak, yani kısaca “ETİK ALTYAPI” kurmak konusunda uluslararası bir görüş oluşmuştur. 24

25 Etik Altyapının Temel Unsurları
OECD’ye göre, etik altyapının 8 temel unsuru bulunmaktadır: Etkili yasal çerçeve Siyasal kararlılık Etkili hesap verme mekanizmaları Uygulanabilir davranış kuralları Mesleki sosyalleşme mekanizmaları Kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları Etik konusunda koordinasyon sağlayan bir kuruluşun varlığı Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumun varlığı

26 Bağımsız Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Birimleri Kurma İhtiyacı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Uluslararası düzeyde artan etik kaygılar karşısında gelişmiş ülkelerde etik davranış standartları belirlemeye ve bunların uygulanmasını denetlemeye yönelik kurumlar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de kamu görevlilerinin davranışlarını etik ilke ve standartlar açısından takip edecek özel bir kurum (Kamu Görevlileri Etik Kurulu) ancak çok yakın bir dönemde ve de sınırlı bir görev alanı ve yetki ile kurulabilmiştir.

27 KGEK’nun Amacı ve Görevleri
Kamu görevlilerinin uymaları gereken “etik davranış ilkelerini belirlemek” ve “uygulamayı gözetmek” Kamu yönetiminde “etik kültürünü yerleştirmek” üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak; Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya başvuru üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, Gerektiğinde “mal bildirimlerini incelemek” yetkisine sahiptir.

28 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN KAPSAMI Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

29 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur. On bir üyeden oluşur. Üyeleri Bakanlar Kurulu seçer ve atar. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine, ayda dört defa, en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir.

30 5176 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İNCELEMENİN DİĞER KOVUŞTURMALARLA İLİŞKİSİ
5176 sayılı Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuşturmasına veya tâbi oldukları personel kanunları hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez. Ancak, ceza kovuşturmasına başlanılması incelemeyi durdurur.

31 Daha önce Kurulca incelenmiş şikayetler
KGEK’NA BAŞVURU Daha önce Kurulca incelenmiş şikayetler yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde şikayet edilmeyen etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.

32 KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir. Kesinleşen karar Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.

33 5176 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak Başvurular
5176 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (En Az Genel Müdür ve Eşiti Seviyesi Dışındakiler) kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir.

34 ETİK KOMİSYONU Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

35 KGEK ile Türkiye’deki Etik Yönetiminde Değişme Eğilimi
Türkiye’de, geleneksel kamu yönetimi modelinin etkisiyle etik yapılanmada uymaya dayalı etik yönetimi anlayışı ve zorlayıcı önlemler egemendir. Bu bağlamda, KGEK’nun işlevini daha çok “etik kültürün oluşturulması”na yönelik araştırma, eğitim ve rehberlik gibi yollarla sağlaması bir yeniliktir. Dolayısıyla, KGEK ile birlikte, Türkiye’de uymaya dayalı etik yönetimi rejimini tamamlayıcı bir unsur olarak dürüstlüğe dayalı etik yaklaşımına doğru bir kayışın olduğu söylenebilir.

36 Kültürel Faktörün Önemi
Türkiye’de yakın dönemde kaydedilen mevzuat iyileştirmelerine rağmen pek çok hukuki-yönetsel kurum ve mekanizma uygulamada layıkıyla işletilememektedir. Hukuki-yönetsel kuralların ve yaptırımların uygulanmasında ve kurumların işleyişinde çoğunlukla kültürel faktörlerden kaynaklanan bazı ciddi eksiklik ve yetersizlikler mevcuttur. Bu durum, etik bir kamu yönetiminin kurulması önündeki en büyük fiili engeli oluşturmaktadır. Bu süreçte olumlu etkide bulunabilecek kültürel faktörleri öne çıkarmak ve desteklemek; olumsuz etkide bulunabilecek faktörlerin etkilerini ise mümkün olduğunca azaltmak gerekmektedir. 36

37 Yerel (Kültürel) Kaynaklar
Bireyci Kültürler Kamu yönetiminin nesnesi bireydir Birey için iyi olan genel için de iyidir. Bireyin çıkarı ön plandadır. Devlet bir araçtır. Kolektivist Kültürler Kamu yönetiminin nesnesi toplumdur. Toplum için iyi olan genel için de iyidir . Toplumun yararı ön plandadır. Devlet amaçtır.

38 Güç mesafesi düşük kültürler Güce karşı rıza gösterme eğilimi düşüktür. Gerekçesiz güç kullanımı hoş karşılanmaz. Devletle vatandaş arasında eşitler arası bir ilişki vardır. Katılım teşvik edilir . Güç mesafesi fazla kültürler Güce karşı rıza gösterme eğilimi yüksektir Güç sorgulanmaz. Devlet ve vatandaş arasındaki ilişki güçlü ve güçsüz arasındaki ilişkidir. Katılım hoş görülmez.

39 Türkiye’de Toplumsal Kültürün Dayanak Noktaları
Kanunlar ve doğrularda grubun çıkarları ön plandadır. Toplumsal uyum ve uzlaşma en önemli amaçtır. Devlet ve kamu teşkilatı bir araç değil, amaçtır. Güce egemen olmak doğrunun üzerindedir: Her kim güce sahipse doğru ve iyidir. Güç aile ve yakınını koruma, özellik kazanma ve yaptırım uygulayabilmek için gereklidir. İç politikada sık sık güç kullanıldığı durumlarla karşılaşılır. Devlet ve kamu görevlileri, büyük bir ailenin reisi gibi görülür ve sorgulanmaması gerekir. Devletin verdiği hizmet, kurallar sorgulanmadan iyi doğru ve adil kabul edilmelidir. Devletin temel görevi ortak iyinin ve devamının sağlanmasıdır.

40 Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Kendini ve Vatandaşı Algısı
Temel amaç devletin ve toplumun yararı olduğu için vatandaşın beklentisi ve hizmet ikinci plandadır. Vatandaşın kendisi için en iyiyi istemesinin ortak iyiyi karşılamadığı kaygısı ve güç mesafesinin de yüksek olması nedeniyle katılım ya da vatandaşın hizmet süreçlerine müdahalesi hoş karşılanmaz ve şüpheyle yaklaşılır. Devletin çıkarlarına ters düşecek konularda gizlilik temel ilkedir. Vatandaşın hizmet sürecine katılımı düşüktür ve teşvik edilmez. Çalışanların sorumluluğu ortak olduğu için hesap verebilirliği zorlaştırmaktadır.

41 ETİK SORUNLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ
BİRİNCİ OLARAK, ÖNCE SORUNUN KENDİ İÇİMİZDE DE OLDUĞUNU KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR. SORUNUN TAMAMEN KENDİ DIŞIMIZDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAK, SORUN, O DÜŞÜNCENİN BİZZAT KENDİSİDİR.

42 İKİNCİ OLARAK, MEVCUT SORUNLARIMIZI, ONLARI YARATTIĞIMIZ ZAMANKİ DÜŞÜNCE VE YÖNTEMLERLE ÇÖZEMEYİZ.
“AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDİP, DEĞİŞİK SONUÇLAR BEKLEMEK” sağlıklı bir yaklaşım değildir. ÜÇÜNCÜ OLARAK, SİSTEMİ İYİLEŞTİRMEK ve İNSAN KAYNAKLARINI EĞİTİMLE GELİŞTİRMEK.

43 Etik İlke ve Standartlar
Etik ilkeler, iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler. Devlete olan güveni artırırlar ve kamu örgütlerindeki yönetsel davranış standartlarını yüceltirler. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterirler.

44

45 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
1- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. 2- Halka Hizmet Bilinci: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. 3- Hizmet Standartlarına Uyma: Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

46 Örnekler Saydamlık: İhalelerin canlı yayınlanması, sınav kağıtlarının incelenebilmesi vb. Hizmette yerindelik: Tahsilat veznelerinin farklı semtlere dağıtılması. Beyana güven: Noterden tasdikli… Aslı gibidir… Belgenin orijinali… Zayi ilanı ver…

47 Halka Hizmet Bilinci: Örnekler
Evde bakım hizmeti Emekli maaşının eve getirilmesi Öğlene kadar evraklarını eksiksiz teslim et, öğleden sonra tapunu al Arıza bildiren aboneye geri dönerek memnuniyetinin sorulması Yapılacak hizmetlerle ilgili halkın beklentilerini önceden tespit etme (anket, referandum) Arızaların giderilmesi için standart süreler belirleme

48 Hizmet Standartlarına Uyma: Örnekler
Danışma hizmetleri: Nitelikli ve kurumun her işini iyi derecede bilen personelin danışmada görevlendirilmesi Afiş, broşür vb. yönlendiriciler

49 4- Amaç ve Misyona Bağlılık: Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler. 5- Dürüstlük ve Tarafsızlık: Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

50 6- Saygınlık ve Güven: Kamu görevlileri, görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. . Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemezler. 7- Nezaket ve Saygı: Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

51 8- Yetkili Makamlara Bildirim: Kamu görevlileri, Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. 9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma: Çıkar Çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranma, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atma ve çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirmekle mükelleftirler.

52 Muhbir – İhbarcı (Whistleblower)
Halk arasında “gammaz”, “ispiyoncu”. İstenmeyen adam – dışlanma. Yolsuzluk gizlilik içerisinde yürütülür, bu nedenle de ortaya çıkarılması son derece güçtür. Minareyi çalan, kılıfını hazırlar. Bir kamu kurumundaki ahlak dışı uygulamaları, dolandırıcılığı, savurganlığı ve görevi kötüye kullanmayı dışarıdakilere nazaran daha iyi bilen, kurum içerisindeki görevlilerdir. Bu nedenle, ancak kurum içerisindeki ahlaklı kamu görevlilerinin, ahlak dışı uygulamalarda ve yolsuz davranışlarda bulunanları ihbar etmeleri suretiyle söz konusu olaylar kolaylıkla açığa çıkarılabilir.

53 ETİK İKİLEMLER Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilem bulunmaktadır. Etik ikilem, iki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olmasıdır. Eğer, çatışan bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

54 Kamu yöneticilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur. Örneğin, yıkılan bir köprünün yenisinin yapılması için açılan ihalede, ihaleye katılmak üzere başvuran firmaların hiç birisi, tam anlamıyla yeterli şartları taşımamaktadır. Ancak, yeni bir ihalenin açılması için gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu görevlisi, yeterli şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundadır.

55 İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi olduğu ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumundadır. Örneğin, bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, böyle zor bir seçimi gerektirmektedir.

56 Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir. Örneğin, bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, bazılarına da yeni iş imkanları temin edebilecektir. Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise kararı yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir. Görüldüğü gibi, kamu görevlisi, muhtemel etkileri bakımından bir çok farklı değerlendirmeye konu olabilecek bir kararı, almak ya da almamakla karşı karşıya kalabilmektedir.

57 Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri son ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz konusu olmaktadır. Yani, karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu çıkarı çelişmektedir. Bir kimsenin, kendi çıkarı aleyhine bir karar verebilmesi son derece güçtür. Böyle bir davranışı, ancak çok sağlam bir karaktere ve ahlaki yapıya sahip bireyler sergileyebilir. Örneğin, bir yöneticinin, kamunun yararına olarak kendi arsasının da bulunduğu bir yerin kamulaştırılmasına karar vermesi, böyle zor bir seçimi gerektiren bir ikilemdir. Böyle durumlarda, ilke olarak, karardan olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar verme sürecine katılmamaları gerekmektedir.

58 Çıkar Çatışması neden önemli?
Görevi tarafsız ve objektif şekilde yerine getirmeyi etkileme “ihtimal”i var. Etkilemese bile dışarıdan bakanlarca etkiliyormuş gibi algılanması söz konusu.

59 Örneğin uzun süre özel sektördeki bir holdingde yönetim kurulu üyesi olarak çalışan bir kişinin, söz konusu holdingle kredi ilişkisi içinde olan bir devlet bankasının genel müdürü olarak atanması.

60 Çıkar çatışmasına örnekler: Kendi ve yakınları lehine işlem
İmar Müdürünün eşinin parselinin bulunduğu bir adada imar düzenlemesi yaparak, arazinin değerini artırması. Yemek ihalesinin kurumun üst yöneticisinin kayınbiraderinin şirketine verilmesi. Kamu bankası yöneticisinin okul arkadaşının şirketine kredi çıkartması. Vergi denetmeninin aile dostuna ait şirketi denetleyerek bazı usulsüzlükleri görmezden gelmesi.

61 Çıkar çatışmasına örnekler: Kendi ve yakınlarının etkilenme ihtimali
Gümrük rejimini değiştiren bir karar alan bürokratın eşinin ithalat-ihracat şirketinin bulunması. Kamulaştırma veya yıkım kararı verecek kurulun bir üyesinin kamulaştırılacak veya yıkım yapılacak alanda arsasının veya evinin bulunması. Bir öğretmenin yeğeninin dersine girmesi.

62 Çıkar çatışmasına örnekler: Yapılan iş için özel ücret alınması-Bahşiş
Görevi gereği köye aşı yapmaya gelen veterinerin köylüden belirlenen yasal tarifenin üzerinde ücret alması. Hastanede yapılan ameliyat için para alınması. Arazi ölçümüne giden teknisyenin iş sahibinden para alması. Din görevlilerinin görevleri gereği yaptığı işlerden (cenaze işleri, mevlit, hatim, devir vb.) para almaları.

63 Çıkar çatışmasına örnekler: Yapılan iş için özel ücret alınması-Bahşiş
Tapuda, işin hızlı görülmesi sonucunda iş sahibinin para, baklava, pasta vb. vermesi. Evlendirme memuruna nikah sonrası para verilmesi.

64 Çıkar çatışmasına örnekler: Kurum adına maddi ve ayni yardım alınması
Hizmet aracının benzininin müteahhit firma tarafından karşılanması, Kuruma ait faturaların hizmetten yararlanan aracılara (iş takipçisi, emlakçı vb.) ödettirilmesi. Sarf malzemelerinin hizmetten yararlananlarca satın alınması.

65 10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması: Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar.Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

66 Denetim görevlilerinin yazdıkları mevzuat kitaplarının, denetlenen kurumlarca satın alınması.
Kurumla iş yapan müteahhitten ev alınması ya da evin dekore ettirilmesi. Büyük ölçüde kurum çalışanlarının yararlandığı bir vakfa bağış yapılmasının istenmesi. Bir valinin oğlunun şirketinin alacağı ruhsat için belediyede daire başkanını arayarak aracı olması. Kurumla iş ilişkisi içinde olan bir firmanın, kurum yöneticisinin çocuğuna burs vermesi.

67 Çıkar çatışmasına örnekler: Görevden özel çıkar elde edilmesi
Müsteşarın bir akrabasının işe alınması için referans olması. İl milli eğitim müdürünün yeğenini, okulun kayıt sınırları içinde olmamasına rağmen, şehrin en meşhur ilkokuluna kaydettirmesi. Merkez bankası başkanının devalüasyon olacağını yakınlarına haber vermesi/TL yatırımlarını dövize çevirmesi. İmar müdürünün yapılacak imar değişikliği ile yeşil alanın ticaret alanına dönüştürüleceğini bir yakınına haber vermesi.

68 Çıkar çatışmasına örnekler: Yasa dışı nüfuz kullanma – Kanunsuz emir
Sana bir yakınımı gönderiyorum, işini hallediver. İhaleyi filan firmaya verilecek şekilde ayarla. Filan öğrenciyi dersten geçiriver. Komutanın oğluna gece nöbeti yazma.

69 11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı : Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat HEDİYE kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.

70 11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı :
HEDİYE ALMA YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR: a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınan hediyeler (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile yapılan bağışlar, b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

71 HEDİYE ALMA YASAĞI KAPSAMINDA OLANLAR:
a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

72 KURULA BİLDİRİLECEK HEDİYELER:
Yönetmelik Kapsamına Giren En Az Genel Müdür, Eşiti Ve Üstü Görevliler Aşağıda Belirtilen Aldıkları Hediyeleri Kurula Bildirirler. a) Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun (Mal Bildirimi… Kanunu) 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar. (10 Aylık Net Asgari Ücret Toplamı Altındakiler. Üstünde Olanlar Bir Ay İçerisinde Kendi Kurumuna Teslim Edilir.) b) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar.

73 12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı: Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 13- Savurganlıktan Kaçınma: Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan: Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

74 15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık: Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

75 16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

76 İÇ KONTROL STANDARTLARI VE ETİK
tarihli Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi oluşturulmuş ve bu kapsamda etkin bir İÇ KONTROL sistemi amaçlanmıştır. İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 2005 yılında İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, 2007 yılında Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve 2009 yılında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Rehberi hazırlanmıştır.

77 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde Kamu İç Kontrol Standartları 5 ana standart altında 18 standart ve bu standartlar için 79 genel şart olarak öngörmüştür. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 1- Kontrol Ortamı Standartları (4 Standart) Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 2- Risk Değerlendirme Standartları (2 Standart) 3- Kontrol Faaliyetleri Standartları (6 Standart) 4- Bilgi ve İletişim Standartları (4 Standart) 5- İzleme Standartları (2 Standart)

78 Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar. 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

79 17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler: Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. Kamu görevlerinden ayrılan kişiler, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluşa karşı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri faaliyetlerde bulunamazlar. 18- Mal Bildiriminde Bulunma: Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.

80 Çıkar Çatışması 2 Kurumdan Ayrıldıktan Sonra Kurumla İş Yapma (Revolving Door-Döner Kapı)
Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak, tarihli ve 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” bulunmaktadır. Söz konusu kanunun 2. maddesi şöyledir: “... görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.”

81 Kurumdan Ayrıldıktan Sonra Kurumla İş Yapma (Revolving Door-Döner Kapı): Örnekler
Genel Müdürün emekli olduktan sonra şirket kurarak eski kurumundan ihale alması. Emekli tapucunun emlakçılık yapması. Yine emekli bir mahkeme katibinin iş takipçiliği yapması.

82 Bu temel etik değer ve ilkelerin günlük hayatta uygulanan kuralları toplumdan topluma ve zaman içinde farklılık gösterebilir.

83 Y = (T+ T) – HV Y= Yolsuzluk T= Tekel Gücü T= Takdir Gücü HV= Hesap Verirlik Bu formüle göre yolsuzlukla mücadele için: Tekel gücünün azaltılması Takdir yetkisini kullanacakların etik oktanlarının yükseltilmesi Karar vericilerin hesap verebilirliğinin artırılması gerekir.

84 Kamu görevlisi ya da İşgören= Ehliyetli+Etik Duyarlılığı Yüksek
Performans değerlendirmesine etik duyarlılığı da katmak gerekir. Etik duyarlılık, etik eğitimi ile sağlanabilir. Ehliyet Derecesi Yüksek X Tercih edilecek kişi Etik Duyarlılığı Yüksek

85 Yapılacak doğru şeyin farkına varmak
Etik eğitimi şu niteliklerin kazandırılmasını amaçlar . Yapılacak doğru şeyin farkına varmak Doğru şeyi yapmaya söz vermek ve sözüne bağlı kalmak Doğru şeyi yapmaya yeterli hale gelmek

86 Kamu Görevinde Etik Neden Önemlidir ?
Kamu görevlisi * kamu adına, * kamu yararı için, * kamunun verdiği yetkilerle, İş görür

87 KAMU HİZMETİ EMANETTİR
Çünkü KAMU HİZMETİ EMANETTİR

88 Kamu nedir ? Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme: Hep, bütün:

89 Kamu Yararı Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. İyelik hakkının sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye bağlayan yasal ölçü. Veya kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken ereği belirleyen siyasal ve düşünsel değerlerin tümü.

90 ETİK DIŞI DAVRANMA NEDENLERİ

91 .Bilgisizlik ve Yetersiz Eğitim
.Dizginlenemeyen yükselme hırsı .Dikkatsizlik, disiplinsizlik .Soruşturma eksikliği, yetersiz ve etkisiz denetim . İdeolojik etkiler .Üstlerin aşırı ve oransız baskısı .Maddi ve manevi kazanç hırsı .

92 Çalışanların ve vatandaşların etik algıları
Çalışanların büyük bir çoğunluğu, kurumlarının değerleri ve çalışma prensipleri ile KAMU hizmetlerini yerine getirirken uyulması gereken etik ilkeleri bilmektedir. Çalışanlar, etik dışı fiilleri genelde hoş görmemekte ancak hizmet kayırmacılığı ile hediye ve bahşiş alma kısmen hoş görülmektedir. Vatandaşların yarısından fazlası rüşvet, hediye ve bahşiş gibi etik dışı davranışları hoş görmemektedir. Öte yandan sadece rüşveti kötü olarak görüp, hediye ve bahşiş vermenin sakıncalı olmadığını düşünenlerin oranı da azımsanmayacak yüksekliktedir (%27). Vatandaşların yarısına yakını hediye, yarısından fazlası ise bahşişin her halükarda suç kabul edilmesi gerektiği görüşündedir. Ancak önemli bir kısmı da gönüllü olarak ve istenmeden verilirse suç kabul edilmemesi gerektiği düşüncesindedir (%31). Çalışanların yarısından fazlası çeşitli sıklıklarda etik dışı davranışları yapmak zorunda kalmaktadır. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu işlerini hızlandıracağı düşüncesiyle çalışanlara kural dışı menfaat temin etmeden yana değildir. Hatta önemli bir çoğunluk ise böyle bir durumda şikayet edebileceklerini söylemektedirler (%39). Çalışanların yaklaşık üçte biri hizmet içi eğitim almıştır. Ancak alanların yaklaşık yarısına yakını aldığı eğitimi yetersiz bulmaktadır.

93 Etik dışı davranışların yaygınlığı
Çalışanlar tarafından en yaygın olarak görülen etik dışı davranış kırtasiye vb. sarf malzemelerinin iş takipçilerince temin edilmesi”dir. Bunu “vatandaşları iş takipçilerine yönlendirme” ve “akraba, eş, dost, hemşeri, siyasal görüş vb. bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapma” izlemektedir.

94 Etik dışı davranışlar karşısında vatandaşların ve kurumun tutumu
Vatandaşların yarısından fazlası, menfaat taleplerine karşı şikâyetin kısmen veya çok etkili olacağına, çünkü yöneticilerin bu konuda hassas olduğuna ve tepkiden korkacaklarına inanmaktadırlar. Vatandaşların dörtte biri ise, yöneticilere yapılacak şikâyetin etkili olmayacağını, çünkü yöneticilerin haberi olmadan alttakilerin bir şey yapamayacağı ve amirlerin memurlarını korudukları kanaatindedir. Etik dışı uygulamaların ortaya çıkmaması konusunda personel dayanışma duygusu içerisinde hataları örtme eğilimiyle hareket etmektedir.

95 ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI HAKLILAŞTIRMA BİÇİMLERİ

96 1.Eğer gerekli ise etiktir
2. Eğer yasal ve izin verilebilir ise, uygundur Etik davranış, minimum izin verileni değil, maksimum kabul edilebilecek seçenekleri seçmeyi gerektirir.

97 3. Sonuçta herkesin yararı sağlanacak
Etik dışı davranışını gerekçelendirme konusunda rahatsızlık duyan kişiler, kendilerine yüce bir amaç ararlar. 4. Bunu sadece senin için yapıyorum Bu gerekçelendirme biçimi doğruluk ve saygı değerlerine zarar verir.

98 5. Kimse zarar görmeyecek:
Bir kimsenin hiç kimse açıkça zarar görmedikçe etik ilkelerinin ihlal edilebileceğine inanmamasıdır 6. Herkes aynı şeyi yapıyor: 7. Kişisel olarak benim bir kazancım yok ki,

99 8. Hak ettiğimi alamıyorum:
Çok çalıştığını ve az kazandığını düşünen kişilerin hizmetin gerektirdiği ücret dışında çeşitli kayırıcı hizmetleri kabul etmeleri ya da bahşiş almaları konusunda başvurdukları bir gerekçelendirme biçimidir 9. Hala tarafsız olabilirim:        Size bir çıkar sağlayan kişi, bunun sizin yargılarınızı hiçbir şekilde etkilemeyeceğine inanır mı ? Eğer kendisine yardım edecek pozisyonda olmasaydınız bu kişi size çıkar sağlamaya devam eder miydi?

100 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kamu Hizmeti gören personelin mesleklerine bakışlarını değiştirecek ve kurumsal bağlılıklarını güçlendirecek önlemler alınmalıdır. (etkili bir iletişim ve sorun çözme mekanizmasının kurulması) Adil ve yeterli bir ücret rejiminin kurularak, çalışanlara verdikleri emek ve üstlendikleri sorumlulukla orantılı maaş ödenmesi gerekmektedir. yönetim ahlakı ve etik değerler eğitimi. sadece memurlara değil, tüm topluma yönelik bir ahlaki bilinçlenme kampanyası başlatılması Çünkü etik dışı davranışların arz ve talep boyutlarının birbirinden ayrılması mümkün değildir. Kamu personelinin daha nitelikli ve donanımlı hale getirilmesi Sosyal haklarının ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanlara yönelik hizmet kalitesinin artırılması gerekmektedir. Etik davranışları bakımından örnek olan memurların ödüllendirilmesi Kurumlarda iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve işlerin kolaylaştırılması,

101 Kamu Kurumlarının halkla ve diğer kurumlarla ilişkilerinin geliştirilmesi, kurum felsefesi ve kültürünün toplumla ve özellikle hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla paylaşılması, kurumun etik değerlerinin kurumda görünür yerlere asılması, bu ilkelere uyum konusunda bağlayıcı olmasa da, etik dışı davranışları zorlaştıracaktır. Kamusal işlemlerin çok zor olduğu ve aracı kullanmadan yapılamayacağı imajının giderilmesi için, vatandaşların Kamu işlemleri konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi. Kamu Kurumlarında vatandaşların bekleyecekleri rahat ortamların oluşturulması, kamusal hizmet mekânlarının hizmet gereklerine uygun binalarda sürdürülmesi, güvenlik kamera sisteminin çalışanları incitmemeye özen gösterilerek yaygınlaştırılması ve kurumsal kimlik çalışmalarının hızlandırılması Vatandaşların talep ve şikâyetlerinin düzenli bir şekilde alınıp değerlendirilmesi için tüm hizmet birimlerinde beyaz masa benzeri bir birim kurulması ve bu birimin internet erişiminin sürekli açık tutulması Bazı Kamu Hizmetlerine ilişkin müşavirlik mesleğinin standardize edilmeli ve disiplin altına alınmalı, ayrıca, bu meslek elemanlarının kontrol ve denetimleri daha fazla yapılmalıdır.

102 İdari Mevzuatın açık, işlemlerin basit, tutarlı ve kolayca anlaşılır olmasını sağlayacak önlemler alınmalı, Kamusal işlemlerin hızlandırılması için, bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanılmalı Kamu da görev yapan personelin bilgi, görüntü, davranış ve kıyafet açısından kurum imajını doğru yansıtacak bir şekilde donatılmalı, Yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak bilgilendirici, tanıtıcı ve aydınlatıcı yayın ve filmler hazırlanıp medya organları aracılığıyla yayınlanmalı, Vatandaşların beklentileri konusunda araştırma yapılmalı ve bu amaçla memnuniyet anketleri düzenlenmelidir.

103 Vicdanınız kılavuzunuz olsun…
Son söz Günlük hayatta ve kamu hizmetinin sunumu esnasında karşılaşacağınız ahlaki belirsizliklerde Vicdanınız kılavuzunuz olsun…

104

105 Dinlediğiniz için teşekkürler


"KAMUDA ETİK ANLAYIŞI Oğuzhan GÖKALP İç Denetçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları