Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1838, Paris. İ lk manzara (peyzaj) foto ğ raf ı. Louis Daguerre'in icad ı Nicéphore ile ula şı lan mükemmellik. Teknik daha sonra dag u erretype (dagör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1838, Paris. İ lk manzara (peyzaj) foto ğ raf ı. Louis Daguerre'in icad ı Nicéphore ile ula şı lan mükemmellik. Teknik daha sonra dag u erretype (dagör."— Sunum transkripti:

1

2

3 1838, Paris. İ lk manzara (peyzaj) foto ğ raf ı. Louis Daguerre'in icad ı Nicéphore ile ula şı lan mükemmellik. Teknik daha sonra dag u erretype (dagör e tip) olarak an ı lacakt ı r.

4 1 Ekim 1862, Marylan d. Ba ş kan Lincoln kendi personeli ile, Amerikan iç sava şı nda (Antietam Sava şı ).

5 1881. Otur an Bo ğ a, Ko ş an Ay ı, Beyaz At ve di ğ er yerli kabile ba ş kanlar ı ABD askeri kuvvetleriyle teslim sözle ş mesi yapmak için bir araya gelmi ş ler.

6 1889, Paris. Eyfel kulesi in ş a halinde.

7 17 Aral ı k 1903, Kuzey Carolina. Orville ve Wilbur Wright karde ş ler'in kendi yapt ı klar ı uçakla 59 dakikal ı k ba ş ar ı l ı uçu ş lar ı ba ş l ı yor.

8 18 Nisan 1906, San Fran s isko depremi.

9 Ocak 1909; Meksika Ş ehri Güzel Sanatlar Saray ı in ş a halinde.

10 6 Aral ı k 1914, Meksika Ş ehri. Francisco Villa ve Emiliano Zapata ba ş kanl ı k sandalyesinde.

11 5 May ı s 1920, Moskova. Lenin bol ş evik birliklerine hitabediyor; Trokçi kenarda seyrediyor.

12 26 Nisan 1937, İ spanya. Francisco Franco'yu destekleyen Nazi hava kuvvetleri Guernica ş ehrini bombalad ı. Onlarca sivil öldü.

13 6 May ı s 1937. New Jersey. Avrupadan yeni gelen, yönetilebilir (zeplin) Hindenburg, yana ş t ığı yerde patlad ı, 36 ki ş i öldü.

14 1938, Tijuana sınır kapısı. Meksika ile ABD (San Ysidro) arasında geçi ş noktası. Burası daha sonra dünyanın en i ş lek sınır kapısı olacaktır.

15 28 Kasım 1943. Stalin, Roosevelt ve Churchill Tahran konferansında.

16 6 Haziran 1944. "d" Günü. Normandiya Çıkarması Fransa'nın Nazi i ş galinden kurtulu ş unun ba ş langıcı oldu.

17 2 Mayıs 1945; Berlin, Almanya. Müttefik askerlerinin kenti ku ş atması sırasında Rus askerleri Reichstag'a (Alman Parlemento Binası) kendi bayraklarını asıyor.

18 6 A ğ ustos 1945. Hiroshima, Japonya. Tarihin ilk nükleer saldırısının b omba'yı atan uçaktan çekilmi ş foto ğ rafı.

19 4 Eylül 1957. Little Rock, Arkansas. E ğ itimde ırk ayrımını yasaklayan mahkeme kararından sonra okuluna giden Elizabeth Eckford yolda taciz ediliyor.

20 3 Kasım 1957, SSCB. Uzaya giden ilk canlı olan Layka ismindeki köpek Sputnik II isimli uzay aracında. Yo ğ un ısı nedeniyle ancak altı saat ya ş ayabilmi ş ti.

21 11 Haziran 1963. Thich Quang Duc, Güney Vietnam devlet baskısını protesto etmek için Saygon'da kendini yakarak intihar etti.

22 22 Kasım 1963. Dallas, Texas. John F. Kennedy öldürüldü.

23 1965. Lennart Nilsson rahim içindeki cenin'in ilk foto ğ rafını yayınladı.

24 9 Ekim 1967. La H iguera, Bolivya. Che Guevara, Bolivya ordusuna mensup bir grup tarafından öldürül d ü.

25 16 Mart 1968. Vietnam. My Lai katliamı. Bir ABD askerî birli ğ i, ço ğ u kadın ve çocuk 450 sivili öldürdü.

26 16 Ekim 1968. Meksiko ş ehri. ABD'li sporcular Tommie Smith ve John Carlos, ABD'deki ırkçı ayrımcılı ğ ı protesto ediyor. İ kisi de ciddi misilleme ya ş adı.

27 24 Aralık 1968. Dünya'nın Ay ufkundan çekilmi ş ilk foto ğ rafı. Apollo 8'den çekildi.

28 20 Temmuz 1969. İ nsan Ay'da. NASA'ya göre.

29 11 Eylül 1973. Ş ili'nin Santiago ş ehri. Cumhurba ş kanı Salvador Allende; Augusto Pinochet ve CIA tarafından hazırlanan darbe sırasında öldürülmesinden bir kaç dakika önce.

30 8 Eylül 1976. Çin ba ş kanı Mao Tse Tung öldü.

31 13 May ıs 1981. Aziz Peter Meydanı, Roma. Mehmet Ali A ğ ca, Papa Karol Wojtyla'ya tabancayla ate ş etti.

32 18 Eylül 1982, Beyrut. İ srail yönetimindeki Lübnan milisleri Sabra ve Ş atila mülteci kamplarındaki yüzlerce Filistinli mülteciyi ş ehit etti.

33 28 Ocak 1986. Florida. Uzay meki ğ i Challenger uzayda patladı. İ çinde bir ilkokul ö ğ retmeni de dahil olmak üzere yedi mürettebat vardı.

34 22 Haziran 1986. Meksika ş ehri, XIII Dünya Kupası. Sonucu Maradona belirledi ve Arjantin İ ngiltereyi eledi.

35 9 Kasım 1989. Berlin Duvarı yıkılıyor. Bu, Avrup a sosyalist blokun un çökü ş ü anlamına gelir.

36 1 Ocak 1994. Chiapas, Meksika. Zapatista Ulusal Kurtulu ş Ordusun u n s ilahlı ayaklanması.

37 1998 2 Haziran. Güney Dakota. Siu ş efi Çılgın At'ın 50 yıl önce ba ş lanmı ş ve halâ bitmemi ş olan dev heykeli açıldı. "Little Bighorn" sava ş ında Gral'a yenilmi ş ve öldürülmü ş tü.

38 20 Nisan 1999. Jefferson, Colorado. Erik Harris ve Dylan Klebold, Columbine Lisesi girdi. 15 ki ş iyi öldürüp 23 ki ş iyi yaraladıktan sonra, ikisi de intihar etti.

39 25 Temmuz 2000, Paris. Concorde, Charles de Gaulle hava alanından kalktıktan 60 saniye sonra parçalandı, 113 ki ş i öldü

40 11 Eylül 2001. New York'taki ikiz kulelere saldırı.

41 9 Nisan 2003; Ba ğ dat, Irak. Saddam Hüseyin'in heykelinin ABD askerleri tarafından yıkılı ş ı.

42 11 Mart 2004, Madrit. Ş ehir tren sistemine terör saldırısı.

43 A ğustos 2005, ABD. Katrina Kasırgası New Orleans ş ehri harap etti.

44 8 A ğ ustos 2008, Pekin, Çin. Olimpiyat Oyunlarının açılı ş ı.

45 14 Aralık 2008, Ba ğ dat, Irak. Muntazer El-Zaidi asındaki Irak'lı bir gazeteci George W. Bush'a basın toplantısında ayakkabı attı.

46 4 Ocak 2010; Dubai, Birle ş ik Arap Emirlikleri. Dünyanın en yüksek binası, Halife Burc'u açıldı. 162 katlı, 828 metre yüksekli ğ inde.

47 Uyarlama : Esgici


"1838, Paris. İ lk manzara (peyzaj) foto ğ raf ı. Louis Daguerre'in icad ı Nicéphore ile ula şı lan mükemmellik. Teknik daha sonra dag u erretype (dagör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları