Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN."— Sunum transkripti:

1 TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN

2 TARİHÇE Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri yakın ülkeler arasında olan ticaret, teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla daha büyük çaplı bir hal almıştır. Özellikle sanayileşmenin ilerlemesiyle büyük miktarda üretilmeye başlanan malların satılması yeni pazarlara ulaşılmasını zorunlu kılmıştır. Ticareti yapılan malların sayısındaki artış ve zamanla eşyalara farklı vergi oranları uygulanması gerekliliğinin ortaya çıkması eşyanın yapısına dayanan ve tüm dünyada geçerli olacak bir tanım ve kodlama sistemine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

3 Eşyanın sınıflandırılmasına yönelik bir ilginin eski çağlardan beri mevcut olduğu 1)sanayileşmiş toplumların gelişmesi 2)sanayileşme sürecinde ihtiyaç duyulan hammaddelerin tedariki 3) ihtiyaç fazlası malların başka ülkelere alım- satımı gibi işlemlerde bu tür eşyaların tüm ülkelerde ortak bir eşya diliyle dolaşımı hedeflenmiştir.

4 Tarife tüm dünya gümrük idarelerinin en temel çalışma konularından birini teşkil etmektedir. Eşyanın sınıflandırılması, eşyanın tabi olacağı dış ticaret politikalarının belirlenmesinde ilk aşamayı oluşturduğundan doğru sınıflandırma yapmak büyük önem arz etmektedir.

5 SOLUDUĞUMUZ HAVA VE İNSAN GİBİ TİCARETE KONU OLMAYANLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ CANLI VE CANSIZ NESNELER TARİFE CETVELİNDE YERALMAKTADIR. DIŞTİCARET MEVZUATI TARİFE ÜZERİNE OTURTULMUŞ,EŞYANIN TARİFESİNE GÖRE POLİTİKALAR ÜRETİLEREK BUNA GÖRE TEDBİRLER ALINMIŞ VE EŞYALAR VERGİ STATÜLERİNDEN ZİYADE,YAPILARI İTİBARİYLE SINIFLANDIRILMAYA TABİ TUTULMUŞLARDIR. ULUSAL GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ FARKLILIKLARIN GÜÇLÜK TEŞKİL ETMESİ, ORTAK İLKELER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK BİR NOMANKLATÜR(tarife) KULLANILMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR.

6 Standart bir gümrük nomanklatürü oluşturmak için ülkeler arasında ortak çalışmalar başlatılmış ve 1913 yılında Brükselde yapılan Konferansta ilk tek tip gümrük nomanklatürü kabul edilmiştir.Bu nomankalatürde eşyalar; 1-Canlı hayvanlar 2-Gıda maddeleri ve içecekler 3-Hammadde ve yarı mamul maddeler 4-Mamul maddeler 5-Altın ve gümüş Olmak üzere beş grupta toplanmıştı.

7 Daha sonra Milletler Cemiyeti bünyesinde 1937 yılında CENEVRE NOMANKALATÜRÜ oluşturulmuş fakat 2. Dünya savaşının başlamasıyla bu taslak hayata geçirilememiştir. 2. Dünya savaşından sonra 1950 yılında Gümrük Tarifelerinde Mal sınıflandırma Nomanklatürüne ilişkin Brüksel sözleşmesinin özü oluşturulmuş ve 1959 yılında yürürlüğe girmiş olup 1974 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. En son nihai olarak yaklaşık 60 ülke ve 20 yi aşkın kuruluşun katıldığı çalışmalar sonucunda 1983 yılında Armonize Sistem komitesinin hazırladığı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin Sözleşme 41 ülke tarafından kabul edilerek tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

8 TARİFE:Eşyanın cins,nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği ,bakanlar kurulunca kabul edilen cetveldir. Hüseyin YAVUZ

9   Tarifenin Ekonomik Etkileri; başlıca amaçları arasında devlet hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabetten korumak olan gümrük tarifelerinin bu doğrultuda 4 önemli etkisi vardır. - Gelir etkisi(ithal mallardan alınan vergi ile hazineye gelir sağlamak) -  Koruma etkisi(yerli sanayii dış sanayie karşı koruma etkisi) -  Tüketim etkisi(iç fiyatları yükselterek tüketimin kısılması etkisi)  -  Bölüşüm etkisi(milli gelirin tüketiciden üreticiye doğru yeniden bölüşüm etkisi

10 UYGULAMA NİTELİĞİ İTİBARİ İLE İKİ ÇEŞİT TARİFE VARDIR. 1
UYGULAMA NİTELİĞİ İTİBARİ İLE İKİ ÇEŞİT TARİFE VARDIR.1.ADVALOREM TARİFE(KIYMET ÜZERİNDEN VERGİLENDİRME) 2.SPESİFİK TARİFE(ADET,AĞIRLIK ÜZERİNDEN VERGİLENDİRME. GÜMRÜK VERGİLERİ ,GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN GÜMRÜK TARİFESİNE GÖRE HESAPLANIR.   YÜKÜMLÜLER GÜMRÜK İDARELERİNE VERDİKLERİ BEYANNAME VE BU BEYANNAME EKİ BİLGİ VE BELGELER ESAS ALINMAK SURETİYLE KENDİLERİ TARAFINDAN HESAPLANAN GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZDA BULUNAMAZLAR.

11 -KOTA:Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibari ile yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder. -TARİFE KOTASI (Tarife Kontenjanı: Bir mal yada mal grubunun GV oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması yada muafiyet sağlanmasını ifade eder. ÖRNEK: X eşyası GV %10 olmasına karşılık 2013 yılında A ülkesinden serbest dolaşıma sokulacak 3000 Ton’luk X eşyasının %5 GV vergisi uygulaması halinde tarife kotası söz konusudur.(bakanlar kurulunca belirlenir. -TARİFE TAVANI : Belli bir dönem içinde, belli malların belirlenen değer yada miktar için İthalatta ve İhracatta Normal Gümrük Vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulaması(bakanlar kurulunca belirlenir.) -

12 -TERCİHLİ TARİFE: 2 yada daha çok ülkenin yaptıkları ticaret antlaşması uyarında aralarındaki ticarete karşılıklı olarak yada bir ülkenin belli ülke yada toprak parçaları menşei eşyalara tek taraflı olarak daha düşük tarife (GV oranı uygulanmasıdır.) 1-AB : ATR 2-SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI : İsrail,Filistin,Tunus,Fas,Mısır,Ürdün Sırbistan,Gürcistan,Karadağ,Arnavutluk gibi serbest ticaret antlaşması imzalanmış,bu antlaşmalarla belirtilen eşyalara yine bu antlaşmalarda belirtilen şartlarda tercihli tarife uygulanmaktadır. (EUR1)

13 3-EFTA ÜLKELERİ : (EUR1) (İsviçre-Norveç-İzlanda ve Lihtenştayn 4-ECO (Ekonomik işbirliği teşkilatı) : Tercihli tarifeler protokolü Türkiye, İran Pakistan arasında III sayılı liste ile belirlenen eşyalar bu ülke menşeili olanlarına ECO menşei şehadetnamesi ibrazı şartıyla indirimli tarife uygulanır. -TEK TARAFLI TAVİZLİ VERGİLER : GENELLEŞTİRİRİLMİŞ. TER SİS FORM A *ŞARTLI MUAFİYET VE İNDİRİM UYGULAMALARI : Eşyanın belirli bir amaçla kullanılması nedeniyle belirlenmiş olan bu eşyalara normal vergi oranından daha düşük vergi oranının veya Sıfır vergi oranının uygulanması şeklinde olabileceği gibi kurum muafiyeti uygulaması da söz konusudur. Örnek : ( Dahilde İşleme, 8708 montaj sanayi alanında kullanılanlar ve sivil hava taşıtlarında kullanılanlar gibi )

14 TARİFE DIŞI ENGELLER: ULUSLAR ARASI MAL VE HİZMET AKIMLARININ SERBEST TİCARET KOŞULLARINA GÖRE GELİŞMESİNE ENGEL OLAN TARİFE ÖNLEMLERİ DIŞINDA KALAN HER TÜRLÜ ARAÇ VE POLİTİKALARDIR. (KOTALAR{1.MİKTAR KOTALARI ÖR.2000 TON DEĞER KOTALARI ÖR.2000$ GİBİ},EŞYANIN GÜMRÜKTE BEKLEME SÜRESİNİN ÇOKLUĞU, İHTİSAS GÜMRÜKLERİNİN UZAK NOKTALARA KURULMASI VE BÜROKRATİK ENGELLER) Hüseyin YAVUZ

15 TÜRK GÜMRÜK TARİFESİNİN YASAL ÇERÇEVESİ

16 Armonize Sistem (HS) Sözleşmesi
Gümrük Kanunu 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun Gümrük Yönetmeliği Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) İthalat Rejim Kararı (IR)

17 1- AS Sözleşmesi & AS Sistemi
Armonize Mal Tanımı ve Eşya Kodlamasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme TBMM Onay Tarihi : 3501 sayılı kanun R.G. Tarih/Sayı : /20006, Yürürlüğe Giriş : TGTC’nin yasal ve yapısal dayanağı

18 ARMONİZE SİSTEM NOMENKLATÜRÜNÜN YAPISI
AS Nomenklatürü : 21 Bölüm 99 Fasıl (77 inci fasıl daha sonra gerektiğinde kullanılmak üzere, 98 ve 99 uncu fasıllar ise akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur. 1240 dan fazla tarife pozisyonundan (4 basamaklı) Oluşmaktadır.

19 GÜMRÜK TARİFESİ Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak Gümrük Vergi oranlarını, tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,

20 Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını, İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını, Yukarıdakiler dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar.

21 Sınıflandırma Nedir? Sınıflandırma işlemi; eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerde yer aldığı alt pozisyonun veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun tespit edilmesidir.

22 Sınıflandırma Niçin Önemlidir?
Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin belirlenmesi Fon gibi ek mali yükümlülüklere tabi olup olmadığının belirlenmesi Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere tabi olup olmadığı. Bu önlemler kapsamında eşyanın ithal edilebilmesi için belli kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek uygunluk yazısı, uygunluk belgesi, onay belgesi, garanti belgesi vb. sayılabilir.

23 Gözetim ve korunma önlemleri ile İthalatta haksız rekabetin önlenmesi gibi dış ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığı Tercihli tarife uygulamalarından yararlanıp yararlanamayacağı, İstatistiki bilgilerin elde edilmesi Menşe kurallarının uygulanması Ticaretin kolaylaştırılması Risk analizleri

24 3. 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
’de yürürlüğe girdi ( RG Tarih/No: /11711) ‘de AS esas alınarak değiştirildi. Söz konusu Kanun ekinde Kanuni vergi oranlarını içeren Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı Tarife Cetveli ve kanuni vergi oranları için yasal dayanak oluşturmaktadır.

25 Gümrük Tarifesi İthalat Rejim Kararı Türk Gümrük Tarife Cetveli

26 Türk Gümrük Tarife Cetveli
Gümrük ve Ticaret bakanlığınca her yıl BKK olarak yayımlanmakta ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmektedir. Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins, nev’i ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılmak suretiyle sınıflandırıldığı bir cetveldir. Tarife kodu, eşyanın tanımı, ölçü birimi ve kanuni vergi oranları olmak üzere 4 sütundan oluşmaktadır. Bunlardan, “474 Vergi Haddi” sütunu uygulamaya esas alınmamaktadır. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında eşyaların sınıflandırılması yönünden "Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme"nin ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü ile Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü esas alınmıştır.

27 Pozisyon No Eşyanın tanımı Ölçü Birimi 474 Kanuni Vergi Haddi (%) Diğerleri : Helva Tahin helvası - 150 Diğer helvalar Sade lokum Kaymaklı lokum Akide şekeri Diğerleri   Fondan 150 

28 İthalat Rejimi Ekonomi Bakanlığınca her yıl BKK olarak yayımlanmaktadır. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir Otonom vergi oranlarını içermektedir. 6 farklı eşya listesinden oluşmaktadır.

29 Listeler 1 sayılı liste : Tarım ürünleri 2 sayılı liste : Sanayi ürünleri (OGT vergi oranları)) 3 sayılı liste : İşlenmiş Tarım Ürünleri 4 sayılı liste : Balıkçılık ve deniz ürünleri 5 sayılı liste : Askıya alma (Suspension) Listesi 6 sayılı liste : Sivil havacılık ve havacılıkta kullanılan eşya listesi

30 Tarım payı olarak Fon adı altında odenecek miktar (Euro cinsinden)
Vergi oranı (%) GTİP Eşyanın tanımı AB EFTA ROM. Bos. Herz.   Diğerleri EU, EFTA ve ROM. Diğerleri Tahin helvası 9 T2 T1 Diğer helvalar Sade lokum Kaymaklı lokum Akide şekeri Fondan Tarım payı olarak Fon adı altında odenecek miktar (Euro cinsinden)

31 TARIFE YAPISI VE SINIFLANDIRMA

32 Tarihçe 1955–1974 Bruksel Nom. + milli ist. kodlar
1975– CCCN + milli ist. kodlar AS kodları + milli ist. kodlar AS kodları + KN kodları + milli kodlar + ist. kodlar

33 YAPISAL OLARAK TGTC -- (2) Fasıl AS --.--(4) Pozisyon Nomanklatür
(6) Alt Pozisyon Kodu (8) AB Kombine Nomanklatür (10) Milli Alt Açılım Kodu (12) İstatistiki Açılım

34 93 05 99 00 90 11 AS Pozisyon No AS Kodu (Tarife alt poz.) Kombine Nomanklatür Kodu Gümrük Tarife İstatistik Poz.

35 Sınıflandırma, Giriş öncesi sınıflandırma (ör; BTB) Beyan esnasında (TİB) Ertelenmiş kontrol Olmak üzere 3 farklı zamanda gerçekleştirilmektedir.

36 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Bağlayıcı Tarife Bilgisi bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine eşyanın TGTC’de sınıflandırılmasına ilişkin verilen idari bir karardır.

37 BTB’NİN AMAÇLARI Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını sağlamak
Gümrüklerden problemsiz ve hızlı geçişi sağlamak Beyan sürecini ve ithalat işlemlerini hızlandırmak Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasındaki eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak. Gümrük mevzuatının dış ticarete engel olmaktan ziyade teşvik edici ve canlandırıcı bir vasıta olmasını sağlamak.

38 BTB BAŞVURULARI BTB başvuruları standart bir form ile yetkili Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlüklerine yapılır. İhtisas gümrüğü görev alanına giren eşyada başvuru, ihtisas gümrüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yönlendirilir. Form ve eklerinde hak sahibine ilişkin bilgiler ve eşyanın sınıflandırılmasını kolaylaştıracak tanımı, ismi, fotoğraf-numunesi gibi bilgi ve belgeler bulunur.

39 BTB VERİLMEYEN EŞYA GY Ek-23’de yer alan eşya
Ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri (marka, model, ürün kodu gibi) olmayan veya nihai halini almamış eşya Tasarlanmış bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan eşya Gümrük beyanına konu olmuş eşya Birden fazla kalemi içeren başvurular

40 BTB’NİN DÜZENLENMESİ Yetkili makamlarca kabul edilen başvurular incelendikten sonra şekil şartlarına uyanlar işleme alınır. BTB’nin inceleme süresi 3 aydır. BTB’ler için ücret talep edilmez.

41 BTB’ler düzenlendikten sonra BTB veritabanına girilir
BTB’ler düzenlendikten sonra BTB veritabanına girilir. BTB’ler 6 yıl geçerlidir. BTB’lerde hak sahibinin adı, BTB referans numarası, geçerlilik tarihi, eşyanın tanımı, tarife pozisyonu, sınıflandırma gerekçesi gibi bilgiler bulunur.

42 BTB’NİN İPTAL EDİLMESİ VEYA GEÇERSİZ KILINMASI
Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir. Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder: a) Kombine Nomanklatürde veya TGTC’de değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,  b) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,  c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.

43 AF SÜRESİ Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir.

44 BTB’LERE İTİRAZ Hak sahibi BTB ile yapılan sınıflandırmaya katılmadığı durumda GK 242 uyarınca Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. Bakanlık kararlarına karşı mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

45 Gümrük ve tic. Bölge Müdürlüğü Resmi kullanım BTB Veritabanı
İtiraz Başvuru formu Gümrük ve tic. Bölge Müdürlüğü Resmi kullanım Başvuru BTB Veritabanı İtiraz -Başvuruyu inceler -Sınıflandırmaya karar verir -BTB’yi verir Internet Genel kullanım Bakanlık 3.Kişiler

46 46

47 Tarifenin Mevzuat ve Kaynakları
Türk Gümrük Tarife Cetveli Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Alfabetik Eşya Fihristi AB Açıklama Notları AS Sınıflandırma Kararları DGÖ Sınıflandırma Avileri AB Sınıflandırma Tüzükleri Tebliğler-Genelgeler Bağlayıcı Tarife Bilgileri AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri

48 Ek Not: Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını, ifade eder.
Eşyanın Sınıflandırmasında Kullanılan Yol Gösterici Nitelikteki Mevzuat AB Sınıflandırma Kararları (RG’de yayımlanmamış olanlar) DGÖ Eşya Veri Tabanı AB Veritabanları (EBTI, TARIC, ECICS) Ek Not: Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını, ifade eder.

49 BÖLÜM: Türk Gümrük tarife cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikte veya çoğunlukta aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır. 21 bölüm bulunmaktadır. Örnek: BÖLÜM I CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

50 FASIL: Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır ve armonize sistem kodunu oluşturan numaralandırmanın başladığı 6 basamaklı armonize sistem kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilir. 99 fasıl bulunmakdadır. FASIL 94 MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, ŞİLTELER, ŞİLTE DESTEKLERİ, YASTIKLAR VE BENZERİ DOLDURULMUŞ MEFRUŞAT; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN LAMBALAR VE AYDINLATMA CİHAZLARI; IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERLERİ; PREFABRİK YAPILAR

51 BÖLÜM NOTU: Türk Gümrük tarife cetvelindeki bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır. Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alması için hangi şartların gerektiği hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi verir.

52 bölüm Notları 1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.

53 FASIL NOTU: Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır.

54 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
  fasıl Notları 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık veya minderler (Fasıl 39, 40 veya 63); (b) Yer veya döşeme üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmış aynalar(boy aynası gibi) (Fasıl );

55 BÖLÜM BAŞLIĞI: Türk Gümrük tarife cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.

56 FASIL BAŞLIĞI: Türk Gümrük tarife cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir.

57 TARİFE POZİSYONU: Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamından sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır. İlk iki rakamdan sonra gelen iki rakam pozisyon numarasıdır. Eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandırılır. Eşyanın ilgili Fasılın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Örnek: Metal paralar

58 Örnek: 8470.50 – yazar kasalar ALT TARİFE POZİSYONU:
Türk Gümrük tarife cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam alt pozisyon numarasıdır. Ancak, iki rakamla tek başına değil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı olarak alt pozisyon numarasını oluşturur. Örnek: – yazar kasalar

59 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyonu, ifade eder. Örnek: Tost makinaları

60 TARİFE CETVELİNİN BÖLÜMLERİ BÖLÜM 1
TARİFE CETVELİNİN BÖLÜMLERİ BÖLÜM 1 Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler Fasıl 1-5 BÖLÜM 2 Bitkisel Ürünler Fasıl BÖLÜM 3 Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri Fasıl 15 Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal Ve Bitkisel Mumlar BÖLÜM 4 Gıda Sanayi Müstahzarları; Meşrubat, Fasıl Alkollü İçkiler ve Sirke; Tütün veya Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler BÖLÜM 5 Mineral Maddeler Fasıl BÖLÜM 6 Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri Fasıl BÖLÜM 7 Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri Fasıl 39-40

61 BÖLÜM 8. Deriler, Köseleler, Kürkler Ve Bu
BÖLÜM 8 Deriler, Köseleler, Kürkler Ve Bu Maddelerden Mamul Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Fasıl Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç) BÖLÜM 9 Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya; Fasıl Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası BÖLÜM 10 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Kağıt Fasıl Ve Karton Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar; Kağıt, Karton Ve Mamulleri BÖLÜM 11 Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Fasıl Bunlardan Mamul Eşya

62 BÖLÜM 12. Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler,
BÖLÜM 12 Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kırbaçlar, Fasıl Binici Kamçıları Ve Bunların Aksamı; Hazırlanmış Tüyler Ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Mamul Eşya BÖLÜM 13 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya; Fasıl Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya BÖLÜM 14 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Fasıl Eşya; Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya BÖLÜM 15 Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya Fasıl 72-83

63 BÖLÜM 16. Makinalar Ve Mekanik Cihazlar;. Elektrik Malzemeleri:
BÖLÜM 16 Makinalar Ve Mekanik Cihazlar; Elektrik Malzemeleri: Bunların Aksam Ve Parçaları; Ses Kaydediciler Ve Kaydedilen Sesi Fasıl Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü Ve Ses Kaydedicileri Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar: Bunların Aksam, Parça Ve Teferruatı BÖLÜM 17 Nakil Vasıtaları Fasıl BÖLÜM 18 Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Fasıl Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı

64 BÖLÜM 19. Silahlar Ve Mühimmat;. Fasıl 93
BÖLÜM 19 Silahlar Ve Mühimmat; Fasıl 93 Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı BÖLÜM 20 Muhtelif Mamul Eşya Fasıl BÖLÜM 21 Sanat Eserleri, Kolleksiyon Fasıl 97 Eşyası Ve Antikalar

65 Genel olarak ilk bölümlerde hammaddeler ve yarı mamul ürünler yer alırken, mamul ürünler ve işlenmiş ürünler daha sonraki bölümlerde yer alırlar. Yani bölüm numarası arttıkça eşyanın gördüğü işlem derecesi de artmaktadır.

66 Sığırlar Ham Deriler Ayakkabılar (Bölüm I) (Bölüm VIII) (Bölüm XII)

67 1.FASILDA CANLI HAYVANLAR
41.FASILDA HAMPOSTLAR,DERİLER VE KÖSELELER 42.FASILDA DERİ EŞYA;SARAÇİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI ;SEYAHAT EŞYASI,EL ÇANTALARI VE BENZER MAHFAZALAR; 64.FASILDA AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA

68 Kum Pencere Camı Cam Mercekler (Bölüm V) (Bölüm XIII) (Bölüm XVIII)

69 Eşyaların fasıllar halinde gruplandırılmaları
Maddelere göre gruplandırma Kullanım alanına göre gruplandırma İmalat ve işleme derecesine göre gruplandırma

70 Sınıflandırma yaparken izlenecek yol
İnceleme (Eşya numunesi ve eşyaya ilişkin bilgileri içeren belgeler, katalog, analiz sertifikası vs.) Neden mamul? İçeriğindeki maddeler neler? Eşya nerede kullanıyor?

71 Bu maddelerin kullanılma amacı ne?
(aksesuar, katkı maddesi, ana madde vs.) Tarife Cetvelinde Hangi Bölümde? Sınıflandırılabileceği Muhtemel Fasıllar?

72 İlgili Bölüm notları İlgili fasıl notları İzahname Notları Genel Yorum Kuralları Bu fasıllar içinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonu Tarife pozisyonu içinde hangi alt pozisyon Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

73 TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

74 6 Adet Genel Yorum Kuralı (GYK) bulunmaktadır.
1 ilâ 4. GYK’ları tarife pozisyonu bazında (4’lü) sınıflandırmayı düzenler, hiyerarşik olarak uygulanır. 5. GYK, eşya ile birlikte gelen ambalaj maddeleri ve mahfazaların sınıflandırılmasını düzenler. 6. GYK, tarife pozisyonu bulunan eşyanın alt pozisyonlarının ileri düzeyde bulunmasına ilişkin yöntemi düzenler

75 Normal olarak 1. GYK eşyaların büyük bir bölümünün tarife pozisyonunun bulunması için yeterlidir. Ancak; İmali bitirilmemiş veya demonte vaziyette gelen eşya için 2(a), Tamamı bir maddeden oluşmayan karıştırılmış ürünler için 2 (b), İlk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilen; farklı eşyanın karıştırılmış, birleştirilmiş veya perakende satılacak şekilde bir araya getirilmiş takımlar şeklindeki hallerinde sırasıyla 3 (a), (b), (c) uygulanır.

76 KURAL 1 BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI, POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR.

77 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıl başlıklarının sadece gösterici nitelikte" olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadır

78 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu kuralın ikinci kısmı, sınıflandırmanın: Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl Notlarına, ve Lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda yazılı 2,3,4 ve 5 numaralı Kurallara göre yapılacağını belirtmektedir.

79 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Tarifenin Yorumu İle İlgili Kuralların uygulanmasına gerek kalmaksızın Tarifeler sınıflandırılabilir. (Örneğin, canlı atlar (01.01 pozisyonu), 30 ncu Fasılın 4 No.lu Not hükmüne göre eczacılık müstahzarları (30.06 pozisyonu)).

80 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
"pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça" tabiri, eşyanın Tarifedeki yerinin tespitinde pozisyon metinleri ile ilgili Bölüm veya Fasıl notlarının göz önünde bulundurulacağını açıkça belirtmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır. Örneğin, 31 inci Fasılın Not hükümleri, bu Fasılın bazı pozisyonlarının belli bazı eşyayı kapsadığını hükme bağlamakta ve bunun sonucu olarak, 2 (b) Kuralının girebilecek eşyayı kapsamasını önlemektedir.

81 Soru: Çalar saati (91. 05) ve kasetçaları (85. 20) bulunan radyo (85
Soru: Çalar saati (91.05) ve kasetçaları (85.20) bulunan radyo (85.27) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? (Eşyayı oluşturan bileşenlerden hiçbiri eşyaya mümeyyiz vasfını vermemektedir) a) 85.20 b) 85.27 c) 91.05 d) 85.43

82 Cevap: b) Eşya tarife pozisyonunun metninde tanımlanmıştır. Genel Yorum Kuralı 1’de de eşyaların pozisyon metinlerine göre sınıflandırılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla çalar saati ve kasetçaları bulunan radyonun GYK 1’e göre tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

83 Akvaryum balıkları tarife pozisyonunda “canlı balıklar” olarak tanımlanmış olduklarından GYK 1’e göre “Canlı Hayvanlar” başlıklı 1. Fasılda değil 3. Fasılda sınıflandırılırlar.

84 KURAL 2 a) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN ATIF, BU EŞYANIN İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ OLANLARINI DA KAPSAR. ŞU KADAR Kİ, BU GİBİ İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ EŞYANIN, İTHAL ANINDA, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYANIN AYIRTEDİCİ NİTELİĞİNİ İÇERMESİ GEREKİR. BÖYLECE, BİR ATIF, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYA İLE, YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE BÖYLE SAYILAN EŞYANIN SÖKÜLEREK VEYA MONTE EDİLMEDEN GETİRİLMİŞ OLANLARINI DA İÇİNE ALIR.

85 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
(Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya) 2 (a) Kuralının ilk kısmı, belirli bir eşya ile ilgili herhangi bir pozisyonun kapsamını, yalnızca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil, ithal anında bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde genişletmektedir.

86 (Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan 2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır. 2 (a) kuralı, I ve VI Bölümlerde yer alan eşyalara uygulanmaz.

87 1)Eksik yada tamamlanmamış (örneğin sele yada tekerlekleri olmayan bir bisiklet) şekilde sunulan eşyaların, ve (2) parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler) yada o eşyanın parçaları olarak sınıflandırılabilecek, birleştirilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan eşyaların (örneğin birleştirilmemiş veya sökülmüş, tüm parçaları bir arada sunulan bir bisiklet) Genel yorum kuralı 2(a)’ nın koşullarının sağlanması şartıyla ve pozisyon metinleri ya da notlar aksini gerektirmediği müddetçe, imalatı bitirilmiş, bütün bir eşya olarak sınıflandırılacağı anlamına gelir.

88 Aksam-parça: İthal edildiği anda, bir üst düzeyde olan ve tarife cetvelinde yer alan asıl eşya için yapılmış ürünlerdir. Örnek: Bujiler motorun bir parçasıdır (Otomobilin değil). Aksesuar: Kullanılmaları halinde özelliklerini koruyan tek başına eşyalardır. Ancak aksesuarlar asıl eşyanın işlevine yerine getiren, kolaylaştıran, geliştiren vs. bir özelliğe sahiptirler. Örnek: korna (aksesuar)-bisiklet (asıl ürün) Aksam-parça ve aksesuarların sınıflandırılmasında dört ihtimal söz konusudur: a) Aksam-parça ve aksesuar ait olduğu eşyanın tarife pozisyonunda bulunabilir. b) Belirli eşya gruplarının aksam-parça ve aksesuarları için ayrı bir pozisyon bulunur. c) Aksam-Parça ve aksesuarın sınıflandırılması bir fasıl notuyla düzenlenmiştir.

89

90 Soru: Anahtar taslakları (çelikten mamul) anahtar olarak sınıflandırılabilir mi?
Evet Hayır

91 Cevap: Evet Genel Yorum Kuralı 2 (a) uyarınca, tamamlanmamış veya bitirilmemiş anahtar taslakları, anahtar olarak tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

92 Soru: Lamba dayanağı imal edilmek üzere tasarlanmış, dökme çelikten mamul taslaklar, çelikten mamul eşya olarak tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? Evet Hayır

93 Cevap: Hayır GYK 2 (a)’da imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın imali bitirilmiş eşya olarak sınıflandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle,söz konusu eşyanın lamba dayanağı olarak tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.

94 Demonte halde gümrüğe sunulan koltuk imali bitmiş eşya olarak mı yoksa aksam ve parça olarak mı sınıflandırılır? Lütfen oturun

95 Soru: Demonte olarak gelen kitaplıkları ahşap eşya (44
Soru: Demonte olarak gelen kitaplıkları ahşap eşya (44.20 ) olarak sınıflandırılabilir mi? Evet Hayır Cevap: Hayır Demonte haldeki eşyalar Genel Yorum Kuralı 2(a) uygulanır. Bu kurala göre demonte haldeki kitaplığın, tamamlanmış kitaplık olarak tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.

96 b) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR MADDEYE YAPILAN ATIF, BU MADDENİN, GEREK BİLEŞİK GEREKSE BAŞKA MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA KARIŞTIRILMIŞ HALLERİNİ DE İÇİNE ALIR. AYNI ŞEKİLDE BELİRLİ BİR MADDEDEN MAMUL HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN BİR ATIF, TAMAMEN VEYA KISMEN BU MADDEDEN MAMUL EŞYAYI İÇİNE ALIR. BİRDEN FAZLA MADDENİN BİLEŞİMİNDEN VEYA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, AŞAĞIDAKİ 3 NUMARALI KURALDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE GÖRE SAPTANIR.

97 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Madd2(b)Kuralı, karışım veya bileşik halde bulunan maddeler ve iki veya daha fazla maddeden oluşan eşya ile ilgilidir. Bu Kural, ya belirli bir maddeye (örneğin; pozisyonu - at kılı) veya belirli bir maddeden mamul eşyaya (örneğin, pozisyonu - tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan pozisyonlara uygulanır. Bu Kural, yalnızca, pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin, pozisyonu -domuz yağı karıştırılmamış).

98 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu kurala göre, Tarifenin herhangi bir pozisyonunda belirli bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin başka maddelerle birleştirilmiş hallerini de içine alır. Aynı şekilde bu kural, belirli bir maddeyi belirten pozisyonun kapsamını kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alacak şekilde genişletmektedir.

99 Ağırlık itibariyle % 85 ipek, % 15 viskon içeren kumaş 2 (b) GYK uyarınca ipek kumaşın tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

100 AĞIRLIK İTİBARİYLE %35 BAKIR , %20 ALÜMİNYUM, %20 DEMİR,%25 ÇELİKTEN OLUŞAN EŞYA; DEMİR VE ÇELİKTEN EŞYA FASILINDA YER ALIR.DEMİR VE ÇELİĞİN AYRI AYRI TARİFESİ OLMADIĞINDAN 72. FASILDA TEK TARİFE OLARAK SAYILIR.

101 KURAL 3 2(b) KURALININ UYGULANMASI NEDENİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR NEDENLE EŞYA, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLDİĞİ TAKDİRDE, O EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILIR: a) EŞYAYI EN ÖZEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYON, DAHA GENEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYONA GÖRE ÖNCELİK ALIR. ANCAK, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONDAN HER BİRİ, KARIŞIM HALİNDE VEYA BİLEŞİK EŞYAYI MEYDANA GETİREN MADDELERİN SADECE BİR KISMINA VEYA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN SADECE BİR KALEMİNE ATIFTA BULUNUYORSA, İÇLERİNDEN BİRİSİ EŞYA HAKKINDA DAHA KAPSAMLI VEYA KESİN TANIM VERSE DE BU POZİSYONLAR, BU EŞYA İLE İLGİLİ EŞİT DERECEDE ÖZEL (SPESİFİK) SAYILIRLAR.

102 Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel tanımlamalar göre (b) asli karakter (mümeyyiz fasfı) göre (c) eşya işlevsel olarak eşit düzeydeyse geçerli olabilecek pozisyon numara sırasının sonuncusuna göre tarifelendirilir. 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır.

103 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat genel olarak denilebilir ki: İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır (Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları pozisyonunda sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

104 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir: Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte (SIK TÜYLÜ) edilmiş halılar, motorlu vasıtaların aksesuarı olarak pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları pozisyonunda sınıflandırılacaklardır.

105 Otomobil dış lastikleri otomobil aksamı olarak 87
Otomobil dış lastikleri otomobil aksamı olarak tarife pozisyonunda değil, GYK 3(a)’ya göre daha özel tanımlandığı tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

106 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Sertleştirilmiş veya lamine(katmanlaştırılmış) edilmiş camlardan çerçevesiz emniyet camları (havalı camlar), şekillendirilmiş ve uçaklarda kullanılmak üzere hazırlanmış olmaları halinde, veya pozisyonlarındaki eşyaların parçaları olarak pozisyonunda sınıflandırılmayıp daha özel bir şekilde tanımlandıkları pozisyonunda sınıflandırılırlar.

107 b) 3(a) KURALININ UYGULANMASIYLA, TARİFEDEKI YERİ TAYİN EDİLEMEYEN KARIŞIK ÜRÜNLERİN VE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN OLUŞAN VEYA ÇEŞİTLİ EŞYANIN BİRLEŞMESİYLE MEYDANA GELEN MAMULLER İLE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, BUNLARA ESAS NİTELİĞİNİ VEREN MADDE VEYA EŞYA SAPTANABİLDİĞİ TAKDİRDE BUNA GÖRE BULUNUR.

108 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır

109 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir.

110 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu tür eşyalar özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya ayrıca Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş olanlardır. (örneğin; kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi).

111 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
örneğin hazır yemeklerin hazırlanmasında birlikte kullanılması amaçlanan çeşitli gıda maddelerinden oluşan takımları gibi.

112 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
3 (b) kuralına göre sınıflandırılabilecek takımlara şunlar örnek gösterilebilir. 20.04 pozisyonunda sınıflandırılan patates cipsleriyle (french fries) birlikte ambalajlanmış biçimde bulunan ve pozisyonundaki çöreklerin içinde sığır etinden oluşan, peynir içeren veya içermeyen sandviçten meydana gelen takımlar 16.02 pozisyonunda sınıflandırılırılar.

113 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
(b) Bir karton kutuya konulmuş olarak spagetti yemeği hazırlanmasında kullanılması amaçlanan pişirilmemiş bir spagetti paketi (l9.02 pozisyonu) küçük bir poşet rendelenmiş peynir (04.06 pozisyonu) ve küçük bir teneke domates sosu (21.03 pozisyonu) içeren takımlar 19.02 pozisyonunda sınıflandırılır.

114 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin: Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu), bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);

115 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin: Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu), bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);

116 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
22.08 pozisyonundaki bir şişe alkollü içki ve pozisyonundaki bir şişe şarap. Bu iki örnekte ve benzeri durumlarda, her bir ürün veya madde tek başına uygun bir pozisyonda sınıflandırılır.

117 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin, içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz .

118 Soru: İki not defteri ve bir şişe parfüm birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe sunulmaktadır. Bu eşya, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? Evet Hayır

119 Cevap: Hayır. Bir eşyanın GYK 3(b)’ye göre set olarak kabul edilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılaması gerekmektedir. Ancak, iki not defteri ve bir şişe parfümden oluşan eşya, özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik bir eşya değildir. Ancak, parfüm yerine kalem konulmuş olsaydı, özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik olacağından eşyanın set olarak değerlendirilmesi gerekirdi.

120 Soru: Şarap şişerindeki kurşun kapsülleri çıkartmakta kullanılan bir katlanabilir bıçağı bulunan tirbüşon, “...el aletleri” olarak tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılabilir mi? Evet Hayır Cevap: Evet Eşyanın esas karakterini bıçak değil, tirbüşon oluşturmaktadır. Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye göre eşyanın, tirbuşonun sınıflandırıldığı tarife pozisyonunda (82.05) sınıflandırılması gerekmektedir.

121 Soru: Gümrüğe iki ayrı koli içinde araba cilası ve araba şampuanı gelmektedir. Bu eşyaların daha sonra birlikte satılacak şekilde set haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu eşyalar Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre set halindeki eşya olarak sınıflandırılabilir mi? Evet Hayır Cevap: Hayır. Eşyaların Genel yorum Kuralı 3 (b)’ye göre Set olarak sınıflandırılabilmesi için, perakende olarak satılacak halde getirilmiş olması gerekmektedir.

122 Soru: El lambası ile birlikte perakende satılacak şekilde ambalajlanmış piller, el lambası ile birlikte mi sınıflandırılır? Evet Hayır Cevap: Evet Bu eşya Genel Yorum kuralı 3 (b)’ye göre set olarak birlikte sınıflandırılır.

123 Soru: Ceket ve mendiller gümrüğe birlikte ambalajlanmış olarak sunulmaktadır. Mendiller, ceketlerin yaka cebine konulmuştur. Ceket ve mendiller, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? Evet Hayır Cevap: Evet Bu eşyalar belirli bir amaca yönelik olarak bir araya getirildiğinden, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilirler.

124 Soru: Birlikte paketlenmiş iki havlu ve bir şemsiyeden oluşan eşya, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? Evet Hayır Cevap: Hayır GYK 3 (b)’ye göre bir eşyanın set olarak değerlendirilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılamak üzere bir araya getirilmiş parçalardan oluşması gerekir. Şemsiye yerine sabun olsaydı bu eşya özel bir gereksinmeyi karşılamak amacıyla bir araya getirilmiş olurdu ve set olarak sınıflandırılırdı

125 Soru: Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır. a) 42.02 b) 90.17 c) 96.09 d) 82.14 Cevap: b) 90.17 Eşyanın esas karakterini tarife pozisyonundaki çizim aletleri oluşturduğundan, Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

126 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine konulmuş bir elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift makas (82.13 pozisyonu), bir fırça (96.03 pozisyonu) ve dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu) oluşan saç tuvalet takımı (seti) 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

127 Soru: Cep telefonu ile birlikte perakende satılacak şekilde paketlenmiş cep telefonlarının yeniden şarj edilebilir pilleri, bu telefonlarla birlikte bu telefonların yer aldığı tarife pozisyonunda mı sınıflandırılır. Evet Hayır

128 Cevap: Evet Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre, perakende satılacak şekilde ambalajlandığı ve eşyanın esas karakterini telefon oluşturduğu için, pil ve telefondan oluşan paket, telefon olarak sınıflandırılması gerekir.

129 Soru: Gümrüğe gelen her bir bulaşık makinası, bir paket bulaşık deterjanı ile birlikte ambalajlanmış olarak gümrük idaresine sunulmaktadır. Bu eşya Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre set (takım) halindeki bir eşya mıdır? Evet Hayır

130 Cevap: Evet Bu eşya belirli bir işlevi yerine getirmek (bulaşıkların temizlenmesi) için bir araya getirilmiş olduğundan GYK 3(B)’ye göre set olarak değerlendirilmesi gerekir.

131 Soru: Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyanın (94
Soru: Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyanın (94.03) başlığında bir saat ve bir radyo (85.27) bulunmaktadır. En kıymetli parçası saat olsaydı, bu eşya saat olarak mı sınıflandırılırdı? Evet Hayır

132 Cevap: Hayır Bu eşyada, saatin kıymetinin bir önemi yoktur
Cevap: Hayır Bu eşyada, saatin kıymetinin bir önemi yoktur. Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye eşyanın esas karakterinin yatak mobilyası oluşturmaktadır. Bu nedenle eşya mobilya olarak tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılır.

133 Soru: Plastik bir mahfaza (42
Soru: Plastik bir mahfaza (42.02) içine yerleştirilmiş iki göz kalemi (33.04), bir makyaj fırçası (96.03), değişik renklerdeki farlardan (33.04) ve bir kalem açacağından (82.14) oluşan makyaj seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır. a) 42.02 b) 33.04 c) 96.03 d) 82.14

134 Cevap: b) 33. 04 Eşyanın esas karakterini 33
Cevap: b) Eşyanın esas karakterini tarife pozisyonundaki makyaj malzemeleri oluşturduğundan,Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

135 c) 3(a) VEYA 3(b) KURALLARI UYARINCA, TARİFEDEKİ YERİ SAPTANAMAYAN EŞYA HER BİRİ GEÇERLİ OLABİLECEK POZİSYONLARIN NUMARA SIRASINA GÖRE SONUNCUSUNDA MÜTALAA EDİLECEKTİR.

136 Soru:Dijital bir saati (91.05) bulunan cetvel (90.17), saat olarak tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? (saat ve cetvelden hiçbiri, eşyanın esas karakterini oluşturmamaktadır) Evet Hayır

137 Cevap: Evet Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu dijital saati bulunan cetvel, tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

138 Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi: Makinenin, yoğurma (85
Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi: Makinenin, yoğurma (85.09) ve pişirme (85.16) için ve sadece yoğurmak için otomatik programları vardır. Her iki özellik de eşit derecede olduğundan, GYK 3(c) uyarınca tarife cetvelinde sonra gelen pozisyonda sınıflandırılır.

139 Soru: Plastikten mamul bir mahfaza (42
Soru: Plastikten mamul bir mahfaza (42.02) içinde bulunan plastik saplı küçük bir ayna (70.07), bir saç fırçası (96.03), ve plastik bir taraktan (96.15) oluşan saç bakım seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? (Eşyalardan hiç biri saç bakım setine mümeyyiz vasfını vermemektedir) a) 42.02 b) 70.07 c) 96.03 d) 96.15 Cevap: d) 96.15 Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu saç bakım setinin tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılması gerekir.

140 Soru: Dijital bir saati (91
Soru: Dijital bir saati (91.05 tarife pozisyonu) bulunan tükenmez kalem (96.08), saat ve kalemden hiç birinin eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasıf) vermediği düşünülürse, hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Cevap: Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu eşyanın tükenmez kalem tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılması gerekir.

141 KURAL 4 YUKARIDAKİ KURALLARA UYGUN OLARAK SINIFLANDIRILAMAYAN EŞYA, BU EŞYAYA EN ÇOK BENZEYEN EŞYANIN BULUNDUĞU POZİSYONDA SINIFLANDIRILIR.

142 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada eşyanın öncelikle benzeri diğer eşya ile mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.

143 Bir insanın yerden yükselerek havada ilerlemesini sağlayan, sırtta taşınabilir, yönlendirilebilir roket sistemi. Tarife cetvelinde herhangi bir pozisyon tanımına uymadığından, GYK 4 uyarınca kendisine en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda hava taşıtı (88.02) sınıflandırılır.

144 KURAL 5 YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYA KONUSUNDA ŞU KURALLAR UYGULANIR: a) FOTOGRAF MAKİNASI MAHFAZASI, MÜZİK ALETİ MAHFAZASI, SİLAH MAHFAZASI, ÇİZİM ALETİ KUTULARI, KOLYE KUTULARI VE BENZERİ KUTULAR, ÖZELLİKLE BELLİ BİR EŞYA VEYA TAKIM HALİNDEKİ EŞYAYA GÖRE ŞEKİL VERİLMİŞ VEYA BU EŞYAYA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ OLUP UZUN SURE KULLANILMAYA UYGUN VE AİT OLDUKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE İTHAL EDİLEN KUTULAR, NORMAL OLARAK BU EŞYA İLE BİRLİKTE SATILAN TÜRDE İSELER BERABER SATILDIKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE SINIFLANDIRILIRLAR. ANCAK BU KURAL, BİR BÜTÜN OLARAK ESAS NİTELİĞİ MAHFAZA OLAN EŞYAYA UYGULANMAZ.

145 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
(Mahfazalar, kutular ve benzeri kaplar) Bu kural, sadece aşağıda gösterilen kaplara uygulanır: Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş veya uygun hâle getirilmiş kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak yapılmışlardır ve bazı kaplar ise, içine konulacak eşyanın formuna göre şekillendirilmişlerdir;

146 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Gümrüğe Ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları pozisyonlarda sınıflandırılırlar;

147 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan türden kaplar; ve Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayanlar.

148 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu Kural gereğince, beraber sınıflandırılacak olduğu eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve kaplara örnekler aşağıda verilmiştir: Mücevherat kapları ve mahfazaları (71.13 pozisyonu). Elektrikli traş makinası mahfazası (85.10 pozisyonu). Dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu). Müzik aletleri mahfazaları,kutuları ve çantaları (örneğin; pozisyonu). Silah mahfazaları (örneğin, pozisyonu).

149 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Bu Kural kapsamında, çay konulan gümüş kupalar veya tatlı yiyecekler koymak için süslü seramik kaseler yer almazlar.

150 Soru: Cep telefonu kılıfları, birlikte sunulduğu cep telefonları ile birlikte mi sınıflandırılır.
Evet Hayır

151 Cevap: Evet Kılıflar, cep telefonu için özel olarak yapıldığı, uzun süre kullanıma uygun olması, kullanıldıkları eşya ile birlikte sunuldukları Genel yorum kuralı 5 (a)’ya göre birlikte sunuldukları cep telefonları ile aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

152 Soru: Kemanlar ve bu kemanların özel şekil verilmiş eşit sayıdaki mahfazaları birlikte ithal edilmektedir. Kemanlar ve mahfazaları ayrı ayrı olarak satılacaktır. Bunlar ayrı ayrı olarak mı sınıflandırılır. Evet Hayır

153 Cevap: Hayır Mahfazaları, kemanlara göre özel şekil verilmiş olduğundan Genel Yorum Kuralı 5(a)’nın uygulanması ile kemanlar ve mahfazaları birlikte sınıflandırılır. Bu eşyaların ayrı ayrı olarak satılacak olması sınıflandırmayı etkilemez.

154 Soru: Özel olarak şekil verilmiş tüfek mahfazaları, aynı miktarda tüfek ile birlikte gümrüğe sunulmaktadır. Tüfek mahfazaları ayrı olarak satılacaktır. Tüfek mahfazaları ve tüfekler birlikte mi sınıflandırılır. Evet Hayır Cevap: Evet Tüfek mahfazaları, tüfeklere göre özel şekil verilmiş olduğundan, tüfeklerle birlikte sınıflandırılır

155 b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYA İLE BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERI VE AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANIN AMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN TÜRDEN AMBALAJ MADDELERİ OLMALARI ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJ MAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI HALİNDE BU HÜKÜM UYGULANMAZ.

156 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
(Ambalâj maddeleri ve ambalaj mahfazaları) Bu Kural, normal olarak ait oldukları eşyanın ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazalarının sınıflandırılmasını yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalâj mahfazaları tekrar kullanıma elverişli olmaları halinde bu kurala göre sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış veya likit gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal variller,tüpler veya konteynerler).

157 Soru: İçi sofra tuzu ile doldurulmuş kristal tuzluğu nasıl sınıflandırırsınız?
Camdan mamul eşya olarak (70.13 tarife pozisyonu) Sofra tuzu olarak (25.01 tarife pozisyonu) Her eşyayı (tuzu ve tuzluğu) ayrı ayrı olarak

158 Cevap: Her eşyayı (tuzu ve tuzluğu) ayrı ayrı olarak Tuzluk ve tuz, özel bir gereksinmeyi karşılamak üzere perakende satılacak hale getirilmemiş olduğundan set olarak değerlendirilmez. Tuzluğun, tekrar kullanıma uygun bir ambalaj mahfazası olarak değerlendirilmesi gerekir.

159 Normal olarak mahfaza niteliği taşımayan, eşyanın tüketiciye ulaşana kadar korunmasında ve taşınmasında kullanılan, genellikle bir defada tüketilen ambalaj maddeleri GYK 5(b)’ye göre gümrüğe geldiği eşya ile birlikte eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.

160 Soru: Ahşap yük paletleri, üzerinde gelen eşyadan ayrı olarak mı sınıflandırılır? (Bu paletlerin tekrar kullanılamayacağı açıktır) Evet Hayır

161 Cevap: Hayır Genel Yorum Kuralı 5(b)’ye göre bu tür paletler üzerinde gelen eşya ile birlikte sınıflandırılır.

162 KURAL 6 YASAL AMAÇLAR İÇİN, EŞYANIN BİR POZİSYONUN ALT POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRILMASI, SADECE AYNI SEVİDEKI ALT POZİSYONLARIN MUKAYESE EDİLEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINARAK BU ALT POZİSYONLARDA VE İLGİLİ HERHANGİ BİR ALTPOZİSYON NOTUNDAKİ METİNLERE VE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLARAK, YUKARIDAKİ KURALLARA GÖRE SAPTANACAKTIR. BU KURALIN TATBİKİNDE, METİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İLGİLİ BÖLÜM VE FASIL NOTLARI DA UYGULANIR.

163 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Kural 6 açısından aşağıdaki terimler, açıklanan anlamları taşırlar: "Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında tek tire (-) işareti olan (seviye 1) ve başında iki tire (--) işareti olan aynı seviyedeki alt pozisyonlarda (seviye 2) olarak okunur.

164 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
İki tireli altpozisyon kapsamı, iki tireli altpozisyonuna ait olduğu tek tireli altpozisyon kendi kapsamında tek tireli olduğu. pozisyonlar kendi aralarında kapsam dışına çıkmamalıdırlar.

165 Pozisyon metinlerinde, genellikle noktalama işaretleri virgül(,) noktalı virgül(;) ve parantez kullanılır(). Virgül(,) normal metinde kullanıldığı şekilde kullanılır. Noktalı virgül(;) normal metindeki nokta ile aynı fonksiyona sahiptir

166 Pozisyon metinlerinde parantez içindeki ifadeler, parantezden önce bahsedilen eşyalara uygulanır.
Diğerleri (gücü 200 W.ı geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):

167 Özel olarak AS kodu verilmemiş eşyalar,TGTC de ‘’Diğerleri’’ olarak belirtilir.Tarife alt pozisyonu metni ‘’diğerleri’’ifadesi olan AS kodunun alt pozisyon numarası için genellikle 9 rakamı kullanılır. – Diğerleri

168 1. Alt pozisyon hanesinde 5-6
1.Alt pozisyon hanesinde 5-6.rakamın her ikisininde (00) olması durumunda ,ilgili pozisyonun alt pozisyonu yoktur alt pozisyonlara bölünmemiştir. Ör:

169 Eşyanın GTİP’inin bulunması
9202 Telli diğer müzik aletleri (gitar,keman,harb gibi) - Yayla çalınanlar : - - Kemanlar - - Tamburlar - - Diğerleri - Diğerleri: - - Gitarlar - - - Mandolinler - - - Udlar - - - Bağlamalar - - - Tamburlar - - - Diğerleri

170 9504 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası,….. - Bir televizyon alıcısıyla… - Bilardo eşyası ve teferruatı: - - Bilardo masaları(ayaklı.. - - Diğerleri: - - - Bilardo tebeşirleri - - - Diğerleri - Madeni para, banknot (kağıt para), jeton veya….. - - Ekranlı olanlar - - Diğer oyunlar: - - - Flipper - - Aksam ve parçalar - Oyun kağıtları - Diğerleri: - - Takım halinde elektrikli…. - - Diğerleri

171 tarife pozisyonu olarak tespit edilen, damızlık olmayan ve ağırlığı 350 Kg.’ı geçen çiftlik üretimi kasaplık ineğin GTİP’inin nasıl tespit edildiği gösterilmektedir

172 Doğadan yakalanan domuzlardan elde edilen dondurulmuş karın ve karın parçaları hangi G.T.İ.P.nda sınıflandırılır?

173

174 Aşağıda G.T.i.P. belirtilen eşyayı doğru tarife çizgileri ve tarife lisanı ile nasıl gösterilir?

175 Piper cinsi biber; Capsicum ve pimenta cinsi biberler(kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş:
--- yenibahar

176 12. Fasılda yer alan aşağıdaki eşyanın G. T. İ. P. nu bulunuz
12. Fasılda yer alan aşağıdaki eşyanın G.T.İ.P.nu bulunuz. Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar (kırılmış olsun olmasın): -Diğerleri --Diğerleri ---Diğerleri ----Diğerleri

177

178 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar Battaniyeler ve diz battaniyeleri: - Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri: - - Diğerleri: - - - Dokunmamış mensucattan Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler

179

180 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı.
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar: - Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar): - - Diğerleri: - - - Diğerleri: Diğerleri, iç taban uzunluğu: cm. veya daha fazla olanlar: Kadınlar için

181

182 ÖRNEK SINIFLANDIRMA KARARLARI

183 Renault Clio (Yolcu ve yük bölmeleri arasında bariyer bulunan, arka yan panelleri kapalı, esas olarak eşya taşımaya mahsus kapalı kasa motorlu taşıt) (Şoför ve ön yolcunun arka kısmında koltuk ve koltuk tespit tertibatı ile emniyet ekipmanları bulunmaması kaydıyla)

184 87.04

185 Adi metalden mamul gözlük çerçevesi

186

187 Dijital ev sineması amplifikatör ve hoparlör paketinden oluşan eşya

188

189 Plastik maddeden mamul bilyalı sıvı mürekkepli tükenmez kalem

190

191 Bir televizyon alıcısı ile birlikte kullanılabilir türden video oyun kaseti (kartuş)

192

193 Chrysler Grand Voyager LX 2,8 CRD

194

195 Bluetooth USB Adapter-Bilgisayarların USB portundan kablosuz olarak diğer makinalara (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, yazıcılar, dijital kameralar v.b.) bağlantı yapmasını sağlayan cihaz ve kurulum CD'si

196

197 Plastikten mamul askılı su matarası

198

199 TEŞEKKÜRLER.


"TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları