Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN TARİHÇE Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri yakın ülkeler arasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN TARİHÇE Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri yakın ülkeler arasında."— Sunum transkripti:

1

2 TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN

3 TARİHÇE Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri yakın ülkeler arasında olan ticaret, teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla daha büyük çaplı bir hal almıştır. Özellikle sanayileşmenin ilerlemesiyle büyük miktarda üretilmeye başlanan malların satılması yeni pazarlara ulaşılmasını zorunlu kılmıştır. Ticareti yapılan malların sayısındaki artış ve zamanla eşyalara farklı vergi oranları uygulanması gerekliliğinin ortaya çıkması eşyanın yapısına dayanan ve tüm dünyada geçerli olacak bir tanım ve kodlama sistemine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

4 3 Eşyanın sınıflandırılmasına yönelik bir ilginin eski çağlardan beri mevcut olduğu 1)sanayileşmiş toplumların gelişmesi 2)sanayileşme sürecinde ihtiyaç duyulan hammaddelerin tedariki 3) ihtiyaç fazlası malların başka ülkelere alım- satımı gibi işlemlerde bu tür eşyaların tüm ülkelerde ortak bir eşya diliyle dolaşımı hedeflenmiştir.

5 Tarife tüm dünya gümrük idarelerinin en temel çalışma konularından birini teşkil etmektedir. Eşyanın sınıflandırılması, eşyanın tabi olacağı dış ticaret politikalarının belirlenmesinde ilk aşamayı oluşturduğundan doğru sınıflandırma yapmak büyük önem arz etmektedir.

6 5 SOLUDUĞUMUZ HAVA VE İNSAN GİBİ TİCARETE KONU OLMAYANLAR DIŞINDA HER TÜRLÜ CANLI VE CANSIZ NESNELER TARİFE CETVELİNDE YERALMAKTADIR. DIŞTİCARET MEVZUATI TARİFE ÜZERİNE OTURTULMUŞ,EŞYANIN TARİFESİNE GÖRE POLİTİKALAR ÜRETİLEREK BUNA GÖRE TEDBİRLER ALINMIŞ VE EŞYALAR VERGİ STATÜLERİNDEN ZİYADE,YAPILARI İTİBARİYLE SINIFLANDIRILMAYA TABİ TUTULMUŞLARDIR. ULUSAL GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ FARKLILIKLARIN GÜÇLÜK TEŞKİL ETMESİ, ORTAK İLKELER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK BİR NOMANKLATÜR(tarife) KULLANILMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR.

7 Standart bir gümrük nomanklatürü oluşturmak için ülkeler arasında ortak çalışmalar başlatılmış ve 1913 yılında Brükselde yapılan Konferansta ilk tek tip gümrük nomanklatürü kabul edilmiştir.Bu nomankalatürde eşyalar; 1-Canlı hayvanlar 2-Gıda maddeleri ve içecekler 3-Hammadde ve yarı mamul maddeler 4-Mamul maddeler 5-Altın ve gümüş Olmak üzere beş grupta toplanmıştı. Standart bir gümrük nomanklatürü oluşturmak için ülkeler arasında ortak çalışmalar başlatılmış ve 1913 yılında Brükselde yapılan Konferansta ilk tek tip gümrük nomanklatürü kabul edilmiştir.Bu nomankalatürde eşyalar; 1-Canlı hayvanlar 2-Gıda maddeleri ve içecekler 3-Hammadde ve yarı mamul maddeler 4-Mamul maddeler 5-Altın ve gümüş Olmak üzere beş grupta toplanmıştı.

8 Daha sonra Milletler Cemiyeti bünyesinde 1937 yılında CENEVRE NOMANKALATÜRÜ oluşturulmuş fakat 2. Dünya savaşının başlamasıyla bu taslak hayata geçirilememiştir. 2. Dünya savaşından sonra 1950 yılında Gümrük Tarifelerinde Mal sınıflandırma Nomanklatürüne ilişkin Brüksel sözleşmesinin özü oluşturulmuş ve 1959 yılında yürürlüğe girmiş olup 1974 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. En son nihai olarak yaklaşık 60 ülke ve 20 yi aşkın kuruluşun katıldığı çalışmalar sonucunda 1983 yılında Armonize Sistem komitesinin hazırladığı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin Sözleşme 41 ülke tarafından kabul edilerek 10.11.1988 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Milletler Cemiyeti bünyesinde 1937 yılında CENEVRE NOMANKALATÜRÜ oluşturulmuş fakat 2. Dünya savaşının başlamasıyla bu taslak hayata geçirilememiştir. 2. Dünya savaşından sonra 1950 yılında Gümrük Tarifelerinde Mal sınıflandırma Nomanklatürüne ilişkin Brüksel sözleşmesinin özü oluşturulmuş ve 1959 yılında yürürlüğe girmiş olup 1974 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. En son nihai olarak yaklaşık 60 ülke ve 20 yi aşkın kuruluşun katıldığı çalışmalar sonucunda 1983 yılında Armonize Sistem komitesinin hazırladığı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin Sözleşme 41 ülke tarafından kabul edilerek 10.11.1988 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

9 Hüseyin YAVUZ 8 TARİFE:Eşyanın cins,nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği,bakanlar kurulunca kabul edilen cetveldir.

10 Tarifenin Ekonomik Etkileri; başlıca amaçları arasında devlet hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabetten korumak olan gümrük tarifelerinin bu doğrultuda 4 önemli etkisi vardır. - Gelir etkisi(ithal mallardan alınan vergi ile hazineye gelir sağlamak) - Koruma etkisi(yerli sanayii dış sanayie karşı koruma etkisi) - Tüketim etkisi(iç fiyatları yükselterek tüketimin kısılması etkisi) - Bölüşüm etkisi(milli gelirin tüketiciden üreticiye doğru yeniden bölüşüm etkisi Tarifenin Ekonomik Etkileri; başlıca amaçları arasında devlet hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabetten korumak olan gümrük tarifelerinin bu doğrultuda 4 önemli etkisi vardır. - Gelir etkisi(ithal mallardan alınan vergi ile hazineye gelir sağlamak) - Koruma etkisi(yerli sanayii dış sanayie karşı koruma etkisi) - Tüketim etkisi(iç fiyatları yükselterek tüketimin kısılması etkisi) - Bölüşüm etkisi(milli gelirin tüketiciden üreticiye doğru yeniden bölüşüm etkisi 9

11 10 UYGULAMA NİTELİĞİ İTİBARİ İLE İKİ ÇEŞİT TARİFE VARDIR.1.ADVALOREM TARİFE(KIYMET ÜZERİNDEN VERGİLENDİRME) 2.SPESİFİK TARİFE(ADET,AĞIRLIK ÜZERİNDEN VERGİLENDİRME. GÜMRÜK VERGİLERİ,GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN GÜMRÜK TARİFESİNE GÖRE HESAPLANIR. YÜKÜMLÜLER GÜMRÜK İDARELERİNE VERDİKLERİ BEYANNAME VE BU BEYANNAME EKİ BİLGİ VE BELGELER ESAS ALINMAK SURETİYLE KENDİLERİ TARAFINDAN HESAPLANAN GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZDA BULUNAMAZLAR.

12 -KOTA:Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibari ile yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder. - TARİFE KOTASI (Tarife Kontenjanı: Bir mal yada mal grubunun GV oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması yada muafiyet sağlanmasını ifade eder. ÖRNEK: X eşyası GV %10 olmasına karşılık 2013 yılında A ülkesinden serbest dolaşıma sokulacak 3000 Ton’luk X eşyasının %5 GV vergisi uygulaması halinde tarife kotası söz konusudur.(bakanlar kurulunca belirlenir. -TARİFE TAVANI : Belli bir dönem içinde, belli malların belirlenen değer yada miktar için İthalatta ve İhracatta Normal Gümrük Vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulaması(bakanlar kurulunca belirlenir.) - -KOTA:Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibari ile yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder. - TARİFE KOTASI (Tarife Kontenjanı: Bir mal yada mal grubunun GV oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması yada muafiyet sağlanmasını ifade eder. ÖRNEK: X eşyası GV %10 olmasına karşılık 2013 yılında A ülkesinden serbest dolaşıma sokulacak 3000 Ton’luk X eşyasının %5 GV vergisi uygulaması halinde tarife kotası söz konusudur.(bakanlar kurulunca belirlenir. -TARİFE TAVANI : Belli bir dönem içinde, belli malların belirlenen değer yada miktar için İthalatta ve İhracatta Normal Gümrük Vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulaması(bakanlar kurulunca belirlenir.) - 11

13 12 -TERCİHLİ TARİFE: 2 yada daha çok ülkenin yaptıkları ticaret antlaşması uyarında aralarındaki ticarete karşılıklı olarak yada bir ülkenin belli ülke yada toprak parçaları menşei eşyalara tek taraflı olarak daha düşük tarife (GV oranı uygulanmasıdır.) 1-AB : ATR 2-SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI : İsrail,Filistin,Tunus,Fas,Mısır,Ürdün Sırbistan,Gürcistan,Karadağ,Arnavutluk gibi serbest ticaret antlaşması imzalanmış,bu antlaşmalarla belirtilen eşyalara yine bu antlaşmalarda belirtilen şartlarda tercihli tarife uygulanmaktadır. (EUR1)

14 13 3-EFTA ÜLKELERİ : (EUR1) (İsviçre-Norveç- İzlanda ve Lihtenştayn 4-ECO (Ekonomik işbirliği teşkilatı) : Tercihli tarifeler protokolü Türkiye, İran Pakistan arasında III sayılı liste ile belirlenen eşyalar bu ülke menşeili olanlarına ECO menşei şehadetnamesi ibrazı şartıyla indirimli tarife uygulanır. -TEK TARAFLI TAVİZLİ VERGİLER : GENELLEŞTİRİRİLMİŞ. TER SİS FORM A *ŞARTLI MUAFİYET VE İNDİRİM UYGULAMALARI : Eşyanın belirli bir amaçla kullanılması nedeniyle belirlenmiş olan bu eşyalara normal vergi oranından daha düşük vergi oranının veya Sıfır vergi oranının uygulanması şeklinde olabileceği gibi kurum muafiyeti uygulaması da söz konusudur. Örnek : ( Dahilde İşleme, 8708 montaj sanayi alanında kullanılanlar ve sivil hava taşıtlarında kullanılanlar gibi )

15 Hüseyin YAVUZ 14 TARİFE DIŞI ENGELLER: ULUSLAR ARASI MAL VE HİZMET AKIMLARININ SERBEST TİCARET KOŞULLARINA GÖRE GELİŞMESİNE ENGEL OLAN TARİFE ÖNLEMLERİ DIŞINDA KALAN HER TÜRLÜ ARAÇ VE POLİTİKALARDIR. (KOTALAR{1.MİKTAR KOTALARI ÖR.2000 TON 2.DEĞER KOTALARI ÖR.2000$ GİBİ},EŞYANIN GÜMRÜKTE BEKLEME SÜRESİNİN ÇOKLUĞU, İHTİSAS GÜMRÜKLERİNİN UZAK NOKTALARA KURULMASI VE BÜROKRATİK ENGELLER )

16 TÜRK GÜMRÜK TARİFESİNİN YASAL ÇERÇEVESİ 15

17 •Armonize Sistem (HS) Sözleşmesi •Gümrük Kanunu •474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun •Gümrük Yönetmeliği •Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) •İthalat Rejim Kararı (IR) 16

18  1- AS Sözleşmesi & AS Sistemi •Armonize Mal Tanımı ve Eşya Kodlamasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme •TBMM Onay Tarihi : 10.11.1988 3501 sayılı kanun •R.G. Tarih/Sayı: 01.12.1988/20006, •Yürürlüğe Giriş: 01.01.1989 •TGTC’nin yasal ve yapısal dayanağı 17

19 ARMONİZE SİSTEM NOMENKLATÜRÜNÜN YAPISI AS Nomenklatürü :   21 Bölüm   99 Fasıl (77 inci fasıl daha sonra gerektiğinde kullanılmak üzere, 98 ve 99 uncu fasıllar ise akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.   1240 dan fazla tarife pozisyonundan (4 basamaklı)   Oluşmaktadır. 18

20 GÜMRÜK TARİFESİ  Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak Gümrük Vergi oranlarını, tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, 19  Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,

21  Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,  İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,  Yukarıdakiler dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar. kapsar. 20

22 Sınıflandırma Nedir? Sınıflandırma işlemi; eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerde yer aldığı alt pozisyonun veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun tespit edilmesidir. 21

23 Sınıflandırma Niçin Önemlidir?  Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin belirlenmesi  Fon gibi ek mali yükümlülüklere tabi olup olmadığının belirlenmesi  Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere tabi olup olmadığı. Bu önlemler kapsamında eşyanın ithal edilebilmesi için belli kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek uygunluk yazısı, uygunluk belgesi, onay belgesi, garanti belgesi vb. sayılabilir. 22

24  Gözetim ve korunma önlemleri ile İthalatta haksız rekabetin önlenmesi gibi dış ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığı  Tercihli tarife uygulamalarından yararlanıp yararlanamayacağı,  İstatistiki bilgilerin elde edilmesi  Menşe kurallarının uygulanması  Ticaretin kolaylaştırılması  Risk analizleri 23

25  3. 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun •15.05.1964’de yürürlüğe girdi (RG Tarih/No: 25.05.1964/11711) •10.11.1988‘de AS esas alınarak değiştirildi. •Söz konusu Kanun ekinde Kanuni vergi oranlarını içeren Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı •Tarife Cetveli ve kanuni vergi oranları için yasal dayanak oluşturmaktadır. 24

26 Gümrük Tarifesi 25 Türk Gümrük Tarife Cetveli İthalat Rejim Kararı

27 Türk Gümrük Tarife Cetveli •Gümrük ve Ticaret bakanlığınca her yıl BKK olarak yayımlanmakta ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmektedir. • Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins, nev’i ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılmak suretiyle sınıflandırıldığı bir cetveldir. •Tarife kodu, eşyanın tanımı, ölçü birimi ve kanuni vergi oranları olmak üzere 4 sütundan oluşmaktadır. Bunlardan, “474 Vergi Haddi” sütunu uygulamaya esas alınmamaktadır. Bunlardan, “474 Vergi Haddi” sütunu uygulamaya esas alınmamaktadır. •Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında eşyaların sınıflandırılması yönünden "Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme"nin ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü ile Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü esas alınmıştır. 26

28 27 Pozisyon No Eşyanın tanımı Ölçü Birimi 474 Kanuni Vergi Haddi (%) - - - - - Diğerleri : - - - - - Diğerleri : - - - - - - Helva - - - - - - Helva 1704.90.99.10.1 1 - - - - - - - Tahin helvası - - - - - - - Tahin helvası - 150 1704.90.99.10.1 9 - - - - - - - Diğer helvalar - - - - - - - Diğer helvalar - 150 1704 90 99 20.00 - - - - - - Sade lokum - - - - - - Sade lokum -150 1704 90 99 30.00 - - - - - - Kaymaklı lokum - - - - - - Kaymaklı lokum -150 1704 90 99 40.00 - - - - - - Akide şekeri - - - - - - Akide şekeri - 150 - - - - - - Diğerleri - - - - - - Diğerleri 1704.90.99.90.1 1 1704.90.99.90.1 1 - - - - - - - Fondan - - - - - - - Fondan-150

29 İthalat Rejimi •Ekonomi Bakanlığınca her yıl BKK olarak yayımlanmaktadır. •1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir •Otonom vergi oranlarını içermektedir. 6 farklı eşya listesinden oluşmaktadır. 28

30 Listeler  1 sayılı liste : Tarım ürünleri  2 sayılı liste : Sanayi ürünleri (OGT vergi oranları))  3 sayılı liste : İşlenmiş Tarım Ürünleri  4 sayılı liste : Balıkçılık ve deniz ürünleri  5 sayılı liste : Askıya alma (Suspension) Listesi  6 sayılı liste : Sivil havacılık ve havacılıkta kullanılan eşya listesi 29

31 Vergi oranı (%) GTİP Eşyanın tanımı ABEFTAROM. Bos.Herz. Diğerleri EU, EFTA ve ROM. EU, EFTA ve ROM.Diğerleri 1704.90.99.10.1 1 Tahin helvası 009T2T1 1704.90.99.10.1 9 Diğer helvalar 009T2T1 1704.90.99.20.0 0 Sade lokum 009T2T1 1704.90.99.30.0 0 Kaymaklı lokum 009T2T1 1704.90.99.40.0 0 Akide şekeri 009T2T1 1704.90.99.90.1 1 Fondan 009T2T1 30 Tarım payı olarak Fon adı altında odenecek miktar (Euro cinsinden)

32 TARIFE YAPISI VESINIFLANDIRMA 31

33 Tarihçe  1955–1974 Bruksel Nom. + milli ist. kodlar  1975–1988 CCCN + milli ist. kodlar  -1995 AS kodları + milli ist. kodlar  1996- AS kodları + KN kodları + milli kodlar + ist. kodlar 32

34 YAPISAL OLARAK TGTC  -- (2) Fasıl AS  --.--(4) Pozisyon Nomanklatür  ----.-- (6) Alt Pozisyon Kodu  ----.-- (8) AB Kombine Nomanklatür  ----.--.--(10) Milli Alt Açılım Kodu  ----.--.--.--.--(12) İstatistiki Açılım 33

35 34 930599009011 9305 AS Pozisyon No 930599 AS Kodu (Tarife alt poz.) 93059900 Kombine Nomanklatür Kodu 930599009011Gümrük Tarife İstatistik Poz.

36 •Sınıflandırma,  Giriş öncesi sınıflandırma (ör; BTB)  Beyan esnasında (TİB)  Ertelenmiş kontrol Olmak üzere 3 farklı zamanda gerçekleştirilmektedi r. 35

37 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine eşyanın TGTC’de sınıflandırılmasına ilişkin verilen idari bir karardır. 36

38 BTB’NİN AMAÇLARI  Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını sağlamak  Gümrüklerden problemsiz ve hızlı geçişi sağlamak  Beyan sürecini ve ithalat işlemlerini hızlandırmak  Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasındaki eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak.  Gümrük mevzuatının dış ticarete engel olmaktan ziyade teşvik edici ve canlandırıcı bir vasıta olmasını sağlamak. 37

39 BTB BAŞVURULARI  BTB başvuruları standart bir form ile yetkili Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlüklerine yapılır.  İhtisas gümrüğü görev alanına giren eşyada başvuru, ihtisas gümrüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yönlendirilir.  Form ve eklerinde hak sahibine ilişkin bilgiler ve eşyanın sınıflandırılmasını kolaylaştıracak tanımı, ismi, fotoğraf- numunesi gibi bilgi ve belgeler bulunur. 38

40 BTB VERİLMEYEN EŞYA  GY Ek-23’de yer alan eşya  Ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri (marka, model, ürün kodu gibi) olmayan veya nihai halini almamış eşya  Tasarlanmış bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan eşya  Gümrük beyanına konu olmuş eşya  Birden fazla kalemi içeren başvurular 39

41 BTB’NİN DÜZENLENMESİ  Yetkili makamlarca kabul edilen başvurular incelendikten sonra şekil şartlarına uyanlar işleme alınır.  BTB’nin inceleme süresi 3 aydır.  BTB’ler için ücret talep edilmez. 40

42  BTB’ler düzenlendikten sonra BTB veritabanına girilir. BTB’ler 6 yıl geçerlidir.  BTB’lerde hak sahibinin adı, BTB referans numarası, geçerlilik tarihi, eşyanın tanımı, tarife pozisyonu, sınıflandırma gerekçesi gibi bilgiler bulunur. 41

43 BTB’NİN İPTAL EDİLMESİ VEYA GEÇERSİZ KILINMASI  Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir.  Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder: geçerliliğini kaybeder:  a) Kombine Nomanklatürde veya TGTC’de değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,  a) Kombine Nomanklatürde veya TGTC’de değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,  b) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,  b) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,  c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. 42

44 AF SÜRESİ  Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. 43

45 BTB’LERE İTİRAZ  Hak sahibi BTB ile yapılan sınıflandırmaya katılmadığı durumda GK 242 uyarınca Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir.  Bakanlık kararlarına karşı mahkemeye gitme hakkına sahiptir. 44

46 -Başvuruyu inceler -Sınıflandırmaya karar verir -BTB’yi verir Internet Genel kullanım Başvuru formu Resmi kullanım Gümrük ve tic. Bölge Müdürlüğü 3.Kişiler BTB Veritabanı Başvuru Bakanlık İtiraz

47 46

48  Türk Gümrük Tarife Cetveli  Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi  Alfabetik Eşya Fihristi  AB Açıklama Notları  AS Sınıflandırma Kararları  DGÖ Sınıflandırma Avileri  AB Sınıflandırma Tüzükleri  Tebliğler-Genelgeler  Bağlayıcı Tarife Bilgileri  AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri 47 Tarifenin Mevzuat ve Kaynakları

49 Eşyanın Sınıflandırmasında Kullanılan Yol Gösterici Nitelikteki Mevzuat AB Sınıflandırma Kararları (RG’de yayımlanmamış olanlar) •DGÖ Eşya Veri Tabanı •AB Veritabanları (EBTI, TARIC, ECICS)  Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını, ifade eder.  Ek Not: Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını, ifade eder. 48

50 BÖLÜM: Türk Gümrük tarife cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikte veya çoğunlukta aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır. 21 bölüm bulunmaktadır. Örnek: BÖLÜM I CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

51 FASIL: Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır ve armonize sistem kodunu oluşturan numaralandırmanın başladığı 6 basamaklı armonize sistem kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilir. 99 fasıl bulunmakdadır. FASIL 94 MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, ŞİLTELER, ŞİLTE DESTEKLERİ, YASTIKLAR VE BENZERİ DOLDURULMUŞ MEFRUŞAT; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN LAMBALAR VE AYDINLATMA CİHAZLARI; IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERLERİ; PREFABRİK YAPILAR

52 BÖLÜM NOTU: Türk Gümrük tarife cetvelindeki bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır. Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alması için hangi şartların gerektiği hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi verir.

53  bölüm Notları  1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.

54 FASIL NOTU: Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır.

55  fasıl Notları  1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:  (a) Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık veya minderler (Fasıl 39, 40 veya 63);  (b) Yer veya döşeme üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmış aynalar(boy aynası gibi) (Fasıl 70.09 );

56 BÖLÜM BAŞLIĞI: Türk Gümrük tarife cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.

57 FASIL BAŞLIĞI: Türk Gümrük tarife cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir.

58 TARİFE POZİSYONU: Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamından sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır. İlk iki rakamdan sonra gelen iki rakam pozisyon numarasıdır. Eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandırılır.  Eşyanın ilgili Fasılın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Örnek: 71.18 Metal paralar

59 ALT TARİFE POZİSYONU: Türk Gümrük tarife cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam alt pozisyon numarasıdır. Ancak, iki rakamla tek başına değil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı olarak alt pozisyon numarasını oluşturur. Örnek: 8470.50 – yazar kasalar

60  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu  Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyonu, ifade eder.  Örnek: 8516.60.90.00.11 - - - Tost makinaları

61 TARİFE CETVELİNİN BÖLÜMLERİ BÖLÜM 1Canlı Hayvanlar ve Hayvansal ÜrünlerFasıl 1-5 BÖLÜM 2Bitkisel ÜrünlerFasıl 6-14 BÖLÜM 3Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri Fasıl 15 Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal Ve Bitkisel Mumlar BÖLÜM 4Gıda Sanayi Müstahzarları; Meşrubat, Fasıl 16-24 Alkollü İçkiler ve Sirke; Tütün veya Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler BÖLÜM 5Mineral MaddelerFasıl 25-27 BÖLÜM 6 Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri Fasıl 28-38 BÖLÜM 7 Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri Fasıl 39-40 60

62 BÖLÜM 8Deriler, Köseleler, Kürkler Ve Bu Maddelerden Mamul Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Fasıl 41-43 Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç) BÖLÜM 9Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya; Fasıl 44-46 Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası BÖLÜM 10 Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Kağıt Fasıl 47-49 Ve Karton Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar; Kağıt, Karton Ve Mamulleri BÖLÜM 11Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Fasıl 50-63 Bunlardan Mamul Eşya 61

63 BÖLÜM 12Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kırbaçlar, Fasıl 64-67 Binici Kamçıları Ve Bunların Aksamı; Hazırlanmış Tüyler Ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Mamul Eşya BÖLÜM 13Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya;Fasıl 68-70 Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya BÖLÜM 14 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri MaddelerdenFasıl 71 Eşya; Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya BÖLÜM 15Adi Metaller Ve Adi Metallerden EşyaFasıl 72-83 62

64 BÖLÜM 16Makinalar Ve Mekanik Cihazlar; Elektrik Malzemeleri: Bunların Aksam Ve Parçaları; Ses Kaydediciler Ve Kaydedilen Sesi Fasıl 84-85 Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü Ve Ses Kaydedicileri Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar: Bunların Aksam, Parça Ve Teferruatı BÖLÜM 17Nakil VasıtalarıFasıl 86-89 BÖLÜM 18Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Fasıl 90-92 Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı 63

65 BÖLÜM 19Silahlar Ve Mühimmat;Fasıl 93 Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı BÖLÜM 20Muhtelif Mamul EşyaFasıl 94-96 BÖLÜM 21Sanat Eserleri, KolleksiyonFasıl 97 Eşyası Ve Antikalar 64

66 Genel olarak ilk bölümlerde hammaddeler ve yarı mamul ürünler yer alırken, mamul ürünler ve işlenmiş ürünler daha sonraki bölümlerde yer alırlar. Yani bölüm numarası arttıkça eşyanın gördüğü işlem derecesi de artmaktadır. 65

67 SığırlarHam DerilerAyakkabılar (Bölüm I)(Bölüm VIII)(Bölüm XII) 66

68 67 1.FASILDA CANLI HAYVANLAR 41.FASILDA HAMPOSTLAR,DERİLER VE KÖSELELER 42.FASILDA DERİ EŞYA;SARAÇİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI ;SEYAHAT EŞYASI,EL ÇANTALARI VE BENZER MAHFAZALAR; 64.FASILDA AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA

69 Kum Pencere CamıCam Mercekler (Bölüm V) (Bölüm XIII)(Bölüm XVIII) 68

70 Eşyaların fasıllar halinde gruplandırılmaları  Maddelere göre gruplandırma  Kullanım alanına göre gruplandırma  İmalat ve işleme derecesine göre gruplandırma 69

71 Sınıflandırma yaparken izlenecek yol İnceleme (Eşya numunesi ve eşyaya ilişkin bilgileri içeren belgeler, katalog, analiz sertifikası vs.) Neden mamul? İçeriğindeki maddeler neler? Eşya nerede kullanıyor? 70

72 Bu maddelerin kullanılma amacı ne? (aksesuar, katkı maddesi, ana madde vs.) Tarife Cetvelinde Hangi Bölümde? Sınıflandırılabileceği Muhtemel Fasıllar? 71

73 İlgili Bölüm notları İlgili fasıl notları İzahname Notları Genel Yorum Kuralları Bu fasıllar içinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonu Tarife pozisyonu içinde hangi alt pozisyon Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 72

74 TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 73

75   6 Adet Genel Yorum Kuralı (GYK) bulunmaktadır.   1 ilâ 4. GYK’ları tarife pozisyonu bazında (4’lü) sınıflandırmayı düzenler, hiyerarşik olarak uygulanır.   5. GYK, eşya ile birlikte gelen ambalaj maddeleri ve mahfazaların sınıflandırılmasını düzenler.   6. GYK, tarife pozisyonu bulunan eşyanın alt pozisyonlarının ileri düzeyde bulunmasına ilişkin yöntemi düzenler

76 Normal olarak 1. GYK eşyaların büyük bir bölümünün tarife pozisyonunun bulunması için yeterlidir. Ancak;   İmali bitirilmemiş veya demonte vaziyette gelen eşya için 2(a),   Tamamı bir maddeden oluşmayan karıştırılmış ürünler için 2 (b),   İlk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilen; farklı eşyanın karıştırılmış, birleştirilmiş veya perakende satılacak şekilde bir araya getirilmiş takımlar şeklindeki hallerinde sırasıyla 3 (a), (b), (c) uygulanır.

77 KURAL 1 BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI, POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR. 76

78 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıl başlıklarının  sadece gösterici nitelikte" olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadır

79 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu kuralın ikinci kısmı, sınıflandırmanın: 1.Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl Notlarına, ve 2.Lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda yazılı 2,3,4 ve 5 numaralı Kurallara göre yapılacağını belirtmektedir.

80 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Tarifenin Yorumu İle İlgili Kuralların uygulanmasına gerek kalmaksızın Tarifeler sınıflandırılabilir. (Örneğin, canlı atlar (01.01 pozisyonu), 30 ncu Fasılın 4 No.lu Not hükmüne göre eczacılık müstahzarları (30.06 pozisyonu)).

81 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • "pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça" tabiri, eşyanın Tarifedeki yerinin tespitinde pozisyon metinleri ile ilgili Bölüm veya Fasıl notlarının göz önünde bulundurulacağını açıkça belirtmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır. Örneğin, 31 inci Fasılın Not hükümleri, bu Fasılın bazı pozisyonlarının belli bazı eşyayı kapsadığını hükme bağlamakta ve bunun sonucu olarak, 2 (b) Kuralının girebilecek eşyayı kapsamasını önlemektedir.

82  Soru: Çalar saati (91.05) ve kasetçaları (85.20) bulunan radyo (85.27) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? (Eşyayı oluşturan bileşenlerden hiçbiri eşyaya mümeyyiz vasfını vermemektedir)  a) 85.20  b) 85.27  c) 91.05  d) 85.43 81

83 Cevap: b) 85.27 Eşya 85.27 tarife pozisyonunun metninde tanımlanmıştır. Genel Yorum Kuralı 1’de de eşyaların pozisyon metinlerine göre sınıflandırılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla çalar saati ve kasetçaları bulunan radyonun GYK 1’e göre 85.27 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. 82

84 Akvaryum balıkları 03.01 tarife pozisyonunda “canlı balıklar” olarak tanımlanmış olduklarından GYK 1’e göre “Canlı Hayvanlar” başlıklı 1. Fasılda değil 3. Fasılda sınıflandırılırlar. 83

85 KURAL 2 a) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN ATIF, BU EŞYANIN İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ OLANLARINI DA KAPSAR. ŞU KADAR Kİ, BU GİBİ İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ EŞYANIN, İTHAL ANINDA, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYANIN AYIRTEDİCİ NİTELİĞİNİ İÇERMESİ GEREKİR. BÖYLECE, BİR ATIF, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYA İLE, YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE BÖYLE SAYILAN EŞYANIN SÖKÜLEREK VEYA MONTE EDİLMEDEN GETİRİLMİŞ OLANLARINI DA İÇİNE ALIR. 84

86 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • (Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya) • 2 (a) Kuralının ilk kısmı, belirli bir eşya ile ilgili herhangi bir pozisyonun kapsamını, yalnızca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil, ithal anında bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde genişletmektedir.

87 • (Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan 2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır. 2 (a) kuralı, I ve VI Bölümlerde yer alan eşyalara uygulanmaz.

88 • 1)Eksik yada tamamlanmamış (örneğin sele yada tekerlekleri olmayan bir bisiklet) şekilde sunulan eşyaların, ve • (2) parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler) yada o eşyanın parçaları olarak sınıflandırılabilecek, birleştirilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan eşyaların (örneğin birleştirilmemiş veya sökülmüş, tüm parçaları bir arada sunulan bir bisiklet) • Genel yorum kuralı 2(a)’ nın koşullarının sağlanması şartıyla ve pozisyon metinleri ya da notlar aksini gerektirmediği müddetçe, imalatı bitirilmiş, bütün bir eşya olarak sınıflandırılacağı anlamına gelir.

89 A ksam-parça: İthal edildiği anda, bir üst düzeyde olan ve tarife cetvelinde yer alan asıl eşya için yapılmış ürünlerdir. Örnek: Bujiler motorun bir parçasıdır (Otomobilin değil). Aksesuar: Kullanılmaları halinde özelliklerini koruyan tek başına eşyalardır. Ancak aksesuarlar asıl eşyanın işlevine yerine getiren, kolaylaştıran, geliştiren vs. bir özelliğe sahiptirler. Örnek: korna (aksesuar)-bisiklet (asıl ürün) Aksam-parça ve aksesuarların sınıflandırılmasında dört ihtimal söz konusudur: a) Aksam-parça ve aksesuar ait olduğu eşyanın tarife pozisyonunda bulunabilir. b) Belirli eşya gruplarının aksam-parça ve aksesuarları için ayrı bir pozisyon bulunur. c) Aksam-Parça ve aksesuarın sınıflandırılması bir fasıl notuyla düzenlenmiştir.

90

91  Soru: Anahtar taslakları (çelikten mamul) anahtar olarak sınıflandırılabilir mi?  EvetHayır 90

92 Cevap: Evet Genel Yorum Kuralı 2 (a) uyarınca, tamamlanmamış veya bitirilmemiş anahtar taslakları, anahtar olarak 83.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. 91

93  Soru: Lamba dayanağı imal edilmek üzere tasarlanmış, dökme çelikten mamul taslaklar, çelikten mamul eşya olarak 73.25 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi?  Evet Hayır 92

94 Cevap: Hayır GYK 2 (a)’da imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın imali bitirilmiş eşya olarak sınıflandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle,söz konusu eşyanın lamba dayanağı olarak 94.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir. 93

95 Demonte halde gümrüğe sunulan koltuk imali bitmiş eşya olarak mı yoksa aksam ve parça olarak mı sınıflandırılır? Lütfen oturun

96 95 Soru: Demonte olarak gelen kitaplıkları ahşap eşya (44.20 ) olarak sınıflandırılabilir mi? EvetHayır Cevap: Hayır Demonte haldeki eşyalar Genel Yorum Kuralı 2(a) uygulanır. Bu kurala göre demonte haldeki kitaplığın, tamamlanmış kitaplık olarak 94.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.

97 b) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR MADDEYE YAPILAN ATIF, BU MADDENİN, GEREK BİLEŞİK GEREKSE BAŞKA MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA KARIŞTIRILMIŞ HALLERİNİ DE İÇİNE ALIR. AYNI ŞEKİLDE BELİRLİ BİR MADDEDEN MAMUL HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN BİR ATIF, TAMAMEN VEYA KISMEN BU MADDEDEN MAMUL EŞYAYI İÇİNE ALIR. BİRDEN FAZLA MADDENİN BİLEŞİMİNDEN VEYA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, AŞAĞIDAKİ 3 NUMARALI KURALDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE GÖRE SAPTANIR. 96

98 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR Madd2(b)Kuralı, karışım veya bileşik halde bulunan maddeler ve iki veya daha fazla maddeden oluşan eşya ile ilgilidir. Bu Kural, ya belirli bir maddeye (örneğin; 05.03 pozisyonu - at kılı) veya belirli bir maddeden mamul eşyaya (örneğin, 45.03 pozisyonu - tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan pozisyonlara uygulanır. Bu Kural, yalnızca, pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin, 15.03 pozisyonu -domuz yağı karıştırılmamış).

99 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu kurala göre, Tarifenin herhangi bir pozisyonunda belirli bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin başka maddelerle birleştirilmiş hallerini de içine alır. Aynı şekilde bu kural, belirli bir maddeyi belirten pozisyonun kapsamını kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alacak şekilde genişletmektedir.

100 Ağırlık itibariyle % 85 ipek, % 15 viskon içeren kumaş 2 (b) GYK uyarınca ipek kumaşın tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

101 AĞIRLIK İTİBARİYLE %35 BAKIR, %20 ALÜMİNYUM, %20 DEMİR,%25 ÇELİKTEN OLUŞAN EŞYA; DEMİR VE ÇELİKTEN EŞYA FASILINDA YER ALIR.DEMİR VE ÇELİĞİN AYRI AYRI TARİFESİ OLMADIĞINDAN 72. FASILDA TEK TARİFE OLARAK SAYILIR.

102 KURAL 3 2(b) KURALININ UYGULANMASI NEDENİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR NEDENLE EŞYA, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLDİĞİ TAKDİRDE, O EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILIR: a) EŞYAYI EN ÖZEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYON, DAHA GENEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYONA GÖRE ÖNCELİK ALIR. ANCAK, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONDAN HER BİRİ, KARIŞIM HALİNDE VEYA BİLEŞİK EŞYAYI MEYDANA GETİREN MADDELERİN SADECE BİR KISMINA VEYA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN SADECE BİR KALEMİNE ATIFTA BULUNUYORSA, İÇLERİNDEN BİRİSİ EŞYA HAKKINDA DAHA KAPSAMLI VEYA KESİN TANIM VERSE DE BU POZİSYONLAR, BU EŞYA İLE İLGİLİ EŞİT DERECEDE ÖZEL (SPESİFİK) SAYILIRLAR. 101

103 • 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel tanımlamalar göre (b) asli karakter (mümeyyiz fasfı) göre (c) eşya işlevsel olarak eşit düzeydeyse geçerli olabilecek pozisyon numara sırasının sonuncusuna göre tarifelendirilir.

104 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat genel olarak denilebilir ki: • İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır (Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları 85.10 pozisyonunda sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak 85.08 pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

105 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. • Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir: • Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte (SIK TÜYLÜ) edilmiş halılar, motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda sınıflandırılacaklardır.

106 Otomobil dış lastikleri otomobil aksamı olarak 87.08 tarife pozisyonunda değil, GYK 3(a)’ya göre daha özel tanımlandığı 40.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

107 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Sertleştirilmiş veya lamine(katmanlaştırılmış) edilmiş camlardan çerçevesiz emniyet camları (havalı camlar), şekillendirilmiş ve uçaklarda kullanılmak üzere hazırlanmış olmaları • halinde, 88.01 veya 88.02 pozisyonlarındaki eşyaların parçaları olarak 88.03 pozisyonunda sınıflandırılmayıp daha özel bir şekilde tanımlandıkları 70.07 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

108 b) 3(a) KURALININ UYGULANMASIYLA, TARİFEDEKI YERİ TAYİN EDİLEMEYEN KARIŞIK ÜRÜNLERİN VE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN OLUŞAN VEYA ÇEŞİTLİ EŞYANIN BİRLEŞMESİYLE MEYDANA GELEN MAMULLER İLE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, BUNLARA ESAS NİTELİĞİNİ VEREN MADDE VEYA EŞYA SAPTANABİLDİĞİ TAKDİRDE BUNA GÖRE BULUNUR. 107

109 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır

110 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir.

111 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu tür eşyalar özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya ayrıca • Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş olanlardır. (örneğin; kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi).

112 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR örneğin hazır yemeklerin hazırlanmasında birlikte kullanılması amaçlanan çeşitli gıda maddelerinden oluşan takımları gibi.

113 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • 3 (b) kuralına göre sınıflandırılabilecek takımlara şunlar örnek gösterilebilir. 20.04 pozisyonunda sınıflandırılan patates cipsleriyle (french fries) birlikte ambalajlanmış biçimde bulunan ve 16.02 pozisyonundaki çöreklerin içinde sığır etinden oluşan, peynir içeren veya içermeyen sandviçten meydana gelen takımlar • 16.02 pozisyonunda sınıflandırılırılar.

114 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • (b)Bir karton kutuya konulmuş olarak spagetti yemeği hazırlanmasında kullanılması amaçlanan pişirilmemiş bir spagetti paketi (l9.02 pozisyonu) küçük bir poşet rendelenmiş peynir (04.06 pozisyonu) ve küçük bir teneke domates sosu (21.03 pozisyonu) içeren takımlar • 19.02 pozisyonunda sınıflandırılır.

115 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin: • Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu), bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);

116 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin: • Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu), bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);

117 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkollü içki ve 22.04 pozisyonundaki bir şişe şarap. • Bu iki örnekte ve benzeri durumlarda, her bir ürün veya madde tek başına uygun bir pozisyonda sınıflandırılır.

118 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin, içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz.

119 118  Soru: İki not defteri ve bir şişe parfüm birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe sunulmaktadır. Bu eşya, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi?  EvetHayır

120 Cevap: Hayır. Bir eşyanın GYK 3(b)’ye göre set olarak kabul edilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılaması gerekmektedir. Ancak, iki not defteri ve bir şişe parfümden oluşan eşya, özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik bir eşya değildir. Ancak, parfüm yerine kalem konulmuş olsaydı, özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik olacağından eşyanın set olarak değerlendirilmesi gerekirdi. 119

121 Soru: Şarap şişerindeki kurşun kapsülleri çıkartmakta kullanılan bir katlanabilir bıçağı bulunan tirbüşon, “...el aletleri” olarak 82.05 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılabilir mi? EvetHayır Cevap: Evet Eşyanın esas karakterini bıçak değil, tirbüşon oluşturmaktadır. Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye göre eşyanın, tirbuşonun sınıflandırıldığı tarife pozisyonunda (82.05) sınıflandırılması gerekmektedir.

122 Soru: Gümrüğe iki ayrı koli içinde araba cilası ve araba şampuanı gelmektedir. Bu eşyaların daha sonra birlikte satılacak şekilde set haline getirilmesi düşünülmektedir. Bu eşyalar Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre set halindeki eşya olarak sınıflandırılabilir mi? EvetHayır Cevap: Hayır. Eşyaların Genel yorum Kuralı 3 (b)’ye göre Set olarak sınıflandırılabilmesi için, perakende olarak satılacak halde getirilmiş olması gerekmektedir.

123 Soru: El lambası ile birlikte perakende satılacak şekilde ambalajlanmış piller, el lambası ile birlikte mi sınıflandırılır? EvetHayır Cevap: Evet Bu eşya Genel Yorum kuralı 3 (b)’ye göre set olarak birlikte sınıflandırılır.

124 Soru: Ceket ve mendiller gümrüğe birlikte ambalajlanmış olarak sunulmaktadır. Mendiller, ceketlerin yaka cebine konulmuştur. Ceket ve mendiller, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? EvetHayır Cevap: Evet Bu eşyalar belirli bir amaca yönelik olarak bir araya getirildiğinden, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilirler.

125 Soru: Birlikte paketlenmiş iki havlu ve bir şemsiyeden oluşan eşya, GYK 3 (b)’ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? Evet Hayır Cevap: Hayır GYK 3 (b)’ye göre bir eşyanın set olarak değerlendirilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılamak üzere bir araya getirilmiş parçalardan oluşması gerekir. Şemsiye yerine sabun olsaydı bu eşya özel bir gereksinmeyi karşılamak amacıyla bir araya getirilmiş olurdu ve set olarak sınıflandırılırdı

126 Soru: Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır. a) 42.02 b) 90.17 c) 96.09 d) 82.14 Cevap: b) 90.17 Eşyanın esas karakterini 90.17 tarife pozisyonundaki çizim aletleri oluşturduğundan, Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre 90.17 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

127 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine konulmuş bir elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift makas (82.13 pozisyonu), bir fırça (96.03 pozisyonu) ve dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu) oluşan saç tuvalet takımı (seti) • 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

128  Soru: Cep telefonu ile birlikte perakende satılacak şekilde paketlenmiş cep telefonlarının yeniden şarj edilebilir pilleri, bu telefonlarla birlikte bu telefonların yer aldığı tarife pozisyonunda mı sınıflandırılır.  EvetHayır 127

129 Cevap: Evet Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre, perakende satılacak şekilde ambalajlandığı ve eşyanın esas karakterini telefon oluşturduğu için, pil ve telefondan oluşan paket, telefon olarak sınıflandırılması gerekir. 128

130  Soru: Gümrüğe gelen her bir bulaşık makinası, bir paket bulaşık deterjanı ile birlikte ambalajlanmış olarak gümrük idaresine sunulmaktadır. Bu eşya Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre set (takım) halindeki bir eşya mıdır?  EvetHayır 129

131 Cevap: Evet Bu eşya belirli bir işlevi yerine getirmek (bulaşıkların temizlenmesi) için bir araya getirilmiş olduğundan GYK 3(B)’ye göre set olarak değerlendirilmesi gerekir. 130

132  Soru: Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyanın (94.03) başlığında bir saat ve bir radyo (85.27) bulunmaktadır. En kıymetli parçası saat olsaydı, bu eşya saat olarak mı sınıflandırılırdı?  EvetHayır 131

133 Cevap: Hayır Bu eşyada, saatin kıymetinin bir önemi yoktur. Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye eşyanın esas karakterinin yatak mobilyası oluşturmaktadır. Bu nedenle eşya mobilya olarak 94.03 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılır. 132

134  Soru: Plastik bir mahfaza (42.02) içine yerleştirilmiş iki göz kalemi (33.04), bir makyaj fırçası (96.03), değişik renklerdeki farlardan (33.04) ve bir kalem açacağından (82.14) oluşan makyaj seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır.  a) 42.02  b) 33.04  c) 96.03  d) 82.14 133

135 Cevap: b) 33.04 Eşyanın esas karakterini 33.04 tarife pozisyonundaki makyaj malzemeleri oluşturduğundan,Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre 33.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. 134

136 c) 3(a) VEYA 3(b) KURALLARI UYARINCA, TARİFEDEKİ YERİ SAPTANAMAYAN EŞYA HER BİRİ GEÇERLİ OLABİLECEK POZİSYONLARIN NUMARA SIRASINA GÖRE SONUNCUSUNDA MÜTALAA EDİLECEKTİR. 135

137  Soru:Dijital bir saati (91.05) bulunan cetvel (90.17), saat olarak 91.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? (saat ve cetvelden hiçbiri, eşyanın esas karakterini oluşturmamaktadır)  EvetHayır 136

138 Cevap: Evet Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu dijital saati bulunan cetvel, 91.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. 137

139 Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi: Makinenin, yoğurma (85.09) ve pişirme (85.16) için ve sadece yoğurmak için otomatik programları vardır. Her iki özellik de eşit derecede olduğundan, GYK 3(c) uyarınca tarife cetvelinde sonra gelen 8516 pozisyonda sınıflandırılır.

140 139 Soru: Plastikten mamul bir mahfaza (42.02) içinde bulunan plastik saplı küçük bir ayna (70.07), bir saç fırçası (96.03), ve plastik bir taraktan (96.15) oluşan saç bakım seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? (Eşyalardan hiç biri saç bakım setine mümeyyiz vasfını vermemektedir) a) 42.02 b) 70.07 c) 96.03 d) 96.15 Cevap: d) 96.15 Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu saç bakım setinin 96.15 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılması gerekir.

141 140 Soru: Dijital bir saati (91.05 tarife pozisyonu) bulunan tükenmez kalem (96.08), saat ve kalemden hiç birinin eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasıf) vermediği düşünülürse, hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Cevap: Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır Dolayısıyla, söz konusu eşyanın tükenmez kalem 96.08 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılması gerekir.

142 KURAL 4 YUKARIDAKİ KURALLARA UYGUN OLARAK SINIFLANDIRILAMAYAN EŞYA, BU EŞYAYA EN ÇOK BENZEYEN EŞYANIN BULUNDUĞU POZİSYONDA SINIFLANDIRILIR. 141

143 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • 4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada eşyanın öncelikle benzeri diğer eşya ile mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.

144 Bir insanın yerden yükselerek havada ilerlemesini sağlayan, sırtta taşınabilir, yönlendirilebilir roket sistemi. Tarife cetvelinde herhangi bir pozisyon tanımına uymadığından, GYK 4 uyarınca kendisine en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda hava taşıtı (88.02) sınıflandırılır.

145 KURAL 5 YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYA KONUSUNDA ŞU KURALLAR UYGULANIR: a) FOTOGRAF MAKİNASI MAHFAZASI, MÜZİK ALETİ MAHFAZASI, SİLAH MAHFAZASI, ÇİZİM ALETİ KUTULARI, KOLYE KUTULARI VE BENZERİ KUTULAR, ÖZELLİKLE BELLİ BİR EŞYA VEYA TAKIM HALİNDEKİ EŞYAYA GÖRE ŞEKİL VERİLMİŞ VEYA BU EŞYAYA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ OLUP UZUN SURE KULLANILMAYA UYGUN VE AİT OLDUKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE İTHAL EDİLEN KUTULAR, NORMAL OLARAK BU EŞYA İLE BİRLİKTE SATILAN TÜRDE İSELER BERABER SATILDIKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE SINIFLANDIRILIRLAR. ANCAK BU KURAL, BİR BÜTÜN OLARAK ESAS NİTELİĞİ MAHFAZA OLAN EŞYAYA UYGULANMAZ. 144

146 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • (Mahfazalar, kutular ve benzeri kaplar) • Bu kural, sadece aşağıda gösterilen kaplara uygulanır: • Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş veya uygun hâle getirilmiş kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak yapılmışlardır ve bazı kaplar ise, içine konulacak eşyanın formuna göre şekillendirilmişlerdir;

147 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Gümrüğe Ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları pozisyonlarda sınıflandırılırlar;

148 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan türden kaplar; ve • Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayanlar.

149 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu Kural gereğince, beraber sınıflandırılacak olduğu eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve kaplara örnekler aşağıda verilmiştir: 1.Mücevherat kapları ve mahfazaları (71.13 pozisyonu). 2.Elektrikli traş makinası mahfazası (85.10 pozisyonu). 3.Dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu). 4.Müzik aletleri mahfazaları,kutuları ve çantaları (örneğin; 92.02 pozisyonu). 5.Silah mahfazaları (örneğin, 93.03 pozisyonu).

150 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Bu Kural kapsamında, çay konulan gümüş kupalar veya tatlı yiyecekler koymak için süslü seramik kaseler yer almazlar.

151  Soru: Cep telefonu kılıfları, birlikte sunulduğu cep telefonları ile birlikte mi sınıflandırılır.  EvetHayır 150

152 Cevap: Evet Kılıflar, cep telefonu için özel olarak yapıldığı, uzun süre kullanıma uygun olması, kullanıldıkları eşya ile birlikte sunuldukları Genel yorum kuralı 5 (a)’ya göre birlikte sunuldukları cep telefonları ile aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır. 151

153  Soru: Kemanlar ve bu kemanların özel şekil verilmiş eşit sayıdaki mahfazaları birlikte ithal edilmektedir. Kemanlar ve mahfazaları ayrı ayrı olarak satılacaktır. Bunlar ayrı ayrı olarak mı sınıflandırılır.  Evet Hayır 152

154 Cevap: Hayır Mahfazaları, kemanlara göre özel şekil verilmiş olduğundan Genel Yorum Kuralı 5(a)’nın uygulanması ile kemanlar ve mahfazaları birlikte sınıflandırılır. Bu eşyaların ayrı ayrı olarak satılacak olması sınıflandırmayı etkilemez. 153

155 154 Soru: Özel olarak şekil verilmiş tüfek mahfazaları, aynı miktarda tüfek ile birlikte gümrüğe sunulmaktadır. Tüfek mahfazaları ayrı olarak satılacaktır. Tüfek mahfazaları ve tüfekler birlikte mi sınıflandırılır. EvetHayır Cevap: Evet Tüfek mahfazaları, tüfeklere göre özel şekil verilmiş olduğundan, tüfeklerle birlikte sınıflandırılır

156 b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYA İLE BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERI VE AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANIN AMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN TÜRDEN AMBALAJ MADDELERİ OLMALARI ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJ MAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI HALİNDE BU HÜKÜM UYGULANMAZ. b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYA İLE BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERI VE AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANIN AMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN TÜRDEN AMBALAJ MADDELERİ OLMALARI ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJ MAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI HALİNDE BU HÜKÜM UYGULANMAZ. 155

157 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • (Ambalâj maddeleri ve ambalaj mahfazaları) • Bu Kural, normal olarak ait oldukları eşyanın ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazalarının sınıflandırılmasını yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalâj mahfazaları tekrar kullanıma elverişli olmaları halinde bu kurala göre sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış veya likit gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal variller,tüpler veya konteynerler).

158  Soru: İçi sofra tuzu ile doldurulmuş kristal tuzluğu nasıl sınıflandırırsınız?  Camdan mamul eşya olarak (70.13 tarife pozisyonu)  Sofra tuzu olarak (25.01 tarife pozisyonu)  Her eşyayı (tuzu ve tuzluğu) ayrı ayrı olarak 157

159 Cevap: Her eşyayı (tuzu ve tuzluğu) ayrı ayrı olarak Tuzluk ve tuz, özel bir gereksinmeyi karşılamak üzere perakende satılacak hale getirilmemiş olduğundan set olarak değerlendirilmez. Tuzluğun, tekrar kullanıma uygun bir ambalaj mahfazası olarak değerlendirilmesi gerekir. 158

160 • Normal olarak mahfaza niteliği taşımayan, eşyanın tüketiciye ulaşana kadar korunmasında ve taşınmasında kullanılan, genellikle bir defada tüketilen ambalaj maddeleri GYK 5(b)’ye göre gümrüğe geldiği eşya ile birlikte eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.

161  Soru: Ahşap yük paletleri, üzerinde gelen eşyadan ayrı olarak mı sınıflandırılır? (Bu paletlerin tekrar kullanılamayacağı açıktır)  EvetHayır 160

162 Cevap: Hayır Genel Yorum Kuralı 5(b)’ye göre bu tür paletler üzerinde gelen eşya ile birlikte sınıflandırılır. 161

163 KURAL 6 YASAL AMAÇLAR İÇİN, EŞYANIN BİR POZİSYONUN ALT POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRILMASI, SADECE AYNI SEVİDEKI ALT POZİSYONLARIN MUKAYESE EDİLEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINARAK BU ALT POZİSYONLARDA VE İLGİLİ HERHANGİ BİR ALTPOZİSYON NOTUNDAKİ METİNLERE VE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLARAK, YUKARIDAKİ KURALLARA GÖRE SAPTANACAKTIR. BU KURALIN TATBİKİNDE, METİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İLGİLİ BÖLÜM VE FASIL NOTLARI DA UYGULANIR. 162

164 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • Kural 6 açısından aşağıdaki terimler, açıklanan anlamları taşırlar: • "Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında tek tire (-) işareti olan (seviye 1) ve başında iki tire (--) işareti olan aynı seviyedeki alt pozisyonlarda (seviye 2) olarak okunur.

165 İZAHNAME İLE YAYIMLANAN TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR • İki tireli altpozisyon kapsamı, iki tireli altpozisyonuna ait olduğu tek tireli altpozisyon kendi kapsamında tek tireli olduğu. pozisyonlar kendi aralarında kapsam dışına çıkmamalıdırlar.

166 • Pozisyon metinlerinde, genellikle noktalama işaretleri virgül(,) noktalı virgül(;) ve parantez kullanılır(). Virgül(,) normal metinde kullanıldığı şekilde kullanılır. Noktalı virgül(;) normal metindeki nokta ile aynı fonksiyona sahiptir

167  Pozisyon metinlerinde parantez içindeki ifadeler, parantezden önce bahsedilen eşyalara uygulanır.  8539.22 - - Diğerleri (gücü 200 W.ı geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):

168 Özel olarak AS kodu verilmemiş eşyalar,TGTC de ‘’Diğerleri’’ olarak belirtilir.Tarife alt pozisyonu metni ‘’diğerleri’’ifadesi olan AS kodunun alt pozisyon numarası için genellikle 9 rakamı kullanılır.  8464.90 – Diğerleri

169  1.Alt pozisyon hanesinde 5- 6.rakamın her ikisininde (00) olması durumunda,ilgili pozisyonun alt pozisyonu yoktur alt pozisyonlara bölünmemiştir.  Ör:8206.00.00.00.00

170 9202 Telli diğer müzik aletleri (gitar,keman,harb gibi) 9202.10 - Yayla çalınanlar : 9202.10.10.00.00 - - Kemanlar 9202.10.20.00.00 - - Tamburlar 9202.10.90.00.00 - - Diğerleri 9202.90 - Diğerleri: 9202.90.30.00.00 - - Gitarlar - - Diğerleri 9202.90.80.00.11 - - - Mandolinler 9202.90.80.00.12 - - - Udlar 9202.90.80.00.13 - - - Bağlamalar 9202.90.80.00.14 - - - Tamburlar 9202.90.80.00.19 - - - Diğerleri Eşyanın GTİP’inin bulunması

171 9504Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası,….. 9504.10.00.00.00- Bir televizyon alıcısıyla… 9504.20- Bilardo eşyası ve teferruatı: 9504.20.10.00.00- - Bilardo masaları(ayaklı.. - - Diğerleri: 9504.20.90.10.00- - - Bilardo tebeşirleri 9504.20.90.90.00- - - Diğerleri 9504.30- Madeni para, banknot (kağıt para), jeton veya….. 9504.30.10.00.00- - Ekranlı olanlar - - Diğer oyunlar: 9504.30.30.00.00- - - Flipper 9504.30.50.00.00- - - Diğerleri 9504.30.90.00.00- - Aksam ve parçalar 9504.40.00.00.00- Oyun kağıtları 9504.90- Diğerleri: 9504.90.10.00.00- - Takım halinde elektrikli…. 9504.90.90.00.00- - Diğerleri

172 tarife pozisyonu 01.02 olarak tespit edilen, damızlık olmayan ve ağırlığı 350 Kg.’ı geçen çiftlik üretimi kasaplık ineğin GTİP’inin nasıl tespit edildiği gösterilmektedir

173 Doğadan yakalanan domuzlardan elde edilen dondurulmuş karın ve karın parçaları hangi G.T.İ.P.nda sınıflandırılır?

174 0203.29.15.00.00

175 Aşağıda G.T.i.P. belirtilen eşyayı doğru tarife çizgileri ve tarife lisanı ile nasıl gösterilir? 0904.22.00.00.12

176 • Piper cinsi biber; Capsicum ve pimenta cinsi biberler(kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş: • -capsicum ve pimenta cinsi biberler: • -- ezilmiş veya öğütülmüş: • --- yenibahar

177 12. Fasılda yer alan aşağıdaki eşyanın G.T.İ.P.nu bulunuz. Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar (kırılmış olsun olmasın): -Diğerleri -- Diğerleri ---Diğerleri ----Diğerleri

178 1207.99.96.00.00

179 Battaniyeler ve diz battaniyeleri: - Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri: - - Diğerleri: - - - Dokunmamış mensucattan - - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

180 6301.90.90.10.19

181 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı. Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar: - Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar): - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu: - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar: - - - - - - Kadınlar için

182 6403.59.99.00.00

183 ÖRNEK SINIFLANDIRMA KARARLARI 182

184 Renault Clio (Yolcu ve yük bölmeleri arasında bariyer bulunan, arka yan panelleri kapalı, esas olarak eşya taşımaya mahsus kapalı kasa motorlu taşıt) (Şoför ve ön yolcunun arka kısmında koltuk ve koltuk tespit tertibatı ile emniyet ekipmanları bulunmaması kaydıyla) 183

185 87.04 184

186 Adi metalden mamul gözlük çerçevesi 185

187 9003.19.30.00.00 186

188 Dijital ev sineması amplifikatör ve hoparlör paketinden oluşan eşya 187

189 8518.40 188

190 Plastik maddeden mamul bilyalı sıvı mürekkepli tükenmez kalem 189

191 9608.10.10.10.00 190

192 Bir televizyon alıcısı ile birlikte kullanılabilir türden video oyun kaseti (kartuş) 191

193 9504.10.00.00.00 192

194 Chrysler Grand Voyager LX 2,8 CRD 193

195 8703.33.19.10.11 194

196 Bluetooth USB Adapter-Bilgisayarların USB portundan kablosuz olarak diğer makinalara (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, yazıcılar, dijital kameralar v.b.) bağlantı yapmasını sağlayan cihaz ve kurulum CD'si 195

197 8471.80.00.00.19 196

198 Plastikten mamul askılı su matarası 197

199 3923.30.10.00.19 198

200 TEŞEKKÜRLER. 199


"TARİFE MEVZUATI MUSTAFA GÜVEN TARİHÇE Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri yakın ülkeler arasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları