Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

2 Tasarıda neler var? •Kamuda çalışan hekimlere tam gün çalışma zorunluluğu ve serbest meslek icrası yasağı •Muayenehanesi olan hekimlerin, birden fazla sağlık kuruluşunda çalışmasının sınırlandırılması •Döner sermayeli kuruluşlarda mesai dışı çalışmaya döner sermayeden ek ödeme yapılması •Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında belli bir süre ile ya da belli vakalar için karşılıklı görevlendirme, sağlık kuruluşlarını ortak kullanma •Telif ücretlerinin döner sermayeye gelir kaydedilmesi •Nöbet saat ücretlerinin %66,6 oranında arttırılması, ücreti ödenecek nöbet süresinin ise aylık 80 saatten 130 saate çıkarılması •Bütün hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırması, primlerin 1/2 oranında hekim ve kurum tarafından ödenmesi •İyonlaştırıcı radyasyonla işlem yapılan yerlerde çalışanların haftalık çalışma süresinin 25 saatten 37,5 saate çıkarılması •TSK sağlık kuruluşlarında çalışan asker ve sivil hekimlere sağlık hizmeti tazminatı ödenmesi

3 TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon’unda eklenen maddeler 26- HAZİRAN- 2009

4 •Üniversitede özel hasta muayenesini ve öğretim üyelerinin serbest çalışmasını yasaklayan maddelerin yürürlük süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı. •Muayenehanesi olan hekimlerin parasını cebinden ödeyen hastalarını SGK ile anlaşmalı kurumlarda tedavi etmesi düzenlendi. •Belediye ve Kurum hekimlerinin asıl görevlerinin dışında işyeri hekimliği yapabilecekleri düzenlendi. •Döner Sermayeli Sağlık Kuruluşları’nın kurumsal olarak işyeri hekimliği yapmalarına olanak sağlandı. •Radyoloji çalışanlarının çalışma süresi haftalık 37,5 saatten 35 saate indirildi. •Sabit Döner Sermaye ödemesi getirildi. •Sabit Döner Sermaye ödemesinden ilave emekli primi ödenmesi ve bu ödemenin emekli maaşına yansıtılması düzenlendi.

5 Tasarıda özlük haklarını geliştiren maddeler var mı? •Mesai dışı çalışmaya döner sermayeden ek ödeme yapıyor •Nöbet ücretlerini arttırıyor. •Sabit Döner Sermaye ödemesi yapıyor. •Sabit Döner Sermaye ödemesinden ilave emekli primi ödenmesi kesiyor ve bu kesintiyi emekli maaşına yansıtıyor.

6 “ Sabit Döner Sermaye Ödemesi nedir?” •Hekime her ay maaşı ile birlikte peşin ödenecek döner sermaye ek ödemesidir. •O ay döner sermayeden hekime yapılacak ödemeden düşülecektir. •Döner sermaye ödemesi yoksa ya da sabit döner sermaye ödemesinden az ise sabit döner sermaye ödemesi geri alınmayacaktır. •Aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından çalışılmasa da ödenecektir. •Sabit döner sermaye ödemesinden gelir vergisi ve brüt tutarının %20’si tutarında emeklilik için prim kesilecektir.

7 SABİT DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ Kimlere yapılacak? Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayesi bulunan sağlık kurumlarında çalışan hekim ve diş hekimlerine. Kimlere yapılmayacak? Tıp fakültelerinin bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığında çalışan hekim dışı personele, Kurum ve belediye hekimlerine.

8 En yüksek Devlet Memuru maaşının ek gösterge dahil tutarının (508.30 TL) Pratisyen Hekim %180’i Uzman Hekim %335’i Klinik Şefi %410’i Hangi Oranda Yapılacak?

9 Sabit Döner Sermaye Ödemesinin tutarı nedir? Unvan/ kadro Derece Oran Ek ödem e tutar ı (brü t) Emeklilik primi Gelir Vergisi Ek ödeme tutarı (net) Mevcut maaş (net) Pratisye n hekim 1/4 %180915183 5491.451* Uzman hekim 1/4 %3351.7033413541.0081.625 Klinik şef i 1/4 %4102.0844174671.2001.806

10 Döner sermaye ödemeleri artıyor mu? Unvan/kadroMevcut döner sermaye tavanı Tasarıdaki döner sermaye tavanı Klinik şefi%800 Uzman Hekim%700 Pratisyen Hekim %500

11 Mevcut döner sermaye ödemelerinde artış yapıyor mu? Yapmıyor. Çünkü: Döner sermaye gelirlerinden personele dağıtılacak gelirin üst sınırı artmıyor. Bu nedenle hastanelerin geliri artmadığı takdirde personele dağıtacakları pay da artmayacaktır.

12 Global Bütçeleme Protokolü Nedir, Bu ödeme yöntemi ile döner sermaye gelirleri artıyor mu? •Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında 15.01.2009 tarihinde imzalanan “götürü bedelle hizmet alım protokolüdür” •Sağlık Bakanlığına bağlı bütün sağlık kuruluşlarında bir yıl boyunca verilecek her türlü sağlık hizmeti ve sarf malzemesi bedeli olarak 7.910.000.000 TL götürü bedel ödenecektir. •Özetle sağlık kuruluşlarının daha çok sağlık hizmeti verip karşılığında daha çok döner sermaye geliri elde etmesi söz konusu değildir.

13 Mevcut döner sermaye ödemeleri tavan miktarından mı yapılmaktadır? Maaş+Yan ödeme+ ek gösterge+ özel hizmet tazminatı x %= Tavan miktarı ¼ Klinik Şefi tavan D.S. tutarı: 80,26 + 51,74 + 192,62 + 1.016,60 x %800= 10.729,76 1/4 Uz. Hekim tavan D.S. tutarı : 80,26 + 49,20 + 192,62 + 914,94 x %700= 8.659,14 Sağlık Bakanlığına göre aylık ortalama DS Ödemesi: 4.300,00

14 Tıp Fakülteleri Döner Sermaye Mevcut Tavan Miktarları: Unvan/kadro DereceOran D.S. Ek ödeme Tavanı (Brüt) 14.00’Dan Sonraki Gelir Getirici Katkısı Dolayısıyla Verilecek Pay Tavanı(Brüt) Prof. Dr. 1/4 (23 yıllık hekim)%200 / %10002.998,08 TL14.990,40 TL Doç. Dr. 1/4 (15 Yıllık hekim)%200 / %10002.537,84 TL12.689,20 TL Yrd. Doç. Dr. 3/1 (15 Yıllık Hekim)%2002.270,86 TL *Brüt ek ödeme ücreti tavanı =Aylık + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödeneği + eğitim-öğretim ödeneği + tazminat (makam, görev, temsil tazminatı hariç) x %200 *14.00’den sonraki özel hasta tedavisi ücret tavanı = Aylık + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödeneği + eğitim-öğretim ödeneği + tazminat (makam, görev, temsil tazminatı hariç) x 10

15 Tıp Fakültesi öğretim üyesi örnek bordro bilgileri: Unvan/ kadro/ derece Ele geçen net maaş Ele geçen net döner sermaye ödemesi Gelirler Toplamı Profesör 1/4 2.663,621.743,894.407,51

16 MESAİ DIŞI ÇALIŞMADA EK ÖDEME:

17 Mesai dışı çalışmada ek ödemeyi kimler alabilir? 1)Sağlık Bakanlığına bağlık döner sermayesi bulunan sağlık kuruluşlarında çalışanlar, 2)Tıp Fakültelerinde çalışanlar

18 Sağlık Bakanlığında çalışan hekimler yönünden mesai dışı ek ödeme tavan miktarı “ Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır” ¼ Uzman Hekim: Maaş (80,26)+Yan Ödeme(49,20)+özel hizmet tazminatı(914,94)+ek gösterge(192,62)=1237,02 x%700= tavan ek ödeme matrahı (8.659,14) x%30= 2.597,74 TL.

19 Tıp Fakültelerinde çalışan hekimler yönünden mesai dışı ek ödeme tavan miktarı “ Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak (1) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 50’sini, (2) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılır.” ¼ Profesör: Maaş (80,26)+Yan Ödeme(0)+üniversite ödeneği(1.092,84)+ek gösterge(283,58)+ Eğitim-öğretim ödeneği (42,36)=1.499,04 x%800= tavan ek ödeme matrahı (11.992,32) x%50= 5.996,16TL.

20 Mesai dışı çalışmada, bir uzman hekimin ek ödeme tavanını alabilmesi için ne kadar ek mesai yapması gerekir? Gelirin TürüÇalışılan SüreElde edilen gelir Mesai içi döner sermaye ek ödemesi 22 İş günü günde 9 saat 4.300,00* Mesai dışı döner sermaye ek ödemesi 22 iş günü günde 5,5 saat 2. 597,74 Maaş1.450,00 Mesai içi ve mesai dışı toplam çalışma süresi 22 iş günü günde 14,5 saat 8.347,74

21 Tasarıdaki nöbet ücret artışları: Gösterge a) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip’lere 60’dan 100’e b) Tabip, Tababet Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 55’den 90’a c) Diş Tabibi50’den 80’e ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personel40’dan 60’a d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 30’dan 50’ye arttırılıyor. Gösterge x aylık katsayısı= nöbet saat ücreti 1/7/2009-31/12/2009 döneminde ise aylık katsayısı (0,05592),

22 Tasarıdaki nöbet ücret artışları * : MevcutYeni Uzman Hekim3,21 TL5,35 TL Yapılan artış % 66.6’dır. Oysa Sağlık Bakanlığı bunu gerçek dışı bir biçimde % 145 ile % 185 arasında olduğunu açıklamaktadır. * TBMM Sağlık Komisyon görüşmelerinde dağıtılan belgelere göre nöbet saat ücret artışı

23 Sağlık Hizmet Tazminatı(Madde 12) Tam Gün Yasa Tasarısına Göre Uzman Askeri Hekimlerin Maaşlarına Yapılacak İlave Artışlar (Net) Sağlık Bakanlığı hesaplamalarına göre* Unvan / Rütbe (Uzman Tabipler) Mevcut Maaşı Tam Gün Yasasıyla Öngörülen Sağlık Hizmetleri Tazminatı Yeni Maaşı Tuğgeneral 4.258 2.663 6.921 Kıdemli Albay 3.750 2.547 6.297 Albay 3.421 2.542 5.963 Yarbay 2.945 2.404 5.349 Binbaşı 2.541 2.267 4.808 Kıdemli Yüzbaşı 2.240 2.064 4.304 Kıdemli Üsteğmen 2.088 1.855 3.943 Teğmen 1.937 1.652 3.589 * En üst oranlar esas alınarak hesaplanmıştır. Hangi oranda ödeme yapılacağı Genel Kurmay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

24 Emeklilikle ilgili 14. Madde:  Madde yalnızca Sağlık Bakanlığına döner sermayesi bulunan sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diş hekimlerini kapsıyor.  Emekli hekimleri, tıp fakültesi çalışanlarını, kurum hekimlerini, belediye hekimlerini ve diğer sağlık personelini kapsamıyor.  Sabit döner sermaye ödemesinin brüt tutarının %20 ‘si oranında prim kesintisi yapıyor.  Yıllık olarak ödenen ilave primin bir yıllık tutarının belli bir oranını emekli maaşına ekliyor.

25 Emeklilikle ilgili 14. Madde:  Ödenen prim; emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı vb. ödemelerde dikkate alınmıyor.  Hekim, 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinin (a) bendine göre % 20 olan “Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin sigortalı payı olan % 9'u na ilave olarak % 11 işveren hissesini de ödemekle yükümlü tutuluyor.  Kamu görevlilerinin emekli maaşlarından bütün sigorta türleri için kesilen toplam emekli keseneği ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun’un 14. maddesi uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylıklarının %16’sıdır.

26 Ödenen primin emekli gelirine yansımasına ilişkin formül: [1] “…ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için %2’si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenir…”

27 (aylık ücret x 12)x güncelleme katsayısı x 30 x %2 (360 gün için) Prim ödenen gün sayısı * Güncelleme Katsayısı:(%10,06 x %100)+(%-13,8 x%30)+1 * Güncelleme Katsayısı her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30'unun toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değeri ifade etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı Aralık 2008 itibariyle %10.06’dır. Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (alıcı fiyatları ile) 2009 ilk döneminde -%13.8’dir. Bu değerleri esas aldığımızda güncelleme katsayısı 1,0604’dür. [1] [1] Esas Sayısı: 2006/111-Karar Sayısı: 2006/112 Karar Günü: 15.12.2006

28 Bir yıllık prim karşılığında ödenecek ilave emekli maaşı: Unvan/kadro/ derece 1 Yıllık ilave prim tutarı Yansıyacak ilave emeklilik geliri Pratisyen hekim 1/4 2.196 TL19,40 TL Uzman Hekim 1/44.248 TL36,11 TL Klinik şefi 1/45.004 TL44,19 TL

29 30 Yıl ilave prim ödenmesi halinde: Unvan/kadro/ derece ilave prim ödeme süresi Yansıyacak ilave emeklilik geliri Pratisyen hekim 1/4 30 Yıl741 TL Uzman Hekim 1/430 Yıl1.370 TL Klinik şefi 1/430 Yıl1.688 TL

30 1. Sınıfa Ayrılmış Hakim (Daire Başkanı) İSTİHKAKLAR TOPLAMI Emekl ilik kesen eği :447,73 Yargı ödene ği :574,47 Kıstas Aylığı :5.744,65 KESİNTİLER TOPLAMI Gelir Vergis i :507,04 %25 Giriş Artış :0,00 Kira:146,16 Damga Vergisi :37,91 Emekl i Kesen eği (Devle t%20) :447,73 Emeklili k Keseneğ i (Kişi %16) :358,18 İstihkaklar toplamı - kesintiler toplamı = 6.766,85 – 1.497,02= 5.269,83 net Hakim Emekli maaşları 3000-3200 TL aralığında

31 Hekim Emekli Maaşları ve Sabit Döner Sermaye Prim kesenekleri Unvan/ kadro Derece Oran Ek ödem e tutar ı (brü t) Emeklilik primi Gelir Vergisi Ek ödeme tutarı (net) Mevcut maaş (net) Pratisye n hekim 1/4 %180915183 5491.451* Uzman hekim 1/4 %3351.7033413541.0081.625 Klinik şef i 1/4 %4102.0844174671.2001.806

32 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ( tasarı gerekçesinden ) - I-  Hastanın ve devletin hekimden tazminatı tahsil etmekte güçlük çektiği,  Tasarı ile tazminat ödenmesinde yaşanan zorluklarının ortadan kaldırılacağı,  Zarar görenlerin haklarına daha çabuk ve tam olarak kavuşmalarının sağlanacağı  Devlet bakımından da bir güvencenin oluşacağı,

33 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Gerekçesi -II-  İsveç’te bütün sağlık kuruluşlarının, kendine bağlı çalışan sağlık personelinin tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zarara karşı sigorta yaptırmakla yükümlü  Finlandiya’da sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda oldukları, sağlık çalışanlarının kendi sigorta sözleşmelerini yaptırmalarına ya da sigorta şirketlerine prim ödemelerine gerek olmadığı,  Fransa’da kamuda çalışan hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası primlerinin çalıştıkları kurum tarafından ödendiği,  Macaristan’da kamuda çalışan sağlık çalışanlarının primlerinin Devlet tarafından ödendiği,

34 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Gerekçesi -III-  İngiltere’de tıbbi malpraktis sonucu tazminatı gerektiren bir zarar olduğunda Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) çalışanların tüm sorumluluğunu üstlendiği,  İrlanda’da, Devlet tarafından finanse edilen bir sistemin oluşturulduğunu, tazminat taleplerinin Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılandığını,  Avusturya’da konunun sosyal sigorta sistemi içerisinde yer aldığını, hastanenin açık kusuru olduğu durumlarda doğrudan hastane bütçesinden ödeme yapıldığı,  Estonya’da çoğu hastane ve meslekî kuruluşların büyük sigorta şirketleri tarafından sunulan sorumluluk sigortalarının bulunduğu belirtilmektedir.

35 Tasarı Madde 8: “ Ek Madde 12- Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbî kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.

36 Tasarı yer alan sigorta sistemi uzun yıllardır ABD’de uygulanmaktadır ! ABD’de yapılan çalışmalarda tasarıdaki sistemin; •Sağlık hizmeti sırasında zarar gören hastaların %99’unun zararlarını karşılamadığı, •Malpraktisle suçlanan hekimlerin %83’ünün tıbbi ihmali olmadığı, •Mesleki sorumluluk sigortasına ödenen primlerin % 50’sinin hastalara ödenen tazminatlar için yeterli olduğu, diğer yarısının avukatlara, mahkeme masraflarına ve sigorta şirketlerine gittiği, •Dar gelirli kişilerin varsıl kişilere kıyasla malpraktisle tazmin edilme ihtimalinin çok düşük olduğu, •Hekim ve hasta ilişkisini adeta hasım ilişkisine dönüştürdüğü tespit edilmiştir. ABD sistemini örnek alan tasarı geri çekilmelidir.


"ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları