Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi Dr. Erol DURAN Öğretmen Burak YAVAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi Dr. Erol DURAN Öğretmen Burak YAVAŞ."— Sunum transkripti:

1 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi Dr. Erol DURAN Öğretmen Burak YAVAŞ

2 4+4+4…???? 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3 Araştırmanın Amacı Türkiye kamuoyu tarafından 4+4+4 olarak adlandırılan Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ve Türk Eğitim Sistemini yeniden şekillendiren bu kanun hakkındaki öğretmenlerin görüşlerini incelemektir.

4 Bu araştırmanın amacı doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: Öğretmenlerin, • 1 ve 5. sınıf eğitim içeriklerinin ne şekilde değişeceğine ilişkin görüşleri nasıldır? • çocukların okula başlama yaşına ilişkin görüşleri nasıldır? • kesintili ve kesintisiz zorunlu eğitim sistemlerine ilişkin görüşleri nasıldır? • mesleki yönlendirmeye ilişkin görüşleri nasıldır?

5 Araştırmanın Yöntemi Çalışmanın amacı ve araştırma soruları çerçevesinde, sosyal bir olguyu derinlemesine anlamlandırmak ve irdelemek ihtiyacından hareketle nitel araştırma yöntemi ve bu yöntemin tekniklerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999).

6 Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması Birinci Aşama: Verilerin toplanmasında kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu kapsamlı bir alan yazın taramasına dayalı olarak geliştirilmiştir. Formun kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla eğitim bilimleri alanında beş akademisyenin görüşüne başvurulmuş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak taslak forma son hâli verilmiştir.

7 İkinci Aşama: Uygulama öncesinde taslak formda yer alan soruların içerik ve anlatım açısından kontrolünü yapmak için araştırmada kullanılan örnekleme ölçütüne uyan üç öğretmen ile odak grup çalışması yapılarak sorularda düzenleme ve eklemeler yapılmıştır.

8 Üçüncü Aşama: Katılımcılar araştırma sırasında, ölçme aracındaki soruları, yazılı olarak cevaplamışlar ve bu cevaplar üzerinden betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Bununla birlikte özgün görüş ve düşünceleri yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Bunlar araştırma verilerinin geçerlik ve güvenirliğini artıracak uygulamalar olarak kabul edilebilir.

9 Verilerin Geçerlik ve Güvenirlikleri Yapılan görüşmelerin süresi imkânlar dâhilinde uzun tutularak araştırmanın geçerliği artırılmak istenmiştir. Araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla katılımcılardan toplanan veriler özetlenmiş ve katılımcılardan bunları teyit etmeleri istenerek katılımcı teyidi sağlanmıştır.

10 Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini artırmak amacıyla araştırmacı çeşitliliğine ve katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitlilik sağlanarak mümkün olduğunca farklı ve özgün durumların ortaya konması amaçlanmıştır.

11 Verilerin Analizi Görüşme sonucu elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir

12 Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu Uşak İlinde görevli ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri arasından tesadüfi yolla seçilen 200 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerine göre demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir

13 Branş CinsiyetKıdem ErkekBayan1-10 yıl11-20 yıl21-30 yıl Almanca Öğretmeni 1 1 Görsel Sanatlar Öğretmeni1 1 Felsefe Öğretmeni11 2 Meslek Dersi Öğretmeni71 71 Muhasebe Öğretmeni23 5 Biyoloji Öğretmeni12 21 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni3 3 Coğrafya Öğretmeni31 31 Beden Eğitimi Öğretmeni41 32 Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni213 Müzik Öğretmeni3 3 Türkçe Öğretmeni4233 İngilizce Öğretmeni4848 Okul Öncesi Öğretmeni 12642 Sosyal Bilgiler Öğretmeni4 31 Fizik Öğretmeni42 24 Fen ve Teknoloji Öğretmeni7272 Matematik Öğretmeni96276 Tarih Öğretmeni73145 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni84174 Sınıf Öğretmeni442921457 Tablo 1. Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımı

14 Bulgular ve Yorumlar

15 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

16 Alt Kategorilern - fÖrnek Açıklama İçerikler hakkında fikrim yok 51 - %25  Bakanlığın şu an için açıklaması olmadığından her hangi bir fikrim yok. İçerikler Değişmeyecek 24-%12  MEB tarafından içeriklerin değiştirileceğini düşünmüyorum.  Hiçbir şey değişmez sadece adı değişir. Herkes bildiğini okur. 1. Sınıf İçeriği değişecek 5.Sınıf aynı kalacak 83 - %42  1 Sınıf müfredatı azaltılıp, oyunlaştırılacağı söyleniyor. Bu yüzden 1. Sınıf müfredatı değişirken 5. Sınıflarda değişiklik yapılmayacaktır. Hem 1. Sınıf Hem de 5. Sınıf İçerikleri Değişecek 42 - %21  1. Sınıf içerikleri oyunlaştırılacak 5. Sınıf içerikleri ise müfredat olarak yoğunlaşacak.  1. Sınıf temel beceriler kazandırma olurken 5. Sınıf ise mesleklerin tanıtımı ve yönlendirme amaçlı olacak. Tablo 2. Öğretmenlerin 1ve 5. Sınıf İçeriklerine İlişkin Görüşleri

17 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

18 Alt Kategorilern - fÖrnek Açıklama Yaş Belirtmeyen14 - % 7  Bireysel olarak yeterliyse yaş sorun değil.  Öğrenci yeterliliğine bağlı olarak okula başlasın. 5-6 Yaş arası8 - % 4  Müfredat hafifletilecek ve oyun üzerine dönüşecekse 5-6 yaş arası uygun 5 Yaş10 - % 5  Öğrencilerin eğitimleri için 5 yaş uygun diye düşünüyorum. 72 ay150 - % 75  72 ay olmadan öğrencilerin okula başlamasını kesinlikle istemem. 72-84 ay arası10 - % 5  Tercihe göre 72-78 ay, zorunlu ise 78 ay olmalıdır. 8 Yaş7 - %3.4  Ben çocuğumu 8 Yaşında okula göndermek isterdim. Tablo3. Öğrencilerin Çocukların Okula Başlama Yaşına İlişkin Görüşleri

19 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

20 Alt Kategorin - fÖrnek Açıklama Sistem hakkında fikrim yok 11 - % 5  Herhangi bir fikrim yok Kesintili ya da Kesintisiz olması fark etmez 20 - % 10  Kesintili ya da kesintisiz olması önemli değil önemli olan eğitimin içeriği ve kalitesi Kesintili Olmalı90 - %45  Kesinlikle kesintili eğitim pedagojik açıdan uygundur.  Akademik ve Mesleki eğitim açısından kesintili olması uygundur Kesintisiz Olmalı 79 - % 40  Kesintisiz eğitimdeki okullaşma oranları nedeniyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tablo 4. Öğretmenlerin Eğitim Sisteminin Kesintili mi?Kesintisiz mi? Olmasına İlişkin Görüşleri

21 Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

22 Alt Kategorilern - fÖrnek Açıklama Fikrim yok3 -% 6  Herhangi bir fikrim yok Mesleki yönlendirme yapılmasın 30- % 15  Mesleki yönlendirme yapacağımız bir eğitim yapımız yok.  Mesleki yönlendirme yapacak eğitim personelimiz yok. 4. Sınıfta yapılmalıdır6 - % 3  Bu ülkede ara eleman sıkıntısı her yıl büyüyor. 4. sınıf uygundur.  Çocuk bir şeyleri düşünme ve yordamaya 4. Sınıfı okuduğu yaşta gelmektedir 5. Sınıfta yapılmalıdır45 - % 22,5  Çocukların eğilimleri ilk beş sınıfta yüksek olasılıkla ortaya çıkar. Böylece verimli nesiller ortaya çıkar. 6. Sınıfta yapılmalıdır19 - % 9,5  Akademik düzeyine göre mesleki yönlendirme 6. Sınıfta yapılmalıdır. 7. Sınıfta yapılmalıdır9 - % 4,5  7. Sınıftan önce çocukların mesleki yönlendirmeyi kavrayabileceklerini düşünmüyorum. 8. Sınıfta yapılmalıdır71 - % 35.5  Bu konuda eğitim psikologları ve uzmanlar devreye girmeli. Çünkü bu yönlendirmenin en uygun zamanının 8. Sınıf olacağını düşünüyorum. 9. Sınıfta yapılmalıdır10 - % 5  Öğrencilerin sağlıklı karar verebilmesi için 9. Sınıf uygundur  Zihinsel ve bedensel gelişimin sağlandığı 9. Sınıf olmalıdır. Tablo 5. Öğretmenlerin Mesleki Yönlendirmeye İlişkin Görüşleri

23

24

25 Öneriler 1. Araştırmacılara Yönelik Öneriler • İlkokul 1 ve 5. sınıf eğitim içeriklerinin öğrencilerin gelişim süreçlerine uygunluğu araştırılmalı. • Yeni derslerin (ilkokul 2. sınıf İngilizce, 3. sınıf fen bilgisi, vb.) derslerin içeriklerinin ne olması gerektiğine yönelik araştırmalar yapılabilir. 2. Uygulamacılara Yönelik • Yeni sisteme kökten karşı çıkmak ya da kökten kabul etmek eğiliminden vazgeçilmeliler. • Karar alıcıların, herhangi bir kararı almadan önce öğretmenleri, idarecileri ve eğitim bilimcilerin görüşlerini dikkate almalıdır.

26 Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz….


"Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi Dr. Erol DURAN Öğretmen Burak YAVAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları