Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı

2 MİZAN TESPİT EDİLEN DURUMLAR 250 Arazi ve Arsalar Hesabının arsa satışı koduyla uyumlu olmaması. HES KOD E1E2E3E4HESADIBORÇALACAK ARSALAR Arsa Satışı MİZAN

3 M.D.V ARTIŞI= = , 251, 252, 253, 254 ve 255 hesaplarının borç toplamlarındaki bir önceki yıla göre artış tutarı ile ile başlayan kodlarının toplamlarının karşılaştırılması 2011 KESİN MZN GEÇİCİ MZN. HESKODEKODHESADIBORÇ BAK Kanalizasyon Hatları Mesleki Eğitim Merkezleri Hizmet Binalar İş Makineleri ve Aletleri Arazi Taşıtları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Büro Makinaları Alımları

4 Bütçe gideri yazılmayan MDV artışları  Diğer kurumlardan devredilenler  Satış  Envanter kaydı yapılanlar

5 250-Arazi ve Arsalar Hesabının kullanılmaması MİZAN HES KOD E1E2E3E3 E4HESADIBORÇALACAK 250ARAZİ VE ARSALAR HESABI Arsa Satışı

6 AMORTİSMAN AYRILMAMASI Yıl sonunda 251 Hesap ekod1 seviyesinde borç bakiyesi varken ekod2 seviyesinde alacak tutarında artış olmaması GEÇİCİ MİZANKESİN MİZAN HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK Kanalizasyon Hatları Kanalizasyon Hatları , 253, 254, 255 Hesaplar için de geçerlidir.

7 ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HES KOD EKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK Kanalizasyon Hatları Mesleki Eğitim Merkezleri İş Makineleri ve Aletleri Arazi Taşıtları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kanalizasyon Hatları Mesleki Eğitim Merkezleri İş Makineleri ve Aletleri Arazi Taşıtları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

8  Varlık tutarından daha fazla amortisman uygulanamaz. Yıl sonu mizanında ekod3 seviyesinde önceki yıla göre alacak tutarındaki artışın 251 hesap ekod2 seviyesindeki borç bakiyesine eşit veya fazla olması ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK Köprüler Köprüler Bu durum 252, 253, 254, 255 hesaplar için de geçerlidir.

9  Varlık hesaplarından çıkış yapılmasına rağmen amortisman hesabından düşülmemiş. 251 Hesap ekod1 seviyesinde alacak tutarında kayıt varken ekod2 seviyesinde borç tutarında kayıt olmaması HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK Köprüler Köprüler , 253, 254, 255, 256 hesaplar için de geçerlidir.

10 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının kullanılmaması MİZAN HESKO D E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 HESADIBORÇALACAK 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

11 Taşıt Satışı Gelirleri Hesabının alacak tutarında bir önceki aya göre artış varken 254-Taşıtlar Hesabının alacak tarafında artış olmaması ÖNCEKİ AY MİZANISONRAKİ AY MİZANI HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK Arazi Taşıtları Taşıt Satışı Gelirleri

12 Amortisman giderleri ile amortisman tutarları arasındaki eşitsizlik HE SK OD E1E2E3E4HESADIBORÇALACAK Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri Binaların Amortisman Giderleri Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri Taşıtların Amortisman Giderleri Demirbaşların Amortisman Giderleri Diğer Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar03.000

13  Mal ve Hizmet alım giderleri ile MDV hesapları arasındaki tutarsızlık MİZAN HES KOD E1E2E2 E3E3 E4E4 HESADIBORÇALACAK Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

14 Tüketim suretiyle çıkışta “ İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının kullanılmaması  satın alınan tüketim malzemelerinden ne kadarlık bir kısmının tüketildiği mali tablolardan anlaşılamamaktadır.  taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller istisnadır. MİZAN HESKO D E1E1 E2E2 E3E3 E4HESADIBORÇALACAK Kırtasiye Malzemeleri Kırtasiye Malzemeleri 00

15 Arazi Satışı Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Sabit iş Makinası Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Harita Alımları Plan Proje Alımları Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri

16 MDV=Sermaye Gideri-Sermaye Geliri + envanter Denklik tablosu HESKO D BORÇALACAK 125..MADDİ DURAN VARLIKLARsatın alma MADDİ DURAN VARLIKLARenvanter MADDİ DURAN VARLIKLARsatış MADDİ DURAN VARLIKLARBağış olarak alma MADDİ DURAN VARLIKLARBedelsiz devretme Envanter4 2600Gelirler3 1630Giderler7 1830Sermaye Gideri Sermaye Geliri10

17 Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44-  taşınır ve taşınmaz edinilmesi,  yönetilmesi,  trampası,  elden çıkarılması,  ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem,  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması,  işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir.  Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.  Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. (1)

18 Taşınır ve taşınmaz edinme Madde 45-  Peşin, taksitli veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler.  taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemleri yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir.  Genel bütçe kapsamı haricindeki diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur.  Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.  ihtiyaç fazlası taşınırları ile taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.

19 Taşınır ve taşınmaz satışı Madde 46-  Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir.  Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir.  Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.

20 Taşınmaz tahsisi Madde 47-  mülkiyetlerindeki taşınmazlarla  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler.  Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı;  diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

21 Taşınır İşlemleri

22 Taşınırların kaydı  Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır.  Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. 1- Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, 2-Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, 3-Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,  miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.

23 Taşınırların kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu  Edinme şekline bakılmaksızın kullanılmak üzere teslim alındığında giriş;  tüketime verildiğinde, satıldığında, devredildiğinde, bağışlandığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir  Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,  Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,  Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır.  Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.  Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır.  Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.

24 Dayanıklı taşınırlarda değer artışı  Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere  dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar,  değer artırıcı harcama, taşınırlar için TL olarak belirlenmiştir

25 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri  Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.  Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler.  Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına bağlanır.  Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.  Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, cilt letildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

26 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

27 Sayım fazlası taşınırların girişi  Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.  Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

28 Devir alınan taşınırların girişi  bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir  Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.  Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir  Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

29 İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri  Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir.  Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

30 Tüketim suretiyle çıkış  Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.  Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

31 Devir suretiyle çıkış  bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır.  Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.  Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez.

32 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı  Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır..

33  Satış suretiyle çıkış  MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır.

34 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış  fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

35 Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış  Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.  Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

36 Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak işlemler  Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş,  Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,  Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş, kaydedilir.

37 Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi  beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.  beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

38 25 Maddi Duran Varlıklar  250 Arazi ve Arsalar Hesabı  251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı  252 Binalar Hesabı  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı  254 Taşıtlar Hesabı  255 Demirbaşlar Hesabı  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı  259 Yatırım Avansları Hesabı

39 Maddi duran varlıkların hesaplara alınması  maliyet bedeli ile kayıtlara alınır.  Maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir.  Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değeri, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır.  Dönem sonlarında maddi duran varlıkların miktar ve değerlerinde ortaya çıkan eksilmeler muhasebe birimlerince güncellenir.  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.  Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

40 Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler  ödeneklerin “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir.  geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır.  her bir iş için proje numarasıyla ayrı bir taahhüt kartı tutulur.  Bu hesapta kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için fiyat farkı ve katma değer vergisi ödemeleri dahil yapılan toplam ödemeleri gösterir.

41 Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri  amortismana tabi varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda gösterilen birikmiş amortismanları,  son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse,  her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulur.

42 Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri  Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir.  Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.  Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar encümen kararıyla giderleştirilir.

43 Maddi duran varlıkların satılması  Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır.  Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider hesaplarına kaydedilerek satış işlemi muhasebeleştirilir.

44 Uygulama örneği  A İl Belediyesi

45 1 nolu açılış fişi Yev.NoheskodEKODHesap adıBORÇALACAK 1102Banka Kağıt Ürünler Ağaçlandırılmış Alanlar Park ve Bahçeler Kurs Merkezleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Yük Taşıma Araçları Aydınlatma Cihazları Park ve Bahçeler Mesleki Eğitim Merkezleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Yük Taşıma Araçları Aydınlatma Cihazları Yapılmakta Olan Yatırımlar Demirbaşlar

46 Kamulaştırma ile edinilen arsa ve arazi YVM.NOHES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK ARAZİ VE ARSALAR HESABI maliyet bedeli üzerinden Vergi Borcu Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Gideri Gider Yansıtma73.000

47 mevcut olan arsa ve arazilerin envanter kayıtlarının yapılması YEVMİYE NO HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri Net Değer/Sermaye Hesabına

48 Kapanan belediyeden bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve arazi  (1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "bütçelerine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri üzerinden Gelirler Hesabı56.000

49 Satılan arsa ve arazi HES KOD HESAP ADIaçıklamaBORÇALACAK ARAZİ VE ARSALAR Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı ARAZİ VE ARSALAR

50 Satılan arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Banka Hesabı ARAZİ VE ARSALAR arsa ve arazilerin kayıtlı değeri Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar

51 Taksitle satılan arsa ve araziler HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar ARAZİ VE ARSALAR satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri

52  Fon gider kaydı yevmiyeHESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderler ARAZİ VE ARSALAR

53 Satış bedelinden yapılan tahsilat HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Banka Diğer Faaliyet Alacakları Bütçe GelirleriArsa Satışı Gelir Yansıtma5.000

54 başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Liman ve Rıhtımlar tespit edilen yeni değeri üzerinden ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden Gelirlerkayıtlı değeri ile yeni değeri arasında lehte fark 7.000

55 diğer bir kamu idaresine bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Giderler ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden

56 YARDIMCI DEFTER YEVMİYE NOBORÇALACAK Geçen yıldan devreden Satılan arsa ve araziler Taksitle satılan arsa ve araziler Başka bir MDV dönüştürülen Bedelsiz olarak devredilen TOPLAM BAKİYE ARAZİ VE ARSALAR HESABI

57 251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler ortaya çıkan değer artışları satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı satış TOPLAM BAKİYE

58 Binalar Hesabı YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler ortaya çıkan değer artışları satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı satış TOPLAM BAKİYE52.000

59 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler ortaya çıkan değer artışları satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı satış TOPLAM BAKİYE

60 254TAŞITLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler ortaya çıkan değer artışları satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı satış TOPLAM BAKİYE71.000

61 255DEMİRBAŞLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak TOPLAM BAKİYE20.000

62 258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak TOPLAM BAKİYE0

63 Yardımcı defter Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar ayrılmış olan amortisman tutarları Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri TOPLAM BAKİYE00

64 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar ayrılmış olan amortisman tutarları Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri TOPLAM BAKİYE00

65 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar ayrılmış olan amortisman tutarları Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri TOPLAM BAKİYE2.000

66 257.4Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 1amortisman tutarındaki artışlar ayrılmış olan amortisman tutarları Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri TOPLAM BAKİYE

67 257.5Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 1amortisman tutarındaki artışlar ayrılmış olan amortisman tutarları TOPLAM20.000

68 299Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 33Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri TOPLAM25.000

69 500Net Değer/Sermaye Hesabı YEVMİYE NO açıklamaBORÇALACA K BAKİYE mevcut olan arsa ve arazilerden envanteri yapılanlar TOPLAM

70 600Gelirler YEVMİYE NO açıklamaBORÇALACA K satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı TOPLAM

71 Yardımcı defter 630Giderler YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı TOPLAM

72 . 800Bütçe Gelirleri Hesabı YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACA K BAKİYE Satış bedelinden yapılan tahsilat TOPLAM

73 830Bütçe Giderleri Hesabı YEVMİYE NO AçıklamaBORÇALACA K BAKİYE edinilen arsa ve araziler TOPLAM BAKİYE

74 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen park inşaatının tamamlanarak hesaplara alınması Y.N o HE SK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte Yapılmakta Olan Yatırımlar86.000

75 .. Parkının iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak harcama tutarları HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Bütçe GiderleriProje Giderleri Gider Yansıtma11.000

76 K.G.M. nden bedelsiz olarak kuruma intikal eden köprü HES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABOR Ç ALACA K YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ tespit edilen değerleri üzerinden Gelirler24.000

77 Satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri YNHESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABOR Ç ALAC AK YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında lehte fark olması durumunda YNHES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

78 Tahsil edildiğinde HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Bankasatış bedeli Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ Gelir Yansıtma Bütçe Gelirlerisatış bedeli63.000

79 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri HESKO D HESAP ADI AÇIKL AMA BORÇALACA K HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ Diğer Faaliyet Alacakları Diğer Faaliyet Alacakları

80 Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Kişilerden Alacaklar tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden 6.000

81 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinden, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarı YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden Giderler7.000

82 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binalar HES KOD BORÇALACAK 19252Binalarmaliyet bedeli üzerinden Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma73.000

83 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen bina yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Binalar Yapılmakta Olan Yatırımlar

84 kurum malı binalardan envanteri yapılanlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 21252Binalartespit edilen değerleri Net Değer/Sermaye Hesabına

85 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Binalartespit edilen değerleri üzerinden Gelirler Hesabı Giderler

86 Satılan binaların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda  öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.  Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir.  Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir HESK OD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK 1252Binalar Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı Binalar13.000

87 Taksitle satılan binalar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar Binalar kayıtlı değeri Birikmiş Amortismanla r ayrılmış olan amortisman tutarları11.000

88 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen binalar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Giderlerkalanı Binalarkayıtlı değerleri üzerinden Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları

89 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı binalardan, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Giderlerkalanı Binalarkayıtlı değerleri üzerinden Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 7.000

90 Her ne surette olursa olsun yıkılarak bina olma vasfı ortadan kalkan binalar HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Binalarkayıtlı değerleri üzerinden Giderlerfarkı54.000

91 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabına yansıtılan tesis, makine ve cihazlara ilişkin tutarlar, yatırımın tamamlanıp geçici kabulünün yapılması ile birlikte HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar

92 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan tesis, makine ve cihazların tutarı D.V. Hariç tutulmuştur. HESKODHesap adıaçıklamaBORÇALACAK Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı maliyet bedeli üzerinden Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma50.000

93 Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı tesis, makine ve cihazlardan envanteri yapılanlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı tespit edilen değerleri Net Değer/Sermaye Hesabına

94 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve cihazlar Bağış, HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı tespit edilen değerleri üzerinden Gelirler Hesabı39.000

95 Satılan tesis, makine ve cihazlar  satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630- Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir  Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir.  Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. HESK OD HESAP ADIsatış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

96 Taksitle satılan tesis, makine ve cihazlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları5.000

97 Yıkılma, eskime ve ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle tesis, makine ve cihaz olma vasfı ortadan kalkan tesis, makine ve cihazlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hurda çıkışı Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı kayıtlı değeri Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları 6.000

98 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan tesis, makine ve cihazlar, HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Giderler Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları Kişilerden Alacaklar Gelirler1.000

99 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen tesis, makine ve cihazlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı kayıtlı değerleri üzerinden XXX 1257Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı XX 1630GiderlerkalanıX

100 Bütçeye gider kaydıyla edinilen taşıtların tutarları HES KOD BORÇALACAK Taşıtlarmaliyet bedeli üzerinden Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma40.000

101 Değer Artış Harcamaları YNHES KOD HESADIAÇIKLAMABORÇALAC AK TaşıtlarOtobüse takılan engelli asansörü GiderlerServis bakımı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı DV Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma16.500

102 mevcut olan taşıtlardan envanteri yapılanlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Taşıtlartespit edilen değerleri Net Değer/Sermay e Hesabına

103 Bedelsiz olarak intikal eden taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Taşıtlartespit edilen değerleri Gelirler Hesabı34.000

104 Satılan taşıtlar HESK OD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK 1254 Taşıtlar Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HESK OD HESAP ADI AÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı Taşıtlar13.000

105 Taksitle satılan taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar Taşıtlarkayıtlı değeri Birikmiş Amortismanl ar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları

106 Kazaya uğrama, eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle taşıt olma vasfı ortadan kalkan taşıtlar, HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlarbu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları Birikmiş Amortismanlarbu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları Taşıtlarkayıtlı değeri26.000

107 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan taşıtlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Giderlerfarkı Taşıtlarkayıtlı değeri Kişilerden AlacaklarRayiç bedel üzerinden Gelirler35.000

108 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Taşıtlarkayıtlı değerleri üzerinden Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı Giderlerkalanı25.000

109 Bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarları, HES KOD HESADIAÇIKLAMABORÇALACA K 42255Demirbaşlarmaliyet bedeli üzerinden Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma20.000

110 satış HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları Demirbaşlarkayıtlı değeri Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar

111 Gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar ynHESK OD HESAP ADIAÇIKLA MA BORÇALACA K Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Bütçe Giderleri Gider Yansıtma ynyn HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 1921Gider Taahhütleri Karşılığı Gider Taahhütleri

112 mevcut olan yapılmakta olan yatırımlardan envanteri yapılanlar ynHESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri Net Değer/Sermaye Hesabına

113 Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri Binalar48.000

114 Kesin kabul işlemi YNHESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri Binalar Bütçe GiderleriMüteahhidin eksik işleri karşılığı kadar bütçe giderinin ödeneğine iadesi Gider Yansıtma3.000

115 Henüz tamamlanmadan satış, devir ve benzeri yollarla elden çıkarılan iş tutarlarının elden çıkarma bedeli HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K Yapılmakta Olan Yatırımlar Banka Gelir Yansıtma Bütçe Gelirleri HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı XXX 2258Yapılmakta Olan Yatırımlar XXX


"Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları