Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 1/73

2 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2/73

3 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kabahat fiilleri sayılı Gümrük Kanununa aktarılmış ve bu fiillere ilişkin para cezaları Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda olduğu gibi gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenmiştir. 3/73

4 Birden fazla beyannameye tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmesi, tek itirazda bulunulması ve tek dava açılması sağlanarak hem yargılama ekonomisine uygun düzenleme yapılmış, hem de idarenin ve yargının yükü azaltılmıştır. 4/73

5 Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilecek hava taşıtlarına, motorlara ve bunların aksam ve parçalarına gümrük vergisi muafiyeti yanı sıra KDV ve ÖTV muafiyeti de sağlanmıştır. 5/73

6 Gümrük müşaviri olabilmek için, üç yıl stajyerlik, üç yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapmış olmak şartı değiştirilerek, bir yıl stajyerlik ve iki yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapmış olmak şartı getirilmiştir. 6/73

7 Vergi aslına bağlı para cezalarının zamanaşımı süresinin, verginin zamanaşımı süresine tabi tutulması sağlanarak, vergi aslı zamanaşımına uğrayan para cezalarının tahsil edilmeye çalışılmasından vazgeçilmiştir. 7/73

8 Beyana ilişkin hatalarda gümrük vergisine uygulanan cezanın ithalat vergileri tanımına giren tüm vergi ve mali yükümlülüklere de uygulanması esası getirilmiştir. 8/73

9 Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası uygulanması hükmü getirilmiştir. 9/73

10 Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarılması veya değiştirilmesi fiilleri için idari para cezası uygulanması ve eşyanın tasfiye edilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir. 10/73

11 Duty free olarak da bilinen gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş hakkının üzerinde ya da alışveriş hakkı olmayanlara satış yapıldığının tespiti halinde idari para cezası uygulanması getirilmiştir. 11/73

12 Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişiden başka kişilerin verdikleri özet beyanda eksiklik ve fazlalık tespiti halinde sorumlu tutulabilmeleri sağlanmış, taşıtta özet beyanı verilmemiş veya sahipsiz eşya bulunması durumunda uygulanacak usul ve özet beyana ilişkin idari para cezalarının muhatabı belirlenmiştir. 12/73

13 İthali yapılan eşyanın gerek ithal edildiği haliyle gerekse üretilmiş şekliyle rejim kapsamında izin verilen yerlerde olduğunun tespit edilmesi halinde, gümrüklenmiş değerin değil gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası uygulanması öngörülmüştür. 13/73

14 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan Gümrük Kanununa aktarılan kabahat fiilleri konusu eşyadan tasfiyeye tabi tutulacak olanlar, tasfiye edilmesi gereken eşyanın bulunamaması halinde yapılacak işlemler ile sahibine iadesi yönünde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan eşya ve araçların teslim alınmaması durumunda yapılacak işlemler belirlenmiştir. 14/73

15 Taşıtların üzerindeki şerhlerin tasfiye kararı ile birlikte kalkmasına ilişkin düzenleme yapılarak taşıtın ekonomik değerlerini yitirmeden bir an önce ekonomiye kazandırılması sağlanmış ve taşıtı alan kişinin taşıt üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayan unsurlar giderilmiştir. 15/73

16 Yap-İşlet-Devret mevzuatında, devirden sonra nasıl bir yöntem izleneceği belli olmadığı için, işletme döneminin bitiminden itibaren hazineye yük oluşturmayacak bir şekilde yeniden işletilebilmesi için usul ve esaslarının belirlenmesi ve kamu hizmetinin daha etkili verilmesi sağlanmıştır. 16/73

17 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
17/73

18 5015 sayılı Kanunda yer alan kaçak akaryakıta ilişkin ceza hükümleri ile 4733 sayılı Kanunda yer alan tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına ilişkin ceza hükümleri 5607 sayılı Kanuna aktarılarak kaçakçılıkla mücadeledeki yetki karmaşasına son verilmiştir. 18/73

19 Kaçak petrol ifadesi yerine akaryakıt ifadesi kullanılmış ve akaryakıt olarak kullanılan veya kullanabilecek tüm ürünler akaryakıt tanımı içerisine alınarak akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili tüm fiillerin düzenlenmesi sağlanmıştır. 19/73

20 Kaçak akaryakıt satışının özel bir çaba sarf edilerek tank, gizli düzenek ve ekipman kullanılarak yapılması halinin daha ağır bir şekilde cezalandırılması hükmü getirilmiştir. 20/73

21 Kaçakçılıkla mücadelede caydırıcı bir etki sağlanması için; tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin, kamuoyuna ilan edilebilmesine imkan sağlanmıştır. 21/73

22 Kaçak sigara ve içkilerin tasfiyesi ile ilgili olarak, ülkemizin de taraf olduğu “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ne uyum sağlanmış, imha dışında bir tasfiye yöntemi bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası hızlandırılmış ve bu eşyaların gereksiz depolanması nedeniyle ortaya çıkan çevre ve insan sağlığına zararlı durumlar engellenmiştir. 22/73

23 Bugüne kadar ikramiye ödemesi yapılmayan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına da ikramiye verilmesi öngörülerek uyuşturucu madde kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmesi sağlanmıştır. 23/73

24 Kaçak eşyanın nakliyesi, depolanması, muhafazasında ortaya çıkan sorunlar giderilerek imha dahil bütün masrafların Bakanlığımız döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanması sağlanmıştır. 24/73

25 Kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın tasfiyelik hale gelme süresi ve koşulları yeniden belirlenmiş, bu eşyanın ekonomik değerini daha fazla yitirmeden bir an önce satışa sunulması, hızlı bir şekilde satılarak daha fazla gelir elde edilmesi ve mahkemece iade kararı verilmesi halinde hak sahibi kişinin bu dava süreci nedeniyle yaşayabileceği zararın minimize edilmesi sağlanmıştır. 25/73

26 4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 26/73

27 Tütün ve Alkol Piyasasını Düzenleme Kurumunun görev alanı ile ilgili kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebileceği, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. 27/73

28 Münhasıran uyuşturucu madde, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla kurulmuş ve kamu yararına çalışma statüsü verilmiş olan Türkiye Yeşilay Cemiyetine, faaliyetlerini etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirebilmesi amacıyla kaynak aktarımı öngörülmüştür. 28/73

29 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
29/73

30 Kaçakçılık fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyeceği hususu düzenlenmiş ve 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılarak akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede caydırıcılık sağlanması hedeflenmiştir. 30/73

31 Akaryakıt dağıtıcılarına, bayilerinde kurdukları otomasyon sistemine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna erişim sağlamaları zorunluluğu getirilerek bu sistemden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan erişim imkânı verilmesi sağlanmıştır. 31/73

32 Düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun da açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilmesine imkan sağlanmış, rafineri denetimlerinde etkinliği sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. 32/73

33 Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen ham petrol ve petrol ürünlerinin piyasaya arzında, kriz ve olağanüstü durumlarda sürdürülebilirliğini etkileyecek olumsuzlukların asgari düzeyde tutulması ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan ülkemiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, ulusal petrol stoku uygulamasının sağlıklı bir şekilde denetlenmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır. 33/73

34 Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir unsur olan ulusal marker sisteminin denetiminde etkinliğin arttırılması amacıyla bağımsız gözetim firmalarına yetki verilmiş, ulusal marker ekleme işlemlerinde meydana gelecek usulsüzlüklerden, lisans sahibi ile bağımsız gözetim firmaları müştereken sorumlu tutulmuştur. 34/73

35 İdari para cezaları miktar olarak arttırılmış, yapılan soruşturma veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmemesi hususları düzenlenmiştir. 35/73

36 İdari para cezaları miktar olarak arttırılmış, yapılan soruşturma veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından tesisin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmemesi hususları düzenlenmiştir. 36/73

37 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 37/73

38 Oda ve borsa organlarına seçilme yeterliliği bulunmadığı halde sehven seçilen kişilerin organ üyeliklerinin sonlandırılması sağlanmış, seçimlere katılımı artırmak amacıyla, seçme hakkının kullanılabilmesi için gereken ilave şartlar kaldırılmış, uygulamada tereddütlerin giderilmesi amacıyla gerçek kişi üyelerle tüzel kişi üyelere özgü şartlar daha belirgin hale getirilmiştir. 38/73

39 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalara ilişkin Bakanlığımızın denetim yetkisinin daha sağlıklı ve sonuç odaklı kullanılabilmesinin sağlanması için yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya görevi başında kalması sakıncalı görülen personel ve organ üyelerinin geçici olarak görevden uzaklaştırılması tedbiri getirilmiştir. 39/73

40 Bu yılın Şubat-Mart aylarında yapılması gereken oda ve borsa organ seçimlerinde kullanılmak üzere ticaret sicili müdürlüklerinden alınan yetki belgelerinin, Mayıs-Haziran aylarına ertelenen organ seçimlerinde de kullanılabilmesi, temsilci değiştiren şirketlerin yeni seçilen temsilcilerinin Mayıs-Haziran aylarında yapılacak organ seçimlerinde de seçilme haklarını kullanabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. 40/73

41 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
41/73

42 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında öngörülen hedefler doğrultusunda kooperatif ve birliklerin organları yeniden düzenlenmiş, Birliklerde seçimle gelen yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi, kooperatiflerde de müdürler için dört yıllık yüksek öğrenim şartı getirilmiş, yönetim kurulu ile icra organlarının görev ve yetkileri tanımlanmış ve Birlik genel müdürü ve genel müdür yardımcılarının görevden alınmalarına kriterler getirilmiştir. 42/73

43 Bakanlıkça belirlenecek kriterleri taşıyan birliklerin bağımsız denetime tabi tutulması sağlanmış, kooperatif ve birliklerde erken risk yönetim sistemi getirilmiş, zorunlu denetim sonuçlarına göre birliklerin kendilerine bağlı kooperatiflerin durumlarının düzeltilmesi için gerekli tedbirleri aldırması ve tedbir almayanların ortaklıktan çıkarılması yükümlülüğü getirilmiştir. 43/73

44 Örnek anasözleşmelerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş, örnek anasözleşmelerin kabulünde Bakanlar Kurulu kararı ve Resmi Gazete’de yayımlanma şartı kaldırılmış, örnek anasözleşmelerin ürün gruplarına göre farklılaştırılmasına imkân tanınmıştır. 44/73

45 Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları her türlü muameleden alınan borsa tescil ücreti kaldırılmış, birliklerin maktu aidat ve nispi aidat ödeme yükümlülüğü sona erdirilmiştir. 45/73

46 Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık paylarının rehin ve haciz edilemeyeceği esası korunmuş; ölen veya üretim faaliyetlerini yapamaz hale gelen Kooperatif ortaklarının varis veya yakınlarına ortaklık paylarını devrine imkan tanınmıştır. 46/73

47 Geçici maddeyle, Birliklerin 2000 yılından sonra kullandıkları DFİF kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, 1 /5/2000 sonrasında kullanılan krediler için işlemiş tüm faiz ve cezaların silinmesi, borçların 15 yıllık vadede eşit taksitler halinde ödenmesi ve taksitlere faiz uygulanmamasına ilişkin düzenleme yapılmış, peşin ödemelerde %25 faiz indirimi avantajı sağlanmıştır. 47/73

48 Birliklerin yeniden yapılandırma döneminde Hazine tarafından üstlenilerek silinen kredi borçları ile 1/5/2000 sonrası kullandıkları mevcut DFİF kredilerinin tahsilinden vazgeçilen faiz tutarlarından, kooperatiflerden olan alacaklarını mahsup etme imkanı getirilmiştir. 48/73

49 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 49/73

50 Perakende olarak kendi mallarını satan üreticilerin bildirim yapma yükümlülükleri kaldırılmış, vadeli satışlarda mal bedelinin üretici ve üretici örgütüne otuz iş günü içinde ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış, toptancı hali içinde üretici ve üretici örgütleri hariç komisyoncu ve tüccarların kendi aralarında mal almaları ve satmalarına ilişkin yasak kaldırılarak belli kriterlere bağlanmıştır. 50/73

51 Pazar yeri kurulacak alanların temininde güçlük yaşanan yerlerde, semt pazarlarının imar planında belirlenmiş alanların yanı sıra asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda (otopark, yeşil alan gibi) da kurulabilmesine ve belediyelerin yanı sıra belediyelerin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince de pazar yerlerinin kurulup işletilebilmesine imkan sağlanmıştır. 51/73

52 Hal rüsumu istisnalarının belediyelerin hal rüsumu gelirinin azalmasına sebep olmasının önüne geçilmesi için istisna kapsamındaki mallardan gerektiğinde rüsum alınabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 52/73

53 Semt pazarlarında bulunan satış yerlerinin en az yüzde onunun üreticilere tahsis edilmesi şartının kiralama yoluyla işletilen kapalı pazar yerlerinde de uygulanması sağlanmıştır. 53/73

54 Pazarcıların işi bırakma, kanuni mirasçının pazarcılık mesleğini devam ettirememesi ya da diğer zorunlu nedenlerle satış yerlerinin devrini yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. 54/73

55 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
55/73

56 Ticari işletmenin sahibi veya ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletlerde eş rızası kaldırılarak ticari hayatın doğal akışının kolaylaştırması hedeflenmiştir. 56/73

57 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
57/73

58 Defter tasdiklerinde uygulamada yaşanan zaman darlığının engellenmesi ve çifte defter tutmanın önüne geçilmesi amacıyla, yevmiye defterinin kapanış tasdikinin faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması sağlanmıştır. 58/73

59 Şirketin işletme konusunun kamu hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın, bir anonim şirkette pay sahibi olan Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir hükme yer verilmeksizin, yönetim kurullarında kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine temsilcilerinin görevlendirmesine imkan tanınmıştır. 59/73

60 Şirketlerin ve 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatiflerin sistematik bir biçimde denetlenmesi, şirket ve kooperatif ortaklarının bilgi edinme ve inceleme haklarını tam anlamıyla kullanabilmelerine imkan sağlanması amacıyla düzenleme yapılmış, bazı özellikli şirketlerde veya sektörlerde faaliyetlerin kontrolünün ve takibinin sağlanması için, bu kapsamdaki şirketlerde kamu kurumu temsilcilerinin bulunması sağlanmıştır. 60/73

61 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
61/73

62 Sahte belge düzenleyenlerin tekrar mükellef olmak istemeleri durumunda, tüm vergi borçlarının ödenmesi ve en az TL olmak üzere teminat göstermeleri şartı getirilmiş, teminat gösterilmemesi durumunda ise bu tutarın teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilip mükelleften tahsili yoluna gidilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. 62/73

63 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
63/73

64 Olağanüstü durumlarda Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen malların ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilmesi gereken malların kamu, kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak tesliminde ÖTV istisnası getirilmiştir. 64/73

65 5488 SAYILI TARIM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
65/73

66 Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanılan tutarların geri alınması sırasında haksız ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 maddesine göre hesaplanacak gecikme zammının alınacağı hükmü getirilmiştir. 66/73

67 5597 SAYILI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 67/73

68 Yurtdışına Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yapılan çıkışlarda alınan yurtdışı çıkış harcının, yurtdışına pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da alınması hükmü getirilmiş, Bakanlar Kuruluna bu harç miktarını sıfıra kadar indirmeye yetki verilmiştir. 68/73

69 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
69/73

70 Piyasa Gözetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulunun aldığı karar gereğince, halen Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ve tüketici ürünü olan (oyuncak, çocuk bakım ürünü, mumlar gibi) bazı ürünlerin sorumluluğu Bakanlığımıza devredilmiş ve Bakanlığımızın nihai tüketiciye yönelik üretilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde daha aktif rol alması sağlanmıştır. 70/73

71 640 SAYILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 71/73

72 Anayasa Mahkemesince, kanun ile düzenlenmediği gerekçesiyle iptal edilen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri kanun metnine eklenmiştir. 72/73

73 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı içerisinde bulunan iç ticaret hizmetlerinin denetimi konusunda uzmanlığa sahip olan Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına geçişine ilişkin geçici madde düzenlenerek, ticaret şirketleri, kooperatifler, haller, meslek oda ve borsaları ile tüketici şikayetlerinin denetimine etkinlik ve verimlilik kazandırılmış ve sözkonusu denetimlerin süratle yapılması sağlanmıştır. 73/73


"GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları