Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MURAT TUNÇEL ŞUBE MÜDÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MURAT TUNÇEL ŞUBE MÜDÜRÜ."— Sunum transkripti:

1

2 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MURAT TUNÇEL ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRLERİ EĞİTİMİ - BÜTÇE

3 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 2 BÜTÇE “Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge”

4 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 3 GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAP.KUR. ÖZEL BÜTÇE KAP.KURULUŞ DÜZEN.DENET.KURUM SOS.GÜV.KURUMLARI S.S.K.B T.C. EMEK.SAN BAĞ-KUR İŞ KUR MAHALLİ İDARELER BELEDİYELER İL ÖZEL İDARELERİ

5 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 4 SSK Başkanlığının gelir ve gider bütçeleri analitik bütçe sistemine göre 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır. BÜTÇE

6 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 5 BÜTÇE YÖNERGESİNİN KAPSAMI  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının bütçe ile ilgili stratejik plan performans programı faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanması onaylanması ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini kapsar.

7 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 6 Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisine harcama yetkilisi denir. SSK. Başkanlığının üst yöneticisi Kurum Başkanıdır. Bütçe ile gelir olarak tanımlanan her türlü işleme bütçe geliri, Bütçe ile gider olarak tanımlanan her türlü işlere bütçe gideri denir. BÜTÇE

8 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 7 BÜTÇE KODLAMASI İHTİYACI DEVLET FAALİYETLERİ İLE BU FAALİYETLERİN MİLLİ EKONOMİNİN GENELİ VEYA BÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ İÇİN UYGUN BİR BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İHTİYAÇ DUYULUR.

9 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 8 BÜTÇE SSK Başkanlığı bütçesinin tip ve sınıflandırılması 1. Kurumsal, 2. Fonksiyonel, 3. Finansman, 4. Ekonomik olmak üzere 4 gruba ayrılır.

10 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 9 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK

11 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 10

12 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 11

13 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 12

14 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 13 (IV) SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1) T.C. Emekli Sandığı 2) Sosyal Sigortalar Kurumu 3) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 4) Türkiye İş Kurumu"

15 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 14 SSK Başkanlığı bütçesi  Stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılı bütçe tahminleri ile birlikte gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir yönetim kurulu kararıdır.  Bütçe, SSK Başkanlığının plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine, uluslararası standartlara ve merkezi yönetim bütçesi ile uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen bütçe sınıflandırılmasına uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

16 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 15 SSK BAŞKANLIĞI GİDER BÜTÇESİ  Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe hazırlama rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır.  Bütçe formunda yapılacak değişiklikler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayına tabidir.

17 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 16 GELİR BÜTÇESİ  Gelirlerin ekonomik sınıflandırmasını gösterir ve dört düzeyden oluşur.  Birinci düzey iki haneli, ikinci ve üçüncü düzey tek haneli, dördüncü düzey iki haneli rakamla kodlanır.  SSK. Başkanlığı gelir bütçesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe hazırlama rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır.

18 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 17 RED VE İADELER  gelirlerden yapılan yersiz tahsilatlar, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar için gider bütçesinde tertip açılmaz. Bu tutarlar gelir bütçesinde “red ve iadeler” bölümünde gösterilir.  Red ve iadelerin toplam tutarı gelir bütçesi toplamından düşülür ve kalan tutar gider bütçesi ödenek tahmininde dikkate alınır.

19 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 18 GELİR TAHMİNİ  Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları esas alınarak yapılır. Ayrıca bütçenin uygulanacağı mali yıl için kanunlarla vergi resim ve harç oranlarında değişiklik yapılmışsa veya SSK Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların ürün vermeye başlamasıyla veya herhangi bir nedenle gelirlerde artış meydana gelecekse bu ve benzeri hususlar gelir tahminlerinde dikkate alınır.

20 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 19 GELİRİN AİT OLDUĞU YIL  Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelir ve tahsilat o yılın gelirlerini oluşturur. Ancak tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunmayan miktarlar tahsil edildiği yıl bütçesine gelir yazılır.

21 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 20 BAĞIŞ VE YARDIMLAR  Herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleri ile ilişkilendirilerek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.  SSK Başkanlığına yapılan her türlü bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre kayıt altına alınır.  Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, Kurum Başkanının uygun görmesi halinde bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

22 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 21  Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye Kurum Başkanı yetkilidir.  Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

23 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 22

24 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 23

25 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 24 BÜTÇE ÇAĞRISI  Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Temmuz ayının ilk haftasında, SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık Birimlerine ait gider bütçelerini hazırlamak üzere çağrı yapılır. Bu çağrıda, bütçenin hazırlanmasında uyulacak ilke ve hedefler gösterilir.  SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık Birimlerince, kendilerine ait gider teklifleri ve ilgili cetvelleri hazırlayarak gerekçeleriyle birlikte Ağustos ayının ilk haftası içinde Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

26 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 25 HAZIRLIK BÜTÇESİ  Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; diğer birimlerden gelen gider bütçe tekliflerini inceler, gelir bütçesini hazırlar, bütçe ilke ve hedefler doğrultusunda hazırlık bütçesini oluşturarak Yönetim Kuruluna sunar.

27 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 26 BÜTÇE DENKLİĞİNİN SAĞLANMASI  Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark; ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılmak suretiyle yada yeni gelir kaynakları bulmak kaydıyla giderilmeye çalışılır. Bu iki yöntemle denklik sağlanamamış ise, aradaki fark Hazine Yardımı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bütçesine konur. Kurum bütçesi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile belirlenen hazine yardım miktarına göre yeniden revize edilir.

28 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 27 BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KABULÜ  Yönetim Kurulunca görüşülüp kabul edilen bütçe ve harcama programının iki örneği onaylanmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığa 15.12……. tarihine kadar gönderilir.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanlığa gönderilen bütçe aynen veya tadilen onaylanır.  Bakanlıkça onaylanan bütçenin bir örneği mali yıl başında uygulanmak üzere, mali yıl başından önce SSK Başkanlığına gönderilir ve bir örneği de Sosyal Güvenlik Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıkta alıkonulur.

29 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 28 ONAY MAKAMININ YETKİLERİ  1) Bütçe kararnamesi metninde mevzuata aykırı bulunan maddeleri ve ibareleri çıkarmaya ve düzeltmeye,  2) SSK Başkanlığının tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış gelirlerini koymaya ve noksan konulanları kanuni hadlere çıkarmaya,  3) SSK Başkanlığının tahsile yetkili olmadığı gelirleri, tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların satış gelirleri ile gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanuni yetki ve tarife üstündeki gelir tahminlerini kanuni hadde indirmeye,

30 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 29  4) SSK Başkanlığı tarafından yapılması yasalarca öngörülmeyen görevlerle ilgili hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,  5) Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya kanuni hadde indirmeye,  6) Kesinleşmiş ilam, borçlanma, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre ana para ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya, yetkilidir. Bakanlıkça bütçede başka değişiklik yapılamaz.

31 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 30 ÖDENEĞİN KULLANILMASI  SSK. Başkanlığı hizmetleri ile ilgili aylık finansman programlarını vize edilmek üzere merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği ilk ay içinde Maliye Bakanlığına gönderir.  Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden SSK. Başkanlığı bütçesine yardım yapılamaz.  SSK. Başkanlığı aylık uygulanan sonuçlarını izleyen ay içinde Maliye Bakanlığına göndermek zorundadır.

32 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 31 GEÇEN YIL BÜTÇESİNİN UYGULANMASI  Zorunlu nedenlerle Kurum bütçesinin yürürlüğe konulamaması halinde geçici bütçe çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri bir önceki yıl başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer, o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.

33 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 32 BÜTÇEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER AKTARMA  Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine yapılan eklemeye aktarma denir.  Bütçede yapılacak her türlü aktarma Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yapılır.

34 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 33 YEDEK ÖDENEK  Gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “Yedek Ödenek” tertibine; bütçe gelirleri toplamının yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulur. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yapılır.

35 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 34 DAHİLİ SİGORTA Kurumumuzun gerek kendi mülkiyetinde ve gerekse Emanet İnşaat Komisyonlarınca yaptırılmakta olan kıymetlerini rizikolara karşı dahili sigorta ile sigortalanmasında ve Kurumumuz personelinden mevzuatın müsaadesi nispetinde bedeni kaza sigortası yaptırılması gerekenler Dahili Sigorta ile sigortalanır.

36 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 35 DAHİLİ SİGORTA Sigorta Çeşitleri Personel BEDENİ KAZA SİGORTASI Kurumun taşınır ve taşınmaz malları TABİİ AFETLER VE YANGIN SİGORTASI Kurumumuzun motorlu nakil vasıtaları ve teferruatı KASKO VE İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI Türkiye hudutları dahilinde Kurum nakil vasıtaları ile sevk edilen Kurum malları NAKLİYE SİGORTASI

37 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 36 SİGORTA ZAMANI Dahili Fon ile sigorta zamanı 1.Ocak ve 31.Aralık'tır. Her yıl 1.Ocak'ta bütün kıymetler ile bedeni kaza yapılacak Kurum personeli için sigorta karşılıkları bir yıllık olarak ayrılır. Yıl içindeki kıymet artışlarına ait karşılıklar 31.Aralık'ta 6 aylık süre için tefrik olunur. Yıl içinde bedeni kaza sigortası yapılacak Kurum personeli sayısında artış olursa bunlar içinde 31.Aralık'ta her birisi için binde 2,5 dahili sigorta fonu ayrılır. Dahili Sigorta Fonu dahilinde ayrılacak karşılıklar Genel Müdürlüğe dekont edilir.

38 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 37  www.murattuncel.net www.murattuncel.net  mtuncel@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr  murat.tuncel1955@gmail.com murat.tuncel1955@gmail.com  murat@murattuncel.net murat@murattuncel.net İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. İLETİŞİM


"© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MURAT TUNÇEL ŞUBE MÜDÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları